I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK"

Transkript

1 I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være knyttet til: å rekruttere flere aktive på alle plan. å beholde flere aktive i organisasjonen over lengre tid. å utvikle de fotballmessige ferdighetene individuelt og lagmessig. å utvikle positive holdninger Klubbens verdidokument, se eget dokument. Dokumentet omhandler klubbens verdigrunnlag og etiske retningslinjer gjelder for alle som er tilsluttet klubben gjennom engasjement i styre, ledelse, lagledere, trenere, spillere, medlemmer, komiteer og frivillige. Retningslinjene legger et avgjørende grunnlag for at idrettsaktivitetene kan skje og tilrettelegges på et forsvarlig og etisk grunnlag. Klubbhåndboken er også et hjelpemiddel i dette arbeidet. Revidert Mars 2014 Revisjon 3 Nils Arne Øksenvåg

2 INNHOLD 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON KLUBBHÅNDBOKEN FOR I.L AVERØYKAMERATENE FOTBALLSTYRET OG OPPGAVER... 3 HOVEDOPPGAVER STYRELEDER... 4 HOVEDOPPGAVER SPORTSLIG LEDER SENIOR... 4 HOVEDOPPGAVER NESTLEDER/ØKONOMI... 5 HOVEDOPPGAVER FORELDREKONTAKT/SEKRETÆR... 5 HOVEDOPPGAVER JUNIORLEDER... 5 HOVEDOPPGAVER MEDLEMSANSVARLIG/FIKS... 5 HOVEDOPPGAVER UTDANNINGSKOORDINATOR... 6 HOVEDOPPGAVER DRIFTSLEDER KOMITEER/UTVALG OG ØVRIGE FUNKSJONER... 6 VALGKOMITÈ... 6 SPORTSLIG UTVALG SENIOR... 6 ARRANGEMENTSKOMITÈ ATLANTERHAVSCUP AC MILAN JUNIOR CAMP AVERØY... 7 BANE OG ANLEGGSKOMITE... 7 MATERIALFORVALTER... 7 UTDANNINGSANSVARLIG... 7 DOMMERKOORDINATOR... 7 TRENERKOORDINATOR... 8 WEB ANSVARLIG LOKALER/EIENDOMMER/PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 8 BRUHAGEN STADION/KLUBBHUS... 8 KLUBBVIMPEL... 9 PLANER/MÅLSETTINGER/UTDANNING/KRAV... 9 SPORTSLIGE PLANER OG MÅLSETTINGER... 9 NFF FERDIGHETSMERKE... 9 MILJØMESSIGE PLANER OG MÅLSETTINGER... 9 UTDANNING/KOMPETANSE KLUBBTILBUD LEDERE/TRENERE LAGKAPTEIN SPILLERNE

3 FORESATTE ØKONOMISKE KRAV/AKTIVE MEDLEMMER INSTRUKS LAGLEDELSEN INSTRUKS LAGLEDER INSTRUKS TRENER INSTRUKS FORELDREKONTAKTER LAGET PÅMELDING SERIE/CUP/TURNERINGER HOSPITERING SPILLERNES TILHØRIGHET LAGLISENS/SPILLERKONTRAKT/FORSIKRING SPILLLEROVERGANGER LAGOVERSIKT TRENINGSTIDER KAMPOVERSIKT DOMMERKORT TRANSPORT/SIKKERHET SKADER ÅRSMELDING FRA LAGENE REGLER/RETNINGSLINJER UTSTYR/MATERIALE KJØP AV FOTBALLUTSTYR SPILLEDRAKTER FOTBALLER MEDISINSK UTSTYR OPPBEVARING AV UTSTYR ØKONOMI KONTIGENT OG TRENINGSAVGIFT DUGNADER/SPONSORINNTEKTER Dugnad: BUDSJETT OPPGJØR FOR REISER KRETSDELTAGELSE UTMERKELSER STATISTIKKER UTMERKELSER VED ANTALL KAMPER ÅRS MEDALJE ÅRS VIMPELEN ÆRESMEDLEMSKAP/HEDERSTEGN

4 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON I. L Averøykameratene 1951 Aina Husby er engasjert som driftsleder Klubbens postadresse er: I.L Averøykameratene Postboks Averøy Tlf: AK Hjemmeside: 2 KLUBBHÅNDBOKEN FOR I.L AVERØYKAMERATENE Klubbhåndboken skal være et hjelpemiddel for alle tillitsvalgte, ledere, trenere og spillere. Styret ved driftsleder eller en valgt person, har ansvar for at håndboken holdes a jour. Driftsleder har ansvar for at styrets medlemmer og alle tillitsvalgte i sentrale funksjoner tildeles håndboken. Styret oppfordrer alle brukere av håndboken til å sende forbedringsforslag, skriftlig på mail: 3 FOTBALLSTYRET OG OPPGAVER I.L Averøykameratene er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og i Nordmøre & Romsdal Fotballkrets. Styret skal ha møte minst 1 gang pr. mnd. og skal minimum gjennomgå følgende saker på hvert møte i henhold til utfyllende styreinstruks (se eget dokument): Protokoll fra siste møte Økonomi ved nestleder Rapport/status fra styrets medlemmer 3

5 Klubben sitt styre består av: 1. Styreleder 2. Nestleder/Økonomiansvarlig 3. Sportslig leder - Senior 4. Juniorleder 5. Kontingentansvarlig/FIKS 6. Utdanningskoordinator 7. Foreldrekontakt/sekretær 8. 2 stk varamedlemmer Styret velger eventuelt regnskapskontor for regnskapsføring Styremedlemmer må være medlemmer i klubben og betale medlemskap HOVEDOPPGAVER STYRELEDER Fastsette agenda for styremøter og lede møtene, sende innkalling til styremøtene Overordnet ansvarlig for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben Hovedansvarlig for kontakten med NFF og NIF Hovedansvarlig for tildelte verv i klubben Representere klubben Ansvarlig for kontakt og kommunikasjon med klubbens sponsorer og samarbeidspartnere HOVEDOPPGAVER SPORTSLIG LEDER SENIOR Hovedansvarlig for sportslig utvikling. Lede sportslig utvalg. Sportslig leder skal sammen med sportslig utvalg engasjere trenere. Holde jevnlige møter med lagenes trenere Koordinere arbeidet med tildeling av treningstider Signere kontrakter med alle spillere Lede forhandlinger i forbindelse med overgangssaker 4

6 HOVEDOPPGAVER NESTLEDER/ØKONOMI Koordinere/lede økonomi/budsjettarbeidet og sikre gjennomføring i tråd med styrevedtak og årsmøtevedtak Regnskapsfører/regnskapskontor rapporterer til nestleder/økonomi Rapportere økonomisk status på styremøtene og foreslå tiltak om regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjett HOVEDOPPGAVER FORELDREKONTAKT/SEKRETÆR Representere klubbens medlemmer/foreldre ovenfor styret og vica versa Skrive styremøtereferat/årsmøtereferat Koordinere arbeidet med innsamling og sammensetning av årsmelding HOVEDOPPGAVER JUNIORLEDER Lede junior avdelingen, 6-16 år Påmelding av alle lag til seriespill og utvalgte turneringer Skrive årsrapport for junioravdelingen Sørge for at gruppen forholder seg til gjeldende lover og retningslinjer som styret har vedtatt Ansvarlig for spilleroverganger. Holde møter for trenere/lagledere, min 3 ganger i året. HOVEDOPPGAVER MEDLEMSANSVARLIG/FIKS Ajourføre medlemsregister internt/nff Medlemskontingenter aktive/støttemedlemmer 5

7 HOVEDOPPGAVER UTDANNINGSKOORDINATOR Oversikt/ajourføre frivillige verv i klubben Legge til rette for kompetanseheving/utvikling Koordinere kurs/seminar i regi av NFF/krets Rekruttere/kartlegge frivillige til klubben HOVEDOPPGAVER DRIFTSLEDER Se eget dokument 4 KOMITEER/UTVALG OG ØVRIGE FUNKSJONER VALGKOMITÈ Oppnevnes av årsmøtet og rapporterer til årsmøtet. Valgkomiteen har ansvaret for å innstille navn på kandidater til klubbstyre og til øvrige verv som skal velges på årsmøtet. SPORTSLIG UTVALG SENIOR Sportslig utvalg ledes av sportslig leder. I utvalget inngår 3 personer som har det sportslige ansvaret for satsingen i klubben. Sportslig utvalg har følgende oppgaver: Utarbeide retningslinjer for det sportslige arbeidet og utarbeide hjelpemidler for trenerne. Oppfølging av og støtte til trenerne Koordinere kompetanse hevende tiltak/kurs for trenere og ledere. ARRANGEMENTSKOMITÈ ATLANTERHAVSCUP Komiteen oppnevnes av styret og administreres av en turneringsansvarlig. Komiteen skal lede og gjennomføre Atlanterhavscupen 6

8 4.3.2 AC MILAN JUNIOR CAMP AVERØY Ansvarlige for gjennomføring velges av styret Organiseres og administreres av oppnevnte ansvarlige personer BANE OG ANLEGGSKOMITE Komiteen oppnevnes av styret og ledes av et styremedlem. Komiteen skal jobbe langsiktig for å skaffe tilstrekkelig anleggskapasitet Komiteen skal utarbeide plan for klubben sin utvikling fremover på anleggssiden. Planen skal legges frem for styret til godkjenning Ha løpende kontakt med kommunale avdelinger for å sikre at vi er tidlig inne i planprosessen MATERIALFORVALTER Oppnevnes av årsmøtet. Ansvar for oversikt over utstyr som tilhører I.L Averøykameratene Ansvarlig for klubbens utstyrslager Koordinere anskaffelser av utstyr i samarbeid med trenere og driftsleder UTDANNINGSANSVARLIG Er medlem av styret, ref pkt: 4.7 DOMMERKOORDINATOR Oppnevnes av styret Dommerkoordinator skal: Tilrettelegge for rekruttering og utdanning av dommere Oppsett av dommere i egne turneringer og seriekamper hvor kretsen ikke setter opp dommere Opplæring/informasjon til ledere og spillere om regler og retningslinjer Skrive årsmelding angående dommervirksomheten i klubben 7

9 TRENERKOORDINATOR Trenerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med: Klubbens trenere Klubbens styre og administrasjon Lagledere Fotballkretsen Har hovedansvaret for at klubbens sportsplan blir presentert for alle trenerne i klubben og sørge for at planen blir etterlevd. Bistå styret med å rekruttere og beholde nok trenere i forhold til antall lag. Legge til rette for å tilby tilpasset trenerutdanning. Har ansvaret for at det blir gjennomført minimum 2 trenerforum pr. år. Suveren ved utvelgelse av spillere til hospitering. Legge til rette for at spillere med ambisjoner og talent får utfordringer på sitt nivå. Påvirke til at treningene settes opp på en hensiktsmessig måte og i samsvar med gjeldende sportsplan. WEB ANSVARLIG Kontinuerlig oppdatering og vedlikehold av hjemmesiden til klubben Opplæringsansvarlig for at alle lagledere/trenere legger inn nyheter knyttet til egne lag og spillere Kontakt med klubbens styre og administrasjon 5 LOKALER/EIENDOMMER/PRAKTISKE OPPLYSNINGER BRUHAGEN STADION/KLUBBHUS Klubbhuset administreres av I.L Averøykameratene. Forespørsel om lån og leie av klubbhuset rettes til driftsleder. Det anbefales at de forskjellige lagledere benytter klubbhuset til alle arrangement rundt laget. 8

10 KLUBBVIMPEL Intensjonen med klubbvimpel er at den skal benyttes som en gest til møtende lag i turneringer eller ved andre spesielle anledninger. I.L Averøykameratene har 1 utgave av klubbvimpel som kan deles ut til møtende lag. Har du behov for vimpel, ta kontakt med driftsleder. PLANER/MÅLSETTINGER/UTDANNING/KRAV Klubbens strategi, målsettinger og handlingsplaner utarbeides av styret og godkjennes av medlemmene på årsmøtet. Årlige handlingsplaner skal utarbeides av den enkelte gruppe og danne grunnlaget for gruppenes og klubbens totalbudsjett. SPORTSLIGE PLANER OG MÅLSETTINGER Basert på planene i de forskjellige gruppene setter lagleder opp planer og målsettinger (sportslig og sosialt) for sesongen og gjennomgår disse med spillerne og foresatte. NFF FERDIGHETSMERKE Juniorleder i samarbeid med den enkelte gruppe legger opp til at de ulike lag kan få ta disse merkene. Det planlegges minst 1 dag hvor alle spillere kan delta på merkedagen. Dagen fastsettes senest 1. mai og gjennomføres etter sommerferie. Juniorleder er hovedansvarlig for fastsetting av dato, informere lagene og tilrettelegge øvelsene og gjennomføre merkedagen. MILJØMESSIGE PLANER OG MÅLSETTINGER Etablere et trygt og godt sosialt miljø som holder barna borte fra negative aktiviteter Hvert lag skal ha flere sosiale aktiviteter med spillerne Ledere, foresatte og spillere skal delta i dugnadsaktiviteter som er til nytte for lag og klubb Alle lag i Junioravdelingen, bør få mulighet til å delta i minst en turnering pr. år. Sosiale tiltak skal vektlegges og supplere sportslige målsettinger/aktiviteter. På disse møtene bør følgende dekkes: Presentasjon av klubben Presentasjon av laget Presisering av hva som vektlegges i laget 9

11 Målsettinger, hva driver vi med? Økonomi; kostnader for drift av laget, hvordan pengene skaffes til veie og hva de benyttes til Viktigheten av samarbeid med foresatte Gjennomføre 2 møter pr. år med foresatte Driftsleder eller representanter fra styret/formannen kan stille på møter om dette er ønskelig. UTDANNING/KOMPETANSE Klubben vektlegger at alle tillitsvalgte og trenere skal ha en kompetanse tilpasset klubbens behov/målsettinger. Klubben mottar tilbud om kurs fra NFF / Fotballkretsen og vil i størst mulig grad legge til rette for at disse kursene kan holdes internt i klubben. Klubben dekker kursavgifter og litteratur. Alle lagledere og trenere skal ha gjennomgått Klubbhåndboken før sesong start. KLUBBTILBUD Klubben skal gi tilbud om: Utdanning Støtte laglederne og trenerne i arbeidet Skape innsikt og samarbeid mellom laglederne/trenerne Arrangere minst ett medlemsmøte i året Sørge for lokaler, treningsforhold, sosiale og sportslige aktiviteter LEDERE/TRENERE Ledere / trenere skal: Ikke sette egne mål foran spillernes Være forbilde og vise rettferdighet Ha og vise respekt for dommere Være lojale mot klubbens mål og følge etikk og holdningskrav Ikke benytte seg av rusmidler når en representerer klubben Ha kjennskap til NFF sine regler 10

12 Ha 2 møter med foresatte. Et før sesongstart og et etter at sesongen er over LAGKAPTEIN Lagkapteinen velges av lagleder/trener og spillerne sammen. Lagkapteinens rolle er viktig: Lagkapteinen skal i samarbeid med dommeren medvirke til at kampen gjennomføres etter gjeldende regelverk og god kampånd-fair play Lagkapteinen skal være bindeleddet mellom sine spillere og dommeren under kamp Lagkapteinen skal hjelpe til med at spillerne retter seg etter dommerens avgjørelser og anvisninger SPILLERNE Spillerne skal: Ha orden over eget og klubbens utstyr Ha respekt og toleranse ovenfor både medspillere og motspillere Ha god disiplin og oppførsel Avstå fra bruk av rusmidler når en representerer klubben Vise ærlighet, både mot seg selv og andre Vise positive holdninger til dommere Stille opp for sponsorer/bruke sponset klær Følges ikke etablerte spilleregler, kan dette få konsekvenser for den enkelte spiller og leder, og i enkelte tilfeller laget. Styret avgjør i hvert enkelt tilfelle straffereaksjoner mot spillere/ledere. Ved brudd på regelen om ikke å bruke rusmidler f.eks. i forbindelse med turneringer vil dette føre til at foresatte blir informert. Videre vil dette kunne føre til hjemsending på egen regning og andre straffetiltak som bekjentgjøres for spiller og foresatte før det aktuelle arrangement. 11

13 FORESATTE Foresatte skal: Delta etter evne for sitt lag og I.L Averøykameratene når det gjelder leder og treningsoppgaver, transport, inntektsbringende aktiviteter og sosiale tiltak Vise respekt for lagledere, trenere, spillere, motstandere, dommere etc. Ikke benytte seg av rusmidler når de deltar sammen med klubben Vise vilje til å ta imot tilbud om lederutdanning Stille til min. 2 dugnader pr år. 6 ØKONOMISKE KRAV/AKTIVE MEDLEMMER Alle deler av forpliktelsene skal innfris, d.v.s.: Medlemskontingent/treningsavgift skal være betalt innen forfall eller senest innen første seriekamp Loddbøker og/eller sesongkort/fordelskort eller tilsvarende skal selges ut så langt det lar seg gjøre Medlemskontingent/treningsavgift besluttes på årsmøte Det stilles også krav til foreldre og foresatte til å delta på min 2 dugnader for klubben. Dugnader kan være hjelpe til på hjemmekamper, transport, turneringer, nedvask, vakt på AC Milan camp m.m. Spillere som ikke har overholdt sine forpliktelser har ikke rett/anledning til å delta i klubbens aktiviteter og således strykes som medlem i klubben (ref. klubbens vedtekter). Ved evt. ny innmelding må gamle krav gjøres opp. Medlemmer som har tillitsverv i klubben (trenere/lagledere etc.) anses å gjøre sin dugnadsinnsats gjennom tillitsvervet og kan fritas for annen dugnad. 12

14 INSTRUKS LAGLEDELSEN Ansvarlig for spilleres oppførsel på trening/kamper og reiser Skal ivareta I.L Averøykameratene`s gode navn og rykte Oppmuntre spillerne til egentrening Avholde møter med spillere og foresatte Ha kjennskap til NFFs lovverk og reglement, inkludert FAIR PLAY Sette opp treningskamper Sørge for rekruttering til laget Rette seg etter dommerens anvisninger og på en rolig og behersket måte å gi nødvendige beskjeder til egne spillere under kampens gang fra innbytterbenken Påse at oppvarming under kampen foregår bak eget mål eller bak assistentdommer på samme side som reservebenken og ikke i spillerdrakt Sørge for at spilleren ikke har på seg noe som kan være farlig for verken dem eller andre når de er på banen Påse at spillerne er korrekt antrukket Se til at garderobeanlegg som benyttes forlates ryddig Alt nødvendig utstyr skal være på plass i forbindelse med trening og kamper Q Møteplikt på ledermøter innkalt av daglig leder eller klubbens øvrige ledelse Q Følge klubbens utdanningsplan Følge klubbens etikk og holdningskrav Påse at det blir tatt vare på verdi saker Påse at møtelokalet som blir brukt er ryddig etter bruk 13

15 INSTRUKS LAGLEDER Ta seg av alle administrative oppgaver med laget Innhente alle personalia opplysninger om spillere på laget og melde fra om dette til Juniorleder og driftsleder Melde fra om spilleroverganger til juniorleder/sportslig leder og FIKS ansvarlig Lagleder er ansvarlig for å ajourholde eget lag, dvs nye medlemmer/utgående medlemmer. Dette skal rapporteres fortløpende til klubbens FIKS ansvarlig Ansvarlig for at tildelt materiell blir behandlet på en forsvarlig måte. Oversikt over materiellbehov skal sendes materialforvalter/driftsleder før sesongstart Sørge for utstyr i forbindelse med hjemmekamper og bortekamper eks. reservedrakt eller markeringsvester Registrere på dommerkortet spillere som benyttes under kamp og føre statistikk over benyttede spillere og scoringsoversikt. Statistikk skal inngå i lagets årsrapport Ansvarlig for påmelding av lag til turneringer. Påmelding skal alltid skje via Juniorleder/ Sportslig leder Ved reising til turneringer har laglederen ansvaret for reiseopplegget med opphold Møteplikt på gruppemøter Skrive årsrapport for laget og foreta utdeling av utmerkelser på årsavslutning INSTRUKS TRENER Treningen skal være målbevisst og mest mulig variert. Treningsopplegget skal følge anbefalinger fra sportslig utvalg og klubbens sportsplan. Trenerne på aldersbestemte lag skal i løpet av sesongen legge opp treningen med tanke på kravene til de enkelte ferdighetsmerker Ansvarlig for uttak av spillere til alle lagets kamper Møteplikt på ledermøter eller trenermøter Treneren skal samarbeide positivt med øvrige lag/trenere for å sikre at spillere blir godt ivaretatt ved aldersopprykk eller når de går til nye trenere Trenere skal ikke legge hindringer for at spillere kan benyttes på eldre lag i klubben, så lenge dette gjøres ihht. NFFs eller AKs reglement 14

16 INSTRUKS FORELDREKONTAKTER Informasjon til laget Transport til kamper, sette opp kjøreliste til alle kamper Sosiale samlinger for laget, sørge for å gjennomføre minst 2 sosiale samlinger med laget pr.år 7 LAGET Her følger noen praktiske opplysninger til nytte for lagledelsen: AK ønsker mange hjelpere. Da blir det en LITEN jobb for den enkelte Et lag bør ha 4-5 medhjelpere, det blir også mer sosialt Laget bør bestå av: Hovedtrener Hjelpetrener Lagleder Forelderkontakt Forelderkontakt PÅMELDING SERIE/CUP/TURNERINGER Påmelding til serie gjøres av lagleder i samråd med juniorleder /sportslig utvalg NFFs regler i forbindelse med cuper/turneringer skal følges. Husk at ved deltakelse i cuper/turneringer må foresatte ha gitt sin tilslutning. HOSPITERING SPILLERNES TILHØRIGHET Til og med gutt/jente 13 år, skal årsklasser så langt som mulig holdes intakt. Det skal være unntak når det gjelder en spiller som p.g.a. dyktighet bør delta/hospitere på høyere lag for sportslig utvikling. Dette avklares av juniorleder/sportslig leder og trenerkoordinator sammen med trenere. Dersom et lag ønsker å benytte en spiller fra et annet lag skal lagledelsen for dette laget kontaktes før vedkommende spiller kontaktes og benyttes. 15

17 LAGLISENS/SPILLERKONTRAKT/FORSIKRING Spillere som deltar på senior lag som A-lag, B-lag, Junior-lag og aldersbestemt lag, er dekket av laglisensen. Her er spillerne også forsikret i henhold til NFF s «fotballforsikring», mot betalt kontingent. Det må gjøres før første seriekamp den aktuelle sesongen Det er også muligheter for å tegne egen/individuell utvidet «fotballforsikring» - informasjon om dette finnes på: SPILLLEROVERGANGER NFFs lover angir hvordan en skal forholde seg ved spilleroverganger. Lagledelsen tar kontakt med sportslig leder/juniorleder i hvert tilfelle for å sikre at overganger skjer i henhold til regelverk. LAGOVERSIKT Lagleder er ansvarlig for å ajourholde eget lag, dvs nye medlemmer/utgående medlemmer. Dette skal rapporteres fortløpende til klubbens FIKS ansvarlig Kopi av endringer skal også sendes til sportslig leder/juniorleder når det er endringer. Alle lag skal sende inn totaloversikt innen 1. februar. Listen skal inneholde, navn, adresse, f.dato, tlf, m.m. TRENINGSTIDER Treningstider/baner tildeles lagene ut fra sportslige kriterier og hvilken bane som benyttes i seriekamper. Det lages kampoppsett og treningsoversikt for alle baner. KAMPOVERSIKT Kampavvikling: Lagledelsen er ansvarlig for at lagene møter til de oppsatte/avtalte kamper Ved hjemmekamper skal alltid motstander og dommer kontaktes i god tid. Send en SMS til bortelag og dommere og ønsk dem velkommen. Garderober åpnes og sjekkes ut før motstander ankommer. Kampvert utpekes av lagleder/arr.ansvarlig. Kontroller at kampball, linjeflagg og oppmerking av banen er ok 16

18 Sjekk motstanders draktfarge og avtal med motstander hvordan dette løses i praksis (reservedrakter/spill med markeringsvester) Fyll ut dommerkortet, sjekk det og signer etter kampen Dommerregning skal betales direkte til dommer. Forskudd kan mottas fra driftsleder. Dersom lagledelsen legger ut for dommerregning, refunderes beløpet omgående etter mottak av godkjent kvittering Endres kampdag etter avtale med motstander, skal melding alltid gis AK ved junior leder/sportslig leder. Fotballkretsen skal også varsles. AK kan nekte en kamp flyttet Dersom kampen ikke avvikles/motstander ikke møter, skal AK ved sportslig leder/juniorleder ha melding snarest mulig for øvrig gjelder NFF s reglement. DOMMERKORT Dommerkortet (i de klassene dette benyttes) undertegnes som nevnt i kap. 8.7 etter kampen. Sjekk at resultat og evt. kort er satt på rett spiller. Kvittering for dommerregning leveres/sendes driftsleder for refundering TRANSPORT/SIKKERHET Kjøretøy som transporterer klubbens spillere skal holde et høyt sikkerhetsnivå. Bruke sikkerhetsselene i bilen og kjør ikke med flere enn det er tillatt i bilen. SKADER Lagledelsen må sette seg inn i rutiner for utfylling av skademelding, samt enkel skadebehandling. Ved skader i kamp eller trening må skademelding fylles ut, og driftsleder informeres Ved utfylling av skademelding husk: Underskrift av trener/lagleder Husk avkryssing for leggskinn Kvittering på alle utlegg 17

19 ÅRSMELDING FRA LAGENE Årsmelding skrives av lagleder i samarbeid med trener ved sesongslutt og leveres til driftsleder senes 1.nov. Årsmeldingen skal inneholde: Lagleder/trener Kort beskrivelse av gjennomføringen av årets sesong Rapport om deltakelse i cuper/turneringer Avholdte aktiviteter Kampstatistikk og målforskjell (ikke minigutt/jente og lillegutt/jente) Navn på spillere Spillere som har representert klubben utad Utmerkelser (innsatspokal) 8 REGLER/RETNINGSLINJER Følgende publikasjoner er tilgjengelige og leveres ut før sesongstart: Laglederperm, som viser klubbens organisasjonskart, navn, adresser (egne spillere), kampreglement og spilleregler Håndbok (lover og vedtekter) for I.L Averøykameratene 9 UTSTYR/MATERIALE Driftsleder er ansvarlig for utstyr og foretar innkjøp. Fortrinnsvis foretas et felleskjøp av utstyr. Kjøp av utstyr blir basert på lagenes behov og klubbens økonomi. Materialforvalter har ansvaret for klubbens utstyr og foretar utlevering, supplering og oppbevaring av utstyr i klubbens utstyrs rom. Utstyrsbehov skal meldes inn etter oppgitte frister. Lag som ikke leverer innen fristen, kan ikke påregne å få utlevert utstyr for kommende sesong. Lagene har ikke anledning til å foreta innkjøp på AK`s regning uten avtale med driftsleder. 18

20 KJØP AV FOTBALLUTSTYR I.L Averøykameratene har avtale med MX Sporten Elnesvågen. Som medlem får du rabatter på fotballutstyr ved visning av medlemskort. (det gis beskjed ved leverandør byte) SPILLEDRAKTER Materialforvalter sørger for spillerdrakter til det enkelte lag i god tid før sesongstart. For å unngå at drakter forsvinner skal lagleder samle inn alle drakter ved sesongslutt og sørge for at spillere som slutter, leverer tilbake klubbens utstyr. Ved manglende innlevering faktureres den enkelte spiller kr 800,- Klubben har 1 sett reservedrakter til A-lag/B-lag/Jr-lag som kan benyttes på bortekamper dersom motstander har lik draktfarge. Reservedrakt kan lånes av materialforvalter og skal leveres tilbake innen 3 dager i rengjort stand. FOTBALLER Fotballer tildeles lagene av materialforvalter. MEDISINSK UTSTYR Hvert lag får tildelt medisinsk utstyr av materialforvalter når sesongen starter. Supplering av utstyr fås også av materialforvalter fortløpende OPPBEVARING AV UTSTYR Det er lagledelsen som har ansvar for å holde alt utstyr i orden. Lag som har eget utstyr oppbevarer dette selv. Utstyrs rom er også tilgjengelig på klubbhuset på Bruhagen stadion. 19

21 Standard utstyr som leveres og eies av klubben. Utstyrsliste: Knøtte- Gutte Junior B-lag. A-lag 3/Damelag Smågutte Draktsett 1 sett 1 sett 1 sett 1 sett 1 sett (hvit/rødt) Treningspakke Nei Nei Ja Ja Ja Genser Nei Nei Nei Nei Ja Nikkers Nei Nei Nei Nei Ja Strømper Nei Nei 1 par 1 par 2 par (sort) Reiseantrekk Nei Nei Nei Ja Ja Shorts (sort) Nei Nei Nei Nei Ja Bag Nei Nei Nei Nei JA Vannflaske Nei Nei Ja Ja Ja Keeperhansker 1 sett 2 sett 2 sett 2 sett 2 sett Kampball 1 pr. lag 1 pr. lag 2 stk - -. Trenings-utstyr Pr. lag: 2 sett vester, 1 ball pr. spiller 10 kjegler/ hatter Pr. lag: 2 sett vester 10 stk. 4-er baller, 10 kjegler/ hatter Pr. lag: 2 sett vester 10 stk. 4/5-er baller 20 kjegler/ hatter. Pr. lag: 2 sett vester 10 stk. 5-er baller 20 kjegler/hatter Drikkeflasker Pr. lag: 2 sett vester 20 stk. 5-er baller 20 kjegler/hatter Drikkeflasker Medisinskrin 1 pr. lag 1 pr. lag 1 pr. lag 1 pr. lag Ja Ballpumpe 1 pr. lag 1 pr. lag 1 pr. lag 1 pr. lag Ja Ballnett 1 pr. lag 1 pr. lag 1 pr. lag 2 pr. lag 2 stk. 20

22 10 ØKONOMI Klubben er avhengig av spillere/foresattes dugnadsinnsats for å drive klubben. I tillegg til betaling av medlemskontingent/treningsavgift og egenandeler ved sommerturneringer/treningsleir. KONTIGENT OG TRENINGSAVGIFT Medlemskontingent og treningsavgift fastsettes årlig av årsmøtet. Giro sendes registrerte medlemmer pr. feb/mars. Nye medlemmer sendes fortløpende. Medlemskontingent må være betalt innen seriestart, foran hver sesong. Hvis ikke avgiften blir betalt i tide, blir spiller nektet adgang til trening og kamper. DUGNADER/SPONSORINNTEKTER Alle medlemmer m/foresatte skal primært arbeide for å skaffe inntekter til I.L Averøykameratene og ikke direkte til det enkelte lag Lagene plikter å delta på dugnader som arrangeres av klubbledelsen. Lag som på eget initiativ skaffer dugnader eller sponsorinntekter må få dette godkjent av aktivitetsutvalget og en fordelingsnøkkel legges til grunn Tiden lagene bruker på egne dugnader kommer i tillegg til felles dugnadsarbeid Lagene må levere lagsregnskap innen 1. november hver sesong. Retningslinjer for dugnader: Dugnad er arbeid for fellesskapet i klubben, ikke til enkeltpersoner eller spillere. All dugnad som gjøres til inntekt for et lag i AK skal gå gjennom klubben og fordelingsnøkkel legge til. Den som ikke deltar i dugnaden kan kjøpe seg fri ved hjelp av et fritaksgebyr Dugnad: Vi kan dele dugnadsarbeidet i 3 hovedformer. Felles dugnader. Dette er dugnader som bestemmes av klubben. Pliktig deltagelse. Arbeid som utføres av trenere, lagledere, tillitsvalgte etc. Lags dugnader; dugnader i regi av det enkelte lag der mesteparten av inntekten går til laget 21

23 Dugnadsregler i AK: Foresatte til spillere og spillere i klubben skal stille på minimum 2 felles dugnader i året. Fritaksgebyr er kr 500,- pr. dugnad og skal betales til klubben. Lag hvor få eller ingen deltar i felles dugnad kan risikere å bli trukket fra serien Fordeling av dugnads inntekt mellom klubb og lag Felles dugnad. Egne regler avhengig av aktivitet. Mest til klubben, noe til lagene. Lagsdugnad gjennom aktivitetsutvalget; 20 % til klubben og 80 % til laget. Lagsdugnad skaffet på egen hånd; 20 % til klubben og 80 % til laget. Sponsormidler direkte til lagene; 20 % til klubben og 80 % til laget. Alle dugnader og egne sponsorer skal klareres med driftsleder og styreleder Oversikt dugnader Feller dugnader i klubben, kan bli endret. Atlanterhavscup/feb. hvert år Basar Loppemarked AKademiet Arrangement hjemmekamper Kiosk A-lags kamper Hovedlotteri AC Milan Jr Camp Averøy Nedvask Lags dugnader i klubben, dette kan variere en del. Skrapelodd Salg av juletrær Sponsordugnader Varetellinger 22

24 BUDSJETT Det enkelte lag disponerer ikke eget budsjett, men inngår i klubbens totale budsjett. OPPGJØR FOR REISER Foresattes bruk av bil for transport av spillere til/fra kamper betraktes som en dugnad. KRETSDELTAGELSE Ved deltakelse i kretslagssamlinger kan det søkes styret om tilskudd til dekning av reiseutgifter iflg.bilag 11 UTMERKELSER Klubben deler ut en rekke utmerkelser for innsats i klubben. STATISTIKKER AK har i dag ikke personell til å ivareta dette arbeide. Vi skulle ønske en som kunne ivaretatt dette arbeide. Ta kontakt dersom du vil hjelpe til med klubbens statistikker. Inntil vi har en eller flere som kan gjøre dette, vil dessverre ikke tildeling bli gjort som vi burde. UTMERKELSER VED ANTALL KAMPER Spillere som har spilt 100, 200, 300 osv. kamper blir tildelt et hederstegn på årsmøtet. A-LAG (menn): kamper: - Fotball og sko, sølv m/tresokkel Inngravering: Navn A-kamper - Årstall kamper: - Glassfjell Inngravering: Navn A-kamper - Årstall 23

25 300 - kamper: - Fotballspiller m/tresokkel Inngravering: Navn A-kamper Årstall 10ÅRS MEDALJE Tillitsvalgte eller aktive spillere/dommere på seniornivå som har deltatt aktivt i 10 år i klubben blir tildelt en spesiell 10-års medalje på årsmøtet. 15ÅRS VIMPELEN Tillitsvalgte eller aktive spillere/dommere som har deltatt aktivt i 15 år i klubben blir tildelt en klubbvimpel på stang. ÆRESMEDLEMSKAP/HEDERSTEGN Æresmedlemskap henger høyt og gis til medlemmer som har gjort en spesiell stor innsats for klubben enten sportslig, administrativt eller begge deler. AK`s styre oppnevner æresmedlemmer. 24

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Tasta Il er et eget idrettslag med juridisk ansvar. Klubben er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og derigjennom i Rogaland Fotballkrets (RFK). Styret skal

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL KLUBBHÅNDBOK Vår hovedmålsetting er: Hinna Fotball skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere,

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Klubbhåndbok Madla IL 2016

Klubbhåndbok Madla IL 2016 Breddeklubben med tilbud for deg som vil noe mer Vi vil gi Fotballglede, Muligheter og Utfordringer til alle Vi er: M medspillere A arbeidsomme D delaktige L lagspillere A alltid på hugget MADLA IL INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK IL BRODD FOTBALL

KLUBBHÅNDBOK IL BRODD FOTBALL KLUBBHÅNDBOK IL BRODD FOTBALL Klubbhåndboken gjelder for alle ledere og spillere i IL Brodd fotball. Fotballstyret skal årlig revidere håndboken. Det er også fotballstyret gjennom ungdomsleder, minileder

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TASTA IL

KLUBBHÅNDBOK TASTA IL KLUBBHÅNDBOK TASTA IL Klubbhåndboken gjelder for alle ledere og spillere i Tasta Il. Fotballstyret skal årlig revidere håndboken. Det er også fotballstyret gjennom ungdomsleder, barneleder og seniorleder

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB Styret Mål- og strategiarbeid/rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og driftskontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig (28.11.16)... 4 Materialforvalter

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 20.01.2015 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 02.01.2017 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret 14.02.2017 mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

ABC for ledere og tillitsvalgte

ABC for ledere og tillitsvalgte Et informasjonshefte fra Sportsklubben Guard ABC for ledere og tillitsvalgte Vi ønsker deg med dette velkommen som leder og tillitsvalgt i Sportsklubben Guard. Vi er takknemlige for at du vil bruke av

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Velkommen til KIL/Hemne. Hjemmekampen

Velkommen til KIL/Hemne. Hjemmekampen Velkommen til KIL/Hemne Som hjemmelag og arrangør ønsker KIL/Hemne å være et godt vertskap for alle motstandere, dommere og andre som gjester oss. Vi skal stimulere og oppfordre til Fair play og være gode

Detaljer

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok Klubbhåndbok Dokumentet beskriver organisasjon, rutiner, roller og ansvar på et overordnet nivå. I Klubbhåndboken ligger det referanser til alle godkjente prosedyrer som alle i Træff skal følge. Hensikten

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Rygge IL Fotballgruppen

Rygge IL Fotballgruppen Rygge IL Fotballgruppen Organisasjonsplan 20130321 Versjon 1.1 Innledning Rygge IL ble formelt stiftet 22. november 1932, etter en sammenslåing av flere av bygdas idrettsforeninger, og fylte 80 år sist

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. I ungdomsfotballen 2015

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. I ungdomsfotballen 2015 Stiftet 3. Mars 1920 En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år Verdt å Vite I ungdomsfotballen 2015 Ketil Brekke daglig leder/ dommeransvarlig ketil.brekke@fanafotball.no / 55 13 94 43 /

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Stedfortreder for leder. Definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem

Stedfortreder for leder. Definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem 1. Leder Rita Hanssen Fastsette agenda for styremøter og lede møtene. Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben. Ansvarlig Kvalitetsklubb (Se detaljerte oppgaver

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 7 Økonomi Rev. 06.10.2009 7 Økonomi 7.1 Rutine for regnskap og budsjett Følgende rutine gir en beskrivelse av regnskaps- og budsjettrutinene

Detaljer

FK MANDALSKAMERATENE KVALITETSKLUBB

FK MANDALSKAMERATENE KVALITETSKLUBB ORGANISASJONSPLAN: Klubbens styre velges av årsmøte iht klubbens gjeldene vedtekter. Klubben har egen vedtekter basert på NIFs lov og lovnormen for idrettslag som finnes i lovheftet fra NIF. Klubbens vedtekter

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017 ABC Lagleder futsal barn 11. oktober 2017 Velkommen! Knut Norstrøm Konkurranse avd. Tone Holm Dagsvold Klubbutvikler Agenda - Fotballens verdigrunnlag - Lagleder-rollen - Futsal sesongen 2017/2018 Barn

Detaljer

Velkommen til sesongen 2013!

Velkommen til sesongen 2013! Velkommen til sesongen 2013! Hei, her følger litt informasjon til spillere og foresatte fra MIF breddefotball om sesongen 2013! Deltageravtale Alle som skal spille fotball i MIF breddefotball må lese gjennom

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte!

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! WWW.OPPSALFOTBALL.NO Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Vårt mål: Norges beste breddeklubb! Vår visjon: Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! www.oppsalfotball.no Agenda 1. Informasjon om

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato 10.01.2017 Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder i VBK... 2 Nestleder og økonomiansvarlig i VBK... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 FOTBALL Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 Det handler om respekt, ikke sant? Surnadal IL Fotball vil i løpet av vinteren og våren 2012 igangsette forskjellige tiltak for å bli en foregangsklubb når det

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger Holdningsavtale mellom Skeid og.. Navn Datert Skeid om verdier og holdninger I Skeid ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til å skape en trygg

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16-års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL Funksjonsbeskrivelse: Håndballstyret side 1 av 5 5 Formål: Ansvarlig: Referanser: Klarlegge funksjon og rolledeling i håndballstyret Styrets leder Funksjonsbeskrivelser Lag Funksjonsbeskrivelser Sportslig

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN

HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 26.02.2013 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg på Vidarvoll og en ny giv i hele

Detaljer

Instruks Lagledelse i Breddegruppen

Instruks Lagledelse i Breddegruppen Instruks Lagledelse i Breddegruppen Fastsatt 8. mai 2012 1 Innhold Dette er en dokumentasjon rundt lagledelse i RIK som gir en overordnet beskrivelse av roller og oppgaver. God lagledelse er en viktig

Detaljer

Oppgavebeskrivelse for styret

Oppgavebeskrivelse for styret IL Holeværingen fotball Oppgavebeskrivelse for styret Styreleder Leder har det overordnede ansvaret for driften av fotballgruppa, herunder informasjons og presseansvar. Hovedstyret Representere fotballgruppa

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder Generell klubbinformasjon Historie Klubben er opprinnelig stiftet 21. November 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16 års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017 MØTE 14.AUGUST 2017 Lag, trenere, lagledere, treningstider og kamper Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider avklart, endelige terminlister 25.august Endringer i treningstider pga kamper sendes

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 3 Organisasjonsplan Rev. 06.10.2009 3 Organisasjonsplan Leder Nidelv IL Fotball Frode Helmersen Sekretær Sissel Aarseth Kasserer Line

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer