PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)"

Transkript

1 PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune ( )

2 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling har tjenesteproduksjon som et av sine 5 satsingsområder. Målet der er økt lønnsomhet og flere aktører som tilbyr omsorgtjenester med basis i landbrukets ressurser og verdier. Hovedstrategien som legges til grunn sier: Utnytte potensialet for utvikling av lønnsomme produkter og tjenester innenfor tjenesteproduksjon som tar i bruk landbrukets menneskelige og materielle ressurser, med særlig vekt på Grønn omsorg/inn på tunet. LMD s strategi følges opp i Strategisk bygdeutviklingsplan for Finnmark Planen har funksjon som et styringsdokument for Innovasjon Norge, Fylkesmannen, kommunene, fylkeskommunen og styret i Innovasjon Norge, i tillegg til at den er ment som en veileder for bønder og rådgivningstjenesten. Under Annen tjenesteyting/landbruksrelatert næringsvirksomhet er Grønn omsorg tema også her. Alta kommune har i kommuneplanens samfunnsdel satt fokus på tema som Livskvalitet og velferd, Barn og unges oppvekstmiljø og Gode og effektive helse- og sosialtjenester. Med dette som bakgrunn, i tillegg til at en del bønder tidligere har ønsket å arbeide med Grønn omsorg, har resultert i at kommunen har arbeidet med et forprosjekt denne våren. Grønn omsorg, som kommer inn under samlebegrepet Inn på tunet, har de siste årene fått stor oppmerksomhet på nasjonalt nivå. Det har vært nasjonalt prosjekt ( ) med Landbruksdepartementet som hovedansvarlig, og fylkesvise prosjekter som har bidratt med opplæring, nettverksbygging og utviklet gode samarbeidsmodeller for tiltak innen Grønn omsorg mellom kommuner og gårdsbruk. Fra en sped begynnelse på 1990-tallet, har tilbudet nå vokst til alle fylker i Norge med unntak av Finnmark. I forprosjektet viste det seg at det er stor interesse blant gårdbrukerne. 6 gårder har sagt seg klare til å starte opp og flere ønsker å starte på et senere tidspunkt. Alle gårdene har tidligere vært i bruk til lignende tilbud, uten at det har forelagt avtaler og økonomisk kompensasjon for tilbudet. Gårdbrukerne ønsker å fortsette med arbeidet, men forutsetter at det utarbeides gode og forutsigbare avtaler med tilfredsstillende økonomisk kompensasjon for tjenesten. Blant mulige kundegrupper innen helse- og sosial og oppvekst, har interessen økt etter hvert som de har fått kjennskap til hva Grønn omsorg går ut på og mulighetene som ligger der. I tillegg har det vært interesse fra fylkesnivå innen Aetats psykiatriprosjekt Vilje viser vei. Arbeidet viser tydelig at det er grunnlag for å starte opp med prosjekt Grønn omsorg i kommunen. Det faglige innholdet og hvordan dette skal gjennomføres, må tilpasses den enkelte bruker/brukergrupper, gårdens muligheter og ressurser og ikke minst gårdbrukerens kvalifikasjoner. Enkelte gårdbrukere har formell utdannelse innenfor omsorg eller undervisning, og kan ta på seg et større ansvar i forhold til dette. Ellers vil gårdbrukerne fungere som arbeidsledere eller tilretteleggere, mens de som kjøper tjenesten må stå ansvarlig for det faglige opplegget. Prosjektplan, Alta kommune 2

3 Faglig innhold med hovedvekt på omsorg vil i stor grad dreie seg om stell av dyr, tid til omgang med dyr som kjæling og klapping, hundekjøring, ridning. I et undervisningsopplegg kan det tas utgangspunkt i naturen, åkeren, dyrestell, matlaging osv. Det kan være opplegg som følger årstidene og gå ut på å så, prikle, plante, vanne, luke, høste, tilberede til spising, safte, fryse osv. Videre kan utmarka flettes inn og benyttes til fiske, jakt og skogsdrift. For de som trenger arbeidstrening vil ofte selve gårdsmiljøet ha stor verdi. Her foregår det aktiviteter både ute og innendørs. Det kan dreie seg om dyrestell, vedlikehold av bygninger og maskiner, gårds- og skogsarbeid, matlaging og/eller husflid i rolige omgivelser. Svært ofte vil det være av verdi for brukerne og legge vekt på måltider, både angående tilberedning og fortæring av disse, og at de foregår i trivelige omgivelser. Måltidene kan foregå ute, på gårdens kjøkken eller det kan investeres i ei egen matbu. For de fleste brukergruppene er begrepet mestring sentralt, og viktig å ha fokus på ved utarbeidelse av opplegg for den enkelte. Av hensyn til brukerne, som gjerne har stort behov for forutsigbarhet i hverdagen sin, er det viktig at tilbudet blir stabilt. Dette krever at avgjørelse om å starte opp med tilbud er vel overveid og gjerne avklart med hele tilbyderens familie. Vi anser avgjørelsen hos alle de bønder som ønsker å være med i prosjektet for vel overveid. 2 Målsetting 2.1 Hovedmål Prosjektet skal bidra til: Å opprette og videreutvikle samarbeidstiltak mellom helse- og sosial-, oppvekstsektoren og landbruket i Alta kommune. Dette skal igjen føre til økt livskvalitet for brukergruppene samt øke antall arbeidsplasser i tilknytning til gårdsbrukene. Samtidig vil det være samfunnsnyttig å kunne gi et bredt, godt og variert tilbud, både lovpålagt og ikke lovpålagt, som vil virke forebyggende og på sikt komme både brukerne og kommunen til gode. Kommunen opparbeider seg erfaring som kan komme de øvrige kommunene i fylket til gode ved å være disponibel for bistand ved igangsetting av lignende prosjekter. 2.2 Delmål Informere kundegrupper om tiltaket og mulighetene som ligger der Informere tilbydere (gårdbrukerne) Knytte kontakt mellom kjøper-tilbyder Bistå ved utforming av avtaler, med innhold bl.a. angående faglig innhold, varighet, økonomi, veiledning og oppfølging Etablererhjelp og oppfølging av tilbyderne (gårdbrukerne) Etablere nettverk mellom tilbydere Kompetanseheving (studietur, kurs, temasamling) Rådgiving Opparbeidelse av kompetanse for prosjektleder og kompetanseteam Prosjektplan, Alta kommune 3

4 Arbeidet vil starte opp med et omfattende informasjonsarbeid rettet mot de offentlige kundegruppene. I dette arbeidet inngår det å knyte kontakter og rekruttere personer til ressursgruppa. Det vil arbeides med informasjon ut mot gårdbrukerne, og ei bevisstgjøring av muligheter og egne ressurser. Det planlegges å gjennomføre en studietur for ressursgruppa og tilbyderne tidlig i prosjektet. Kundegruppene og gårdbrukerne gis felles informasjon angående muligheter til samarbeidsopplegg, og gis tid og rom for utveksling av ideer. Det må tidlig avdekkes hvilke forventninger de forskjellige har til hverandre, både av kundegrupper, gårdbrukere og prosjektleder, og arbeides med rolleavklaringer. Prosjektleder skal bistå i å sette sammen kunder og gårdsbruk som kan passe til hverandre, for å gi brukerne et best mulig tilbud. Prosjektleder skal bistå til å få oversikt over problemstillinger knyttet til oppstart av tiltak. Avklaringene vil være av både generell og individuell karakter. Temadager skal avholdes årlig. Dette er også arenaer hvor nye kundegrupper og nye tilbydere kan inkluderes. Studieturer avholdes også årlig, forutsatt at nye grupper knyter seg på under veis. På et senere tidspunkt (år 2) må det vurderes et samarbeid med Høyskolen i Finnmark om kurs/studieopplegg for gårdbrukere. Det skal i hele perioden arbeides med nettverksgruppe mellom gårdbrukerne, for på sikt å få et slikt nettverk til å stå selvstendig. Nettverket er svært viktig for bl.a. videre oppdatering, inkludering og opplæring av nye tilbydere, og arbeidet mot nye kundegrupper. 2.3 Resultatmål Det skal i prosjektperioden etableres et tilbud på minst 5 gårdsbruk i Alta kommune 2.4 Resultatsikring Ved prosjektslutt er det ønskelig at tilbyderne har etablert et nettverk som driver dette arbeidet videre. 3 Samarbeidspartnere Innenfor det kommunale system er det ansatte i helse- og sosial og oppvekst som først og fremst vil være naturlige samarbeidspartnere. Barnevernstjenesten, omsorgstjenesten, barn og unge, psykiatrisk enhet, barnehager og skoler vil være viktige medarbeidere og framtidige kunder. Det samme kan også Aetat bli. I og med at det ikke har vært fullført arbeid med grønn omsorg på bred basis i fylket, vil det være en fordel å prøve ut prosjektet i et mindre omfang først. Ved senere oppstart i andre kommuner vil disse kunne nyte godt av de erfaringer som er gjort, og regne med bistand fra Prosjektplan, Alta kommune 4

5 Alta kommune, hvis de ønsker det. Samtidig vil både ansatte i kommunene og tilbyderne kunne samarbeide og høste av hverandres erfaringer. Porsanger kommune ønsker å starte opp arbeidet, men er ikke klar for det i år. Både de og Alta kommune ønsker et samarbeid når Porsanger går i gang, noe som vil skje fra høsten Porsanger vil da legge fram en selvstendig plan, hvor de enten legger opp til et eget prosjekt eller at prosjektet i Alta utvides 4 Rammer og organisering 4.1 Rammer På grunn av at grønn omsorg er lite kjent i Finnmark, ser vi at kommunens prosjekt kan ta noe mer tid enn lignende kommuneprosjekt i andre fylker. Det grunnleggende arbeidet på fylkesnivå, som døråpner og informant mangler. Her har heller ikke vært arrangert temadager, studiereiser, kurs eller lignende, for verken ansatte i den offentlige kundegruppa, politikere, potensielle prosjektledere/prosjektmedarbeidere eller tilbydere. Et kommunalt motivasjonsprosjekt, etter samme mal som i andre kommuner og på måneder, er derfor ikke tilstrekkelig. Det vil ta tid å forankre prosjektet og for de enkelte sektorer å få tiltak innen grønn omsorg inn i sine planer. Sektorene må også nå å få det inn i sine budsjett. Vi ser derfor at det vil være nødvendig at prosjektet går over 3 år, med en prosjektleder i 60 % stilling første året og deretter i 40 %. 4.2 Organisering Oppdragsgiver: Alta kommune v/plan- og utviklingssektor, helse- og sosialsektor og oppvekstsektor Prosjektansvarlig/prosjektleder: Plan- og utviklingssektor/landbruksseksjonen Ressursgruppe: Representanter fra kundegruppene, landbruksnæringen, og landbruksforvaltningen Styringsgruppe: Sektorlederne fra plan- og utvikling, helse- og sosial og oppvekst. Ressursgruppa møtes minimum 4 ganger pr år. Den innkaller ekstra ressurspersoner ved behov. Rapportering skjer til prosjekteier (se styringsgruppe) 2 ganger pr år, og skjer ved møter og kort skriftlig notat. Rapportering skjer også til fylkesmannen som finansieringspartner, ved kort skriftlig notat 2 ganger pr år. 5 Kritiske suksessfaktorer - Nå fram med informasjon til kundegruppene - Politisk og administrativ forankring på høyt nivå - Kundegrupper med betalingsevne - Gårdbrukerens egnethet - Oppfølging av tilbyderne (gårdbrukerne) - Etablere nettverk (tilbyder-tilbyder, tilbyder-kunde) - Kvalitetssikring av tilbudet Prosjektplan, Alta kommune 5

6 6 Økonomi 6.1 Budsjett År 1 År 2 År 3 Sum Lønn Kurs, reiser pl Kurs, reiser pd Drift, styringsog ressursgrup. Kontorhold Sum Finansieringsplan År 1 År 2 År 3 Sum Fylkesmannens landbruksavdeling Alta kommune Sum Prosjektplan, Alta kommune 6

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Inn på tunet i Tolga og Os

Inn på tunet i Tolga og Os Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen Befolkningsgrunnlag Folketall

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Inn på tunet. Strategi. Nasjonal strategi. Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet

Inn på tunet. Strategi. Nasjonal strategi. Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Strategi Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Flere eksemplarer kan bestilles fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker Sted og dato Prosjektansvarlig: Prosjektleder: 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I følge Helsedepartementet

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 25.04.2006 kl. 17.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong. 25.04.2006 kl. 17.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 25.04.2006 kl. 17.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer