EALTA sine Retningsliner for god praksis i språktesting og -vurdering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EALTA sine Retningsliner for god praksis i språktesting og -vurdering"

Transkript

1 EALTA sine Retningsliner for god praksis i språktesting og -vurdering Styret i EALTA oppnemnde ei arbeidsgruppe som skulle gå gjennom og revidere det utkastet til Retningsliner ENLTA-prosjektet 1 hadde utarbeidd. Oppdraget til arbeidsgruppa var å komme fram til retningsliner for god praksis i testing og vurdering, retningsliner som er tilpassa EALTA og organisasjonen sitt føremål. EALTA har følgjande overordna føremål: Føremålet til EALTA er å fremje forståinga for teoretiske prinsipp for språktesting og -vurdering, og å arbeide for at test- og vurderingspraksis i Europa blir betra og utveksla land imellom. Arbeidsgruppa baserte arbeidet sitt med Retningslinene på følgjande grunnlag: Europa er eit fleirspråkleg kontinent der mangfaldet av språk, kulturar og tradisjonar blir høgt verdsett. Til dette høyrer mangfald i utdanningssystem og vurderingstradisjonar og -verdiar. Følgjeleg vil medlemmene i EALTA leggje vinn på å følgje dei prinsippa for openheit, ansvarskjensle og kvalitet som er aktuelle for medlemmene i deira yrkesmessige engasjement i spørsmål rundt språktesting og vurdering. EALTA ønskjer å møte behova til ei svært breitt samansett medlemsgruppe, noko som viser seg i organisasjonen sin inkluderande politikk. EALTA sine Retningsliner for god praksis i språktesting og - vurdering er difor først og fremst retta mot tre ulike grupper: personar som er involverte i (a) opplæring av lærarar i testing og vurdering, (b) testing og vurdering i klasserommet og (c) utvikling av testar ved nasjonale eller institusjonelle testeiningar eller-senter. Fleire generelle prinsipp gjeld for alle desse gruppene: respekt for studentane/testkandidatane, ansvarskjensle, rettferd, reliabilitet, validitet og samarbeid mellom dei involverte partane. Desse generelle prinsippa blir det gjort greie for i andre relevante, rådande retningsliner som EALTAmedlemmene blir oppfordra til å konsultere for å auke profesjonaliteten og heve kvaliteten i arbeidet sitt. For meir informasjon, ver vennleg og sjå: EALTA har følgjande Retningsliner for god praksis i språktesting og -vurdering: 1 ENTLA European Network for Language Testing and Assessment 1

2 A. Relevante spørsmål ved utdanning og etterutdanning av lærarar i testing og vurdering Medlemmer i EALTA som er involvert i opplæring av lærarar i testing og vurdering, må avklare overfor seg sjølv og relevante interessegrupper (lærarstudentar, praktiserande lærarar, læreplanutviklarar): 1. Kor relevant er opplæringa i høve til studentane sitt framtidige vurderingsarbeid? 2. I kor stor grad blir studentane gjort merksame på ulike vurderingsprosedyrar i samband med noverande eller framtidige behov? 3. Kor tydeleg er prinsippa for testing og vurdering (til dømes validitet, reliabilitet, rettferd, washback) relatert til studentane sin kontekst? 4. Korleis er balansen mellom teori og praksis i opplæringa? 5. I kor stor grad er studentane involverte i utvikling, utprøving og evaluering av vurderingsprosedyrar? 6. I kor stor grad er studentane involverte i å rette eller vurdere elevprestasjonar? 7. Kor mykje vekt blir det lagt på relevant analyse av vurderingsresultat? 8. Kor stort omsyn blir det tatt til studentane sine synspunkt på kor eigna og nøyaktige vurderingsprosedyrane er? 9. I kor stor grad blir studentane vurderte i tråd med dei prinsippa dei sjølve har blitt undervist i? B. Relevante spørsmål ved testing og vurdering i klasserommet Medlemmer i EALTA som er involvert i testing og vurdering i klasserommet, må avklare overfor seg sjølv og relevante interessegrupper (spesielt elevar/studentar, men også foreldre så langt det lar seg gjere): 1. VURDERINGSFØREMÅL OG SPESIFIKASJONAR 1. Kva er føremålet med vurderinga? 2. I kor stor grad er føremålet med vurderinga relatert til læreplanane? 3. Finst det testspesifikasjonar? 4. I kor stor grad blir læreplanen dekka? 5. Korleis blir føremåla for vurderinga og spesifikasjonane gjort kjende og drøfta? 2. VURDERINGSPROSEDYRAR 1. Kven utformar vurderingsprosedyrane? 2. Kor relevante er vurderingsprosedyrane for elevane? 3. Korleis blir informasjon om elevane si læring innhenta? 4. Korleis blir informasjon om elevane si læring vurdert og oppbevart? 5. Kva blir gjort for å sikre at vurderingsresultata er eksakte og rettferdige? 6. Kva blir gjort for oppnå semje i vurdering og karaktersetjing mellom lærarar og mellom skolar? 7. Kva omsyn blir tatt til elevane sine synspunkt på vurderingsprosedyrane? 3. KONSEKVENSAR 1. Korleis blir resultata brukte? 2. Kva tiltak vil bli sett i gang for å fremje elevane si læring? 3. Kva typar tilbakemelding får elevane? 4. Finst det faste rutinar for at elevar eller føresette kan klage eller søkje om ny vurdering? 5. Kva konsekvensar får vurderingsprosedyrane for praksisen i klasserommet? 6. Kva konsekvensar får vurderingsresultata for elevane? 2

3 C. Relevante spørsmål ved testutvikling ved nasjonale eller institusjonelle testeiningar eller -senter Medlemmer i EALTA som er involverte i testutvikling må avklare overfor seg sjølv og relevante interessegrupper (lærarar, testkandidatar, det offentlege) og komme med svar på spørsmåla nedanfor. For å auke kvaliteten på vurderingssystem og rutinar, blir testutviklarar oppfordra til å gå i dialog med dei som tar avgjerder ved ulike institusjonar, direktorat og departement for å sikre at dei er innforståtte med både god og dårleg praksis. 1. TESTFØREMÅL OG SPESIFIKASJONAR 1. Kor klart er testføremål formulert? 2. Korleis forheld ein seg til eventuelt misbruk av testar? 3. Er alle interessegrupper spesifikt identifiserte? 4. Finst det testspesifikasjonar? 5. Er spesifikasjonane ulike for ulike grupper? 6. Finst det ein omtale av testkandidaten? 7. Er konstrukta som testane/deltestane skal måle, spesifiserte? 8. Er testmetodane/-oppgåvene beskrivne og eksemplifiserte? 9. Er spennvidda i elevprestasjonar beskrive og eksemplifisert? 10. Er rettemal/vurderingskriterium beskrivne? 11. Blir testnivåa omtalt i CEFR-termar 2? Kva dokumentasjon støttar denne nivåplasseringa av prøvene? 2. TESTUTVIKLING og OPPGÅVESKRIVING 1. Har testutviklarane og oppgåveskrivarane relevant erfaring frå undervisning på det nivået vurderinga rettar seg mot? 2. Kva opplæring har testutviklarane og oppgåveskrivarane fått? 3. Finst det retningsliner for testutvikling og oppgåveskriving? 4. Finst det rutinar for gjennomgang, omarbeiding og redigering av item og oppgåver for å sikre at dei samsvarar med testspesifikasjonane og retter seg etter retningslinene for oppgåveskriving? 5. Kva tilbakemelding får oppgåveskrivarane på arbeidet dei gjer? 3. KVALITETSKONTROLL og TESTANALYSAR 1. Kva prosedyrar for kvalitetskontroll blir brukte? 2. Blir testane prøvd ut? 3. Kva er vanleg storleik på utprøvingsutvalet, og korleis samsvarer det med testpopulasjonen? 4. Kva type informasjon blir samla inn under utprøvinga? (synspunkt til lærarar og kandidatar, resultat,...) 5. Korleis blir utprøvingsdata analysert? 6. Korleis blir ein samde om endringar av testen etter at utprøvingsdata er analysert? 7. Om det finst fleire versjonar av testen (t.d. frå år til år), korleis blir samsvaret frå avvikling til avvikling dokumentert? 8. Får sensorane opplæring før kvar testavvikling? 9. Blir det brukt typesvar i opplæringa? 10. Er det rutinemessig bruk av dobbelsensur på subjektivt vurderte testar? Blir inter- og intrasensorreliabilitet rekna ut? 11. Blir rettinga sjekka regelmessig? 12. Kva statistiske analysar blir brukte? 2 CEFR Common European Framework of Reference for Languages/Det felles europeiske rammeverket for språk 3

4 13. Kva resultat blir rapporterte? Korleis? Til kven? 14. Finst det faste rutinar for at testkandidatar kan klage eller søkje om ny vurdering? 4. TESTAVVIKLING 1. Kva sikkerheitsrutinar finst? 2. Har testadministratorane fått opplæring? 3. Blir testavviklinga kontrollert? 4. Blir det skrive ein rapport for kvart år eller etter kvar avvikling? 5. REVIDERING 1. Kor ofte blir prøvene gjennomgått og endra? 2. Blir det utført valideringsstudiar? 3. Kva rutinar er på plass for å sikre at testane held tritt med endringar i læreplanen? 6. WASHBACK 1. Er intensjonen at testen skal initiere endringar i gjeldande praksis? 2. Kva er washback-effekten? Kva studiar er gjennomførte? 3. Er det utvikla materiell slik at det er mogeleg å førebu seg til testen? 4. Har lærarane fått opplæring i korleis dei skal førebu kandidatane til testen/eksamenen? 7. KOPLING TIL DET FELLES EUROPEISKE RAMMEVERKET 1. Kva dokumentasjon finst om kvaliteten på prosessen som er følgt for å kople testane og eksamenane til Det felles europeiske rammeverket? 2. Har framgangsmåtane som blir tilrådd i Rammeverket sin Manual og Refererence Supplement 3 blitt følgt på ein tilfredsstillande måte? 3. Finst det ein offentleg tilgjengeleg rapport om koplingsprosessen? D. Å knyte prøver til Det felles europeiske rammeverket for språk Å knyte prøver og vurderingsskalaer til Det felles europeiske rammeverket for språk er ei kompleks oppgåve, eit prosjekt som det ofte tar fleire år å fullføre. Å knyte eksamenar og prøver til ein standard som Rammeverket krev ei vitskapeleg tilnærming, og påstandar om tilknyting må vere basert på resultat frå forsking, helst sendt til fagfellevurdering. Institusjonar / prøveutviklarar som hevdar at prøver er knytte til Rammeverket, har ansvar for å dokumentere dette på en overtydande måte. Det kan vere nyttig å tenkje gjennom spørsmåla under når ein skal dokumentere kopling til Rammeverket. EALTA-medlemmer som er involverte i det å knyte ein prøve til Rammeverket, må avklare overfor seg sjølv og relevante interessegrupper (lærarar, elevar/studentar, styresmakter og det offentlege): 1. Har spørsmål som prøvekvalitet og tilbakeverknadseffekt blitt nøye vurdert? (sjå EALTAs Retningsliner for god praksis i språktesting og vurdering, seksjon C) 2. Kjenner prøveutviklarane Rammeverket godt? Har prosedyrane for å gjere seg kjend med Rammeverket blitt følgt? Kva dokumentasjon kan ein leggje fram som viser dette (prosedyrar og resultat)? 3. Har prøveinnhaldet og prøvespesifikasjonane blitt analysert i relasjon til rammeverksutsegnene? Kva dokumentasjon kan ein leggje fram som viser dette (prosedyrar og resultat)? 3 4

5 4. Har standardsetjing blitt gjennomført for skriftleg og munnleg produksjon? Korleis har dette blitt gjort? Kven har vore med? Kva dokumentasjon kan ein leggje fram som viser dette (prosedyrar og resultat)? 5. Finst det offentleg tilgjengelege døme på skriftlege og munnlege prestasjonar, knytte til Rammeverket? 6. Har standardsetjing blitt gjennomført for oppgåver som måler reseptive ferdigheiter? Korleis har dette blitt gjort? Kven har vore med? Kva dokumentasjon kan ein leggje fram som viser dette (prosedyrar og resultat)? 7. Finst det døme på lese- og lytteoppgåver, knytte til Rammeverket, som er offentleg tilgjengelege? 8. Kva prosedyrar for standardsetjing har blitt brukt for å etablere cut-off-skårar for aktuelt/aktuelle rammeverksnivå? Kor mange sensorar/dommarar har vore involverte? Finst det ein rapport som er offentleg tilgjengeleg som dokumenterer standardsetjinga? 9. Kan ein dokumentere at standardsetjingsprosessen er valid? Er slik dokumentasjon offentleg tilgjengeleg? 10. Blir det brukt ein fastsett, offentleg tilgjengeleg framgangsmåte for å bestemme rammeverksnivå, som garanterer for at prøva har god kvalitet? 5

EALTAs Retningslinjer for god praksis i språktesting og -vurdering

EALTAs Retningslinjer for god praksis i språktesting og -vurdering EALTAs Retningslinjer for god praksis i språktesting og -vurdering Styret i EALTA oppnevnte en arbeidsgruppe som skulle gå gjennom og revidere det utkastet til Retningslinjer som ENLTA-prosjektet 1 hadde

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Evaluering av det norsk-indiske partnerskapsinitiativet for mødre og barnehelse

Evaluering av det norsk-indiske partnerskapsinitiativet for mødre og barnehelse Evalueringsavdelingen Rapport 3/2013 Evaluering av det norsk-indiske partnerskapsinitiativet for mødre og barnehelse Evalueringsavdelinga i Norad Evalueringsavdelinga har ansvaret for å planleggje og kvalitetssikre

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Olga Dysthe Publisert i Bedre skole, 1999. Det finst ikkje noko ein til ein forhold mellom ulike pedagogiske perspektiv og spesielle modellar for undervisning

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEIING 2 DET MEININGSSØKJANDE MENNESKET 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIAR 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPANDE MENNESKET 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONAR 6 KRITISK

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 06.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 PRINSIPPSKISSE

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer