1. INNLEDNING. 1.2 Noen definisjoner.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. INNLEDNING. 1.2 Noen definisjoner."

Transkript

1 1. INNLEDNING. 1.1 Bakgrunn for planen. Samfunnet av i dag preges av raske endringer som naturlig nok vil påvirke alle områder og vil stille nye krav til kompetanse. Et nøkkelbegrep i dag er livslang læring. Både som samfunnsborgere, arbeidstakere/-givere og som enkeltindivid vil kravet om omstilling og nye oppgaver i akselererende grad møte oss og det ligger nok mye sannhet i utsagnet: Den som regner seg for å være ferdig utdannet er ikke utdannet men ferdig! Oppdaterte kunnskaper vil være en betingelse for økt verdiskapning, for å opprettholde og skape nye arbeidsplasser og for å trygge sysselsettingen. Kommunen har lovpålagt plikt på seg til å utarbeide en voksenopplæringsplan og det er viktig at denne fanger opp både arbeidslivet, samfunnets og enkeltindividets behov for kompetanseutvikling. 1.2 Noen definisjoner. Voksenopplæring er et overordna begrep som omfatter all opplæring som er organisert og tilrettelagt for voksne uavhengig av nivå, arrangør og om opplæringen er formelt kompetansegivende eller ikke. Grunnutdanning brukes om all formelt kompetansegivende opplæring (grunnskole, videregående skole, høyere utdanning) uavhengig av alder (barn, ungdom, voksen) og uavhengig av tidspunkt i livet. Etterutdanning brukes om all utdanning som ikke er formelt kompetansegivende innenfor området til grunnutdanningen. Etterutdanning vil derfor omfatte et meget vidt spekter av utdannings- og opplæringstiltak som varierer i lengde, omfang og dokumentasjonstype. Realkompetanse brukes om all den kompetanse en person har skaffet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter og annet og som kommer i tillegg til den dokumenterte grunnutdanningen. Kompetansekløften uttrykker avstanden mellom det behov man har for kompetanse i samfunnet vårt og den samla kompetansen vi til enhver tid innehar i befolkningen. Dette gjelder hele menneskets totalsituasjon ikke bare arbeidsliv, men også forhold i menneskets demokratiske og sosiale liv. Side 1

2 1.3 Grunnlagsdokumenter Voksenopplæringsloven ble vedtatt i 1977 og påla kommunene ansvar for den utadvendte utviklingen som innbefatter utarbeidelse av planer for virksomheten. 1 Formålsparagrafen: Målet for voksenopplæringen er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv. Denne lov skal bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling og styrker grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv. VO-loven fordeler ansvaret for all voksenopplæring mellom: 3 Staten: Den generelle utviklingen av voksenopplæringen Alternativ førstegangsutdanning for voksen og etterutdanning ved høyere utdanningsinstitusjoner Yrkesutdanning for voksne som ledd i arbeidsmarkedspolitikken Tilskudd til fylkeskommuner, kommuner, folkehøgskoler, organisasjoner og institusjoner, bedrifter og landssammenslutninger av bedrifter etter de prinsipper som er fastlagt i VO-loven 4 Fylkeskommunen: Utvikling av voksenopplæring i fylkeskommunen herunder planer for denne opplæringen Førstegangsutdanning og etterutdanning for voksne på videregående skoles nivå Tilskudd til folkehøgskoler, organisasjoner og institusjoner etter de prinsipper som er fastlagt i VO-loven 5 Kommunen: Utvikling av voksenopplæring herunder utarbeidelse for planer for denne opplæringen Førstegangsutdanning for voksne i grunnskolen Tilskudd til organisasjoner etter de prinsipper som er fastlagt i VO-loven Spesialundervisning på grunnskolens nivå 6 Organisasjonene: Studiearbeid blant voksne uavhengig av pensum og eksamener Alternativ førstegangsutdanning Opplæring av voksne med fjernkommunikasjon er frittstående fjernundervisningsinstitusjoners oppgave Kommuneloven 5.2. Kommunen skal utarbeide en samordnet plan for den kommunale virksomhet. Kommuneplanlegging skal bygge på en realistisk vurdering av den forventede utvikling i kommunen, og av de økonomiske ressurser som vil stå til rådighet, slik det fremgår av økonomiplanen Opplæringslova med forskrift. Lov av med endringer pr og Forskrift av Spesielt deler av voksenopplæring på nivå grunnskole og videregående skole: Voksne med svak eller mangelfull grunnskoleopplæring Voksne med bistandsbehov. Voksne med ervervet skade. Voksenopplæring for innvandrere og asylsøkere. Voksne med store lese- og skrivevansker Stortingsmelding nr. 42 (97/98): Kompetansereforma. Arbeidslivets, samfunnets og individets behov for kompetanse er basis for reformen. Den skal omfatte alle voksne i og utenfor arbeidsmarkedet og ha et bredt og langsiktig perspektiv. Reformen skal gjennomføres som en prosess hvor både arbeidsgivere, arbeidstakere og det offentlige må bidra aktivt. Side 2

3 Deler av reforma blir nå gjennomført, men ennå noe uavklart på økonomisida. 2. MÅL. 2.1 Hovedmål: Målet for voksenopplæringa i Måsøy kommune er å gi alle voksne som ønsker det, et tilbud om livslang læring og økt realkompetanse i sin arbeids- og livssituasjon. Vi vil satse på en bred forståelse av kunnskapsbegrepet: Teoretisk og praktisk innsikt og forståelse Utvikling av kreativitet, initiativ og entreprenørskap Utvikling av samarbeidsevne og sosiale ferdigheter Utvikling av positive holdninger og verdier 2.2 Delmål: Grunnutdanning. Gi alle voksne som ønsker det, tilbud om opplæring i Måsøy kommune innenfor feltet: Grunnskole Videregående skole Høgskole-/universitets-studier via elektronisk nettverk og bilde-/satellitt-kommunikasjon Etterutdanning. Gi alle voksne som ønsker det, tilbud om fagrelatert etterutdanning innenfor arbeidsfeltene til: Det private næringslivet (både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden) Det offentlige Samfunnsrelatert kompetanseheving - folkeopplysning. Gi alle voksne som ønsker det, tilbud om kurs vedrørende samfunn og samfunnsutvikling: Ny teknologi (data, internett etc.) Helse, miljø og livskvalitet Sysselsetting og entreprenørskap Hobby- og interesseprega kurs. Legge til rette for at alle voksne som ønsker det, kan få tilbud om kurs og opplæring i hobbyog interesseprega aktiviteter: Håndarbeid Musikk Idrett Andre kultur-aktiviteter Side 3

4 3 OVERORDNET PLAN FOR PERIODEN : Gjennomføring og ansvar. 3.1 Grunnutdanning Voksenopplæring på grunnskole-nivå. Ut fra utdanningsstatistikkene ser vi at kommunene i Finnmark har ganske høy prosentandel voksne som kun har 7-årig folkeskole som grunnskole og noen som har mangelfull grunnskoleutdanning av forskjellige grunner. Dette gjelder også for Måsøy kommune. Etter VO-lova har kommunen ansvar for å tilby voksenopplæring på grunnskolens område og dette blir ytterlig slått fast i Kompetansereforma (St.meld. nr. 42). Innenfor grunnskole-utdanninga vil vi ha følgende grupperinger som har lovhjemlet rett til slik opplæring: Voksne, psykisk utviklingshemma. Personer med mangelfull grunnskole (ikke fullført grunnskole). Personer som p.g.a. sykdom, skader etc. har behov for fornya opplæring (f. eks. afasiramma, sansevansker etc.). Personer som har spesifikke lese- og skrivevansker. Videre kan vi definere fremmedspråklige voksne med behov for norskopplæring inn under denne grupperingen: Nivåbasert norskopplæring med samfunnsfag for voksne innvandrere, flyktninger og asylsøkere. Ved hver rullering av VO-planen skal det gjennomføres en behovskartlegging der man gjerne bruker spørreskjema og annonsering via plakatoppslag og innslag i informasjonsskrivet fra kommunen og via nærradioen. I et såpass lite og oversiktlig samfunn som Måsøy kommune er, vil man ha rimelig god oversikt over de som har ønske eller behov for slik opplæring. Organisering. Psykisk utviklingshemma, funksjonsskadde og personer med lese/skrive-vansker vil få undervisning i hjemmet eller ved en av skolene. Personer med mangelfull grunnskoleopplæring, vil få tilbud om denne i grunnskolene enten i egne grupper (på dag eller kveldstid) eller ved ambulering i grunnskoleklassene. Nivåbasert norsk for fremmedspråklige vil bli gitt i grunnskolene - enten på dag- eller kveldstid. Ansvar. Kultur- og oppvekst-etaten vil få ansvaret for organisering og gjennomføring av dette delmålet i voksenopplæringa. All opplæring på grunnskoleområdet vil bli gjennomført i samarbeid med grunnskolelærerne og PP-tjenesten i kommunen. Side 4

5 3.1.2 Voksenopplæring på videregående skoles nivå. Fra har voksne som er født før 1978 og ikke har gjennomført videregående opplæring tidligere, fått lovfestet rett til videregående opplæring. Dette betyr igjen: Rett på informasjon og veiledning om videregående opplæring. Rett til å få vurdert kompetansen fra utdanning og praksis (realkompetansen). Rett på opplæring tilpasset det man trenger for å få yrkeskompetanse (for eksempel fag-/svennebrev) eller generell studiekompetanse. Videregående opplæring er et fylkeskommunalt ansvarsområde, men kommunen må allikevel ta et visst forvaltningsansvar ved å legge forholdene til rette og få de fylkeskommunale tiltakene med i VO-planen til kommunen. Vi har en filial for videregående opplæring under Honningsvåg fiskarfagskole og videregående skole første året allmennfag. Vi har dermed en viss kompetanse i videregående opplæring og ikke minst lærer-krefter. Man må derfor videreføre ordningene vi har hatt overfor den voksne befolkninga i kommunen innenfor områdene: Tilby årlig noen enkeltfag på videregående nivå (f. eks. norsk, matematikk, engelsk, samfunns-fag, natur og miljøfag) til de som ønsker det. Tilby de som ønsker det forkurs for høyere utdanning generell studiekompetanse. Legge forholdene til rette for de som ønsker å få videregående opplæring i bedrift. Dette vil gjelde de som skriver lærekontrakter både innenfor offentlig og privat virksomhet jfr. retningslinjene i den nye Opplæringslova kap. 4. Omfang. Hvert år sendes det ut tilbud fra Honningsvåg videregående skole om slik opplæring. Ut fra et dokumentert behov (bindende påmelding) kan interesserte få anledning til slik opplæring i Havøysund. Lærekontrakter er mer et anliggende for den enkelte lærling og mottakerbedriften i et samarbeid med Opplæringskontor og ev. Arbeidskontor. Organisering. Tilbud om videregående opplæring organiseres av Honningsvåg videregående skole i samarbeid med leder for filialen i Havøysund. Tilbudet vil bli gitt via fjernundervisning fra Honningsvåg, noen samlinger i Honningsvåg, veiledning/undervisning i grupper i Havøysund i en kombinasjon av disse alternativene. Ut fra et slikt oppsett kan interesserte i mer eller mindre grad være i arbeid ved siden av skolegangen og undervisningen kan foregå både på dag- og kveldstid ut fra deltakernes behov. Lokaler vil hovedsakelig være filial-lokalene ved Havøysund skole. Ansvar. Videregående opplæring er som tidligere nevnt et fylkeskommunalt ansvar og det vil da være hovedskolen i Honningsvåg og filialen i Havøysund (Honningsvåg fiskerfagskole og videregående skole) som vil stå for innhold, organisering og gjennomføring av tilbudet. Det kommunale ansvaret vil være å legge forholdene til rette for slik opplæring. Side 5

6 3.1.3 Kurs på høgskole- og universitetsnivå. Høgskoler og universiteter gir mange tilbud om desentraliserte studier der studentene kan bo og studere på hjemstedet og delta på et bestemt antall samlinger med forelesninger på stedet der høgskolen/universitetet ligger. Mange i Måsøy kommune har opp gjennom årene vært med på slike desentraliserte studier. Men med utviklinga av den nye teknologien fjernundervisning via nettverk/satellittløsninger åpnes nye muligheter for desentraliserte studier. Man kan få lyd/bilde-overført forelesninger, man kan to-veis-kommunisere og få studieveiledning fra høgskoler/universiteter nesten fra hvorsomhelst i inn- og utland. Dette skaper uante muligheter for alle som ønsker høyere utdanning samtidig som man kan få være i hjemkommunen og kanskje kombinere studiene med en arbeidssituasjon. Omfang. Dette vil i stor grad gjelde enkeltpersoner både innen offentlig og privat virksomhet som har behov for slike studier. Og først etter en behovskartlegging vil man få endelig oversikt. Organisering. Både innen næringslivet og det offentlige har man nå oppegående løsninger for lyd/bildeoverføringer: Havøysund Hotell (for næringslivet) og Havøysund skole. Videre deltar kommunen i prosjektet Pilot i nord som går på IKT-løsninger i skoleverket. Utstyret vil også kunne benyttes opp mot høgskoler/universiteter og tilbys studenter som vil prøve slike studier. Ansvar. Deltakelsen vil være et personlig ansvar i samarbeid med privat eller offentlig virksomhet men kommunen må påta seg ansvar for organiseringen og bruken av teknologi-utstyret ved Havøysund skole. Det er vedtatt satser for bruk for av kommunens utstyr på Havøysund skole både data-parken og lyd/bilde-studioet. Side 6

7 3.2 Etterutdanning Etterutdanning for næringslivet. Kommunen har nå en revidert, oppdatert strategisk næringsplan og i en slik plan vil det naturlig nok ligge en del føringer også innenfor kompetanseutvikling. Disse føringene må da prioriteres i en VO-plan. Næringskonsulenten har tatt kontakt med bedriftene (direkte eller over telefon) for å kartlegge deres behov for etterutdanning både ut fra bedriftenes behov og ut fra hver enkelt arbeidstakers behov. Og ut fra disse signalene vil bedriftene dimensjonere og prioritere tilbudet. Vi håper således at all opplæringsaktivitet i bedriftene dermed kan bli synliggjort i VO-planen. Organisering. Næringslivet foretar selv kartleggingen og burde idéelt sett kanskje gjennom et aktivt næringsråd samordne sine behov og gjennomføre opplæringen både i egen bedrift og på tvers av bedriftene. Kommunens næringskonsulent vil være en naturlig koordinator i et slikt arbeidet. Ansvar. Bedriftsintern oppdatering/opplæring er bedriftenes ansvar men kommunen kan gjennom næringskonsulenten o.a. bidra med å delta i samordningsarbeidet og for eksempel avtale bruk av kommunalt utstyr, kommunal lærerkompetanse, innhente eksterne kursholdere etc Etterutdanning for kommunalt tilsatte. Innen offentlig forvaltning har man gjennom lover og forskrifter gradvis gått over fra regelstyring til en tillempet form for målstyring noe som innebærer at man fokuserer mer på målene for den offentlige tjenesteytingen kvaliteten på tjenestene. Alt kan ikke regelstyres og en større del av skjønn legges inn med en påfølgende evaluering av resultatene. Dette skal igjen gi grunnlag for ev. omprioriteringer/forbedringer. Omfang. Slike omlegginger skaper behov for etterutdanning på alle nivåer innenfor kommunal virksomhet. Organisering. Side 7

8 I kommunal sammenheng har man lange tradisjoner for å utarbeide etterutdanningsplaner for de tilsatte i skole og barnehage og disse blir rullerte hvert år. Disse skal i utgangspunktet bygge opp omkring skolenes/barnehagens utviklingsplaner og satsingsområder. Et liknende system bør gjennomføres for de andre etatene - etatenes virksomhetsplaner må innbefatte en etterutdanningsplan som støtter opp om en ønsket utvikling i virksomheten og så må man rullere disse planen hvert år etter en evaluering. Alle etterutdanningsmidler i budsjettet bør videre prioriteres i tråd med disse planene fremfor å bli tildelt enkeltarbeidstakeres egne personlige ønsker for etterutdanning. Ansvar. Etatslederne er ansvarlige for utarbeidelse av sektorplanene for etterutdanning, men det overordna ansvaret for de endelige prioriteringene må ligge på lederforumet i kommunen (etatsledere og rådmann). 3.3 Folkeopplysning (samfunnsrelatert kunnskapsheving) Ny teknologi. I løpet av det siste tiåret har utviklingen innen høgteknologi eksplodert og kanskje for første gang i historien har vi fått en kunnskapskløft mellom barn og unge på den ene siden og de voksne på den andre siden der den voksne befolkningen har dårligere kunnskap enn de unge. Barn og unge suser rundt på de elektroniske nett-motorveiene og boltrer seg i den virtuelle, dataskapte verden med størst mulig selvfølgelighet mens vi voksne mer blir stående i bakgrunnen som passive beundrere med mer eller mindre taste-frykt. Omfang. Kunnskapskløften er nå blitt så stor at det må bli et skikkelig satsingsområde å oppdatere den voksne befolkninga på nettopp dette området som omfatter nesten alt rundt oss i samfunnet som et ledd i folkeopplysningen. Og det var gledelig å registrere påmeldingen på kursrekkene i grunnleggende EDB-bruk og internettbruk. Tilbudet bør videreføres og omfatte følgende områder: PC-bruk (Windows, Word, Excel) Internett-bruk Organisering. Kommunen har god kompetanse på dette området og skolene er rimelig godt utstyrte med nett-oppkobla PC-er. Kommunen kan dermed tilby kurs/opplæring for alle voksne som måtte ønske det for kostpris. Ansvar. Sentraladministrasjonen i kommunen tar initiativ til å tilby, organisere og gjennomføre disse opplæringstiltakene Helse, miljø og livskvalitet. Enhver er sin egen lykkes smed heter det i et gammelt ordtak og mye sant er det nok i dette utsagnet som fokuserer på det personlige ansvaret alle og enhver har for seg selv og sin egen livskvalitet. Men samtidig ser vi at mange ikke takler de problemene de selv møter i livet - og som oftest er det tunge tiltak som må settes inn på et altfor sent tidspunkt. Side 8

9 Å forebygge er den beste investering for fremtiden og særlig vil kunnskaper om være et viktig skritt i riktig retning. Omfang. Vi har mange ressurspersoner i lokalsamfunnet vårt som kan bidra innen slik folkeopplysning spesielt innenfor det offentlige men også innenfor lag og organisasjoner. Aktuelle tema kan være: Førstehjelp, kosthold, fysisk fostring, tiltak mot rusmisbruk (ANT: alkohol, narkotika, tobakk), psyko-sosialt miljø etc. Ansvar. Helse- og sosial-etaten bør ha ansvaret innenfor dette feltet i samarbeid med statlige instanser som lensmann, trygdekontor etc. og frie lag og organisasjoner (f. eks. Hjelpekorps, idrettslag etc.) Sysselsetting og entreprenørskap. For mange kan trinnet fra idé til realisering når det gjelder næringsutvikling være vanskelig og byråkratisk. Dette ligger selvsagt innenfor næringskonsulentens arbeidsoppgaver men det vil også være aktuelt å legge inn i en VO-plan et kursopplegg for flere i en etablerings-fase. Omfang. Må kartlegges om det for eksempel er interesse for et etablerer-kurs. Ansvar. Næringskonsulenten som vil ha den naturlige kontakten med eventuelle etablerere. Side 9

10 4. HANDLINGSPLAN for skole-/studieåret Ta kontakt med kultur og oppvekstkontoret for en oversikt for aktuelt år. 4.1 Grunnutdanning. Tiltak 4.1.1: Grunnskole for de som mangler 9-årig grunnskole: Tid: Tilbudet lyses ut våren år 2001 og gjelder for skoleåret 2001/2002. Gjelder alle voksne og kan lyses ut som enkeltfag og/eller faggrupper alt etter interessen. Krav: Om påmeldingen er stor nok, kan tilbudet realiseres i egen gruppe i Havøysund. Ved liten påmelding, kan deltakerne få tilbud om ambulering i eksisterende ungdomsskoleklasser. Ansvarlig: Oppvekstkontoret i samarbeid med grunnskolene. Side 10

11 Tiltak 4.1.2: Grunnskole etter sakkyndig vurdering og enkeltvedtak: Tid: Søknad sendes Kultur og oppvekst innen 15. februar år 2001, Sakkyndig vurdering foretas innen 15. mars og ressurstildeling (enkeltvedtak) foretas innen utgangen av mai for skoleåret 2001/2002. Gjelder de med lovhjemlet rett til slik opplæring psykisk utviklingshemma, voksne med lærevansker eller voksne som har fått redusert funksjonsnivået p.g.a. sykdom, ulykker, skader etc. Krav: For de som får slik opplæring skal det utarbeides en individuell opplæringsplan (IO-plan) som opplæringen skal bygge på. Ut fra IO-planen blir organiseringen av opplæringen vurdert (hjemme, på institusjon, i skolen etc). Ansvarlig: Oppvekstkontoret i samarbeid med PP-kontoret og grunnskolene. Tiltak 4.1.3: Nivåbasert norskopplæring med samf.fag for voksne fremmedspråklige. Tid: Krav: Ansvarlig: Blir iverksatt halvårsvis etter søknad til Statens utdanningskontor i Finnmark: Kultur og oppvekst søker om tildeling av ressurser mai/juni for høstsemesteret år 2001, og nov./des. for vårsemesteret år Tilbudet gis i Snefjord, Havøysund, Tufjord og Ingøy Statens utdanningskontor avgjør antall timer (ressurser). Man må ha lovhjemlet rett til slik opplæring og dette gjelder: Voksne flyktninger, asylsøkere og innvandrere. Oppvekstkontoret i samarbeid med grunnskolene. Tiltak 4.1.4: Voksenopplæring på videregående skoles nivå: Enkeltfag. Tid: Krav: Ansvarlig: Honningsvåg fiskerfagskole og videregående skole i samarbeid med filialen i Havøysund tilbyr voksne i kommunen fjernundervisning i enkelte fag i løpet av sommer/tidlig høst år 2001 gjeldende for skoleåret 2001/2002. Vanlige fagtilbud er: Norsk, engelsk, matematikk, historie/samfunnsfag. Organisering ut fra antall interesserte. Ingen spesifikke utover 9-årig grunnskole. Honningsvåg videregående skole i samarbeid med filialen i Havøysund. Tiltak 4.1.5: Voksenopplæring på videregående skoles nivå: Generell studiekompetanse. Tid: Krav: Ansvarlig: Honningsvåg fiskerfagskole og videregående skole i samarbeid med filialen i Havøysund tilbyr forkurs til høyere utdanning for skoleåret 2001/2002. Ut fra antall påmeldte kan tilbudet gis som fjernundervisning eller i egne grupper (dag-/kveldstid) ved Havøysund skole. Ingen spesifikke utover 9-årig grunnskole men deltakerne må ha motivasjon og pågangsmot og et klart ønske om studiekompetanse. Honningsvåg videregående skole i samarbeid med filialen i Havøysund. Side 11

12 Tiltak 4.1.6: Hotell-relatert grunnutdanning fagutdanning for tilsatte ved Havøysund Hotell (kokk, servitør, dørvakt, resepsjonist, økonomi/regnskap). Tid: Krav: Ansvarlig: Ikke spesifisert - snarest. Etter intern avtale med de hotell-tilsatte. Spesifiseres etter godkjenning av realkompetansen (Hesseng VGS). Hotell-ledelsen sammen med Opplæringskontoret. Tiltak 4.1.7: Fagbrev Havøysund Coop. Tid: Ikke spesifisert - snarest. Er nå i gang med planarbeidet. Avtales med arbeidsgiver. Krav: Spesifiseres etter godkjenning av realkompetansen (Hesseng VGS) Ansvarlig: Arbeidstaker i samarbeid med arbeidsgiver og Opplæringskontoret. Tiltak 4.1.8: Fagbrev havbruk AMU-laks. Tid: Krav: Ansvarlig: Er i gang. Avtales med arbeidsgiver. Spesifiseres etter godkjenning av realkompetansen. Arbeidstaker i samarbeid med arbeidsgiver og Opplæringskontoret. Tiltak 4.1.9: Fagbrev næringslivet/kommunen ellers. Tid: Krav: Ansvarlig: Avtales med arbeidsgiver ev. kommuneadministrasjonen. Avtales med arbeidsgiver/kommuneadministrasjonen. Spesifiseres etter godkjenning av realkompetansen (Hesseng VGS) Arbeidstaker i samarbeid med arbeidsgiver og Opplæringskontoret. Tiltak : Desentraliserte studier på høgskole-/universitetsnivå. Tid: Krav: Ansvarlig: Ut fra deltakernes ønsker. Ut fra enkeltdeltakernes behov og interesser: Men tilbudet vil i korthet være slik: Personer gjerne i arbeid med ønske om studier ved hjelp av fjernundervisning kan kontakte Havøysund skole om leie av internett/lyd/bildeutstyr til å gjennomføre studiene. Avklaring med rektor ved Havøysund skole om leie (omfang og tidspunkt) av utstyr i god tid før studieoppstart.. Enkeltdeltaker i samarbeid med Havøysund skole. Side 12

13 4.2 Etterutdanning. Tiltak 4.2.1: IT for næringslivet. Tid: Utlysning våren år 2001 gjennomføres høsten Ca. 20-timers kvelds-kurs. Stikkord for innhold er: Hjemmesider for firma, e-post for firma, sikkerhet, datavirus, nettverk og totalløsninger for bedriften. Kurset kan også inneholde individuell tilpasning og oppfølgning. Krav: Ingen spesielle utover et minstetall påmeldte (f. eks. 6 stk.). Prosjektet kunnskap og næring kan dekke inntil 50 % av kurskostnadene - resten dekkes i form av deltakeravgift. Ansvarlig: IKT Media, Havøysund. Tiltak 4.2.2: Fiskerirelatert kompetanseutvikling. Tid: Høst 2001 vår Sikkerhetskurs for fiskere egen plan. Kystskipperutdanning egen plan. Krav: Nok påmeldte til å få opplæringen lagt lokalt. Ansvarlig: Næringskonsulenten i samarbeid med godkjent læreinstitusjon. Tiltak 4.2.3: Truck-fører-kurs. Tid: Høsten -01. Tilbud til alle bedriftene - fellesprosjekt. Krav: Stort nok antall påmeldte til lokal opplæring. Ansvarlig: Bedriftene i samarbeid med næringskonsulenten. Tiltak 4.2.4: Kranfører-kurs. Tid: Høsten -01 Tilbud til ansatte i bedrifter/fiskefartøyer. Krav: Stort nok antall påmeldte til lokal opplæring. Ansvarlig: Bedriftene i samarbeid med næringskonsulenten. Tiltak 4.2.5: Etterutdanning for teknisk etat (kommunen). Tid: Høsten år 2000/våren Grunnleggende IT-opplæring spesielt uteseksjonen. Side 13

14 Deltidsreformen for brannmannskapet. Krav: Opplæring av brannmannskapet er lovpålagt. Ansvarlig: Teknisk sjef i samarbeid med IT-ansvarlig og ev. Norges brannskole. Tiltak 4.2.6: Etterutdanning for skoleverket/barnehagen. Tid: Studiedagene på skole-/barnehage-ruta for 2001/ studiedager med valg av tema: Ut fra L 97 og Rammeplan for Barnehagene. Krav: Etter arbeidstidsavtalen for tilsatte i skolen og barnehagen i kommunen. Ansvarlig: Oppvekstkontoret i samarbeid med skolene/barnehagen og RSK-området. Tiltak 4.2.7: Kurs for ansatte i kommuneadministrasjonen. Tid: Høsten Lederopplæring og opplæring av saksbehandlere. Krav: Lokale kurs. Ansvarlig: Administrasjonssjef. 4.3 Folkeopplysning. Tiltak 4.3.1: Grunnleggende EDB-opplæring. Tid: Kursinnbydelse vår 2001, gjennomføring høst 2001 og vår timer: Opplæring i Windows, Word (tekstbehandling)og Excel (regneark). Krav: Gjelder alle som har lyst til å få litt innsikt i dataverdenen og kurset tilbys til kostpris dvs. lønn til kursholder og leie av utstyr. M.a.o.: Kostnadene går ned med økt antall deltakere. Ansvarlig: IKT Media, Havøysund. Tiltak 4.3.2: Grunnleggende bruk av internett. Tid: Kursinnbydelse vår 2001, gjennomføring høst 2001 og vår timer: Opplæring i søk på internett, bruk av e-post. Krav: Ingen spesielle tilbudet gis til alle nybegynnere på dette området. Kostpris. Ansvarlig: IKT Media, Havøysund. Tiltak 4.3.3: Påbyggingskurs EDB-opplæring. Tid: Kursinnbydelse vår 2001, gjennomføring høst 2001 og vår timer 10 timer Word og 10 timer Excel. Krav: De som har deltatt på kurs eller har tilsvarende kompetanse. Side 14

15 Kostpris-prinsippet. Ansvarlig: IKT Media, Havøysund. Tiltak 4.3.4: Begynneropplæring i språk. Tid: Kursinnbydelse vår 2001, gjennomføring høst 2001 og vår Avhengig av antall deltakere: Organisering som gruppe med lærer og undervisning, alternativt som fjernundervisning ved bruk av nett/lyd/bilde. Alternative språk som kan komme i gang: Spansk, tysk, russisk, engelsk. Krav: Ingen spesielle. Deltakerne dekker kostpris. Ansvarlig: Kultur og oppvekst alternativt studieforbund/høgskole. Tiltak 4.3.5: Førstehjelpskurs. Tid: Kursinnbydelse og gjennomføring høsten Ca timer i grunnleggende førstehjelp/livbergning. Krav: Ingen spesielle. Ansvarlig: Havøysund Røde Kors. 4.4 Hobbykurs. Tiltak 4.4.1: Intern opplæring innen Havøysund Musikkforening. Tid: Krav: Ansvarlig: Kursinnbydelse og gjennomføring avgjøres av styret. Aspirant-opplæring, instrument-opplæring, dirigent-/instruktør-opplæring, Skrivekurs revy etc. Ingen spesielle. Styret i Musikkforeninga. Tiltak 4.4.2: Intern opplæring innen Havøysund idrettslag. Tid: Høsten 2001 våren 02. Kurs for instruktører i barneidrett, div. trenerkurs. Krav: Ingen spesielle. Ansvarlig: Styret i idrettslaget. Tiltak 4.4.3: Diverse kurs i regi av lag og foreninger ellers (ut fra innsendte ønsker). Tid: Kursinnbydelse og gjennomføring høsten 2001 våren Innkomne ønsker: Husflid/håndverk, dykking, akvarell-maling, treskjæring, Krav: Ingen spesielle. Ansvarlig: Aktuelle lag og foreninger. Side 15

16 5. ØKONOMI: VO-planen kan realiseres innenfor vedtatte kommunebudsjett med unntak av tiltakspunkt (Grunnskole for de som mangler 9-årig skole) som kommunen har lovpålegg om å tilby. Videre er det et fylkeskommunalt ansvar iflg. Kompetansereforma å gi voksne opplæring på videregående skoles nivå både allmennfaglig utdanning og fagutdanning. Interessen for slik grunnutdanning på grunnskolenivå har i de senere år vært lav, og ved liten påmelding vil tilbudet bli gitt ved ambulering i ungdomsskole-klassene og dermed ikke være så kostnads-drivende. De voksne som ønsker seg videregående opplæring, må ta kontakt med filialleder Frid Mikalsen ved Havøysund skole snarest mulig. Tlf.: el Resten av tilbudene dekkes slik: Gjennom kommunens egne kurs-midler Gjennom midler fra fylkeskommunen Gjennom refusjonsordninger fra staten Gjennom næringslivets egne kursmidler Gjennom deltakeravgift (kursavgift). Side 16

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle Blegen, Kari Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Oppnevnt 1989-07-14

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

OPPGAVE. IT i samfunn og arbeidsliv

OPPGAVE. IT i samfunn og arbeidsliv OPPGAVE i IT i samfunn og arbeidsliv Vil kommunene, med dagens dårlige økonomi, være i stand til å ta de økonomiske løft som skal til for å gjennomføre IT- målene i de nye læreplanene for grunnskolen?

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Dokumentasjon av realkompetanse Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier

Dokumentasjon av realkompetanse Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier Bjørn Andersen Anna Hagen Sveinung Skule Dokumentasjon av realkompetanse Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier Fafo Bjørn Andersen Anna Hagen Sveinung Skule Dokumentasjon av realkompetanse Kommunesektoren

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport. På rett kurs. -den individuelle veien mot utdanning og arbeid

Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport. På rett kurs. -den individuelle veien mot utdanning og arbeid Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport På rett kurs -den individuelle veien mot utdanning og arbeid Delprosjekt 1 Hågen Klevmo, Therese Granås, Solveig Rolseth, Audhild

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer