Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling»"

Transkript

1 Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling» Innen fristen 25. mars 2015 Heftet inneholder forslag fra: Oslo Arbeiderparti Den socialdemokratiske forening Grønland, Tøyen, Gamlebyen Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Salangen Arbeiderparti Sauda Arbeiderparti Eidskog Arbeiderparti Stavanger Arbeiderparti Bærum Arbeiderparti Arbeiderpartiets studentlag i Bergen Hedmark Arbeiderparti Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Rogaland Arbeiderparti Vestfold Arbeiderparti Aust-Agder Arbeiderparti Sør-Trøndelag Arbeiderparti Brussel Arbeiderparti Aust-Agder Arbeiderparti Skien Arbeiderparti Finnmark Arbeiderparti Trondheim Arbeiderparti Telemark Arbeiderparti Nordstrand Arbeiderpartilag Fagbevegelsens Arbeiderpartilag Seniorforum Grenland Risør Arbeiderparti Hønefoss og Norderhov Arbeidarlag. Sandnes Arbeiderparti 1

2 Den socialdemokratiske forening Endre tittel til: Kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen VERDISKAPING SOM ØKONOMISK VERDISKAPING Når det gjelder bruken av begrepet verdiskaping, så er dette et mye mer sammensatt begrep enn den måten innstillingen bruker begrepet på. I innstillingen framgår det at verdiskap først og fremst knytter seg til økonomisk verdiskaping. For å tydeliggjøre denne avgrensingen i perspektiv, mener vi det vil være mer presist om innstillingen bruker presiserer dette. Vi foreslår derfor følgende endringer: Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 66: Endre Arbeid skaper også grunnlaget for vår felles frihet gjennom verdiskaping og velferd. til Arbeid skaper også grunnlaget for vår felles frihet gjennom økonomisk verdiskaping og velferd. Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 69: Endre Verdiskapingen i Norge vil stå overfor flere utfordringer i årene som kommer. til Den økonomiske verdiskapingen i Norge Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 71-72: Endre Klimautfordringene vil stille nye krav til en mer bærekraftig verdiskaping. til Klimautfordringene vil stille nye krav til en mer bærekraftig økonomisk utvikling. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 160 Nedlegging av offentlige skoler i forhold til private skoler f.eks. Montesorri skoler, hvorfor skjer det og hvordan kan det skje. V.L.Ø. AP ønsker ikke den retningen. 2

3 Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 192: ny tillegg til setningen «Den mest miljøvennlige» «, ikke minst med tanke på å nå vedtatte klimamål.» Sør-Trøndelag Arbeiderparti Tilleggsforslag side 6 linje 197: Norge: Verdens miljøfyrtårn, en helhetlig klima og miljøsatsning. Arbeiderbevegelsen har alltid gått i front for fremtidens løsninger på dagens problemer. Klimautfordringene er vår tids største globale utfordring. En vellykket klimapolitikk krever innsats lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og på tvers av ulike politikkfelt. Det er ikke lenger tvil om at utslipp av klimagasser gir skadelige og uoversiktlige konsekvenser. Behovet for en ny og ambisiøs internasjonal klimaavtale er stort, og Norge må være et foregangsland. Løsningen med kjøp og salg av klimakvoter har ikke fungert optimalt, og kostnaden for CO2- utslipp må derfor økes. Det er viktig at Norge, som et land med teknologiske fortrinn i relevante sektorer, trapper opp sine innenlandske ambisjoner og forpliktelser og at fokuset ikke dras vekk fra innenlandske kutt i klimagass-utslipp. Den lokale klimakampen i kommunene er avhengig av gode rammevilkår for å lykkes. Sør- Trøndelag Arbeiderparti mener at Stortinget må lage klare incentiver for at kommunene skal gjennomføre effektive klimatiltak, samtidig som at friske midler i større grad rettes mot miljøprosjekter. Miljøtiltak i fylker og kommuner Miljøpakken har sørget for at mange i Sør-Trøndelag kan velge buss, i stedet for bil når de skal til jobb og skole. I tillegg går og sykler flere enn før. Dette viser at satsning på miljøvennlige tiltak fungerer, og noe vi må satse videre på. Vi må ha en fortsatt satsning på kollektivtrafikk i by og distrikt for å sikre at flere kan velge et miljøvennlig fremkomstmiddel. Det bør legges til rette for bruk av el- og hybridbiler, videreutvikle gang- og sykkelbaner og andre miljøvennlige tiltak. Sør-Trøndelag Arbeiderparti ønsker mer bruk av biogass og biodiesel i kollektivtrafikken. Det er likevel avgjørende at avgiftsordningene ikke medfører vesentlig økte kostnader for fylkeskommunene ved en overgang til biodrivstoff. En slik kostnadsøkning må kompenseres av staten. Globalt, så vel som i Europa, er den kraftige tilbakegangen av pollinerende insekter en stadig økende utfordring med tanke på matproduksjon. Ved å sette ut bikuber i tilknytning til parker og grøntområder i tettsteder, bidrar en både til å sikre bestøvning av planter, og til å opprettholde bestanden av pollinerende insekter. I Norge står bygninger for om lag 40 % av all energibruk, og globalt sett er dette tallet på 30%, noe som tilsvarer 21 % av verdens klimagassutslipp. Sør-Trøndelag Arbeiderparti ser 3

4 nytten av at bygninger blir mer energieffektive, og mener kommunene og fylkeskommunen bør legge til rette for at det blir enklere å bygge ut solceller på tak og at alle offentlige bygg blir energipositive plusshus. Internasjonale løsninger Norge må være i front for at verden skal ta ansvar og gjennomføre reelle kutt. Derfor må vi ta et ledende ansvar under klimaforhandlingene i Paris Det må derfor jobbes tverrpolitisk framover for å skape reelle forhandlingsmuligheter fra Norge sin side. Sør-Trøndelag Arbeiderparti ønsker en bærekraftig forvaltning av Norges petroleumsformue. Det meste av oljeformuen investeres utenlands, gjennom Statens Pensjonsfond - Utland (SPU, oljefondet). Investeringspolitikken til SPU står i dag i direkte motsetning til Norge klimamål. Det investerer blant annet i tjæresand, kull, olje og gass, når man i stedet burde ta et spesielt ansvar i å investere i en fornybar fremtid. SPU er dermed et virkemiddel for å sikre gode rammevilkår for den internasjonale fornybarindustrien, og investeringene må trekkes ut fra fossil energi. Det viktigste satsningsområdet for å oppnå store utslippskutt er å sørge for en bærekraftig og fremtidsrettet energiproduksjon. Norge skal være et foregangsland innen utvikling av teknologi og produksjon av fornybar energi, og bidra til at flere land i større grad kan benytte seg av miljøvennlige løsninger når de skal håndtere sine økende energibehov. Vi ønsker å flytte fokuset over på fornybar energi og teknologiutvikling, for å redusere avhengigheten av petroleumsindustrien, og ikke minst vise at vi er klar for å ta ansvar i kampen mot klimaendringene. Arbeiderpartiet vil at: 1. iskanten må defineres med utgangspunkt i maksimal isutbredelse for april og det må være en 100 km buffersone opp til iskanten (iskantsonen), der det ikke deles ut konsesjoner. Iskantsonen må ikke omfattes av TFO-ordningen. 2. Forvaltningsplanen for Barentshavet må oppdateres med jevne og hyppige intervaller for å øke og oppdatere kunnskapsgrunnlaget i regionen. 3. statlige bidrag til miljøtiltak og drift av kollektivtrafikk i kommuner og fylkeskommuner økes. 4. Det skal sette ut bikuber i tilknytning til parker og andre grøntområder. 5. Alle offentlige nybygg skal være passiv-, nullenergi-, eller plusshus-standard innen Det skal installere solceller på alle offentlige bygg og annen infrastruktur der det er hensiktsmessig. 4

5 7. Det skal opprette en støtteordning for solcellepanel, tilsvarende Oslo fylkeskommunes solcelleordning i Sør-Trøndelag 8. Norsk industri må bli en grønn industri, gjennom utfasing av petroleumsindustrien og en helhetlig fornybarsatsing. 9. Norge skal jobbe for å bli Europas grønne batteri, basert på fornybar energi og en leverandør av klimateknologi. 10. Norge må bygge opp FoU av billig og bærekraftig energi og spre denne. 11. Det må skapes støtteordninger for produksjon av fornybar energi og utvikling av ny teknologi, mindre byråkrati i konsesjonssystemet og investeringsstøtte til klimateknologi. 12. Mer av Statens Pensjonsfond Utland (SPU) skal investeres i grønn virksomhet. 13. Man skal jobbe for et godt kollektivtilbud i distriktet. 14. Det skal innføres billige studentpriser på kollektivtrafikk i hele fylket. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 242: Bra skrevet. Det bør etableres andre veier inn i yrkeslivet for de som dropper ut av skolen mener V.L.Ø. AP. Vest-Agder Arbeiderparti Ny tekst linje 258: Utdanningsresurssene må styrkes overfor mennesker som soner. 55% av de som soner har avbrutt utdanningsløp, 70% er uten arbeid, 10% har alvorlige kognitive forstyrrelse og lærevansker. Arbeiderpartiet vil styrke utdanningen for domfelte, og den skal være tilpasset den enkeltes læringbehov. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 259 Veldig viktig, mener V.L.Ø. AP. Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 304: Våge og handle. Skape bærekraftig vekst i strategiske næringer. 5

6 Vi foreslår at finansnæringa også utpekes som strategisk næring. Denne næringa gir mange arbeidsplasser, bringer kapital og inntekter til landet og den er viktig for finansiering av av norsk industri, f.eks i maritim sektor og leverandørindustrien. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje Energisparing, finner ikke noe om det, mindre energibehov i framtiden viktig, nye produkter. V.L.Ø.AP ønsker økt fokus på energisparing på mest mulig klima og miljøvennlig måte.v.l.ø. AP ønsker større fokus på Oljefondets investering i forhold til miljøødeleggende industri og olje/gassutvinning. Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 320: ny setning etter første setning «Skal vi unngå skadelig global oppvarming, må en økende del av verdens totale energibruk komme fra fornybare energikilder.» Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 320/321: ny innledning 2.setning: «Vi må også sikre at produksjon» osv som dagens setning. Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 329/330: ny setning erstatter «I årene som framover»: «Selv om aktiviteten og verdiskapningen fra petroleumsvirksomheten fortsatt vil være høy i årene som kommer, må vi i økende grad vurdere den økonomiske risikoen samfunnet påtar seg i langsiktige lete- og utbyggingsprosesser med høye utbyggingskostnader i for eksempel Barentshavet.» Vestfold Arbeiderparti Linje 329 Stryke punktum og legge til samtidig som det klargjøres for en utfasing av virksomheten på sikt. Trondheim Arbeiderparti Linje 383 (Følgende som eget avsnitt): 6

7 Verdens energiforbruk øker raskt og kontinuerlig. Vi står overfor en klima- og energikrise. Det økende energiforbruket dekkes i all hovedsak fra fossile kilder som kull, gass og olje, ressurser som forventes å ta slutt i løpet av dette århundret. Fornybare energikilder gir oss ikke det omfanget verden trenger, og vi er nødt til å finne alternativer til de fossile. Et alternativ kan være thoriumkraftverk. Thoriumkraftverk er langt sikrere enn tradisjonelle kjernekraftverk drevet på uran. Mens halveringstiden på plutonium, som er restavfallet til dagens kjernekraftverk, er år, er halveringstiden på restavfallet til thoriumkraftverk ikke mer enn noen få hundre år. For at urankraftverk skal fungere effektivt, må man finne det kritiske punktet i atombeskytningen slik at anlegget ikke løper løpsk. I et thoriumkraftverk har man derimot full kontroll på kjernereaksjonene. Et akseleratoranlegg kan ikke føre til nedsmelting. Det er også meget vanskelig å bruke restavfallet fra et thoriumkraftverk til å produsere det uranet man trenger til våpenproduksjon. Konseptet om thoriumsbasert kjernekraft fortjener å bli nærmere utredet. Norge bør derfor forske på utvikling av teknologi for atomkraft drevet på thorium. Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 385: Vi foreslår tillegg til første kulepunkt: «, og vurdere om økningen av CO2 avgiften på norsk sokkel kan være et egnet virkemiddel for å få på plass nye tiltak.» Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 386: Ny innledning til setning i kulepunktet: «Ha en helhetlig gjennomgang av dagens virkemiddelkjede, med sikte på å legge.»osv som i nåværende kulepunkt. Den socialdemokratiske forening To nye kulepunkt 387: «Legge til rette for at eksisterende strukturer kan brukes for forsøk og utvikling av fornybar havbasert energi, for eksempel knytte opp bølgekraft til eksisterende og nedlagte oljeplattformer.» «Gi statkraft muligheten til å bruke meir av overskuddet til å forske, utvikle og investere i fornybar energi.» Bærum Arbeiderparti Linje 387, ny tekst (tillegg): - Sikre høye offentlige bevilgninger til grunnforskning og høyere grads forsking slik at fellesskapet har eierskap til en stor del av kunnskapsgrunnlaget. Begrunnelse Kunnskapsgrunnlaget må være felles og i minst mulig grad være eid av private selskaper. Dersom staten ikke bevilger nok midler til forskning vil en for stor del av forskningen havne på private hender. Dette vil hemme videre forskning. 7

8 Trondheim Arbeiderparti Linje 396: Nytt kulepunkt (Arbeiderpartiet vil): Igangsette forskning på utvikling av teknologi for atomkraft drevet på thorium. Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen KLIMAPROFIL Universitetslaget mener at innstillingens klimaprofilen og forhold knyttet til omstillingsbehovene i olje/gass-industrien kan tydeliggjøres gjennom følgende endringsforslag: Linje 396: Legg til kulepunkt: "Videreføring av verdensledende klimaforskning ved Bjerknessenteret og videreutvikling i retning av mer kunnskap om energiomstilling og klimaendringenes menneskelige side." Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje : om støtte til infrastruktur i form av demonstrasjon- og testanlegg. Dette synes vi er svært viktig og vi ber landsmøtet tallfeste hvor mye det offentlige skal gå inn med i spleiselaget. Vest-Agder Arbeiderparti Norge som matnasjon. (Knyttet til linjene ) Arbeiderpartiet sitt mål er å øke matproduksjon i Norske. Mat bør være produsert på en bærekraftig måte som gir trygg mat til alle. Norsk landbruk bør regnes som en del av klimaløsningen. Økt verdiskaping innen verdikjedene for mat må i tillegg skogvirke stå sentralt i den nye bioøkonomien. Med nærmere arbeidsplasser i landbruk og landbruksbasert næringsmiddelindustri er næringen en betydelig verdiskaper i Norge. Overføringene til landbruket er en god investering, som bl.a gir råvarer til norsk næringsmiddelindustri og har stor produksjonsverdi i hele næringskjeden. Norsk landbruk bidrar til nasjonal matsikkerhet, levende bygdesamfunn og kortreist klimavennlig produksjon. Arealressursene og matjorda er ikke fornybare ressurser og må sikres til framtidig matproduksjon. Norge er på verdenstoppen når det gjelder dyrehelse. Vi har et lavt forbruk av medisiner og sprøytemidler. Trygg mat til alle er et viktig bidrag til god folkehelse. 8

9 Arbeiderpartiet vil satse tungt på forskning og kunnskapsformidling tilpasset geografiske forhold, slik at Norge øker produksjonen av trygg mat. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 442 V.L.Ø.AP ønsker å legge til rette for fortsatt hav/kyst og innlandsfiske. Bærum Arbeiderparti Linje 453, ny tekst (tillegg): Det offentlige skal tilrettelegge for forskning om og for nye næringer som vil produsere nye typer mat fra havet. Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 515: Vi foreslår følgende nye kulepunkt: Legge frem forslag til en robust forretningsmodell for fangst, transport, og lagring av CO2 Eidskog Arbeiderparti Forslag til ny linje 520: I en varslet overgang fra en oljeavhengig økonomi til en innovativ, langsiktig bioøkonomi basert på bærekraftig produksjon og foredling av fornybare ressurser, må Innlandet spille en sentralt rolle. Det er i Innlandet hovedgrunnlaget for det grønne skiftet ligger, med halvparten av landet avvirkning for salg. Innlandet har sterke kompetansemiljøer og industri som allerede ligger i front på å utnytte biobaserte ressurser. En nasjonal satsning på bioøkonomi må sørge for at vi kan videreutvikle eksisterende kompetansemiljøer og utvikle nye klynger av bedrifter og forskningsmiljøer innen utnyttelse av bioressursene. Planen må følges av ressurser til forskning, innovasjon og investeringer. Blant annet må det satses betydelig på videreforedling av tømmer, noe som er en av bærebjelkene i Innlandsstrategien. Hedmark Arbeiderparti Forslag til ny linje 520: I en varslet overgang fra en oljeavhengig økonomi til en innovativ, langsiktig bioøkonomi basert på bærekraftig produksjon og foredling av fornybare ressurser, må Innlandet spille en 9

10 sentralt rolle. Det er i Innlandet hovedgrunnlaget for det grønne skiftet ligger, med halvparten av landet avvirkning for salg. Innlandet har sterke kompetansemiljøer og industri som allerede ligger i front på å utnytte biobaserte ressurser. En nasjonal satsning på bioøkonomi må sørge for at vi kan videreutvikle eksisterende kompetansemiljøer og utvikle nye klynger av bedrifter og forskningsmiljøer innen utnyttelse av bioressursene. Planen må følges av ressurser til forskning, innovasjon og investeringer. Blant annet må det satses betydelig på videreforedling av tømmer, noe som er en av bærebjelkene i Innlandsstrategien. Fra Nordstrand Arbeiderpartilag Vi foreslår en ny setning som et eget avsnitt innledningsvis i brødteksten til kapitlet "Ny næring basert på skogen som ressurs": Linje 521: "Arbeiderpartiet ser med bekymring på at Norge gror igjen." Fra Nordstrand Arbeiderpartilag Linje 578 Vi foreslår en tilføyelse til tilføyelsen i kursiv: "Sikre bedre tilgang til skogressursene ved hjelp av bedre infrastruktur som gir lavere transplortkostnader, samtidig som man skjermer arealer av spesiell verdi for artsmangfold og/eller som omfattes av Nasjonal Verneplan." Hedmark Arbeiderparti Forslag til ny linje 566: Skogen spiller en viktig rolle i bioøkonomien, og Statskog bør være en motor i det videre arbeidet. For at Statskog skal være i stand til å ta denne rollen, må Statskog fortsatt være en stor eier og forvalter av fellesskapets ressurser. Nedsalget av Statskogs eiendommer må nå stanses, og forslagene om delprivatisering og oppsplitting av foretaket må skrinlegges. Eidskog Arbeiderparti Forslag til ny linje 566: Skogen spiller en viktig rolle i bioøkonomien, og Statskog bør være en motor i det videre arbeidet. For at Statskog skal være i stand til å ta denne rollen, må Statskog fortsatt være en stor eier og forvalter av fellesskapets ressurser. Nedsalget av Statskogs eiendommer må nå stanses, og forslagene om delprivatisering og oppsplitting av foretaket må skrinlegges. 10

11 Bærum Arbeiderparti Linje 597, ny tekst (tillegg): Bedre IKT-systemer slik at vi kan garantere likebehandling og bedre effektiviteten i NAVsystemet. Sauda Arbeiderparti Linje 600: Effektiviseringsprosjekter LEAN er et konsept som bør innføres i skolen. Arbeiderpartiets studentlag i Bergen ANDRE FORSLAG Endre linje til: Offentlige anskaffelser for fremtiden Offentlig sektor er landets største forbruker av varer og tjenester, og med det følger et stort ansvar. Offentlig sektor må gjennom sin innkjøpspolitikk bidra både til innovasjon, teknologisk utvikling, og implementering av klimavennlig teknologi. Som konsekvens av dette vil vi at nyskaping skal vektlegges ved større anskaffelser i det offentlige. Vi vil videre lytte til markedet, og etter beste evne tilrettelegge for tilbakemeldinger om hvordan vi kan legge til rette for nye tilbydere av produkter og tjenester rettet mot offentlig sektor. Vi ønsker å opprette et kompetansesenter for innkjøp i offentlig sektor som skal fungere som en pådriver og bidra med nødvendig kompetanse for å gjøre bedre anskaffelser. Begrunnelse: Innovative anskaffelser er et farlig begrep som gir direkte assosiasjon til korrupsjon, i likhet med kreativ regnskapsføring. Videre virker dette lite gjennomtenkt da man allerede har en arena for møte mellom det offentlige og alle kontraktører (deriblant de innovative) Doffin. Målet med endringen er å tydeliggjøre hva som er intensjonen, og å bedre språket generelt. Vi er også i tvil om hvordan et nasjonalt kompetansesenter skal fungere hvis de ikke skal gjøre det samme som Fornyingsdepartementet, og klare å bistå alle mulige høgskoler, sykehus og kommuner osv. med deres innkjøp. Det offentlige er tross alt ikke en innkjøper. Arbeiderpartiets studentlag i Bergen Tillegg linje 683: Effektiv gründerstøtte 11

12 Gründervirksomhet i Norge faller i to kategorier, etablerte gründere og nye gründere. Norge har allerede støtteordninger for gründervirksomhet, men med tanke på norsk lønns- og kostnadsnivå er det fortsatt vanskelig å etablere seg som ny gründer. Som gründer er det særlig spesialisttjenester innen bedriftsøkonomi og juss som er utfordrende, samt at miljøet i Norge er lite. For å møte de særlige utfordringene gründere står overfor i Norge vil vi jobbe for å etablere integrerte nyskapingsparker i de tre største byene i Norge, hvor kommende gründere kan søke om sterkt subsidierte plasser. Slike integrerte anlegg må inneholde boliger, verksteder, egen jurist- og økonomitjeneste og legges i tilknytning til eksisterende kunnskapsmiljøer. Arbeiderpartiet vil: Jobbe for å etablere integrerte nyskapingsparker i de tre største byene i Norge. Oslo Arbeiderparti Linje 746: Tilleggsforslag Kraftfôrpolitikken - Soyaimport fra Brasil Arbeiderpartiets stortingsgruppe for landbrukspolitikk i april i fjor sier det klart. Vi trenger en grønn vekst basert på et mer bærekraftig jordbruk på norske ressurser, men dagens system tilsvarer noe annet. Hvert år importerer vi flere tonn med soya. Norsk kraftfôr er i stor grad basert på importert soyaprotein, og mange norske bønder bruker dette i norsk kraftfôr fordi det er lønnsommere noe som gjør norsk kraftfôr avhengig av importert soya. Mange norske bønder er skeptiske til den omfattende soyabruken, men bruker soyaimportfôr nettopp fordi det er billigst. I stortingsgruppas landbrukspolitiske plattform står det skrevet svart på hvitt. Det må bli lønnsommere å bruke grovfôrressurser og andre proteinkilder, men soyavhengigheten gjør nettopp at grovfôrressurser som gress og beite nedprioriteres. Dette er ikke bærekraftig, og er med på å true norsk matvaresikkerhet. Importert soyaprotein fra Brasil har også store miljømessige og sosiale konsekvenser. En grønn vekst handler ikke bare om å sikre norsk matvaresikkerhet, men det handler også om å vise solidaritet med småbønder og en lokalbefolkning i Brasil, som stadig blir utdrevet på grunn av myndighetenes ekspanderende soyaplantasjer. Soyaplantasjene er også den største bidragsyteren til avskogingen av Amazonas. Forslag til vedtak: Arbeiderpartiet skal bidra til å dempe importen av soya gradvis, samtidig som man finnerandre alternativer til proteiner i kraftfôret. For å sikre en norsk matvaresikkerhet må vi i større grad basere kraftfôret på norske ressurser. Proteinrike alger og tang fra norsk havbruk, og økt bruk av norskprodusert raps og erter kan bidra til å erstatte soya. Arbeiderpartiet tar et helhetlig syn på importen av soya og hvilke konsekvenser det har for norsk matvaresikkerhet. Arbeiderpartiet skal sørge for at det blir utformet en flerårig nedtrappingsplan for å erstatte soya, og for at det blir utformet en opptrappingsplan for mer bruk av norske ressurser i norsk kraftfôr. 12

13 Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje : om aktiv næringspolitikk. Vi foreslår at finansnæringa nevnes her også. Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 775: Erstatt med "Leverandørindustrien har vært en av motorene " Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 783: Legg til: "Imidlertid utfordres næringens framtidsutsikter av større utbredelse av stadig billigere fornybare energiformer og nullutslippsteknologi kombinert med økt omfang av reguleringer for å fase ut utslipp av klimaskadelige gasser." Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 786: Endres til "leverandørindustrien har vært et fortrinn" Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 787. Færre olje/gass-felt i framtida. V.L.Ø. AP ønsker økt satsing på fornybar energi i forbindelse med Leverandørindustrien. Den socialdemokratiske forening Nytt kulepunkt 805: «Legge til rette for videre utvikling også av fornybar energi når relevant ved eksisterende og fremtidige klyngeprogrammer» Arbeiderpartiets studentlag i Bergen Endringsforslag linje : 13

14 Flytte utfordring 4 etter utfordring 8 for å få bedre sammenheng mellom tema. Forskning bør komme i tilknytning til høyere utdanning, og med vårt helhetlige forslag over er det naturlig at det kommer etterpå. Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen FORSKNINGSPOLITISKE FØRINGER Også forskningspolitisk har innstillingen noen ekskluderende formuleringer som vi mener bør gjøres litt åpnere og mer inkluderende i forhold til forskningsmiljøene. Våre endringsforslag på dette punktet er: Linje 851: Erstatt "som er strategisk viktige for Norge" med "som gir vesentlige bidrag til den internasjonale forskningsfronten." Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 862: Etter "Kunnskapsbasert næringsliv" - skyt inn: "og langsiktig forskning av høy kvalitet" Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje : kulepunkter. Vi foreslår følgende nye kulepunkt: Styrke ordninger for utveksling av arbeidskraft mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor Vi i Næringspolitisk Forum synes det bør legges til rette for mer utveksling av personell mellom næringsliv og offentlig sektor, og akademia. Dette vil bidra til mer samarbeid mellom sektorene og økt forskningsdrevet innovasjon både ved de akademiske institusjonene, i næringslivet og i offentlig sektor. Bærum Arbeiderparti Linje 899, ny tekst (tillegg): - Grader ved offentlige utdanningsinstitusjoner skal være gratis for nordiske statsborgere. Begrunnelse 14

15 Dersom vi skal beholde et rettferdig samfunn der alle har like muligheter og ikke begrenses av foreldres økonomi, og dersom vi ønsker at mennesker i kunnskapssamfunnet skal ha mulighet til å omskolere seg ved behov og ved siden av jobb etter prinsippet om livslang læring og anerkjennelse av realkompetanse, er det helt nødvendig at de kan forbedre situasjonen sin ved å studere ved siden av jobb. Når offentlige institusjoner tar betalt for grader, stenger dette folk ute. Dette vil også føre til at finansi eringen av universitetene vil forsvinne og universitetene vil bli privatisert. Vi får da et urettferdig samfunn og et samfunn der den økonomiske utviklingen stagnerer. Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 907: Legg til kulepunkt "Utvikle god infrastruktur for forskning som driver for nye tverrfaglige satsninger, særlig i forbindelse med mulighetene skapt gjennom digitalisering." Sauda Arbeiderparti Linje 908: Internett-tilgang: Myndighetene må være pådriver for, og legge til rette for at det blir utbygd fiber/brebånd i hele landet inklusiv distriktene. Stavanger Arbeiderparti Linje : Her bør vi være enda mer tydelige mot den høye bruken av midlertidige stillingene i akademia. Den socialdemokratiske forening Tillegg 915 etter «likestilling»: «Og internasjonalisering» Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 921: Foran kapitelet «Utfordring 5: Sikre samhandling gjennom kunnskapskjeden» foreslår vi ar det tas inn et nytt kapittel som omhandler forskning og innovasjon i offentlig sektor. Vi har følgende begrunnelse: Fornying av offentlig sektor er avhengig av at sektoren selv tar et større ansvar for innovasjon og utvikling. Dette vil være viktig for å bedre rutiner og 15

16 prosedyrer og forbedre tjenestetilbudet til brukerne. Statlige og kommunale etater må få bedre vilkår til å initiere og delta i forskning og innovasjon. Som eksempel bør veivesenet legge ned betydelige ressurser i forskning knyttet til brobygging, tunnelbygging etc. Det bør også foregå mer forskning og innovasjon innen velferdsteknologi helse- og omsorgsektoren. I dag har de offentlige aktørene lite tilgang til virkemiddelapparatet i Norges forskningsråd og de kan heller ikke benytte seg av ordninger som Skattfunn. Dette gjør at denne sektoren i praksis er ganske fraværende i innovasjon og forskning. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 921 Veldig viktig mener V.L.Ø.AP. Vestfold Arbeiderparti Linje 926 Endre til styrke rådgiving gjennom hele utdanningsløpet ved å opprette et kompetansekrav for rådgivere og legge til rette Vest-Agder Arbeiderparti Rådgiving. (Knyttet til linjene ) Arbeiderpartiet vil styrke rådgivingstjenesten i hele utdanningsløpet. Det er viktig at kommunene og fylkene gjennom skolene legger til rette for gode rådgiverstrukturer, partnerskap med offentlige og private bedrifter og frivillig sektor. Rådgiverne bør samarbeide i nettverk. Kontaktlærerne bør har ansvar for at elevene får en gjennomgående og helhetlig rådgiving etter behov. Trondheim Arbeiderparti Linje 967: Nytt kulepunkt: Arbeidstidsavtalen for lærere må revideres, og staten overtar forhandlingsansvaret. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 977 Hele avsnittet veldig viktig mener V.L.Ø.AP. 16

17 Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje Er IKT Alfa og Omega i forhold til hva elevene lærer? Veldig viktig med gode lærerkrefter i undervisningen mener V.L.Ø.AP. Vestfold Arbeiderparti Linje 985 «Det forutsettes at estetiske fag sikres god vilkår i den fremtidige skolen.» Aust-Agder Arbeiderparti Linje 989, utf.6: Tilbudet skal gis av de beste lærerne, spesialpedagoger, og i nært samarbeid med.. Trondheim Arbeiderparti Linje 989 : studieforberedende løp. Disse årene har imidlertid også si egenverdi. Skolen skal utvikle Trondheim Arbeiderparti Linje 990: talenter og interesser, og dette må gjenspeiles i innhold og organisering av skoletilbudet. Borgen Arbeiderlag: På side 25 (linje 994) under Tidlig innsats er vi enige i at -lese-skrive-regneløfte er noe av det viktigste Spesialundervisning bør være finansiert på en annen måte, for å sikre mot geografiske ulikheter for suksess i livet basert på kommuneøkonomi Vest-Agder Arbeiderparti Prøveordninger med utvidet skoledag. (Knyttet til linjene og 1127) Arbeiderpartiet mener det er viktig å se hele skoleløpet som en helhet. I dag er en del undervisning og skolefritidsordningen utgjør en annen del. Vi foreslår at det settes i gang 17

«Muligheter i omstilling» Vedtatte endringer i dokumentet på Arbeiderpartiets landsmøte, 19. april 2015

«Muligheter i omstilling» Vedtatte endringer i dokumentet på Arbeiderpartiets landsmøte, 19. april 2015 «Muligheter i omstilling» Vedtatte endringer i dokumentet på Arbeiderpartiets landsmøte, 19. april 2015 Linjenr. Endring 62 Endring: 66 Endring: 89-101 Strykes: Sentralstyret får fullmakt til å foreta

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv Forslag til uttalelse nr. 1 En god

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017.

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 01-01. Programkomiteen ble nedsatt av Venstres landsstyre i oktober

Detaljer

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen.

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen. FORORD Venstres landsstyre oppnevnte i oktober 2010 ned en egen programkomité for Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Komiteen besto av Guri Melby (leder), Rolf Nesheim, Toril Berge,

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Endrings- og tilleggsforslag

Endrings- og tilleggsforslag Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo, 18. 21. April 2013 HEFTE 5 Endrings- og tilleggsforslag 1. Endringsforslag til partiprogrammet «Vi tar Norge videre», side

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER FOR ALLE Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer