Rekrutteringsprosjekt Landbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekrutteringsprosjekt Landbruk"

Transkript

1 Rekrutteringsprosjekt Landbruk Ryfylke Næringshage Avd. Rennesøy

2 Prosjektbeskrivelse Det skal etableres et kraft og kompetansesenter, en førstelinjetjeneste for ungdom og landbruk, i næringshageavdelingen på Vikevåg i Rennesøy. Prosjektet skal brukes til å sette fokus på elementene som skal inngå i en slik førstelinjetjeneste, prøve ulike tiltak ut på de unge og gi satsingen status. Næringshagen skal også tilby kurs og kompetanse for unge bønder, i samarbeid med aktuelle utdanningsinstitusjoner. Hva er nåsituasjonen? Rekruttering av unge til landbruket har fokus både i landbruksmeldinger og regionale planer og dokumenter som regionalplan for landbruk i Rogaland.. St.meld.nr. 9( ) 11.1 Rekruttering. Utviklingen i landbruksnæringene og tilhørende industri påvirkes av rammevilkår som bl.a. fastlegges i politikk og forvaltning. Resultatet er imidlertid summen av mange enkeltaktørers og virksomheters prioriteringer og handlinger. Personlige ressurser, familie, nærmiljø, men også øvrig forhold som arbeidsmarked og konkurranseforhold, er eksempler på slike viktige faktorer. Departementet er opptatt av å bedre rekrutteringen til landbruket og tilhørende industri. I den forbindelse er det nødvendig å få fram sektorens mange kvaliteter og tilbud. Bondeyrket er krevende, men det gir også fleksibilitet og selvstendighet i hverdagen som mange verdsetter høyt. Bondeyrket er et kunnskapskrevende yrke som gir muligheter for å bruke egne evner og utdanning. Det å drive gårdsbruk representerer også nærhet til natur og at man får ta del i de mange kvalitetene som ligger i bygde- Norge. Disse kvalitetene må synliggjøres bedre enn i dag for å styrke rekrutteringen til landbruksnæringene. Trerelatert industri og næringsmiddelindustrien har mange yrkesmuligheter å by på. Næringene preges av hyppige innovasjoner, teknologiutvikling og forskning som til sammen gir spennende valgmuligheter. Industrien baserer seg i stor grad på ressurser fra landbruket, og inngår dermed som en viktig og framtidsrettet del av yrkesmulighetene innenfor norsk landbruk. Departementet er opptatt av god rekruttering til landbruksyrkene og at industri som baserer seg på landbrukets ressurser har tilgang på nok og kompetent arbeidskraft. I dette arbeidet er departementet opptatt av at begge kjønn gis samme muligheter for å ta del i sektorens mange yrkesmuligheter og karrierevalg Rekruttering til landbruksyrkene For ungdom som skal overta en landbrukseiendom er det mange forhold som spiller inn. Virkemidler innenfor landbruks- og matpolitikken og en rekke andre forhold er viktig, men undersøkelser viser at gode inntektsmuligheter, investeringsordninger og velferdsordninger er avgjørende for rekruttering til jordbruksnæringen. se for øvrig kapittel Generasjonstrykket er også mindre i dag, og ungdom har flere valgmuligheter enn tidligere. Av de økonomiske virkemidlene er BU-midlene innrettet mot investeringer i forbindelse med generasjonsskifte. 2

3 At noen bygder er inne i en positiv utvikling, mens andre lignende bygder befinner seg i en negativ utviklingsspiral, vil ofte være knyttet til sosiale og kulturelle forhold i bygda. Det bør rettes mer oppmerksomhet mot bønders nettverk for å bidra til positive utviklingsspiraler, både i bønders faglige nettverk og i bygdesamfunn. Landbruket svekkes hvis bygdesamfunnet rundt utarmes. Det er en ambisjon å styrke bygdesamfunn og bønders nettverk for å øke motivasjonen, kunnskapen og evnen til å utvikle landbruket videre. Å styrke arbeidet med nettverkstiltak, kunnskapsoverføring, utvikling av utdanningstilbudene og lokal mobilisering, kan gjøre det mer attraktivt å gå inn i landbruksyrkene og styrke kompetansen i sektoren. Velferdsordningene gir mulighet for regelmessig ferie og fritid og sikkerhet ved sykdom. De er forbedret de siste årene. Ikke minst i forhold til rekruttering er det viktig at velferdsordningene utvikles videre i takt med utviklingen i resten av samfunnet. Landbruket er en kompetansekrevende næring på flere ulike fagområder. Å øke rekrutteringen til utdanning innenfor landbruks og matsektoren er derfor avgjørende jf. kapittel Både offentlig forvaltning og næringen selv har viktige roller når det gjelder kunnskapsoverføring, veiledning og rådgivning. Disse har kompetanse på en rekke områder som kan være til stor nytte for folk som skal inn i jordbruket, for å bidra til gode beslutninger om forhold som produksjonsopplegg og investeringer. Veiledningstjenesten bør ha rekruttering og oppfølging av nyetablerere som en målgruppe. Det er viktig at både utdanningstilbudet og veiledningstjenesten er fleksibel og tilgjengelig i den fasen brukerne har behov for det. Prosjektfase og eierskap A-eier: Ryfylke Næringshage avdeling Rennesøy og Rennesøy kommune B-eiere: Finnøy kommune og bondelaga i kommunene Samarbeidspartnere: Fylkesmannen i Rogaland Landbruksavdelinga, utdanningsinstitusjoner med landbruk som tema, Innovasjon Norge, Fylkeskommunen, etc. Ryfylke Næringshage, avdeling Rennesøy som kompetansesenter Lokalisert i og samarbeidsbedrifter / virksomheter til Ryfylke Næringshage finner vi dag følgende bedrifter knyttet til landbruk og havbruk: Landbrukstjenester i Rennesøy og Finnøy, Finnøy Økonomi AS, Regnskapslaget i Rennesøy og Randaberg, Tine Rådgjeving, lokal matrådgiver, Emils AS (byggeveileder for byggeprosjekt i landbruket,) kjøttnettverk, Rygjabø vidaregåande skule, Opplæringskontoret for fiskerifag På tvers av fag og sektorer skapes det verdier og nye virksomheter. Miljøet i Ryfylke Næringshage har som mål å bli det ledende utviklingsmiljøet i Rogaland innen blågrønne næringer. 3

4 Definering av målhierarki i prosjektet Effektmål Resultatmål Prosjektmål Delmål Delmål Delmål Milepæl Milepæl Mål. Effektmål å øke rekrutteringen til landbruket i kommunene som deltar. Resultatmål: Etablere et kompetansesenter for rekruttering til landbruket Prosjektmål: Etablere et Innhold i kompetansesenter for rekruttering skal foreligge. Innholdet skal gjennomføres i løpet av prosjektperioden. Delmål. Delmål 1: Etablere faste møteplasser og etablere nettverk mellom unge som vil inn i landbruket Delmål 2: Utvikle en verktøykasse/ etablerermanual for unge bønder, manuelt og på internett med nødvendig informasjon om hva som kreves for å gå inn i landbruket. 4

5 Delmål 3: Bedre informasjonskanaler og kompetansearenaer for unge som vil inn i landbruket. Ei dør- prinsippet i prosjektet 1) Hvem er førstelinjetjeneste* for unge som vil inn i landbruket? a) I landbrukskommuner i Rogaland b) Regionalt Næringsutvalg, næringssjef, landbrukssjef. Samarbeid mellom kommunene Finnøy og Rennesøy. Hva skal kommunene gjøre, og hva skal kompetansesenteret gjøre? Hva menes med en førstelinjetjeneste? *Hva menes med en førstelinjetjeneste? Førstelinjetjenesten skal gi potensielle ungdommer rask og riktig hjelp og bedre tilgang på generell informasjon. Kompetansesenteret skal være ansiktet utad - både på telefon, per e-post og ved personlig oppmøte. Hvilke oppgaver vil ligge til en førstelinjetjenesten? - Første kontakt med produsenten fordi avstanden er kort - Informere om virkemiddelapparatet og henvise til aktuelt apparat. - Tilrettelegge og gjennomføre teoretiske og praktiske kurs som omhandler tema. Aktuelle tiltak: 5

6 2) Hvilke møteplasser og kompetansearenaer er det for unge i dag lokalt og regionalt? a) Lage nye møteplasser b) Bygdeungdomslag, Bondelag lokalt, regionalt og nasjonalt c) Facebook eller lignende d) Høyskoler og andre kompetansearenaer Aktuelle tiltak 3) Finnes det hjelpemiddel/verktøy for unge som vil inn i landbruket? a) Veien å gå b) Verktøykasse/ etablerermanual c) Flaskehals d) Foreldre e) Finansiering f) Mentorordning g) Bygdekompasset som verktøy Aktuelle tiltak. 4) Hvordan markedsføres/informeres det om rekruttering til landbruket? 6

7 a) Nettsider b) Yrkesorientering i skolen c) Informasjonsmateriell d) Brosjyrer e) Oppsøkende tilbud Aktuelle tiltak Organisering Prosjektansvarlig (PA) : Ryfylke Næringshage Prosjektledelse: Daglig leder Heidi Skifjell Medarbeidere: Ingvild Njå (sekretær), innleide fagfolk Styringsgruppe En representant fra hver av deltakerkommunene, en representant fra bondelaga i deltakerkommunene, Rogaland Fylkeskommune, prosjektledelse Ressurser/ økonomi/ budsjett 7

8 Budsjett Arrangement Kjøp av tjenester Kontorhold Prosjektledelse Reiseutgifter Div. møter/ nettverk Finansieringsplan Kommuner/andre Bondelag/ andre Ryfylke Næringshage Rup Kontaktinfo Heidi Skifjell, daglig leder i Ryfylke Næringshage Tel E-post: 8

Taktskifte i Landbruket i Nord - Troms

Taktskifte i Landbruket i Nord - Troms Prosjekt Taktskifte i Landbruket i Nord - Troms Sammen skal vi utvikle et stolt og levende landbruk! Forfattere: Julie Heidenberg, Birger Olsen & Camilla Ek Innhold For kommunene Gávuona/Kåfjord og Nordreisa

Detaljer

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Merete K. Fabritius, Ingebjørg Vestrum og Tone Magnussen NF rapport nr.: 7/2014 ISBN

Detaljer

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008)

PROSJEKTPLAN. GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening. Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) PROSJEKTPLAN GRØNN OMSORG Gården som ressurs for opplæring, omsorg og arbeidstrening Et 3-årig prosjekt i Alta kommune (2005-2008) 1 Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

VELG SKOG for region øst

VELG SKOG for region øst Prosjektplan Prosjektet VELG SKOG for region øst Hamar, 23.09.2011 Prosjektplan VELG SKOG 1 Rekrutteringsprosjektet VELG SKOG for region øst 1. Bakgrunn 1.1 Verdiskaping og kompetanse i skogbruket I Soria

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping og inno

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet

Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet ØF-rapport 15/2012 Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet av Bjørnar Sæther Merethe Lerfald Mona Stokke ØF-rapport 15/2012 Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet

Detaljer

Vi lykkes på Røros. Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune. Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros!

Vi lykkes på Røros. Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune. Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros! 1 Vi lykkes på Røros Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros! Adm. direktør, Mikael Forselius, Røros Hotell Vi har skapt våre resultater

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N F O R 2 0 10 / 2011

H A N D L I N G S P L A N F O R 2 0 10 / 2011 Forslag til Formannskapet 16.02.10 sak 28/10 vedlegg H A N D L I N G S P L A N F O R 2 0 10 / 2011 Sist revidert: 5. februar 2010 1 Innledning Mange personer sitter på gode kommersielle ideer som de aldri

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

NÆRINGSPLAN. Vår ref: Arkivkode: Vedtatt: Revidert: 04/00016 144 U00 27.08.04 16.03.05 25.06.08

NÆRINGSPLAN. Vår ref: Arkivkode: Vedtatt: Revidert: 04/00016 144 U00 27.08.04 16.03.05 25.06.08 NÆRINGSPLAN Vår ref: Arkivkode: Vedtatt: Revidert: 04/00016 144 U00 27.08.04 16.03.05 25.06.08 Forord Revidering av næringsplanen er i stor grad basert på utredningsprosjektet Nye Grep som ble gjennomført

Detaljer

www.tfou.no Framtidslandbruket vi som vokste opp på gård i Tydal Anne Sigrid Haugset Heidi Verstad Notat 2012:1

www.tfou.no Framtidslandbruket vi som vokste opp på gård i Tydal Anne Sigrid Haugset Heidi Verstad Notat 2012:1 www.tfou.no Notat 2012:1 Framtidslandbruket vi som vokste opp på gård i Tydal Anne Sigrid Haugset Heidi Verstad Notat 2012:1 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no ISSN:

Detaljer

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 Vedtatt av styringsgruppa 3.september 2013 Innhold 1. Bakgrunn 2. Nå-situasjon 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikasjonsprinsipper 6. Strategiske valg 7.

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer