Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling»"

Transkript

1 Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling» Innen fristen 25. mars 2015 Heftet inneholder forslag fra: Oslo Arbeiderparti Den socialdemokratiske forening Grønland, Tøyen, Gamlebyen Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Salangen Arbeiderparti Sauda Arbeiderparti Eidskog Arbeiderparti Stavanger Arbeiderparti Bærum Arbeiderparti Arbeiderpartiets studentlag i Bergen Hedmark Arbeiderparti Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Rogaland Arbeiderparti Vestfold Arbeiderparti Aust-Agder Arbeiderparti Sør-Trøndelag Arbeiderparti Brussel Arbeiderparti Aust-Agder Arbeiderparti Skien Arbeiderparti Finnmark Arbeiderparti Trondheim Arbeiderparti Telemark Arbeiderparti Nordstrand Arbeiderpartilag Fagbevegelsens Arbeiderpartilag Seniorforum Grenland Risør Arbeiderparti Hønefoss og Norderhov Arbeidarlag. Sandnes Arbeiderparti 1

2 Den socialdemokratiske forening Endre tittel til: Kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen VERDISKAPING SOM ØKONOMISK VERDISKAPING Når det gjelder bruken av begrepet verdiskaping, så er dette et mye mer sammensatt begrep enn den måten innstillingen bruker begrepet på. I innstillingen framgår det at verdiskap først og fremst knytter seg til økonomisk verdiskaping. For å tydeliggjøre denne avgrensingen i perspektiv, mener vi det vil være mer presist om innstillingen bruker presiserer dette. Vi foreslår derfor følgende endringer: Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 66: Endre Arbeid skaper også grunnlaget for vår felles frihet gjennom verdiskaping og velferd. til Arbeid skaper også grunnlaget for vår felles frihet gjennom økonomisk verdiskaping og velferd. Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 69: Endre Verdiskapingen i Norge vil stå overfor flere utfordringer i årene som kommer. til Den økonomiske verdiskapingen i Norge Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 71-72: Endre Klimautfordringene vil stille nye krav til en mer bærekraftig verdiskaping. til Klimautfordringene vil stille nye krav til en mer bærekraftig økonomisk utvikling. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 160 Nedlegging av offentlige skoler i forhold til private skoler f.eks. Montesorri skoler, hvorfor skjer det og hvordan kan det skje. V.L.Ø. AP ønsker ikke den retningen. 2

3 Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 192: ny tillegg til setningen «Den mest miljøvennlige» «, ikke minst med tanke på å nå vedtatte klimamål.» Sør-Trøndelag Arbeiderparti Tilleggsforslag side 6 linje 197: Norge: Verdens miljøfyrtårn, en helhetlig klima og miljøsatsning. Arbeiderbevegelsen har alltid gått i front for fremtidens løsninger på dagens problemer. Klimautfordringene er vår tids største globale utfordring. En vellykket klimapolitikk krever innsats lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og på tvers av ulike politikkfelt. Det er ikke lenger tvil om at utslipp av klimagasser gir skadelige og uoversiktlige konsekvenser. Behovet for en ny og ambisiøs internasjonal klimaavtale er stort, og Norge må være et foregangsland. Løsningen med kjøp og salg av klimakvoter har ikke fungert optimalt, og kostnaden for CO2- utslipp må derfor økes. Det er viktig at Norge, som et land med teknologiske fortrinn i relevante sektorer, trapper opp sine innenlandske ambisjoner og forpliktelser og at fokuset ikke dras vekk fra innenlandske kutt i klimagass-utslipp. Den lokale klimakampen i kommunene er avhengig av gode rammevilkår for å lykkes. Sør- Trøndelag Arbeiderparti mener at Stortinget må lage klare incentiver for at kommunene skal gjennomføre effektive klimatiltak, samtidig som at friske midler i større grad rettes mot miljøprosjekter. Miljøtiltak i fylker og kommuner Miljøpakken har sørget for at mange i Sør-Trøndelag kan velge buss, i stedet for bil når de skal til jobb og skole. I tillegg går og sykler flere enn før. Dette viser at satsning på miljøvennlige tiltak fungerer, og noe vi må satse videre på. Vi må ha en fortsatt satsning på kollektivtrafikk i by og distrikt for å sikre at flere kan velge et miljøvennlig fremkomstmiddel. Det bør legges til rette for bruk av el- og hybridbiler, videreutvikle gang- og sykkelbaner og andre miljøvennlige tiltak. Sør-Trøndelag Arbeiderparti ønsker mer bruk av biogass og biodiesel i kollektivtrafikken. Det er likevel avgjørende at avgiftsordningene ikke medfører vesentlig økte kostnader for fylkeskommunene ved en overgang til biodrivstoff. En slik kostnadsøkning må kompenseres av staten. Globalt, så vel som i Europa, er den kraftige tilbakegangen av pollinerende insekter en stadig økende utfordring med tanke på matproduksjon. Ved å sette ut bikuber i tilknytning til parker og grøntområder i tettsteder, bidrar en både til å sikre bestøvning av planter, og til å opprettholde bestanden av pollinerende insekter. I Norge står bygninger for om lag 40 % av all energibruk, og globalt sett er dette tallet på 30%, noe som tilsvarer 21 % av verdens klimagassutslipp. Sør-Trøndelag Arbeiderparti ser 3

4 nytten av at bygninger blir mer energieffektive, og mener kommunene og fylkeskommunen bør legge til rette for at det blir enklere å bygge ut solceller på tak og at alle offentlige bygg blir energipositive plusshus. Internasjonale løsninger Norge må være i front for at verden skal ta ansvar og gjennomføre reelle kutt. Derfor må vi ta et ledende ansvar under klimaforhandlingene i Paris Det må derfor jobbes tverrpolitisk framover for å skape reelle forhandlingsmuligheter fra Norge sin side. Sør-Trøndelag Arbeiderparti ønsker en bærekraftig forvaltning av Norges petroleumsformue. Det meste av oljeformuen investeres utenlands, gjennom Statens Pensjonsfond - Utland (SPU, oljefondet). Investeringspolitikken til SPU står i dag i direkte motsetning til Norge klimamål. Det investerer blant annet i tjæresand, kull, olje og gass, når man i stedet burde ta et spesielt ansvar i å investere i en fornybar fremtid. SPU er dermed et virkemiddel for å sikre gode rammevilkår for den internasjonale fornybarindustrien, og investeringene må trekkes ut fra fossil energi. Det viktigste satsningsområdet for å oppnå store utslippskutt er å sørge for en bærekraftig og fremtidsrettet energiproduksjon. Norge skal være et foregangsland innen utvikling av teknologi og produksjon av fornybar energi, og bidra til at flere land i større grad kan benytte seg av miljøvennlige løsninger når de skal håndtere sine økende energibehov. Vi ønsker å flytte fokuset over på fornybar energi og teknologiutvikling, for å redusere avhengigheten av petroleumsindustrien, og ikke minst vise at vi er klar for å ta ansvar i kampen mot klimaendringene. Arbeiderpartiet vil at: 1. iskanten må defineres med utgangspunkt i maksimal isutbredelse for april og det må være en 100 km buffersone opp til iskanten (iskantsonen), der det ikke deles ut konsesjoner. Iskantsonen må ikke omfattes av TFO-ordningen. 2. Forvaltningsplanen for Barentshavet må oppdateres med jevne og hyppige intervaller for å øke og oppdatere kunnskapsgrunnlaget i regionen. 3. statlige bidrag til miljøtiltak og drift av kollektivtrafikk i kommuner og fylkeskommuner økes. 4. Det skal sette ut bikuber i tilknytning til parker og andre grøntområder. 5. Alle offentlige nybygg skal være passiv-, nullenergi-, eller plusshus-standard innen Det skal installere solceller på alle offentlige bygg og annen infrastruktur der det er hensiktsmessig. 4

5 7. Det skal opprette en støtteordning for solcellepanel, tilsvarende Oslo fylkeskommunes solcelleordning i Sør-Trøndelag 8. Norsk industri må bli en grønn industri, gjennom utfasing av petroleumsindustrien og en helhetlig fornybarsatsing. 9. Norge skal jobbe for å bli Europas grønne batteri, basert på fornybar energi og en leverandør av klimateknologi. 10. Norge må bygge opp FoU av billig og bærekraftig energi og spre denne. 11. Det må skapes støtteordninger for produksjon av fornybar energi og utvikling av ny teknologi, mindre byråkrati i konsesjonssystemet og investeringsstøtte til klimateknologi. 12. Mer av Statens Pensjonsfond Utland (SPU) skal investeres i grønn virksomhet. 13. Man skal jobbe for et godt kollektivtilbud i distriktet. 14. Det skal innføres billige studentpriser på kollektivtrafikk i hele fylket. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 242: Bra skrevet. Det bør etableres andre veier inn i yrkeslivet for de som dropper ut av skolen mener V.L.Ø. AP. Vest-Agder Arbeiderparti Ny tekst linje 258: Utdanningsresurssene må styrkes overfor mennesker som soner. 55% av de som soner har avbrutt utdanningsløp, 70% er uten arbeid, 10% har alvorlige kognitive forstyrrelse og lærevansker. Arbeiderpartiet vil styrke utdanningen for domfelte, og den skal være tilpasset den enkeltes læringbehov. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 259 Veldig viktig, mener V.L.Ø. AP. Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 304: Våge og handle. Skape bærekraftig vekst i strategiske næringer. 5

6 Vi foreslår at finansnæringa også utpekes som strategisk næring. Denne næringa gir mange arbeidsplasser, bringer kapital og inntekter til landet og den er viktig for finansiering av av norsk industri, f.eks i maritim sektor og leverandørindustrien. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje Energisparing, finner ikke noe om det, mindre energibehov i framtiden viktig, nye produkter. V.L.Ø.AP ønsker økt fokus på energisparing på mest mulig klima og miljøvennlig måte.v.l.ø. AP ønsker større fokus på Oljefondets investering i forhold til miljøødeleggende industri og olje/gassutvinning. Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 320: ny setning etter første setning «Skal vi unngå skadelig global oppvarming, må en økende del av verdens totale energibruk komme fra fornybare energikilder.» Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 320/321: ny innledning 2.setning: «Vi må også sikre at produksjon» osv som dagens setning. Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 329/330: ny setning erstatter «I årene som framover»: «Selv om aktiviteten og verdiskapningen fra petroleumsvirksomheten fortsatt vil være høy i årene som kommer, må vi i økende grad vurdere den økonomiske risikoen samfunnet påtar seg i langsiktige lete- og utbyggingsprosesser med høye utbyggingskostnader i for eksempel Barentshavet.» Vestfold Arbeiderparti Linje 329 Stryke punktum og legge til samtidig som det klargjøres for en utfasing av virksomheten på sikt. Trondheim Arbeiderparti Linje 383 (Følgende som eget avsnitt): 6

7 Verdens energiforbruk øker raskt og kontinuerlig. Vi står overfor en klima- og energikrise. Det økende energiforbruket dekkes i all hovedsak fra fossile kilder som kull, gass og olje, ressurser som forventes å ta slutt i løpet av dette århundret. Fornybare energikilder gir oss ikke det omfanget verden trenger, og vi er nødt til å finne alternativer til de fossile. Et alternativ kan være thoriumkraftverk. Thoriumkraftverk er langt sikrere enn tradisjonelle kjernekraftverk drevet på uran. Mens halveringstiden på plutonium, som er restavfallet til dagens kjernekraftverk, er år, er halveringstiden på restavfallet til thoriumkraftverk ikke mer enn noen få hundre år. For at urankraftverk skal fungere effektivt, må man finne det kritiske punktet i atombeskytningen slik at anlegget ikke løper løpsk. I et thoriumkraftverk har man derimot full kontroll på kjernereaksjonene. Et akseleratoranlegg kan ikke føre til nedsmelting. Det er også meget vanskelig å bruke restavfallet fra et thoriumkraftverk til å produsere det uranet man trenger til våpenproduksjon. Konseptet om thoriumsbasert kjernekraft fortjener å bli nærmere utredet. Norge bør derfor forske på utvikling av teknologi for atomkraft drevet på thorium. Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 385: Vi foreslår tillegg til første kulepunkt: «, og vurdere om økningen av CO2 avgiften på norsk sokkel kan være et egnet virkemiddel for å få på plass nye tiltak.» Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 386: Ny innledning til setning i kulepunktet: «Ha en helhetlig gjennomgang av dagens virkemiddelkjede, med sikte på å legge.»osv som i nåværende kulepunkt. Den socialdemokratiske forening To nye kulepunkt 387: «Legge til rette for at eksisterende strukturer kan brukes for forsøk og utvikling av fornybar havbasert energi, for eksempel knytte opp bølgekraft til eksisterende og nedlagte oljeplattformer.» «Gi statkraft muligheten til å bruke meir av overskuddet til å forske, utvikle og investere i fornybar energi.» Bærum Arbeiderparti Linje 387, ny tekst (tillegg): - Sikre høye offentlige bevilgninger til grunnforskning og høyere grads forsking slik at fellesskapet har eierskap til en stor del av kunnskapsgrunnlaget. Begrunnelse Kunnskapsgrunnlaget må være felles og i minst mulig grad være eid av private selskaper. Dersom staten ikke bevilger nok midler til forskning vil en for stor del av forskningen havne på private hender. Dette vil hemme videre forskning. 7

8 Trondheim Arbeiderparti Linje 396: Nytt kulepunkt (Arbeiderpartiet vil): Igangsette forskning på utvikling av teknologi for atomkraft drevet på thorium. Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen KLIMAPROFIL Universitetslaget mener at innstillingens klimaprofilen og forhold knyttet til omstillingsbehovene i olje/gass-industrien kan tydeliggjøres gjennom følgende endringsforslag: Linje 396: Legg til kulepunkt: "Videreføring av verdensledende klimaforskning ved Bjerknessenteret og videreutvikling i retning av mer kunnskap om energiomstilling og klimaendringenes menneskelige side." Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje : om støtte til infrastruktur i form av demonstrasjon- og testanlegg. Dette synes vi er svært viktig og vi ber landsmøtet tallfeste hvor mye det offentlige skal gå inn med i spleiselaget. Vest-Agder Arbeiderparti Norge som matnasjon. (Knyttet til linjene ) Arbeiderpartiet sitt mål er å øke matproduksjon i Norske. Mat bør være produsert på en bærekraftig måte som gir trygg mat til alle. Norsk landbruk bør regnes som en del av klimaløsningen. Økt verdiskaping innen verdikjedene for mat må i tillegg skogvirke stå sentralt i den nye bioøkonomien. Med nærmere arbeidsplasser i landbruk og landbruksbasert næringsmiddelindustri er næringen en betydelig verdiskaper i Norge. Overføringene til landbruket er en god investering, som bl.a gir råvarer til norsk næringsmiddelindustri og har stor produksjonsverdi i hele næringskjeden. Norsk landbruk bidrar til nasjonal matsikkerhet, levende bygdesamfunn og kortreist klimavennlig produksjon. Arealressursene og matjorda er ikke fornybare ressurser og må sikres til framtidig matproduksjon. Norge er på verdenstoppen når det gjelder dyrehelse. Vi har et lavt forbruk av medisiner og sprøytemidler. Trygg mat til alle er et viktig bidrag til god folkehelse. 8

9 Arbeiderpartiet vil satse tungt på forskning og kunnskapsformidling tilpasset geografiske forhold, slik at Norge øker produksjonen av trygg mat. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 442 V.L.Ø.AP ønsker å legge til rette for fortsatt hav/kyst og innlandsfiske. Bærum Arbeiderparti Linje 453, ny tekst (tillegg): Det offentlige skal tilrettelegge for forskning om og for nye næringer som vil produsere nye typer mat fra havet. Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 515: Vi foreslår følgende nye kulepunkt: Legge frem forslag til en robust forretningsmodell for fangst, transport, og lagring av CO2 Eidskog Arbeiderparti Forslag til ny linje 520: I en varslet overgang fra en oljeavhengig økonomi til en innovativ, langsiktig bioøkonomi basert på bærekraftig produksjon og foredling av fornybare ressurser, må Innlandet spille en sentralt rolle. Det er i Innlandet hovedgrunnlaget for det grønne skiftet ligger, med halvparten av landet avvirkning for salg. Innlandet har sterke kompetansemiljøer og industri som allerede ligger i front på å utnytte biobaserte ressurser. En nasjonal satsning på bioøkonomi må sørge for at vi kan videreutvikle eksisterende kompetansemiljøer og utvikle nye klynger av bedrifter og forskningsmiljøer innen utnyttelse av bioressursene. Planen må følges av ressurser til forskning, innovasjon og investeringer. Blant annet må det satses betydelig på videreforedling av tømmer, noe som er en av bærebjelkene i Innlandsstrategien. Hedmark Arbeiderparti Forslag til ny linje 520: I en varslet overgang fra en oljeavhengig økonomi til en innovativ, langsiktig bioøkonomi basert på bærekraftig produksjon og foredling av fornybare ressurser, må Innlandet spille en 9

10 sentralt rolle. Det er i Innlandet hovedgrunnlaget for det grønne skiftet ligger, med halvparten av landet avvirkning for salg. Innlandet har sterke kompetansemiljøer og industri som allerede ligger i front på å utnytte biobaserte ressurser. En nasjonal satsning på bioøkonomi må sørge for at vi kan videreutvikle eksisterende kompetansemiljøer og utvikle nye klynger av bedrifter og forskningsmiljøer innen utnyttelse av bioressursene. Planen må følges av ressurser til forskning, innovasjon og investeringer. Blant annet må det satses betydelig på videreforedling av tømmer, noe som er en av bærebjelkene i Innlandsstrategien. Fra Nordstrand Arbeiderpartilag Vi foreslår en ny setning som et eget avsnitt innledningsvis i brødteksten til kapitlet "Ny næring basert på skogen som ressurs": Linje 521: "Arbeiderpartiet ser med bekymring på at Norge gror igjen." Fra Nordstrand Arbeiderpartilag Linje 578 Vi foreslår en tilføyelse til tilføyelsen i kursiv: "Sikre bedre tilgang til skogressursene ved hjelp av bedre infrastruktur som gir lavere transplortkostnader, samtidig som man skjermer arealer av spesiell verdi for artsmangfold og/eller som omfattes av Nasjonal Verneplan." Hedmark Arbeiderparti Forslag til ny linje 566: Skogen spiller en viktig rolle i bioøkonomien, og Statskog bør være en motor i det videre arbeidet. For at Statskog skal være i stand til å ta denne rollen, må Statskog fortsatt være en stor eier og forvalter av fellesskapets ressurser. Nedsalget av Statskogs eiendommer må nå stanses, og forslagene om delprivatisering og oppsplitting av foretaket må skrinlegges. Eidskog Arbeiderparti Forslag til ny linje 566: Skogen spiller en viktig rolle i bioøkonomien, og Statskog bør være en motor i det videre arbeidet. For at Statskog skal være i stand til å ta denne rollen, må Statskog fortsatt være en stor eier og forvalter av fellesskapets ressurser. Nedsalget av Statskogs eiendommer må nå stanses, og forslagene om delprivatisering og oppsplitting av foretaket må skrinlegges. 10

11 Bærum Arbeiderparti Linje 597, ny tekst (tillegg): Bedre IKT-systemer slik at vi kan garantere likebehandling og bedre effektiviteten i NAVsystemet. Sauda Arbeiderparti Linje 600: Effektiviseringsprosjekter LEAN er et konsept som bør innføres i skolen. Arbeiderpartiets studentlag i Bergen ANDRE FORSLAG Endre linje til: Offentlige anskaffelser for fremtiden Offentlig sektor er landets største forbruker av varer og tjenester, og med det følger et stort ansvar. Offentlig sektor må gjennom sin innkjøpspolitikk bidra både til innovasjon, teknologisk utvikling, og implementering av klimavennlig teknologi. Som konsekvens av dette vil vi at nyskaping skal vektlegges ved større anskaffelser i det offentlige. Vi vil videre lytte til markedet, og etter beste evne tilrettelegge for tilbakemeldinger om hvordan vi kan legge til rette for nye tilbydere av produkter og tjenester rettet mot offentlig sektor. Vi ønsker å opprette et kompetansesenter for innkjøp i offentlig sektor som skal fungere som en pådriver og bidra med nødvendig kompetanse for å gjøre bedre anskaffelser. Begrunnelse: Innovative anskaffelser er et farlig begrep som gir direkte assosiasjon til korrupsjon, i likhet med kreativ regnskapsføring. Videre virker dette lite gjennomtenkt da man allerede har en arena for møte mellom det offentlige og alle kontraktører (deriblant de innovative) Doffin. Målet med endringen er å tydeliggjøre hva som er intensjonen, og å bedre språket generelt. Vi er også i tvil om hvordan et nasjonalt kompetansesenter skal fungere hvis de ikke skal gjøre det samme som Fornyingsdepartementet, og klare å bistå alle mulige høgskoler, sykehus og kommuner osv. med deres innkjøp. Det offentlige er tross alt ikke en innkjøper. Arbeiderpartiets studentlag i Bergen Tillegg linje 683: Effektiv gründerstøtte 11

12 Gründervirksomhet i Norge faller i to kategorier, etablerte gründere og nye gründere. Norge har allerede støtteordninger for gründervirksomhet, men med tanke på norsk lønns- og kostnadsnivå er det fortsatt vanskelig å etablere seg som ny gründer. Som gründer er det særlig spesialisttjenester innen bedriftsøkonomi og juss som er utfordrende, samt at miljøet i Norge er lite. For å møte de særlige utfordringene gründere står overfor i Norge vil vi jobbe for å etablere integrerte nyskapingsparker i de tre største byene i Norge, hvor kommende gründere kan søke om sterkt subsidierte plasser. Slike integrerte anlegg må inneholde boliger, verksteder, egen jurist- og økonomitjeneste og legges i tilknytning til eksisterende kunnskapsmiljøer. Arbeiderpartiet vil: Jobbe for å etablere integrerte nyskapingsparker i de tre største byene i Norge. Oslo Arbeiderparti Linje 746: Tilleggsforslag Kraftfôrpolitikken - Soyaimport fra Brasil Arbeiderpartiets stortingsgruppe for landbrukspolitikk i april i fjor sier det klart. Vi trenger en grønn vekst basert på et mer bærekraftig jordbruk på norske ressurser, men dagens system tilsvarer noe annet. Hvert år importerer vi flere tonn med soya. Norsk kraftfôr er i stor grad basert på importert soyaprotein, og mange norske bønder bruker dette i norsk kraftfôr fordi det er lønnsommere noe som gjør norsk kraftfôr avhengig av importert soya. Mange norske bønder er skeptiske til den omfattende soyabruken, men bruker soyaimportfôr nettopp fordi det er billigst. I stortingsgruppas landbrukspolitiske plattform står det skrevet svart på hvitt. Det må bli lønnsommere å bruke grovfôrressurser og andre proteinkilder, men soyavhengigheten gjør nettopp at grovfôrressurser som gress og beite nedprioriteres. Dette er ikke bærekraftig, og er med på å true norsk matvaresikkerhet. Importert soyaprotein fra Brasil har også store miljømessige og sosiale konsekvenser. En grønn vekst handler ikke bare om å sikre norsk matvaresikkerhet, men det handler også om å vise solidaritet med småbønder og en lokalbefolkning i Brasil, som stadig blir utdrevet på grunn av myndighetenes ekspanderende soyaplantasjer. Soyaplantasjene er også den største bidragsyteren til avskogingen av Amazonas. Forslag til vedtak: Arbeiderpartiet skal bidra til å dempe importen av soya gradvis, samtidig som man finnerandre alternativer til proteiner i kraftfôret. For å sikre en norsk matvaresikkerhet må vi i større grad basere kraftfôret på norske ressurser. Proteinrike alger og tang fra norsk havbruk, og økt bruk av norskprodusert raps og erter kan bidra til å erstatte soya. Arbeiderpartiet tar et helhetlig syn på importen av soya og hvilke konsekvenser det har for norsk matvaresikkerhet. Arbeiderpartiet skal sørge for at det blir utformet en flerårig nedtrappingsplan for å erstatte soya, og for at det blir utformet en opptrappingsplan for mer bruk av norske ressurser i norsk kraftfôr. 12

13 Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje : om aktiv næringspolitikk. Vi foreslår at finansnæringa nevnes her også. Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 775: Erstatt med "Leverandørindustrien har vært en av motorene " Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 783: Legg til: "Imidlertid utfordres næringens framtidsutsikter av større utbredelse av stadig billigere fornybare energiformer og nullutslippsteknologi kombinert med økt omfang av reguleringer for å fase ut utslipp av klimaskadelige gasser." Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 786: Endres til "leverandørindustrien har vært et fortrinn" Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 787. Færre olje/gass-felt i framtida. V.L.Ø. AP ønsker økt satsing på fornybar energi i forbindelse med Leverandørindustrien. Den socialdemokratiske forening Nytt kulepunkt 805: «Legge til rette for videre utvikling også av fornybar energi når relevant ved eksisterende og fremtidige klyngeprogrammer» Arbeiderpartiets studentlag i Bergen Endringsforslag linje : 13

14 Flytte utfordring 4 etter utfordring 8 for å få bedre sammenheng mellom tema. Forskning bør komme i tilknytning til høyere utdanning, og med vårt helhetlige forslag over er det naturlig at det kommer etterpå. Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen FORSKNINGSPOLITISKE FØRINGER Også forskningspolitisk har innstillingen noen ekskluderende formuleringer som vi mener bør gjøres litt åpnere og mer inkluderende i forhold til forskningsmiljøene. Våre endringsforslag på dette punktet er: Linje 851: Erstatt "som er strategisk viktige for Norge" med "som gir vesentlige bidrag til den internasjonale forskningsfronten." Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 862: Etter "Kunnskapsbasert næringsliv" - skyt inn: "og langsiktig forskning av høy kvalitet" Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje : kulepunkter. Vi foreslår følgende nye kulepunkt: Styrke ordninger for utveksling av arbeidskraft mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor Vi i Næringspolitisk Forum synes det bør legges til rette for mer utveksling av personell mellom næringsliv og offentlig sektor, og akademia. Dette vil bidra til mer samarbeid mellom sektorene og økt forskningsdrevet innovasjon både ved de akademiske institusjonene, i næringslivet og i offentlig sektor. Bærum Arbeiderparti Linje 899, ny tekst (tillegg): - Grader ved offentlige utdanningsinstitusjoner skal være gratis for nordiske statsborgere. Begrunnelse 14

15 Dersom vi skal beholde et rettferdig samfunn der alle har like muligheter og ikke begrenses av foreldres økonomi, og dersom vi ønsker at mennesker i kunnskapssamfunnet skal ha mulighet til å omskolere seg ved behov og ved siden av jobb etter prinsippet om livslang læring og anerkjennelse av realkompetanse, er det helt nødvendig at de kan forbedre situasjonen sin ved å studere ved siden av jobb. Når offentlige institusjoner tar betalt for grader, stenger dette folk ute. Dette vil også føre til at finansi eringen av universitetene vil forsvinne og universitetene vil bli privatisert. Vi får da et urettferdig samfunn og et samfunn der den økonomiske utviklingen stagnerer. Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 907: Legg til kulepunkt "Utvikle god infrastruktur for forskning som driver for nye tverrfaglige satsninger, særlig i forbindelse med mulighetene skapt gjennom digitalisering." Sauda Arbeiderparti Linje 908: Internett-tilgang: Myndighetene må være pådriver for, og legge til rette for at det blir utbygd fiber/brebånd i hele landet inklusiv distriktene. Stavanger Arbeiderparti Linje : Her bør vi være enda mer tydelige mot den høye bruken av midlertidige stillingene i akademia. Den socialdemokratiske forening Tillegg 915 etter «likestilling»: «Og internasjonalisering» Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 921: Foran kapitelet «Utfordring 5: Sikre samhandling gjennom kunnskapskjeden» foreslår vi ar det tas inn et nytt kapittel som omhandler forskning og innovasjon i offentlig sektor. Vi har følgende begrunnelse: Fornying av offentlig sektor er avhengig av at sektoren selv tar et større ansvar for innovasjon og utvikling. Dette vil være viktig for å bedre rutiner og 15

16 prosedyrer og forbedre tjenestetilbudet til brukerne. Statlige og kommunale etater må få bedre vilkår til å initiere og delta i forskning og innovasjon. Som eksempel bør veivesenet legge ned betydelige ressurser i forskning knyttet til brobygging, tunnelbygging etc. Det bør også foregå mer forskning og innovasjon innen velferdsteknologi helse- og omsorgsektoren. I dag har de offentlige aktørene lite tilgang til virkemiddelapparatet i Norges forskningsråd og de kan heller ikke benytte seg av ordninger som Skattfunn. Dette gjør at denne sektoren i praksis er ganske fraværende i innovasjon og forskning. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 921 Veldig viktig mener V.L.Ø.AP. Vestfold Arbeiderparti Linje 926 Endre til styrke rådgiving gjennom hele utdanningsløpet ved å opprette et kompetansekrav for rådgivere og legge til rette Vest-Agder Arbeiderparti Rådgiving. (Knyttet til linjene ) Arbeiderpartiet vil styrke rådgivingstjenesten i hele utdanningsløpet. Det er viktig at kommunene og fylkene gjennom skolene legger til rette for gode rådgiverstrukturer, partnerskap med offentlige og private bedrifter og frivillig sektor. Rådgiverne bør samarbeide i nettverk. Kontaktlærerne bør har ansvar for at elevene får en gjennomgående og helhetlig rådgiving etter behov. Trondheim Arbeiderparti Linje 967: Nytt kulepunkt: Arbeidstidsavtalen for lærere må revideres, og staten overtar forhandlingsansvaret. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 977 Hele avsnittet veldig viktig mener V.L.Ø.AP. 16

17 Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje Er IKT Alfa og Omega i forhold til hva elevene lærer? Veldig viktig med gode lærerkrefter i undervisningen mener V.L.Ø.AP. Vestfold Arbeiderparti Linje 985 «Det forutsettes at estetiske fag sikres god vilkår i den fremtidige skolen.» Aust-Agder Arbeiderparti Linje 989, utf.6: Tilbudet skal gis av de beste lærerne, spesialpedagoger, og i nært samarbeid med.. Trondheim Arbeiderparti Linje 989 : studieforberedende løp. Disse årene har imidlertid også si egenverdi. Skolen skal utvikle Trondheim Arbeiderparti Linje 990: talenter og interesser, og dette må gjenspeiles i innhold og organisering av skoletilbudet. Borgen Arbeiderlag: På side 25 (linje 994) under Tidlig innsats er vi enige i at -lese-skrive-regneløfte er noe av det viktigste Spesialundervisning bør være finansiert på en annen måte, for å sikre mot geografiske ulikheter for suksess i livet basert på kommuneøkonomi Vest-Agder Arbeiderparti Prøveordninger med utvidet skoledag. (Knyttet til linjene og 1127) Arbeiderpartiet mener det er viktig å se hele skoleløpet som en helhet. I dag er en del undervisning og skolefritidsordningen utgjør en annen del. Vi foreslår at det settes i gang 17

18 prøveordninger med utvidet skoledag, slik at noen kan høste erfaringer med en helhetlig skoledag. På det grunnlaget kan en studere virkningene og evt. fremme nye forslag. Trondheim Arbeiderparti Linje 1000: Skolen må ha mer fokus på praktisk-estetiske fag. Trondheim Arbeiderparti Linje 1005: normer for lærertetthet. Økt rammetildeling til den enkelte skole basert på sentral norm for lærertetthet vil gi økt fleksibilitet og være et særdelesviktig pedagogisk styrkingstiltak. Borgen Arbeiderlag: Side 26, forslag til tillegg i 1.avsnitt: (linje 1026) -i tillegg til flere lærere trenger vi flere fagutdannede assistenter/barne- og ungdomsarbeidere for å fange det sosiale i klassene. -flere helsesøsterstillinger slik at alle skoler har helsesøster med tid nok til å gjøre jobben sin -for språkutvikling bør gratis kjernetid i barnehage tas med. -innføring av heldagsskolen -fokus også på praktisk livskunnskap som en ferdighet for å fremme bokyndighet, god økonomisk styring og barneoppdragelse -bedre tilrettelegging/økt fokus på kunnskapsutveksling på tvers av landegrenser elever imellom. Gjerne med andre kulturer. -bruken av engangsbøker bør tas vekk. De har ofte lite med målene i kunnskapsløftet å gjøre og byr på for små muligheter for tilpasset opplæring Stavanger Arbeiderparti Linje : Bra med tid og tillit til lærere, men formuleringen kan gjerne konkretiseres ytterligere. Slik vi leser det kan en del av formuleringene oppfattes mer som gode intensjoner enn som praktisk politikk. Dette kan sees i direkte sammenheng med Vi ser gjerne at formuleringene rundt tillit til lærerne kan gjøre enda mer tydelige. 18

19 Trondheim Arbeiderparti Linje 1048: Arbeiderpartiet vil erstatte nasjonale prøver med lokale kartleggingsprøver, og ønsker å fjerne alle unødvendige rapporterings- og dokumentasjonskrav. Den socialdemokratiske forening Tillegg 1079 etter «skoler»: «og grunnleggende kunnskap om datautvikling, som koding, bør innføres gjennom hele skoleløpet.» Stavanger Arbeiderparti Linje : Vi savner et mer kritisk blikk på digitale læremidler. Norge er det eneste landet i Europa som har «digital kompetanse» som et læreplanmål. Digitale læremidler kan forsterke forskjeller mellom elevene og vi mener derfor at vi bør legge opp til en mye sterkere kontroll over elevers PC-bruk. Stavanger Arbeiderparti Linje 1102: NDLA nevnes. Denne læringsarenaen fremstår som meget «stykkevis og delt», og er ikke spesielt hensiktsmessig i en del sammenhenger. Skal NDLA være et alternativ til tekstbøker eller kommersielle digitale bøker må den forbedres. Stavanger Arbeiderparti ønsker å få lagt til følgende punkt: 1. Utdanning skal være gratis også for internasjonale studenter. 2. Vi mener tiden er moden for en gjennomgang av privatskoleloven med sikte på å sikre fellesskolen. Fremveksten av stadig flere skoler med religiøs bakgrunn er en del av vår bekymring for uthuling av fellesskolen. 3. Skolens bør få en mer aktiv rolle i å forebygge radikalisering 19

20 Aust-Agder Arbeiderparti Fra linje 1109: Elever som tar omvalg må ikke miste retten til å forbedre karakterer i fellesfag i videregående skole. Begrunnelse: Inntil nylig har det vært slik at elever som ombestemmer seg og går fra studieforberedende linjer til yrkesfaglige linjer på videregående skoler, eller bytter mellom yrkesfaglige retninger, får muligheten til å ta fellesfagene på nytt (samfunnsfag, matematikk, naturfag, engelsk og norsk). Dette gir elever muligheten til å forbedre sine karakterer. Nå vurderes det å endre regelverket, slik at dette faller bort. Aust-Agder Arbeiderpartiet mener det finnes svært gode argumenter for å åpne for at elever kan være elev i samme fag en gang til for å forbedre karakteren. Det vil øke sjansen for elevene til bedre gjennomføring i videregående opplæring, og elevene vil stille sterkere ved innsøking til videre utdanningsprogram og læreplass. Det vil også være en klar fordel for flere av elevene å ha en timeplan med færrest mulig fritimer. Noen av elevene vil risikere å miste deler av stipend i lånekassen fordi de ikke har full studiebelastning. Har eleven behov for å forbedre karakteren, må dette gjøres utenom det offentlige skolesystemet ved å gå opp som privatist. Dette favoriserer de som har råd til dette. Risør Arbeiderparti endre siste setning, til: Tilbud om tilrettelagt intensivtrening i klassemiljøet. Bærum Arbeiderparti Linje 1114, ny tekst (tillegg): - Styrking av realfag (fysikk, kjemi, biologi og matematikk) - Innføre frukt og grønt i skolen og sunn mat i skolen for alle elever på barne-, ungdomsskolen og i videregående skole, helt eller delvis finansiert av barnetrygden. - Skolen og SFO skal sammen utgjøre en helhetlig skoledag. SFO-prisene skal senkes og på sikt skal SFO være gratis. - Begrense møtevirksomhet og byråkrati i skolen. Lærerne må få bruke tiden ved kontorpulten så de kan lage gode undervisningsopplegg og samarbeide med kolleger. Begrunnelse Vi kunne ønsket et klarere avsnitt om skole. Vi vil advare mot en ny læreplanreform nå, da det er betydelig tretthet for stadige læreplanreformer i skolen. Selv om Osloskolen kanskje 20

«Muligheter i omstilling» Vedtatte endringer i dokumentet på Arbeiderpartiets landsmøte, 19. april 2015

«Muligheter i omstilling» Vedtatte endringer i dokumentet på Arbeiderpartiets landsmøte, 19. april 2015 «Muligheter i omstilling» Vedtatte endringer i dokumentet på Arbeiderpartiets landsmøte, 19. april 2015 Linjenr. Endring 62 Endring: 66 Endring: 89-101 Strykes: Sentralstyret får fullmakt til å foreta

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Konferansen er et samarbeid med STFK og NTNU.

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET Thomas Breen Bioøkonomi er den nye økonomien hvor fornybare biologiske ressurser utnyttes med bioteknologi og andre teknologier for mat, helse, materialer, kjemikalier

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM HØYERE UTDANNING FRA FINANSFORBUNDET Finansforbundet mottok 18. februar et brev fra Kunnskapsdepartementet ved statsråden med invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen

Detaljer

Representantforslag 52 S

Representantforslag 52 S Representantforslag 52 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Trond Giske, Marianne Aasen, Tone Merete Sønsterud, Christian Tynning Bjørnø og Martin Henriksen Dokument 8:52 S (2014

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden?

Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden? Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden? Ekspedisjonssjef Frøydis Vold 22.Oktober 2013 Landbruks- og matmeldingen Behov for økt rekruttering av personer med rett kompetanse til næring,

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen

Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen Foto: Jo Michael Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen Are Turmo, NHO Avd. Kompetanse 28. oktober 2015 Ikke helt i mål med Samfunnskontrakten 24 000 Antall lærekontrakter Nasjonalt mål 22 000 21 940 20

Detaljer

Politisk plattform

Politisk plattform Politisk plattform 2016-2017 Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 06.11.2016 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Åshild Olaussen

Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Åshild Olaussen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår saksbehandler: Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Åshild Olaussen 23.01.2009 2008-0015 200806239 Høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring

Detaljer

Impact. virkning, innvirkning, påvirkning. treffvirkning, anslag. affect, touch, shock. innovasjon, forskning, samfunnsbygging

Impact. virkning, innvirkning, påvirkning. treffvirkning, anslag. affect, touch, shock. innovasjon, forskning, samfunnsbygging Impact virkning, innvirkning, påvirkning treffvirkning, anslag affect, touch, shock innovasjon, forskning, samfunnsbygging kommersialisere, ta i bruk kunnskap gjøre en forskjell Tverrfaglige arbeidsmetoder

Detaljer

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel Sekretær: Knut Maarud + 47 23 30 13 19 / 96 23 24 68 kma@utdanningsdirektoratet.no Møte 06.08 Referat oppdatert: 22.12.2008 Til Kunnskapsdepartementet Ref nr 2008/06239 Karlsenutvalget - høringsuttatelse

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

LOs utdanningspolitiske program for kongressperioden

LOs utdanningspolitiske program for kongressperioden LOs utdanningspolitiske program for kongressperioden 2017-2021 2 Å lære Hvordan vi organiserer læring og kompetanseutvikling er nøkkelmekanismer i samfunnet. Det dreier seg om skole og andre utdanningsinstitusjoner,

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Innspill smarte regioner Eirik Gundegjerde, konserndirektør Lyse

Innspill smarte regioner Eirik Gundegjerde, konserndirektør Lyse Innspill smarte regioner 16.11.2015 Eirik Gundegjerde, konserndirektør Lyse Hva er en smart by eller region? Smarte byer en forberedelse for fremtiden handler om helhetstenking Bærekraft der bærekraft

Detaljer

Regional plan for klima og energi Verdiskaping Vestfold 11. mars 2015

Regional plan for klima og energi Verdiskaping Vestfold 11. mars 2015 Regional plan for klima og energi Verdiskaping Vestfold 11. mars 2015 Nærings- og miljøsjef Svein Almedal Program Kort om bakgrunn Hovedpunkter fra PK 15 Innspill fra arbeidsgruppene Overordnede perspektiver

Detaljer

Du som elev i 10. klasse

Du som elev i 10. klasse Nesodden_skolekatalog_2017.indd 1 07/11/2017 14:22 Forord Du som elev i 10. klasse skal snart gjøre et viktig valg. Valg av utdanningsprogram i videregående skole vil ha stor betydning for veien videre.

Detaljer

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Gruppe 1 Yrkesveiledning/Rekruttering Gruppe 2 Internasjonalisering Gruppe 3 Tilbudsstruktur /dimensjonering Gruppe 4 Elenergi/ kuldefaget Gruppe

Detaljer

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN

HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN Utdanningsdirektoratet Postmottak post@udiro.no HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN mandag 4. september 2017 Sjømat Norge viser til høringsdokument fra Utdanningsdirektoratet (UDIR)

Detaljer

- At lavterskeltilbudet i kommunene utvikles sammen med aktuelle aktører.

- At lavterskeltilbudet i kommunene utvikles sammen med aktuelle aktører. Rita Hirsum Lystad, Akershus 20150414 17:01 Kapittel: Levekår og velferd #8 Forebygging av psykiske lidelser og selvmord Mange unge opplever store utfordringer som er vanskelig å takle. Manglende mestring,

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

HØRINGSSVAR TIL NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA

HØRINGSSVAR TIL NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 08/6091-5 A00 &13 07.01.2009 Kristine Hansen / tlf. 23064349 HØRINGSSVAR TIL NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

BIONÆR. Info- og partnerbørsmøte. Lysaker, 10. april Trond Einar Pedersen og Kirsti Anker-Nilssen

BIONÆR. Info- og partnerbørsmøte. Lysaker, 10. april Trond Einar Pedersen og Kirsti Anker-Nilssen BIONÆR Info- og partnerbørsmøte Lysaker, 10. april 2015 Trond Einar Pedersen og Kirsti Anker-Nilssen Velkommen! BIONÆRs forskerutlysning for 2016 OBLIGATORISK skisse frist 6. mai kl. 13.00 Egen mal Opprettes

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Vår saksbehandler: Ragnhild Skarholt Bølviken Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/80 Deres dato: Deres referanse: Til Kunnskapsdepartementet Høring NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017.

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2018 Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. FORMÅL MED HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens fylkesting ønsker å bli tatt på alvor. Handlingsprogrammet er

Detaljer

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget 19.01.2009 Viser til Unios henvendelse om innspill til høringsvar på overnevnte NOU. Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Evalueringen av Kunnskapsløftet fag- og yrkesopplæringen SINTEF NIFU Fafo: Organisering, aktørenes roller

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/7742 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget 12.04.2011 Høring - Forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) Sammendrag

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Høring Kompetanse 2010, utkast til strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen

Høring Kompetanse 2010, utkast til strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen 1 av 5 Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 Oslo Vår saksbehandler 2004/00187/027 Solveig Skogs 2006-02-27 Arkiv: -L22 Tlf. 22 05 45 58 Deres dato Deres referanse 2006-01-10 Høring Kompetanse

Detaljer

Unios klimapolitikk vedtatt 7. desember

Unios klimapolitikk vedtatt 7. desember Unios klimapolitikk vedtatt 7. desember 2015 1 Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med over 330 000 medlemmer. Unios medlemsforbund: Utdanningsforbundet Norsk Sykepleierforbund Forskerforbundet

Detaljer

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Kompetanseutvikling i arbeidslivet 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Hva skal jeg snakke om? Kompetanse Norge Hva vet vi om kompetansebehov i arbeidslivet?

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok?

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? NITOs kommentarer til INGEVA Marit Stykket President NITO 1 Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

Abelias forslag til politiske tiltak i ny regjeringserklæring for

Abelias forslag til politiske tiltak i ny regjeringserklæring for Abelias forslag til politiske tiltak i ny regjeringserklæring for 2017-2021 1 Næringsutvikling og innovasjon Det må skapes flere nye jobber i privat sektor. Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år.

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år. Vår.ref: AFi Deres ref: Dato: 23.10.2014 Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 OSLO STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april Lange linjer kunnskap gir muligheter Bente Lie NRHS 24. april 2 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å

Detaljer

Utdanningsvalg revidert læreplan

Utdanningsvalg revidert læreplan Utdanningsvalg revidert læreplan Skal de unge velge utdanning etter samfunnets behov? Om faget Utdanningsvalg Faget kom på plass i etter en utprøving gjennom «Programfag til valg» St.meld. nr. 30 (2003-2004)

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole Skoleåret 2017-2018 Innledning Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Ungdommens fylkesutvalg /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Ungdommens fylkesutvalg /16 SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 16/08089 Saksbehandler Astrid Marie Lund Gilje Saksgang Møtedato Saknr 1 Ungdommens fylkesutvalg 21.10.2016 10/16 Innspill til høring: Høring om forhandlingsutvalgets utredning

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere Sammendrag FoU-prosjekt 164017 Utvikling av gode yrkesfaglærere Hva kjennetegner en god yrkesfaglærer? Hva slags kompetanseutvikling trenger en yrkesfaglærer for å holde seg faglig oppdatert og gi elevene

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015 Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen Lillestrøm 22.oktober 2015 Kjersti Holm Johansen Karriereenhetene i Oslo -Kuben NYTT i forhold til HVA?

Detaljer

Forskning er nøkkelen til omlegging av energisystemet

Forskning er nøkkelen til omlegging av energisystemet Programplanutvalget Forskning er nøkkelen til omlegging energisystemet Energiomlegging og kutt i klimagasser er vår tids største prosjekt Forskningsinnsats nå, vil gjøre totalkostnaden lere X Samling energiforskningen

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Moria-erklæringen særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. Arbeidslivet Matematikksenteret

Detaljer

Deltakernes kommentarer og bidrag

Deltakernes kommentarer og bidrag Deltakernes kommentarer og bidrag Hva mener du bør stå på politikernes agenda nasjonalt nivå Finansieringsordning Tilskudd pr student må høynes Større samsvar mellom de politiske ambisjonene og viljen

Detaljer

Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i omsorg? Innovasjon det er vel bare tekniske duppeditter det Innovasjon har da ingenting med omsorg

Detaljer

Stortingsmelding nr. 16 ( ) om tidlig innsats for livslang læring

Stortingsmelding nr. 16 ( ) om tidlig innsats for livslang læring 1 og ingen sto igjen Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007) om tidlig innsats for livslang læring SAMMENDRAG OVERSIKT OVER TILTAK Vi har et svært godt utbygd utdanningssystem i Norge, der like rettigheter

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Veien til læreplass Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar 2017 v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Innhold Fag og yrkesopplæring Lærlingordningen Overgangen fra skole til bedrift

Detaljer