Håndbok for Nidelv IL fotball

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for Nidelv IL fotball"

Transkript

1 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 3 Organisasjonsplan Rev

2 3 Organisasjonsplan Leder Nidelv IL Fotball Frode Helmersen Sekretær Sissel Aarseth Kasserer Line Sandeberg Utdanninskoordinator Bjørn Nordvik Sportslig leder Steinar Selven Økonomi/Marked Arrangement Mette Juber Varan Anlegg Eilert Wangberg Hovedtrener Senior Dag Bordal Sponsoravtaler Nidelv Cup Miljøkontakter Banekoordinator Dommer kontakt Jan Ove Sjøvold. (barn) Reklamesalg Fotballskole Jenter 11 Mat.forvalter senior Tor Johannsen Koordinator Ungdom Even Aasen Spesielle tiltak Massemedia Gørill Tranås Mat.forvalter yngre Halvor Loktu Koordinator Barn Ole Jørgen Maaø Kiosksalg lerkendal Gunvor Setaas Banekomite Bygningskomite Kontaktperson lagleder er Sportslig utvalg Kontaktperson økonomi er Kasserer Kontaktperson miljø er Arrangement - 2 -

3 3.2 Verv og oppgavedeling STYRET Styrets plikter og gjøremål er fordelt på flere personer. I denne klubbhåndboken for Nidelv Fotball finnes fordeling av dette mellom de ulike verv, slik at hver enkelt vet hva de har ansvar for. Dette trenger nødvendigvis ikke å være den beste løsningen, så oppgavene kan fordeles på en annen måte. Men man bør unngå at en person sitter med det meste av oppgavene og ansvaret, slik at ikke klubben kollapser når denne personen går lei. Videre bør styret bestå av foreldre og trenere og evt. lagledere for at alles interesser ivaretas og at man får et mer kreativt styre. Gjerne ta med noen helt uten fotball- eller annen idrettsbakgrunn, men med interesse og erfaring fra annen foreningsvirksomhet og administrasjon for å få nye impulser utenfra. For å oppnå kontinuitet i styret, er det vedtatt at man velges til de ulike verv for en toårs periode. Styret i Nidelv Fotball består av følgende verv : 1. Leder 2. Nestleder (Ikke valgt pr.2009) 3. Kasserer 4. Sekretær 5. Sportslig leder 6. Styremedlem 1 (Bane og Anlegg) 7. Styremedlem 2 (Arrangement/dugnad/sponsor) 8. Styremedlem 3 (Utdanning) Funksjon 1, 3 og 4 danner driftsstyret med ansvar for den daglige drift og forberedelser til styremøtene. De øvrige er ansvarlige for egne utvalg med definerte arbeidsoppgaver og -funksjoner. En forutsetning for at styret og klubben for øvrig skal fungere er at alle først og fremst tar helhetlig ansvar for klubben og deretter 100% ansvar for eget ansvarsområde. Styremøtene brukes til å fordele oppgaver, treffe beslutninger og bli enige om tidsfrister. Utvalgene har ansvar for å utføre selve arbeidet mellom styremøtene innen avtalte frister

4 3.2.1 Styreleder (Styremedlem) Ansvar: Oppgaver: Klubbens leder med ansvar for styremøtene, koordinasjon av utvalgenes arbeider, fordele Nidelv fotballs oppgaver og være klubbens ansikt utad. a) Ansvar for klubbens daglige drift. b) Møteforberedelse for styremøter og årsmøte. c) Ansvar for Aktivitetsplan. d) Utarbeide årsmelding/styreberetning. e) Representasjon for Nidelv Fotball utad. f) Delta på hovedlagets styremøter som avdelingens representant. g) Ansvar for intern kontroll i Nidelv Fotball. h) Utarbeide og vedlikeholde stillingsinstruks for styremedlemmer. i) Styrets kontaktperson mot krets, kommune, idrettsråd, NFF, NIF, OK så fremt det ikke spesifikt fremgår av andre styremedlemmers instruks. j) Følge opp at alle planer og vedtak blir fulgt opp i avdelingen. k) Økonomisk og sportslig planlegging sammen med utvalgsledere. l) Utvikle klubbens organisasjon videre. m) Ansvar for fullmakter i klubben. n) Tar imot alle henvendelser på mail og sender dem videre i organisasjonen. o) Info fra krets, kommune, idrettsråd, fylke og NFF til lagene og tillitsvalgte. p) Ansvarlig for idrettsregistreringen. q) Ansvarlig for å oppdatere Nidelv fotballs kontaktpersoner på hjemmeside, NFF og TFK 1. Ansvarlig for organisasjon/mål/verdi/handlingsplan - ansvarlig for Nidelv fotballs planprosess og redaktør for Nidelv fotballs klubbhåndbok a) Lede prosessen mellom styret og lagene om klubbens organisasjon, verdigrunnlag, mål og handlingsplan. b) Fremme forslag til styret om klubbens organisasjon, verdigrunnlag mål og handlingsplan. c) Koordinere og samordne utvalgenes planer i en helhetlig plan for Nidelv fotball. d) Gi styret forslag til de føringer som styret ønsker å gi utvalgene for deres planer

5 3.2.2 Nestleder (ikke valgt i 2009, oppgaver lagt under utdanning) (Styremedlem) a) Stedfortreder for styreleder. b) Kontaktperson til valg komiteen. c) Ansvarlig for laglederen i klubben. Påse at alle lag er oppsatt med lagleder. d) Lederutdanningen i Nidelv fotball (ikke trenere og hvor ansvaret er tillagt sportlig utvalg) e) Gjennomføre kontaktmøte for tillitsvalgte i lagene. f) Koordinere oppdatering av klubbens medlemsregister. g) Opplæring av nye styremedlemmer. h) Styrets kontaktperson vedrørende spørsmål om forsikringsordninger. i) Ansvarlig for prosjektet fotballskole/rekruttering. j) Koordinator for informasjon i Nidelv fotball k) internettside (redaktør) l) fotballskole/rekruttering. m) Utarbeidelse av laglederperm for Nidelv fotball Kasserer (Styremedlem) Ansvar: Forvalter klubbens økonomi etter lover, instrukser egen klubb, krets og forbund. Oppgaver: a) Oppfølging av regnskapsfører. b) Styrer økonomi og sammenholder dette med budsjett. c) Koordinere budsjettarbeidet sammen med styreleder. d) Ha kontroll med driftsresultat og likviditet. e) Være styrets kontaktperson mot revisorer. f) Inn- og utbetalinger. g) Følge opp medlemskontingent og aktivitetsavgifter mot n3sport. h) Økonomisk oppfølging av trener/leder/dommerkontrakter. i) Hente posten og fordele denne. j) Ansvarlig for lotteriet hvert år - 5 -

6 3.2.4 Sekretær (Styremedlem) a) Sekretær i styret og skriver referater fra møter. b) Kontorutstyr/-rekvisita - PC og kopimaskin. c) Sørge for at kontoret er ryddig og inneholder det vi trenger her. d) Forvalte klubbens premiesamling. e) Bistå sosialkomiteen i klubben. f) Har ansvar for oppdatering av Nidelv fotballs arkiv g) Klubbhåndbok h) Laglederperm i) Trenerperm j) Sportslig plan k) Handlingsplan l) Årsmøtepapirer/regnskap/budsjett m) Styremøteprotokoller Sportslig leder (Styremedlem) a) Kontaktperson opp mot fotballkretsen i alle sportslige spørsmål b) Styrets kontaktperson mot lagene i sportslige spørsmål c) Kontaktperson om NFF s fotball- og dommerregler d) Påmelding av lag til serie og de cup er som er bestemt av styret e) Fordeling av treningstid f) Ansvar for spilleroverganger g) Ha ansvar for spillerregistreringen h) Ansvar for trenerne i klubben. Påse at trenere er utpekt for alle lag i) Opprette trenerforum og følge opp trenerne gjennom dette j) Koordinere merkeprøver k) Ansvarlig for Nidelv fotballs deltagelse på sonesamlinger l) Gjennomføre regel- og holdningsmøter med alle lagene minst en gang i året før sesongstart. (tas på kontaktmøte) m) Utarbeide trenerperm n) Gjennomføre kontaktmøte for tillitsvalgte i lagene. o) Lage retningslinjer for all aktivitet i Nidelv fotball p) Utarbeide forslag til det sportslige i prosjektet fotballskole/rekruttering q) Legge fram forslag til sportslig plan for styret som skal inkluderes i Nidelv fotballs mål- og plandokumenter. r) Ressursperson for jentefotball s) Etablere jentelag for alle års trinn t) Generell rekruttering av jenter for eksempel skoleklasselagsturnering - 6 -

7 3.2.6 Styremedlem bane og anlegg a) Forvalte baner og anlegg i klubben (utbedring, vedlikehold, brøyting, utstyrs bod, dugnad) b) Styrets representant mot Trøndelag Fotballkrets, kommune, fylke, idrettsrådet i alle spørsmål vedrørende bane/anlegg og hus c) Deltaker i prosjektet fotballskole/rekruttering d) Klubbens kontaktperson for valgt materialforvalter e) Ansvar for nøkler og adgangskontrollkort. Ansvarlig vedlikehold og drift av garderober. Kontaktperson mot hovedlaget angående klubbhus f) Lagenes kontaktperson i styret ved bestilling av leie av baner og hall, samt den som har ansvar for å bestille leie av baner/hall for lagene Styremedlem (utdanning) a) Ansvarlig utdanning b) Kontakt opp mot styre, klubb og krets mht utdanning og kurs Styremedlem (Arrangement og dugnad) a) Ansvarlig for deler av inntektssiden i budsjettet utenom aktivitetsavgift og tildeling fra det offentlige. b) Ansvarlig for alle dugnader i klubbens regi. Ikke små dugnader i lagene. c) Legge fram forslag til plan for dugnader, fremstøt overfor sponsorer, gjenytelser for sponsorer og andre økonomiske tiltak som skal inkluderes i Nidelv fotballs mål- og plandokumenter d) Ansvarlig for miljøkontaktene i klubben. Påse at alle lag har miljøkontakt e) Ansvarlig for 17. mai borgertoget f) Aktivitetsdager ved barneskolene i området g) Det sosiale elementet ved arrangementer i klubbhuset h) Legge fram forslag til plan for sosiale tiltak i klubbens regi som skal inkluderes i Nidelv fotballs mål- og plandokumenter. i) Sikre regnskapsførsel ved sosiale tiltak i klubbens regi Marked/økonomi 1. Ansvarlig for alle sponsorene i klubben (gjelder både permanente og tidsavgrensete avtaler og både finansielt og annen støtte) - 7 -

8 3.3 Styret 2009-sesongen For sesongen 2009 har styret følgende sammensetning: Leder : Utanningskoordinator: Kasserer : Sekretær: Frode Helmersen Nordslettveien Trondheim Tlf : E-post : Bjørn Nordvik Leirfossveien 54 E 7038 Trondheim Tlf : E-post: Line Sandberg Gimleveien Trondheim Tlf : E-post: Sissel Aarseth Klæbuveien Trondheim Tlf : E-post: Sportslig leder: Steinar Selven Stubbsvingen 28A 7036 Trondheim Tlf : E-post: Bane/Anlegg: Eilert Wangberg Lunaveien Trondheim Tlf: E-post: - 8 -

9 Arrangement: Økonomi / Marked: Valgkomite: Mette Juberg Varan Bratsbergvegen 52 A 7037 Trondheim Tlf: Tlf: E-post: Jenter 96 1 representant Gutter 96 1 representant Jenter 98 1 representant Gutter 98 1 representant 3.4 Organisering av årskullene (verv og oppgavedeling) - Generelle retningslinjer tilsier at de enkelte årskull i Nidelv Fotball fortrinnsvis organiseres med følgende funksjoner: 1. Lagleder 2. Trener(e) 3. Økonomisk ansvarlig 4. Miljøkontakt De enkelte lag kan danne andre organisasjonsformer dersom de finner dette hensiktsmessig. Endring av organisasjonsform skal dog meddeles styret i Nidelv Fotball. For beskrivelse av den enkelte funksjons arbeidsoppgaver vises til Laglederpermen - 9 -

Organisasjonsplan 2014

Organisasjonsplan 2014 Organisasjonsplan 2014 Lagt fram til årsmøtet 24. februar 2014 Postadresse: ASTOR FOTBALLKLUBB Postboks 3400 Havstad 7425 TRONDHEIM Besøksadresse: Havstadvegen 2 7021 TRONDHEIM Organisasjonsnummer: NO

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2015 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL Innhold 1. HOVEDMÅL OG GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 Grunnleggende verdier... 3 2. STYRETS SAMMENSETNING/ÅRSMØTE/VALGKOMITE...

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL Organisasjonsplanen ble vedtatt av - Årsmøte 15.02.12 sak 05/12 - Årsmøte 13.02.13 sak 05/13 - Behandles ved Årsmøte 24.02.14 sak 05/14 FORMÅL FRIVILLIGHET DEMOKRATI LOJALITET

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16

Stiftet 17/11 1976. Side 1 av 16 Stiftet 17/11 1976 Side 1 av 16 KVALITETSHÅNDBOK FOR HASUNDGOT IL INNHOLDSFORTEGNELSE 0. INNHOLD/REVISJONSTATUS Side 2-3 1. INNLEDNING 4 2. GENERELT 4 3. ORANISERING 4 4. PLANLEGGING 4 5. MØTESTRUKTUR

Detaljer

... Sammen om en enda bedre bydel

... Sammen om en enda bedre bydel Sammen om en enda bedre bydel............................ 0. VISJON...4 1. LOVER OG VEDTEKTER...4 2. ORGANISASJON...11 2.1 Organisasjonskart... 11 2.2 Adresse... 12 2.3 Funksjons/adr.oversikt Hovedstyret,

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag KLUBBHÅNDBOK Tverlandet idrettslag INNHOLD Tverlandet idrettslag... 3 Organisasjonskart TVERLANDET IL... 3 Årsmøtet... 3 Vedtekter Tverlandet Idrettslag... 4 Kapittel Fotballgruppa... 8 Organisasjonskartet

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet 13.03.2013 Denne må samordnes/utfylles med tidligere instrukser og retningslinjer. Hensikten er at dette skal være ett levende dokument som beskriver

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

HÅNDBOK FOR FOTBALLGRUPPA 2010

HÅNDBOK FOR FOTBALLGRUPPA 2010 HÅNDBOK FOR FOTBALLGRUPPA 2010 Side: Tittel 2 Del 1 Velkommen til fotballgruppa 3 Del 2 Styret 4 Del 3 Organisasjonskart for IL HEI Fotball 5 Del 4 Kontaktpersoner i komiteene 8 Del 5 Dugnader/cuper 10

Detaljer

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Steinkjer fotballklubb Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb 2015 : Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Revisjon: 2015-2 2015-2 23.04.15 Diverse språkvask ATJRO Styret 2015-1 12.04.15 Denne versjonen

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN 2011-2012

ORGANISASJONSPLAN 2011-2012 ORGANISASJONSPLAN 2011-2012 FOR FOTBALLGRUPPA I FROGNER IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøte 9. mars 2011 INNHOLD ORGANISASJONSKART... 3 1 Årsmøtet... 4 2 Styret... 4 3 Leder... 5 3.1 Arrangementsutvalget...

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS)

Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplan for Molde Seilforening (MS) Organisasjonsplanens formål Beskrive og regulere intern organisering Sørge for klare ansvars- og myndighetsforhold Definere arbeidsoppgaver Regulere intern

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06

KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING. Rev. 5 26.03.06 KLUBBHÅNDBOK STAVANGER IF FOTBALL BARN - OG UNGDOMSAVDELING Rev. 5 26.03.06 INNHOLD 1.0 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og målsetting med utarbeidelse av klubbhåndboken 2.0 GENERELL DEL 2.1 Organisering 2.2 Historie

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball IL. FLINT TØNSBERG HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: handball@ilflint.no Revidert 10.04.2011

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL

KLUBBHÅNDBOK HINNA FOTBALL KLUBBHÅNDBOK Vår hovedmålsetting er: Hinna Fotball skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere,

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE,

INFORMASJON TIL S PILLERE O G F O RESATTE, 1 Velkommen til Rælingen Håndballklubb Klubben ønsker å gi deg og dine foreldre en innføring av hva det innebærer å være medlem av Rælingen Håndballklubb, både forventninger og forpliktelser. Klubben Klubben

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer