1. INNLEDNING. 1.2 Noen definisjoner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. INNLEDNING. 1.2 Noen definisjoner."

Transkript

1 1. INNLEDNING. 1.1 Bakgrunn for planen. Samfunnet av i dag preges av raske endringer som naturlig nok vil påvirke alle områder og vil stille nye krav til kompetanse. Et nøkkelbegrep i dag er livslang læring. Både som samfunnsborgere, arbeidstakere/-givere og som enkeltindivid vil kravet om omstilling og nye oppgaver i akselererende grad møte oss og det ligger nok mye sannhet i utsagnet: Den som regner seg for å være ferdig utdannet er ikke utdannet men ferdig! Oppdaterte kunnskaper vil være en betingelse for økt verdiskapning, for å opprettholde og skape nye arbeidsplasser og for å trygge sysselsettingen. Kommunen har lovpålagt plikt på seg til å utarbeide en voksenopplæringsplan og det er viktig at denne fanger opp både arbeidslivet, samfunnets og enkeltindividets behov for kompetanseutvikling. 1.2 Noen definisjoner. Voksenopplæring er et overordna begrep som omfatter all opplæring som er organisert og tilrettelagt for voksne uavhengig av nivå, arrangør og om opplæringen er formelt kompetansegivende eller ikke. Grunnutdanning brukes om all formelt kompetansegivende opplæring (grunnskole, videregående skole, høyere utdanning) uavhengig av alder (barn, ungdom, voksen) og uavhengig av tidspunkt i livet. Etterutdanning brukes om all utdanning som ikke er formelt kompetansegivende innenfor området til grunnutdanningen. Etterutdanning vil derfor omfatte et meget vidt spekter av utdannings- og opplæringstiltak som varierer i lengde, omfang og dokumentasjonstype. Realkompetanse brukes om all den kompetanse en person har skaffet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter og annet og som kommer i tillegg til den dokumenterte grunnutdanningen. Kompetansekløften uttrykker avstanden mellom det behov man har for kompetanse i samfunnet vårt og den samla kompetansen vi til enhver tid innehar i befolkningen. Dette gjelder hele menneskets totalsituasjon ikke bare arbeidsliv, men også forhold i menneskets demokratiske og sosiale liv. Side 1

2 1.3 Grunnlagsdokumenter Voksenopplæringsloven ble vedtatt i 1977 og påla kommunene ansvar for den utadvendte utviklingen som innbefatter utarbeidelse av planer for virksomheten. 1 Formålsparagrafen: Målet for voksenopplæringen er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv. Denne lov skal bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling og styrker grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv. VO-loven fordeler ansvaret for all voksenopplæring mellom: 3 Staten: Den generelle utviklingen av voksenopplæringen Alternativ førstegangsutdanning for voksen og etterutdanning ved høyere utdanningsinstitusjoner Yrkesutdanning for voksne som ledd i arbeidsmarkedspolitikken Tilskudd til fylkeskommuner, kommuner, folkehøgskoler, organisasjoner og institusjoner, bedrifter og landssammenslutninger av bedrifter etter de prinsipper som er fastlagt i VO-loven 4 Fylkeskommunen: Utvikling av voksenopplæring i fylkeskommunen herunder planer for denne opplæringen Førstegangsutdanning og etterutdanning for voksne på videregående skoles nivå Tilskudd til folkehøgskoler, organisasjoner og institusjoner etter de prinsipper som er fastlagt i VO-loven 5 Kommunen: Utvikling av voksenopplæring herunder utarbeidelse for planer for denne opplæringen Førstegangsutdanning for voksne i grunnskolen Tilskudd til organisasjoner etter de prinsipper som er fastlagt i VO-loven Spesialundervisning på grunnskolens nivå 6 Organisasjonene: Studiearbeid blant voksne uavhengig av pensum og eksamener Alternativ førstegangsutdanning Opplæring av voksne med fjernkommunikasjon er frittstående fjernundervisningsinstitusjoners oppgave Kommuneloven 5.2. Kommunen skal utarbeide en samordnet plan for den kommunale virksomhet. Kommuneplanlegging skal bygge på en realistisk vurdering av den forventede utvikling i kommunen, og av de økonomiske ressurser som vil stå til rådighet, slik det fremgår av økonomiplanen Opplæringslova med forskrift. Lov av med endringer pr og Forskrift av Spesielt deler av voksenopplæring på nivå grunnskole og videregående skole: Voksne med svak eller mangelfull grunnskoleopplæring Voksne med bistandsbehov. Voksne med ervervet skade. Voksenopplæring for innvandrere og asylsøkere. Voksne med store lese- og skrivevansker Stortingsmelding nr. 42 (97/98): Kompetansereforma. Arbeidslivets, samfunnets og individets behov for kompetanse er basis for reformen. Den skal omfatte alle voksne i og utenfor arbeidsmarkedet og ha et bredt og langsiktig perspektiv. Reformen skal gjennomføres som en prosess hvor både arbeidsgivere, arbeidstakere og det offentlige må bidra aktivt. Side 2

3 Deler av reforma blir nå gjennomført, men ennå noe uavklart på økonomisida. 2. MÅL. 2.1 Hovedmål: Målet for voksenopplæringa i Måsøy kommune er å gi alle voksne som ønsker det, et tilbud om livslang læring og økt realkompetanse i sin arbeids- og livssituasjon. Vi vil satse på en bred forståelse av kunnskapsbegrepet: Teoretisk og praktisk innsikt og forståelse Utvikling av kreativitet, initiativ og entreprenørskap Utvikling av samarbeidsevne og sosiale ferdigheter Utvikling av positive holdninger og verdier 2.2 Delmål: Grunnutdanning. Gi alle voksne som ønsker det, tilbud om opplæring i Måsøy kommune innenfor feltet: Grunnskole Videregående skole Høgskole-/universitets-studier via elektronisk nettverk og bilde-/satellitt-kommunikasjon Etterutdanning. Gi alle voksne som ønsker det, tilbud om fagrelatert etterutdanning innenfor arbeidsfeltene til: Det private næringslivet (både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden) Det offentlige Samfunnsrelatert kompetanseheving - folkeopplysning. Gi alle voksne som ønsker det, tilbud om kurs vedrørende samfunn og samfunnsutvikling: Ny teknologi (data, internett etc.) Helse, miljø og livskvalitet Sysselsetting og entreprenørskap Hobby- og interesseprega kurs. Legge til rette for at alle voksne som ønsker det, kan få tilbud om kurs og opplæring i hobbyog interesseprega aktiviteter: Håndarbeid Musikk Idrett Andre kultur-aktiviteter Side 3

4 3 OVERORDNET PLAN FOR PERIODEN : Gjennomføring og ansvar. 3.1 Grunnutdanning Voksenopplæring på grunnskole-nivå. Ut fra utdanningsstatistikkene ser vi at kommunene i Finnmark har ganske høy prosentandel voksne som kun har 7-årig folkeskole som grunnskole og noen som har mangelfull grunnskoleutdanning av forskjellige grunner. Dette gjelder også for Måsøy kommune. Etter VO-lova har kommunen ansvar for å tilby voksenopplæring på grunnskolens område og dette blir ytterlig slått fast i Kompetansereforma (St.meld. nr. 42). Innenfor grunnskole-utdanninga vil vi ha følgende grupperinger som har lovhjemlet rett til slik opplæring: Voksne, psykisk utviklingshemma. Personer med mangelfull grunnskole (ikke fullført grunnskole). Personer som p.g.a. sykdom, skader etc. har behov for fornya opplæring (f. eks. afasiramma, sansevansker etc.). Personer som har spesifikke lese- og skrivevansker. Videre kan vi definere fremmedspråklige voksne med behov for norskopplæring inn under denne grupperingen: Nivåbasert norskopplæring med samfunnsfag for voksne innvandrere, flyktninger og asylsøkere. Ved hver rullering av VO-planen skal det gjennomføres en behovskartlegging der man gjerne bruker spørreskjema og annonsering via plakatoppslag og innslag i informasjonsskrivet fra kommunen og via nærradioen. I et såpass lite og oversiktlig samfunn som Måsøy kommune er, vil man ha rimelig god oversikt over de som har ønske eller behov for slik opplæring. Organisering. Psykisk utviklingshemma, funksjonsskadde og personer med lese/skrive-vansker vil få undervisning i hjemmet eller ved en av skolene. Personer med mangelfull grunnskoleopplæring, vil få tilbud om denne i grunnskolene enten i egne grupper (på dag eller kveldstid) eller ved ambulering i grunnskoleklassene. Nivåbasert norsk for fremmedspråklige vil bli gitt i grunnskolene - enten på dag- eller kveldstid. Ansvar. Kultur- og oppvekst-etaten vil få ansvaret for organisering og gjennomføring av dette delmålet i voksenopplæringa. All opplæring på grunnskoleområdet vil bli gjennomført i samarbeid med grunnskolelærerne og PP-tjenesten i kommunen. Side 4

5 3.1.2 Voksenopplæring på videregående skoles nivå. Fra har voksne som er født før 1978 og ikke har gjennomført videregående opplæring tidligere, fått lovfestet rett til videregående opplæring. Dette betyr igjen: Rett på informasjon og veiledning om videregående opplæring. Rett til å få vurdert kompetansen fra utdanning og praksis (realkompetansen). Rett på opplæring tilpasset det man trenger for å få yrkeskompetanse (for eksempel fag-/svennebrev) eller generell studiekompetanse. Videregående opplæring er et fylkeskommunalt ansvarsområde, men kommunen må allikevel ta et visst forvaltningsansvar ved å legge forholdene til rette og få de fylkeskommunale tiltakene med i VO-planen til kommunen. Vi har en filial for videregående opplæring under Honningsvåg fiskarfagskole og videregående skole første året allmennfag. Vi har dermed en viss kompetanse i videregående opplæring og ikke minst lærer-krefter. Man må derfor videreføre ordningene vi har hatt overfor den voksne befolkninga i kommunen innenfor områdene: Tilby årlig noen enkeltfag på videregående nivå (f. eks. norsk, matematikk, engelsk, samfunns-fag, natur og miljøfag) til de som ønsker det. Tilby de som ønsker det forkurs for høyere utdanning generell studiekompetanse. Legge forholdene til rette for de som ønsker å få videregående opplæring i bedrift. Dette vil gjelde de som skriver lærekontrakter både innenfor offentlig og privat virksomhet jfr. retningslinjene i den nye Opplæringslova kap. 4. Omfang. Hvert år sendes det ut tilbud fra Honningsvåg videregående skole om slik opplæring. Ut fra et dokumentert behov (bindende påmelding) kan interesserte få anledning til slik opplæring i Havøysund. Lærekontrakter er mer et anliggende for den enkelte lærling og mottakerbedriften i et samarbeid med Opplæringskontor og ev. Arbeidskontor. Organisering. Tilbud om videregående opplæring organiseres av Honningsvåg videregående skole i samarbeid med leder for filialen i Havøysund. Tilbudet vil bli gitt via fjernundervisning fra Honningsvåg, noen samlinger i Honningsvåg, veiledning/undervisning i grupper i Havøysund i en kombinasjon av disse alternativene. Ut fra et slikt oppsett kan interesserte i mer eller mindre grad være i arbeid ved siden av skolegangen og undervisningen kan foregå både på dag- og kveldstid ut fra deltakernes behov. Lokaler vil hovedsakelig være filial-lokalene ved Havøysund skole. Ansvar. Videregående opplæring er som tidligere nevnt et fylkeskommunalt ansvar og det vil da være hovedskolen i Honningsvåg og filialen i Havøysund (Honningsvåg fiskerfagskole og videregående skole) som vil stå for innhold, organisering og gjennomføring av tilbudet. Det kommunale ansvaret vil være å legge forholdene til rette for slik opplæring. Side 5

6 3.1.3 Kurs på høgskole- og universitetsnivå. Høgskoler og universiteter gir mange tilbud om desentraliserte studier der studentene kan bo og studere på hjemstedet og delta på et bestemt antall samlinger med forelesninger på stedet der høgskolen/universitetet ligger. Mange i Måsøy kommune har opp gjennom årene vært med på slike desentraliserte studier. Men med utviklinga av den nye teknologien fjernundervisning via nettverk/satellittløsninger åpnes nye muligheter for desentraliserte studier. Man kan få lyd/bilde-overført forelesninger, man kan to-veis-kommunisere og få studieveiledning fra høgskoler/universiteter nesten fra hvorsomhelst i inn- og utland. Dette skaper uante muligheter for alle som ønsker høyere utdanning samtidig som man kan få være i hjemkommunen og kanskje kombinere studiene med en arbeidssituasjon. Omfang. Dette vil i stor grad gjelde enkeltpersoner både innen offentlig og privat virksomhet som har behov for slike studier. Og først etter en behovskartlegging vil man få endelig oversikt. Organisering. Både innen næringslivet og det offentlige har man nå oppegående løsninger for lyd/bildeoverføringer: Havøysund Hotell (for næringslivet) og Havøysund skole. Videre deltar kommunen i prosjektet Pilot i nord som går på IKT-løsninger i skoleverket. Utstyret vil også kunne benyttes opp mot høgskoler/universiteter og tilbys studenter som vil prøve slike studier. Ansvar. Deltakelsen vil være et personlig ansvar i samarbeid med privat eller offentlig virksomhet men kommunen må påta seg ansvar for organiseringen og bruken av teknologi-utstyret ved Havøysund skole. Det er vedtatt satser for bruk for av kommunens utstyr på Havøysund skole både data-parken og lyd/bilde-studioet. Side 6

7 3.2 Etterutdanning Etterutdanning for næringslivet. Kommunen har nå en revidert, oppdatert strategisk næringsplan og i en slik plan vil det naturlig nok ligge en del føringer også innenfor kompetanseutvikling. Disse føringene må da prioriteres i en VO-plan. Næringskonsulenten har tatt kontakt med bedriftene (direkte eller over telefon) for å kartlegge deres behov for etterutdanning både ut fra bedriftenes behov og ut fra hver enkelt arbeidstakers behov. Og ut fra disse signalene vil bedriftene dimensjonere og prioritere tilbudet. Vi håper således at all opplæringsaktivitet i bedriftene dermed kan bli synliggjort i VO-planen. Organisering. Næringslivet foretar selv kartleggingen og burde idéelt sett kanskje gjennom et aktivt næringsråd samordne sine behov og gjennomføre opplæringen både i egen bedrift og på tvers av bedriftene. Kommunens næringskonsulent vil være en naturlig koordinator i et slikt arbeidet. Ansvar. Bedriftsintern oppdatering/opplæring er bedriftenes ansvar men kommunen kan gjennom næringskonsulenten o.a. bidra med å delta i samordningsarbeidet og for eksempel avtale bruk av kommunalt utstyr, kommunal lærerkompetanse, innhente eksterne kursholdere etc Etterutdanning for kommunalt tilsatte. Innen offentlig forvaltning har man gjennom lover og forskrifter gradvis gått over fra regelstyring til en tillempet form for målstyring noe som innebærer at man fokuserer mer på målene for den offentlige tjenesteytingen kvaliteten på tjenestene. Alt kan ikke regelstyres og en større del av skjønn legges inn med en påfølgende evaluering av resultatene. Dette skal igjen gi grunnlag for ev. omprioriteringer/forbedringer. Omfang. Slike omlegginger skaper behov for etterutdanning på alle nivåer innenfor kommunal virksomhet. Organisering. Side 7

8 I kommunal sammenheng har man lange tradisjoner for å utarbeide etterutdanningsplaner for de tilsatte i skole og barnehage og disse blir rullerte hvert år. Disse skal i utgangspunktet bygge opp omkring skolenes/barnehagens utviklingsplaner og satsingsområder. Et liknende system bør gjennomføres for de andre etatene - etatenes virksomhetsplaner må innbefatte en etterutdanningsplan som støtter opp om en ønsket utvikling i virksomheten og så må man rullere disse planen hvert år etter en evaluering. Alle etterutdanningsmidler i budsjettet bør videre prioriteres i tråd med disse planene fremfor å bli tildelt enkeltarbeidstakeres egne personlige ønsker for etterutdanning. Ansvar. Etatslederne er ansvarlige for utarbeidelse av sektorplanene for etterutdanning, men det overordna ansvaret for de endelige prioriteringene må ligge på lederforumet i kommunen (etatsledere og rådmann). 3.3 Folkeopplysning (samfunnsrelatert kunnskapsheving) Ny teknologi. I løpet av det siste tiåret har utviklingen innen høgteknologi eksplodert og kanskje for første gang i historien har vi fått en kunnskapskløft mellom barn og unge på den ene siden og de voksne på den andre siden der den voksne befolkningen har dårligere kunnskap enn de unge. Barn og unge suser rundt på de elektroniske nett-motorveiene og boltrer seg i den virtuelle, dataskapte verden med størst mulig selvfølgelighet mens vi voksne mer blir stående i bakgrunnen som passive beundrere med mer eller mindre taste-frykt. Omfang. Kunnskapskløften er nå blitt så stor at det må bli et skikkelig satsingsområde å oppdatere den voksne befolkninga på nettopp dette området som omfatter nesten alt rundt oss i samfunnet som et ledd i folkeopplysningen. Og det var gledelig å registrere påmeldingen på kursrekkene i grunnleggende EDB-bruk og internettbruk. Tilbudet bør videreføres og omfatte følgende områder: PC-bruk (Windows, Word, Excel) Internett-bruk Organisering. Kommunen har god kompetanse på dette området og skolene er rimelig godt utstyrte med nett-oppkobla PC-er. Kommunen kan dermed tilby kurs/opplæring for alle voksne som måtte ønske det for kostpris. Ansvar. Sentraladministrasjonen i kommunen tar initiativ til å tilby, organisere og gjennomføre disse opplæringstiltakene Helse, miljø og livskvalitet. Enhver er sin egen lykkes smed heter det i et gammelt ordtak og mye sant er det nok i dette utsagnet som fokuserer på det personlige ansvaret alle og enhver har for seg selv og sin egen livskvalitet. Men samtidig ser vi at mange ikke takler de problemene de selv møter i livet - og som oftest er det tunge tiltak som må settes inn på et altfor sent tidspunkt. Side 8

9 Å forebygge er den beste investering for fremtiden og særlig vil kunnskaper om være et viktig skritt i riktig retning. Omfang. Vi har mange ressurspersoner i lokalsamfunnet vårt som kan bidra innen slik folkeopplysning spesielt innenfor det offentlige men også innenfor lag og organisasjoner. Aktuelle tema kan være: Førstehjelp, kosthold, fysisk fostring, tiltak mot rusmisbruk (ANT: alkohol, narkotika, tobakk), psyko-sosialt miljø etc. Ansvar. Helse- og sosial-etaten bør ha ansvaret innenfor dette feltet i samarbeid med statlige instanser som lensmann, trygdekontor etc. og frie lag og organisasjoner (f. eks. Hjelpekorps, idrettslag etc.) Sysselsetting og entreprenørskap. For mange kan trinnet fra idé til realisering når det gjelder næringsutvikling være vanskelig og byråkratisk. Dette ligger selvsagt innenfor næringskonsulentens arbeidsoppgaver men det vil også være aktuelt å legge inn i en VO-plan et kursopplegg for flere i en etablerings-fase. Omfang. Må kartlegges om det for eksempel er interesse for et etablerer-kurs. Ansvar. Næringskonsulenten som vil ha den naturlige kontakten med eventuelle etablerere. Side 9

10 4. HANDLINGSPLAN for skole-/studieåret Ta kontakt med kultur og oppvekstkontoret for en oversikt for aktuelt år. 4.1 Grunnutdanning. Tiltak 4.1.1: Grunnskole for de som mangler 9-årig grunnskole: Tid: Tilbudet lyses ut våren år 2001 og gjelder for skoleåret 2001/2002. Gjelder alle voksne og kan lyses ut som enkeltfag og/eller faggrupper alt etter interessen. Krav: Om påmeldingen er stor nok, kan tilbudet realiseres i egen gruppe i Havøysund. Ved liten påmelding, kan deltakerne få tilbud om ambulering i eksisterende ungdomsskoleklasser. Ansvarlig: Oppvekstkontoret i samarbeid med grunnskolene. Side 10

11 Tiltak 4.1.2: Grunnskole etter sakkyndig vurdering og enkeltvedtak: Tid: Søknad sendes Kultur og oppvekst innen 15. februar år 2001, Sakkyndig vurdering foretas innen 15. mars og ressurstildeling (enkeltvedtak) foretas innen utgangen av mai for skoleåret 2001/2002. Gjelder de med lovhjemlet rett til slik opplæring psykisk utviklingshemma, voksne med lærevansker eller voksne som har fått redusert funksjonsnivået p.g.a. sykdom, ulykker, skader etc. Krav: For de som får slik opplæring skal det utarbeides en individuell opplæringsplan (IO-plan) som opplæringen skal bygge på. Ut fra IO-planen blir organiseringen av opplæringen vurdert (hjemme, på institusjon, i skolen etc). Ansvarlig: Oppvekstkontoret i samarbeid med PP-kontoret og grunnskolene. Tiltak 4.1.3: Nivåbasert norskopplæring med samf.fag for voksne fremmedspråklige. Tid: Krav: Ansvarlig: Blir iverksatt halvårsvis etter søknad til Statens utdanningskontor i Finnmark: Kultur og oppvekst søker om tildeling av ressurser mai/juni for høstsemesteret år 2001, og nov./des. for vårsemesteret år Tilbudet gis i Snefjord, Havøysund, Tufjord og Ingøy Statens utdanningskontor avgjør antall timer (ressurser). Man må ha lovhjemlet rett til slik opplæring og dette gjelder: Voksne flyktninger, asylsøkere og innvandrere. Oppvekstkontoret i samarbeid med grunnskolene. Tiltak 4.1.4: Voksenopplæring på videregående skoles nivå: Enkeltfag. Tid: Krav: Ansvarlig: Honningsvåg fiskerfagskole og videregående skole i samarbeid med filialen i Havøysund tilbyr voksne i kommunen fjernundervisning i enkelte fag i løpet av sommer/tidlig høst år 2001 gjeldende for skoleåret 2001/2002. Vanlige fagtilbud er: Norsk, engelsk, matematikk, historie/samfunnsfag. Organisering ut fra antall interesserte. Ingen spesifikke utover 9-årig grunnskole. Honningsvåg videregående skole i samarbeid med filialen i Havøysund. Tiltak 4.1.5: Voksenopplæring på videregående skoles nivå: Generell studiekompetanse. Tid: Krav: Ansvarlig: Honningsvåg fiskerfagskole og videregående skole i samarbeid med filialen i Havøysund tilbyr forkurs til høyere utdanning for skoleåret 2001/2002. Ut fra antall påmeldte kan tilbudet gis som fjernundervisning eller i egne grupper (dag-/kveldstid) ved Havøysund skole. Ingen spesifikke utover 9-årig grunnskole men deltakerne må ha motivasjon og pågangsmot og et klart ønske om studiekompetanse. Honningsvåg videregående skole i samarbeid med filialen i Havøysund. Side 11

12 Tiltak 4.1.6: Hotell-relatert grunnutdanning fagutdanning for tilsatte ved Havøysund Hotell (kokk, servitør, dørvakt, resepsjonist, økonomi/regnskap). Tid: Krav: Ansvarlig: Ikke spesifisert - snarest. Etter intern avtale med de hotell-tilsatte. Spesifiseres etter godkjenning av realkompetansen (Hesseng VGS). Hotell-ledelsen sammen med Opplæringskontoret. Tiltak 4.1.7: Fagbrev Havøysund Coop. Tid: Ikke spesifisert - snarest. Er nå i gang med planarbeidet. Avtales med arbeidsgiver. Krav: Spesifiseres etter godkjenning av realkompetansen (Hesseng VGS) Ansvarlig: Arbeidstaker i samarbeid med arbeidsgiver og Opplæringskontoret. Tiltak 4.1.8: Fagbrev havbruk AMU-laks. Tid: Krav: Ansvarlig: Er i gang. Avtales med arbeidsgiver. Spesifiseres etter godkjenning av realkompetansen. Arbeidstaker i samarbeid med arbeidsgiver og Opplæringskontoret. Tiltak 4.1.9: Fagbrev næringslivet/kommunen ellers. Tid: Krav: Ansvarlig: Avtales med arbeidsgiver ev. kommuneadministrasjonen. Avtales med arbeidsgiver/kommuneadministrasjonen. Spesifiseres etter godkjenning av realkompetansen (Hesseng VGS) Arbeidstaker i samarbeid med arbeidsgiver og Opplæringskontoret. Tiltak : Desentraliserte studier på høgskole-/universitetsnivå. Tid: Krav: Ansvarlig: Ut fra deltakernes ønsker. Ut fra enkeltdeltakernes behov og interesser: Men tilbudet vil i korthet være slik: Personer gjerne i arbeid med ønske om studier ved hjelp av fjernundervisning kan kontakte Havøysund skole om leie av internett/lyd/bildeutstyr til å gjennomføre studiene. Avklaring med rektor ved Havøysund skole om leie (omfang og tidspunkt) av utstyr i god tid før studieoppstart.. Enkeltdeltaker i samarbeid med Havøysund skole. Side 12

13 4.2 Etterutdanning. Tiltak 4.2.1: IT for næringslivet. Tid: Utlysning våren år 2001 gjennomføres høsten Ca. 20-timers kvelds-kurs. Stikkord for innhold er: Hjemmesider for firma, e-post for firma, sikkerhet, datavirus, nettverk og totalløsninger for bedriften. Kurset kan også inneholde individuell tilpasning og oppfølgning. Krav: Ingen spesielle utover et minstetall påmeldte (f. eks. 6 stk.). Prosjektet kunnskap og næring kan dekke inntil 50 % av kurskostnadene - resten dekkes i form av deltakeravgift. Ansvarlig: IKT Media, Havøysund. Tiltak 4.2.2: Fiskerirelatert kompetanseutvikling. Tid: Høst 2001 vår Sikkerhetskurs for fiskere egen plan. Kystskipperutdanning egen plan. Krav: Nok påmeldte til å få opplæringen lagt lokalt. Ansvarlig: Næringskonsulenten i samarbeid med godkjent læreinstitusjon. Tiltak 4.2.3: Truck-fører-kurs. Tid: Høsten -01. Tilbud til alle bedriftene - fellesprosjekt. Krav: Stort nok antall påmeldte til lokal opplæring. Ansvarlig: Bedriftene i samarbeid med næringskonsulenten. Tiltak 4.2.4: Kranfører-kurs. Tid: Høsten -01 Tilbud til ansatte i bedrifter/fiskefartøyer. Krav: Stort nok antall påmeldte til lokal opplæring. Ansvarlig: Bedriftene i samarbeid med næringskonsulenten. Tiltak 4.2.5: Etterutdanning for teknisk etat (kommunen). Tid: Høsten år 2000/våren Grunnleggende IT-opplæring spesielt uteseksjonen. Side 13

14 Deltidsreformen for brannmannskapet. Krav: Opplæring av brannmannskapet er lovpålagt. Ansvarlig: Teknisk sjef i samarbeid med IT-ansvarlig og ev. Norges brannskole. Tiltak 4.2.6: Etterutdanning for skoleverket/barnehagen. Tid: Studiedagene på skole-/barnehage-ruta for 2001/ studiedager med valg av tema: Ut fra L 97 og Rammeplan for Barnehagene. Krav: Etter arbeidstidsavtalen for tilsatte i skolen og barnehagen i kommunen. Ansvarlig: Oppvekstkontoret i samarbeid med skolene/barnehagen og RSK-området. Tiltak 4.2.7: Kurs for ansatte i kommuneadministrasjonen. Tid: Høsten Lederopplæring og opplæring av saksbehandlere. Krav: Lokale kurs. Ansvarlig: Administrasjonssjef. 4.3 Folkeopplysning. Tiltak 4.3.1: Grunnleggende EDB-opplæring. Tid: Kursinnbydelse vår 2001, gjennomføring høst 2001 og vår timer: Opplæring i Windows, Word (tekstbehandling)og Excel (regneark). Krav: Gjelder alle som har lyst til å få litt innsikt i dataverdenen og kurset tilbys til kostpris dvs. lønn til kursholder og leie av utstyr. M.a.o.: Kostnadene går ned med økt antall deltakere. Ansvarlig: IKT Media, Havøysund. Tiltak 4.3.2: Grunnleggende bruk av internett. Tid: Kursinnbydelse vår 2001, gjennomføring høst 2001 og vår timer: Opplæring i søk på internett, bruk av e-post. Krav: Ingen spesielle tilbudet gis til alle nybegynnere på dette området. Kostpris. Ansvarlig: IKT Media, Havøysund. Tiltak 4.3.3: Påbyggingskurs EDB-opplæring. Tid: Kursinnbydelse vår 2001, gjennomføring høst 2001 og vår timer 10 timer Word og 10 timer Excel. Krav: De som har deltatt på kurs eller har tilsvarende kompetanse. Side 14

15 Kostpris-prinsippet. Ansvarlig: IKT Media, Havøysund. Tiltak 4.3.4: Begynneropplæring i språk. Tid: Kursinnbydelse vår 2001, gjennomføring høst 2001 og vår Avhengig av antall deltakere: Organisering som gruppe med lærer og undervisning, alternativt som fjernundervisning ved bruk av nett/lyd/bilde. Alternative språk som kan komme i gang: Spansk, tysk, russisk, engelsk. Krav: Ingen spesielle. Deltakerne dekker kostpris. Ansvarlig: Kultur og oppvekst alternativt studieforbund/høgskole. Tiltak 4.3.5: Førstehjelpskurs. Tid: Kursinnbydelse og gjennomføring høsten Ca timer i grunnleggende førstehjelp/livbergning. Krav: Ingen spesielle. Ansvarlig: Havøysund Røde Kors. 4.4 Hobbykurs. Tiltak 4.4.1: Intern opplæring innen Havøysund Musikkforening. Tid: Krav: Ansvarlig: Kursinnbydelse og gjennomføring avgjøres av styret. Aspirant-opplæring, instrument-opplæring, dirigent-/instruktør-opplæring, Skrivekurs revy etc. Ingen spesielle. Styret i Musikkforeninga. Tiltak 4.4.2: Intern opplæring innen Havøysund idrettslag. Tid: Høsten 2001 våren 02. Kurs for instruktører i barneidrett, div. trenerkurs. Krav: Ingen spesielle. Ansvarlig: Styret i idrettslaget. Tiltak 4.4.3: Diverse kurs i regi av lag og foreninger ellers (ut fra innsendte ønsker). Tid: Kursinnbydelse og gjennomføring høsten 2001 våren Innkomne ønsker: Husflid/håndverk, dykking, akvarell-maling, treskjæring, Krav: Ingen spesielle. Ansvarlig: Aktuelle lag og foreninger. Side 15

16 5. ØKONOMI: VO-planen kan realiseres innenfor vedtatte kommunebudsjett med unntak av tiltakspunkt (Grunnskole for de som mangler 9-årig skole) som kommunen har lovpålegg om å tilby. Videre er det et fylkeskommunalt ansvar iflg. Kompetansereforma å gi voksne opplæring på videregående skoles nivå både allmennfaglig utdanning og fagutdanning. Interessen for slik grunnutdanning på grunnskolenivå har i de senere år vært lav, og ved liten påmelding vil tilbudet bli gitt ved ambulering i ungdomsskole-klassene og dermed ikke være så kostnads-drivende. De voksne som ønsker seg videregående opplæring, må ta kontakt med filialleder Frid Mikalsen ved Havøysund skole snarest mulig. Tlf.: el Resten av tilbudene dekkes slik: Gjennom kommunens egne kurs-midler Gjennom midler fra fylkeskommunen Gjennom refusjonsordninger fra staten Gjennom næringslivets egne kursmidler Gjennom deltakeravgift (kursavgift). Side 16

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

KARRIEREVEILEDNING AV VOKSNE I ASKER OG BÆRUM

KARRIEREVEILEDNING AV VOKSNE I ASKER OG BÆRUM Utdanning er ikke lenger noe man tar i ung alder, men er en livslang prosess. Utdanning gir muligheter for å velge yrke etter evne og interesser, samtidig som man står bedre rustet til å få en jobb, beholde

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til opplæring Rett og plikt til opplæring 1 0-5år Barnehageplass for barn av asylsøkere Barn som bor i asylmottak har etter dagens regelverk ikke en lovfestet rett til barnehageplass Først når kommunen har tatt i mot

Detaljer

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Plan for utvikling av kompetanse og tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/1887-1 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Plan for utvikling av kompetanse og tjenester 2016-2019 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid administrasjonsutvalg

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Fra utenforskap til ny sjanse Samordnet innsats for voksnes læring (Meld.St.16 (2016))

Fra utenforskap til ny sjanse Samordnet innsats for voksnes læring (Meld.St.16 (2016)) Fra utenforskap til ny sjanse Samordnet innsats for voksnes læring (Meld.St.16 (2016)) Avdelingsdirektør Tone H. Sollien, 31.05.17 Nye voksengrupper og endringer i arbeidslivet krever nytenkning Voksenbefolkningen

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne Regional lederkonferanse, Trondheim 11.september 2014 Molde voksenopplæring Hvorfor gi opplæring i grunnleggende

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen Plan for kompetanseutvikling 2017-20 For personalet i Nessetskolen 1 Vedtatt i Utvalg for oppvekst og kultur 8-mars 2017, sak PS 4/17 Innhold 1. VISJON OG MÅL 3 2. BAKGRUNN 3 3. KURS- OG PLANLEGGINGSDAGER

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge!

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! VIRKSOMHETSPLAN FOR Steinkjer voksenopplæring SKOLEÅRET 2009-2010 1.1 Innhold 1.1 Innhold...2 2 INNLEDNING...3 2.1 Presentasjon av skolen...3 2.2 Rammebetingelser...3

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen

Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM Informasjon om Jobbsjansen Søkerkonferanse om Jobbsjansen og KUM 2017 Informasjon om Jobbsjansen 18.1.2017 Manzoor Khan, IMDi Øst Program 10:00 10:05 Velkommen ved seksjonsleder Anders Fyhn, IMDi Øst 10:05 11:00 Informasjon om Jobbsjanseordningen

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Seksjon kontor og administrasjon August 2007 "KAFFEKURS" LITT OM FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Innledning Seksjon kontor og administrasjon ønsker med dette kaffekurset å sette

Detaljer

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003.

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. I fjor utarbeidet lederen for utvalget en rapport basert på en intervjuundersøkelse i videregående skole og grunnskolens ungdomstrinn med forslag til anbefalinger.

Detaljer

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Ofte stilte spørsmål Her finner du svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med videreutdanning. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her, ta kontakt med skoleleder eller skoleeier.

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne -glimt fra et prosjekt Fylkeskonferanse om voksenopplæring 05.november 2014 Borghild Drejer, Molde Voksenopplæringssenter

Detaljer

God morgen! God morgen!

God morgen! God morgen! God morgen! God morgen! Kvalifikasjoner og kompetanse, 10.10.2015 Sindre Festø (sindre.festo@afk.no) Veiledningssenteret Asker og Bærum, tel 67805350 Elias Smiths vei 15 (Sandvika videregående skole, 4.

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 / Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.)

(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.) Spørreskjema Virksomhetsbarometeret 2017 Innledning God dag, mitt navn er NN, og jeg ringer fra Opinion. Vi gjennomfører for tiden en undersøkelse om kompetanse i arbeidslivet på vegne av Kompetanse Norge,

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Den norske modell for realkompetansevurdering Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Utdanningssystemet i Norge Obligatorisk grunnskole10 år. Skolestart 6 år Videregående skole 3 år (Vg skole er både studiekompetanse

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler i Kristiansund kommune 1. Kulturmidler Kulturmidler er penger Kristiansund kommune setter av i kommunebudsjettet hvert år til utvikling av kulturfeltet. 2. Formål

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009.

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. Behandlet i Kommunestyret des. 2006. Innhold. Voksenopplæringa i Kåfjord kommune..3 Grunnskoleopplæring for voksne...4

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Program for basiskompetanse i arbeidslivet

Program for basiskompetanse i arbeidslivet VOX Innsendt dato: 11.11.2014 Referansenummer: FZQNHD Program for basiskompetanse i arbeidslivet Søker Org.nr. 971526912 Virksomhet Studieforbundet Aof Midt-Norge Næringskode 85.593 Adresse Vestre Rosten

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VOKSNE I MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET

VOKSNE I MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET KUNNSKAPSLØFTET FOR KSNE I Svelvik kommune. PLAN FOR KSENOPPLÆRINGEN 2010-2013. MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET 1 i lov om voksenopplæring Formålsparagrafen "Målet for voksenopplæringen er å hjelpe

Detaljer

Innspill til høringen om livslang læring og utenforskap

Innspill til høringen om livslang læring og utenforskap Gran og Lunner voksenopplæring Ny start, nye muligheter! Innspill til høringen om livslang læring og utenforskap Roa, 20.4.2015 Flyktningtjenesten og voksenopplæring for Gran og Lunner, til sammen 35 ansatte,

Detaljer

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk er en etat under Kunnskapsdepartementet arbeider for å styrke

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

HALLINGDAL KARRIERESENTER

HALLINGDAL KARRIERESENTER HALLINGDAL KARRIERESENTER NINA E. HØGMO, ØYVIND FLATLAND, REIDUN STEIN 24.06.16 Introduksjon til karriereveiledningsfeltet Karriere Buskerud Hallingdal karrieresenter Tjenesten karriereveiledning Oppfølgingstjenesten

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

LOV OM GRUNNSKOLEN LOV OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING LOV OM FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET LOV OM VOKSENOPPLÆRING LOV OM FOLKEHØGSKOLAR

LOV OM GRUNNSKOLEN LOV OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING LOV OM FAGOPPLÆRING I ARBEIDSLIVET LOV OM VOKSENOPPLÆRING LOV OM FOLKEHØGSKOLAR LOV OM GRUNNSKOLEN 1. FØREMÅL Grunnskolen skal i forståing og samarbeid med heimen hjelpe til med å gje elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle deira evnar, åndelig og kroppsleg, og gje dei god

Detaljer

Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering 28. MARS 2017 Realkompetansevurdering - Nasjonale og europeiske retningslinjer Grunnkurs realkompetansevurdering våren 2017 Hæge Nore Flere retningslinjer EUs anbefalinger når det gjelder validering av

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

http://karriere-nt.no/tjenester/karriereveiledning/utdanning/ Utdanningssystemet noen stikkord Ungdomsrett, voksenrett, voksenopplæring Lærlingeordningen inkludert voksenlærling Realkompetansevurdering

Detaljer

Studieplan Folkehelse

Studieplan Folkehelse Studieplan Ernæring, livsstil og fysisk aktivitet 15 + 15 studiepoeng Høgskolen i Finnmark Innledning Det er et økende behov for kunnskap og kompetanse om helsefremmende og forebyggende arbeid. Store grupper

Detaljer

Unge arbeidstakere. Et av Arbeidstilsynets 7 hovedsatsningsområder: Øke arbeidsmiljøkunnskapen hos unge arbeidstakere

Unge arbeidstakere. Et av Arbeidstilsynets 7 hovedsatsningsområder: Øke arbeidsmiljøkunnskapen hos unge arbeidstakere Rettigheter og plikter for unge arbeidstakere + Informasjon om Arbeidstilsynets innsats v/jon Helge Vaeng Arbeidstilsynet Nord-Norge Arbeidstilsynet 27.10.2011 2 Et av Arbeidstilsynets 7 hovedsatsningsområder:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Høsten 2015 kom det over asylsøkere til Norge EMA til Nordland.

Høsten 2015 kom det over asylsøkere til Norge EMA til Nordland. Minoritetsspråklige I 2014 var 33 201 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 16-18 år registrert som elev, lærling eller lærekandidat i videregående opplæring. Dette tilsvarer 17 prosent

Detaljer

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Kompetanseutvikling i arbeidslivet 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Hva skal jeg snakke om? Kompetanse Norge Hva vet vi om kompetansebehov i arbeidslivet?

Detaljer

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune Ver 006

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune Ver 006 Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune 1.8.2016 31.12.2017 Ver 006 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. SITUASJONSBESKRIVELSE... 3 4. HOVEDMÅL... 4 5.

Detaljer

Faggruppe utdanning jobber slik med Regionplanen: Verdiskapning bygd på kunnskap

Faggruppe utdanning jobber slik med Regionplanen: Verdiskapning bygd på kunnskap Faggruppe utdanning jobber slik med Regionplanen: Verdiskapning bygd på kunnskap Lillesand 23.11.2017 Roar Aaserud, leder Faggruppe utdanning 2017-19 1 Et utfordringsbilde Kilde: Folkehelseinstituttet

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD VOKSENOPPLÆRING side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 HARSTAD KSENOPPLÆRING side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om enheten

Detaljer

Om arbeidet i fagforeningenes lokale etterutdanningsutvalg. (rev. august 2015)

Om arbeidet i fagforeningenes lokale etterutdanningsutvalg. (rev. august 2015) Kompetanseutvikling i forbundet Kom-i-gang-brosjyrer Dette er en serie av hjelpemidler for arbeidet med etterutdanning lokalt i distriktene og klubbene. Oversikt over alle dokumentene finner du på forbundets

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

fra grunnskole til høgskolenivå.

fra grunnskole til høgskolenivå. Utdanningssystemet i Norge og godkjenning av utenlandske papirer fra grunnskole til høgskolenivå. Anne Marie Jarnes, rådgiver Introduksjonssenteret Drammen kommune Temaer Utdanningssystemet i Norge Godkjenning

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

NAV, Side 1

NAV, Side 1 En avis er bedre enn et ukeblad. Et åpent område er bedre enn en gate. I begynnelsen er det bedre å løpe enn å gå. Du må trolig prøve noen ganger. Det kreves visse ferdigheter, men disse er enkle å lære.

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Jon G. Olsen, tale til Representantskapsmøte i MSF, Molde 20. mai 2017: Velkommen til landsmøte! Musikkens studieforbund er musikklivets egen

Detaljer

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2011/ 2012 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta aktivt i kommunens

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for nærings, drift og miljø vedtar oppstart av arbeidet med næringspolitisk handlingsplan basert på følgende rammer:

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for nærings, drift og miljø vedtar oppstart av arbeidet med næringspolitisk handlingsplan basert på følgende rammer: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/758-1 Arkiv: U01 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: NÆRINGSPOLITISK HANDLINGSPLAN Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø. Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av

Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av Strategisk mål Vi skal styrke vår posisjon som arbeidslivets kompetansemegler på ytre Helgeland og sørge for best mulig samordning av kompetanseaktører og tiltak Studiesenter RKK YH Hvem er våre brukere

Detaljer

Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå

Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå Utvikle moduler for utvalgte lærefag og gjennomføre forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på videregående opplærings nivå Meld St 16 (2015-2016) «Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats

Detaljer

Stortingsmelding nr. 16 ( ) om tidlig innsats for livslang læring

Stortingsmelding nr. 16 ( ) om tidlig innsats for livslang læring 1 og ingen sto igjen Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007) om tidlig innsats for livslang læring SAMMENDRAG OVERSIKT OVER TILTAK Vi har et svært godt utbygd utdanningssystem i Norge, der like rettigheter

Detaljer

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver VOX-konferanse Tromsø 11.-12. mars 2014 Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver Introduksjonsperioden 1 Introduksjonsloven (Rundskriv Q20/2012) Opplæringsloven Erfaringer fra tilsyn

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt Navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 157/2010 2010/158 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret

Detaljer