Økonomiplan DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1!"

Transkript

1 Økonomiplan DEL I Innhold! VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Fylkesrådmannens forord 1! Sammendrag 2! Bakgrunn for økonomiplanen 4! Strategisaken 2011 (FT 24/11) 4! HOVEDOVERSIKTER 5! Økonomiplan ! Investeringer ! Hovedpunkter i regjeringens forslag til statsbudsjett for ! Langtidsbudsjettet 10! Investeringer 11! Finans 11! UTVIKLINGSTREKK I VEST-AGDER 13! Klima: Høye mål lave utslipp 13! Det gode livet: Agder for alle 14! Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap 17! Kommunikasjon: De viktige veivalgene 18! Kultur: Opplevelser for livet 19! RAMMEOMRÅDENE 21! Utdanning 21! Investeringer innen utdanning 28! Tannhelse 30! Investeringer innen tannhelse 32! Regionale tjenester 33! Veiinvesteringer 40! Fellesfunksjoner 46! Vest-Agder fylkeskommune

2 Vest-Agder en drivkraft for utvikling Fylkesrådmannens forord Dette er den andre økonomiplanen som legges frem etter at Regionplan Agder 2020 ble vedtatt i juni Regionplanens følgende fem hovedsatsingsområder legger klare føringer for vårt arbeid: Klima: Høye mål lave utslipp Det gode livet: Agder for alle Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet Det er lite som tyder på at det blir noen vekst i fylkeskommunenes økonomi de nærmeste årene. Utfordringen er derfor å holde driften på et stramt nivå for å få rom til de tiltak som prioriteres. Vest-Agder fylkeskommune holder fortsatt en offensiv kurs uten de store endringene. Vårt kvalitetsarbeid i videregående opplæring fortsetter med samme styrke og med samme oppmerksomhet overfor dem som står i fare for ikke å gjennomføre. Det er satt i gang et arbeid innen tannhelse med mål om å øke kvaliteten og produktiviteten. Prosjektet kommer til å fortsette i Kilden åpner januar 2012, og vi har økt våre tilskudd til drift av Kilden i tråd med den statlige økningen. Det er store forventninger om at Kilden vil bety mye for hele regionen i årene som kommer. Nivået på tilskuddet til kollektivtrafikken opprettholdes fra fylkeskommunens side, men det vil bli utfordringer på driftsnivået dersom de statlige belønningsmidlene faller bort allerede i Det er ikke funnet rom for å beholde dagens nivå på investeringer til fylkesveier, men det foreslås likevel investeringer utover midlene vi fikk tildelt gjennom statsbudsjettet. Nybygget på Vennesla videregående skole fullføres i Når de store veiprosjektene Listerpakken, Vågsbygdveien og Hidra landfast er gjennomført, så er det rom for å gjennomføre planlagte investeringer på Mandal videregående skole. Gjennom disse prioriteringene klarer Vest-Agder fylkeskommune å beholde den handlefriheten som er en forutsetning for å ivareta den viktige rollen som regionalutviklingsaktør. Det trengs god økonomi for å imøtekomme de forventninger kommunene, næringslivet, universitets- og forskningsmiljøer og frivilling sektor har til Vest-Agder fylkeskommune. Det er i dette samspillet vi utvikler regionen videre i tråd med regionplanen. Økonomiplan balanserer på en god måte mellom drift, investeringer og frie midler til prosjekter sammen med andre aktører. Tine Sundtoft Fylkesrådmann 08. november 2011 Vest-Agder fylkeskommune 1

3 Sammendrag Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan tar utgangspunkt i vedtatt økonomiplan (FT 65/10), strategisaken 2011 (FT 24/11) og statsbudsjettet for I sitt budsjettforslag har fylkesrådmannen vektlagt følgende: Oppfølging av arbeidet med Regionplan Agder, med utarbeidelse av Regionalt utviklingsprogram Agder (RUP Agder). Fortsatt fokus på sikring av veikapitalen og satsing på vedlikehold og investering i fylkesveier. Bevilgningen til vei reduseres fra 2010-nivået. Likevel ligger fylkeskommunens veisatsing i 2012 på 4 pst. mer enn en prisjustert bevilgning ifm. forvaltningsreformen. I perioden har Vest-Agder fylkeskommune satset ca. 73 mill. kr (12 pst.) mer enn det som er tildelt til veiformål i forvaltningsreformen, Fortsatt fokus på utvikling av kvalitet og kvalitetssystemer i videregående opplæring. Oppmerksomhet på elever som står i fare for å falle ut av skolen, og økt lærelyst for alle. Videreføre det økonomiske handlingsrommet i regional utvikling. Intern ramme øker for å minimere virkningene av reduksjon av øremerkede midler. Opprettholdelse av nivået på tilskuddet til kollektivtrafikken. Kvalitetsutvikling og produktivitetsvekst i tannhelsetjenesten. Fortsatt høyt nivå på driftsfinansiering av flere investeringsprosjekter. Vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse. Årets budsjett viderefører aktivitet og driftsnivå fra 2011, og utover dette er områdene generelt sett styrket for å dekke økte kostnader til renter og avdrag. Alle driftsområder er styrket minimum med den lønns- og prisvekst som ligger i statsbudsjettet. Innenfor utdanningssektoren er budsjettet for 2012 styrket forholdsmessig mer, fordi elevvekst forutsetter opprettelse av flere grupper i skolene. Lønns-og prisjusteringen i statsbudsjettet vekter lønnsøkning med 2/3 og prisøkning med 1/3. Budsjettet til de videregående skolene består gjennomsnittlig av 95 pst. lønnskostnader. Videregående opplæring må derfor styrkes med mer enn lønns-og prisjusteringen i statsbudsjettet, for å opprettholde dagens tilbud og driftsnivå. Antallet lærlinger i egen virksomhet er økt, som forutsatt i strategisaken. I 2011 og 2012 er det største byggeprosjektet innenfor utdanningssektoren, nybygget på Vennesla videregående skole. Bygget skal stå ferdig senhøstes 2012, og mesteparten av anslått totalkostnad på 31 mill. kr, vil påløpe i Det er ikke funnet rom for å videreføre nivået på fylkesveiinvesteringer på samme nivå som Likevel har fylkeskommunen funnet rom for å avsette 100 mill. kr, mer enn dobbelt så mye som er tildelt til investeringer i statsbudsjettet (46,3 mill. kr). Rammen til investeringer i vei ble i statsbudsjettet for 2012 redusert med 15,1 mill. kr. Beløpet tilsvarer anslått merverdiavgift i 2009, knyttet til bompengeprosjekter som ville vært kompensasjonsgivende for fylkeskommunene. I strategisaken er det vedtatt at fylkeskommunens driftsfinansiering av investeringer skal holdes på minst samme nivå som i Dette har det ikke vært mulig å gjennomføre i 2012, men nivået foreslås økt i årene Fylkeskommunens investeringsrammer i økonomiplanen for er justert i forhold til fylkestingets vedtak om å ikke øke fylkeskommunens lånegjeld utover nivået i Begrunnelsen for å fryse gjeldsnivået, er å bremse den sterke kostnadsøkningen i driftsbudsjettet i forbindelse med økte renter og avdrag. Fra og med årsbudsjettet for 2011 er det tatt grep om dette, og det er lagt opp til at låneopptak skal være på samme nivå som eller lavere enn, budsjetterte avdrag. På denne måten holdes fylkeskommunens gjeldsnivå konstant. Selv om lånerenten nå er på et lavt nivå, ventes en gradvis renteøkning. Omtrent 2/3 av Vest-Agder fylkeskommune 2

4 fylkeskommunens låneportefølje er bundet i obligasjons- og fastrentelån. Driftsrammen for 2012 er stram, og medfører behov for å fokusere på videreføring av dagens aktivitet fremfor nye prosjekter og aktiviteter. Driftsbudsjettet for 2012 innebærer følgende endringer i forhold til nivået i 2011: Utdanningssektoren får en økning i total driftsramme på 41,7 mill. kr. Av dette utgjør ca. 27,5 mill. kr lønns- og prisvekst (3,25 pst.). Rammen er også økt med 4,4 mill. kr som følge av økning i pensjonskostnadene. I tillegg kommer ca. 3,8 mill. kr i forbindelse med økt aktivitet i de videregående skolene på grunn av elevvekst og økt antall grupper. Rammen til tekniske fagskoler er økt med 0,8 mill. kr på grunn av økt elevtall. Ut over dette har det vært nødvendig å øke rammen med ytterligere 5,2 mill. kr for å dekke økte kostnader til blant annet spesialundervisning, eksamenskontoret og karrieresentrene. Regionale tjenester har fått en rammestyrking på 23,5 mill. kr. Av dette utgjør 16,6 mill. kr lønns- og prisvekst (3,25 pst.). I tillegg er budsjettrammen økt med 1 mill. kr for å dekke økningen i pensjoner. Rammen er også justert med 3,4 mill. kr som tilsvarer fylkeskommunens andel av økningen i statsbudsjettet til institusjonene i Kilden. Ut over dette er rammen økt med 2,7 mill. kr blant annet til prosjekter i kommunene, TT-transport og kulturminnevern. Tannhelse har fått en styrking på ca. 3,6 mill. kr i forhold til I tillegg til dekning av lønns- og prisvekst på 2,3 mill. kr (3,25 pst.), er rammen økt med 1,2 mill. kr for å dekke økte pensjoner. Regionalutvikling: Rammen er økt med1,5 mill. kr i forhold til Området stabsenheter og fellesfunksjoner er økt med 5,5 mill. kr. Av dette utgjør 3,1 mill. kr lønns- og prisvekst (3,25 pst.), og 1,2 mill. kr økning i pensjoner. I tillegg er rammen økt med 1,2 mill. kr som blant annet skal dekke prosjektkostnader ved nytt intra-/internett og etablering av felles post- og dokumentmottak. Antallet lærlinger i fylkeskommunen økes med fem fra Politisk område er redusert med 1,5 mill. kr i Agderrådets bevilgning er flyttet til Regionalutvikling, for å følge opp de forpliktelser fylkeskommunen har i forhold til inngtte avtaler. I tillegg er valgbudsjettet redusert da det ikke er valg i I tillegg er det lagt til lønnsog prisvekst på vel 0,5 mill. kr (3,25 pst.). Investeringene innen skolesektoren er i hovedsak videreført som forutsatt i økonomiplanen for Miljøtiltak skolebygg videreføres på samme nivå som Nytt bygg på Vennesla videregående skole vil bli ferdigstilt i 2012, med en investeringsramme på 31 mill. Av rammen vil 5 mill. kr påløpe i 2011 og 26 mill. kr i Det er ført opp 13 mill. kr for oppstart av byggeprosjektet ved Mandal videregående skole. Prosjektet ivaretar planlagte tiltak fra 1996, samt blant annet sanering av bygg med asbestproblematikk og ivaretakelse av funksjoner som lå i bygget som brant. Det avsatte beløpet er ikke tilstrekkelig for full oppstart av prosjektet. Dersom det ikke kan settes av mer driftsmidler til dette prosjektet ved årsavslutning for 2011, må oppstarten utsettes til Det er ikke økonomisk rom for å igangsette byggeprosjekt ved to videregående skoler samtidig i økonomiplanperioden. Derfor er prosjektet ved Søgne videregående skole utsatt, med planlagt oppstart i Investeringer i fylkesvei er videreført med 100 mill. kr i Dette er betydelig mer enn det som er tildelt til investeringsformål i statsbudsjettet, men 20 mill. kr lavere enn fylkeskommunens investeringsramme for Dette er i tråd med signaler som ble gitt i økonomiplanen for , da det ble klart at det høye lånefinansierte nivået ikke kunne videreføres. Reduksjonen måtte tas tidligere enn planlagt, fordi overføringene fra staten ble kuttet 15,1 mill. kr i Vest-Agder fylkeskommune 3

5 Bakgrunn for økonomiplanen Vest-Agder fylkeskommune har følgende visjon: en drivkraft for utvikling Fylkeskommunes virksomhet skal bygge på tre kjerneverdier: Folkestyre - som preges av åpenhet, dialog, medbestemmelse. Kompetanse - som preges av kunnskap og kvalitet. Samarbeid - som preges av mangfold, handlekraft og resultater. Økonomiplanen, sammen med årsbudsjettet, inngår som en del av fylkeskommunens plansystem. Sammen med Regionplan Agder 2020, virksomhetsplanen og andre vedtatte planer, danner økonomiplan og årsbudsjett føringer for arbeidet i fylkeskommunen. Økonomiplanen omhandler langsiktige mål og strategier som fylkeskommunen jobber mot i perioden , samt overordnede utviklingstrekk og rammebetingelser for fylkeskommunen. Økonomiplanen vedtas av fylkestinget. Årsbudsjettet er en detaljert plan over første år i økonomiplanperioden, og inneholder tilpasning til budsjettrammen for Årsbudsjettet vedtas av fylkestinget. Fordelt årsbudsjett er en beskrivelse av driftsområdene og planlagt aktivitet i Fordelt årsbudsjett vedtas av fylkesutvalget, hovedutvalgene og administrasjonsutvalget, i henhold til reglementet for delegering i budsjettsaker. Organisering av arbeidet med økonomiplanen Økonomiplanarbeidet i fylkeskommunen starter med at driftsenheter, seksjoner og enheter får anledning til å komme med innspill til strategisaken. De fellestillitsvalgte inviteres også til å komme med innspill til strategisaken. Etter vedtak i strategisaken starter fylkeskommunens utarbeidelse av årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for Det har vært fokusert på å budsjettere med de kostnadene som er bundet på kort sikt. Alle budsjetter er justert for å dekke faktisk lønn og fokus har vært på opprettholdelse av dagens aktivitet innenfor områdene Strategisaken 2011 (FT 24/11) I strategisaken ble det gjort følgende vedtak: Strategisaken er retningsgivende for høstens arbeid med årsbudsjett 2012 og økonomiplan for Dette innebærer følgende: 1. Det budsjetteres med positive driftsresultat i hele økonomiplanperioden. 2. Det legges opp til minst like stor andel driftsfinansiering av investeringsprosjekter som inneværende budsjettår. 3. Fylkeskommunen følger opp vedtatte mål i Regionplan Agder 2020, og utarbeider regional planstrategi. 4. Fylkeskommunen prioriterer oppfølging av samarbeidsavtalene med kommunene. 5. Fylkeskommunen skal beholde sitt fokus på fylkesveier og være en bedre veieier enn staten. 6. Kvalitetssystemer skal implementeres på alle videregående skoler. 7. Fylkeskommunen skal intensivere satsing på økt gjennomføring i videregående skole. 8. Byggeprosjektet ved Vennesla videregående skole prioriteres i Antall lærlingplasser i egen virksomhet økes. Lærlingplasser i kommunal sektor tas opp med kommunene under drøfting av samarbeidsavtalene med kommunene. 10. Elevombudstillingen vurderes økt fra 50 pst. til 100 pst. fra Det forberedes et arbeid for å få frem status på utvikling av levekårene i landsdelen. En slik statusrapport legges frem hvert år slik at man kan finne riktige tiltak for å bedre situasjonen. 12. Fylkeskommunen må opprettholde et høyt bevilgningsnivå for kollektivtransporten. 13. Budsjettpost til sikring av friluftsområder som legges ut til frivillig salg økes. 14. Fylkestinget ønsker ikke at rushtidsavgift skal være en del av AKTs finansiering. Vest-Agder fylkeskommune 4

6 Hovedoversikter Økonomiplan Mill. kr Felles inntekter 2011 *) Frie inntekter , , , , ,9 Konsesjonskraft -23,9-22,0-20,0-20,0-20,0 Mva-kompensasjon investeringer **) -48,8-58,7-44,1-35,6-32,9 Rentekompensasjon skolebygg og transporttiltak -9,7-11,4-13,3-15,0-16,6 Sum fellesinntekter , , , , ,4 Utgifter Folkevalgte styrings- og kontrollorgan 19,0 17,5 18,3 17,5 18,3 Utdanning 967, , , , ,3 Tannhelse 78,5 82,1 82,0 82,0 81,7 Regionale tjenester 530,0 552,8 556,2 564,4 560,4 Regional utvikling 12,0 13,5 13,0 13,0 13,0 Stabsenheter og fellestjenester 117,0 122,5 117,8 116,7 116,7 Sum driftsutgifter 1 723, , , , ,4 Fordelte kapitalkostnader -110,8-107,5-109,3-121,9-119,8 Brutto driftsresultat -194,5-188,7-197,0-211,9-213,8 Finansutgifter/-inntekter 101,8 98,5 100,3 112,9 110,8 Netto driftsresultat -92,7-90,3-96,7-99,0-103,0 Overføres til investeringsbudsjettet 43,0 31,0 51,0 62,0 69,0 Mva-komp til investeringsbudsj. til finansiering av investeringer **) 48,8 58,7 44,1 35,6 32,9 Avsetning disp. fond 1,0 0,6 1,6 1,4 1,1 *) Opprinnelig budsjett 2011 **) Mva-kompensasjonen skal brukes til avkorting av låneopptak vedr. investeringer Vest-Agder fylkeskommune 5

7 Investeringer Sum ramme ) Renteforutsetning 4,0 3,9 4,0 4,4 4,8 Mill. kr Utdanning Miljøtiltak skolebygg 10,0 10,0 5,0 5,0 Vennesla videregående skole nybygg 31,0 5,0 26,0 Mandal videregående skole prosjekt 229,3 1,0 13,0 46,0 110,0 59,3 Søgne videregående skole prosjekt 197,2 1,0 48,0 Sum utdanning 17,0 49,0 51,0 115,0 107,3 Tannhelse Nye tannklinikker 2,8 3,0 1,0 Sum tannhelse 2,8 3,0 1,0 Regional Listerpakken 2) 1 326,0 108,5 189,0 40,2 Samferdselspakken kristiansandsregionen/vågsbygdveien 2) 1 888,5 355,0 379,0 270,0 83,3 77,0 Hidra landfast 2) 350,5 17,0 168,0 151,5 13,0 Fv 45 i Sirdal (fylkeskommunens andel) 20,0 15,0 Øvrige veiinvesteringer 47,5 38,0 36,0 14,0 24,0 Sum regional 528,0 774,0 512,7 110,3 101,0 Sum fylkeskommunen 547,8 823,0 566,7 226,3 208,3 Finansiering: Mvakompensasjon 14,6 18,3 19,3 31,4 29,9 Mva-komp bomp.fin. investeringer 32,6 40,4 24,8 4,2 3,0 Bompenger mv. 3) 408,0 674,0 413,2 70,3 50,0 Driftsmidler 43,0 31,0 51,0 62,0 69,0 Lån i lånefondet 49,7,0 59,3 58,4 58,4 56,4 Sum finansiering 547,8 823,0 566,7 226,3 208,3 Avdrag 59,5 59,3 58,2 58,5 56,4 Total gjeld 1 242, , , , ,1 1) Budsjett 2011 er justert i forhold til antatt forbruk og finansiering frem til behandling av økonomiplan ) Samlet økonomisk ramme er ikke prisjustert til 2012-kroner, herunder også fylkeskommunens andel 3) Omfatter også fergetilskudd i prosjektet Hidra landfast, samt kommunetilskudd Vest-Agder fylkeskommune 6

8 Hovedpunkter i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 Mange land i Europa sliter med voksende statsgjeld, svak økonomisk vekst og budsjettinnstramminger som rammer innbyggernes velferd. Arbeidsledigheten i Europa er nær 10 prosent. Norge er svært godt stilt, men det er viktig å understreke at krisen i europeisk økonomi også angår oss. Vi må ta særlig hensyn til konkurranseutsatte næringer. Disse næringene er sårbare for fall i eksportprisene og en sterkere krone. Lavere etterspørsel etter våre produkter fra utlandet kan føre til økt ledighet også hos oss. Kommunal- og regionaldepartementet mener det samlede budsjettopplegget for 2012 legger til rette for en balansert økonomisk utvikling, men handlingsrommet i budsjettpolitikken er begrenset. Pengebruken må holdes igjen i statsbudsjettet Konkurranseutsatte næringer kan påvirkes negativt av økt rente og sterkere krone. Petroleumsformuen må komme både nåværende og fremtidige generasjoner til gode. I 2012 er det en sterk vekst i pensjonsutgiftene i folketrygden som bidrar til å redusere handlingsrommet i budsjettpolitikken. Dersom renten øker med 1 pst., får kommunesektoren merutgifter på vel 1 mrd. kr på sikt. Om lag 32 pst. av sektorens låneportefølje har fastrente med bindingstid på over ett år. Regjeringen uttaler at kommunesektoren er prioritert i forslaget til statsbudsjett. Inntektsveksten fortsetter i 2012, i tråd med signal i kommuneproposisjonen. Dette skal legge til rette for et fortsatt høyt aktivitetsnivå i kommunesektoren. Det foreslås særskilte satsinger innen oppvekst, skole, helse, omsorg og samferdsel. Samhandlingsreformen iverksettes i Gjennom lokale initiativ og samarbeid har kommunene gjennom mange år utviklet gode løsninger innen helse- og omsorgstjenestene. Regjeringen vil i samhandlingsreformen bygge videre på kommunens rolle som lokal utvikler og tilbyder av velferdstjenester. Dette er en stor tillitserklæring til kommunene. I gjennomsnitt var den årlige aktivitetsveksten (inkludert investeringer) i perioden på 3,4 pst. Først og fremst skyldes aktivitetsveksten høy vekst i sysselsettingen, men også den svært sterke investeringsveksten har bidratt. Investeringer er en forutsetning for å bygge ut tjenestetilbudet, men fører til økte avdrag og til dels økte renteutgifter i kommunebudsjettene. Til sammenlikning anslås den gjennomsnittlige reelle inntektsveksten i perioden til 2,7 pst. per år, altså lavere enn aktivitetsveksten. På denne bakgrunn er det forståelig at mange kommuner melder om en stram økonomisk situasjon. På kort sikt er det ikke nødvendigvis noe problem at aktivitetsveksten overstiger inntektsveksten, når årsaken er sterk vekst i investeringene. Over tid må det imidlertid være samsvar mellom inntektsvekst og aktivitetsvekst. Tall for 2010 viser en lavere aktivitetsvekst enn de foregående år. Kommuner og fylkeskommuner må ha god økonomistyring og over tid tilpasse sitt aktivitetsnivå til inntektsrammene. Innenfor knappe rammer må arbeidet med omstilling og effektivisering prioriteres. Regjeringen har særskilte satsinger på følgende områder Barnehager Barnevern Opprusting av skole- og svømmeanlegg Valgfag i ungdomsskolen Utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger Tilbud for demente Fylkeskommunale veier Kommunesektorens inntekter i 2011 Det økonomiske opplegget i revidert nasjonalbudsjett 2011 anslo en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 4,5 mrd. kr, hvorav 0,6 mrd. kr var frie inntekter. Ny informasjon om skatteinngangen trekker i retning av at kommunesektorens skatteinntekter i 2011 vil kunne bli om lag 1 mrd. kr høyere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett Av disse tilfaller om lag 200 mill. kr fylkeskommunene. I tråd med vanlig praksis blir disse inntektene ikke videreført til Kommunal- og regionaldepartementet bemerker at dette betyr at skatteveksten ikke bør gå til å Vest-Agder fylkeskommune 7

9 finansiere ordinære driftsoppgaver, men brukes til å styrke den økonomiske situasjonen, for eksempel nedbetale gjeld. Pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren i 2011 (deflatoren) anslås til 3,4 pst., samme anslag som i revidert nasjonalbudsjett Realveksten i de frie inntektene anslås til 1,6 mrd. kr, tilsvarende 0,6 pst. Kommunesektorens inntekter i 2012 Regjeringens budsjettforslag for 2012 viderefører de signaler som ble gitt i kommuneproposisjonen. Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2011 til 2012 er anslått til 4,6 pst., regnet fra anslått inntektsnivå for 2011 i revidert nasjonalbudsjett På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen, er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2011 økt med 1 mrd. kr i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2011, anslås veksten fra 2011 til 2012 nominelt til 4,2 pst. Ved fordeling av skatteinntekter for 2012 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning fremskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene. Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2012 anslått til 1 pst. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2012 på 3,25 pst. Veksten i frie inntekter i kommunesektoren i 2012 regnet i forhold til statsbudsjettet for 2011, vil beløpe seg 3,75 mrd. kr. Veksten er fordelt med 3,15 mrd. kr til kommunene og 600 mill. kr til fylkeskommunene. Dette er i tråd med signalene i kommuneproposisjonen. 400 mil. kr av veksten til fylkeskommunene er begrunnet i satsing på drift og vedlikehold av det fylkeskommunale veinettet. For fylkene anslås skattens andel av samlede inntekter uendret på om lag 38 pst. Dette utgjør om lag 45,8 pst. av frie inntekter i Den fylkeskommunale skattøre holdes uendret på 2,65 pst. Vekst i skatteinntekter for fylkeskommunene anslås til 2,3 pst. for Pensjonskostnadene for kommunesektoren er beregnet å øke med 600 mill. kr i 2011, noe som må dekkes innenfor økningen i frie inntekter. Lønnsveksten for 2011 er anslått til 4 pst. og prisveksten på varer til 2 pst. Dette gir en kommunal deflator på 3,25 pst. Vekst Vekt Lønnsvekst 4 pst. 2/3 Varepriser 2 pst. 1/3 Deflator 3,25 pst. 1 Statsbudsjettets konsekvens for Vest-Agder fylkeskommune Fylkeskommunen har to hovedinntektskilder; rammetilskudd og skatteinntekter. Inntektssystemet for fylkeskommunene har som formål å jevne ut fylkeskommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Ved fordeling av rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i fylkeskommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og forskjeller i skatteinntektene (skatteutjevning). Rammetilskuddet er primært et innbyggertilskudd. Ved beregning av innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen, skal befolkningstall per 1. juli 2011 legges til grunn. Utvikling i frie inntekter fra 2011 til 2012 Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,8 pst. i 2012, i forhold til Revidert nasjonalbudsjett Dette er 0,7 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,5 prosent. Vest- Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 pst. regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,6 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4 pst. Veksten i de frie inntektene er beregnet å gi rom for å dekke kommunesektorens anslåtte samlede merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen, til økte Vest-Agder fylkeskommune 8

10 pensjonskostnader og til satsing på fylkesvei. Finansielle indikatorer Vest-Agder fylkeskommune hadde i 2010 et netto driftsresultat på 9,7 pst. av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 8,8 pst. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var kr per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på kr per innbygger. Forslaget til statsbudsjett innebærer følgende nivå på frie inntekter for fylkeskommunen: Mill. kr Innbyggertilskudd inkl. overgangsordninger og 937,0 941,7 utgiftsutjevning Skjønnstilskudd 9,1 9,1 Rammetilskudd 946,1 950,8 Skatteinntekter, inkl. inntektsutjevning 779,1 836,3 Sum frie inntekter 1 725, ,1 Vest-Agder fylkeskommunes budsjett for 2011 ble oppjustert med 10,4 mill. kr i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, og vil bli ytterligere oppjustert med 10 mill. kr ved fremleggelsen av statsbudsjettet for Det er imidlertid det vedtatte budsjett for 2011 som gjengis over, da dette var utgangspunktet for budsjettfordelingen forrige år. Kommunal- og regionaldepartementets foreløpige beregninger gir en økning i frie inntekter på 61,9 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett for Av dette utgjør lønns- og prisvekst 56,1 mill. kr, dersom vi tar utgangspunkt i statsbudsjettets deflator på 3,25 pst. Øvrige endringer i budsjettet er kommentert under. Etter korrigeringer for endringer av enkeltområder i budsjettopplegget, har budsjettet fått en reell vekst på ca. 20 mill. kr til dekning av demografikostnader og nye oppgaver. Tilskudd med særskilt fordeling Innenfor inntektssystemet ligger det midler som ikke fordeles etter de øvrige kriterier, men som er gitt etter særskilt fordeling. Dette gjelder blant annet midler til ferje og vei i forbindelse med forvaltningsreformen, midler til fagskoler m.m. Disse midlene er i budsjettet for 2012 gitt en økning i forhold til deflatoren på 3,25 pst. Fagskolene Ansvaret for fagskolene ble ved forvaltningsreformen overført til fylkeskommunene fra Midlene til disse skolene ble innlemmet i fylkeskommunenes rammetilskudd, med en særskilt fordeling i 2010 og Det er foreslått at tilskuddet for 2012 også blir fordelt særskilt, basert på rapporterte studenttall. For Vest-Agder er beløpet til fagskoler i ,8 mill. kr, en økning på 1,3 mill. kr. Andre endringer innen utdanning Som følge av at tallet på elever i frittstående og statlige skoler øker, blir rammetilskuddet til fylkeskommunene redusert. I 2011 er rammetilskuddet til Vest-Agder fylkeskommune redusert med 0,7 mill. kr som følge av dette. Dette er 0,2 mill. kr lavere enn i 2011, noe som gir en budsjettøkning på 0,2 mill. kr. Mva-kompensasjon på veiinvesteringer finansiert av bompenger I budsjettåret 2010 ble det ikke tatt hensyn til at fylkeskommunene får mva-kompensasjon for bompengefinansiert utbygging på fylkesveinettet. Derfor blir det trukket ut 125 mill. kr fra fylkeskommunenes rammetilskudd i Reduksjonen tilsvarer anslått merverdiavgift i 2009 knyttet til bompengeprosjekter som ville vært kompensasjonsgivende for fylkeskommunene. Beløpet blir fordelt prosentvis mellom fylkeskommunene etter faktisk forbruk av bompenger på fylkesveier i Fylkeskommunene vil ikke bli trukket for mvakompensasjon som er gitt i 2010 og For Vest-Agders vedkommende vil det bety et trekk i investeringsrammen for fylkesveier på 15,1 mill. kr. Ut fra signaler i statsbudsjettet om at faktisk forbruk av bompenger vil ligge til grunn for fordelingen mellom fylkene, er Vest-Agders andel av nasjonalt trekk beregnet til 20 mill. kr i 2013 og For 2015 er det innarbeidet et trekk på 15 mill. kr. Trekket gir direkte utslag på nivået for veiinvesteringer i planperioden. Vest-Agder fylkeskommune 9

11 Mvakompensasjonsordningen - regnskapsføring Fra og med budsjettåret 2010 ble budsjettog regnskapsforskriftene endret. Kommunesektoren plikter i en overgangsperiode å overføre en stadig større andel av mvakompensasjonen på investeringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Fra 2014 skal alle inntekter fra merverdiavgift på investeringer føres i investeringsregnskapet. Vest-Agder fylkeskommune praktiserer allerede en slik ordning, og den sentrale endringen i regelverket vil dermed ha liten praktisk betydning for budsjetteringen fremover. Tabellarisk oppsummering Mill. kr Frie inntekter ,2 Lønns- og prisvekst 56,1 Økt studenttall fagskole 0,8 Friskoler 0,2 Reduksjon i investeringstilskudd til fylkesveier (mva.komp. bomp.) -15,1 Rest til dekning av økte demografikostnader mm 19,9 Ramme ,1 Regional- og distriktspolitikk, programkategori 13.50, kap. 551, post 60 Disse midlene skal bidra til å realisere nasjonale og fylkeskommunale mål for regional utvikling, tilpasset regionale forutsetninger. For 2012 reduseres bevilgningen med om lag 92 mill. kr. Reduksjonen ses i lys av budsjettsituasjonen. Regjeringen foreslår en bevilgning til Vest- Agder på om lag 34,7 mill. kr (37 mill. kr i 2011) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale eller regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg). Midlene til dette formålet er likt fordelt mellom fylkeskommunene som deltar i det enkelte program. Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylkeskommunen får derfor tildelt kompensasjonsmidler på kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal 2011 når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen. Langtidsbudsjettet Mill. kr Sum inntekter , , , ,4 Sum utgifter 1 797, , , ,4 Brutto driftsresultat -188,7-197,0-211,9-213,8 Netto finans 98,5 100,3 112,9 110,8 Netto driftsresultat -90,3-96,7-99,0-103,0 Finansiering av investering 89,7 95,1 97,6 101,9 Årets resultat -0,6-1,6-1,4-1,1 Avsatt fond 0,6 1,6 1,4 1,1 Hovedtrekk Langtidsbudsjettet er fremlagt i 2012-priser. Budsjettet er gjort opp med et driftsresultat i perioden i balanse. Av dette er 171,3 mill. kr mva-kompensasjon på investeringer, som skal benyttes til avkorting av låneopptak. Ytterligere 213 mill. kr av driftsmidlene overføres i perioden til investeringsbudsjettet for finansiering av veiinvesteringer. De midlene som budsjetteres avsatt til disposisjonsfond bør benyttes til avkorting av låneopptak, slik at en kan sikre et forsvarlig driftsnivå i senere budsjettperioder. Dette er også en klar anbefaling fra Kommunal- og regionaldepartementet. Fylkeskommunen har ingen akkumulerte underskudd fra tidligere år. Inntekter Frie inntekter Fylkeskommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatt. Nivået på de frie inntektene legges i statsbudsjettet, og fylkesrådmannens budsjettforslag er basert på dette. I økonomiplanperioden er det lagt inn en forutsetning om realvekst for Vest-Agder fylkeskommune 10

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan 2007-2010 1 VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 14 Fylkesrådmannens

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer