Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør"

Transkript

1 Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

2 Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter Mrd (2000-kroner) Næringslivet Universitet og høgskoler Instituttsektoren

3 Hva forsker vi på i Norge? Tematiske prioriteringer (NIFU-STEP, 2005/2007) (Mill. kr) 9 (mill. 000 kr) Næringslivet Instituttsektoren UoH-sektoren Energi Hav Mat Helse Bioteknologi IKT Materialer/ og miljø nanotekn.

4 Forskningsrådet viktig aktør i norsk forskningspolitikk Gir råd om forskning til Regjeringen Følger opp nasjonale prioriteringer Sikrer kvalitet i forskningen Mobilisere næringslivet Lage møteplasser og nettverk nasjonalt og internasjonalt

5 Visjon I front for norsk forskning Gi merverdi ved å realisere forskning som aktørene hver for seg ikke kan realisere Forskningsrådet som endringsagent i forskningssystemet

6 Sentrale utfordringer Kapasitets- og kvalitetsutfordringen Forskningsinnsatsen må øke og forskningskvaliteten må bli bedre Samfunnsutfordringen Det må satses riktig for samfunn og næringsliv Strukturutfordringen Forsknings systemets struktur, samvirke og internasjonale deltakelse må videreutvikles Læringsutfordringen Forskningens resultater må komme til anvendelse og nytte for næringsliv, forvaltning og samfunn

7 Forskningsrådet fordeler 30 % av offentlige FoU-midler Hovedsaklig KD UoH Offentlige kilder Forskningsrådet Div. departementer m.m. Institutter Næringslivet

8 Inntekter fordelt på departementer (2009) Fondet Samferdsel Utenriks Helse og omsorg Miljø Landbruk og mat Fiskeri og kyst Olje og energi div Totalt 6165 mill. kr. (inkl. adm) Administrasjon Kunnskap Næring og handel

9 Norges forskningsråd Divisjon for vitenskap Divisjonsdirektør Anders Hanneborg Adm. direktør Arvid Hallén Divisjon for store satsinger Divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik Divisjon for innovasjon Divisjonsdirektør Lars E. Aukrust

10 Forskningsrådet har utviklet helhetlige virkemidler Fremragendesentre 300 mill.kr. SFF FME SFI Fri 800 forskning/ mill.kr. uten tema Frittstående prosjekter Brukerstyrt innovasjonsarena Nasjonale 900 mill.kr. satsinger Store programmer Tematiske 1600 mill.kr. programmer Innovasjonsprogrammer Handlingsrettede programmer Grunnforskningsprogrammer 1500 mill.kr. Basisfinansiering Avansert utstyr Strategisk institusjonsstøtte SkatteFunn Skattereduksjon ~2000? mill.kr.

11 Forskningsrådets sentrale virkemidler for innovasjon Langsiktig kompetansebygging Internasjonalisering Fri forskning/ uten tema Nasjonale satsinger Konkurransebasert Høy FoU-intensitet Tematiske programmer Mobilisering av SMB er Rettighetsbasert Grunnforskning og bedriftsdrevet Infrastruktur Anvendt forskning Fremragendesentre Skatteincentiver

12 Forskningsrådet samarbeider tett med Innovasjon Norge og SIVA Tydelige roller og ansvar Innovasjon Norge: Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Samspill for innovasjon Norges forskningsråd: Visjon: Forskning flytter grenser SIVA: Visjon: Sterke regionale verdiskapingsmiljø

13 Fra innsats til resultat og kvalitet Globale utfordringer Velferd og forskningsbasert profesjonsutøvelse Næringsrelevant forskning på strategiske områder Bedre helse og helsetjenester Kunnskapsbasert næringsliv i hele landet Et velfungerende forskningssystem Høy kvalitet i forskningen Internasjonalisering av forskningen Effektiv utnyttelse av resultater og ressurser 13 Kunnskapsdepartementet

14 Kap. 5: Bedre helse og helsetjenester Mål: Norsk forskningspolitikk skal bidra til god helse, utjevne sosiale helseforskjeller og utvikle helsetjenester av god kvalitet

15 Kap. 5: Bedre helse og helsetjenester Tiltak Regjeringen vil fremme god helse og utjevne sosiale forskjeller: videreføre satsingen på helse og medisinsk forskning utvikle samspillet mellom helseforskning i vid forstand og den bredere velferdsforskningen legge til rette for mer innovasjon i helse- og omsorgssektoren videreføre opptrapping av omsorgsforskning og aldersforskning

16 Kap. 8: Næringsrelevant forskning på strategiske områder Mål: Norsk forskningspolitikk skal bidra til næringsrelevant forskning innen områdene mat, marin, maritim, reiseliv, energi, miljø, bioteknologi, IKT, nye materialer/nanoteknologi

17 Kap. 8.1.: Utviklingstrekk og utfordringer Bioteknologi Internasjonal vekstsektor betydelig næring i en rekke land Sterkt behov for forskningsbasert kunnskap klynger og samhandling Næringsutvikling krever risikovillighet, langsiktighet, gode rammebetingelser Viktig teknologi for medisin/helse, havbruk og matvareproduksjon, miljø, bærekraftige industriprosesser og energiproduksjon Satsing på områder der vi har nasjonale fortrinn: medisinsk diagnostikk og behandling, humane og marine biobanker marin bioteknologi og bioprospektering genomforskning (laks, torsk), avl og veterinærmedisin miljøovervåking bærekraftig energiproduksjon 2./3. generasjon bioenergi beredskap og sporbarhet innen primærnæringene

18 Tematiske prioriteringer alle temaer (Forskningsrådets porteføljeanalyse, totalinnsats ) (Mill. kr) Innsats i øvrige prosjektportefølje Innsats innenfor målrettede satsinger Energi Hav Mat Helse Velferd Biotek IKT Nano/Nye og miljø materialer k

19 Hvor stor forskjell gjør Forskningsrådet? Totale ressurser til medisinsk forskning 2005 (3,6 mrd kr) Finansieringskilder Kunnskaps - departementet 1138 mill. kroner Forskningsinstitusjoner Universiteter og høyskoler 1664 mill. kroner Helse - og omsorgs - departementet 1464 mill. kroner Universitetssykehus 1340 mill. kroner Forskningsr ådet 420 mill. kroner Foreninger/gaver 262 mill. kroner Andre (næringsliv, utland 297 mill. kroner ) Institutter (FHI m. fl.) Mindre sykehus 597 mill. kroner

20 Stort program FUGE Funksjonell genomforskning 10årig-satsing, > 1.5 mrd. kr. Landbruk 8 % Marin Grunnforskning Teknologiutv. 18 % Helse 55 % Medisin Marin 19 % Medisin Hovedinnretting Profil næringslivsprosjekter

21 Tiltakspunkt Fortsatt styrking av grunnleggende forskning Etablere kunnskap om og sikre tilrettelegging for næringslivet Konsistens mellom nasjonale forskningsprioriteringer, kommersialiseringsmuligheter og næringspolitikk; etablere en samlende FoU-strategi for næringen

22 FoU-investeringene i Norge er lave utfordring å mobilisere næringslivet Sverige Japan Finland Island USA Danmark EU 25 Norge Irland Spania Offentlig Privat % av BNP

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Nasjonal strategi for bioteknologi

Nasjonal strategi for bioteknologi Strategi 2011-2020 Nasjonal strategi for bioteknologi For framtidas verdiskaping, helse og miljø Bildeakkreditering: Omslag: Hunt Biosciences, Kyrre Lien, FUGE og Tom Haga Side 10, 14, 26, 39, 40 og 46

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 ARBEIDSNOTAT 37/2005 Statsbudsjettet 2006 Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 - Sterk vekst i bevilgningene til grunnforskning og næringsrettet forskning. - Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Kapittel 2 2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Hovedpunkter........................................... 5 Innledning.............................................. 51 Sentrale definisjoner......................................

Detaljer

Programbeskrivelse - Området for industri og energi

Programbeskrivelse - Området for industri og energi Programbeskrivelse - Området for industri og energi (QHUJL0LOM %\JJRJDQOHJJ %DNJUXQQ Kunnskap innenfor energi, miljø, bygg og anlegg representerer grunnlaget for bygging, forvaltning og utvikling av vår

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Rapport utarbeidet for Forskningsrådet

Rapport utarbeidet for Forskningsrådet Mai 2013 Utredning om departementenes arbeid med forskning Rapport utarbeidet for Forskningsrådet DAMVAD Sørkedalsveien 10 A N-0369 Oslo Frederik Langes Gate 20 N-9008 Tromsø Tel. +47 970 43 859 E-post:

Detaljer

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] Sammendrag av tiltak foreslått av temagruppene Innledning De fem temagruppenes forslag til tiltak i VINN Agder planen er samlet i dette dokumentet. (Temagruppenes

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Nord Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammehimmel, sommernattens

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer

Behov for vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger av vitenskapelig materiale og annen infrastruktur

Behov for vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger av vitenskapelig materiale og annen infrastruktur 1 Behov for vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger av vitenskapelig materiale og annen infrastruktur Delprosjekt 1: Databaser, registre, samlinger Delprosjekt 2: Avansert vitenskapelig utstyr Delprosjekt

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Kunnskap for grønn vekst og velferd

Kunnskap for grønn vekst og velferd Kunnskap for grønn vekst og velferd Ministerrådet for utdanning og forskning (MR-U) strategi for utdannings- og forskningsområdet i perioden 2011 2013 2 Kunnskap for grønn vekst og velferd 7 Innledning

Detaljer

«Muligheter i omstilling» Vedtatte endringer i dokumentet på Arbeiderpartiets landsmøte, 19. april 2015

«Muligheter i omstilling» Vedtatte endringer i dokumentet på Arbeiderpartiets landsmøte, 19. april 2015 «Muligheter i omstilling» Vedtatte endringer i dokumentet på Arbeiderpartiets landsmøte, 19. april 2015 Linjenr. Endring 62 Endring: 66 Endring: 89-101 Strykes: Sentralstyret får fullmakt til å foreta

Detaljer

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013 Norsk polarforskning Forskningsrådets policy for 2010 2013 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende Kunnskap for en bedre verden Foto: Geir Mogen Strategi Strategi 2011 2020 for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011 NTNU internasjonalt fremragende Innhold

Detaljer

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge 12 Kunnskap En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge trenger tilgang på dyktige fagfolk, og derfor vil regjeringen gjennomføre et eget yrkesfagsløft.

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

Strategi for forskning og utvikling. for forsvarssektoren

Strategi for forskning og utvikling. for forsvarssektoren Strategi for forskning og utvikling for forsvarssektoren Juni 2013 Forord Forskning og utvikling (FoU) er viktig for å bringe Norge videre som et kunnskapssamfunn. FoU har spilt en viktig rolle i omstillingen

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE Foto: Arild Danielsen Foto: Arild Danielsen INNHOLD 1. Innledning...4. 1.1 Bakgrunn...4. 1.2 Formål...4. 1.3 Forankring...4. 1.4 Eksisterende

Detaljer