Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Alta kommune ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Alta kommune (2006-2008)"

Transkript

1 Prosjekt Grønn omsorg Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Alta kommune ( ) Rapport fra første halvår 1.januar 30. juni 2006

2 Bakgrunn Prosjekt Grønn omsorg er et samarbeid mellom tre sektorer i Alta kommune: Plan- og utvikling, Helse- og sosial og Oppvekst. Prosjektperioden er fra til Prosjektet skal bidra til å opprette og videreutvikle samarbeidstiltak mellom helse- og sosialsektoren, oppvekstsektoren og landbruket i Alta kommune. Dette skal igjen føre til økt livskvalitet for brukergruppene samt øke antall arbeidsplasser i tilknytning til gårdsbrukene. Samtidig vil det være samfunnsnyttig å kunne gi et bredt, godt og variert tilbud, både lovpålagt og ikke lovpålagt, som vil virke forebyggende og på sikt komme både brukerne og kommunen til gode. Prosjektets resultatmål er at det i prosjektperioden skal etableres et tilbud på minst 5 gårdsbruk i Alta kommune. Ved prosjektslutt er det ønskelig at tilbyderne har etablert et nettverk som driver dette arbeidet videre. Det er satt opp følgende delmål: Informere kundegrupper om tiltaket og mulighetene som ligger der Informere tilbydere (gårdbrukerne) Knytte kontakt mellom kjøper - tilbyder Bistå ved utforming av avtaler, med innhold bl.a. angående faglig innhold, varighet, økonomi, veiledning og oppfølging Etablererhjelp og oppfølging av tilbyderne (gårdbrukerne) Etablere nettverk mellom tilbydere Kompetanseheving (studietur, kurs, temasamling) Rådgiving Opparbeidelse av kompetanse for prosjektleder og kompetanseteam

3 Prosjektorganisering Oppdragsgiver: Alta kommune v/plan- og utviklingssektor, helse- og sosialsektor og oppvekstsektor. Prosjektansvarlig/prosjektleder: Plan- og utviklingssektor/landbruksseksjonen. Prosjektleder er Evy Jeanette Olsen. Ressursgruppe: Representanter fra kundegruppene, landbruksnæringen, og landbruksforvaltningen. Kort presentasjon av medlemmene finnes vedlagt. Ressursgruppa møtes minimum 4 ganger pr år. Den innkaller ekstra ressurspersoner ved behov. Det er avholdt 2 ressursgruppemøter første halvår. Styringsgruppe: Sektorlederne fra plan- og utvikling, helse- og sosial og oppvekst. I første halvår har dette vært Ommund Heggheim fra Plan- og Utvikling, Terje Nilsen og deretter Per Prebensen fra Helse- og sosial og Per Hindenes fra Oppvekst. Det er avholdt et styringsgruppemøte første halvår. Rapportering skjer til prosjekteier (se styringsgruppe) 2 ganger pr år, og skjer ved møter og kort skriftlig notat. Rapportering skjer også til fylkesmannen som finansieringspartner, ved kort skriftlig notat 2 ganger pr år. Her er noen av prosjektdeltakerne på studietur i Nannestad, Hegli gård.

4 Gjennomføring, så langt. Prosjektet er en videreføring av et forprosjekt som resulterte i prosjektplanen vi arbeider etter. Delmålene som er nevnt tidligere ble brukt som et planleggingsverktøy for første halvår. Kartlegging. Kartlegging av og bevisstgjøring i forhold til tilbydernes kapasitet, ressurser og ønsker i forhold til brukergrupper, aktiviteter, tidsbruk og priser var utgangspunktet for videre jobbing. Derfor gikk store deler av prosjektets første måned med til dette. Dette viste i utgangspunktet at vi hadde 3,5 årsverk (med mulighet for utvidelse ved behov) med Grønn omsorg å tilby til ulike brukergrupper fra høsten Noen av tilbyderne var klare for oppstart allerede fra prosjektets dag en. Vi startet opp med 7 tilbydere og har fortsatt det, men en har falt fra og en har kommet til helt i starten av prosjektet. Etter samtale med leder for styringsgruppa har vi besluttet at det ut år 2006 ikke skal trekkes flere nye gårdsbruk inn i prosjektet. På slutten av året må det vurderes om flere gårder skal bli en del av prosjektet. Dette vil i størst grad avgjøres av etterspørsel. Det ble tidlig avdekket hvilke forventninger gårdbrukerne og prosjektleder hadde til hverandre og vi arbeider kontinuerlig med rolleavklaringer. Markedsføring Arbeidet med å markedsføre tilbudene til potensielle kunder startet opp med et informasjonsarbeid rettet mot de samarbeidende sektorer og Aetat. I dette arbeidet ble det lagt vekt på å knytte kontakter og rekruttere personer til ressursgruppa. Samtidig som det var viktig å vekke interessen for Grønn omsorg hos ansatte i de involverte sektorene og hos Aetat. Det var ønskelig at både de som er i kontakt med potensielle brukere og de som sitter på pengesekken skulle se verdien i å kjøpe Grønn omsorg tjenester. Dette arbeidet ble gjort ved at prosjektleder inviterte seg selv til å informere om Grønn omsorg i ulike fora i kommunen, hos Aetat og i de aktuelle hovedutvalgene. For eksempel: styrerforum for alle barnehagene i kommunen, avdelingslederne for helse- og sosial, rektormøtet, faggruppa hos Aetat. Samtidig var det også ønskelig å nå brukerne via interesseorganisasjonene deres som for eksempel Mental helse. Disse møtene la også et godt grunnlag for dialog rundt kundenes ønsker og behov og tilbydernes fleksibilitet i forhold til det de kan tilby.

5 Styringsgruppa besluttet på første møte at det skulle utarbeides en salgsbrosjyre hvor alle tilbudene i prosjektet ble presentert. Dette ble gjort i en omfattende prosess. Tilbyderne og prosjektleder arbeidet grundig i forhold til hver enkelt gårds forretningsplan. Det ble vektlagt god bildebruk og mye tid gikk med til fotografering, leiting etter eksisterende bilder og layout. Ressursgruppa bidrog godt med faglig innhold til generell informasjon om Grønn omsorg. Brosjyra ble finansiert med en ekstrabevilgning fra næringstilskudd landbruk. Brosjyra ble så distribuert blant annet til skoler, barnehager, aktuelle avdelinger i kommunen, Aetat, interesseorganisasjoner og media. I tillegg ble det lagt eksemplarer rundt på alle offentlige kontorer, lege- og tannlegekontorer og frisørsalonger. Den ligger også på Alta kommunes hjemmeside sammen med annen relevant informasjon om prosjektet. Vi har forsøkt å bruke media aktivt i forhold til å informere Altas befolkning om Grønn omsorg. Dette har resultert i flere oppslag i Altaposten og reportasje på TvNord og i radioalta. Vi hadde stand under åpningen av Alta kommunes miljøuke. Brosjyras forside

6 Kompetanseheving Studietur Den første studieturen i regi av Prosjekt Grønn omsorg i Alta kommune gikk av stabelen i april. Vi besøkte og fikk informasjon om til sammen 7 tiltak i Buskerud, Akershus og Vestfold. Med hjelp fra representanter fra fylkesmennene; Anita Panman i Buskerud, Lisbeth Haugan i Vestfold og Kai Rune Tollefsen i Oslo og Akershus, fikk vi se et rikt utvalg av tiltak for ulike bruker grupper, alt i overkommelig bussavstand fra Gardermoen. På denne måten fikk vi mye ut av de tre dagene vi hadde til disposisjon. 10 tilbydere, prosjektets ressursgruppe og prosjektleder deltok på turen. Vi kom hjem rike på felles opplevelser, ny ideer, tips om praktiske løsninger, kunnskap og motivasjon. Vi hadde blitt bedre kjent, noe som er et godt utgangspunkt for videre samarbeid og nettverkdannelse. Mer informasjon om det vi opplevde og lærte finnes i studieturrapporten som ligger på Alta kommunes hjemmeside. Temadag Når man driver eller planlegger å starte med Grønn omsorg på sin gård er det viktig å tenke kvalitetssikring av produktet man tilbyr. Det ble arrangert en temadag i løpet av første halvår. Temaet var kvalitetssikring av gårdens fysiske miljø: Sikring av bygningsmessig standard, oversikt over risikomomenter, omgang med næringsmidler, krav til sanitærforhold og behov for forsikringer. Hvilke lover og forskrifter må man forholde seg til som tilbyder av Grønn omsorg? Her er oversikten over tema og forelesere: - Hvorfor og hvordan tenke HMS? v/ Monica Balto, Landbrukets HMS-tjeneste. - Risikovurdering. Innledning og organisering av gruppearbeid v/ Monica Balto. - Forskrifter i forhold til drifta av gårdene. v/ Helsekonsulent Kristin Tørum. - Forskrifter knyttet til kjøkkenløsninger og håndtering av næringsmidler. v/ Øyvind Fossli, Mattilsynet. Gikk ut på grunn av sykdom, men gjennomføres på første tilbydermøte til høsten. - Forsikring av Gårder som driver Grønn omsorg v/ Erling Nilsen, Gjensidige. Kommuneadvokat i Alta kommune, Kari Jørgensen var til stede og svarte på juridiske spørsmål knyttet til forsikringer. Temadagen var en oppfølging av en HMS gjennomgang på alle tilbydergårdene i prosjektet. Se under kvalitetssikring. Temadagen var for tilbydere, fra hele Finnmark, som allerede driver med Grønn omsorg og for de som vurderer å begynne med det, samt andre interesserte. Det var 11 deltakere på temadagen, 8 tilbydere og 3 kommunalt ansatte. Deltakelse på konferanse og workshop Prosjektleder deltok på den nasjonale konferansen for Inn på Tunet i Stavanger juni. Grønn tjenesteproduksjon for økt livskvalitet og den internasjonale Farming for health workshopen i forlengelsen av den nasjonale konferansen. Lærerikt og nyttig i forhold til å få ett nettverk av fagpersoner i inn og utland som arbeider med Grønn omsorg/inn på tunet. Annet Odd Ståle Dalslåen fra Innovasjon Norge har holdt et lite foredrag for tilbyderne om etablerergrupper. I løpet av første halvår har ingen av tilbyderne ønsket å skolere seg i etablering. De utrykker at de får den veiledning og hjelp de trenger som prosjektdeltakere. En del av tilbyderne vil trolig ønske denne type skolering på sikt.

7 Kvalitetssikring HMS gjennomgang i mai. HMS- gjennomgangen ble gjennomført av Monica Balto, HMS-rådgiver i landbruk, Landbrukets HMS-tjeneste. Hun var svært fornøyd med det fysiske miljøet på gårdsbrukene hun besøkte. Hun påpekte også at det var tydelig at HMS-tenkning satt i ryggmargen på alle tilbyderne. Det er arbeidet med spørsmål rundt: Forsikringer Vandelsattest Krav fra Mattilsynet Meldepliktig virksomhet, samarbeid med Helsekonsulent Kristin Tørum i Alta kommune. Mer informasjon om dette finnes i prosjektets HMS/kvalitetssikrings perm. Prosjektleder har bistått bøndene og kommunalt ansatte i å få oversikt over problemstillinger knyttet til oppstart av tiltak. Avklaringene har vært av både generell og individuell karakter. Nettverksdannelse og kontakt mellom tilbyder og kunder Det skal i hele perioden arbeides med nettverksgruppe mellom gårdbrukerne, for på sikt å få et slikt nettverk til å stå selvstendig. Nettverket er svært viktig for bl.a. videre oppdatering, erfaringsutveksling, gjensidig hjelp og støtte, inkludering og opplæring av nye tilbydere, og arbeidet mot nye kundegrupper. Arbeidet startet med et møte for tilbyderne der de ved hjelp av et gruppearbeid arbeidet fram et forslag til hvordan vi skal jobbe for at de skal danne seg et fungerende nettverk. De ønsket å løsrive seg fra kommunen allerede fra starten ved å arrangere tilbydermøter hjemme hos hverandre. Møtene ble først satt opp med en måneds mellomrom, men det viste seg å være for hyppig. Det ble avholdt 3 tilbydermøter første halvår. I denne perioden har prosjektleder vært sekretær for gruppa og stått for innkalling, møteledelse og referatskriving. Nettverksdannelse mellom tilbydere og kunder ble påbegynt med litt møtevirksomhet mellom enkelttilbydere, prosjektleder og representanter fra oppvekstsektoren og helse- og sosial sektoren. Tilbyderne har valgt ut en representant til å sitte i prosjektets ressursgruppe, Tonee Cecilie Thomassen fra Birkely gård. Studieturen var også en god arena for nettverksdannelse mellom tilbyderne og kontakt mellom tilbydere og representanter fra kundegruppa.

8 Måloppnåelse, så langt. Tilbyderne er kommet fram til konseptene de ønsker å satse på. Viktige avklaringer i forhold til etablering av Grønn omsorgsgård er på plass. Flere av kundegruppene begynner å få god kjennskap til mulighetene som ligger i Grønn omsorg. Flere av tilbyderne er i dialog med ulike kundegrupper. Det ble i første halvår klarert oppstart av et prøveprosjekt på et gårdsbruk i samarbeid med Bistandsavdelinga i kommunen. Det ble arrangert en vellykket studietur både med henblikk på kompetanseheving og nettverksbygging mellom tilbyderne samt kontakt mellom tilbyderne og representanter fra kundegruppene. Økonomi Budsjett 1. år Utgifter 1. halvår Lønn Kurs, reiser pl Kurs, reiser pd Drift, styringsog ressursgrup. Kontorhold Sum Det er budsjettert med prosjektleder i 60% stilling det første året. Av hensyn til prosjektets framdrift var det hensiktsmessig å forskyve en del av arbeidet fram til første halvår slik at prosjektleder har jobbet ca. 70%. Høye utgifter til kontorhold skyldes investering i blant annet PC. Studieturen fører til at Kurs og reise utgiftene er høye det første halvåret. Neste halvår blir roligere med hensyn til reiser og kursvirksomhet så dette vil jevnes ut i løpet av året. Veien videre En milepælsplan og mer detaljerte planer for det videre arbeidet i prosjektet er under utarbeidelse i et samarbeid mellom tilbydere, ressursgruppe og prosjektleder. Det som utkrystalliserer seg som viktig er videre informasjon til mulige samarbeidspartnere/kundegrupper. Grønn omsorg må bli en del av de tilbudene ansatte i kommunen og hos Aetat (NAV) ser på som aktuelle og benytte til sine brukere/klienter/pasienter/elever/barn. Mens dette etableres må vi samtidig arbeide for at det skal frigjøres midler til å betale for flere Grønn omsorg tilbud enn det som er i gang per i dag. Her ligger vår største utfordring! Små og store må samarbeide, så når vi målene våre!!

9 Vedlegg 1 Ressursgruppemedlemmene: Gry Elde, Aetats representant. Arbeider blant annet med Fattigdomsprosjektet. Besøksadresse: Sentrumsparken 4, 2.etg (Parksenteret) Postadresse: pb 1313, 9505 ALTA Tlf: E-post: Tonee Cecilie Thomassen, tilbydernes representant. Driver Birkely gård/stall. Tverrelvdalsveien 127, 9517 ALTA Tlf: Mobil: Tone R. Aandahl, representant fra Fylkesmannens landbruksavdeling i Finnmark. Landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø Tlf: Magni Breivik, veileder miljø, representant fra Oppvekstsektoren i Alta kommune. Oppvekstsektoren, Alta kommune, Postboks 1403, 9506 ALTA Tlf: / Inger-Lise Henriksen, vernepleiekonsulent, representant fra Helse- og sosialsektoren. Bistandsavdelinga, Helse- og sosialsektoren, Alta kommune, Postboks 1403, 9506 ALTA Tlf: / Signe Olaussen, jordbrukssjef, representant fra Plan- og utviklingsavdelinga. Landbruksseksjonen, Alta kommune, Postboks 1403, 9506 ALTA Tlf: