ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2014 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2014 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL"

Transkript

1 ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2014 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL

2 Innhold 1. HOVEDMÅL OG GRUNNLEGGENDE VERDIER... 2 Grunnleggende verdier STYRETS SAMMENSETNING/ÅRSMØTE/VALGKOMITE... 2 Styrets sammensetning... 2 Årsmøtet... 2 Valgkomiteen: ANSVARSDELING... 2 Leder... 4 Nestleder... 4 Sekretær...4 Materialforvalter... 5 Dugnadsansvarlig PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER Foreldrestyrte aktiviteter... 2 Oppstart av lag... 2 Deltakelse i seriespill... 2 Deltakelse i cuper og turneringer... 2 Vinter/innetrening... 2 Årsavslutning ØKONOMI OG DUGNADSPOLICY;... 2 Reklame og sponsoring;... 2 Birkebeinerrennet/Birkebeinerrittet... 2 Tillitsvalgte og dugnader... 2 Oppsparte lagsmidler... 2 Treningsavgifter... 2 Spillerlisens.10 Forsikringer... 2 Godtgjørelse til trenere/oppmenn/sportslig leder... 2 Satser i 2013 for styre/ trenergodtgjørelse og sportslig leder POLITIATTEST

3 1. Hovedmål og grunnleggende verdier Rena Idrettslag avdeling Fotball Yngres baserer sin virksomhet på Norges Fotballforbunds (NFF) Handlingsplan. Denne har som hovedmål å: Gi så mange barn som mulig ett fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lag- og klubbmiljøer. Grunnleggende verdier Fotballens verdigrunnlag skal være sentralt og levende og fungere som et verktøy i hverdagen. Norges Fotballforbunds visjon «fotballglede, muligheter og utfordringer for alle» sier noe om de viktigste målene vi har: Idretten skal være åpen og inkluderende Ingen skal stenges ute, uansett sosial og kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemning, alder, seksuell legning eller annet. Vi ønsker at våre aktiviteter og vår organisasjon skal bygge på verdier som - respekt - toleranse - likeverd - menneskeverd 2. Styrets sammensetning/årsmøte/valgkomite 1. Styrets sammensetning Leder Nestleder Sekretær Materialforvalter Dugnadsansvarlig Assosierte styremedlemmer (oppnevnes av styret) innkalles til styremøter etter behov fra styret. Sportslig leder Dommerkontakt Dugnadsansvarlig 2 Baneansvarlig 2. Årsmøtet Årsmøte varsles med annonse på hjemmesiden og e-post til alle lagledere og trenere minst 1 måned før Årsmøte. Det er frist til 14 dager før årsmøtet for å fremme saker og frasigelse av verv. Alle verv må sies opp skriftlig. Saksliste og årsberetning sendes ut senest 7 dager før årsmøtet. 3

4 På årsmøtet skal styrets årsberetning, regnskap, budsjett, administrative retningslinjer og sportslig utviklingsplan tas opp i tillegg til valg og innmeldte saker. Rena IL s lover er overordnet. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen, slik at halvparten av medlemmene er på valg hvert år. Medlemmer kan stille til gjenvalg for ytterligere ett år av gangen. 3. Valgkomiteen: Valgkomiteen består av de som gikk ut av styret ved forrige årsmøte. Valgkomiteen lager en innstilling som legges fram av valgkomiteens leder på årsmøtet. Styret i Yngres skal bestå av: Leder, Nestleder, Sekretær, Dugnadsansvarlig 1 og Materialforvalter 1. Leder velges av årsmøte, mens styret forøvrig konstituerer seg selv. I henhold til hovedlagets statutter skal styret bestå av minst 3 personer. Alle lag/årsklasser skal nominere minimum en person for valg til styret. Navnet på lagets kandidat meldes inn til valgkomiteen innen hvert år. Basert på blant annet disse navnene vil valgkomiteen komme med en innstilling som legges fram av valgkomiteens leder på årsmøte. Det er et ønske om kontinuitet i styret. Av den grunn tilstrebes det at nestleder etterfølger leder. Videre bør ikke flere enn halvparten av styret skiftes ut samtidig. Materialforvalter 2, dugnadsansvarlig 2, sportslig leder, baneansvarlig og dommerkontakt velges ikke på årsmøtet, men tilsettes av styret. 3. Ansvarsdeling 1. Leder Øverste ansvarlig for all aktivitet i Yngres Yngres representant i styret i Rena IL, hovedlaget. Sponsoravtaler Setter opp saksliste til, og leder styremøter Fordeling av post Turneringsansvarlig for Birkebeinerturneringa og andre arrangementer i regi av Yngres Påmelding av alle lag til seriespill 2. Nestleder Stedfortreder for leder i de råd/utvalg/styrer hvor hun/han representerer Yngres Dommerkontakt hvis denne ikke er oppnevnt av styret Sette opp oversikt over kamper/treningstider Ansvarlig for salg av reklame til Yngres arrangementer 4

5 3. Sekretær Skrive referater fra møter Sende referat fra styremøter til Hovedlaget Sende ut aktuell informasjon, informasjonsmateriell/håndbøker Ansvarlig for sekretariatet på Birkebeinerturneringa Ansvarlig for økonomi/kontanter der dette er hensiktsmesssig Oppdatering av laglister 4. Materialforvalter Fordele drakter, baller og annet utstyr til lagene ved sesongstart, samt samle inn dette utstyret etter endt sesong for oppbevaring til neste sesong Komplettere lagenes utstyr gjennom sesongen (baller, innhold til førstehjelpskoffert med mer) Kjøpe inn nødvendig utstyr i henhold til budsjett Kalle inn til dugnader på Engvoll (for eksempel raking) Materialforvalter er den eneste som kan bestille og ta ut varer og derved økonomisk forplikte Yngres. 5. Dugnadsansvarlig 1 Ansvarlig for kiosk og grill i forbindelse med Birkebeinerturneringa eller andre arrangementer i Yngres regi Organisering og koordinering av alle Yngres dugnadsaktiviteter Praktisk ansvarlig for kioskvogna Ansvarlig for organisering av toalettvask Ansvarlig for eventuelle lotterier 6. Dommerkontakt Arrangere klubbdommerkurs Oppfølging av klubbdommere Distribuere oppdaterte lister over klubbdommere til lagledere/trenere Lage dommeroppsett for vår og høst sesongen. Distribueres pr. mail til alle lagledere/trenere, styret og dommerne i tillegg til at dommerne skal ha listene i papirformat. Henges også opp på info-tavle på Engvoll. Dommeransvarlig Birkebeinerturneringa Deltar på styremøte ved innkallelse 7. Sportslig leder/sportslig utvalg(b trener eller tilsvarende kompetanse) Trenerkoordinator Ansvarlig for den sportslige aktiviteten i Yngres Kontakt med senioravdelingen Oppfølging av trenere/trening Være behjelpelig med å skaffe trenere til Små- jente/gutte og Jente/Gutte lag Utdanning av trenere (utdanningskontakt) Ansvarlig for trenerforum Utarbeide og oppdatere trening/utviklingsplan for yngres avdeling Ansvarlig for oppstart av nye yngstelag Ansvar for eventuell Fotballskole Deltar på styremøte ved innkallelse Nominerer til sonesamling i samråd med trenere 5

6 8. Dugnadsansvarlig 2 Generell støtte til dugnadsanvarlig Oppgaver delegert av dugnadsansvarlig 1 Deltar på styremøte ved innkallelse Banemerking Merking av baner utføres av foreldre til førsteårs Lille-jente/gutt. I 2014 sesongen er dette spillere født i 2003 Laget mottar totalt 6.000,- fra Yngres for denne jobben. 4. Prinsipper og retningslinjer Foreldrestyrte aktiviteter All aktivitet t.o.m. Lille nivå (det året de fyller 12 år) er foreldrestyrt. Dette innebærer at barnas foreldre er ansvarlig for; Skaffe trener (e) Skaffe oppmenn/lagleder Oppstart av treningen om våren Oppstart av lag Yngres v/ sportslig leder tar initiativ til oppstart av mikro fra 6 år, dvs. det året de begynner på skole starter de med trening. De deltar ikke i serien, men har vanligvis deltatt på Birkebeinerturneringa. Yngres gir kroner 1.500,- pr årskull i oppstartsmidler til nystartet mikro lag. Deltakelse i seriespill Alle lag fra Mikro og oppover deltar i kretsserien. Mikro (7-8 år): 5 er fotball Mini (9-10 år): 5 er fotball Lille-Jente/Gutt (11-12) år: 7 er fotball Små-Jente/Gutt (13-14 år): 11 er fotball J-13 og G-13 kan kun melde på 7-er lag i 13 års serien. Jente/Gutt (15-16 år): 11 er fotball Yngres anbefaler at lagene danner egne jentelag så tidlig som mulig i tråd med NFF s anbefalinger. Yngres sørger for påmelding til kretsserien. Deltakelse i cuper og turneringer Ut over Birkebeinerturneringen, der alle lag i målgruppa deltar, velger lagene selv hvilke cuper og turneringer de ønsker å delta på. Lagleder sørger for påmelding til disse turneringer. Deltakelse på Birkebeinerturneringa er gratis for alle Yngres lag. 6

7 Alle lag kan søke Styret om refusjon av påmeldingsavgift til en ekstern turnering per år tilsvarende antall lag som deltar i seriespill. Søknaden fremmes til styret etterskuddsvis, dog innen 1. oktober aktuelt år. Små- jente/ gutte lag og Jente/ Gutte lag. J/G-16 og J/G-14. Hvert lag kan i løpet av denne fireårs-perioden søke styret om tilskudd til opphold på en større ekstern turnering, for eksempel Norway- cup eller Dana- cup. Tilskuddet er for tiden 800,- pr spiller. Startkontingent for en ekstern utendørs- turnering dekkes hvert år med inntil 2.000,-. I tillegg dekkes kjøregodtgjørelse for en bil, samt overnatting i turneringsregi for to personer (trener og lagleder med inntil kr 1500 tilsammen) for hvert lag. Kjøregodtgjørelsen er satt til halvparten av statens satser. Søknaden fremmes til styret etterskuddsvis, dog innen 1. oktober aktuelt år. Det er en forutsetning for å få tilskudd at lagene aktivt stiller dommere og annen dugnadshjelp i forbindelse med Yngres forpliktelser. Vinter/innetrening Tildeling og fordeling av haller koordineres av styreleder og sportslig leder. G-14/16 og J-14/16 trener i hallen i Rena Idrettspark f.o.m. 15. oktober til 30. april. Lille-gutt/ jente trener i hallen i Rena Idrettspark f.o.m. 1. januar til 30.april. Øvrige lag må selv koordinere vinter/ innetreninger og leie egnet lokale. Det er muligheter for leie av hall på Deset Oppvekstsenter og Rena skole. Spillere som ønsker å delta aktivt i en eller annen form for vinteridrett skal likestilles til våren med de som trener fotball om vinteren. Årsavslutning Lagleder arrangerer avslutning for spillere i J-16/G-16 som går ut av laget ved oppnådd aldersgrense. Mot kvittering dekker Yngres inntil 1000,- per lag. For øvrige lag oppfordres trenere og lagledere å lage en liten tilstelning for å markere sesongslutt. 7

8 5.Økonomi og dugnadspolicy; Yngres finansierer driften gjennom sponsoravtaler, treningsavgift og dugnadsinntekter. Yngres prøver gjennom dette å unngå lotteri og salg som inntektskilder. Inntektene benyttes blant annet til materiell til lagene, deltakelse i cuper og turneringer, utgifter til merking av baner, dommerutgifter, kurs og utdanning av trenere og trenerhonorar. Alle spillere i Yngres skal være representer ved dugnader enten i form av tillitsverv, eller på Birkebeinerrenn eller -ritt. I tillegg til dette kommer dugnadsarbeid i forbindelse med Birkebeinerturneringa. Reklame og sponsoring; Styret i Yngres avdeling har enerett på all reklame på drakter/treningsdresser/vester og annet, samt på reklame på stadion. All annen reklame må avklares/avtales med styret i Yngres. Det er ikke tillatt å reklamere for konkurrenter til de firmaer som Yngres har sponsoravtale med. Dersom Yngres har en avtale med Inter Sport og Sparebanken 1 Hedmark, vil det for eksempel ikke være tillatt å inngå egne sponsoravtaler med Sport 1 og DNB Nor. Birkebeinerturneringa Birkebeinerturneringa er Yngres største inntektskilde og alle lag stiller på dugnad denne helgen. Foreldre/foresatte til hver enkelt spiller, som deltar på aktiviteter/ arrangementer i regi av Yngres, må stille på dugnad. Dersom det er problemer med å stille på dugnad under arrangementene, meldes dette til lagleder som skal ta dette opp med dugnadsansvarlig. Yngres vil utvise skjønn ved forhold som vanskeliggjør dugnadsdeltagelse. Inntektene fra Birkebeinerturneringa går i sin helhet til Yngres. Birkebeinerrennet/Birkebeinerrittet Styret i Yngres har inngått forpliktende avtale med Birkebeinerrennet A/S om å bemanne matstasjonen ved Skramstadsætra på rennet. I tillegg til dette har vi mulighet til å stille med dugnadspersonell ifbm Birkebeinerrittet og på andre stasjoner under Birkebeinerrennet. Hver spiller skal hvert år være representert med en voksen på dugnad ved minst ett av disse arrangementene. Yngres vil utvise skjønn ved forhold som vanskeliggjør dugnadsdeltagelse. Inntektene fordeles med 40 % til Yngres og 60 % tilbake til hvert individuelle lag i samsvar med hvor mange laget stiller med. Andre dugnader Lagene er forpliktet til å prioritere Birkebeinerturneringa, Birkebeinerrennet og Birkebeinerrittet. Det er derfor ikke tillatt for lag å ordne seg egne dugnader til disse arrangementene uten å først ha oppfylt sine forpliktelser overfor Yngres. 8

9 Ved andre dugnader, som hvert individuelle lag organiserer, beholder dette laget hele inntekten selv. Tillitsvalgte og dugnader Trenere, lagledere og styremedlemmer bruker mye av sin fritid til å arbeide ulønnet for Yngres og lagene. Disse er derfor ikke forpliktet til å jobbe dugnader utover dette, men oppfordres til å stille der det er mulig. Oppsparte lagsmidler Oppsparte penger på lagenes konto er midler som skal benyttes i felleskap av laget innen de går ut av Yngres etter endt G/J-16 sesong. Midlene er ment å brukes til å dekke lagets kostnader i forbindelse med deltakelse på cuper/turneringer og utgifter til vanlig drift. Eventuelle midler som står igjen på lagets konto når laget oppløses tilfaller Yngres. Det er ikke lov å utbetale dugnadsmidler til enkeltspillere eller deres foresatte. Dette gjelder alle lag. Alle lag skal beholde sin egen konto til de går ut av yngres. Dette gjelder også ved sammenslåing av lag. Alle lag må forlegge regnskap for lagskontoen for inneværende år senest 10. januar påfølgende år. Regnskapet leveres Yngres som sender det videre til hovedlaget. Det skal samtidig meldes fra om hvem som skal ha disponeringsfullmakt på kontoen for neste sesong. Treningsavgifter Treningsavgift for 2014 er satt til; 1 ste års Mikro (6 åringer) 400,- Micro/Mini: 700,- Lille-jente/gutt: 800,- Små-jente/gutt: 1100,- Jente /Gutt 1500,- På Jente/Gutt øremerkes 400,- av treningsavgiften per spiller til å lønne trenere. Det gis søskenmoderasjon med et fratrekk på kroner 100,- pr barn fra barn nr. 2. Spillere får ikke delta i serie, cuper eller turneringer før avgiften er betalt. Spillere får heller ikke delta på treninger. Ikke betalt avgift fører til utestengelse. I spesielle tilfeller kan det søkes styre om redusert avgift eller få delt opp avgiften opp i flere avdrag. Styret foretar en skjønnsmessig vurdering av hver enkelt søknad. J/G-16 og J/G-14 får denne muligheten automatisk på giro for treningsavgift. Medlemsavgift Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet i Rena Idrettslag(hovedlaget). Rena IL Yngres avd. Fotball betaler medlemskap for styret, lagledere og trenere. 9

10 Spillere får ikke delta i serie, cuper eller turneringer før avgiften er betalt i tråd med Norges Fotball Forbund sine bestemmelser i forhold til forsikringsdekning. Spillere får heller ikke delta på treninger. Ved forsikringsskade betaler Rena IL Yngres avd. Fotball egenandelen under den forutsetning at både medlemsavgift og treningsavgift er betalt innen forfall. Spillerlisens Lisens betales kun for spillere på Senior nivå. Forsikringer Generell ulykkesforsikring gjennom NFF. Godtgjørelse til trenere/oppmenn/sportslig leder Yngres avdeling dekker utgiftene til treningsdress med Rena logo og gjeldende reklame til 2 trenere/lagledere per lag i serien. Det forutsettes da at trenere/lagledere som benytter dette tilbudet bruker dressen under trening/kamp. Utgiftsdekningen begrenses til maksimalt annethvert år per person. Satser i 2013 for trenergodtgjørelse og sportslig leder Trener for Små- jente/gutt Inntil 7 500,- pr. år Trener for Jente/Gutt Inntil kr ,- pr år. Yngres dekker differansen mellom kr 400,00 pr spiller, og inntil aktuelt honorar. Hvis det er mer enn en trener på laget blir honoraret automatisk delt mellom antall trenere før utbetaling, dersom ikke annen avtale er gjort på forhånd. Lagleder for de samme års klasser får dekket telefonutgifter med inntil 1000,- pr. sesong pr. lag. Keepertrener Sportslig leder inntil 2.000,- pr. år inntil ,- pr. år hvis ansvarlig for Fotballskole For å få utbetalt denne godtgjørelsen må trenere på disse lagene samt Keepertrener levere en fullstendig årsrapport til styreleder innen hvert år. For at Sportslig leder skal få utbetalt godtgjørelse må evaluering av og oppdatering av sportslig utviklingsplan sesongen leveres innen Politiattest Lagets frivillige i styret samt trenere og lagledere er alle pålagt å fremvise politiattest. Dette er et pålegg som har til hensikt å beskytte barna mot overgrep. I Rena Idrettslag er det hovedlagets styreleder og sekretær som ivaretar ordningen. 10

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2015 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL Innhold 1. HOVEDMÅL OG GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 Grunnleggende verdier... 3 2. STYRETS SAMMENSETNING/ÅRSMØTE/VALGKOMITE...

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16 års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2017 Slettet: 6 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL Innhold 1. HOVEDMÅL OG GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 Grunnleggende verdier... 3 2. STYRETS SAMMENSETNING/ÅRLIG

Detaljer

Velkommen til sesongen 2013!

Velkommen til sesongen 2013! Velkommen til sesongen 2013! Hei, her følger litt informasjon til spillere og foresatte fra MIF breddefotball om sesongen 2013! Deltageravtale Alle som skal spille fotball i MIF breddefotball må lese gjennom

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16-års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Må være ferdig innen Ansvarlig som følger opp. Delegert til andre Utført dato. Tilbakemelding leder Februar Mars

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 7 Økonomi Rev. 06.10.2009 7 Økonomi 7.1 Rutine for regnskap og budsjett Følgende rutine gir en beskrivelse av regnskaps- og budsjettrutinene

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017

Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017 Innkommende forslag til årsmøtet i Greipstad IL fotball 2017 1. Forslag til retningslinjer for dugnad Greipstad IL Fotballgruppen Alle medlemmer m/foresatte skal primært arbeide for å skaffe sponsorer

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017 ABC Lagleder futsal barn 11. oktober 2017 Velkommen! Knut Norstrøm Konkurranse avd. Tone Holm Dagsvold Klubbutvikler Agenda - Fotballens verdigrunnlag - Lagleder-rollen - Futsal sesongen 2017/2018 Barn

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 3 Organisasjonsplan Rev. 06.10.2009 3 Organisasjonsplan Leder Nidelv IL Fotball Frode Helmersen Sekretær Sissel Aarseth Kasserer Line

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN

HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 26.02.2013 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg på Vidarvoll og en ny giv i hele

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017 MØTE 14.AUGUST 2017 Lag, trenere, lagledere, treningstider og kamper Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider avklart, endelige terminlister 25.august Endringer i treningstider pga kamper sendes

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015 ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN 2015 1 HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL Ås IL Fotball har som sin oppgave, i samsvar med Ås Idrettslags vedtekter, å arbeide for et best mulig fotballmiljø i Ås,

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN

KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN KONNERUD IDRETTSLAG 1927 SKIGRUPPA ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR SKIGRUPPA - LANGRENN 1. Aktivitetskontingent Satser for aktivitetskontingent pr. sesong (dekker treningsavgift og startkontingent i ordinære

Detaljer

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL Funksjonsbeskrivelse: Håndballstyret side 1 av 5 5 Formål: Ansvarlig: Referanser: Klarlegge funksjon og rolledeling i håndballstyret Styrets leder Funksjonsbeskrivelser Lag Funksjonsbeskrivelser Sportslig

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011 MØTE 17.JUNI 2011 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Trenere, lagledere, dommere Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider og kamper Treningstider avklart, forslag til terminlister

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

Foreldrekontrakt. Blindheim Håndball. Sesongen

Foreldrekontrakt. Blindheim Håndball. Sesongen Blindheim Håndball Sesongen 2012-2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 BETINGELSER... 4 2.1 Medlemskap i Blindheim Idrettslag... 4 2.2 Betalt aktivavgift for Blindheim Håndball... 4 2.3 Delta

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingenh

Orkanger IF håndballavdelingenh Orkanger IF håndballavdelingenh TRENER-/LAGLEDER /LAGLEDER-/DOMMERMØTE 14.DESEMBER 2009 Mini: ca.60 spillere 9 aldersbestemte lag 1 seniorlag Totalt ca.220 spillere 50 personer i ulike verv Inntektssiden

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Tasta Il er et eget idrettslag med juridisk ansvar. Klubben er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og derigjennom i Rogaland Fotballkrets (RFK). Styret skal

Detaljer

Sportslig handlingsplan Fotball

Sportslig handlingsplan Fotball Sportslig handlingsplan Fotball 2016-2019 I Sportslig handlingsplan, versjon, 2. mars 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Delmål og virkemidler, individuelt nivå... 2 Delmål og virkemidler.

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

Oppgavebeskrivelse for styret

Oppgavebeskrivelse for styret IL Holeværingen fotball Oppgavebeskrivelse for styret Styreleder Leder har det overordnede ansvaret for driften av fotballgruppa, herunder informasjons og presseansvar. Hovedstyret Representere fotballgruppa

Detaljer

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for.

Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Lagleders oppgaver Som lagleder følger det med ulike oppgaver. Her har jeg prøvd å samle sammen de oppgavene som en lagleder må ta ansvar for. Før sesongstart blir det innkalt til ett lagleder og trener

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben HOVEDMÅL OG VISJON Vi skal gi et godt sportslig tilbud og skal ha et sunt aktivitetsmiljø som skal være åpent for alle. Videre skal vi jobbe for at

Detaljer

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015 ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN 2017 1 HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL Ås IL Fotball har som sin oppgave, i samsvar med Ås Idrettslags vedtekter, å arbeide for et best mulig fotballmiljø i Ås,

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingenh MØTE 11.JUNI 2010

Orkanger IF håndballavdelingenh MØTE 11.JUNI 2010 MØTE 11.JUNI 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; h hvem har ansvar for hva? Presentasjon av trenere, lagledere, dommere Oversikt legges ut påp hjemmesida Treningstider og kamper Treningstider avklart,

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse for Fotballavdelingen i Malvik I.L

Funksjonsbeskrivelse for Fotballavdelingen i Malvik I.L for Fotballavdelingen i Malvik I.L Vedtatt i styremøte 10/1-2002 10/2-2002 Side 1 av 10 1. INNLEDNING Med årsmøtet som øverste myndighet er virksomheten i MIL Fotballavdeling organisert under et styre

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 1 Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 Sted: Idrettsbygget, Evje stadion Tilstede: Geir, Connie, Pål, Jon Gunnar Forfall: Torgny, Bente, Joachim Sak 1 juni 2013 Saker til

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb 1 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering og holdninger i trafikken... 3 4. Personlige sponsorer:... 4 6. Påmelding og dekning

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 www.randesundil.no - e-post: post@randesundil.no

Detaljer

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013

Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Easybasket (U12)og småbasket (U14) cup i BRMN sesongen 2012-2013 Ansvarsfordeling side 1 Regionen skal: Fordele arrangement etter søknader fra klubbene Sørge for halltid Fakturere deltagende lag Sørge

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET

Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET Alternativ 1 Alternativ 2 Budsjett 2015 3 Medlemskontigent Hovedlag kr 50 kr 50 3001 Treningsavgifter kr - kr - 3100 Idrettskole kr - kr - 3110 Påmeldingsavgift kr

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Rygge IL Fotballgruppen

Rygge IL Fotballgruppen Rygge IL Fotballgruppen Organisasjonsplan 20130321 Versjon 1.1 Innledning Rygge IL ble formelt stiftet 22. november 1932, etter en sammenslåing av flere av bygdas idrettsforeninger, og fylte 80 år sist

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 2016/2017 1. Aktivitetskontingent Satser for aktivitetskontingent pr. sesong (dekker treningsavgift og startkontingent i ordinære renn): 8-10 år Kr.600,- 11-12 år Kr.1.100,- 13-14

Detaljer

Håndbok for støtteapparatet i

Håndbok for støtteapparatet i Håndbok for støtteapparatet i Tønsberg IBK Eik, 22. august 2015 HÅNDBOK FOR STØTTEAPPARATET I TØNSBERG IBK Vi ønsker deg med dette velkommen i støtteapparatet i Tønsberg Innebandyklubb. Vi er takknemlige

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan Slåstad idrettslag Organisasjonsplan Sist revidert 03.02.2013 EN, revidert 06.05.2013 Marion og Karsten, revidert 26.10.2013 Marion, revidert 30.12.2013 Marion Organisasjonsplan for Slåstad IL INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer