Dette hefte er inndelt slik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette hefte er inndelt slik"

Transkript

1 Økonomiplan Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan Del II Årsbudsjett Del III Fordelt årsbudsjett Vest-Agder fylkeskommune

2 Økonomiplan Økonomiplan DEL I Innhold VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1 Fylkesrådmannens forord 1 Sammendrag 2 BAKGRUNN OG ØKONOMISKE OVERSIKTER 3 Strategisaken Økonomiplan Investeringer Nasjonaløkonomisk utvikling statsbudsjettet Hovedtrekk i regjeringens forslag til statsbudsjett for Statsbudsjettets konsekvens for Vest-Agder fylkeskommune 8 Langtidsbudsjettet 10 Investeringer 11 Finans 11 Likviditetsutvikling 12 UTVIKLINGSTREKK I VEST-AGDER 14 KLIMA: Høye mål lave utslipp 14 DET GODE LIVET: Agder for alle 15 UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap 18 KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene 19 KULTUR: Opplevelser for livet 20 RAMMEOMRÅDENE 21 Utdanning 21 Tannhelse 31 Regionale tjenester 33 Fellesfunksjoner 45 Del II Årsbudsjett Del III Fordelt årsbudsjett Vest-Agder fylkeskommune

3 Økonomiplan Vest-Agder en drivkraft for utvikling Fylkesrådmannens forord Regionplan Agder 2020 legger klare føringer for Vest-Agder fylkeskommunes arbeid de neste årene. Regionplanen har fem hovedsatsingsområder: Klima: Høye mål lave utslipp. Det gode livet: Agder for alle. Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap. Kommunikasjon: De viktige veivalgene. Kultur: Opplevelser for livet. Disse fem hovedsatsingsområdene innarbeides i vår økonomiplan , i tillegg til at regionalt utviklingsprogram (RUP) for 2011 er utarbeidet etter de fem hovedsatsingsområdene. Økonomiplanen kan beskrives som en fortsatt offensiv kurs uten store endringer. Arbeidet med kvalitetsarbeidet i videregående opplæring intensiveres og har stor oppmerksomhet på dem som står i fare for ikke å gjennomføre. Tilbudet innen kollektivtrafikken opprettholdes. Kvalitetsutvikling og produktivitetsvekst innen tannhelse følges opp. Fylkesveiene blir stadig bedre gjennom økt vedlikehold og investeringer og fylkeskommunens forpliktelser i samarbeidsavtalene med kommunene følges opp etter økonomisk evne. Grunnet store lånefinansierte investeringer de siste årene, belastes nå budsjettet i større grad med renter og avdrag. For å holde gjelden på dagens nivå legges det opp til at fremtidige låneopptak legges på samme nivå som budsjetterte avdrag. På den måten kan Vest-Agder fylkeskommune beholde den økonomiske friheten vi har i dag. Vi trenger den økonomiske handlefriheten for å styrke egen tjenesteproduksjon. Videre må det være rom for å kunne gjennomføre planlagte investeringer og for å følge opp våre forpliktelser og andres forventninger om å være en regionalutviklingsaktør som bidrar til landsdelens utvikling. Aktivitet og driftsnivået i 2011 representerer en videreføring av dagens nivå, men det legges inn et effektiviseringskrav fordi lønnskostnadene våre stiger mer enn hva statsbudsjettet kompenserer for i lønns- og prisvekst. Etter en tid med stabil vekst kan det være sunt å ha dette presset for å beholde bevisstheten rundt egne prioriteringer. Tine Sundtoft Fylkesrådmann 09 november 2010 Vest-Agder fylkeskommune 1

4 Økonomiplan Sammendrag Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan tar utgangspunkt i vedtatt økonomiplan (FT 66/09), strategisaken 2010 (FT 25/10) og statsbudsjettet for I sitt budsjettforslag har fylkesrådmannen vektlagt følgende: Sikring av veikapitalen og satsing på vedlikehold og investering i fylkesveier. Fortsatt fokus på utvikling av kvalitet og kvalitetssystemer i videregående opplæring. Oppmerksomhet på elever som står i fare for å falle ut av skolen, og økt lærelyst for alle. Styrking av elevdemokratiet ved opprettelse av elevombud i 50 pst. stilling. Videreføre det økonomiske handlingsrommet i regional utvikling for å realisere samarbeidsavtalene med kommunene. Opprettholdelse av tilbudet i kollektivtrafikken. Kvalitetsutvikling og produktivitetsvekst i tannhelsetjenesten. Oppfølging av arbeidet med Regionplan Agder, med utarbeidelse av Regionalt utviklingsprogram Agder (RUP Agder). Prioritering av tiltak for energieffektivisering, innenfor prosjektet Klimanøytralitet og klimavennlig adferd. Driftsfinansiering av flere investeringsprosjekter innenfor IKT og skolebygg. Vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse. Årets budsjett viderefører aktivitet og driftsnivå i 2010, og utover dette er områdene generelt sett styrket for å dekke økte kostnader til renter og avdrag. Alle driftsområder er styrket minimum med den lønns- og prisvekst som ligger i statsbudsjettet. Innenfor utdanningssektoren er budsjettet for 2011 styrket forholdsmessig mer, fordi elevvekst forutsetter opprettelse av flere grupper i skolene. Fylkeskommunen har det siste året avsluttet to store byggeprosjekter innen videregående skole. Nye Tangen videregående skole ble åpnet høsten 2009 og det nye fellesbygget på Kristiansand katedralskole Gimle ble åpnet I 2011 står et nytt bygg ved Vennesla videregående skole for tur. Nivået på investeringene i fylkesvei ble økt vesentlig i 2010, fra 30 mill. kr til 135 mill. kr. Det er ikke funnet rom for opprettholdelse av hele denne økningen, og veiinvesteringene finansiert av fylkeskommunens midler er redusert til 120 mill. kr i Investeringsrammer i økonomiplanen for , innebar en betydelig økning i fylkeskommunens lånegjeld i perioden. En slik utvikling medfører en sterk kostnadsøkning i driftsbudsjettet i forbindelse med renter og avdrag. I 2011 medfører dette en reell reduksjon i driftsrammene, da veksten i de frie inntektene ikke dekker denne kostnadsøkningen. Selv om lånerenten nå er på et lavt nivå, ventes en gradvis renteøkning. En stor andel av fylkeskommunens låneportefølje er bundet i fastrentelån. I økonomiplanen for er det tatt grep om dette, og nivået på lånefinansierte investeringer er betydelig redusert. Det er lagt opp til at låneopptak skal være på samme nivå som budsjetterte avdrag. På denne måten holdes fylkeskommunens gjeldsnivå konstant. Alle investeringer i IKT-prosjekter er flyttet til driftsbudsjettet, og i tillegg er to prosjekter innen skolesektoren også flyttet til drift. Til sammen er 7,5 mill. kr finansiert over driftsbudsjettet i forbindelse med disse prosjektene. I tillegg overføres 43 mill. kr fra driftsbudsjettet til finansiering av investeringer i fylkesvei. På grunn av at driftsrammene for 2011 er adskillig strammere enn de to foregående år, har det vært nødvendig å fokusere på videreføring av dagens aktivitet fremfor nye prosjekter og aktiviteter. Driftsbudsjettet for 2011 innebærer Vest-Agder fylkeskommune 2

5 Økonomiplan følgende endringer i forhold til nivået i 2010: Utdanningssektoren får en økning i total driftsramme på 37,4 mill. kr. Av dette utgjør ca. 26 mill. kr lønns- og prisvekst (2,8 pst.). I tillegg kommer ca. 8,8 mill. kr i forbindelse med økt aktivitet i de videregående skolene på grunn av elevvekst og økt antall grupper. Rammen til tekniske fagskoler er redusert med 3,2 mill.kr, da tilskuddet til private fagskoler nå er trukket tilbake til Kunnskapsdepartmentet. For øvrig har det vært nødvendig å øke rammen med ytterligere 5,6 mill. kr for å dekke økningen i renter og avdrag innen sektoren. Regionale tjenester har fått en rammestyrking på 16,6 mill. kr. Av dette utgjør 14,4 mill. kr lønns- og prisvekst (2,8 pst.). I tillegg er budsjettrammen økt med 2,2 mill. kr for å dekke økningen i renter og avdrag innen sektoren Tannhelse har fått en styrking på ca. 2,5 mill. kr i forhold til I tillegg til dekning av lønns- og prisvekst på 2,2 mill. kr (2,8 pst.), er rammen økt med 0,4 mill. kr til Kompetansesenteret i Arendal og tilknytning til Norsk helsenett. Regionalutvikling: Rammen er redusert med1 mill. kr i forhold til Området stabsenheter og fellesfunksjoner er økt med 0,4 mill. kr. Reguleringspremie pensjoner er redusert med 12 mill. kr i 2011, i henhold til beregninger fra KLP og SPK. Rammen er økt med 7,5 mill. kr i forbindelse med prosjekter som i 2010 var budsjettert i investeringsbudsjettet. I tillegg er rammen økt med 1,7 mill. kr for å dekke økningen i renter, avdrag og husleie. Politisk område er økt med 1,1 mill. kr i I tillegg til lønns- og prisvekst på 0,5 mill kr (2,8 pst.), er det lagt til 0,9 mill. kr for gjennomføring av valg i Utover dette er rammen redusert med 0,3 mill. kr. Investeringene innen skolesektoren er i hovedsak videreført som forutsatt i økonomiplanen for Miljøtiltak skolebygg videreføres på samme nivå som Nytt bygg på Vennesla videregående skole er lagt inn med en foreløpig investeringsramme på 31 mill. kr, av disse 16 mill. kr i I tillegg er det ført opp mindre beløp for videreføring av planleggingsarbeidet med Mandal videregående skole og Søgne videregående skole i Av disse to prosjektene er det kun funnet rom for å igangsette byggeprosjekt ved Mandal videregående skole i løpet av økonomiplanperioden. Investeringer i fylkesvei er videreført i Bompengefinansierte investeringer er tatt med i budsjettoppsettet. Momskompensasjon for investeringer i fylkesvei, finanisert av fylkeskommunens driftsramme, låneopptak og bompenger, er lagt inn som delfinansiering av veiprosjektene. Til tross for dette, har det vært nødvendig å redusere investeringsnivået på fylkesveier med 15 mill. kr i I 2012 legges det inn 10 mill. kr ekstra i investeringsrammen for å dekke inn noe av dette. I årene 2013 og 2014 er det imidlertid nødvendig med ytterligere reduksjoner i investeringsnivået på fylkesvei, for å få kunne finansiere øvrige investeringer i fylkeskommunen. Bakgrunn for økonomiplanen Vest-Agder fylkeskommune har følgende visjon: en drivkraft for utvikling Fylkeskommunes virksomhet skal bygge på tre kjerneverdier: Folkestyre - som preges av åpenhet, dialog, medbestemmelse. Kompetanse - som preges av kunnskap og kvalitet. Samarbeid - som preges av mangfold, handlekraft, resultater. Økonomiplanen, sammen med årsbudsjettet, inngår som en del av fylkeskommunens plansystem. Sammen med Regionplan Agder 2020, Vest-Agder fylkeskommune 3

6 Økonomiplan virksomhetsplanen og andre vedtatte planer, danner økonomiplan og årsbudsjett føringer for arbeidet i fylkeskommunen. Økonomiplan Økonomiplanen omhandler langsiktige mål og strategier som fylkeskommunen jobber mot i perioden , samt overordnede utviklingstrekk og rammebetingelser for fylkeskommunen. Økonomiplanen vedtas av fylkestinget. Årsbudsjett Årsbudsjettet for 2011 presenteres i egen politisk sak. Årsbudsjettet er en detaljert plan over første år i økonomiplanperioden, og inneholder tilpasning til budsjettrammen for Årsbudsjettet vedtas av fylkestinget. Fordelt årsbudsjett Fordelt årsbudsjett er en beskrivelse av driftsområdene og planlagt aktivitet i Fordelt årsbudsjett vedtas av fylkesutvalget, hovedutvalgene og administrasjonsutvalget, i henhold til reglementet for delegering i budsjettsaker. Organisering av arbeidet med økonomiplanen Økonomiplanarbeidet i fylkeskommunen starter med at driftsenheter, seksjoner og enheter får anledning til å komme med innspill til strategisaken. De fellestillitsvalgte inviteres også til å komme med innspill til strategisaken. Etter vedtak i strategisaken starter fylkeskommunens utarbeidelse av årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for Innenfor fylkeskommunens rammeområder har det vært fokusert på å budsjettere med de kostnadene som er bundet på kort sikt. Alle budsjetter er blitt justert for å dekke faktisk lønn og fokus har vært på opprettholdelse av dagens aktivitet innenfor områdene Strategisaken 2010 I strategisaken (FT 25/10) ble det gjort følgende vedtak: Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til strategisak som retningsgivende for høstens arbeid med årsbudsjett 2011 og økonomiplan for Generelle prioriteringer i strategisaken er: Intensjonen om å budsjettere med et positivt driftsresultat opprettholdes Flere av investeringsprosjektene innenfor IKT og skolebygg driftsfinansieres Det arbeides videre med bakgrunn i fylkestingets vedtak vedrørende fylkessammenslutning, med spesiell fokus på informasjon Fylkeskommunen fortsetter arbeidet med Regionplan Agder, og skal i 2011 utarbeide det første handlingsprogrammet Fylkeskommunen vil prioritere effektiviseringstiltak som en oppfølging av Energiplan Agder Arbeidet med folkehelse med fokus på fylkeskommunens utvidete rolle, videreføres Det satses på kvalitetsutvikling og videreutvikling av tannhelsetjenesten Innenfor regionale tjenester prioriteres tiltak som gir økt verdiskaping. Fylkeskommunen skal ha som ambisjon å bli en bedre veieier enn staten har vært. Innenfor utdanning fortsettes arbeidet med sterkt fokus på utvikling av kvalitet og kvalitetssystemer. Tilbudsstrukturen i de videregående skolene må ta høyde for forventet elevtallsøkning Forventet redusert ramme til teknisk fagskole kompenseres slik at dagens tilbud opprettholdes Fagskoletilbudet prioriteres ut fra lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov Fortsatt stor oppmerksomhet på elever som står i fare for å falle ut av skolen Innen utdanning økes oppmerksomheten rettet mot skoleflinke elever med sikte på å stimulere til ytterligere faglig fremgang For å styrke elevdemokrati og medvirkning ved de videregående skolene i Vest-Agder, arbeides det for å etablere et elev- og lærligombud i fylket. Ombudet Vest-Agder fylkeskommune 4

7 Økonomiplan skal ha som primæroppgave å informere elever/lærlinger om deres rettigheter og plikter i den videregående skole og løfte elevdemokratiets rolle. Stillingen søkes innarbeidet i neste års budsjett og en utfyllende stillingsinstruks utarbeides. Vest-Agder fylkeskommune beklager at stortingsproposisjonen for Hidra landfast ennå ikke er fremmet for Stortinget. For at planleggingen og fremdriften i prosjektet ikke skal stoppe opp, gis byggekomiteen fullmakt til å gå videre med planleggingen med sikte på anleggstart snarest mulig; fylkestinget viser til sitt vedtak av februar Vest-Agder fylkeskommune 5

8 Økonomiplan Økonomiplan hovedoversikter Økonomiplan *) Mill. kr Felles inntekter Frie inntekter , , , , ,2 Konsesjonskraftinntekter -18,0-23,0-20,0-21,0-21,0 Momskompensasjon investering **) -21,0-48,8-70,9-53,5-24,4 Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg/fylkesvei -8,6-9,7-9,7-9,7-9,7 Sum fellesinntekter , , , ,8-1791,3 Utgifter Folkevalgte styrings- og kontrollorgan 17,3 18,5 17,6 18,5 17,6 Utdanning 929,5 967,3 963,1 967,3 967,3 Tannhelse 76,0 78,5 78,5 78,5 78,5 Regionale tjenester 513,4 530,0 530,0 530,0 530,0 Regional utvikling 13,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Stabsenheter og fellestjenester 116,4 116,7 114,8 112,9 112,3 Sum driftsutgifter 1 665, , , , ,7 Fordelte kapitalkostnader -98,3-110,8-113,0-121,4-128,3 Brutto driftsresultat -154,6-194,5-226,4-219,1-201,9 Finansutgifter/-inntekter 89,8 101,8 104,0 112,4 119,3 Netto driftsresultat -64,8-92,7-122,5-106,6-82,6 Overføres til investeringsbudsjettet 42,8 43,0 45,0 45,0 45,0 Mva-komp til investeringsbudsj. til finansiering av investeringer **) 21,0 48,8 70,9 53,5 24,4 Mva komp av veiinvesteringer til finansiering av investeringer ***) 0 32,6 52,8 33,0 5,4 Avsetning disp. fond 1,0 1,0 6,6 8,2 13,2 *) Opprinnelig budsjett 2010 **) Momskompensasjonen skal brukes til avkorting av låneopptak vedr. investeringer ***) Momskompensasjon på investeringer i fylkesvei som er finansiert av bompenger Vest-Agder fylkeskommune 6

9 Økonomiplan Investeringer Sum ) Renteforutsetning 4,25 4,00 4,10 4,50 4,80 Mill. kr Fellesinvesteringer Felles IKT- prosjekter VAF 2,5 Infrastruktur bærbare elev-pcer 4,0 Sum fellesinvesteringer 6,5 Utdanning Tangen videregående skole 647,0 11,0 Nytt fellesbygg Kristiansand katedralskole Gimle 89,5 32,0 Miljøtiltak skolebygg 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 Vennesla videregående skole 31,0 16,0 15,0 Mandal videregående skole 202,0 0,3 1,0 5,5 55,0 65,0 Søgne videregående skole 154,0 0,3 1,0 Energieffekt ,5 Offentlige krav, brann- og byggteknisk 2,0 Sum utdanning 57,1 28,0 30,5 60,0 70,0 Finansiert av mva.komp. 11,4 5,9 6,4 12,0 14,0 Finansiert av lånemidler 41,4 22,1 24,1 48,0 56,0 Finansiert av driftsmidler 4,3 Tannhelse Nye tannklinikker 2,75 3,0 1,0 Sum tannhelse 2,75 3,0 1,0 Finansiert av mva.komp. 0,6 0,6 0,2 Finansiert av lånemidler 2,2 2,4 0,8 Regionalavdelingen Hidra landfast 350,5 1,0 17,0 168,0 151,5 13,0 Samferdselspakken Kristiansand 1 885,0 30,0 355,0 379,0 270,0 80,3 Listerpakken vei 1 326,0 40,0 108,5 192,0 39,7 Belønningsmidler 47,0 45,0 Øvrige veiinvesteringer 64,0 47,5 66,5 50,0 34,0 Sum regionalavdelingen 135,0 575,0 850,5 511,2 127,3 Finansiert av mva.komp. 9,2 9,7 11,6 7,8 4,8 Finansiert av mva.komp.bomp.fin.invest 32,6 52,8 33,0 5,4 Finansiert av bompenger 408,0 660,5 412,7 67,3 Finansiert av driftsmidler 42,8 43,0 45,0 45,0 45,0 Finansiert av lånemidler 83,0 34,7 35,6 12,7 4,8 Sum fylkeskommunen 198,6 605,8 881,0 574,2 198,3 Finansiering: Momskompensasjon 22,1 16,2 18,0 20,4 19,0 Mva-komp bompengefinansierte investeringer 32,6 52,8 33,0 5,4 Salg av bygg/anlegg/aksjer 24,0 Overføring av driftsmidler 47,1 43,0 45,0 45,0 45,0 Statstilskudd 47,0 45,0 Bompenger 408,0 660,5 412,7 67,3 Lån i lånefondet 105,4 59,0 59,7 63,1 61,6 Sum finansiering 198,6 605,8 881,0 574,2 198,3 Avdrag 54,4 59,5 60,3 60,3 61,7 Total gjeld 1 282, , , , ,3 1) Budsjett 2010 er justert ift antatt forbruk og finansiering frem til behandling av øk.plan Vest-Agder fylkeskommune 7

10 Økonomiplan Nasjonaløkonomisk utvikling - statsbudsjettet 2011 Regjeringen skriver i statsbudsjettet at de vil fornye og videreutvikle de offentlige velferdsordningene og bidra til en mer rettferdig fordeling og et arbeidsliv der alle kan delta. Det legges til rette for økt verdiskaping og utvikling i hele landet, og dette krever en politikk med vekt på naturog miljøhensyn, en langsiktig forvaltning av nasjonalformuen, et opprettholdbart pensjonssystem, et velfungerende næringsliv og en sterk offentlig sektor. I lys av den vanskelige økonomiske situasjonen ble budsjettpolitikken dreid kraftig i ekspansiv retning i 2009 og En ekspansiv politikk i nedgangskonjunkturer må etterfølges av innstramminger når situasjonen i økonomien normaliseres. Regjeringen har funnet det riktig å holde oljepengebruken reelt uendret fra 2010 til 2011, målt ved det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Dette tilsvarer en budsjettinnstramming på 0,2 pst. av trend- BNP for fastlands-norge. Budsjettet bidrar dermed til å redusere aktivitetsveksten i norsk økonomi neste år, etter to år med kraftige stimulanser gjennom budsjettpolitikken. Veksten i fastlandsøkonomien anslås nå til 1,7 pst. i For 2011 anslås veksten til 3.1 pst., som er rundt ½ pst. over den beregnede trendveksten i økonomien. Arbeidsmarkedet har vist en stabil utvikling den siste tiden. Fallet i sysselsettingen stoppet opp mot slutten av fjoråret, og ledigheten ventes å holde seg forholdsvis stabil rundt 3,5 pst. i 2010 og Regjeringen skriver at budsjettet for 2011 preges av kvalitetsheving og økt omfang av de brede fellesskapsløsningene innen helse, omsorg, skole og barnehage. Forskjellene i levekår utjevnes. Det legges til rette for økt verdiskapning og utvikling i hele landet. Hovedtrekk i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 Hovedtrekkene i budsjettopplegget for 2011 kan oppsummeres i følgende punkter: Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 128,1 mrd. kr, som er 7,4 mrd. kr høyere enn forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland i 2011 Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås å øke med 13,5 mrd. kr målt i løpende priser, til 135,0 mrd. kr. Et uendret skatte- og avgiftsnivå En reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter regnet i forhold til anslag på regnskap for 2010 på om lag 2,25 pst. En reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2010 til 2011 på 1,7 pst., eller om lag 5,7 mrd. kr, regnet i forhold til inntektsnivået i 2010, slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2010 Prioriteringer i statsbudsjettet Styrket kommuneøkonomi Helse- og omsorgsformål Utdanning på alle nivåer Lavere pris og bedre kvalitet i barnehagene Samferdselstiltak og oppfølging av Nasjonal transportplan Klima- og miljøtiltak Politiet og justissektoren Gjennomføring av kulturløftet Tiltak mot fattigdom og for et bedre barnevern Nordområdetiltak og internasjonalt engasjement Kommunesektorens inntekter i 2010 I løpet av 1. halvår 2010 viste uviklingen i kommuneøkonomien en nedgang i skatteinntektene i forhold til budsjett. Det økonomiske opplegget i revidert nasjonalbudsjett 2010 anslo en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 7 mrd. kr og en vekst i de frie inntektene på 3,5 mrd. kr fra 2009 til Ny informasjon om skatteinngangen trekker i retning av at kommunesektorens skatteinntekter i 2010 vil kunne bli om lag 0,8 mrd. kr høyere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett Av disse tilfaller om lag 150 mill. kr fylkeskommunene. Pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren i 2010 (deflatoren) anslås nå til 3,25 pst. Det er en oppjustering fra 3,1 pst. i revidert nasjonalbudsjett Oppjusteringen er Vest-Agder fylkeskommune 8

11 Økonomiplan knyttet til at årslønnsveksten i kommunesektoren anslås høyere enn tidligere lagt til grunn. Realveksten i de frie inntektene anslås til 3,9 mrd. kr, tilsvarende 1,8 pst. Kommunesektorens inntekter i 2011 Regjeringens budsjettforslag for 2011 viderefører de signaler som ble gitt i kommuneproposisjonen Veksten i de frie inntektene er beregnet å gi rom for å dekke kommunesektorens anslåtte samlede merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Veksten i frie inntekter i kommunesektoren i 2011 regnet i forhold til revidert nasjonalbudsjett for 2010, vil beløpe seg 2,75 mrd. kr. Veksten er fordelt med 2,55 mrd. kr til kommunene og 200 mill. kr til fylkeskommunene. Dette er i tråd med signalene i kommuneproposisjonen. For fylkene anslås skattens andel av samlede inntekter uendret på om lag 38 pst. Dette utgjør om lag 45,8 pst. av frie inntekter i Den fylkeskommunale skattøren holdes uendret på 2,65 pst. Vekst i skatteinntekter for fylkeskommunene anslås til 2,3 pst. for Pensjonskostnadene for kommunesektoren er beregnet å øke med 600 mill. kr i 2011, noe som må dekkes innenfor økningen i frie inntekter. Lønnsveksten for 2011 er anslått til 3,25 pst. og prisveksten på varer til 1,8 pst. Dette gir en deflator på 2,8 pst. Vekst Vekt Lønnsvekst 3,25 pst. 2/3 Varepriser 1,8 pst. 1/3 Deflator 2,8 pst. 1 Statsbudsjettets konsekvens for Vest-Agder fylkeskommune Fylkeskommunen har to hovedinntektskilder; rammetilskudd og skatteinntekter. Inntektssystemet for fylkeskommunene har som formål å jevne ut fylkeskommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Ved fordeling av rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i fylkeskommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og forskjeller i skatteinntektene (skatteutjevning). Rammetilskuddet er primært et innbyggertilskudd. Ved beregning av innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen, skal befolkningstall per 1. juli 2010 legges til grunn. Forslaget til statsbudsjett innebærer følgende nivå på frie inntekter for fylkeskommunen: Mill. kr Innbyggertilskudd 906,1 937,0 inklusive overgangsordninger og utgiftsutjevning Skjønnstilskudd 9,1 9,1 Inntektsutjevning 43,1 45,8 Rammetilskudd 958,3 991,9 Skatteinntekter 716,0 733,3 Sum frie inntekter 1 674, ,2 Vest-Agder fylkeskommunes budsjett for 2010 har blitt oppjustert med 1,4 mill. kr ved fremleggelsen av statsbudsjettet for Det er det opprinnelig vedtatte budsjett for 2010 som gjengis over, da dette var utgangspunktet for budsjettfordelingen forrige år. Siden skatteinntektene ble oppjustert ved budsjettbehandlingen i fylkestinget, ligger fylkeskommunens eget anslag fremdeles noe over anslaget fra regjeringen. Kommunal- og regionaldepartementets foreløpige beregninger gir en økning i frie inntekter på 53,1 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett for I forhold til justert budsjett for 2010 etter justeringer i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet, er økningen på bare 51,7 mill. kr. Dette utgjør en nominell vekst på 3,1 pst. av de frie inntektene. Av dette utgjør lønns- og prisvekst 46,8 mill. kr, dersom vi tar utgangspunkt i statsbudsjettets deflator på 2,8 pst. Øvrige endringer i budsjettet er kommentert under. Etter korrigeringer for endringer av enkeltområder i budsjettopplegget, har budsjettet fått en reell vekst på ca. 7 mill. kr til dekning av demografikostnader og nye oppgaver. Vest-Agder fylkeskommune 9

12 Økonomiplan Det er i statsbudsjettet lagt til grunn en lønnsvekst for 2011 på 3,25 pst. Lønnsveksten i 2010 gir et overheng inn i 2011 som medfører at lønnsnivået øker i gjennomsnitt med 5,1 pst. Dersom en legger til grunn at alle enheter skal få kompensert for reell lønnsvekst for alle årsverk, er det en reell underdekning på budsjettet for 2011 på ca. 13 mill. kr. Tabellarisk oppsummering Mill. kr Frie inntekter 2010-budsjett 1 674,3 Lønns- og prisvekst 46,8 6A skoler (Hald) -3,2 Friskoler 0,3 Økt skyss SFO 0,2 Rest til dekning av økte kostnader 6,8 elevvekst og nye oppgaver Ramme ,2 Forventet lønnsvekst utover 20,0 statsbudsjettets forutsetning Beregnet underdekning ,2 Ny GIV (gjennomføring i videregående opplæring) Om lag 70 pst. av elevene (på landsbasis) gjennomfører videregående opplæring. I prosjektet Ny GIV har staten invitert alle fylkeskommunene til et målrettet samarbeid for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med fylkeskommunene utviklet et felles indikatorsett for gjennomføring som skal legge grunnlaget for fastsetting av nasjonale og lokale mål. Målet er en bedre koordinert og forsterket innsats mellom aktørene i grunnopplæringen. Arbeidet for å øke gjennomføringen er høyt prioritert av regjeringen. Kunnskapsdepartementet foreslår at det innenfor rammen av prosjektet Ny GIV blir bevilget 175 mill. kr til følgende satsingsområder: - økt kvalitet på ungdomstrinnet - tilrettelegging for overgangen til videregående opplæring - bedre yrkesretting av videregående opplæring Hoveddelen av midlene vil gå til tiltak i kommunene og fylkeskommunene. Rentekompensasjonsordning for skoleog svømmeanlegg samt transporttiltak Fylkeskommunen utnytter rentekompensasjonsordningene for skolebygg fullt ut, og det er budsjettert med 8,6 mill kr i 2011, en økning på 1,1 mill. kr. i forhold til Regjeringen etablerte i 2010 en ny rentekompensasjonsordning for transporttiltak med en investerings-ramme på 2 mrd. kr. Ordningen vil få helårsvirkning fra 2011, og det er derfor lagt inn en økning i forhold til dette. Begge ordningene baserer seg på et fast tildelt investeringsnivå for hver fylkeskommune og Husbankens til enhver tid gjeldende rente. Lærlingtilskudd Kunnskapsdepartementet foreslår å videreføre den midlertidige ekstrabevilgningen til økt tilskudd til lærebedrifter. Tilskuddet gis som en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene. Det er åpnet for at tilskuddet kan bli brukt slik fylkeskommunene finner det mest hensiktsmessig, for å stimulere bedriftene til å videreføre eksisterende lærekontrakter og opprette nye læreplasser. Utvidet ansvar for skyss SFO Stortinget har vedtatt at det skal innføres en rett til skoleskyss for funksjonshemmede til og fra SFO, jfr. Stortingets behandling av Prp.95 L ( ) Om endringer i opplæringsloven. Det foreslås en kompensasjon til fylkeskommunene på om lag 5 mill. kr i Helårseffekten av tiltaket er om lag 8,6 mill. kr. For Vest-Agder fylkeskommune medfører dette en økning av rammen på ca. 0,185 mill. kr. Fagskolene Ansvaret for fagskolene ble ved forvaltningsreformen overført til fylkeskommunene fra Midlene til disse skolene ble innlemmet i fylkeskommunenes rammetilskudd. Fylkeskommunene fikk også overført midler til enkelte skoler som tidligere lå under kap. 6A i privatskoleloven. Gruppen omfatter 14 skoler med godkjente utdanningstilbud innenfor ulike fag som kunst og film, kristent livssyn, design, byggfag og jordbrukskoler. Regjeringen foreslår å reversere denne innlemmingen, slik at disse skolene fra 2011 vil Vest-Agder fylkeskommune 10

13 Økonomiplan finansieres over Kunnskapsdeparte-mentets budsjett. Det overføres 43,5 mill. kr fra fylkeskommunenes rammetilskudd. I Vest- Agder gjelder dette Hald inter-nasjonale senter, og fylkeskommunens ramme er blitt redusert med 3,2 mill. kr som følge av dette. Andre endringer innen utdanning Som følge av at tallet på elever i frittstående og statlige skoler øker, blir rammetilskuddet til fylkeskommunene redusert. I 2011 er rammetilskuddet til Vest-Agder fylkeskommune redusert med 0,9 mill. kr som følge av dette, en økning på 0,3 mill. kr i forhold til Tannbehandling for rusmisbrukere Institusjoner som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere er regulert av spesialisthelsetjenesteloven. Dette gir pasienter ved aktuelle institusjoner rettigheter etter lov om tannhelsetjenesten. I revidert nasjonalbudsjett for 2005 ble det bevilget 8 mill. kr til tannbehandling for rusmisbrukere i institusjon over fylkeskommunenes rammetilskudd. Bevilgningen i 2011 er for Vest-Agders vedkommende videreført på nivå med Inntektssystemet Det er ikke gitt signaler om endringer i inntektssystemet for fylkeskommunene. Momskompensasjonsordningen - regnskapsføring Fra og med budsjettåret 2010 er budsjett- og regnskapsforskriftene endret. Kommunesektoren plikter i en overgangsperiode å overføre en stadig større andel av momskompensasjonen på investeringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Fra 2014 skal alle inntekter fra merverdiavgift på investeringer føres i investerings-regnskapet. Vest-Agder fylkeskommune praktiserer allerede en tilsvarende ordning, og den sentrale endringen i regelverket vil dermed ha liten praktisk betydning for budsjetteringen fremover. Regional- og distriktspolitikk, programkategori 13.50, kap. 551, post 60 Midlene skal bidra til å realisere nasjonale og fylkeskommunale mål for regional utvikling, tilpasset regionale forutsetninger. For 2011 foreslår Regjeringen at det bevilges 1552,4 mill. kr på kap. 551, post 60. Dette er en økning på 63,6 mill. kr (ca. 4,3 pst.) fra Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 37 millioner kroner til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Inkludert i dette beløpet er en skjønnstildeling for å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeidet (Interreg), 2,5 mill. kr. Den del av rammen som er disponibel for Vest-Agder fylkeskommune i 2011 er etter dette 34,5 mill. kr. Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Fylkeskommunen får derfor tildelt kompensasjonsmidler på kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal 2011 når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen. Langtidsbudsjettet Mill. kr Sum inntekter , , , ,3 Sum utgifter 1 723, , , ,7 Brutto driftsresultat -194,5-226,4-219,1-201,9 Netto finans 101,8 104,0 112,4 119,2 Netto driftsresultat -92,7-122,5-106,6-82,6 Finansiering av investering 91,8 115,9 98,5 69,4 Årets resultat -1,0-6,6-8,2-13,2 Avsatt fond 1,0 6,6 8,2 13,2 Hovedtrekk Langtidsbudsjettet er fremlagt i priser. Budsjettet er gjort opp med et driftsresultat i perioden i balanse. Av dette er 197,5 mill. kr mva-kompensasjon på investeringer, som skal benyttes til Vest-Agder fylkeskommune 11

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1!

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Økonomiplan 2012-2015 DEL I Innhold! VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Fylkesrådmannens forord 1! Sammendrag 2! Bakgrunn for økonomiplanen 4! Strategisaken 2011 (FT 24/11) 4! HOVEDOVERSIKTER 5!

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan 2007-2010 1 VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 14 Fylkesrådmannens

Detaljer

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg:

Side 1 av 1. Vedlagt følger møteinnkalling til fylkeseldrerådet 17.11.14. Saker med klikkbare vedlegg: file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/447331_fix.html Side 1 av 1 12.11.2014 Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no] Dato: 10.11.2014 08:46:25 Til: Andresen, Kenneth; Andresen, Kristin Tofte; Bjørg

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Songdalen kommune Side 1 av 89 Innhold Forord 4 Kommunestyrets vedtak 6 Sentrale utviklingstrekk Befolkningsutvikling med prognoser 9 Prognoser 10 Boligbygging

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007 Finansdepartementet St.meld. nr. 1 (2006 2007) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 2 De økonomiske utsiktene...... 16 2.1 Hovedtrekk ved

Detaljer