Inn på tunet i Tolga og Os

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inn på tunet i Tolga og Os"

Transkript

1 Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen

2 Befolkningsgrunnlag Folketall pr Os kommune: 2033 Tolga kommune: 1671 Bakgrunn Gjennom prosjektet Løft for landbruket i Os er det tatt initiativ til et samarbeid med Tolga kommune om å søke midler til et 3-årig prosjekt for å løfte fokuset og se på mulighetene for å utvikle tjenestetilbudet på dette feltet i våre kommuner. Det søkes om midler til en 40 % prosjektstilling. Prosjektet skal bidra til å jobbe fram et Inn på tunet tilbud for å implementere i kommunale planer og strategier, avklare ressursbehov, samt legge langsiktige planer for utvikling av tjenester og samarbeidsmodeller med landbruksnæringa. Årlig ramme for prosjektet settes til kr ,- første år deretter kr ,-. Forutsatt at 50 % bevilges gjennom Inn på tunet løftet og at gjenstående beløp fordeles likt mellom Tolga og Os kommuner vil de årlige kostnadene per kommune tilsvare kr ,- første året, deretter kr ,- Ansettelsesprosessen starter så snart det er avklart om vi blir Inn på tunet løft kommuner. Dette avgjøres endelig av LMD og KRD innen St. Hans. Status for Inn på tunet i våre kommuner i dag Antall innbyggere i Tolga og Os er til sammen 3700, fordelt på Tolga med 1700 og Os med 2000 personer. Helblad gård i Tolga, Bjørg Wien Killingmo og Per Sindre Killingmo har et tilbud til Tolga skole og som avlastningshjem. Finnegården i Røros. Berit Morseth Galaaen og Jens Inge Galaaen har et tilbud til Os skole som tilsvarer 1,5 dager per uke. I tillegg har Finnegården tilbud som Alternativ læringsarena for Røros videregående skole. Liheim gård i Tolga. Tove Kjos og Olav Korssjøen som har drevet med Inn på tunet i en årrekke. De tilbyr fosterhjem og avlastningstjenester til barnevernet i Sør Trøndelag. Forankring Det ble arrangert informasjonsmøte vedrørende Inn på tunet løftet på Tolga Her deltok til sammen 33 personer fra ulike virksomheter, politikere, Inn på tunet tilbydere og interesserte gårdbrukere fra våre kommuner. Formålet med møtet var å informere om Inn på tunet løftet og presentere dagens Inn på tunet tilbud i våre egne kommuner. Videre hentet vi inspirasjon utenfra ved ordfører i Vågå, Rune Øygard som fortalte om Vågå kommunes tilbud til blant annet demente.

3 Avslutningsvis ble det lagt opp til diskusjon og innspill for mulig utvikling av slike tilbud i våre kommuner. Deltagergrupper: Ordførerne i begge kommuner og rådmannen i Tolga Virksomheter i Tolga og Os representert ved Psykriatritjenesten, Flyktningetjenesten, Barnevern, NAV, Skole, Pleie og omsorg Gårdbrukere fra Tolga og Os (10 stk), inkludert de som er tilbydere per i dag Politisk forankring Ordførere gir sin tilslutning til prosjektet i vedlegg 2 Landbruket Våre kommuner har et aktivt landbruk. Omkring 25 % av befolkningen er direkte sysselsatt innen primærnæringene. Melkeproduksjon og kjøttproduksjon på storfe og småfe er dominerende produksjoner. Næringsutvikling i landbruket er viktig for å opprettholde bosetting og strukturen i våre lokalsamfunn bygger på landbruket. Inn på tunet vil bidra til næringsutvikling i landbruket samtidig som det profilerer næringa. Gårdbrukere kan oppleve det vanskelig å nå fram med sine tilbud i kommunale virksomheter. For kommunale virksomheter har det vært vanskelig å inngå avtaler. Langsiktige planer og økonomiske ordninger må på plass. De som jobber i kommunale virksomheter i våre kommuner har god basisinformasjon om landbruket som arena, men mangler ofte virkemidlene for å ta dette i bruk. Et prosjekt som tar tak i dette vil være viktig for videre utvikling av Inn på tunet tjenester. Representanter fra landbruksnæringa deltok på informasjonsmøtet for Inn på tunet løftet og underveis i søknadsprosessen har de kommet med henvendelser og muntlige innspill. Innspill og forankring i landbrukets lokale og nasjonale planer beskrevet i vedlegg 3 til søknaden. Innspill fra landbruket og forankring i lokale og nasjonale planer Kommunale virksomheter Det er potensial for å utvikle Inn på tunet tilbud innen flere virksomheter i våre kommuner. Skolene har allerede slike tilbud. Videre er tiltak innenfor psykisk helse, demens, funksjonshemming, barnevern, integrering av flyktninger og arbeidstrening aktuelle områder. I første rekke er det særlig 5 områder som peker seg ut gjennom innspill og samtaler med de ulike virksomheter: Skolene, videreutvikle dagens tilbud NAV tilrettelagt arbeid, unge brukere og flyktninger

4 Flyktningetjenesten Inn på tunet som arena for språkutvikling, begrepsutviklilng ev. boveiledning. Psykriatritjenesten møtested aktivitet, det første steg på veien tilbake i arbeidslivet Pleie og omsorg dagtilbud til demente I Stortingsmelding nr 25, ( Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts og regionalpolitikken.) trekkes Inn på tunet - tjenester fram som ei vekstnæring i landbruket, der det er et mål at Inn på tunet - tjenester blir en viktig og prioritert del av tjenestetilbudet i helse-, omsorgs- og utdanningssektoren i kommunene. I samme Stortingsmelding beskrives kommunenes utfordringer i å se utviklinga av tjenestetilbud og lokalsamfunn i sammenheng med nye utviklingstrekk i samfunnet. Demografiske endringer med sterk vekst i antall eldre og relativt ressurssterke seniorgenerasjoner vil stille store krav til utvikling av «aldersvennlige» lokalsamfunn. Videre vises det til St.meld. nr. 25, (Mestring, muligheter og mening), der regjeringa peker på at disse utfordringene ikke kan løses av helse- og sosialtjenesten aleine. De ulike virksomheter har bidratt med muntlige og skriftlige innspill til søknaden. Innspill og forankring i virksomhetenes lokale og nasjonale planer beskrevet i vedlegg 4 til søknaden. Innspill fra virksomhetene og videre forankring i lokale og nasjonale planer. Organisering og samarbeidsmodell Det søkes om midler til en 40 % stilling. Det er ønskelig at denne personen har bakgrunn fra noen av følgende sektorer; oppvekst, skole, helse, sosial, arbeid og velferd. I tillegg er det en fordel om personen har erfaring og kjennskap til Inn på tunet/ Grønn omsorg. Kommunene er prosjekteiere og kommuneadministrasjon ved rådmenn avgjør hvem som er prosjektansvarlig. Det må etableres en styringsgruppe der de involverte virksomhetene i hver kommune er representert (kjøpersida) sammen med representanter fra landbruksnæringa (faglag/tilbyderside). Referansegruppe/arbeidsgrupper etableres etter behov. Styringsgruppa har et spesielt ansvar i forhold til å følge opp fordeling av ressurs mellom kommunene og ut i fra behovene som måtte oppstå. En tar utgangspunkt i et tverrkommunalt og tverrfaglig samarbeid som i utgangspunktet gir likt utbytte for begge kommuner. Målformuleringer: Hovedmål: Skape et varig og variert tjenestetilbud i Tolga og Os kommuner for læring, utvikling, mestring, helse og trivsel innen ansvarsområdene oppvekst og opplæring, helse og omsorg, arbeid og velferd samt bidra til å styrke og utvikle landbruket i kommunene.

5 Delmål: - finne frem til de ulike virksomheters behov, ressursbruk og prioriteringer som grunnlag for bruk av Inn på tunet tjenester - utvikle nettverk for kommunale virksomheter og inn på tunet tilbydere - innhente kunnskap og bygge kompetanse for kjøpere og tilbydere - utvikle tilbud og gode samarbeidsmodeller - etablere gode og langsiktige samarbeidsavtaler mellom kommunene og nåværende og framtidige tilbydere - forankre bruk av Inn på tunet tjenester i lokale planer for framtidig bruk Framdriftsplan: De ulike fasene er tilpasset årlige søknadsomganger. Tar forutsetning om tre hele år slikt at år 1 trekkes ut i 2011 og det samme med år 2 og 3 i prosjektet. Framdrift er satt med forutsetning om at det ansettes en prosjektleder/prosjektkoordinator fra 1. August FASE 1 - Kartlegge og analysere behov og muligheter for å etablere flere Inn på tunet- tjenester i Tolga og Os FASE 2 - FASE 3 - Utvikle og prøve ut Inn på tunet tilbud Etablere Inn på tunet tilbud og utarbeide langsiktige samarbeidsavtaler Aktiviteter i FASE 1 (år 1) innhente kunnskap og informere om Inn på tunet til de ulike virksomheter foreta en analyse/kartlegging av de ulike virksomheters interesse for å delta i prosjektet Milepæl Velge ut og prioritere virksomheter som er aktuelle for videre kartlegging/analyse etablere arbeidsgrupper, tverrfaglig og tverrkommunalt (eldreråd, helselag, samarbeidsutvalg, kontaktperson for barn og unge osv trekkes inn etter behov) arrangere studietur (Trondheim) innhente gode eksempler fra andre kommuner drive prosesser tverrfaglig og tverrkommunalt for å utvikle et variert og kvalitetssikret tjenestetilbud Milepæl Gi konkrete eksempler på aktuelle brukergrupper og type tjenester som kan kjøpes gjennom Inn på tunet tilbud - evaluere bruken av eksisterende Inn på tunet tilbud - kartlegge nye Inn på tunet tilbydere

6 Milepæl Legge fram en oversikt over mulige Inn på tunet tilbud Fagrapport utarbeides før neste fase i prosjektet Under følger aktuelle aktiviteter for FASE 2 og FASE 3 Milepæler for neste fase settes før neste søknadsomgang. Aktiviteter i FASE 2 (år 2) konkretisere behov og tilbud avklare brukergrunnlag og økonomiske ordninger koble mot Inn på tunet tilbydere for utvikling og utprøving av tilbud evaluere og videreutvikle tilbudene vurdere spesialisering eller mangfold av tilbud hos den enkelte tilbyder kartlegge kompetanse, krav til kvalitet kompetanseheving og kvalitetssikring Aktiviteter i FASE 3 (år 3) implementere behovet for Inn på tunet tilbud i den enkelte virksomhets planer og utarbeide langsiktige strategier og rammer for tiltak utarbeide gode og langsiktige samarbeidsavtaler mellom kommunale virksomheter og Inn på tunet tilbydere lage rutiner for evaluering, kvalitetssikring og videreføring av tjenestetilbudet vurdere potensialet for videreutvikling av tilbudene, for eksempel oppstart av prosesser overfor fylkene (Hedmark og Sør-Trøndelag) i forhold til å få fram behov for tjenester innen videregående skole (Oppfølgingstjeneste), fosterhjem, kriminalomsorg og rus systematisere nettverk og kompetanse som grunnlag for videreutvikling etablere plan for videreføring av arbeidet / drift Finansiering Prosjektet har i en årlig ramme på kr ,- Første år er det i tillegg lagt til kostnader til studietur på kr ,- Det tas utgangspunkt i en årslønn tilsvarende kroner ved 100 % stilling, tilsvarende kr ,- i 40 % stilling. Videre avsettes kr ,- til feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon samt kontorhold, reise-, møte- og kursutgifter. Budsjett: Kr: Møter, kurs og informasjonsarbeid Studietur Fase1 (år 1 i prosjektet) Reiseutgifter Kontorhold og bruk av egne møtelokaler Lønn og sosiale utgifter

7 1.år 2.år 3.år Inn på tunet-løftet Os kommune Tolga kommune Sum Samlet ramme for prosjektet i 3 år er kr ,-. Erfaringsoverføring Ved at Tolga og Os kommer i gang med et slikt prosjekt kan det høstes erfaringer som også vil være nyttige for våre nabokommuner. Etablerte Inn på tunet tilbydere i våre kommuner og nabokommunene sitter med erfaringer som er nyttige for nye tilbydere. Gjennom at det etableres en prosjektstilling blir det mer fokus og systematisk arbeid for å innhente erfaringer fra andre kommuner - gode eksempler. Dette er viktig for å videreutvikle våre virksomheter innen dette feltet. Ved at vi får startet prosesser innen en virksomhet vil det være lettere å dra med flere. Et felles løft for kommunene vil gjøre arbeidet mer rasjonelt enn at de enkelte virksomheter arbeider hver for seg Videreføring etter prosjektslutt: Forutsetter at det gjennomføres 3 år i prosjektet. I prosjektperioden utarbeides det rutiner for jevnlig evaluering og videreføring av ordningen som skal fungere etter prosjektets slutt. Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å implementere tjenestetilbudet i sine planer og budsjett. Etter avsluttet prosjektperiode etableres en Inn på tunet - ansvarlig i kommunen som: o har kontakt mellom de kommunale virksomhetene (kjøpere) og landbruksnæringa (tilbydere). o har ansvar for å formidle informasjon- og kompetanse o følger opp videre prosess og planarbeid i kommunens virksomheter o er plassert høyest mulig i kommunestrukturen, Trondheim kommune har eksempelvis lagt det på rådmannsnivå v/rådmannens fagstab. Dokumentasjon/rapport Det utarbeides en årlig rapport for status i forhold til måloppnåelse, forankring, gjennomføring, vurdering av utfordringer, regnskap og brukerevaluering. Det må sammenstilles en sluttrapport som beskriver erfaringer som er gjort.

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato

Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker. Sted og dato Hjelp til familier med barn under 18 år, der en eller begge foreldre strever med psykiske vansker Sted og dato Prosjektansvarlig: Prosjektleder: 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I følge Helsedepartementet

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet. http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=49290

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Tverrfaglig forebyggende satsning på barn - fra før fødsel til skolealder

Tverrfaglig forebyggende satsning på barn - fra før fødsel til skolealder Verdal kommune Tverrfaglig forebyggende satsning på barn - fra før fødsel til skolealder PLAN 2007-2011 Mange hull å tette... Verdal, 12. april 2007 Innhold DEL I TILTAKSPLAN... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer