I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK"

Transkript

1 I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være knyttet til: å rekruttere flere aktive på alle plan. å beholde flere aktive i organisasjonen over lengre tid. å utvikle de fotballmessige ferdighetene individuelt og lagmessig. å utvikle positive holdninger Klubbens verdidokument, se eget dokument. Dokumentet omhandler klubbens verdigrunnlag og etiske retningslinjer gjelder for alle som er tilsluttet klubben gjennom engasjement i styre, ledelse, lagledere, trenere, spillere, medlemmer, komiteer og frivillige. Retningslinjene legger et avgjørende grunnlag for at idrettsaktivitetene kan skje og tilrettelegges på et forsvarlig og etisk grunnlag. Klubbhåndboken er også et hjelpemiddel i dette arbeidet. Revidert nov 2014 Revisjon 3 Nils Arne Øksenvåg

2 INNHOLD 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON KLUBBHÅNDBOKEN FOR I.L AVERØYKAMERATENE FOTBALLSTYRET OG OPPGAVER... 3 HOVEDOPPGAVER STYRELEDER... 4 HOVEDOPPGAVER SPORTSLIG LEDER SENIOR... 4 HOVEDOPPGAVER NESTLEDER/ØKONOMI... 5 HOVEDOPPGAVER FORELDREKONTAKT/SEKRETÆR... 5 HOVEDOPPGAVER JUNIORLEDER... 5 HOVEDOPPGAVER MEDLEMSANSVARLIG/FIKS... 5 HOVEDOPPGAVER UTDANNINGSKOORDINATOR... 6 HOVEDOPPGAVER DRIFTSLEDER KOMITEER/UTVALG OG ØVRIGE FUNKSJONER... 6 VALGKOMITÈ... 6 SPORTSLIG UTVALG SENIOR... 6 ARRANGEMENTSKOMITÈ ATLANTERHAVSCUP AC MILAN JUNIOR CAMP AVERØY... 7 BANE OG ANLEGGSKOMITE... 7 MATERIALFORVALTER... 7 UTDANNINGSANSVARLIG... 7 DOMMERKOORDINATOR... 7 TRENERKOORDINATOR... 8 OPPSTARTSANSVARLIG... 8 WEB ANSVARLIG LOKALER/EIENDOMMER/PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 9 BRUHAGEN STADION/KLUBBHUS... 9 KLUBBVIMPEL... 9 PLANER/MÅLSETTINGER/UTDANNING/KRAV SPORTSLIGE PLANER OG MÅLSETTINGER NFF FERDIGHETSMERKE MILJØMESSIGE PLANER OG MÅLSETTINGER UTDANNING/KOMPETANSE KLUBBTILBUD LEDERE/TRENERE LAGKAPTEIN SPILLERNE

3 FORESATTE ØKONOMISKE KRAV/AKTIVE MEDLEMMER INSTRUKS LAGLEDELSEN INSTRUKS LAGLEDER INSTRUKS TRENER INSTRUKS FORELDREKONTAKTER LAGET PÅMELDING SERIE/CUP/TURNERINGER HOSPITERING SPILLERNES TILHØRIGHET LAGLISENS/SPILLERKONTRAKT/FORSIKRING SPILLLEROVERGANGER LAGOVERSIKT TRENINGSTIDER KAMPOVERSIKT DOMMERKORT TRANSPORT/SIKKERHET SKADER ÅRSMELDING FRA LAGENE REGLER/RETNINGSLINJER UTSTYR/MATERIALE KJØP AV FOTBALLUTSTYR SPILLEDRAKTER FOTBALLER MEDISINSK UTSTYR OPPBEVARING AV UTSTYR ØKONOMI KONTIGENT OG TRENINGSAVGIFT DUGNADER/SPONSORINNTEKTER Dugnad: BUDSJETT OPPGJØR FOR REISER KRETSDELTAGELSE UTMERKELSER STATISTIKKER UTMERKELSER VED ANTALL KAMPER ÅRS MEDALJE ÅRS VIMPELEN ÆRESMEDLEMSKAP/HEDERSTEGN

4 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON I. L Averøykameratene 1951 Aina Husby er engasjert som driftsleder Klubbens postadresse er: I.L Averøykameratene Postboks Averøy Tlf: AK Hjemmeside: 2 KLUBBHÅNDBOKEN FOR I.L AVERØYKAMERATENE Klubbhåndboken skal være et hjelpemiddel for alle tillitsvalgte, ledere, trenere og spillere. Styret ved driftsleder eller en valgt person, har ansvar for at håndboken holdes a jour. Driftsleder har ansvar for at styrets medlemmer og alle tillitsvalgte i sentrale funksjoner tildeles håndboken. Styret oppfordrer alle brukere av håndboken til å sende forbedringsforslag, skriftlig på mail: 3 FOTBALLSTYRET OG OPPGAVER I.L Averøykameratene er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og i Nordmøre & Romsdal Fotballkrets. Styret skal ha møte minst 1 gang pr. mnd. og skal minimum gjennomgå følgende saker på hvert møte i henhold til utfyllende styreinstruks (se eget dokument): Protokoll fra siste møte Økonomi ved nestleder Rapport/status fra styrets medlemmer 3

5 Klubben sitt styre består av: 1. Styreleder 2. Nestleder/Økonomiansvarlig 3. Sportslig leder - Senior 4. Juniorleder 5. Kontingentansvarlig/FIKS 6. Utdanningskoordinator 7. Foreldrekontakt/sekretær 8. 2 stk varamedlemmer Styret velger eventuelt regnskapskontor for regnskapsføring Styremedlemmer må være medlemmer i klubben og betale medlemskap HOVEDOPPGAVER STYRELEDER Fastsette agenda for styremøter og lede møtene, sende innkalling til styremøtene Overordnet ansvarlig for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben Hovedansvarlig for kontakten med NFF og NIF Hovedansvarlig for tildelte verv i klubben Representere klubben Ansvarlig for kontakt og kommunikasjon med klubbens sponsorer og samarbeidspartnere HOVEDOPPGAVER SPORTSLIG LEDER SENIOR Hovedansvarlig for sportslig utvikling. Lede sportslig utvalg. Sportslig leder skal sammen med sportslig utvalg engasjere trenere. Holde jevnlige møter med lagenes trenere Koordinere arbeidet med tildeling av treningstider Signere kontrakter med alle spillere Lede forhandlinger i forbindelse med overgangssaker 4

6 HOVEDOPPGAVER NESTLEDER/ØKONOMI Koordinere/lede økonomi/budsjettarbeidet og sikre gjennomføring i tråd med styrevedtak og årsmøtevedtak Regnskapsfører/regnskapskontor rapporterer til nestleder/økonomi Rapportere økonomisk status på styremøtene og foreslå tiltak om regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjett HOVEDOPPGAVER FORELDREKONTAKT/SEKRETÆR Representere klubbens medlemmer/foreldre ovenfor styret og vica versa Skrive styremøtereferat/årsmøtereferat Koordinere arbeidet med innsamling og sammensetning av årsmelding HOVEDOPPGAVER JUNIORLEDER Lede junior avdelingen, 6-16 år Påmelding av alle lag til seriespill og utvalgte turneringer Skrive årsrapport for junioravdelingen Sørge for at gruppen forholder seg til gjeldende lover og retningslinjer som styret har vedtatt Ansvarlig for spilleroverganger. Holde møter for trenere/lagledere, min 3 ganger i året. HOVEDOPPGAVER MEDLEMSANSVARLIG/FIKS Ajourføre medlemsregister internt/nff Medlemskontingenter aktive/støttemedlemmer 5

7 HOVEDOPPGAVER UTDANNINGSKOORDINATOR Oversikt/ajourføre frivillige verv i klubben Legge til rette for kompetanseheving/utvikling Koordinere kurs/seminar i regi av NFF/krets Rekruttere/kartlegge frivillige til klubben HOVEDOPPGAVER DRIFTSLEDER Se eget dokument 4 KOMITEER/UTVALG OG ØVRIGE FUNKSJONER VALGKOMITÈ Oppnevnes av årsmøtet og rapporterer til årsmøtet. Valgkomiteen har ansvaret for å innstille navn på kandidater til klubbstyre og til øvrige verv som skal velges på årsmøtet. SPORTSLIG UTVALG SENIOR Sportslig utvalg ledes av sportslig leder. I utvalget inngår 3 personer som har det sportslige ansvaret for satsingen i klubben. Sportslig utvalg har følgende oppgaver: Utarbeide retningslinjer for det sportslige arbeidet og utarbeide hjelpemidler for trenerne. Oppfølging av og støtte til trenerne Koordinere kompetanse hevende tiltak/kurs for trenere og ledere. ARRANGEMENTSKOMITÈ ATLANTERHAVSCUP Komiteen oppnevnes av styret og administreres av en turneringsansvarlig. Komiteen skal lede og gjennomføre Atlanterhavscupen 6

8 4.3.2 AC MILAN JUNIOR CAMP AVERØY Ansvarlige for gjennomføring velges av styret Organiseres og administreres av oppnevnte ansvarlige personer BANE OG ANLEGGSKOMITE Komiteen oppnevnes av styret og ledes av et styremedlem. Komiteen skal jobbe langsiktig for å skaffe tilstrekkelig anleggskapasitet Komiteen skal utarbeide plan for klubben sin utvikling fremover på anleggssiden. Planen skal legges frem for styret til godkjenning Ha løpende kontakt med kommunale avdelinger for å sikre at vi er tidlig inne i planprosessen MATERIALFORVALTER Oppnevnes av årsmøtet. Ansvar for oversikt over utstyr som tilhører I.L Averøykameratene Ansvarlig for klubbens utstyrslager Koordinere anskaffelser av utstyr i samarbeid med trenere og driftsleder UTDANNINGSANSVARLIG Er medlem av styret, ref pkt: 4.7 DOMMERKOORDINATOR Oppnevnes av styret Dommerkoordinator skal: Tilrettelegge for rekruttering og utdanning av dommere Oppsett av dommere i egne turneringer og seriekamper hvor kretsen ikke setter opp dommere Opplæring/informasjon til ledere og spillere om regler og retningslinjer Skrive årsmelding angående dommervirksomheten i klubben 7

9 TRENERKOORDINATOR Trenerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med: Klubbens trenere Klubbens styre og administrasjon Lagledere Fotballkretsen Har hovedansvaret for at klubbens sportsplan blir presentert for alle trenerne i klubben og sørge for at planen blir etterlevd. Bistå styret med å rekruttere og beholde nok trenere i forhold til antall lag. Legge til rette for å tilby tilpasset trenerutdanning. Har ansvaret for at det blir gjennomført minimum 2 trenerforum pr. år. Suveren ved utvelgelse av spillere til hospitering. Legge til rette for at spillere med ambisjoner og talent får utfordringer på sitt nivå. Påvirke til at treningene settes opp på en hensiktsmessig måte og i samsvar med gjeldende sportsplan. OPPSTARTSANSVARLIG Oppstartsansvarlige skal kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner, og ha god kjennskap til klubbens organisasjon og sportsplan. Rekrutteringsinformasjon gjøres på høsten via lokalavisen, klubbens hjemmeside, samt at det sendes ut et eget notat til elevene/foreldrene via skolen. Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben. Funksjonsbeskrivelse for oppstartsansvarlig i klubben: Oppstartsansvarlig har ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan i samarbeid med styret. Oppstartsansvarlig har et ansvar for å kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til de nye årskullene i samarbeid med styret. Dette gjøres ved å prøve å rekruttere foreldre, foresatte eller andre ressurspersoner til barna til de forskjellige vervene. Det er viktig å få med foreldre, foresatte etc til barna så raskt som mulig. Tidspunkt for oppstart av nye årganger er februar/mars det året de fyller 6 år. Oppstartsansvarlig har ansvaret for å gjennomføre foreldremøter for de nye årskullene. Her presenteres klubbens verdier, mål og retningslinjer, samt kontingenter og annen nyttig informasjon. Det skal benyttes 2-3 instruktører/ressurspersoner fra de andre 8

10 årskullene på de første 2-4 tiltakene. Første møte gjennomføres samtidig med barnas første møte med klubben (oppstartsdagen) mens barna gjør seg kjent med foreløpige trenere og treningsanlegget. Møtet bør gjentas i løpet av 2-3 uker og deretter følges jevnlig opp. Oppstartsansvarlig har ansvaret for treningene sammen med de foreløpige trenerne inntil permanent instruktørgruppe er etablert. Normalt vil dette ta en 2-4 uker (to til fire tiltak), men det kan være behov for at dette går over noe lengre tid. Oppstartsansvarlig har ansvaret for innholdet i disse tiltakene, for på den måten å bidra til at alle får mest mulig lik inngang til klubben WEB ANSVARLIG Kontinuerlig oppdatering og vedlikehold av hjemmesiden til klubben Opplæringsansvarlig for at alle lagledere/trenere legger inn nyheter knyttet til egne lag og spillere Kontakt med klubbens styre og administrasjon 5 LOKALER/EIENDOMMER/PRAKTISKE OPPLYSNINGER BRUHAGEN STADION/KLUBBHUS Klubbhuset administreres av I.L Averøykameratene. Forespørsel om lån og leie av klubbhuset rettes til driftsleder. Det anbefales at de forskjellige lagledere benytter klubbhuset til alle arrangement rundt laget. KLUBBVIMPEL Intensjonen med klubbvimpel er at den skal benyttes som en gest til møtende lag i turneringer eller ved andre spesielle anledninger. I.L Averøykameratene har 1 utgave av klubbvimpel som kan deles ut til møtende lag. Har du behov for vimpel, ta kontakt med driftsleder. 9

11 PLANER/MÅLSETTINGER/UTDANNING/KRAV Klubbens strategi, målsettinger og handlingsplaner utarbeides av styret og godkjennes av medlemmene på årsmøtet. Årlige handlingsplaner skal utarbeides av den enkelte gruppe og danne grunnlaget for gruppenes og klubbens totalbudsjett. SPORTSLIGE PLANER OG MÅLSETTINGER Basert på planene i de forskjellige gruppene setter lagleder opp planer og målsettinger (sportslig og sosialt) for sesongen og gjennomgår disse med spillerne og foresatte. NFF FERDIGHETSMERKE Juniorleder i samarbeid med den enkelte gruppe legger opp til at de ulike lag kan få ta disse merkene. Det planlegges minst 1 dag hvor alle spillere kan delta på merkedagen. Dagen fastsettes senest 1. mai og gjennomføres etter sommerferie. Juniorleder er hovedansvarlig for fastsetting av dato, informere lagene og tilrettelegge øvelsene og gjennomføre merkedagen. MILJØMESSIGE PLANER OG MÅLSETTINGER Etablere et trygt og godt sosialt miljø som holder barna borte fra negative aktiviteter Hvert lag skal ha flere sosiale aktiviteter med spillerne Ledere, foresatte og spillere skal delta i dugnadsaktiviteter som er til nytte for lag og klubb Alle lag i Junioravdelingen, bør få mulighet til å delta i minst en turnering pr. år. Sosiale tiltak skal vektlegges og supplere sportslige målsettinger/aktiviteter. På disse møtene bør følgende dekkes: Presentasjon av klubben Presentasjon av laget Presisering av hva som vektlegges i laget Målsettinger, hva driver vi med? Økonomi; kostnader for drift av laget, hvordan pengene skaffes til veie og hva de benyttes til Viktigheten av samarbeid med foresatte Gjennomføre 2 møter pr. år med foresatte Driftsleder eller representanter fra styret/formannen kan stille på møter om dette er ønskelig. 10

12 UTDANNING/KOMPETANSE Klubben vektlegger at alle tillitsvalgte og trenere skal ha en kompetanse tilpasset klubbens behov/målsettinger. Klubben mottar tilbud om kurs fra NFF / Fotballkretsen og vil i størst mulig grad legge til rette for at disse kursene kan holdes internt i klubben. Klubben dekker kursavgifter og litteratur. Alle lagledere og trenere skal ha gjennomgått Klubbhåndboken før sesong start. KLUBBTILBUD Klubben skal gi tilbud om: Utdanning Støtte laglederne og trenerne i arbeidet Skape innsikt og samarbeid mellom laglederne/trenerne Arrangere minst ett medlemsmøte i året Sørge for lokaler, treningsforhold, sosiale og sportslige aktiviteter LEDERE/TRENERE Ledere / trenere skal: Ikke sette egne mål foran spillernes Være forbilde og vise rettferdighet Ha og vise respekt for dommere Være lojale mot klubbens mål og følge etikk og holdningskrav Ikke benytte seg av rusmidler når en representerer klubben Ha kjennskap til NFF sine regler Ha 2 møter med foresatte. Et før sesongstart og et etter at sesongen er over LAGKAPTEIN Lagkapteinen velges av lagleder/trener og spillerne sammen. Lagkapteinens rolle er viktig: 11

13 Lagkapteinen skal i samarbeid med dommeren medvirke til at kampen gjennomføres etter gjeldende regelverk og god kampånd-fair play Lagkapteinen skal være bindeleddet mellom sine spillere og dommeren under kamp Lagkapteinen skal hjelpe til med at spillerne retter seg etter dommerens avgjørelser og anvisninger SPILLERNE Spillerne skal: Ha orden over eget og klubbens utstyr Ha respekt og toleranse ovenfor både medspillere og motspillere Ha god disiplin og oppførsel Avstå fra bruk av rusmidler når en representerer klubben Vise ærlighet, både mot seg selv og andre Vise positive holdninger til dommere Stille opp for sponsorer/bruke sponset klær Følges ikke etablerte spilleregler, kan dette få konsekvenser for den enkelte spiller og leder, og i enkelte tilfeller laget. Styret avgjør i hvert enkelt tilfelle straffereaksjoner mot spillere/ledere. Ved brudd på regelen om ikke å bruke rusmidler f.eks. i forbindelse med turneringer vil dette føre til at foresatte blir informert. Videre vil dette kunne føre til hjemsending på egen regning og andre straffetiltak som bekjentgjøres for spiller og foresatte før det aktuelle arrangement. FORESATTE Foresatte skal: Delta etter evne for sitt lag og I.L Averøykameratene når det gjelder leder og treningsoppgaver, transport, inntektsbringende aktiviteter og sosiale tiltak Vise respekt for lagledere, trenere, spillere, motstandere, dommere etc. Ikke benytte seg av rusmidler når de deltar sammen med klubben Vise vilje til å ta imot tilbud om lederutdanning 12

14 Stille til min. 2 dugnader pr år. 6 ØKONOMISKE KRAV/AKTIVE MEDLEMMER Alle deler av forpliktelsene skal innfris, d.v.s.: Medlemskontingent/treningsavgift skal være betalt innen forfall eller senest innen første seriekamp Loddbøker og/eller sesongkort/fordelskort eller tilsvarende skal selges ut så langt det lar seg gjøre Medlemskontingent/treningsavgift besluttes på årsmøte Det stilles også krav til foreldre og foresatte til å delta på min 2 dugnader for klubben. Dugnader kan være hjelpe til på hjemmekamper, transport, turneringer, nedvask, vakt på AC Milan camp m.m. Spillere som ikke har overholdt sine forpliktelser har ikke rett/anledning til å delta i klubbens aktiviteter og således strykes som medlem i klubben (ref. klubbens vedtekter). Ved evt. ny innmelding må gamle krav gjøres opp. Medlemmer som har tillitsverv i klubben (trenere/lagledere etc.) anses å gjøre sin dugnadsinnsats gjennom tillitsvervet og kan fritas for annen dugnad. INSTRUKS LAGLEDELSEN Ansvarlig for spilleres oppførsel på trening/kamper og reiser Skal ivareta I.L Averøykameratene`s gode navn og rykte Oppmuntre spillerne til egentrening Avholde møter med spillere og foresatte Ha kjennskap til NFFs lovverk og reglement, inkludert FAIR PLAY Sette opp treningskamper Sørge for rekruttering til laget Rette seg etter dommerens anvisninger og på en rolig og behersket måte å gi nødvendige beskjeder til egne spillere under kampens gang fra innbytterbenken 13

15 Påse at oppvarming under kampen foregår bak eget mål eller bak assistentdommer på samme side som reservebenken og ikke i spillerdrakt Sørge for at spilleren ikke har på seg noe som kan være farlig for verken dem eller andre når de er på banen Påse at spillerne er korrekt antrukket Se til at garderobeanlegg som benyttes forlates ryddig Alt nødvendig utstyr skal være på plass i forbindelse med trening og kamper Q Møteplikt på ledermøter innkalt av daglig leder eller klubbens øvrige ledelse Q Følge klubbens utdanningsplan Følge klubbens etikk og holdningskrav Påse at det blir tatt vare på verdi saker Påse at møtelokalet som blir brukt er ryddig etter bruk INSTRUKS LAGLEDER Ta seg av alle administrative oppgaver med laget Innhente alle personalia opplysninger om spillere på laget og melde fra om dette til Juniorleder og driftsleder Melde fra om spilleroverganger til juniorleder/sportslig leder og FIKS ansvarlig Lagleder er ansvarlig for å ajourholde eget lag, dvs nye medlemmer/utgående medlemmer. Dette skal rapporteres fortløpende til klubbens FIKS ansvarlig Ansvarlig for at tildelt materiell blir behandlet på en forsvarlig måte. Oversikt over materiellbehov skal sendes materialforvalter/driftsleder før sesongstart Sørge for utstyr i forbindelse med hjemmekamper og bortekamper eks. reservedrakt eller markeringsvester Registrere på dommerkortet spillere som benyttes under kamp og føre statistikk over benyttede spillere og scoringsoversikt. Statistikk skal inngå i lagets årsrapport Ansvarlig for påmelding av lag til turneringer. Påmelding skal alltid skje via Juniorleder/ Sportslig leder Ved reising til turneringer har laglederen ansvaret for reiseopplegget med opphold Møteplikt på gruppemøter Skrive årsrapport for laget og foreta utdeling av utmerkelser på årsavslutning 14

16 INSTRUKS TRENER Treningen skal være målbevisst og mest mulig variert. Treningsopplegget skal følge anbefalinger fra sportslig utvalg og klubbens sportsplan. Trenerne på aldersbestemte lag skal i løpet av sesongen legge opp treningen med tanke på kravene til de enkelte ferdighetsmerker Ansvarlig for uttak av spillere til alle lagets kamper Møteplikt på ledermøter eller trenermøter Treneren skal samarbeide positivt med øvrige lag/trenere for å sikre at spillere blir godt ivaretatt ved aldersopprykk eller når de går til nye trenere Trenere skal ikke legge hindringer for at spillere kan benyttes på eldre lag i klubben, så lenge dette gjøres ihht. NFFs eller AKs reglement INSTRUKS FORELDREKONTAKTER Informasjon til laget Transport til kamper, sette opp kjøreliste til alle kamper Sosiale samlinger for laget, sørge for å gjennomføre minst 2 sosiale samlinger med laget pr.år 7 LAGET Her følger noen praktiske opplysninger til nytte for lagledelsen: AK ønsker mange hjelpere. Da blir det en LITEN jobb for den enkelte Et lag bør ha 4-5 medhjelpere, det blir også mer sosialt Laget bør bestå av: Hovedtrener Hjelpetrener Lagleder Forelderkontakt Forelderkontakt 15

17 PÅMELDING SERIE/CUP/TURNERINGER Påmelding til serie gjøres av lagleder i samråd med juniorleder /sportslig utvalg NFFs regler i forbindelse med cuper/turneringer skal følges. Husk at ved deltakelse i cuper/turneringer må foresatte ha gitt sin tilslutning. HOSPITERING SPILLERNES TILHØRIGHET Til og med gutt/jente 13 år, skal årsklasser så langt som mulig holdes intakt. Det skal være unntak når det gjelder en spiller som p.g.a. dyktighet bør delta/hospitere på høyere lag for sportslig utvikling. Dette avklares av juniorleder/sportslig leder og trenerkoordinator sammen med trenere. Dersom et lag ønsker å benytte en spiller fra et annet lag skal lagledelsen for dette laget kontaktes før vedkommende spiller kontaktes og benyttes. LAGLISENS/SPILLERKONTRAKT/FORSIKRING Spillere som deltar på senior lag som A-lag, B-lag, Junior-lag og aldersbestemt lag, er dekket av laglisensen. Her er spillerne også forsikret i henhold til NFF s «fotballforsikring», mot betalt kontingent. Det må gjøres før første seriekamp den aktuelle sesongen Det er også muligheter for å tegne egen/individuell utvidet «fotballforsikring» - informasjon om dette finnes på: SPILLLEROVERGANGER NFFs lover angir hvordan en skal forholde seg ved spilleroverganger. Lagledelsen tar kontakt med sportslig leder/juniorleder i hvert tilfelle for å sikre at overganger skjer i henhold til regelverk. LAGOVERSIKT Lagleder er ansvarlig for å ajourholde eget lag, dvs nye medlemmer/utgående medlemmer. Dette skal rapporteres fortløpende til klubbens FIKS ansvarlig Kopi av endringer skal også sendes til sportslig leder/juniorleder når det er endringer. Alle lag skal sende inn totaloversikt innen 1. februar. Listen skal inneholde, navn, adresse, f.dato, tlf, m.m. 16

18 TRENINGSTIDER Treningstider/baner tildeles lagene ut fra sportslige kriterier og hvilken bane som benyttes i seriekamper. Det lages kampoppsett og treningsoversikt for alle baner. KAMPOVERSIKT Kampavvikling: Lagledelsen er ansvarlig for at lagene møter til de oppsatte/avtalte kamper Ved hjemmekamper skal alltid motstander og dommer kontaktes i god tid. Send en SMS til bortelag og dommere og ønsk dem velkommen. Garderober åpnes og sjekkes ut før motstander ankommer. Kampvert utpekes av lagleder/arr.ansvarlig. Kontroller at kampball, linjeflagg og oppmerking av banen er ok Sjekk motstanders draktfarge og avtal med motstander hvordan dette løses i praksis (reservedrakter/spill med markeringsvester) Fyll ut dommerkortet, sjekk det og signer etter kampen Dommerregning skal betales direkte til dommer. Forskudd kan mottas fra driftsleder. Dersom lagledelsen legger ut for dommerregning, refunderes beløpet omgående etter mottak av godkjent kvittering Endres kampdag etter avtale med motstander, skal melding alltid gis AK ved junior leder/sportslig leder. Fotballkretsen skal også varsles. AK kan nekte en kamp flyttet Dersom kampen ikke avvikles/motstander ikke møter, skal AK ved sportslig leder/juniorleder ha melding snarest mulig for øvrig gjelder NFF s reglement. DOMMERKORT Dommerkortet (i de klassene dette benyttes) undertegnes som nevnt i kap. 8.7 etter kampen. Sjekk at resultat og evt. kort er satt på rett spiller. Kvittering for dommerregning leveres/sendes driftsleder for refundering TRANSPORT/SIKKERHET Kjøretøy som transporterer klubbens spillere skal holde et høyt sikkerhetsnivå. 17

19 Bruke sikkerhetsselene i bilen og kjør ikke med flere enn det er tillatt i bilen. SKADER Lagledelsen må sette seg inn i rutiner for utfylling av skademelding, samt enkel skadebehandling. Ved skader i kamp eller trening må skademelding fylles ut, og driftsleder informeres Ved utfylling av skademelding husk: Underskrift av trener/lagleder Husk avkryssing for leggskinn Kvittering på alle utlegg ÅRSMELDING FRA LAGENE Årsmelding skrives av lagleder i samarbeid med trener ved sesongslutt og leveres til driftsleder senes 1.nov. Årsmeldingen skal inneholde: Lagleder/trener Kort beskrivelse av gjennomføringen av årets sesong Rapport om deltakelse i cuper/turneringer Avholdte aktiviteter Kampstatistikk og målforskjell (ikke minigutt/jente og lillegutt/jente) Navn på spillere Spillere som har representert klubben utad Utmerkelser (innsatspokal) 8 REGLER/RETNINGSLINJER Følgende publikasjoner er tilgjengelige og leveres ut før sesongstart: 18

20 Laglederperm, som viser klubbens organisasjonskart, navn, adresser (egne spillere), kampreglement og spilleregler Håndbok (lover og vedtekter) for I.L Averøykameratene 9 UTSTYR/MATERIALE Driftsleder er ansvarlig for utstyr og foretar innkjøp. Fortrinnsvis foretas et felleskjøp av utstyr. Kjøp av utstyr blir basert på lagenes behov og klubbens økonomi. Materialforvalter har ansvaret for klubbens utstyr og foretar utlevering, supplering og oppbevaring av utstyr i klubbens utstyrs rom. Utstyrsbehov skal meldes inn etter oppgitte frister. Lag som ikke leverer innen fristen, kan ikke påregne å få utlevert utstyr for kommende sesong. Lagene har ikke anledning til å foreta innkjøp på AK`s regning uten avtale med driftsleder. KJØP AV FOTBALLUTSTYR I.L Averøykameratene har avtale med MX Sporten Elnesvågen. Som medlem får du rabatter på fotballutstyr ved visning av medlemskort. (det gis beskjed ved leverandør byte) SPILLEDRAKTER Materialforvalter sørger for spillerdrakter til det enkelte lag i god tid før sesongstart. For å unngå at drakter forsvinner skal lagleder samle inn alle drakter ved sesongslutt og sørge for at spillere som slutter, leverer tilbake klubbens utstyr. Ved manglende innlevering faktureres den enkelte spiller kr 800,- Klubben har 1 sett reservedrakter til A-lag/B-lag/Jr-lag som kan benyttes på bortekamper dersom motstander har lik draktfarge. Reservedrakt kan lånes av materialforvalter og skal leveres tilbake innen 3 dager i rengjort stand. FOTBALLER Fotballer tildeles lagene av materialforvalter. 19

21 MEDISINSK UTSTYR Hvert lag får tildelt medisinsk utstyr av materialforvalter når sesongen starter. Supplering av utstyr fås også av materialforvalter fortløpende OPPBEVARING AV UTSTYR Det er lagledelsen som har ansvar for å holde alt utstyr i orden. Lag som har eget utstyr oppbevarer dette selv. Utstyrs rom er også tilgjengelig på klubbhuset på Bruhagen stadion. Standard utstyr som leveres og eies av klubben. Utstyrsliste: Knøtte- Gutte Junior B-lag. A-lag 3/Damelag Smågutte Draktsett 1 sett 1 sett 1 sett 1 sett 1 sett (hvit/rødt) Treningspakke Nei Nei Ja Ja Ja Genser Nei Nei Nei Nei Ja Nikkers Nei Nei Nei Nei Ja Strømper Nei Nei 1 par 1 par 2 par (sort) Reiseantrekk Nei Nei Nei Ja Ja Shorts (sort) Nei Nei Nei Nei Ja Bag Nei Nei Nei Nei JA Vannflaske Nei Nei Ja Ja Ja Keeperhansker 1 sett 2 sett 2 sett 2 sett 2 sett Kampball 1 pr. lag 1 pr. lag 2 stk - -. Trenings-utstyr Pr. lag: 2 sett vester, 1 ball pr. spiller 10 kjegler/ hatter Pr. lag: 2 sett vester 10 stk. 4-er baller, 10 kjegler/ hatter Pr. lag: 2 sett vester 10 stk. 4/5-er baller 20 kjegler/ hatter. Pr. lag: 2 sett vester 10 stk. 5-er baller 20 kjegler/hatter Drikkeflasker Pr. lag: 2 sett vester 20 stk. 5-er baller 20 kjegler/hatter Drikkeflasker Medisinskrin 1 pr. lag 1 pr. lag 1 pr. lag 1 pr. lag Ja Ballpumpe 1 pr. lag 1 pr. lag 1 pr. lag 1 pr. lag Ja Ballnett 1 pr. lag 1 pr. lag 1 pr. lag 2 pr. lag 2 stk. 20

22 10 ØKONOMI Klubben er avhengig av spillere/foresattes dugnadsinnsats for å drive klubben. I tillegg til betaling av medlemskontingent/treningsavgift og egenandeler ved sommerturneringer/treningsleir. KONTIGENT OG TRENINGSAVGIFT Medlemskontingent og treningsavgift fastsettes årlig av årsmøtet. Giro sendes registrerte medlemmer pr. feb/mars. Nye medlemmer sendes fortløpende. Medlemskontingent må være betalt innen seriestart, foran hver sesong. Hvis ikke avgiften blir betalt i tide, blir spiller nektet adgang til trening og kamper. DUGNADER/SPONSORINNTEKTER Alle medlemmer m/foresatte skal primært arbeide for å skaffe inntekter til I.L Averøykameratene og ikke direkte til det enkelte lag Lagene plikter å delta på dugnader som arrangeres av klubbledelsen. Lag som på eget initiativ skaffer dugnader eller sponsorinntekter må få dette godkjent av aktivitetsutvalget og en fordelingsnøkkel legges til grunn Tiden lagene bruker på egne dugnader kommer i tillegg til felles dugnadsarbeid Lagene må levere lagsregnskap innen 1. november hver sesong. Retningslinjer for dugnader: Dugnad er arbeid for fellesskapet i klubben, ikke til enkeltpersoner eller spillere. All dugnad som gjøres til inntekt for et lag i AK skal gå gjennom klubben og fordelingsnøkkel legge til. Den som ikke deltar i dugnaden kan kjøpe seg fri ved hjelp av et fritaksgebyr Dugnad: Vi kan dele dugnadsarbeidet i 3 hovedformer. Felles dugnader. Dette er dugnader som bestemmes av klubben. Pliktig deltagelse. Arbeid som utføres av trenere, lagledere, tillitsvalgte etc. Lags dugnader; dugnader i regi av det enkelte lag der mesteparten av inntekten går til laget 21

23 Dugnadsregler i AK: Foresatte til spillere og spillere i klubben skal stille på minimum 2 felles dugnader i året. Fritaksgebyr er kr 500,- pr. dugnad og skal betales til klubben. Lag hvor få eller ingen deltar i felles dugnad kan risikere å bli trukket fra serien Fordeling av dugnads inntekt mellom klubb og lag Felles dugnad. Egne regler avhengig av aktivitet. Mest til klubben, noe til lagene. Lagsdugnad gjennom aktivitetsutvalget; 20 % til klubben og 80 % til laget. Lagsdugnad skaffet på egen hånd; 20 % til klubben og 80 % til laget. Sponsormidler direkte til lagene; 20 % til klubben og 80 % til laget. Alle dugnader og egne sponsorer skal klareres med driftsleder og styreleder Oversikt dugnader Feller dugnader i klubben, kan bli endret. Atlanterhavscup/feb. hvert år Basar Loppemarked AKademiet Arrangement hjemmekamper Kiosk A-lags kamper Hovedlotteri AC Milan Jr Camp Averøy Nedvask Lags dugnader i klubben, dette kan variere en del. Skrapelodd Salg av juletrær Sponsordugnader Varetellinger 22

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Hva er seksuell trakassering og overgrep?... 3 Forebygging av seksuell trakassering og overgrep... 4 Politiattest... 5 Hva er en politiattest?... 5

Detaljer

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! VELKOMMEN TIL En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! 2 Dette står vi for: Tilhørighet og samhold Vinnerkultur Respekt og likeverd

Detaljer

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Innledning: Sportslig plan skal være med på å bedre fotballtilbudet i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 dansing.no 1 Innhold DEL 1 FORBEREDELSER... 3 1.0 FORMÅL... 3 2.0 KONKURRANSER...

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer