Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013"

Transkript

1 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

2 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken Legger til rette for en gjennomføringsorientert forskningspolitikk Gir økt forutsigbarhet som gjennom forpliktende signaler kan mobilisere aktørene Gir mulighet for større politisk oppmerksomhet om satsingene Kan være et instrument som sikrer mer helhet og koordinering

3 Det norske systemet har koordineringsutfordringer Utenriks Helse og omsorg Landbruk og mat Fiskeri og kyst Olje og energi Miljø Administrasjonsbevilgningen Kunnskap Forskning og utdanning Kunnskap Sektorovergripende formål Næring og handel

4 Ettårige budsjetter er et bevilgningssystem som gir forsinkelser og overføringer Forskningsrådets ordinære arbeid med utlysninger, kvalitetsvurdering, kontrakt og bevilgning Forskningsmiljøenes organiserer prosjektet: Ansettelser, omorganiserer osv osv Forskningsrådet får pengene Stortinget bevilger 2006

5 Klimaforliket ga forpliktende vekstmål FME Fornybar Energieffektivisering Energisystemer CCS

6 Nye grep kunne utvikles Forskningssentre for miljøvennlig energi Klima, energi og industri CO 2 -fangst og -lagring Offshore vind - teknologi Offshore vind - kraftproduksjon CO 2 -lagring Energisystemer Energibruk Zero emission buildings Internasjonal politikk og energisystemer Nasjonal energipolitikk Solceller Bioenergi

7 Vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur Millioner kr Nasjonale behov 100 Deltakelse i europeiske utstyrsinstallasjoner

8 Vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur Millioner kr Nasjonale behov 100 Deltakelse i europeiske utstyrsinstallasjoner

9 Vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur Millioner kr Nasjonale behov 100 Deltakelse i europeiske utstyrsinstallasjoner

10 Anslått behov for stipendiatstillinger Landbruks- og fiskerifag, og vet.med Medisin og helsefag 8000 Teknologi Matematikk og naturvitenskap 2000 Samfunnsvitenskap 0 Humaniora

11 Forskningsrådets innspill Vi har jobbet med et bredt og helhetlig innspill Er en hovedforvalter av offentlige forskningsmidler og en sentral rådgiver Gitt en sentral rolle gjennom i arbeidet Dialog med Hovedstyret Skriftlig innspill til prosessen Kunnskapsunderlag Styrene involveres bredt

12 Forskningsrådets innspill: To overordnede utfordringer Styrke innsatsfaktorene i forsknings-, utdannings- og innovasjonssystemet For å fremme kvalitet, kapasitet og samspill i systemet Rette forskning, utdanning og innovasjon mot spesifikke samfunnsutfordringer og muligheter For å videreutvikle næringsliv, offentlig sektor og møte globale utfordringer

13 Bygge på trekk og muligheter som har gjenklang i andre tilsvarende arbeider Eksempel: OECD s STI Outlook 2012 for Norge Fortsatt bygge ut ressursbasen, ved å satse på innsatsfaktorene for forskning Større grad av økonomisk diversifisering gjennom å satse på områder med nasjonale fortrinn Fokus på globale utfordringer og grønn vekst Norges fortrinn i miljørelaterte teknologier er sterk og har blitt sterkere Legge til rette for tjenestedrevet innovasjon, også innenfor offentlige tjenester Styrke internasjonaliseringen

14 «3% målet skal nås innen 2030» % av BNP-målet Andre Forskningsrådet

15 Prioriteringsutfordringen Identifisere samfunnstrender, utfordringer og muligheter på kort og lang sikt Avgrense innsatsområdene til forskningspolitiske egnede prioriteringsdimensjoner for en langtidsplan Prioritere Mange innsatsområder har behov for økt innsats, framheve hva som er aller viktigst Planlegge rekkefølge i et 4, 10 og 30 års perspektiv Dimensjonere økt innsats gjennom opptrappingsplaner

16 Hovedinnsatsområdene 1. Innsatsfaktorene i forskningssystemet Forskerrekruttering og studieplasser Forskningsinfrastruktur Langsiktig grunnleggende forskning 2. Innsats for innovasjon i næringslivet Mobiliseringsordninger for næringslivet Teknologiområdene Ressursbaserte næringer 3. Innsats rettet mot samfunnsutfordringene Klima og miljøvennlig energi Helse, omsorg og omstilling i offentlig sektor

17 1. Innsatsfaktorene i forskningssystemet Forskerrekruttering og studieplasser Forskningsinfrastruktur Langsiktig grunnleggende forskning Forskningsrådet anbefaler: Etabler av en opptrappingsplan for forskerrekruttering En dimensjonering av utdanningskapasiteten med større vekt på samfunnets og næringslivets behov for arbeidskraft Realiser opptrappingsplanen for satsingen på nasjonal forskningsinfrastruktur innen 2018 Etabler et robust regime for drift og vedlikehold av UoH-sektorens bygningsmasse for forskning Styrk de nasjonale konkurransearenaene for langsiktig grunnleggende forskning Styrk basisbevilgningene til instituttsektoren Øk den resultatbaserte delen av basisbevilgningen til universitetene og høgskolene Styrk stimuleringsordningene for internasjonalt samarbeid. Se nasjonale finansieringsvirkemidler i sammenheng med nordiske, europeiske og globale kilder. Norsk EU-kontingent bør finansieres slik at den ikke skaper store svingninger i øvrig finansiering til norsk forskning.

18 2. Innsats for innovasjon i næringslivet Mobiliseringsordninger for næringslivet Teknologiområdene Ressursbaserte næringer Forskningsrådet anbefaler: Styrk de åpne nasjonale og regionale arenaene for næringslivet Styrk kunnskapsbasen på sentrale tema og teknologiområder av betydning for næringslivet og offentlig sektor Styrk arenaer for forskning og innovasjon i offentlig sektor Styrk SkatteFUNN-ordningen Styrk forskningen for utviklingen av de ressursbaserte næringene, særlig næringer knyttet til marine ressurser og petroleum. Utnytt arbeidsdelingen mellom nasjonale og internasjonale konkurransearenaer på teknologiområdene. Styrk virkemidlene for å utnytte resultatene fra forskning og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor.

19 3. Innsats rettet mot samfunnsutfordringene Klima og miljøvennlig energi Helse, omsorg og omstilling i offentlig sektor Forskningsrådet anbefaler: Styrk klimaforskningen og forskningen på miljøvennlig energi. Styrk forskning på de globale og kulturelle endringsprosessene. Styrk arenaer for forskning og innovasjon i offentlig sektor Styrk forskning og innovasjon i helse-, omsorgs- og velferdssektorene knyttet til den økende andel eldre i befolkningen. Styrk forskning og innovasjon knyttet til skole, utdanning og læring. Styrk forskning og innovasjon knyttet til styringsutfordringene i et moderne samfunn.

20 Hovedinnsatsområdene Rekruttering Langsiktig grunnleggende forskning Forskningsinfrastruktur Fireårsplan Tiårsplan Åpen arena for næringslivet Skattefunn Muliggjørende teknologier Ressursbaserte næringer Klima og fornybar energi Helse, omsorg og omstilling i offentlig sektor

21 Hovedinnsatsområdene Rekruttering Langsiktig grunnleggende forskning Forskningsinfrastruktur Fireårsplan Tiårsplan Åpen arena for næringslivet Skattefunn Muliggjørende teknologier Ressursbaserte næringer Klima og fornybar energi Helse, omsorg og omstilling i offentlig sektor

22 Hovedinnsatsområdene Rekruttering Langsiktig grunnleggende forskning Forskningsinfrastruktur Fireårsplan Tiårsplan Åpen arena for næringslivet Skattefunn Muliggjørende teknologier Ressursbaserte næringer Klima og fornybar energi Helse, omsorg og omstilling i offentlig sektor

23 Hovedinnsatsområdene Rekruttering Langsiktig grunnleggende forskning Forskningsinfrastruktur Fireårsplan Tiårsplan Åpen arena for næringslivet Skattefunn Muliggjørende teknologier Ressursbaserte næringer Klima og fornybar energi Helse, omsorg og omstilling i offentlig sektor

24 Hovedinnsatsområdene Rekruttering Langsiktig grunnleggende forskning Forskningsinfrastruktur Fireårsplan Tiårsplan Åpen arena for næringslivet Skattefunn Muliggjørende teknologier Ressursbaserte næringer Klima og fornybar energi Helse, omsorg og omstilling i offentlig sektor

25 Forskningsrådets langtidsbudsjett Forskningsrådets rolle og bidrag Kvalitetsutfordringen: Større nasjonal konkurransearena Næringslivsutfordringen: Tydelige mobiliseringsvirkemidler Samfunnsutfordringen: Rettede strategiske satsinger Tar utgangspunkt i at Forskningsrådets andel av offentlig finansiering øker til 1/3 Er i samsvar med Forskningsrådets budsjettforslag 2015

26 Et langtidsbudsjett på Forskningsrådets ansvarsområde Konkretiserer anbefalingene Viser kraft og retning for en opptrapping Viser at en rekke områder har behov for vekst Får frem ulik vektlegging over tid Viser hvordan nye områder fases inn Erstatter ikke årsbudsjett, men være et viktig premiss som gir forutsigbarhet og langsiktighet

27 Forskningsrådets langtidsbudsjett 6000 Forskningsmiljø 5000 Næringsliv Miljø Samfunn

28 Forskningsrådets langtidsbudsjett Forskningsmiljø Næringsliv Internasjonalt samarbeid 4000 Bruk og nytte Nyskapende ideer Profilerte forskningsmiljøer Muliggjørende teknologier Ressursbaserte næringer Fremtidens næringsliv Miljø Samfunn Natur og miljø Globale endringer Styring, organisasjon og ledelse Velferd Urbanisering og transport Klima og mijølvennlig energi Utdanning og samfunn Helse

29 Takk for oppmerksomheten!

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Kapittel 2 2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Hovedpunkter........................................... 5 Innledning.............................................. 51 Sentrale definisjoner......................................

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017.

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 01-01. Programkomiteen ble nedsatt av Venstres landsstyre i oktober

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende Kunnskap for en bedre verden Foto: Geir Mogen Strategi Strategi 2011 2020 for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011 NTNU internasjonalt fremragende Innhold

Detaljer

2/2013. Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon. Forskning mot valget Kvalitet i utdanning Mer spissing og arbeidsdeling?

2/2013. Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon. Forskning mot valget Kvalitet i utdanning Mer spissing og arbeidsdeling? 2/2013 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Forskning mot valget Kvalitet i utdanning Mer spissing og arbeidsdeling? Innhold 4 Kronikk: I skyggen av fremragende forskning Terje Mørland

Detaljer

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 ARBEIDSNOTAT 37/2005 Statsbudsjettet 2006 Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 - Sterk vekst i bevilgningene til grunnforskning og næringsrettet forskning. - Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Programbeskrivelse - Området for industri og energi

Programbeskrivelse - Området for industri og energi Programbeskrivelse - Området for industri og energi (QHUJL0LOM %\JJRJDQOHJJ %DNJUXQQ Kunnskap innenfor energi, miljø, bygg og anlegg representerer grunnlaget for bygging, forvaltning og utvikling av vår

Detaljer

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge 12 Kunnskap En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge trenger tilgang på dyktige fagfolk, og derfor vil regjeringen gjennomføre et eget yrkesfagsløft.

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite 17. oktober 2014

Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite 17. oktober 2014 Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite 17. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015: Viktig å investere for fremtiden - Norge har en unik mulighet til å investere for å sikre velferd, bærekraftig utvikling

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

«Muligheter i omstilling» Vedtatte endringer i dokumentet på Arbeiderpartiets landsmøte, 19. april 2015

«Muligheter i omstilling» Vedtatte endringer i dokumentet på Arbeiderpartiets landsmøte, 19. april 2015 «Muligheter i omstilling» Vedtatte endringer i dokumentet på Arbeiderpartiets landsmøte, 19. april 2015 Linjenr. Endring 62 Endring: 66 Endring: 89-101 Strykes: Sentralstyret får fullmakt til å foreta

Detaljer

NOU. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning 2008: 3. Norges offentlige utredninger

NOU. Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning 2008: 3. Norges offentlige utredninger NOU Offentlige publikasjoner NOU 2008: 3 Abonnement, løssalg og pris fåes ved henvendelse til: Akademika AS Avdeling for offentlige publikasjoner Postboks 84 Blindern 0314 OSLO E-post: offpubl@akademika.no

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] Sammendrag av tiltak foreslått av temagruppene Innledning De fem temagruppenes forslag til tiltak i VINN Agder planen er samlet i dette dokumentet. (Temagruppenes

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING

OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING OECD PROSJEKTET OM HØYERE UTDANNINGS- INSTITUSJONERS BIDRAG TIL REGIONAL UTVIKLING EGENEVALUERING OG EKSTERN EVALUERING NORSK KORTVERSJON SEPTEMBER 2006 OECD prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer