Organisasjonsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonsplan 2014"

Transkript

1 Organisasjonsplan 2014 Lagt fram til årsmøtet 24. februar 2014 Postadresse: ASTOR FOTBALLKLUBB Postboks 3400 Havstad 7425 TRONDHEIM Besøksadresse: Havstadvegen TRONDHEIM Organisasjonsnummer: NO

2 1 INNLEDNING MÅLSETTING MED ORGANISASJONSPLAN HISTORIKK ORGANISASJONSDATA DOKUMENTHIERARKI FUNKSJONER KLUBBENS FORMÅL VÅR VISJON VÅRT VERDIGRUNNLAG VÅR VIRKSOMHETSIDÉ VÅRE HOVEDMÅL SPORTSLIG MÅL SOSIALE MÅL ORGANISATORISKE MÅL ORGANISASJON ORGANISASJONSSKISSE ÅRSMØTET FULLMAKTSREGLEMENT STYRETS FUNKSJON OG SAMMENSETNING STYRETS ANSVAR STYRETS OPPGAVER STYRETS SAMMENSETNING STYRELEDER NESTLEDER STYREMEDLEM/ØKONOMIANSVARLIG SPORTSLIG LEDER (BARN OG UNGDOM) ØVRIGE STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER VALGKOMITE KOMITEER, UTVALG, RESSURSPERSONER DAGLIG LEDER... KAPITLER MERKET I GULT = NYTT I FORKANT AV ÅRSMØTET 2014, SKAL BEHANDLES

3 4 ORGANISERING AV HVERT ENKELT LAG ARRANGEMENT KOMITEER/RESSURSPERSONER... 5 INFORMASJONSKANALER: NETTSIDEN OG NYHETSBREV... 6 ØKONOMI BUDSJETT BUDSJETTPROSESS BUDSJETT FOR LAG KOMPENSASJON TIL TRENERE KURSAVGIFTER KOMPENSASJON TIL DOMMERE MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT MEDLEMSKAP I ASTOR FOTBALLKLUBB MEDLEMSKONTINGENT I ASTOR FOTBALLKLUBB AKTIVITETSAVGIFTEN EGENANDELER OG LAGSTRENINGSAVGIFT... 7 DELTAKELSE I IDRETTENS ORGANER... 8 KVALITETSKLUBB SERTIFISERT AV NFF... 9 UTSTYR OG MATERIELL... KAPITLER MERKET I GULT = NYTT I FORKANT AV ÅRSMØTET 2014, SKAL BEHANDLES

4 1 INNLEDNING 1.1 MÅLSETTING MED ORGANISASJONSPLANEN Målsettingen med organisasjonsplan er å formulere retningslinjer og rutiner for den daglige driften av Astor Fotballklubb. (Heretter omtalt som Astor). Organisasjonsplanen skal gi rammer for plikter og rettigheter til medlemmer, frivillige og foreldre. ASTOR har egen hjemmeside - her ligger det inne mye informasjon for spillere og ledere. 1.2 HISTORIKK Astor IL ble dannet 24. november 1963 og markerte sitt 50-årsjubileum i I 1992 ble Astor IL omdannet til et allianse idrettslag og Astor FK ble selvstendig klubb. 1.3 ORGANISASJONSDATA Klubbens navn: Postadresse: Astor Fotballklubb Besøksadresse: Havstadveien 2 Pb 3400 Havstad, 7425 TRONDHEIM Stiftet: (Astor IL stiftet 1963) Organisasjonsnummer: Bankkonto: Telefon: E-post: Hjemmeside Klubbfarger: Fargekoder: Reservedrakt: Klubbhus: Arena: Administrator E-post: Burgunder/lyseblå NCS: S3560 Y90R/NCS: S0540 R90B Hvit/Hvit Klubbnummer: Havstadveien 2, 7020 Trondheim Astorbanen Havstad kunstgress 1.4 DOKUMENTHIERARKI Driften av klubben bygger på sportsplan og organisasjonsplan vedtatt av årsmøtet. Årsmøtet gir føringer for driften av klubben og dokumenteres i årsmøteprotokollen. Styret skal sikre at klubbens drift er i henhold til årskalender, handlingsplan og budsjett som vedtas av årsmøtet. Styret fremlegger årsberetning for årsmøte. Lagenes aktivitet skal bygge på klubbens retningslinjer og planer. Lagene skal årlig rapportere egen aktivitet og plan for kommende 3-års periode.

5 1.5 FUNKSJONER I KLUBBEN 1 Styret 15 Fotballskolekomite 2 Valgkomiteen 16 Sesongavslutningskomite 3 Revisorer 17 Klubbutviklings - utvalg 4 Lagledere 18 Bane -utvalg 5 Sosialkontakter 19 Briskeby cup - komite 6 Økonomikontakter 20 Danacup-komite 7 Klubbkontakt 21 Materialansvarlig 8 Trenere 22 Trenerutvikler 9 Dommere 23 Dommeransvarlig 10 Husutvalg 24 Politiattest-ansvarlig 11 Sportslig utvalg 25 Daglig leder i 35% stilling 12 3v3cup komite 26 Ansatte - bane 13 Cageball-cupkomite 27 Fotball-lag (jenter og gutter f.o.m. 6 år) 14 Baneutviklingsutvalg 2 KLUBBENS FORMÅL I lovene til Astor FK lyder 1 som følger: 1) Fotballklubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2.1 VÅR VISJON Aldersbestemt fotball i fokus. 2.2 VÅRT VERDIGRUNNLAG Våre kjerneverdier er: Ansvar Samhold Trivsel Opplevelser Respekt 2.3 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ Astor FK skal gjennom samhold og trivsel gi gode opplevelser for barn og unge på midtre Byåsen. Klubben skal engasjere medlemmer og foresatte til å ta ansvar for klubbens drift og utvikling. Vi skal vise respekt for hverandre, motarbeide mobbing og bidra til toleranse og mangfold.

6 2.4 VÅRE HOVEDMÅL Astor skal stille jente- og guttelag i alle årsklasser. Astor skal ha et godt baneanlegg tilpasset klubbens aktivitetsnivå. Astor skal være en foregangsklubb når det gjelder klubbutvikling og sportslig utvikling Sportslige mål Astor skal tilby et differensiert tilbud som er tilpasset den enkeltes lyst og ambisjon. Klubben skal ha et spesielt fokus på utvikling av trenere Sosiale mål Astor skal skape en arena for sosialt fellesskap for spillere, foresatte og tillitsvalgte. Astor skal jobbe bevisst med klubbfølelse, eierskap og tilhørighet Organisatoriske mål Involvere foreldre i lagenes og klubbens drift. Arbeide på en måte som utnytter menneskelige og økonomiske ressurser best mulig. Legge til rette for at tillitsvalgte, trenere og ledere gis faglig utvikling. Sikre klare ansvarsforhold blant de tillitsvalgte. Målrettet og god intern og ekstern informasjon. Definert ansvarsforhold mellom klubb og utøver. Utvikle og ta vare på klubbens eiendeler, anlegg og utstyr best mulig. 3 KLUBBENS ORGANISASJON 3.1 ORGANISASJONSSKISSE

7 3.2 ÅRSMØTET Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet, og avholdes i februar/mars måned. Protokollen legges ut på og sendes Trøndelag Fotballkrets. Endringer i styrets sammensetning meldes til Brønnøysundregisteret. Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes. Innkalling annonseres på og sendes ut til medlemmene på e-post. Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal være tilgjengelig på 1 uke før. Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i klubbens lover, Fullmaktsreglement Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. I årsmøteprotokollen skal følgende stadfestes når det gjelder prokura-bestemmelser: Styreleder, økonomileder og daglig leder har prokura hver for seg. Ved endringer i styresammensetning og prokurabestemmelser sendes endringsskjema og signert årsmøteprotokoll til Enhetsregisteret (http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr= ) snarest og senest en uke etter årsmøte er gjennomført. 3.3 STYRETS FUNKSJON OG SAMMENSETNING Fotballklubben ledes og forpliktes av styret, som er Astors høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal sikre at klubbens drift er i henhold til klubbens lover, idrettens bestemmelser og retningslinjer, handlingsplan og budsjett i henhold til gjeldende lover for Astor FK. 3.4 STYRETS ANSVAR Styret skal lede Astors utvikling og fremme klubbens interesser i lokalsamfunnet gjennom å synliggjøre og markedsføre fotballens aktiviteter som idrett og fritidsaktivitet i tråd med NFFs visjon, målsetninger og strategi. Styret er høyeste beslutningsmyndighet mellom årsmøtene og har ansvar for å gjennomføre årsmøtets beslutninger og iverksetter overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. Styret ansetter daglig leder. Styrets leder har personalansvar for daglig leder. Styret skal i nødvendig utstrekning sørge for at det blir utarbeidet planer og retningslinjer for klubbens virksomhet og legge disse fram for behandling på årsmøtet. Styrets medlemmer har ansvar for å følge opp tildelte utvalg/ressurspersoner. En forutsetning for at styret og klubben for øvrig skal fungere er at samtlige styremedlemmer først og fremst tar helhetlig ansvar for klubben, i tillegg til å ta ansvar for eget ansvarsområde.

8 3.5 STYRETS OPPGAVER Styremøtene brukes til gjennomgang av innkomne saker, regnskap, fordele oppgaver, treffe beslutninger og sørge for at tidsfrister overholdes. Utvalgene har ansvar for å utføre og gjennomføre oppgaver innen sitt ansvarsområde, og overholde tidsfrister for oppgaver styret pålegger dem. Styret er et kollegium, men kan ved behov utpeke ett eller flere styremedlemmer til å jobbe med spesifikke arbeidsoppgaver. Styrets varamedlemmer er å oppfatte som fullverdige medlemmer av styret. Styret kan oppnevne komiteer, utvalg og ressurspersoner etter behov, og utarbeider instruks/mandat for disse. Oppgaver: Vedta overordnet strategi for klubben Sikre at driften er i samsvar med klubbens overordnede mål og strategier Etablere retningslinjer for klubbens aktiviteter og sikre at disse er i overensstemmende med klubbens filosofi og verdigrunnlag Sikre gode rutiner og prosedyrer for regnskap og økonomistyring Godkjenning og oppfølging av regnskapene Godkjenne alle avtaler klubben inngår, både sponsorater og trenerhonorarer i lagene. Lage en tiltaksplan for gjennomføring av målsettinger Styret skal forelegges og behandle alle saker av prinsipiell og eller vesentlig karakter, samt saker av uvanlig art. Ved spørsmål om en sak er av en slik karakter, avklares dette med lederen. Styret skal holde seg orientert om klubbens økonomiske stilling og plikter å påse at klubbens økonomiske virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, i samsvar med samfunnets, klubbens og norsk idretts lovverk og i henhold til vedtak fastsatt av klubbens årsmøte. 3.6 STYRETS SAMMENSETNING Styret i Astor Fotballklubb består av ni personer med følgende verv, iht. lovene: Styreleder Nestleder Styremedlem/økonomiansvarlig Styremedlem/sportslig leder barn Styremedlem/sportslig leder ungdom Styremedlem Styremedlem Varamedlem 1 Varamedlem 2

9 Styret velges for to år av gangen, slik at halvparten står på valg samtidig. Det ene året velges styreleder, økonomileder, sportslig leder ungdom, styremedlem. Andre år velges nestleder, sportslig leder barn, styremedlem. Varamedlemmer velges for ett år. Oppgaver fordeles på første styremøte etter årsmøtet. Et utgangspunkt for fordeling av oppgaver kan være som følger: Styreleder Er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger. Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet. Lede prosessen mellom styret og lagene om klubbens organisasjon, verdigrunnlag, mål og handlingsplan. Følge opp at alle planer og vedtak blir fulgt opp i klubben. Utvikle klubbens organisasjon videre. Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene. Ansvar for klubbens aktivitetsplan og kalender. Utarbeide årsmelding/styreberetning. Styrets kontaktperson mot krets, kommune, idrettsråd, NFF, NIF Nestleder Stedfortreder for styreleder Ansvarlig for laglederne i klubben. Påse at alle lag er oppsatt med lagleder. Lederutdanningen i Astor FK (ikke trenere og hvor ansvaret er tillagt sportslig utvalg) Gjennomføre kontaktmøte for tillitsvalgte i lagene Ansvarlig for organisasjonsplan Ansvar for ABC for lagledere og støtteapparat i Astor FK Kontaktperson til valgkomiteen Opplæring av nye styremedlemmer Styrets kontaktperson vedrørende spørsmål om forsikringsordninger Styremedlem/økonomiansvarlig Påse at klubben og lagenes økonomi forvaltes i tråd med reglene i NIF. Disponere klubbens midler og ha fullmakt til klubbens bankkontoer Ha kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne (http://www.idrett.no/ftp/lover/doc/kontoplan.htm) Koordinere budsjettarbeidet sammen med styreleder og daglig leder Ha kontroll med driftsresultat og likviditet Ansvarlig for økonomikontaktene i klubben. Påse at alle lag har økonomikontakt Har til en hver tid oversikt over klubbens økonomiske situasjon og følger opp denne med økonomisk rapport hver annen måned første halvår og hver måned siste halvår. Ansvar for årsregnskap sammen med styreleder og daglig leder, og sørge for at det blir revidert.

10 3.6.4 Sportslig leder (barn og ungdom) Kontaktperson opp mot fotballkretsen i alle sportslige spørsmål Styrets kontaktperson mot lagene i sportslige spørsmål Kontaktperson om NFFs fotball- og dommerregler Påmelding av lag til serie Ansvarlig for bestilling gymsaler Fordeling av treningstid Ansvar for trenerne i klubben. Påse at trenere er utpekt for alle lag Opprette trenerforum og følge opp trenerne gjennom dette Koordinere merkeprøver Ansvarlig for Astors deltagelse på sonesamlinger Gjennomføre regel- og holdningsmøter med alle lagene minst en gang i året før sesongstart. (tas på kontaktmøte) Ansvar for sportslig plan (videreutvikling og vedlikehold) Ansvar for Astors fotballskole Sportslig ansvar for 3v3 Cup (kampoppsett, sekreteriat m.m) Ansvar for dommerkontakt Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer I forbindelse med styrets konstituering etter årsmøtet, skal en rekke konkrete oppgaver fordeles blant styrets medlemmer. Hvert enkelt styremedlem kan ha mer enn ett ansvar. Ansvar politiattester Ansvar for at 100% av klubbens trenere, lagledere og sosialkontakter, samt styret, har dokumentert godkjent, gyldig politiattest. Oppdatere oversikt over tillitsvalgte. Sekretærfunksjon Føre referat over alle styremøter. Lage møteplan i samsvar med styret, sender denne til styremedlemmene. Årsmøtepapirer/regnskap/budsjett. Ansvar kiosk og innkjøp Ansvar for kioskdrift, innkjøp, varebeholdning, optimalisering av sortiment, vaktlister, kassebeholdning og utstyr i kiosken. Sosialt ansvar Kontaktperson mot sosialkontaktene i klubben. Oppfølging av lagenes ansvar i forbindelse med sosiale arrangement (sesongavslutning, 3v3-cup, klubbcuper). Ansvarlig for 17. mai borgertoget.

11 Ansvar sponsor og andre inntekter Arbeide med å skaffe nye sponsorer til klubben. I samarbeid med daglig leder pleie kontakt med klubbens økonomiske støttespillere. Vurdere og initiere inntektsbringende tiltak og samarbeidsprosjekter for klubben. Ansvar dugnad Sørge for innkalling, planlegging og gjennomføring av klubbens to dugnader på anlegget, henholdsvis Vår (straks snøen er borte) og Høst (før snøfall) Valgkomite Valgkomiteen velges av årsmøte etter forslag fra styret og har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personellmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter dialog med og vurdering av medlemsmassen. Valgkomiteens plikter: Vurdere styrets og komiteenes arbeid. Ha oversikt over aktive medlemmer som mulige kandidater for styreverv. Presentere for årsmøtet et forslag til nytt styre, etter å i forkant ha forespurt samtlige foreslåtte kandidater om de ønsker å tre inn i vervet Komiteer, utvalg, ressurspersoner Styret kan oppnevne komiteer/utvalg/ressurspersoner etter behov for ett år i gangen. Leder eller en annen representant for de oppnevnte komiteer/utvalg/ressurspersoner møter i styret etter innkalling til behandling av saker innen sitt ansvarsområde. Disse skal være støttefunksjon og rådgiver for styret og ta det fulle ansvaret for den oppgaven de er tildelt. Det omfatter planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av det definerte ansvaret. Alle komiteer/utvalg/ressurspersoner rapporterer til styret og fører referat fra sine møter Daglig leder Daglig leder er ansatt i klubben og har ansvar for daglig drift av klubben. Daglig leder er ansatt av styret og rapporterer til styrets leder. Daglig leder skal ha arbeidsavtale, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret gir. Styremedlemmer kan ikke enkeltvis pålegge daglig leder arbeid. Arbeidsoppgaver og ansvarsområde gis av styret gjennom styreleder.

12 Daglig leder har følgende ansvarsoppgaver: Daglig oppfølging av regnskap/økonomi, herunder inn- og utbetalinger. Følge opp medlemskontingent og aktivitetsavgifter mot n3sport. Oppdatering av klubbens medlemsregister og registrering av nye medlemmer. Oppdatere Astors tillitsvalgte på hjemmeside, NFF, TFK. Brønnøysundregisteret etc. Kontakt med offentlige myndigheter, krets, forbund. Hente posten og fordele denne. Tar imot alle henvendelser på mail og sender dem videre til styret og øvrige i organisasjonen etter fagområder. Daglig leder har fast punkt på styremøtet der han gir en status på kostnader, inntekter, utestående fordringer og innkomne saker fra krets og forbund. Økonomirapporter (regnskap) utarbeides og sendes styret så fort de er klare samt behandles på første derpå kommende styremøte. Ansvarlig for å sende søknad om støtte og refusjoner fra kommune, forbund og andre organisasjoner. Jobbe med inntektsbringende sponsorvirksomhet i samarbeid med styret. Prosjektleder for klubbens 3v3 Cup. Ansvar for oppfølging av banedrift og kontakt med banemannskap. Har ansvar for spillerregistreringen. Ansvar for spilleroverganger. Enjoy-dugnad, idrettsbingo. 4 ORGANISERING AV HVERT ENKELT LAG Grunnstammen i Astor FK er aldersbestemte lag med aktive spillere. Hvert enkelt fotballag i Astor Fotballklubb skal som minimum ha følgende funksjoner: Lagleder Trener-team, inkl. hovedtrener Økonomiansvarlig Sosialansvarlig Webansvarlig (ofte lagleder) Klubbrepresentant (hvis laget ikke er representert i styret) De enkelte lag kan med fordel ha flere personer som deler på rollene, men det er et krav av en person per funksjon skal være kontaktperson med klubben og øvrige lag.

13 Lagslederperm/klubbhåndbok beskriver hvordan lag i Astor skal drives, og hvilke ansvarsoppgaver de har inn i mot klubben. Dokumentet er under utvikling og skal foreligge i løpet av ÅRLIGE ARRANGEMENTER Aktivitetsplan skal oppdateres innen 31.desember og legges ut på klubbens nettside. Det gjennomføres normalt 10 styremøter i året, fortrinnsvis 1. mandag i hver måned, unntatt juli og august. Øvrige møter berammes etter behov. Det nye styret enes om møteplan på sitt første møte etter årsmøtet. De enkelte lag er tildelt definerte ansvarsoppgaver inn mot klubben. Instrukser og planer for gjennomføring av aktivitetene er tilgjengelig på astorfk.no eller ved henvendelse til daglig leder. Aktivitet Tidspunkt Ansvarlig Sted Årsmøte Februar Styreleder og daglig leder Astorhuset Cageballcup* Mars Cup-komite + Jenter/Gutter 8 år 3T-Rosten cageballhall Dugnad 1 (vår) April Styret + + Jenter/Gutter 11 år Astorbanen Havstad kunstgress Kontaktmøte April Styreleder og daglig leder Nyborg skole, amfiet Miniserien April-Sept. Sportslig leder barn + Sportlig utv. Byåsen (5 klubber, 5 baner) 3v3-cup Mai Daglig leder, 3v3-komite, alle lag Astorbanen Havstad kunstgress Borgertog 17.mai Styret + Jenter og Gutter 9 år Trondheim sentrum Briskebycup Juni Jenter/Gutter 12 år Hamar Dana cup Mai Jenter/Gutter 14 år Danmark Tine Fotballskole August Sportslig leder barn + Astorbanen Havstad kunstgress Jenter/Gutter 7 år Dugnad 2 (høst) Oktober Styret + Jenter/Gutter 13 år Astorbanen Havstad kunstgress Sesongavslutning November Nestleder + Jenter/Gutter 10 år Sverresborg skole, aulaen *Avhenger av erfaringene av Astor TrønderEnergi Cageballcup, mars KOMITEER/RESSURSPERSONER Det er til enhver tid behov for at styret og adminstrasjonen i klubben (daglig leder) for avlastning og bistand fra ressurspersoner for å kunne utføre oppgaver. En rekke funksjoner dekkes gjennom delegering av ansvar og nedsettelse av komiteer. Instrukser, arbeidsoppgaver etc. vil man i de fleste tilfeller finne på Astor FK sin nettside, eller ved henvendelse til daglig leder. Klubbutvikling: Organisasjonsplan, ABC for lagledere og støtteapparat i Astor FK Hus-utvalg Sportslig utvalg med Sportslig plan Materialansvarlig Trenerutvikler Dommeransvarlig Sponsorarbeid Baneutvalg: I henhold til mandat fra styret

14 5 INFORMASJONSKANALER: NETTSIDENE + NYHETSBREV Klubbens viktigste informasjonskanal er vår nettside, Sidene oppdateres forholdsvis ofte, og gir spillere, foreldre/foresatte og omverden informasjon om ting som har skjedd og som skjer, kontaktinformasjon, trenings/kamp-tider etc. Ansvarlig redaktør: Ansvarlig for å levere innhold: Daglig leder Sportslig ledelse/styret/daglig leder/lagene Hvert enkelt lag har egne sider, og alle lag må ha en webansvarlig. (Brukerveiledning ligger på astorfk.no) En annen sentral informasjonskanal er Nyhetsbrev, som sendes ut elektronisk til samtlige av klubbens medlemmer. Nyhetsbrevet er gjerne 4 sider, og er et forsøk på å øke informasjonsflyten i klubben. Det er styreleder som er ansvarlig for Nyhetsbrevet. For Astor FK er det viktig å i forkant av hvert årsmøte ha oversikt over hva som er status i de enkelte lag. Ved utgangen av hvert år forventes at samtlige lag leverer inn Årsmelding for laget til styret. Det skal inneholde oversikt over antall spillere (evt. med navn) i året som gikk, navn på støtteapparat/trenerteam, informasjon om Trening, Cuper, Seriespill, Sosialt, Dugnad og 3-årsplan, samt evt Avsluttende kommentar. 6 ØKONOMI Klubben skal føre et regnskap der hver gruppe er en avdeling i regnskapet, dette i henhold til regnskapsloven. Alle lag som er organisert i Astor FK skal ha lagskonti som del av klubbens kontoer. Det skal IKKE nyttes konti som ikke er knyttet til Astor FK. Se eget dokument og retningslinjer for økonomi på astorfk.no. 6.1 BUDSJETT På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultat-regnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital Budsjettprosess Styret et ansvarlig for å utarbeide et budsjett som skal godkjennes av årsmøte. En forutsetning for en god budsjettprosess er at styret har avklart hvilke aktiviteter og prosjekter som ønskes gjennomført påfølgende år. Styremedlemmer som er ansvarlig for aktiviteter og prosjekter skal lage forslag til budsjett for aktivitet/prosjekt.

15 6.1.2 Budsjett for lag Astor FK budsjetterer ikke for hvert enkelt lag. Det er det enkelte lag sitt ansvar å sikre samsvar mellom inntekter og utgifter gjennom ansvarlig budsjettering. Lagenes budsjett legges inn i årsrapport og skal gjelde for minimum de neste tre år. Inntekter Overført fra foregående år Dugnad Lagsstøtte fra klubb Lagsavgift Utgifter Cuper Reiser Trener (skal godkjennes av styret) Sosialt Balanse Kompensasjon til trenere Eventuell kompensasjon og godtgjørelse til trenere og andre i støtteapparatet til de enkelte lag skal være godkjent av styret. Det gjelder også inngåelse av kontrakter og avtaler med trenere. Astor FK sin standard trenerkontrakt skal benyttes og samtlige trenere fra og med ungdomsfotballen skal ha signert kontrakt, uavhengig av avlønning og kompensasjon. Utgifter som godtgjøres skal kunne dokumenteres, og all kompensasjon skal være i tråd med gjeldende regelverk Kursavgifter Astor Fotballklubb dekker kursavgifter til aktivitetslederkurs, treningslederkurs og laglederkurs. Påmelding skal koordineres via nestleder eller sportslig leder. Klubben er positiv til at våre trenere og tillitsvalgte øker sin formelle kompetanse, og ser i utgangspunktet positivt på at våre folk deltar på kurs i regi av Idrettsrådet, Fotballkretsen og idretten for øvrig. Deltakelse som fordrer økonomisk støtte fra klubben, skjer kun etter avtale med og godkjenning av styret Kompensasjon til dommere Styret fastsetter satser knyttet til kompensasjon til dommerne innenfor godkjent budsjett. Retningslinjer og satser står beskrevet på klubbens nettsider.

16 6.2 MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT Medlemskap i Astor Fotballklubb Ingen kan tas opp som medlem i ASTOR før de økonomiske forpliktelsene til andre idrettslag er ordnet. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan innankes for idrettsstyret. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag medlemskontingent er betalt Medlemskontingent i Astor Fotballklubb Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets lover, 4. Se astorfk.no for gjeldende medlemskontingent. Medlemskontingenten skal betales av alle, også de som har verv i klubben Aktivitetsavgiften Aktivitetsavgiften fastsettes av årsmøtet og betales på forskudd. Avgiften utgjør klubbens viktigste økonomiske fundament. Se astorfk.no for gjeldende aktivitetsavgift. Dersom særlige grunner tilsier dette, gis det anledning til skriftlig å søke styret om refusjon av hele eller deler av aktivitetsavgiften. Astor FK har tradisjon for å ha forholdsvis lag aktivitetsavgift sammenlignet med andre klubber i Trondheim Egenandeler og lagstreningsavgift Hvert enkelt lag kan innkreve egenandeler og lagstreningsavgift i tillegg til klubbavgiften. 7 DELTAKELSE I IDRETTENS ORGANER Astor FK ser det som naturlig og viktig å ta aktivt del i idrettens organer, og har representasjon følgende steder: Trøndelag Fotballkrets Norges fotballforbund (NFF) Idrettsrådet i Trondheim Sør-Trøndelag Idrettskrets Kretsting, primo mars Fotballting/kongress, primo mars Årsmøte, medio mars Som klubb tilknyttet NIF er vi indirekte involvert her. STIK gjennomfører Idrettskretsting ultimo april hvert annet år, men der er ikke klubbenivået direkte representert. Det er klubbens styre som velger representanter til disse idrettens organer. Normalt er det styreleder og et styremedlem av det motsatte kjønn som deltar der Astor FK kan stille med 2 representanter. Astor FK kan delta på NFFs fotballting med stemme- og talerett. Det er opp til styret hvorvidt klubben skal reise på fotballtinget, og hvem som evt representerer Astor FK her.

17 .8 MÅL: BLI KVALITETSKLUBB I NORGES FOTBALLFORBUND Det er en ambisjon for Astor FK å være blant de første klubbene i Trondheim som innfrir kravene til å bli sertifisert som "Kvalitetsklubb". Dette konseptet ble introdusert av Fotballforbundet ved årsskiftet 2013/2014, og har som målsetning å profesjonalisere drift av klubber og lag. Trøndelag fotballkrets er veileder og pådriver for å få klubber til å arbeide målrettet for å sertifiseres som Kvalitetsklubber. Det er inntil videre kun kriteriene til Nivå 1 som er offetliggjort fra NFFs side. De er som følger: NR. MÅ INNFRIS FOR Å BLI KVALITETSKLUBB NIVÅ 1: DETALJERT BESKRIVELSE AKTIVITET 1 Rekrutteringsplan Vi skal ha en plan som beskriver hvordan vi rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud. 2 Sportsplan Vi skal ha en sportsplan 3 Treneransvarlig Vi skal ha en person som er ansvarlig for oppfølging av trenere STATUS ORGANISASJON 4 Organisasjonskart Vi skal ha et organisasjonskart med rollebeskrivelser 5 Økonomistyring Vi skal ha en plan for økonomistyring 6 Oppstartsansvarlig Vi skal ha en person med ansvar for oppstartsåret for spillerne 7 Klubbhåndbok Vi skal ha en klubbhåndbok i henhold til NFFs mal for nivå 1 8 Dommerkoordinator Vi skal ha en person ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommerne 9 FIKS-ansvarlig Vi skal ha en person som er FIKS-ansvarlig (lisenser o.l.) KOMPETANSE 10 Lederkompetanse Flertallet i klubbens styre skal ha NFFs leder 1-kurs 11 Trenerkompetanse Klubbens trenere skal ha kompetanse SAMFUNNS- OG VERDIARBEID 12 Verdier Vi skal basere drift og aktiviteter på fotballens verdigrunnlag og utarbeide et eget verdisett 13 Hjemmekampen Våre hjemmekamper skal gjennomføres etter NFFs retningslinjer 14 Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Vi skal dokumentere at aktiviteten følger NFFs retningslinjer for barneog ungdomsfotball 15 Årlig møte Vi skal avholde et årlig møte om verdier, retningslinjer, Fair play og ett tema fra «trygge rammer». 16 Politiattest Vi skal bekrefte at alle med relevante verv har levert gyldig politiattest 17 Skader/forsikring Vi skal informere om NFFs råde for skadeforebygging og forsikringsordninger. NFFs utvidete individuelle forsikring skal være kjent for foreldre og spillere. Alle lag skal ha et førstehjelpsskrin på trening og kamp 18 Trygge rammer Vi skal velge ut ett tema årlig og gjøre medlemmene kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer

18 9 UTSTYR OG MATERIELL 9.1 Våre draktfarger Draktfarger er burgunder (fargekode RGB 128,0,0/PMS 1815C) og lyse blå (fargekode RGB 135,206,235/PMS 2905), hvit fotballbukse og burgunder strømper. Treningstøy i sort med hvit påtrykk. 9.2 Generelt Materialansvarlig er den som har ansvar for klubbens innkjøp av klubbens materiell og utstyr. Det er et felles ansvar og bruke, forvalte og ta vare på utstyret. Klubb-/lagsutstyr skal være av merket Diadora som er klubbens utstyrsleverandør. Tillitsvalgte som har mottatt utstyr fra klubben plikter ikke å bruke utstyr fra konkurrerende merker når de representerer klubben. Det gjelder både treninger, møter, kamper og samlinger ol. Alt utstyr som klubben skal betale bestilles/forhåndsgodkjentes av materialansvarlige. Klubben har avtale med Nor-Contact Sport AS er klubbens sportsbutikk. Medlemmer oppnår 20% i rabatt ved bruk av fordelskortet på ordinære varer. På klubbens nettsider under punktet OM ASTOR FK TILLITSVALGTE ligger kontaktinfo om klubbens materialansvarlige. Ved innkjøp av materiell og utstyr som betales av det enkelte års trinn/lag, bør en påse at det oppnås priser i henhold til klubbens avtaler fra riktig leverandør. Innkjøp av utstyr fra andre leverandører skal ikke forekomme. Det er kun anledning til å benytte klubbens logo og navn på utstyr som omfattes av avtalen med Diadora. Oversikt over bestilling, klubbens kolleksjon og priser finnes på klubbens nettsider. Materialansvarlig skal etter sesongslutt sette opp oversikt over eksisterende materiell og utstyr, og lager innkjøpsbudsjett og oppsett for uttak av sponsorpakken fra Diadora. 9.3 Ordninger og avtaler SPILLERTRØYE, FOTBALLBUKSE OG STRØMPER Lagleder bestiller spillertrøyer til materialansvarlig, og størrelse, nummer og navn. Spilleren betaler en egenandel på kr. 350,00 som innkreves av lagleder/ økonomiansvarlig. Innbetaling til klubben skjer til konto Fotballbukse og strømper kjøpes hos Nor-Contact Sport AS KEEPERTRØYE/KEEPERHANSKER Samme betingelser gjelder for keepertrøyer som for spillertrøyer. Hvert 5 er og 7 er-lag får 1 par keeperhansker pr. sesong. Hvert 9 er og 11 er-lag får 2 par keeperhansker pr. sesong.

19 9.3.3 RESERVE SPILLERTRØYER Klubben har reserve spillertrøyer/markeringsvester i størrelser som dekker barne-, ungdoms- og seniorlagene som lånes ut ved behov TRENINGSDRAKT TIL SPILLERE Spillerne kan kjøpe treningsdrakt hos Nor-Contact Sport AS. Treningsdrakten (sort/hvit) påtrykkes ASTOR FOTBALLKLUBB på ryggen, klubbmerke på jakke og bukse (venstre side). Navnet på spiller/trener settes på jakke og bukse (under klubbmerket) TRENINGSDRAKT TIL TRENERE Trenere får treningsdrakt fra klubben. Kriterier for å få treningsdrakt er at treneren deltar på minst halvparten av lagets treninger. Treningsdrakten skal brukes på trening, kamper eller andre arrangement hvor treneren representerer klubben. Det skal ikke benyttes utstyr av annet utstyrsmerke enn Diadora TRYKK All påtrykk gjøres av Nor-Contact Sport AS i fonten ARIAL TRENINGSBALLER Det skal være treningsballer tilgjengelig i materialrommet. Lån av treningsballer ut fra klubbens anlegg bør ikke skje MATCH-BALLER Det skal være min. 6. stk. 4 er og 3 stk. 5 er matchballer tilgjengelig i materialrommet. Lån av matchballer ut fra klubbens anlegg skal ikke skje MARKERINGSVESTER Det skal være markeringsvester i min. 2 forskjellige farger tilgjengelig i materialrommet MARKØRER Det skal være tilstrekkelig antall kjegler og «kinahatter» tilgjengelig i materialrommet LAG SOM TRENER PÅ BYÅSEN SKOLE Lag som trener på Byåsen skole får utlevert et nett med baller, vester og markører. Dette leveres inn etter sesongen DOMMERE Klubbdommere får «trøye» og fløyte. Kretsdommere kan ved henvendelse til materialansvarlig få dommerutstyr for inntil kr ,- per år FØRSTEHJELPSKOFFERT Alle lag får utlevert en førstehjelpskoffert. Innhold kompletteres ved behov TRENERJAKKE Trenere som har minst 2 utetreninger pr. uke i vintersesongen kan «få» trenerjakke. Slutter treneren før det er gått 2 sesonger, leveres jakken tilbake til klubben.

20 HANDLEDAGER Det arrangeres handledager i samarbeid med Diadora og Nor-Contact Sport AS. De kan delta på klubbens arrangementer UTSTYR SOM SPILLERNE KJØPER Klubben anbefaler at det kjøpes utstyr fra Diadora hos Nor-Contact Sport AS for å opprettholde klubbens avtaler.

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 3 Organisasjonsplan Rev. 06.10.2009 3 Organisasjonsplan Leder Nidelv IL Fotball Frode Helmersen Sekretær Sissel Aarseth Kasserer Line

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 7 Økonomi Rev. 06.10.2009 7 Økonomi 7.1 Rutine for regnskap og budsjett Følgende rutine gir en beskrivelse av regnskaps- og budsjettrutinene

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 11.05.17 Tid: Kl. 19.00 21.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Marja,, Ole, Kenneth og Anders Forfall: Lene 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB Styret Mål- og strategiarbeid/rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og driftskontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK Behandles på årsmøtet 25.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Idrettslagets formål... 2

Detaljer

Kvalitetsklubb - startmøte

Kvalitetsklubb - startmøte Kvalitetsklubb - startmøte Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Utviklingsområder 5. Kriterier 6. Elektroniske verktøy 7. Status i klubben

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB Vedtatt på årsmøtet 11.03.2017 Organisasjonsplan for Notodden Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig (28.11.16)... 4 Materialforvalter

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 13.02.2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Trolldalen Idrettsforening

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken.

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.05.15 Tid: Kl. 18.30 20:00 Sted: Klubbhuset Til stede: Bjørn, Simen, Klaus, Ole,Kari Mette Forfall: Wenche, Lea 33/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Søknadsprosedyre kvalitetsklubb

Søknadsprosedyre kvalitetsklubb Søknadsprosedyre kvalitetsklubb Her kommer en detaljert forklaring på hvordan en søknadsprosess for å oppnå status som Kvalitetsklubb nivå 1 skal gjennomføres for klubbene i 2013. Først litt historikk

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret 14.02.2017 mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode Kvalitetsklubb Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Mål og metode 5. Hvordan skape kvalitet i klubben 6. Elektroniske verktøy 7. Veien

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag...

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... Organisasjonsplan Innhold Forord... 2 Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3 Innhold... 1 Forord... 2 Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... 3 ÅRSMØTET... 4 IDRETTSLAGETS

Detaljer

Stedfortreder for leder. Definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem

Stedfortreder for leder. Definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem 1. Leder Rita Hanssen Fastsette agenda for styremøter og lede møtene. Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben. Ansvarlig Kvalitetsklubb (Se detaljerte oppgaver

Detaljer

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode

Agenda. 3. Hva er kvalitetsklubb? 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne. 2. Klubben presenterer seg. 4. Mål og metode Kvalitetsklubb Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Mål og metode 5. Hvordan skape kvalitet i klubben 6. Elektroniske verktøy 7. Veien

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR

ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR 2015 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Brøttum Idrettslag Stiftet: 1894 Idrett(er): Fotball, ski, sykkel, aikido, barneidrettsskole, trim Postadresse: Postboks 62, 2372 Brøttum E-postadresse:

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato 10.01.2017 Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder i VBK... 2 Nestleder og økonomiansvarlig i VBK... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet 2017 Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innhold Klubbinformasjon...2 Idrettslagets formål...2 Organisering...3 Årsmøtet...4 Styrets funksjon og sammensetning...4 Styret skal:...4

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb Vedtatt på årsmøtet 07.03.2017 Organisasjonsplan for Bodung Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2017 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år)

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år) På valg 2016 Årsmøtet avholdes 11. februar 2016, Sted og tid kommer vi tilbake til. Styret har i perioden bestått av: Disse er på valg Øystein Aarrestad ikke på valg Ann Brith Standeren Nestleder På valg

Detaljer

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015 ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN 2015 1 HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL Ås IL Fotball har som sin oppgave, i samsvar med Ås Idrettslags vedtekter, å arbeide for et best mulig fotballmiljø i Ås,

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB I tråd med idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2016 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTE HOVEDSTYRET - Leder - Nestleder

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 02.01.2017 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik Klubbens styrearbeid i praksis Robert Olsvik Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite.

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Vedtatt på Årsmøtet 14.03.2016 Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb, vedtatt på Årsmøtet 2016 1 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Klubbens formål...

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Tasta Il er et eget idrettslag med juridisk ansvar. Klubben er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og derigjennom i Rogaland Fotballkrets (RFK). Styret skal

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 Idrettslagets Organisasjon ÅRSMØTET Styret Valgkomité Revisor/kontrollkomité Administrasjon Driftsleder / Stallmester Sportslig

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 20.01.2015 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Steinkjer Håndballklubb

ORGANISASJONSPLAN. Steinkjer Håndballklubb ORGANISASJONSPLAN Steinkjer Håndballklubb Vedtatt på årsmøtet 17.03.2016 Organisasjonsplan for Steinkjer Håndballklubb. Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Visjon...

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk... 4 Idrettslagets

Detaljer

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler Mål for Modul B Lover og regler Innblikk i idrettens lover og regler Oversikt - regelverk NIF/idrettskrets -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Særforbund - Konkurranseregler

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB Til vedtak på årsmøtet 25.01.2017 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Verdier... 3 Strategiske målområder...

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie Fotballederkurs 1 Modul 2: Vår store fotballfamilie Mål for modulen Bli kjent med: Kretsens rolle inn mot klubbene Begrepet Klubben som sjef Forstå: Hvilke nøkkelroller som bør være på plass i klubben

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer