ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2014 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2014 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL"

Transkript

1 ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2014 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL

2 Innhold 1. HOVEDMÅL OG GRUNNLEGGENDE VERDIER... 2 Grunnleggende verdier STYRETS SAMMENSETNING/ÅRSMØTE/VALGKOMITE... 2 Styrets sammensetning... 2 Årsmøtet... 2 Valgkomiteen: ANSVARSDELING... 2 Leder... 4 Nestleder... 4 Sekretær...4 Materialforvalter... 5 Dugnadsansvarlig PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER Foreldrestyrte aktiviteter... 2 Oppstart av lag... 2 Deltakelse i seriespill... 2 Deltakelse i cuper og turneringer... 2 Vinter/innetrening... 2 Årsavslutning ØKONOMI OG DUGNADSPOLICY;... 2 Reklame og sponsoring;... 2 Birkebeinerrennet/Birkebeinerrittet... 2 Tillitsvalgte og dugnader... 2 Oppsparte lagsmidler... 2 Treningsavgifter... 2 Spillerlisens.10 Forsikringer... 2 Godtgjørelse til trenere/oppmenn/sportslig leder... 2 Satser i 2013 for styre/ trenergodtgjørelse og sportslig leder POLITIATTEST

3 1. Hovedmål og grunnleggende verdier Rena Idrettslag avdeling Fotball Yngres baserer sin virksomhet på Norges Fotballforbunds (NFF) Handlingsplan. Denne har som hovedmål å: Gi så mange barn som mulig ett fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lag- og klubbmiljøer. Grunnleggende verdier Fotballens verdigrunnlag skal være sentralt og levende og fungere som et verktøy i hverdagen. Norges Fotballforbunds visjon «fotballglede, muligheter og utfordringer for alle» sier noe om de viktigste målene vi har: Idretten skal være åpen og inkluderende Ingen skal stenges ute, uansett sosial og kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemning, alder, seksuell legning eller annet. Vi ønsker at våre aktiviteter og vår organisasjon skal bygge på verdier som - respekt - toleranse - likeverd - menneskeverd 2. Styrets sammensetning/årsmøte/valgkomite 1. Styrets sammensetning Leder Nestleder Sekretær Materialforvalter Dugnadsansvarlig Assosierte styremedlemmer (oppnevnes av styret) innkalles til styremøter etter behov fra styret. Sportslig leder Dommerkontakt Dugnadsansvarlig 2 Baneansvarlig 2. Årsmøtet Årsmøte varsles med annonse på hjemmesiden og e-post til alle lagledere og trenere minst 1 måned før Årsmøte. Det er frist til 14 dager før årsmøtet for å fremme saker og frasigelse av verv. Alle verv må sies opp skriftlig. Saksliste og årsberetning sendes ut senest 7 dager før årsmøtet. 3

4 På årsmøtet skal styrets årsberetning, regnskap, budsjett, administrative retningslinjer og sportslig utviklingsplan tas opp i tillegg til valg og innmeldte saker. Rena IL s lover er overordnet. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen, slik at halvparten av medlemmene er på valg hvert år. Medlemmer kan stille til gjenvalg for ytterligere ett år av gangen. 3. Valgkomiteen: Valgkomiteen består av de som gikk ut av styret ved forrige årsmøte. Valgkomiteen lager en innstilling som legges fram av valgkomiteens leder på årsmøtet. Styret i Yngres skal bestå av: Leder, Nestleder, Sekretær, Dugnadsansvarlig 1 og Materialforvalter 1. Leder velges av årsmøte, mens styret forøvrig konstituerer seg selv. I henhold til hovedlagets statutter skal styret bestå av minst 3 personer. Alle lag/årsklasser skal nominere minimum en person for valg til styret. Navnet på lagets kandidat meldes inn til valgkomiteen innen hvert år. Basert på blant annet disse navnene vil valgkomiteen komme med en innstilling som legges fram av valgkomiteens leder på årsmøte. Det er et ønske om kontinuitet i styret. Av den grunn tilstrebes det at nestleder etterfølger leder. Videre bør ikke flere enn halvparten av styret skiftes ut samtidig. Materialforvalter 2, dugnadsansvarlig 2, sportslig leder, baneansvarlig og dommerkontakt velges ikke på årsmøtet, men tilsettes av styret. 3. Ansvarsdeling 1. Leder Øverste ansvarlig for all aktivitet i Yngres Yngres representant i styret i Rena IL, hovedlaget. Sponsoravtaler Setter opp saksliste til, og leder styremøter Fordeling av post Turneringsansvarlig for Birkebeinerturneringa og andre arrangementer i regi av Yngres Påmelding av alle lag til seriespill 2. Nestleder Stedfortreder for leder i de råd/utvalg/styrer hvor hun/han representerer Yngres Dommerkontakt hvis denne ikke er oppnevnt av styret Sette opp oversikt over kamper/treningstider Ansvarlig for salg av reklame til Yngres arrangementer 4

5 3. Sekretær Skrive referater fra møter Sende referat fra styremøter til Hovedlaget Sende ut aktuell informasjon, informasjonsmateriell/håndbøker Ansvarlig for sekretariatet på Birkebeinerturneringa Ansvarlig for økonomi/kontanter der dette er hensiktsmesssig Oppdatering av laglister 4. Materialforvalter Fordele drakter, baller og annet utstyr til lagene ved sesongstart, samt samle inn dette utstyret etter endt sesong for oppbevaring til neste sesong Komplettere lagenes utstyr gjennom sesongen (baller, innhold til førstehjelpskoffert med mer) Kjøpe inn nødvendig utstyr i henhold til budsjett Kalle inn til dugnader på Engvoll (for eksempel raking) Materialforvalter er den eneste som kan bestille og ta ut varer og derved økonomisk forplikte Yngres. 5. Dugnadsansvarlig 1 Ansvarlig for kiosk og grill i forbindelse med Birkebeinerturneringa eller andre arrangementer i Yngres regi Organisering og koordinering av alle Yngres dugnadsaktiviteter Praktisk ansvarlig for kioskvogna Ansvarlig for organisering av toalettvask Ansvarlig for eventuelle lotterier 6. Dommerkontakt Arrangere klubbdommerkurs Oppfølging av klubbdommere Distribuere oppdaterte lister over klubbdommere til lagledere/trenere Lage dommeroppsett for vår og høst sesongen. Distribueres pr. mail til alle lagledere/trenere, styret og dommerne i tillegg til at dommerne skal ha listene i papirformat. Henges også opp på info-tavle på Engvoll. Dommeransvarlig Birkebeinerturneringa Deltar på styremøte ved innkallelse 7. Sportslig leder/sportslig utvalg(b trener eller tilsvarende kompetanse) Trenerkoordinator Ansvarlig for den sportslige aktiviteten i Yngres Kontakt med senioravdelingen Oppfølging av trenere/trening Være behjelpelig med å skaffe trenere til Små- jente/gutte og Jente/Gutte lag Utdanning av trenere (utdanningskontakt) Ansvarlig for trenerforum Utarbeide og oppdatere trening/utviklingsplan for yngres avdeling Ansvarlig for oppstart av nye yngstelag Ansvar for eventuell Fotballskole Deltar på styremøte ved innkallelse Nominerer til sonesamling i samråd med trenere 5

6 8. Dugnadsansvarlig 2 Generell støtte til dugnadsanvarlig Oppgaver delegert av dugnadsansvarlig 1 Deltar på styremøte ved innkallelse Banemerking Merking av baner utføres av foreldre til førsteårs Lille-jente/gutt. I 2014 sesongen er dette spillere født i 2003 Laget mottar totalt 6.000,- fra Yngres for denne jobben. 4. Prinsipper og retningslinjer Foreldrestyrte aktiviteter All aktivitet t.o.m. Lille nivå (det året de fyller 12 år) er foreldrestyrt. Dette innebærer at barnas foreldre er ansvarlig for; Skaffe trener (e) Skaffe oppmenn/lagleder Oppstart av treningen om våren Oppstart av lag Yngres v/ sportslig leder tar initiativ til oppstart av mikro fra 6 år, dvs. det året de begynner på skole starter de med trening. De deltar ikke i serien, men har vanligvis deltatt på Birkebeinerturneringa. Yngres gir kroner 1.500,- pr årskull i oppstartsmidler til nystartet mikro lag. Deltakelse i seriespill Alle lag fra Mikro og oppover deltar i kretsserien. Mikro (7-8 år): 5 er fotball Mini (9-10 år): 5 er fotball Lille-Jente/Gutt (11-12) år: 7 er fotball Små-Jente/Gutt (13-14 år): 11 er fotball J-13 og G-13 kan kun melde på 7-er lag i 13 års serien. Jente/Gutt (15-16 år): 11 er fotball Yngres anbefaler at lagene danner egne jentelag så tidlig som mulig i tråd med NFF s anbefalinger. Yngres sørger for påmelding til kretsserien. Deltakelse i cuper og turneringer Ut over Birkebeinerturneringen, der alle lag i målgruppa deltar, velger lagene selv hvilke cuper og turneringer de ønsker å delta på. Lagleder sørger for påmelding til disse turneringer. Deltakelse på Birkebeinerturneringa er gratis for alle Yngres lag. 6

