I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK"

Transkript

1 I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være knyttet til: å rekruttere flere aktive på alle plan. å beholde flere aktive i organisasjonen over lengre tid. å utvikle de fotballmessige ferdighetene individuelt og lagmessig. å utvikle positive holdninger. Rev 2/ 2013 Side 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELL KLUBBINFORMASJON KLUBBHÅNDBOKEN FOR I.L AVERØYKAMERATENE FOTBALLSTYRET OG OPPGAVER Styreleders hovedoppgaver Nestleders hovedarbeidsoppgaver Økonomi og regnskap. Regnskapskontor og daglig leder Sportslig leders hovedarbeidsoppgaver Kontigentansvarlig/FIKS hovedarbeidsoppgaver Junior leders hovedarbeidsoppgaver Barnelederes hovedarbeidsoppgaver, leder minigutt 8-10, leder lillegutt Leder Aktivitets utvalg (foreldre) Leder Øynastua (foreldre) STILLINGSINSTRUKS FOR DAGLIG LEDER Generelt Ansvarsområde Oppgaver Myndighet Rapportering KOMITEER/UTVALG OG ØVRIGE SENTRALE FUNKSJONER Valgkomité Økonomikomité Sportslig utvalg Arrangementkomite AKademiet Anleggskomite Materialforvalter Utdanningsansvarlig Dommerkoordinator Lisensansvarlig Trenerkoordinator LOKALER - EIENDOMMER OG ANDRE PRAKTISKE OPPLYSNINGER Bruhagen Stadion og klubbhus Tillitsmannsoversikt Klubbvimpel PLANER, MÅLSETTINGER, UTDANNING OG KRAV Sportslige planer og målsettinger NFF ferdighetsmerke Miljømessige planer og målsettinger Utdanning og kompetanse Krav som stilles Ledere skal: Lagkapteinen Spillerne skal: Foresatte skal: ØKONOMISKE KRAV - AKTIVE MEDLEMMER Instruks lagledelsen Instruks lagleder Instruks trener Instruks forelderkontakter LAGET Påmelding til serie, cup og turneringer Spillernes lagtilhørighet Spillerlisens Spillerkontrakt Spilleroverganger Lagoversikt

3 2.7.6 Treningstider Kampoversikt Dommerkort Forsikring og sikkerhet Skader Årsmelding fra lagene REGLER OG RETNINGSLINJER UTSTYR OG MATERIALE Kjøp av fotballutstyr Spille og overtrekksdrakter Baller Medisinsk utstyr Oppbevaring av utstyr Standard utstyr som leveres og eies av klubben ØKONOMI Kontingent og treningsavgift Dugnader/sponsorinntekter Budsjett Oppgjør for reiser Ved kretsdeltakelse ORIENTERING OM UTMERKELSER Utmerkelser statistikker Utmerkelse ved mange spilte kamper års medaljen års Vimpelen Æresmedlemskap og hederstegn Vedlegg: SPORTSPLAN SENIOR, JUNIOR. SPORTSPLAN, ALDERSBESTEMTE LAG GENERELL KLUBBINFORMASJON I.L Averøykameratene 1951 Vigdis Ohrvik er ansatt som daglig leder Klubbens postadresse er: I.L Averøykameratene Postboks Averøy Tlf: AK Hjemmeside: 3

4 1.0 KLUBBHÅNDBOKEN FOR I.L Averøykameratene Klubbhåndboken skal være et hjelpemiddel for alle tillitsvalgte, ledere, trenere og spillere. Styret ved daglig leder eller en valgt person, har ansvar for at håndboken holdes a jour. Daglig leder har ansvar for at styrets medlemmer og alle tillitsvalgte i sentrale funksjoner tildeles håndboken. Styret oppfordrer alle brukere av håndboken til å sende forslag til forbedringer skriftlig, fortrinnsvis på FOTBALLSTYRET OG OPPGAVER I.L Averøykameratene er medlem i Norges Fotballforbund(NFF) og i Nordmøre&Romsdal Fotballkrets. Styret skal ha møte minst 1 gang pr. mnd. og skal minimum gjennomgå følgende saker på hvert møte: Protokoll fra siste møte Økonomi Rapport fra daglig leder og sportslig leder Planlegge den nærmeste fremtid I tillegg har styret ansvaret for å utarbeide og videreutvikle strategi og handlingsplaner. Fotballstyret består av. 1 Leder 2 Nestleder 3 Sportslig leder 4 Kontigentansvarlig/FIKS 5 Foreldrekontakt 6 Varamedlemmer Styret velger en sekretærfunksjon Styret velger eventuelt regnskapskontor for regnskapsføring Styremedlemmer må være medlemmer i klubben og betale medlemskap Styreleders hovedoppgaver Fastsette agenda for styremøter og lede møtene, sende innkalling til styremøtene Overordnet ansvarlig for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben Hovedansvarlig for kontakten med NFF Arbeidsgiverrolle for ansatte i klubben Representere klubben Sportslig leders hovedarbeidsoppgaver Hovedansvarlig for sportslig utvikling, herunder talentutvikling og ferdighetsmerker Lede sportslig utvalg Sportslig leder skal sammen med stortslig utvalg ansette trenere i de aktuelle aldersgrupper Holde jevnlige møter med trenere i de ulike aldersgruppene Koordinere arbeidet med tildeling av treningstider Signere kontrakter med alle spillere Lede forhandlinger i forbindelse med overgangssaker Økonomi og regnskap. Regnskapskontor og styret Lede og koordinere økonomiarbeidet Koordinere/lede budsjettarbeidet og sikre gjennomføring i tråd med styrevedtak og årsmøtevedtak Regnskapsfører/regnskapskontor rapporterer til styreleder Rapportere økonomisk status på styremøtene og foreslå tiltak om regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjett Budsjettansvarlig for administrasjonen 4

5 2.1.4 Sekretærens hovedarbeidsoppgaver Koordinere arbeidet med innsamling og sammensetning av Årsmelding Skrive møtereferat Nestleders hovedarbeidsoppgaver Påmelding av alle lag til serie og turneringer i samarbeid med daglig leder Er klubbens økonomiansvarlig Juniorleder`s hovedarbeidsoppgaver Lede junioravdelingen 6-16 år Påmelding av alle lag til serie og turneringer Skrive årsrapport for junioravdelingen Sørge for at gruppen forholder seg til gjeldende lover og retningslinjer som styret har vedtatt Ordne med spilleroverganger i samråd med Sportslig Leder Holde møter for trenere/oppmenn/lagledere, min 3 ganger i året. 5

6 2.2 Stillingsinstruks for Daglig leder Generelt Daglig leder ansettes av Styret. Lønn og arbeidstid besluttes av Styret og nedfelles i en ansettelseskontrakt. Daglig leder har møteplikt og uttalelsesrett i Styret Ansvarsområde Daglig leder er ansvarlig for den daglige driften av klubben. Da klubben profileres som en breddeklubb med tilbud til alle, vektlegges spesielt aktiviteter rettet inn mot barn og ungdom på Averøy, samt deres foresatte. Viktig å ta vare på jenter som begynner i klubben, med tanke på å få i gang jente avdeling. Da er I.L. Averøykameratene en full breddeklubb. Daglig leder har ansvaret for å legge forholdene til rette for en effektiv drift av lagene, slik at det blir attraktivt og interessant for voksne å være ledere og støttespillere rundt de enkelte lag. Daglig leder skal kontinuerlig jobbe for å utvikle klubbens tilbud. Daglig leder skal gjennom inntektsbringende arbeid, minst dekke klubbens kostnader ved stillingen. Markedsføre klubben ovenfor sponsorer og være hovedansvarlig for arbeidet med sponsorinntekter. Utarbeide sponsoravtaler og minst å jobbe 3 timer pr. uke til inntektsbringende sponsorarbeid. Trenere, medlemmer og foreldre er viktige støttespillere for å skaffe nye sponsorer og bør kontaktes med tanke på å minne de om at alle må bidra med hjelp til å skaffe sponsorer Oppgaver Daglig leder skal utføre administrative oppgaver som: Sponsoravtaler, år Utfakturering Henting av post Utbetalinger i henhold til klubbens regelverk Bistå gruppelederne Ajourføre "Klubbhåndboken" Lede og utføre inntektsbringende arbeid Inngå sponsor- og reklameskiltavtaler Skaffe dugnadsjobber sammen med styret Myndighet Daglig leder har myndighet til å disponere klubbens midler innenfor rammen av administrasjonsbudsjettet, i samråd med budsjettansvarlig for administrasjonsbudsjettet. Daglig leder har beslutningsrett i saker som faller innenfor klubbens handlingsplaner og strategi. Daglig leder kan uttale seg til media Rapportering Daglig leder rapporterer til Styret. Avgjørelse i saker som ligger utenfor Daglig leders myndighet skal tas av Styreleder, dersom saken ikke er av en slik karakter at det kreves et styrevedtak. Daglig leder skal løpende orientere Styreleder om saker som er vesentlige for klubbens drift. 2.3 Komiteer/utvalg og øvrige sentrale funksjoner Klubben benytter seg av ulike komiteer som oppnevnes av Årsmøtet/Styret Valgkomité Oppnevnes av Årsmøtet og rapporterer til Årsmøtet. Valgkomiteen har ansvaret for å innstille navn på kandidater til klubbverv som skal velges på Årsmøtet. 6

7 2.3.2 Økonomikomité Komiteen oppnevnes av styret og ledes av Økonomileder. I komiteen skal det sitte en representant fra hver gruppe. Komiteen skal i samarbeid med Daglig leder planlegge å gjennomføre inntektsbringende tiltak hvor medlemmenes innsats er grunnlaget Sportslig utvalg Sportslig utvalg ledes av Sportslig leder. I utvalget inngår sportslig ansvarlig for de ulike gruppene som oppnevnes av styret, samt dommer- og trenerkoordinator. Sportslig utvalg har følgende oppgaver: Utarbeide retningslinjer for det sportslige arbeidet i klubben og utarbeide hjelpemidler for trenerne Oppfølging av og støtte til trenerne Koordinere interne kurs for trenere og ledere Sørge for at ledere og trenere får et utdanningstilbud som er i samsvar med klubbens behov/målsetting Atlanterhavscup Komiteen oppnevnes av Styret og administreres av en turneringsansvarlig. Sportslig leder og Juniorleder bistår. Komiteen skal lede og gjennomføre klubbens egne turneringer som: Atlanterhavscup Vurdere andre turneringer som kan gi klubben inntekter AC Milan Jr Camp Averøy Organiseres og administreres av Daglig leder Anleggskomite Komiteen oppnevnes av Styret og ledes av et styremedlem. Komiteen skal jobbe langsiktig for å skaffe tilstrekkelig anleggkapasitet Komiteen skal utarbeide plan for klubben sin utvikling fremover på anleggsiden. Planen skal legges frem for Styret til godkjenning Ha løpende kontakt med kommunale avdelinger for å sikre at vi er tidlig inne i planprosessen Påvirke og drive "lobbyvirksomhet" ovenfor kommunale instanser og politikere for å sikre at våre synspunkter og behov blir tatt på alvor Materialforvalter Oppnevnes av Årsmøtet og vil etter behov inngå i Styret. Ansvar for oversikter over utstyr som tilhører I.L Averøykameratene Ansvarlig for klubbens utstyrslager Koordinere anskaffelser av utstyr i samarbeid med trenere og Daglig leder Utdanningsansvarlig Ansvaret er tillagt sportslig utvalg v/sportslig leder Dommerkoordinator Oppnevnes av styret og inngår i sportslig utvalg. Dommerkoordinator skal: Tilrettelegge for rekruttering og utdanning av dommere Oppsett av dommere i egne turneringer og seriekamper hvor kretsen ikke setter opp dommere Opplæring/informasjon til ledere og spillere om regler og retningslinjer Skrive Årsmelding angående dommervirksomheten i klubben 7

8 2.3.9 Lisensansvarlig Trenerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med: Klubbens trenere Klubbens styre og administrasjon Lagledere Fotballkretsen Har hovedansvaret for at klubbens sportsplan blir presentert for alle trenerne i klubben, og sørge for at planen blir etterlevd. Bistå styret med å rekruttere og beholde nok trenere i forhold til antall lag. Legge til rette for å tilby tilpasset trenerutdanning. Har ansvaret for at det blir gjennomført minimum 2 trenerforum pr. år. Suveren ved utvelgelse av spillere til hospitering. Legge til rette for at spillere med ambisjoner og talent får utfordringer på sitt nivå. Påvirke til at treningene settes opp på en hensiktsmessig måte og i samsvar med gjeldende sportsplan Trenerkoordinator Trenerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med: Klubbens trenere Klubbens styre og administrasjon Lagledere Fotballkretsen Har hovedansvaret for at klubbens sportsplan blir presentert for alle trenerne i klubben, og sørge for at planen blir etterlevd. Bistå styret med å rekruttere og beholde nok trenere i forhold til antall lag. Legge til rette for å tilby tilpasset trenerutdanning. Har ansvaret for at det blir gjennomført minimum 2 trenerforum pr. år. Suveren ved utvelgelse av spillere til hospitering. Legge til rette for at spillere med ambisjoner og talent får utfordringer på sitt nivå. Påvirke til at treningene settes opp på en hensiktsmessig måte og i samsvar med gjeldende sportsplan. 8

9 2.4 Lokaler/eiendommer og andre praktiske opplysninger Bruhagen Stadion/Klubbhus Klubbhuset administreres av I.L Averøykameratene. Forespørsel om lån og leie av Klubbhuset rettes til Daglig leder. Det anbefales at de forskjellige lagledere benytter Klubbhuset til alle arrangement rundt laget. Videre å benytte Klubbhuset til samlinger/aktiviteter for lag m.m Tillitsmannsoversikt Tillitsmenn i I.L Averøykameratene. Oppdatert oversikt bør finnes på klubbens hjemmeside Klubbvimpel Intensjonen med klubbvimpel er at den skal benyttes som en gest til møtende lag i turneringer eller ved andre spesielle anledninger. I.L Averøykameratene har 1 utgave av klubbvimpel som kan deles ut til møtende lag. Har du behov for vimpel, ta kontakt med Daglig leder. 2.5 Planer, målsettinger, utdanning og krav Klubbens strategi, målsettinger og handlingsplaner utarbeides av Styret og godkjennes av medlemmene på årsmøtet. Årlige handlingsplaner skal utarbeides av den enkelte gruppe og danne grunnlaget for gruppenes og klubbens totalbudsjett Sportslige planer og målsettinger Basert på planene i de forskjellige gruppene setter lagleder opp planer og målsettinger (sportslig og sosialt) for sesongen og gjennomgår disse med spillerne og foresatte NFF ferdighetsmerke Sportslig leder i samarbeid med den enkelte gruppe legger opp til at de ulike lag kan få ta disse merkene. Det planlegges minst 1 dag hvor alle spillere kan delta på merkedagen. Dagen fastsettes senest 1. mai og gjennomføres etter sommerferie. Sportlig leder er hovedansvarlig for fastsetting av dato, informere lagene og tilrettelegge øvelsene og gjennomføre merkedagen Miljømessige planer og målsettinger Å etablere et trygt og godt sosialt miljø som holder barna borte fra negative aktiviteter Hvert lag skal ha flere sosiale aktiviteter med spillerne Ledere, foresatte og spillere skal delta i dugnadsaktiviteter som er til nytte for lag og klubb Alle lag i Junioradvdelingen, skal få mulighet til å delta i minst en turnering pr. år. Sosiale tiltak skal vektlegges og supplere sportslige målsettinger/aktiviteter. På disse møtene bør følgende dekkes: Presentasjon av klubben Presentasjon av laget Presisering av hva som vektlegges i laget Målsettinger, hva driver vi med? Økonomi; kostnader for drift av laget, hvordan pengene skaffes til veie og hva de benyttes til Viktigheten av samarbeid med foresatte Gjennomføre 2 møter pr. år med foresatte Daglig leder eller representanter fra styret/formannen kan stille på møter om dette er ønskelig. 9

10 2.5.4 Utdanning og kompetanse Klubben vektlegger at alle tillitsvalgte og trenere skal ha en kompetanse tilpasset klubbens behov/målsettinger. Klubben mottar tilbud om kurs fra NFF / Fotballkretsen og vil i størst mulig grad legge tilrette for at disse kursene kan holdes internt i klubben. Klubben dekker kursavgifter og litteratur. Alle lagledere og trenere skal ha gjennomgått Klubbhåndboken før sesong start Krav som stilles Klubben skal gi tilbud om: Utdanning Støtte laglederne og trenerne i arbeidet Skape innsikt og samarbeid mellom laglederne/trenerne Arrangere minst ett medlemsmøte i året Sørge for lokaler, treningsforhold, sosiale og sportslige aktiviteter Ledere / trenere skal: Ikke sette egne mål foran spillernes Være forbilde og vise rettferdighet Ha og vise respekt for dommere Være lojale mot klubbens mål og følge etikk og holdningskrav Ikke benytte seg av rusmidler når en representerer klubben Ha kjennskap til NFF sine regler Ha 2 møter med foresatte. Ett før sesongstart og ett etter at sesongen er over Lagkapteinen Lagkapteinen velges av lagleder/trener og spillerne sammen. Lagkapteinens rolle er viktig: Lagkapteinen skal i samarbeid med dommeren medvirke til at kampen gjennomføres etter reglenes ånd og bokstav Lagkapteinen skal være bindeleddet mellom sine spillere og dommeren under kamp Lagkapteinen skal hjelpe til med at spillerne retter seg etter dommerens avgjørelser og anvisninger Spillerne skal: Ha orden over eget og klubbens utstyr Ha respekt og toleranse ovenfor både medspillere og motspillere Ha god disiplin og oppførsel Avstå fra bruk av rusmidler når en representerer klubben Vise ærlighet, både mot seg selv og andre Vise positive holdninger til dommere Stille opp for sponsorer/bruke sponset klær Følges ikke etablerte spilleregler, vil dette få konsekvenser for den enkelte spiller og leder, og i enkelte tilfeller laget. Styret avgjør i hvert enkelt tilfelle straffereaksjoner mot spillere/ledere. Ved brudd på regelen om ikke å bruke rusmidler f.eks. i forbindelse med turneringer vil dette føre til at foresatte blir informert. Videre vil dette kunne føre til hjemsending på egen regning og andre straffetiltak som bekjentgjøres for spiller og foresatte før det aktuelle arrangement Foresatte skal: Delta etter evne for sitt lag og I.L Averøykameratene når det gjelder leder og treningsoppgaver, transport, inntektsbringende aktiviteter og sosiale tiltak Vise respekt for lagledere, trenere, spillere, motstandere, dommere etc. Ikke benytte seg av rusmidler når de deltar sammen med klubben Vise vilje til å ta imot tilbud om lederutdanning Stille til min. 2 dugnader pr år. 10

11 2.6 Økonomiske krav - aktive medlemmer Alle deler av forpliktelsene skal innfris, d.v.s.: Medlemskontingent/treningsavgift skal være betalt innen forfall eller senest innen første seriekamp Loddbøker/Fordelskort eller tilsvarende skal selges ut så langt det lar seg gjøre Medlemskontingent/treningsavgift besluttes på årsmøte Det stilles også krav til foreldre og foresatte til å delta på min 2 dugnader for klubben. Dugnader kan være hjelpe til på hjemmekamper, transport, turneringer, nedvask, vakt på AC Milan camp m.m. Spillere som ikke har overholdt sine forpliktelser har ikke rett/anledning til å delta i klubbens aktiviteter og således strykes som medlem i klubben (ref. klubbens Vedtekter). Ved evt. ny innmelding må gamle krav gjøres opp. Medlemmer som har tillitsverv i klubben (trenere/lagledere etc.) anses å gjøre sin dugnadsinnsats gjennom tillitsvervet og kan fritas for annen dugnad Instruks lagledelsen Ansvarlig for spilleres oppførsel på trening/kamper og reiser Skal ivareta I.L Averøykameratene`s gode navn og rykte Oppmuntre spillerne til egentrening Avholde møter med spillere og foresatte Ha kjennskap til NFFs lovverk og reglement Sette opp treningskamper Sørge for rekruttering til laget Rette seg etter dommerens anvisninger og på en rolig og behersket måte å gi nødvendige beskjeder til egne spillere under kampens gang fra innbytterbenken Påse at oppvarming under kampen foregår bak eget mål eller bak assistentdommer på samme side som reservebenken og ikke i spillerdrakt Sørge for at spilleren ikke har på seg noe som kan være farlig for verken dem eller andre når de er på banen Påse at spillerne er korrekt antrukket Se til at garderobeanlegg som benyttes forlates ryddig Alt nødvendig utstyr skal være på plass i forbindelse med trening og kamper Møteplikt på ledermøter innkalt av daglig leder eller klubbens øvrige ledelse Følge klubbens utdanningsplan Følge klubbens etikk og holdningskrav Påse at det blir tatt vare på verdi saker Påse at møtelokalet som blir brukt er ryddig etter bruk Instruks lagleder Ta seg av alle administrative oppgaver med laget Innhente alle personalia opplysninger om spillere på laget og melde fra om dette til Sportlig leder og Daglig leder Melde fra om spilleroverganger Ansvarlig for at tildelt materiell blir behandlet på en forsvarlig måte. Oversikt over materiellbehov skal sendes materialforvalter/daglig leder før sesongstart Sørge for utstyr i forbindelse med hjemmekamper og bortekamper eks. reservedrakt eller markeringsvester Registrere på dommerkortet spillere som benyttes under kamp og føre statistikk over benyttede spillere og scoringsoversikt. Statistikk skal inngå i lagets Årsrapport Ansvarlig for påmelding av lag til turneringer. Påmelding skal alltid skje via Juniorleder/ Sportslig leder Ved reising til turneringer har laglederen ansvaret for reiseopplegget med opphold Møteplikt på gruppemøter Skrive Årsrapport for laget og foreta utdeling av utmerkelser på årsavslutning 11

12 2.6.3 Instruks trener Treningen skal være målbevisst og mest mulig variert. Treningsopplegget skal følge anbefalinger fra Sportslig utvalg og klubbens sportsplan Trenerne på aldersbestemte lag skal i løpet av sesongen legge opp treningen med tanke på kravene til de enkelte ferdighetsmerker Ansvarlig for uttak av spillere til alle lagets kamper Møteplikt på ledermøter eller trenermøter Treneren skal samarbeide positivt med øvrige lag/trenere for å sikre at spillere blir godt ivaretatt ved aldersopprykk eller når de går til nye trenere Trenere skal ikke legge hindringer for at spillere kan benyttes på eldre lag i klubben, så lenge dette gjøres ihht. NFFs eller AKs reglement Instruks forelderkontakter 2.7. Laget Informasjon til laget Transport til kamper, sette opp kjøreliste til alle kamper Sosiale samlinger for laget, sørge for å gjennomføre minst 2 sosiale samlinger med laget pr. år. Her følger noen praktiske opplysninger til nytte for lagledelsen: AK ønsker mange hjelpere. Da blir det en LITEN jobb for den enkelte Et laget bør ha 4-5 medhjelpere, det blir også mer sosialt Laget bør bestå av: Hovedtrener Hjelpetrener Lagleder Forelderkontakt Forelderkontakt Påmelding til serie, cup og turneringer Påmelding til serie gjøres av lagleder i samråd med Juniorleder /Sportslig utvalg Oversikt over NFFs og AKs godkjente cuper finnes i Håndboka som utgis årlig av AK. NFFs regler i forbindelse med cuper/turneringer skal følges. Husk at ved deltakelse i cuper/turneringer må foresatte ha gitt sin tilslutning Spillernes lagtilhørighet Til og med gutt 13 år skal års klasser så langt som mulig holdes intakt. Det skal være unntak når det gjelder en spiller som p.g.a. dyktighet bør delta på høyere lag for å få sportlig utvikling. Dette avklares av Sportslig leder og Trenerkoordinator sammen med trenere. Dersom et lag ønsker å benytte en spiller fra et annet lag skal lagledelsen for dette laget kontaktes før vedkommende spiller kontaktes og benyttes Laglisens - Spillerkontrakt Spillere som deltar på senior lag som A-lag, B-lag, Junior-lag og aldersbestemt lag, er dekket av laglisensen. Her er spillerne også forsikret, men alle må ha betalt kontingent før de får spille Spilleroverganger NFFs lover angir hvordan en skal forholde seg ved spilleroverganger. Lagledelsen tar kontakt med Sportslig leder i hvert tilfelle for å sikre at overganger skjer på en betryggende måte Lagoversikt Lagleder er ansvarlig for at klubbens kartotek er à jour med alle spillerdata. Oversikt/endringer sendes Sportslig leder/juniorleder når det er endringer. Alle lag skal sende inn totaloversikt innen 1. februar. Listen skal inneholde, navn, adresse, f.dato, tlf, m.m. 12

13 2.7.6 Treningstider Treningstider/baner tildeles lagene ut fra sportslige kriterier og hvilken bane som benyttes i seriekamper. Det lages kampoppsett og treningsoversikt for alle baner Kampoversikt Kampavvikling: Lagledelsen er ansvarlig for at lagene møter til de oppsatte/avtalte kamper Ved hjemmekamper skal alltid motstander og dommer kontaktes i god tid. Send en SMS til bortelag og dommere og ønsk dem velkommen. Garderober åpnes og sjekkes ut før motstander ankommer. Kampvert utpekes av lagleder/arr.ansvarlig. Kontroller at kampball, linjeflagg og oppmerking av banen er ok Sjekk motstanders draktfarge og avtal med motstander hvordan dette løses i praksis (reservedrakter/spill med markeringsvester) Fyll ut dommerkortet, sjekk det og signer etter kampen Dommerregning skal betales direkte til dommer. Forskudd kan mottas fra Daglig leder. Dersom lagledelsen legger ut for dommerregning, refunderes beløpet omgående etter mottak av godkjent kvittering Endres kampdag etter avtale med motstander, skal melding gis AK ved Junior leder/sportslig leder. Fotballkretsen skal også varsles. AK kan nekte en kamp flyttet Dersom kampen ikke avvikles/motstander ikke møter, skal AK ved Sportslig leder/juniorleder ha melding snarest mulig Dommerkort Dommerkortet (i de klassene dette benyttes) undertegnes som nevnt i kap etter kampen. Sjekk at resultat og evt. kort er satt på rett spiller. Kvittering for dommerregning leveres/sendes Daglig leder for oppgjør Forsikring og sikkerhet Alle spillere er kollektivt forsikret gjennom NFFs avtaler. I tillegg anbefaler vi foresatte å tegne egen forsikring gjennom vår samarbeidspartner. Mer opplysninger om dette kan fås av Daglig leder. Kjøretøy som transporterer klubbens spillere skal holde et høyt sikkerhetsnivå. Husk sikker transport. Bruke sikkerhetsselene i bilen og kjør ikke med flere enn det er tillatt i bilen Skader Lagledelsen må sette seg inn i rutiner for utfylling av skademelding, samt enkel skadebehandling. Ved skader i kamp eller trening må skademelding fylles ut. Ved utfylling av skademelding husk: Underskrift av trener/lagleder Leggskinn krysses av JA Kvittering på alle utlegg 13

14 Årsmelding fra lagene Årsmelding skrives av lagleder i samarbeid med trener ved sesongslutt og leveres til Daglig leder senest 1.nov. Årsmeldingen skal inneholde: Lagleder/trener Kort beskrivelse av gjennomføringen av årets sesong Rapport om deltakelse i cuper/turneringer Avholdte aktiviteter Kampstatistikk og målforskjell (ikke minigutt/jente og lillegutt/jente) Navn på spillere Spillere som har representert klubben utad Utmerkelser (innsatspokal) 2.8 Regler og retningslinjer Følgende publikasjoner er tilgjengelige og leveres ut før sesongstart: Laglederperm, som viser adresser, lover og vedtekter for AK, kampreglement og spilleregler Håndbok for I.L Averøykameratene 2.9 Utstyr og materiale Daglig leder er ansvarlig for utstyravtale og foretar innkjøp. Fortrinnsvis foretas et felleskjøp av utstyr. Kjøp av utstyr blir basert på lagenes utstyrlister og klubbens økonomi. Materialforvalter har ansvaret for klubbens utstyr og foretar utlevering, supplering og oppbevaring av utstyr i klubbens utstyrs rom. Utstyrsbehov skal meldes inn etter oppgitte frister. Lag som ikke leverer innen fristen, vil ikke få utlevert utstyr for kommende sesong. Lagene har ikke anledning til å foreta innkjøp på AK`s regning uten avtale med Daglig leder først! Kjøp av fotballutstyr I.L Averøykameratene har avtale med MX Sporten Elnesvågen. Som medlem får du rabatter på fotballutstyr ved visning av medlemskort.(det gis beskjed ved leverandør bytte) Spilledrakter Materialforvalter sørger for spillerdrakter til det enkelte lag i god tid før sesongstart. For å unngå at drakter forsvinner skal lagleder samle inn alle drakter ved sesongslutt og sørge for at spillere som slutter, leverer tilbake klubbens utstyr. Klubben har 1 sett reservedrakter til A-lag/B-lag/Jr-lag som kan benyttes på bortekamper dersom motstander har lik draktfarge. Reservedrakt kan lånes av materialforvalter og skal leveres tilbake innen 3 dager i rengjort stand Baller Baller tildeles lagene av materialforvalter Medisinsk utstyr Hvert lag får tildelt medisinsk utstyr av materialforvalter når sesongen starter. Supplering av utstyr fås også av materialforvalter Oppbevaring av utstyr Det er lagledelsen som har ansvar for å holde alt utstyr i orden. Lag som har eget utstyr oppbevarer dette selv. Utstyrs rom er også tilgjengelig på Klubbhuset på Bruhagen stadion. 14

15 Standard utstyr som leveres og eies av klubben. Utstyrsliste: Knøtte-Smågutte Gutte Junior B-lag. A-lag 3/Damelag Draktsett 1 sett 1 sett 1 sett 1 sett 1 sett (hvit/rødt) Treningspakke Nei Nei Ja Ja Ja Genser Nei Nei Nei Nei Ja Nikkers Nei Nei Nei Nei Ja Strømper (sort) Nei Nei 1 par 1 par 2 par Reiseantrekk Nei Nei Nei Nei Ja Shorts (sort) Nei Nei Nei Nei Ja Bag Nei Nei Nei Nei JA Vannflaske Nei Nei Ja Ja Ja Keeperhansker 1 sett 2 sett 2 sett 2 sett 2 sett Kampball 1 pr. lag 1 pr. lag 2 stk 2 stk 3 stk. Trenings-utstyr Pr. lag: 5 vester, 2 sett Pr. lag: 7 vester, 2 sett Pr. lag: 10 vester, 2 sett Pr. lag: 10 vester, 2 sett Pr. lag: 10 vester, 2 sett 1 ball pr. spiller 10 stk. 4-er 10 stk. 4/5-er 10 stk. 5-er baller 20 stk. 5-er baller 10 kjegler/ hatter baller,10 kjegler/ hatter baller20 kjegler/ hatter, 20 kjegler/hatter Drikkeflasker 20 kjegler/hatter Drikkeflasker Drikkeflasker Drikkeflasker Medisinskrin 1 pr. lag 1 pr. lag 1 pr. lag 1 pr. lag Ja Ballpumpe 1 pr. lag 1 pr. lag 1 pr. lag 1 pr. lag Ja Ballnett 1 pr. lag 1 pr. lag 1 pr. lag 2 pr. lag 2 stk Økonomi Klubben er avhengig av spillere/foresattes dugnadsinnsats for å drive klubben. I tillegg til betaling av medlemskontingent/treningsavgift og egenandeler ved sommerturneringer/treningsleir Kontingent og treningsavgift Medlemskontingent og treningsavgift fastsettes årlig av Årsmøtet. Giro sendes registrerte medlemmer pr. feb/mars. Nye medlemmer sendes fortløpende. Medlemskontingent må være betalt innen seriestart, før hver sesong. Hvis ikke avgiften blir betalt i tide, blir spiller nektet adgang til trening og kamper Dugnader/sponsorinntekter Alle medlemmer m/foresatte skal primært arbeide for å skaffe inntekter til I.L Averøykameratene og ikke direkte til det enkelte lag Lagene plikter å delta på dugnader som arrangeres av klubbledelsen. Lag som på eget initiativ skaffer dugnader eller sponsorinntekter må få dette godkjent av aktivitsutvalget og en fordelingsnøkkel legges til grunne Tiden lagene bruker på egne dugnader kommer i tillegg til felles dugnadsarbeid Lagene må levere lagsregnskap innen 1. november hver sesong. Retningslinjer for dugnader: Dugnad er arbeid for fellesskapet i klubben, ikke til enkeltpersoner eller spillere. All dugnad som gjøres til inntekt for et lag i AK skal gå gjennom klubben og fordelingsnøkkel legge til. Den som ikke deltar i dugnaden kan kjøpe seg fri ved hjelp av et fritaksgebyr. Ulike former for dugnad: Vi kan dele dugnadsarbeidet i 3 hovedformer. Felles dugnader. Dette er dugnader som bestemmes av klubben. Pliktig deltagelse. Arbeid som utføres av trenere, lagledere, tillitsvalgte etc. Lags dugnader; dugnader i regi av det enkelte lag. Mesteparten av inntekten til lagene. 15

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL KLUBBHÅNDBOK Vår hovedmålsetting er: Hinna Fotball skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere,

Detaljer

Klubbhåndbok Madla IL 2016

Klubbhåndbok Madla IL 2016 Breddeklubben med tilbud for deg som vil noe mer Vi vil gi Fotballglede, Muligheter og Utfordringer til alle Vi er: M medspillere A arbeidsomme D delaktige L lagspillere A alltid på hugget MADLA IL INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK IL BRODD FOTBALL

KLUBBHÅNDBOK IL BRODD FOTBALL KLUBBHÅNDBOK IL BRODD FOTBALL Klubbhåndboken gjelder for alle ledere og spillere i IL Brodd fotball. Fotballstyret skal årlig revidere håndboken. Det er også fotballstyret gjennom ungdomsleder, minileder

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer

Velkommen til sesongen 2013!

Velkommen til sesongen 2013! Velkommen til sesongen 2013! Hei, her følger litt informasjon til spillere og foresatte fra MIF breddefotball om sesongen 2013! Deltageravtale Alle som skal spille fotball i MIF breddefotball må lese gjennom

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL Funksjonsbeskrivelse: Håndballstyret side 1 av 5 5 Formål: Ansvarlig: Referanser: Klarlegge funksjon og rolledeling i håndballstyret Styrets leder Funksjonsbeskrivelser Lag Funksjonsbeskrivelser Sportslig

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 20.01.2015 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 3 Organisasjonsplan Rev. 06.10.2009 3 Organisasjonsplan Leder Nidelv IL Fotball Frode Helmersen Sekretær Sissel Aarseth Kasserer Line

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Rygge IL Fotballgruppen

Rygge IL Fotballgruppen Rygge IL Fotballgruppen Organisasjonsplan 20130321 Versjon 1.1 Innledning Rygge IL ble formelt stiftet 22. november 1932, etter en sammenslåing av flere av bygdas idrettsforeninger, og fylte 80 år sist

Detaljer

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte!

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! WWW.OPPSALFOTBALL.NO Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Vårt mål: Norges beste breddeklubb! Vår visjon: Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! www.oppsalfotball.no Agenda 1. Informasjon om

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok Klubbhåndbok Dokumentet beskriver organisasjon, rutiner, roller og ansvar på et overordnet nivå. I Klubbhåndboken ligger det referanser til alle godkjente prosedyrer som alle i Træff skal følge. Hensikten

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder Generell klubbinformasjon Historie Klubben er opprinnelig stiftet 21. November 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse for Fotballavdelingen i Malvik I.L

Funksjonsbeskrivelse for Fotballavdelingen i Malvik I.L for Fotballavdelingen i Malvik I.L Vedtatt i styremøte 10/1-2002 10/2-2002 Side 1 av 10 1. INNLEDNING Med årsmøtet som øverste myndighet er virksomheten i MIL Fotballavdeling organisert under et styre

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 7 Økonomi Rev. 06.10.2009 7 Økonomi 7.1 Rutine for regnskap og budsjett Følgende rutine gir en beskrivelse av regnskaps- og budsjettrutinene

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN

HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 26.02.2013 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg på Vidarvoll og en ny giv i hele

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

Oppgavebeskrivelse for styret

Oppgavebeskrivelse for styret IL Holeværingen fotball Oppgavebeskrivelse for styret Styreleder Leder har det overordnede ansvaret for driften av fotballgruppa, herunder informasjons og presseansvar. Hovedstyret Representere fotballgruppa

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger Holdningsavtale mellom Skeid og.. Navn Datert Skeid om verdier og holdninger I Skeid ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til å skape en trygg

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

TEAM NES FOTBALL. Håndbok for lagledere og trenere

TEAM NES FOTBALL. Håndbok for lagledere og trenere TEAM NES FOTBALL Håndbok for lagledere og trenere 1. Kort om innholdet Styringsgruppa i Team Nes ønsker med dette heftet å bidra til en mer effektiv drift for samarbeidslagene. Vi ønsker å informere alle

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Hovedsponsorer: Håndboka for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Leknes Fotballklubbs hovedmål: Leknes Fotballklubb er en breddeklubb, som skal gi flest mulig gutter og jenter i alderen 7 16år

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Innhold Velkommen til sesong 2013... 3 Generelt... 4 Kontaktinformasjon... 4 Medlemskap... 4 1. Medlemskontingent... 4 2. Treningsavgift... 4 3. FIKS (gjelder for spillere

Detaljer

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015 ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN 2015 1 HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL Ås IL Fotball har som sin oppgave, i samsvar med Ås Idrettslags vedtekter, å arbeide for et best mulig fotballmiljø i Ås,

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun.

Saksnr. Tidspunkt Sak. - Regnskapsrapport Alt OK. Brukt opp utstyrsposten vår, Nina gir beskjed til Oddrun. Referat: Dato: Tirsdag 11. juni 2002 Tid: 19.30-22.00 Sted: Klubbhuset Saksnr. Tidspunkt Sak 60/02 Innkalling og saksliste Godkjent uten merknader 61/02 Referat fra styremøtet i mai Nina påpeker at det

Detaljer

Sportsplan 09/10. Åga/Mo Småjenter 96. Oppdatert 08/01/10

Sportsplan 09/10. Åga/Mo Småjenter 96. Oppdatert 08/01/10 Sportsplan 09/10 Åga/Mo Småjenter 96 Oppdatert 08/01/10 1 Hva sportsplanen inneholder... 3 2 Fotballsamarbeidet Åga IL/Mo IL... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Fordeler... 3 3 Åga/Mo småjenter 95/96... 3 3.1 Årganger...

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2015 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL Innhold 1. HOVEDMÅL OG GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 Grunnleggende verdier... 3 2. STYRETS SAMMENSETNING/ÅRSMØTE/VALGKOMITE...

Detaljer

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 FOTBALL Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 Det handler om respekt, ikke sant? Surnadal IL Fotball vil i løpet av vinteren og våren 2012 igangsette forskjellige tiltak for å bli en foregangsklubb når det

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL Utarbeidet mai 2000 Godkjent i styret i KIL/Hemne 14/5.-2000 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord, målsetting og holdninger Side 1 Trenerens 10 bud Side 2 Foreldrevettregler

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 27.mai 2015 Varighet: 17.30 20.30 Tilstede styret: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Lagledermøte 2011. Gutter/jenter 6 16 år Jenter 19 år

Lagledermøte 2011. Gutter/jenter 6 16 år Jenter 19 år Lagledermøte 2011 Ungdom Gutter/jenter 6 16 år Jenter 19 år Styret i Verdal IL Fotball Ungdom: Leder: Roger McKellar. Nestleder: Monika Pedersen. Kasserer: Leif Støfringshaug. Sekretær: Nina Stamnes Myhr

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER Daglig leder Daglig leder av Gresvik IF er ansatt på 100 % basis. Han forestår følgende administrative oppgaver: - Registrering av innkommende og utgående post, fordeling av

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer