Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling»"

Transkript

1 Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling» Innen fristen 25. mars 2015 Heftet inneholder forslag fra: Oslo Arbeiderparti Den socialdemokratiske forening Grønland, Tøyen, Gamlebyen Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Salangen Arbeiderparti Sauda Arbeiderparti Eidskog Arbeiderparti Stavanger Arbeiderparti Bærum Arbeiderparti Arbeiderpartiets studentlag i Bergen Hedmark Arbeiderparti Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Rogaland Arbeiderparti Vestfold Arbeiderparti Aust-Agder Arbeiderparti Sør-Trøndelag Arbeiderparti Brussel Arbeiderparti Aust-Agder Arbeiderparti Skien Arbeiderparti Finnmark Arbeiderparti Trondheim Arbeiderparti Telemark Arbeiderparti Nordstrand Arbeiderpartilag Fagbevegelsens Arbeiderpartilag Seniorforum Grenland Risør Arbeiderparti Hønefoss og Norderhov Arbeidarlag. Sandnes Arbeiderparti 1

2 Den socialdemokratiske forening Endre tittel til: Kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen VERDISKAPING SOM ØKONOMISK VERDISKAPING Når det gjelder bruken av begrepet verdiskaping, så er dette et mye mer sammensatt begrep enn den måten innstillingen bruker begrepet på. I innstillingen framgår det at verdiskap først og fremst knytter seg til økonomisk verdiskaping. For å tydeliggjøre denne avgrensingen i perspektiv, mener vi det vil være mer presist om innstillingen bruker presiserer dette. Vi foreslår derfor følgende endringer: Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 66: Endre Arbeid skaper også grunnlaget for vår felles frihet gjennom verdiskaping og velferd. til Arbeid skaper også grunnlaget for vår felles frihet gjennom økonomisk verdiskaping og velferd. Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 69: Endre Verdiskapingen i Norge vil stå overfor flere utfordringer i årene som kommer. til Den økonomiske verdiskapingen i Norge Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 71-72: Endre Klimautfordringene vil stille nye krav til en mer bærekraftig verdiskaping. til Klimautfordringene vil stille nye krav til en mer bærekraftig økonomisk utvikling. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 160 Nedlegging av offentlige skoler i forhold til private skoler f.eks. Montesorri skoler, hvorfor skjer det og hvordan kan det skje. V.L.Ø. AP ønsker ikke den retningen. 2

3 Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 192: ny tillegg til setningen «Den mest miljøvennlige» «, ikke minst med tanke på å nå vedtatte klimamål.» Sør-Trøndelag Arbeiderparti Tilleggsforslag side 6 linje 197: Norge: Verdens miljøfyrtårn, en helhetlig klima og miljøsatsning. Arbeiderbevegelsen har alltid gått i front for fremtidens løsninger på dagens problemer. Klimautfordringene er vår tids største globale utfordring. En vellykket klimapolitikk krever innsats lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og på tvers av ulike politikkfelt. Det er ikke lenger tvil om at utslipp av klimagasser gir skadelige og uoversiktlige konsekvenser. Behovet for en ny og ambisiøs internasjonal klimaavtale er stort, og Norge må være et foregangsland. Løsningen med kjøp og salg av klimakvoter har ikke fungert optimalt, og kostnaden for CO2- utslipp må derfor økes. Det er viktig at Norge, som et land med teknologiske fortrinn i relevante sektorer, trapper opp sine innenlandske ambisjoner og forpliktelser og at fokuset ikke dras vekk fra innenlandske kutt i klimagass-utslipp. Den lokale klimakampen i kommunene er avhengig av gode rammevilkår for å lykkes. Sør- Trøndelag Arbeiderparti mener at Stortinget må lage klare incentiver for at kommunene skal gjennomføre effektive klimatiltak, samtidig som at friske midler i større grad rettes mot miljøprosjekter. Miljøtiltak i fylker og kommuner Miljøpakken har sørget for at mange i Sør-Trøndelag kan velge buss, i stedet for bil når de skal til jobb og skole. I tillegg går og sykler flere enn før. Dette viser at satsning på miljøvennlige tiltak fungerer, og noe vi må satse videre på. Vi må ha en fortsatt satsning på kollektivtrafikk i by og distrikt for å sikre at flere kan velge et miljøvennlig fremkomstmiddel. Det bør legges til rette for bruk av el- og hybridbiler, videreutvikle gang- og sykkelbaner og andre miljøvennlige tiltak. Sør-Trøndelag Arbeiderparti ønsker mer bruk av biogass og biodiesel i kollektivtrafikken. Det er likevel avgjørende at avgiftsordningene ikke medfører vesentlig økte kostnader for fylkeskommunene ved en overgang til biodrivstoff. En slik kostnadsøkning må kompenseres av staten. Globalt, så vel som i Europa, er den kraftige tilbakegangen av pollinerende insekter en stadig økende utfordring med tanke på matproduksjon. Ved å sette ut bikuber i tilknytning til parker og grøntområder i tettsteder, bidrar en både til å sikre bestøvning av planter, og til å opprettholde bestanden av pollinerende insekter. I Norge står bygninger for om lag 40 % av all energibruk, og globalt sett er dette tallet på 30%, noe som tilsvarer 21 % av verdens klimagassutslipp. Sør-Trøndelag Arbeiderparti ser 3

4 nytten av at bygninger blir mer energieffektive, og mener kommunene og fylkeskommunen bør legge til rette for at det blir enklere å bygge ut solceller på tak og at alle offentlige bygg blir energipositive plusshus. Internasjonale løsninger Norge må være i front for at verden skal ta ansvar og gjennomføre reelle kutt. Derfor må vi ta et ledende ansvar under klimaforhandlingene i Paris Det må derfor jobbes tverrpolitisk framover for å skape reelle forhandlingsmuligheter fra Norge sin side. Sør-Trøndelag Arbeiderparti ønsker en bærekraftig forvaltning av Norges petroleumsformue. Det meste av oljeformuen investeres utenlands, gjennom Statens Pensjonsfond - Utland (SPU, oljefondet). Investeringspolitikken til SPU står i dag i direkte motsetning til Norge klimamål. Det investerer blant annet i tjæresand, kull, olje og gass, når man i stedet burde ta et spesielt ansvar i å investere i en fornybar fremtid. SPU er dermed et virkemiddel for å sikre gode rammevilkår for den internasjonale fornybarindustrien, og investeringene må trekkes ut fra fossil energi. Det viktigste satsningsområdet for å oppnå store utslippskutt er å sørge for en bærekraftig og fremtidsrettet energiproduksjon. Norge skal være et foregangsland innen utvikling av teknologi og produksjon av fornybar energi, og bidra til at flere land i større grad kan benytte seg av miljøvennlige løsninger når de skal håndtere sine økende energibehov. Vi ønsker å flytte fokuset over på fornybar energi og teknologiutvikling, for å redusere avhengigheten av petroleumsindustrien, og ikke minst vise at vi er klar for å ta ansvar i kampen mot klimaendringene. Arbeiderpartiet vil at: 1. iskanten må defineres med utgangspunkt i maksimal isutbredelse for april og det må være en 100 km buffersone opp til iskanten (iskantsonen), der det ikke deles ut konsesjoner. Iskantsonen må ikke omfattes av TFO-ordningen. 2. Forvaltningsplanen for Barentshavet må oppdateres med jevne og hyppige intervaller for å øke og oppdatere kunnskapsgrunnlaget i regionen. 3. statlige bidrag til miljøtiltak og drift av kollektivtrafikk i kommuner og fylkeskommuner økes. 4. Det skal sette ut bikuber i tilknytning til parker og andre grøntområder. 5. Alle offentlige nybygg skal være passiv-, nullenergi-, eller plusshus-standard innen Det skal installere solceller på alle offentlige bygg og annen infrastruktur der det er hensiktsmessig. 4

5 7. Det skal opprette en støtteordning for solcellepanel, tilsvarende Oslo fylkeskommunes solcelleordning i Sør-Trøndelag 8. Norsk industri må bli en grønn industri, gjennom utfasing av petroleumsindustrien og en helhetlig fornybarsatsing. 9. Norge skal jobbe for å bli Europas grønne batteri, basert på fornybar energi og en leverandør av klimateknologi. 10. Norge må bygge opp FoU av billig og bærekraftig energi og spre denne. 11. Det må skapes støtteordninger for produksjon av fornybar energi og utvikling av ny teknologi, mindre byråkrati i konsesjonssystemet og investeringsstøtte til klimateknologi. 12. Mer av Statens Pensjonsfond Utland (SPU) skal investeres i grønn virksomhet. 13. Man skal jobbe for et godt kollektivtilbud i distriktet. 14. Det skal innføres billige studentpriser på kollektivtrafikk i hele fylket. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 242: Bra skrevet. Det bør etableres andre veier inn i yrkeslivet for de som dropper ut av skolen mener V.L.Ø. AP. Vest-Agder Arbeiderparti Ny tekst linje 258: Utdanningsresurssene må styrkes overfor mennesker som soner. 55% av de som soner har avbrutt utdanningsløp, 70% er uten arbeid, 10% har alvorlige kognitive forstyrrelse og lærevansker. Arbeiderpartiet vil styrke utdanningen for domfelte, og den skal være tilpasset den enkeltes læringbehov. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 259 Veldig viktig, mener V.L.Ø. AP. Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 304: Våge og handle. Skape bærekraftig vekst i strategiske næringer. 5

6 Vi foreslår at finansnæringa også utpekes som strategisk næring. Denne næringa gir mange arbeidsplasser, bringer kapital og inntekter til landet og den er viktig for finansiering av av norsk industri, f.eks i maritim sektor og leverandørindustrien. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje Energisparing, finner ikke noe om det, mindre energibehov i framtiden viktig, nye produkter. V.L.Ø.AP ønsker økt fokus på energisparing på mest mulig klima og miljøvennlig måte.v.l.ø. AP ønsker større fokus på Oljefondets investering i forhold til miljøødeleggende industri og olje/gassutvinning. Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 320: ny setning etter første setning «Skal vi unngå skadelig global oppvarming, må en økende del av verdens totale energibruk komme fra fornybare energikilder.» Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 320/321: ny innledning 2.setning: «Vi må også sikre at produksjon» osv som dagens setning. Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 329/330: ny setning erstatter «I årene som framover»: «Selv om aktiviteten og verdiskapningen fra petroleumsvirksomheten fortsatt vil være høy i årene som kommer, må vi i økende grad vurdere den økonomiske risikoen samfunnet påtar seg i langsiktige lete- og utbyggingsprosesser med høye utbyggingskostnader i for eksempel Barentshavet.» Vestfold Arbeiderparti Linje 329 Stryke punktum og legge til samtidig som det klargjøres for en utfasing av virksomheten på sikt. Trondheim Arbeiderparti Linje 383 (Følgende som eget avsnitt): 6

7 Verdens energiforbruk øker raskt og kontinuerlig. Vi står overfor en klima- og energikrise. Det økende energiforbruket dekkes i all hovedsak fra fossile kilder som kull, gass og olje, ressurser som forventes å ta slutt i løpet av dette århundret. Fornybare energikilder gir oss ikke det omfanget verden trenger, og vi er nødt til å finne alternativer til de fossile. Et alternativ kan være thoriumkraftverk. Thoriumkraftverk er langt sikrere enn tradisjonelle kjernekraftverk drevet på uran. Mens halveringstiden på plutonium, som er restavfallet til dagens kjernekraftverk, er år, er halveringstiden på restavfallet til thoriumkraftverk ikke mer enn noen få hundre år. For at urankraftverk skal fungere effektivt, må man finne det kritiske punktet i atombeskytningen slik at anlegget ikke løper løpsk. I et thoriumkraftverk har man derimot full kontroll på kjernereaksjonene. Et akseleratoranlegg kan ikke føre til nedsmelting. Det er også meget vanskelig å bruke restavfallet fra et thoriumkraftverk til å produsere det uranet man trenger til våpenproduksjon. Konseptet om thoriumsbasert kjernekraft fortjener å bli nærmere utredet. Norge bør derfor forske på utvikling av teknologi for atomkraft drevet på thorium. Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 385: Vi foreslår tillegg til første kulepunkt: «, og vurdere om økningen av CO2 avgiften på norsk sokkel kan være et egnet virkemiddel for å få på plass nye tiltak.» Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 386: Ny innledning til setning i kulepunktet: «Ha en helhetlig gjennomgang av dagens virkemiddelkjede, med sikte på å legge.»osv som i nåværende kulepunkt. Den socialdemokratiske forening To nye kulepunkt 387: «Legge til rette for at eksisterende strukturer kan brukes for forsøk og utvikling av fornybar havbasert energi, for eksempel knytte opp bølgekraft til eksisterende og nedlagte oljeplattformer.» «Gi statkraft muligheten til å bruke meir av overskuddet til å forske, utvikle og investere i fornybar energi.» Bærum Arbeiderparti Linje 387, ny tekst (tillegg): - Sikre høye offentlige bevilgninger til grunnforskning og høyere grads forsking slik at fellesskapet har eierskap til en stor del av kunnskapsgrunnlaget. Begrunnelse Kunnskapsgrunnlaget må være felles og i minst mulig grad være eid av private selskaper. Dersom staten ikke bevilger nok midler til forskning vil en for stor del av forskningen havne på private hender. Dette vil hemme videre forskning. 7

8 Trondheim Arbeiderparti Linje 396: Nytt kulepunkt (Arbeiderpartiet vil): Igangsette forskning på utvikling av teknologi for atomkraft drevet på thorium. Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen KLIMAPROFIL Universitetslaget mener at innstillingens klimaprofilen og forhold knyttet til omstillingsbehovene i olje/gass-industrien kan tydeliggjøres gjennom følgende endringsforslag: Linje 396: Legg til kulepunkt: "Videreføring av verdensledende klimaforskning ved Bjerknessenteret og videreutvikling i retning av mer kunnskap om energiomstilling og klimaendringenes menneskelige side." Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje : om støtte til infrastruktur i form av demonstrasjon- og testanlegg. Dette synes vi er svært viktig og vi ber landsmøtet tallfeste hvor mye det offentlige skal gå inn med i spleiselaget. Vest-Agder Arbeiderparti Norge som matnasjon. (Knyttet til linjene ) Arbeiderpartiet sitt mål er å øke matproduksjon i Norske. Mat bør være produsert på en bærekraftig måte som gir trygg mat til alle. Norsk landbruk bør regnes som en del av klimaløsningen. Økt verdiskaping innen verdikjedene for mat må i tillegg skogvirke stå sentralt i den nye bioøkonomien. Med nærmere arbeidsplasser i landbruk og landbruksbasert næringsmiddelindustri er næringen en betydelig verdiskaper i Norge. Overføringene til landbruket er en god investering, som bl.a gir råvarer til norsk næringsmiddelindustri og har stor produksjonsverdi i hele næringskjeden. Norsk landbruk bidrar til nasjonal matsikkerhet, levende bygdesamfunn og kortreist klimavennlig produksjon. Arealressursene og matjorda er ikke fornybare ressurser og må sikres til framtidig matproduksjon. Norge er på verdenstoppen når det gjelder dyrehelse. Vi har et lavt forbruk av medisiner og sprøytemidler. Trygg mat til alle er et viktig bidrag til god folkehelse. 8

9 Arbeiderpartiet vil satse tungt på forskning og kunnskapsformidling tilpasset geografiske forhold, slik at Norge øker produksjonen av trygg mat. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 442 V.L.Ø.AP ønsker å legge til rette for fortsatt hav/kyst og innlandsfiske. Bærum Arbeiderparti Linje 453, ny tekst (tillegg): Det offentlige skal tilrettelegge for forskning om og for nye næringer som vil produsere nye typer mat fra havet. Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 515: Vi foreslår følgende nye kulepunkt: Legge frem forslag til en robust forretningsmodell for fangst, transport, og lagring av CO2 Eidskog Arbeiderparti Forslag til ny linje 520: I en varslet overgang fra en oljeavhengig økonomi til en innovativ, langsiktig bioøkonomi basert på bærekraftig produksjon og foredling av fornybare ressurser, må Innlandet spille en sentralt rolle. Det er i Innlandet hovedgrunnlaget for det grønne skiftet ligger, med halvparten av landet avvirkning for salg. Innlandet har sterke kompetansemiljøer og industri som allerede ligger i front på å utnytte biobaserte ressurser. En nasjonal satsning på bioøkonomi må sørge for at vi kan videreutvikle eksisterende kompetansemiljøer og utvikle nye klynger av bedrifter og forskningsmiljøer innen utnyttelse av bioressursene. Planen må følges av ressurser til forskning, innovasjon og investeringer. Blant annet må det satses betydelig på videreforedling av tømmer, noe som er en av bærebjelkene i Innlandsstrategien. Hedmark Arbeiderparti Forslag til ny linje 520: I en varslet overgang fra en oljeavhengig økonomi til en innovativ, langsiktig bioøkonomi basert på bærekraftig produksjon og foredling av fornybare ressurser, må Innlandet spille en 9

10 sentralt rolle. Det er i Innlandet hovedgrunnlaget for det grønne skiftet ligger, med halvparten av landet avvirkning for salg. Innlandet har sterke kompetansemiljøer og industri som allerede ligger i front på å utnytte biobaserte ressurser. En nasjonal satsning på bioøkonomi må sørge for at vi kan videreutvikle eksisterende kompetansemiljøer og utvikle nye klynger av bedrifter og forskningsmiljøer innen utnyttelse av bioressursene. Planen må følges av ressurser til forskning, innovasjon og investeringer. Blant annet må det satses betydelig på videreforedling av tømmer, noe som er en av bærebjelkene i Innlandsstrategien. Fra Nordstrand Arbeiderpartilag Vi foreslår en ny setning som et eget avsnitt innledningsvis i brødteksten til kapitlet "Ny næring basert på skogen som ressurs": Linje 521: "Arbeiderpartiet ser med bekymring på at Norge gror igjen." Fra Nordstrand Arbeiderpartilag Linje 578 Vi foreslår en tilføyelse til tilføyelsen i kursiv: "Sikre bedre tilgang til skogressursene ved hjelp av bedre infrastruktur som gir lavere transplortkostnader, samtidig som man skjermer arealer av spesiell verdi for artsmangfold og/eller som omfattes av Nasjonal Verneplan." Hedmark Arbeiderparti Forslag til ny linje 566: Skogen spiller en viktig rolle i bioøkonomien, og Statskog bør være en motor i det videre arbeidet. For at Statskog skal være i stand til å ta denne rollen, må Statskog fortsatt være en stor eier og forvalter av fellesskapets ressurser. Nedsalget av Statskogs eiendommer må nå stanses, og forslagene om delprivatisering og oppsplitting av foretaket må skrinlegges. Eidskog Arbeiderparti Forslag til ny linje 566: Skogen spiller en viktig rolle i bioøkonomien, og Statskog bør være en motor i det videre arbeidet. For at Statskog skal være i stand til å ta denne rollen, må Statskog fortsatt være en stor eier og forvalter av fellesskapets ressurser. Nedsalget av Statskogs eiendommer må nå stanses, og forslagene om delprivatisering og oppsplitting av foretaket må skrinlegges. 10

11 Bærum Arbeiderparti Linje 597, ny tekst (tillegg): Bedre IKT-systemer slik at vi kan garantere likebehandling og bedre effektiviteten i NAVsystemet. Sauda Arbeiderparti Linje 600: Effektiviseringsprosjekter LEAN er et konsept som bør innføres i skolen. Arbeiderpartiets studentlag i Bergen ANDRE FORSLAG Endre linje til: Offentlige anskaffelser for fremtiden Offentlig sektor er landets største forbruker av varer og tjenester, og med det følger et stort ansvar. Offentlig sektor må gjennom sin innkjøpspolitikk bidra både til innovasjon, teknologisk utvikling, og implementering av klimavennlig teknologi. Som konsekvens av dette vil vi at nyskaping skal vektlegges ved større anskaffelser i det offentlige. Vi vil videre lytte til markedet, og etter beste evne tilrettelegge for tilbakemeldinger om hvordan vi kan legge til rette for nye tilbydere av produkter og tjenester rettet mot offentlig sektor. Vi ønsker å opprette et kompetansesenter for innkjøp i offentlig sektor som skal fungere som en pådriver og bidra med nødvendig kompetanse for å gjøre bedre anskaffelser. Begrunnelse: Innovative anskaffelser er et farlig begrep som gir direkte assosiasjon til korrupsjon, i likhet med kreativ regnskapsføring. Videre virker dette lite gjennomtenkt da man allerede har en arena for møte mellom det offentlige og alle kontraktører (deriblant de innovative) Doffin. Målet med endringen er å tydeliggjøre hva som er intensjonen, og å bedre språket generelt. Vi er også i tvil om hvordan et nasjonalt kompetansesenter skal fungere hvis de ikke skal gjøre det samme som Fornyingsdepartementet, og klare å bistå alle mulige høgskoler, sykehus og kommuner osv. med deres innkjøp. Det offentlige er tross alt ikke en innkjøper. Arbeiderpartiets studentlag i Bergen Tillegg linje 683: Effektiv gründerstøtte 11

12 Gründervirksomhet i Norge faller i to kategorier, etablerte gründere og nye gründere. Norge har allerede støtteordninger for gründervirksomhet, men med tanke på norsk lønns- og kostnadsnivå er det fortsatt vanskelig å etablere seg som ny gründer. Som gründer er det særlig spesialisttjenester innen bedriftsøkonomi og juss som er utfordrende, samt at miljøet i Norge er lite. For å møte de særlige utfordringene gründere står overfor i Norge vil vi jobbe for å etablere integrerte nyskapingsparker i de tre største byene i Norge, hvor kommende gründere kan søke om sterkt subsidierte plasser. Slike integrerte anlegg må inneholde boliger, verksteder, egen jurist- og økonomitjeneste og legges i tilknytning til eksisterende kunnskapsmiljøer. Arbeiderpartiet vil: Jobbe for å etablere integrerte nyskapingsparker i de tre største byene i Norge. Oslo Arbeiderparti Linje 746: Tilleggsforslag Kraftfôrpolitikken - Soyaimport fra Brasil Arbeiderpartiets stortingsgruppe for landbrukspolitikk i april i fjor sier det klart. Vi trenger en grønn vekst basert på et mer bærekraftig jordbruk på norske ressurser, men dagens system tilsvarer noe annet. Hvert år importerer vi flere tonn med soya. Norsk kraftfôr er i stor grad basert på importert soyaprotein, og mange norske bønder bruker dette i norsk kraftfôr fordi det er lønnsommere noe som gjør norsk kraftfôr avhengig av importert soya. Mange norske bønder er skeptiske til den omfattende soyabruken, men bruker soyaimportfôr nettopp fordi det er billigst. I stortingsgruppas landbrukspolitiske plattform står det skrevet svart på hvitt. Det må bli lønnsommere å bruke grovfôrressurser og andre proteinkilder, men soyavhengigheten gjør nettopp at grovfôrressurser som gress og beite nedprioriteres. Dette er ikke bærekraftig, og er med på å true norsk matvaresikkerhet. Importert soyaprotein fra Brasil har også store miljømessige og sosiale konsekvenser. En grønn vekst handler ikke bare om å sikre norsk matvaresikkerhet, men det handler også om å vise solidaritet med småbønder og en lokalbefolkning i Brasil, som stadig blir utdrevet på grunn av myndighetenes ekspanderende soyaplantasjer. Soyaplantasjene er også den største bidragsyteren til avskogingen av Amazonas. Forslag til vedtak: Arbeiderpartiet skal bidra til å dempe importen av soya gradvis, samtidig som man finnerandre alternativer til proteiner i kraftfôret. For å sikre en norsk matvaresikkerhet må vi i større grad basere kraftfôret på norske ressurser. Proteinrike alger og tang fra norsk havbruk, og økt bruk av norskprodusert raps og erter kan bidra til å erstatte soya. Arbeiderpartiet tar et helhetlig syn på importen av soya og hvilke konsekvenser det har for norsk matvaresikkerhet. Arbeiderpartiet skal sørge for at det blir utformet en flerårig nedtrappingsplan for å erstatte soya, og for at det blir utformet en opptrappingsplan for mer bruk av norske ressurser i norsk kraftfôr. 12

13 Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje : om aktiv næringspolitikk. Vi foreslår at finansnæringa nevnes her også. Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 775: Erstatt med "Leverandørindustrien har vært en av motorene " Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 783: Legg til: "Imidlertid utfordres næringens framtidsutsikter av større utbredelse av stadig billigere fornybare energiformer og nullutslippsteknologi kombinert med økt omfang av reguleringer for å fase ut utslipp av klimaskadelige gasser." Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 786: Endres til "leverandørindustrien har vært et fortrinn" Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 787. Færre olje/gass-felt i framtida. V.L.Ø. AP ønsker økt satsing på fornybar energi i forbindelse med Leverandørindustrien. Den socialdemokratiske forening Nytt kulepunkt 805: «Legge til rette for videre utvikling også av fornybar energi når relevant ved eksisterende og fremtidige klyngeprogrammer» Arbeiderpartiets studentlag i Bergen Endringsforslag linje : 13

14 Flytte utfordring 4 etter utfordring 8 for å få bedre sammenheng mellom tema. Forskning bør komme i tilknytning til høyere utdanning, og med vårt helhetlige forslag over er det naturlig at det kommer etterpå. Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen FORSKNINGSPOLITISKE FØRINGER Også forskningspolitisk har innstillingen noen ekskluderende formuleringer som vi mener bør gjøres litt åpnere og mer inkluderende i forhold til forskningsmiljøene. Våre endringsforslag på dette punktet er: Linje 851: Erstatt "som er strategisk viktige for Norge" med "som gir vesentlige bidrag til den internasjonale forskningsfronten." Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 862: Etter "Kunnskapsbasert næringsliv" - skyt inn: "og langsiktig forskning av høy kvalitet" Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje : kulepunkter. Vi foreslår følgende nye kulepunkt: Styrke ordninger for utveksling av arbeidskraft mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor Vi i Næringspolitisk Forum synes det bør legges til rette for mer utveksling av personell mellom næringsliv og offentlig sektor, og akademia. Dette vil bidra til mer samarbeid mellom sektorene og økt forskningsdrevet innovasjon både ved de akademiske institusjonene, i næringslivet og i offentlig sektor. Bærum Arbeiderparti Linje 899, ny tekst (tillegg): - Grader ved offentlige utdanningsinstitusjoner skal være gratis for nordiske statsborgere. Begrunnelse 14

15 Dersom vi skal beholde et rettferdig samfunn der alle har like muligheter og ikke begrenses av foreldres økonomi, og dersom vi ønsker at mennesker i kunnskapssamfunnet skal ha mulighet til å omskolere seg ved behov og ved siden av jobb etter prinsippet om livslang læring og anerkjennelse av realkompetanse, er det helt nødvendig at de kan forbedre situasjonen sin ved å studere ved siden av jobb. Når offentlige institusjoner tar betalt for grader, stenger dette folk ute. Dette vil også føre til at finansi eringen av universitetene vil forsvinne og universitetene vil bli privatisert. Vi får da et urettferdig samfunn og et samfunn der den økonomiske utviklingen stagnerer. Arbeiderpartiets Universitetslag i Bergen Linje 907: Legg til kulepunkt "Utvikle god infrastruktur for forskning som driver for nye tverrfaglige satsninger, særlig i forbindelse med mulighetene skapt gjennom digitalisering." Sauda Arbeiderparti Linje 908: Internett-tilgang: Myndighetene må være pådriver for, og legge til rette for at det blir utbygd fiber/brebånd i hele landet inklusiv distriktene. Stavanger Arbeiderparti Linje : Her bør vi være enda mer tydelige mot den høye bruken av midlertidige stillingene i akademia. Den socialdemokratiske forening Tillegg 915 etter «likestilling»: «Og internasjonalisering» Næringspolitisk Forum i Oslo Arbeiderparti linje 921: Foran kapitelet «Utfordring 5: Sikre samhandling gjennom kunnskapskjeden» foreslår vi ar det tas inn et nytt kapittel som omhandler forskning og innovasjon i offentlig sektor. Vi har følgende begrunnelse: Fornying av offentlig sektor er avhengig av at sektoren selv tar et større ansvar for innovasjon og utvikling. Dette vil være viktig for å bedre rutiner og 15

16 prosedyrer og forbedre tjenestetilbudet til brukerne. Statlige og kommunale etater må få bedre vilkår til å initiere og delta i forskning og innovasjon. Som eksempel bør veivesenet legge ned betydelige ressurser i forskning knyttet til brobygging, tunnelbygging etc. Det bør også foregå mer forskning og innovasjon innen velferdsteknologi helse- og omsorgsektoren. I dag har de offentlige aktørene lite tilgang til virkemiddelapparatet i Norges forskningsråd og de kan heller ikke benytte seg av ordninger som Skattfunn. Dette gjør at denne sektoren i praksis er ganske fraværende i innovasjon og forskning. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 921 Veldig viktig mener V.L.Ø.AP. Vestfold Arbeiderparti Linje 926 Endre til styrke rådgiving gjennom hele utdanningsløpet ved å opprette et kompetansekrav for rådgivere og legge til rette Vest-Agder Arbeiderparti Rådgiving. (Knyttet til linjene ) Arbeiderpartiet vil styrke rådgivingstjenesten i hele utdanningsløpet. Det er viktig at kommunene og fylkene gjennom skolene legger til rette for gode rådgiverstrukturer, partnerskap med offentlige og private bedrifter og frivillig sektor. Rådgiverne bør samarbeide i nettverk. Kontaktlærerne bør har ansvar for at elevene får en gjennomgående og helhetlig rådgiving etter behov. Trondheim Arbeiderparti Linje 967: Nytt kulepunkt: Arbeidstidsavtalen for lærere må revideres, og staten overtar forhandlingsansvaret. Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje 977 Hele avsnittet veldig viktig mener V.L.Ø.AP. 16

17 Veitvedt, Linderud og Økern Arbeiderpartilag Linje Er IKT Alfa og Omega i forhold til hva elevene lærer? Veldig viktig med gode lærerkrefter i undervisningen mener V.L.Ø.AP. Vestfold Arbeiderparti Linje 985 «Det forutsettes at estetiske fag sikres god vilkår i den fremtidige skolen.» Aust-Agder Arbeiderparti Linje 989, utf.6: Tilbudet skal gis av de beste lærerne, spesialpedagoger, og i nært samarbeid med.. Trondheim Arbeiderparti Linje 989 : studieforberedende løp. Disse årene har imidlertid også si egenverdi. Skolen skal utvikle Trondheim Arbeiderparti Linje 990: talenter og interesser, og dette må gjenspeiles i innhold og organisering av skoletilbudet. Borgen Arbeiderlag: På side 25 (linje 994) under Tidlig innsats er vi enige i at -lese-skrive-regneløfte er noe av det viktigste Spesialundervisning bør være finansiert på en annen måte, for å sikre mot geografiske ulikheter for suksess i livet basert på kommuneøkonomi Vest-Agder Arbeiderparti Prøveordninger med utvidet skoledag. (Knyttet til linjene og 1127) Arbeiderpartiet mener det er viktig å se hele skoleløpet som en helhet. I dag er en del undervisning og skolefritidsordningen utgjør en annen del. Vi foreslår at det settes i gang 17

18 prøveordninger med utvidet skoledag, slik at noen kan høste erfaringer med en helhetlig skoledag. På det grunnlaget kan en studere virkningene og evt. fremme nye forslag. Trondheim Arbeiderparti Linje 1000: Skolen må ha mer fokus på praktisk-estetiske fag. Trondheim Arbeiderparti Linje 1005: normer for lærertetthet. Økt rammetildeling til den enkelte skole basert på sentral norm for lærertetthet vil gi økt fleksibilitet og være et særdelesviktig pedagogisk styrkingstiltak. Borgen Arbeiderlag: Side 26, forslag til tillegg i 1.avsnitt: (linje 1026) -i tillegg til flere lærere trenger vi flere fagutdannede assistenter/barne- og ungdomsarbeidere for å fange det sosiale i klassene. -flere helsesøsterstillinger slik at alle skoler har helsesøster med tid nok til å gjøre jobben sin -for språkutvikling bør gratis kjernetid i barnehage tas med. -innføring av heldagsskolen -fokus også på praktisk livskunnskap som en ferdighet for å fremme bokyndighet, god økonomisk styring og barneoppdragelse -bedre tilrettelegging/økt fokus på kunnskapsutveksling på tvers av landegrenser elever imellom. Gjerne med andre kulturer. -bruken av engangsbøker bør tas vekk. De har ofte lite med målene i kunnskapsløftet å gjøre og byr på for små muligheter for tilpasset opplæring Stavanger Arbeiderparti Linje : Bra med tid og tillit til lærere, men formuleringen kan gjerne konkretiseres ytterligere. Slik vi leser det kan en del av formuleringene oppfattes mer som gode intensjoner enn som praktisk politikk. Dette kan sees i direkte sammenheng med Vi ser gjerne at formuleringene rundt tillit til lærerne kan gjøre enda mer tydelige. 18

19 Trondheim Arbeiderparti Linje 1048: Arbeiderpartiet vil erstatte nasjonale prøver med lokale kartleggingsprøver, og ønsker å fjerne alle unødvendige rapporterings- og dokumentasjonskrav. Den socialdemokratiske forening Tillegg 1079 etter «skoler»: «og grunnleggende kunnskap om datautvikling, som koding, bør innføres gjennom hele skoleløpet.» Stavanger Arbeiderparti Linje : Vi savner et mer kritisk blikk på digitale læremidler. Norge er det eneste landet i Europa som har «digital kompetanse» som et læreplanmål. Digitale læremidler kan forsterke forskjeller mellom elevene og vi mener derfor at vi bør legge opp til en mye sterkere kontroll over elevers PC-bruk. Stavanger Arbeiderparti Linje 1102: NDLA nevnes. Denne læringsarenaen fremstår som meget «stykkevis og delt», og er ikke spesielt hensiktsmessig i en del sammenhenger. Skal NDLA være et alternativ til tekstbøker eller kommersielle digitale bøker må den forbedres. Stavanger Arbeiderparti ønsker å få lagt til følgende punkt: 1. Utdanning skal være gratis også for internasjonale studenter. 2. Vi mener tiden er moden for en gjennomgang av privatskoleloven med sikte på å sikre fellesskolen. Fremveksten av stadig flere skoler med religiøs bakgrunn er en del av vår bekymring for uthuling av fellesskolen. 3. Skolens bør få en mer aktiv rolle i å forebygge radikalisering 19

20 Aust-Agder Arbeiderparti Fra linje 1109: Elever som tar omvalg må ikke miste retten til å forbedre karakterer i fellesfag i videregående skole. Begrunnelse: Inntil nylig har det vært slik at elever som ombestemmer seg og går fra studieforberedende linjer til yrkesfaglige linjer på videregående skoler, eller bytter mellom yrkesfaglige retninger, får muligheten til å ta fellesfagene på nytt (samfunnsfag, matematikk, naturfag, engelsk og norsk). Dette gir elever muligheten til å forbedre sine karakterer. Nå vurderes det å endre regelverket, slik at dette faller bort. Aust-Agder Arbeiderpartiet mener det finnes svært gode argumenter for å åpne for at elever kan være elev i samme fag en gang til for å forbedre karakteren. Det vil øke sjansen for elevene til bedre gjennomføring i videregående opplæring, og elevene vil stille sterkere ved innsøking til videre utdanningsprogram og læreplass. Det vil også være en klar fordel for flere av elevene å ha en timeplan med færrest mulig fritimer. Noen av elevene vil risikere å miste deler av stipend i lånekassen fordi de ikke har full studiebelastning. Har eleven behov for å forbedre karakteren, må dette gjøres utenom det offentlige skolesystemet ved å gå opp som privatist. Dette favoriserer de som har råd til dette. Risør Arbeiderparti endre siste setning, til: Tilbud om tilrettelagt intensivtrening i klassemiljøet. Bærum Arbeiderparti Linje 1114, ny tekst (tillegg): - Styrking av realfag (fysikk, kjemi, biologi og matematikk) - Innføre frukt og grønt i skolen og sunn mat i skolen for alle elever på barne-, ungdomsskolen og i videregående skole, helt eller delvis finansiert av barnetrygden. - Skolen og SFO skal sammen utgjøre en helhetlig skoledag. SFO-prisene skal senkes og på sikt skal SFO være gratis. - Begrense møtevirksomhet og byråkrati i skolen. Lærerne må få bruke tiden ved kontorpulten så de kan lage gode undervisningsopplegg og samarbeide med kolleger. Begrunnelse Vi kunne ønsket et klarere avsnitt om skole. Vi vil advare mot en ny læreplanreform nå, da det er betydelig tretthet for stadige læreplanreformer i skolen. Selv om Osloskolen kanskje 20

«Muligheter i omstilling» Vedtatte endringer i dokumentet på Arbeiderpartiets landsmøte, 19. april 2015

«Muligheter i omstilling» Vedtatte endringer i dokumentet på Arbeiderpartiets landsmøte, 19. april 2015 «Muligheter i omstilling» Vedtatte endringer i dokumentet på Arbeiderpartiets landsmøte, 19. april 2015 Linjenr. Endring 62 Endring: 66 Endring: 89-101 Strykes: Sentralstyret får fullmakt til å foreta

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Representantforslag 52 S

Representantforslag 52 S Representantforslag 52 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Trond Giske, Marianne Aasen, Tone Merete Sønsterud, Christian Tynning Bjørnø og Martin Henriksen Dokument 8:52 S (2014

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

- At lavterskeltilbudet i kommunene utvikles sammen med aktuelle aktører.

- At lavterskeltilbudet i kommunene utvikles sammen med aktuelle aktører. Rita Hirsum Lystad, Akershus 20150414 17:01 Kapittel: Levekår og velferd #8 Forebygging av psykiske lidelser og selvmord Mange unge opplever store utfordringer som er vanskelig å takle. Manglende mestring,

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget

Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget Innspill til høringssvar på NOU 2008:18 Fagopplæring for framtiden, Karlsen-utvalget 19.01.2009 Viser til Unios henvendelse om innspill til høringsvar på overnevnte NOU. Norsk Sykepleierforbund (NSF) tar

Detaljer

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Gruppe 1 Yrkesveiledning/Rekruttering Gruppe 2 Internasjonalisering Gruppe 3 Tilbudsstruktur /dimensjonering Gruppe 4 Elenergi/ kuldefaget Gruppe

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år.

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år. Vår.ref: AFi Deres ref: Dato: 23.10.2014 Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 OSLO STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Utdanningsvalg revidert læreplan

Utdanningsvalg revidert læreplan Utdanningsvalg revidert læreplan Skal de unge velge utdanning etter samfunnets behov? Om faget Utdanningsvalg Faget kom på plass i etter en utprøving gjennom «Programfag til valg» St.meld. nr. 30 (2003-2004)

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok?

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? NITOs kommentarer til INGEVA Marit Stykket President NITO 1 Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012 Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Foto: Jo Michael NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 HØRING- NOU 2010, MANGFOLD OG MESTRING INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015 Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen Lillestrøm 22.oktober 2015 Kjersti Holm Johansen Karriereenhetene i Oslo -Kuben NYTT i forhold til HVA?

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Deltakernes kommentarer og bidrag

Deltakernes kommentarer og bidrag Deltakernes kommentarer og bidrag Hva mener du bør stå på politikernes agenda nasjonalt nivå Finansieringsordning Tilskudd pr student må høynes Større samsvar mellom de politiske ambisjonene og viljen

Detaljer

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 «På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 Tre grunnprinsipp: En inkluderende opplæring i fellesskolen Grunnopplæring for framtidens samfunn Fleksibilitet og relevans i videregående

Detaljer

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf.

Lindesnesregionen. Kompetanse, innovasjon og verdiskaping. Vest-Agder fylkeskommune. folkestyre - kompetanse - samarbeid www.vaf. Lindesnesregionen Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Vest-Agder fylkeskommune folkestyre - kompetanse - samarbeid Foto: Peder Austrud Kompetanse, innovasjon og verdiskaping Innhold i presentasjonen

Detaljer

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 11.00 Lunsj i gårdsbutikken Beite 11.45 Velkommen v/rektor Iver Husum 12.00 Orientering om 3-årig program for Energi- Klima-

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Moria-erklæringen særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. Arbeidslivet Matematikksenteret

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Evaluering kunnskapsløftet. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 3 områder til evaluering Det er valgt ut 3 områder som skal evalueres i Kunnskapsløftet. Disse områdene har blitt grundig belyst av forskningsinstitusjoner

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Vedtatt av Teknas hovedstyre xx.xx 2014 Teknas politikkdokument om energi og klima Tekna mener: Tekna støtter FNs klimapanels konklusjoner

Detaljer

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Høringsseminar for regional planstrategi for Sør-Trøndelag Trondheim 2011-12-16 Forskningsleder Håkon Finne SINTEF Teknologi og samfunn Regional utvikling

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer.

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer. Statssekretær Lars Andreas Lunde Partnerskapskonferanse om Grønn verdiskaping i Tønsberg 15. januar 2015 Stor temperaturforskjell mellom dagens utvikling og «2-gradersverdenen» Kilde: IPCC 2 16. januar

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Hovedlinjene i Seksjon kontor og administrasjon

Hovedlinjene i Seksjon kontor og administrasjon Hovedlinjene i Seksjon kontor og administrasjon For perioden 2013 2017 Innledning Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon er en del av Fagforbundets yrkesfaglige satsing. Seksjonen har som sitt ansvarsområde

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI

HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI ArkivsakID.: 15/3087 Arkivkode: FE-130, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/15 Næring-, miljø- og teknikkomiteen 02.09.2015 098/15 Formannskapet 09.09.2015 HØRING - REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar

Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Hvordan skal vi i Innlandet i praksis gjennomføre «Det grønne skiftet» Kjetil Bjørklund, Hamar 9.februar Klimautfordringene omfatter oss alle Paris-avtalen: Alle forvaltningsnivåer skal med : All levels

Detaljer

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

- et blindspor så langt?

- et blindspor så langt? Fokus på grunnleggende ferdigheter, yrkesretting og læringsstrategier - et blindspor så langt? John Kristian Helland, Gand vgs Undervisningsrutiner Er det sannsynlig at lærerne bare legger om sine undervisningsrutiner

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

FRAMTIDAS VERDISKAPING

FRAMTIDAS VERDISKAPING FRAMTIDAS VERDISKAPING Arbeiderpartiet.no AKTIV POLITIKK MOT ØKENDE ARBEIDSLEDIGHET OG FORSTERKET INNSATS FOR GRØNN OMSTILLING. Arbeiderpartiet vil ha en aktiv politikk for å bekjempe den økende arbeidsledigheten,

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN TA KAMPEN FOR ET FOR VARMT FELLESSKAPET STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger Rendalen SV Fellesskap og grønt skifte RENDALEN SV SER ETTER MULIGHETER FRAMFOR

Detaljer