7 Alle lag kan søke Styret om refusjon av påmeldingsavgift til en ekstern turnering per år tilsvarende antall lag som deltar i seriespill. Søknaden fremmes til styret etterskuddsvis, dog innen 1. oktober aktuelt år. Små- jente/ gutte lag og Jente/ Gutte lag. J/G-16 og J/G-14. Hvert lag kan i løpet av denne fireårs-perioden søke styret om tilskudd til opphold på en større ekstern turnering, for eksempel Norway- cup eller Dana- cup. Tilskuddet er for tiden 800,- pr spiller. Startkontingent for en ekstern utendørs- turnering dekkes hvert år med inntil 2.000,-. I tillegg dekkes kjøregodtgjørelse for en bil, samt overnatting i turneringsregi for to personer (trener og lagleder med inntil kr 1500 tilsammen) for hvert lag. Kjøregodtgjørelsen er satt til halvparten av statens satser. Søknaden fremmes til styret etterskuddsvis, dog innen 1. oktober aktuelt år. Det er en forutsetning for å få tilskudd at lagene aktivt stiller dommere og annen dugnadshjelp i forbindelse med Yngres forpliktelser. Vinter/innetrening Tildeling og fordeling av haller koordineres av styreleder og sportslig leder. G-14/16 og J-14/16 trener i hallen i Rena Idrettspark f.o.m. 15. oktober til 30. april. Lille-gutt/ jente trener i hallen i Rena Idrettspark f.o.m. 1. januar til 30.april. Øvrige lag må selv koordinere vinter/ innetreninger og leie egnet lokale. Det er muligheter for leie av hall på Deset Oppvekstsenter og Rena skole. Spillere som ønsker å delta aktivt i en eller annen form for vinteridrett skal likestilles til våren med de som trener fotball om vinteren. Årsavslutning Lagleder arrangerer avslutning for spillere i J-16/G-16 som går ut av laget ved oppnådd aldersgrense. Mot kvittering dekker Yngres inntil 1000,- per lag. For øvrige lag oppfordres trenere og lagledere å lage en liten tilstelning for å markere sesongslutt. 7

8 5.Økonomi og dugnadspolicy; Yngres finansierer driften gjennom sponsoravtaler, treningsavgift og dugnadsinntekter. Yngres prøver gjennom dette å unngå lotteri og salg som inntektskilder. Inntektene benyttes blant annet til materiell til lagene, deltakelse i cuper og turneringer, utgifter til merking av baner, dommerutgifter, kurs og utdanning av trenere og trenerhonorar. Alle spillere i Yngres skal være representer ved dugnader enten i form av tillitsverv, eller på Birkebeinerrenn eller -ritt. I tillegg til dette kommer dugnadsarbeid i forbindelse med Birkebeinerturneringa. Reklame og sponsoring; Styret i Yngres avdeling har enerett på all reklame på drakter/treningsdresser/vester og annet, samt på reklame på stadion. All annen reklame må avklares/avtales med styret i Yngres. Det er ikke tillatt å reklamere for konkurrenter til de firmaer som Yngres har sponsoravtale med. Dersom Yngres har en avtale med Inter Sport og Sparebanken 1 Hedmark, vil det for eksempel ikke være tillatt å inngå egne sponsoravtaler med Sport 1 og DNB Nor. Birkebeinerturneringa Birkebeinerturneringa er Yngres største inntektskilde og alle lag stiller på dugnad denne helgen. Foreldre/foresatte til hver enkelt spiller, som deltar på aktiviteter/ arrangementer i regi av Yngres, må stille på dugnad. Dersom det er problemer med å stille på dugnad under arrangementene, meldes dette til lagleder som skal ta dette opp med dugnadsansvarlig. Yngres vil utvise skjønn ved forhold som vanskeliggjør dugnadsdeltagelse. Inntektene fra Birkebeinerturneringa går i sin helhet til Yngres. Birkebeinerrennet/Birkebeinerrittet Styret i Yngres har inngått forpliktende avtale med Birkebeinerrennet A/S om å bemanne matstasjonen ved Skramstadsætra på rennet. I tillegg til dette har vi mulighet til å stille med dugnadspersonell ifbm Birkebeinerrittet og på andre stasjoner under Birkebeinerrennet. Hver spiller skal hvert år være representert med en voksen på dugnad ved minst ett av disse arrangementene. Yngres vil utvise skjønn ved forhold som vanskeliggjør dugnadsdeltagelse. Inntektene fordeles med 40 % til Yngres og 60 % tilbake til hvert individuelle lag i samsvar med hvor mange laget stiller med. Andre dugnader Lagene er forpliktet til å prioritere Birkebeinerturneringa, Birkebeinerrennet og Birkebeinerrittet. Det er derfor ikke tillatt for lag å ordne seg egne dugnader til disse arrangementene uten å først ha oppfylt sine forpliktelser overfor Yngres. 8

9 Ved andre dugnader, som hvert individuelle lag organiserer, beholder dette laget hele inntekten selv. Tillitsvalgte og dugnader Trenere, lagledere og styremedlemmer bruker mye av sin fritid til å arbeide ulønnet for Yngres og lagene. Disse er derfor ikke forpliktet til å jobbe dugnader utover dette, men oppfordres til å stille der det er mulig. Oppsparte lagsmidler Oppsparte penger på lagenes konto er midler som skal benyttes i felleskap av laget innen de går ut av Yngres etter endt G/J-16 sesong. Midlene er ment å brukes til å dekke lagets kostnader i forbindelse med deltakelse på cuper/turneringer og utgifter til vanlig drift. Eventuelle midler som står igjen på lagets konto når laget oppløses tilfaller Yngres. Det er ikke lov å utbetale dugnadsmidler til enkeltspillere eller deres foresatte. Dette gjelder alle lag. Alle lag skal beholde sin egen konto til de går ut av yngres. Dette gjelder også ved sammenslåing av lag. Alle lag må forlegge regnskap for lagskontoen for inneværende år senest 10. januar påfølgende år. Regnskapet leveres Yngres som sender det videre til hovedlaget. Det skal samtidig meldes fra om hvem som skal ha disponeringsfullmakt på kontoen for neste sesong. Treningsavgifter Treningsavgift for 2014 er satt til; 1 ste års Mikro (6 åringer) 400,- Micro/Mini: 700,- Lille-jente/gutt: 800,- Små-jente/gutt: 1100,- Jente /Gutt 1500,- På Jente/Gutt øremerkes 400,- av treningsavgiften per spiller til å lønne trenere. Det gis søskenmoderasjon med et fratrekk på kroner 100,- pr barn fra barn nr. 2. Spillere får ikke delta i serie, cuper eller turneringer før avgiften er betalt. Spillere får heller ikke delta på treninger. Ikke betalt avgift fører til utestengelse. I spesielle tilfeller kan det søkes styre om redusert avgift eller få delt opp avgiften opp i flere avdrag. Styret foretar en skjønnsmessig vurdering av hver enkelt søknad. J/G-16 og J/G-14 får denne muligheten automatisk på giro for treningsavgift. Medlemsavgift Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet i Rena Idrettslag(hovedlaget). Rena IL Yngres avd. Fotball betaler medlemskap for styret, lagledere og trenere. 9

10 Spillere får ikke delta i serie, cuper eller turneringer før avgiften er betalt i tråd med Norges Fotball Forbund sine bestemmelser i forhold til forsikringsdekning. Spillere får heller ikke delta på treninger. Ved forsikringsskade betaler Rena IL Yngres avd. Fotball egenandelen under den forutsetning at både medlemsavgift og treningsavgift er betalt innen forfall. Spillerlisens Lisens betales kun for spillere på Senior nivå. Forsikringer Generell ulykkesforsikring gjennom NFF. Godtgjørelse til trenere/oppmenn/sportslig leder Yngres avdeling dekker utgiftene til treningsdress med Rena logo og gjeldende reklame til 2 trenere/lagledere per lag i serien. Det forutsettes da at trenere/lagledere som benytter dette tilbudet bruker dressen under trening/kamp. Utgiftsdekningen begrenses til maksimalt annethvert år per person. Satser i 2013 for trenergodtgjørelse og sportslig leder Trener for Små- jente/gutt Inntil 7 500,- pr. år Trener for Jente/Gutt Inntil kr ,- pr år. Yngres dekker differansen mellom kr 400,00 pr spiller, og inntil aktuelt honorar. Hvis det er mer enn en trener på laget blir honoraret automatisk delt mellom antall trenere før utbetaling, dersom ikke annen avtale er gjort på forhånd. Lagleder for de samme års klasser får dekket telefonutgifter med inntil 1000,- pr. sesong pr. lag. Keepertrener Sportslig leder inntil 2.000,- pr. år inntil ,- pr. år hvis ansvarlig for Fotballskole For å få utbetalt denne godtgjørelsen må trenere på disse lagene samt Keepertrener levere en fullstendig årsrapport til styreleder innen hvert år. For at Sportslig leder skal få utbetalt godtgjørelse må evaluering av og oppdatering av sportslig utviklingsplan sesongen leveres innen Politiattest Lagets frivillige i styret samt trenere og lagledere er alle pålagt å fremvise politiattest. Dette er et pålegg som har til hensikt å beskytte barna mot overgrep. I Rena Idrettslag er det hovedlagets styreleder og sekretær som ivaretar ordningen. 10

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2015 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL Innhold 1. HOVEDMÅL OG GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 Grunnleggende verdier... 3 2. STYRETS SAMMENSETNING/ÅRSMØTE/VALGKOMITE...

Detaljer

... Sammen om en enda bedre bydel

... Sammen om en enda bedre bydel Sammen om en enda bedre bydel............................ 0. VISJON...4 1. LOVER OG VEDTEKTER...4 2. ORGANISASJON...11 2.1 Organisasjonskart... 11 2.2 Adresse... 12 2.3 Funksjons/adr.oversikt Hovedstyret,

Detaljer

Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016

Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016 Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016 2 Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 1.2 Historikk... 4 1.3

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL ORGANISASJONSPLAN FOR EIDSVÅG IL Organisasjonsplanen ble vedtatt av - Årsmøte 15.02.12 sak 05/12 - Årsmøte 13.02.13 sak 05/13 - Behandles ved Årsmøte 24.02.14 sak 05/14 FORMÅL FRIVILLIGHET DEMOKRATI LOJALITET

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN 2011-2012

ORGANISASJONSPLAN 2011-2012 ORGANISASJONSPLAN 2011-2012 FOR FOTBALLGRUPPA I FROGNER IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøte 9. mars 2011 INNHOLD ORGANISASJONSKART... 3 1 Årsmøtet... 4 2 Styret... 4 3 Leder... 5 3.1 Arrangementsutvalget...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag KLUBBHÅNDBOK Tverlandet idrettslag INNHOLD Tverlandet idrettslag... 3 Organisasjonskart TVERLANDET IL... 3 Årsmøtet... 3 Vedtekter Tverlandet Idrettslag... 4 Kapittel Fotballgruppa... 8 Organisasjonskartet

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

Organisasjonsplan 2014

Organisasjonsplan 2014 Organisasjonsplan 2014 Lagt fram til årsmøtet 24. februar 2014 Postadresse: ASTOR FOTBALLKLUBB Postboks 3400 Havstad 7425 TRONDHEIM Besøksadresse: Havstadvegen 2 7021 TRONDHEIM Organisasjonsnummer: NO

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb Vedtatt på årsmøtet dd.mm. 20.. Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 5 Historikk...

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Klubbplan. Den røde tråd. Rev. 2

Klubbplan. Den røde tråd. Rev. 2 Klubbplan Den røde tråd Rev. 2 1 Forord Hva er hensikten med klubbplanen? Klubbplanen skal oppfattes som et sett regler - og en støtte for alle dere som arbeider med fotball i Sunndal IL Fotball. Det er

Detaljer

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball

Slik gjør vi det i Otta IL Fotball Slik gjør vi det i Otta IL Fotball En håndbok for alle som er involvert i Otta IL Fotball Revidert på arbeidsmøte 11.2.2015 og vedtatt på årsmøte 10.3.2015. Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3 2.0

Detaljer

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Side: 2 av 26 Innhold Innledning... 5 Håndboka...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN

KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN Vedtatt på årsmøtet 23.03. 2015 Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet 2015. 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon...

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon... Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no 5 Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2015 Innhold 5 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2015... 1 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB

Detaljer

LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM. Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball IL. FLINT TØNSBERG HÅNDBALLGRUPPA Postboks 159, 3166 Tolvsrød Org.nr. 984 071 280 Se våre hjemmesider www.flinthandball.no E-mail: handball@ilflint.no Revidert 10.04.2011

Detaljer

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING Bjørndal Idrettsforening Telefon: 22 62 22 99 Seterbråtveien 4 E-post:bjorndal.if@c2i.net 1271 Oslo www.bjorndal-if.no Giro nr.:7874 05 36361 HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING IDRETT FOR ALLE ANSVARLIG

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Policy og retningslinjer

Policy og retningslinjer 1 Policy... 4 2 Styrende organer.... 5 2.1 Styret... 5 2.1.1 Leder... 5 2.1.2 Nestleder... 5 2.1.3 Leder senioravdelingen... 5 2.1.4 Leder junioravdelingen... 5 2.1.5 Markedsansvarlig... 5 2.1.6 Økonomiansvarlig

Detaljer