TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG"

Transkript

1 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet må alltid være at vi leverer et best mulig produkt. Dette krever en fast arbeidsfordeling samtidig som det enkelte styremedlems forutsetninger og erfaringer må vektlegges når arbeidsfordelingen foretas. Beskrivelse av ansvarsforhold og arbeidsfordeling gir en langsiktighet, forenkling og trygghet i forhold til styremedlemmer og utvalgsmedlemmers gjøremål. Likeledes kan det også være et godt hjelpemiddel for valgkomiteers arbeid ved nye styresammensetninger. Nestleder Sekretær Kasserer Ungdomsrepresentant Styremedlem (sportlig leder) Styre Overordnet: - Årsmøtet. Økonomi: - Budsjett og regnskap fremlagt og vedtatt av årsmøtet. Arbeidsoppgaver: Arbeide etter instrukser og retningslinjer vedtatt av årsmøtet. Lede lagets virksomhet etter vedtatte planer og iverksette årsmøtevedtak. Avholde regelmessige møter for vurdering og videre planlegging av lagets drift. Være ansvarlig for at laget drives økonomisk ansvarlig ut fra den aktuelle økonomiske stilling. Fastsette fordeling av startkontingenter mellom laget og den enkelte løper. Fastsette regler for skyssbetaling. Utforme søknader i rett tid om idrettsarrangementer og oppnevne hovedansvarlige for disse. Bistå lagets komiteer i planlegging og gjennomføring av deres aktiviteter. Legge fram årsplan og budsjett for lagets årsmøte Årlig oppdatere handlingsplan og tillitsmannshåndbok Funksjonsbeskrivelse for leder Er den daglige leder av laget. Innkaller til og leder styremøtene Holder kontakt med idrettskrets, særkrets og forbund. Sørger for at lagets lover og årsmøtevedtak blir fulgt. planleggingen i laget på kort og lang sikt.

2 2 Sørger for fordeling av arbeidsoppgaver til styrets medlemmer og ser til at disse blir utført på en tilfredsstillende måte Funksjonsbeskrivelse for nestleder laget i leders fravær. Har ansvar for lagets idrettslige arrangementer i samarbeid med ledelsen for hvert arrangement, herunder å holde kontakt med grunneiere, kommunale organer etc Funksjonsbeskrivelse for sekretær Har ansvaret for arkivering av årsberetninger, styreprotokoller, lover etc. Fører referat fra styremøter og årsmøter. Bidrar med skriving mangfoldiggjøring av årsmelding Funksjonsbeskrivelse for kasserer Plikter å gjøre seg kjent med NIF s Bestemmelser om regnskapsførsel og Idrettens kontoplan. Fører lagets regnskap etter de gjeldende bestemmelser fra NIF. Krever inn medlemskontingent. Sørger for at lagets midler forvaltes på en betryggende og god måte. Har løpende oversikt over lagets økonomiske situasjon og legger fram regnskapsoversikt for revisor og styre etter behov. Innkalle til budsjettkonferanse før årsmøte Funksjonsbeskrivelse for ungdomsrepresentant Velges blant lagets juniormedlemmer. Er styrets kontakt til junior- og ungdomsgruppa. Bistår styre og komiteer med gjennomføring av arrangementer. Organisere eventuelle egne ungdomssamlinger i klubbens regi Funksjonsbeskrivelse for oppmannen/statistikkfører Føre statistikk over antall starter og førsteplasser i terminfestede løp for hver enkelt løper. Føre statistikk over stafetter. Melde på stafettlag til stafetter. Føre egenandel for løperne etter gjeldende regler. Innkrever egenandel for startkontingent etter de til enhver tid gjeldende regler for laget Funksjonsbeskrivelse for materialforvalter Har ansvar for lagring og vedlikehold av lagets idrettsmateriell og arrangementsmateriell. Besørger innkjøp av nytt materiell i samråd med styret og de enkelte komiteer. Påse at NOF s bidragsordninger blir utnyttet ved innkjøp. Deltar i styremøter når det er behov for dette Funksjonsbeskrivelse for tekstilforvalter Ha ansvar for klubbens overtrekks- og løpstøy og salg av dette. Har sammen med styret ansvar for å påse at klubbens medlemmer har riktig reklame på overtrekkstøy og løpstøy.

3 3 Har ansvar for å innhente tilbud og i samråd med styret foreta bestilling av tøy. Har ansvar for å orientere medlemmene om lagerbeholdning via oppdatert liste på hjemmesida. Har ansvar for å minne om behov for nye bestillinger. Bestemme priser på tøy i samarbeid med styret Funksjonsbeskrivelse for sportlig leder Koordinere aktiviteter for rekrutt- og treningskomiteen. Nominere og ta ut løpere til representasjonsoppgaver og stafetter. Sette opp kriterier for uttak. Ansvar for klubbens treningssamlinger Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling for komiteene Funksjonsbeskrivelse for kartkomiteen To - tre medlemmer Økonomi: - Budsjett vedtatt av årsmøtet. Ansvarlig for lagets kartproduksjon. Skrive ut kart og løyper på forespørsler fra andre komiteer. Revidere lagets kartplan årlig i samarbeid med styre. Kartplanen skal ha en tidshorisont på minimum 4 år. Samarbeid med data- og informasjonsutvalget om oversikt over lagets kart og informasjon om kartsalg på hjemmesida. Påse at søknader om offentlige bidrag til kartproduksjon fra kommune og tippemidler / kommunal støtte blir korrekt utfylt og sendt i rett tid. Ha ansvaret for engasjement av kartfirma, synfarere og trykkeri i forbindelse med kartproduksjon. Melde inn nye kartutgivelser til NOF s anleggsregister. Vurdere oppgradering av klubbens listens(er) på kartprogramvare. Følge med på ny teknologi innen framstilling av O-kart (for eksempel laserskanning) Funksjonsbeskrivelse for Treningskomite Tre fem medlemmer Økonomi: - Budsjett vedtatt av årsmøtet. Planlegge og lede trening for lagets medlemmer sommer og vinter. Ansvarlig for opplegg og kontroll av treningsløp. Arrangere treningssamlinger for ulike grupper løpere. Individuell oppfølging av løpere over 13 år.

4 4 Utarbeide planer og budsjett for kommende periode før årsmøtet. Sende referat fra komitemøter og kopi av rundskriv til styret. Info til Data og Informasjonsutvalget om forestående aktiviteter for ajourført Funksjonsbeskrivelse for Rekruttkomiteen Tre fem medlemmer Økonomi: - Budsjett vedtatt av årsmøtet. Arrangere grunnleggende opplæring for nye medlemmer. Følge opp instruksjon og trening for de nyeste medlemmene (N-løpere). Ha ansvar for treningstilbud til de yngste i samarbeid med treningskomiteen og sportslig leder. Arrangere turer og samlinger for denne gruppen løpere. Utarbeide planer og budsjett for kommende periode før årsmøtet. O-troll leir Info til Data og Informasjonsutvalget om forestående aktiviteter for ajourført Funksjonsbeskrivelse for Økonomikomiteen Ett eller to medlemmer Lagets kasserer deltar i komiteens møter Valgt av: Styret Planlegge og gjennomføre inntektsbringende tiltak. Ansvarlige for reklame- og sponsoravtaler. I samråd med styret utarbeide inntektsbudsjett for kommende periode. Komiteen rapporterer til styret. Ansvar for å kommunisere gjeldende sponsorer til tøyforvalter, hjemmesideansvarlig, kartutvalg og trimkomiteen Funksjonsbeskrivelse for Trimkomiteen To fire medlemmer Økonomi: - Budsjett vedtatt av årsmøtet. Virksomheten er selvfinansierende gjennom inntekter ved turorientering og trimtiltak. Regnskapsansvarlige overfor styret.

5 5 Ansvarlig for turorientering samt andre frilufts- og trimtiltak. Utarbeide planer og budsjetter for kommende periode før årsmøtet. Info til Data og Informasjonsutvalget om forestående aktiviteter for ajourført Funksjonsbeskrivelse for Revisorer - To medlemmer Overordnet: - Frittstående. Utføre revisjon i henhold til Norges Idrettsforbunds: o Regnskapsbestemmelser o Instruks for kasserere o Revisjonsbestemmelser Funksjonsbeskrivelse for Valgkomite To medlemmer Overordnet: - Frittstående. Skaffe kandidater til de tillitsverv som skal velges på årsmøtet. De påtenkte komitelederne trekkes inn i arbeidet med utvelging av komitemedlemmer. Komiteen rapporterer til styret i god tid før årsmøtet Funksjonsbeskrivelse for Data og Informasjonsutvalget To medlemmer hvorav en har ansvar for EKT/Emit utstyr Overordnet: - Frittstående. Teknisk ansvar for lagets hjemmesider o Design og brukervennlighet o Brukerbasert publisering (brukernavn og passord). Utdeling av brukernavn og passord. Datakurs og nødvendig opplæring. Brukermanual. o Holde orden på nettsidens forskjellige undersider og kategorier. o Linker. Ansvar for å legge ut klubbens offisielle informasjon på hjemmesiden Ansvar for oppdatert aktivitetskalender sammen med andre komiteer v/behov Ansvar for å få lagt ut nyhetssaker fra de viktigste konkurransene i samarbeid med sportslig leder og/eller treningskomiteen.

6 Funksjonsbeskrivelse for Skistuakomiteen To medlemmer Ansvar for drift av Skistua. Ansvar for utleie Ansvar for innkjøp og varesortiment Ansvar for oppdatert prisliste Ansvar for vaktplan Ansvar for renhold og enkelt vedlikehold Ansvar for komiteens budsjett og regnskap Utleiepriser Kontakt med Skistuas Venner som er eier av Skistua. Info til Data og Informasjonsutvalget om forestående aktiviteter for ajourført 2. Planleggingskalender med tidsfrister.

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

1. Navn. område. Grendee lag. 3.1 Grendelagets. stedets sosiale. Granh augåsen. felles interesse. kommunen og. en del av.

1. Navn. område. Grendee lag. 3.1 Grendelagets. stedets sosiale. Granh augåsen. felles interesse. kommunen og. en del av. VEDTEKTER FOR GRANHAUGÅSEN GRENDELAG Vedtekter for Granhaugåsen Grendelag stiftett 25. juli 2001. Vedtatt på årsmøtet den 14. februar 2011. 1. Navn Foreningens navn er Granhaugåsen Grendelag. 2. Formål

Detaljer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer

Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Vedtatt 13.05.2013 2013002158 Retningslinjer for faglige og politiske

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer