Årsmelding og Regnskap Kommunestyret 15/5 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og Regnskap 2011. Kommunestyret 15/5 2012"

Transkript

1 Årsmelding og Regnskap 2011 Kommunestyret 15/5 2012

2 Et kort sammendrag av avvik i styringskortene

3 Skolene Scorer bra på EU sammenlignet med snitt landet, men lavere enn målene. Har flere på laveste nivå og færre på høyeste nivå enn målet på nasjonale prøver. VO har færre som består norskprøvene enn målet (29 av 60).

4 Barnehage Har klart å oppfylle barnehagegarantien. Alle gjennomfører barneintervjuer. Har høyt sykefravær (Gj.snitt 12,5 %) TBHG har gode resultater i brukerundersøkelsen; over målene. Forbedring på informasjon til foreldrene jobbes det med.

5 Kultur og Kulturskolen Biblioteket har lavt antall utlån pr innbygger (ca. 4,9), men scorer godt på brukerundersøkelsen. Besøk pr kinoforestilling økte i (100 % økning fra 2010 til 7640) Kulturskolen når målene med andel elever på barnetrinnet og ungdomstrinnet som har tilbud. 5 søkere på venteliste i kulturskolen.

6 NAV/Sosialtjenesten Antall mottakere av sosialhjelp økte med 18 i Gjennomsnittlig stønadslengde år gikk litt ned i Har overholdt tidsfrister til tross for økt brukeraktivitet.

7 Familie og helse BV har fortsatt omstillingsarbeidet og har gode resultater i Fristbrudd (12 %) skyldes manglende tilbakemeldinger fra andre instanser. Psykisk helse har stor økning i antall tjenestemottakere. Har ingen avvik. Stor aktivitet innen ergo/fysio, TT og helsestasjonen, BMI-måling ungdom i 2012.

8 Omsorg og rehabilitering Avvik på medisinering er høyt. Rutiner for avviksregistrering og økt fokus på dette gir flere rapporterte avvik. Rutinegjennomgang ved avvik Økning i utagerende atferd. Jobbes forebyggende og kursing/veiledning. Høyt sykefravær, totalt 13,4 %. Økning fra 2010 (12,6 %).

9 Teknisk drift og eiendom Fortsatt avvik på levering av drikkevann. Stor nedgang fra Våt sommer har gitt mye overløp på pumpestasjonene og Dokka RA. Lav andel fornying av ledningsnettet, men mer enn i 2010.

10 Selvkost-området Feilbudsjettert inntekter på ca 3,4 mill. Vanlige utgifter omtrent som budsjettert, men kald vinter gav utfordringer. Oppdaget tidlig i 2011 og rapportert om i kvartalsrapportene. Korrigert for i budsjettet for 2012.

11 Plan og næring Saksbehandlingstiden for oppmålingsforretning har økt (fra 100 til 110). Antall etterslep på saker er redusert fra 255 til 120 i 2011.Ajour innen Fristbrudd på byggesaker (5 %) og oppmålingsforretninger (10 %). Målet innen digitalt kartverk er ikke nådd.

12 Overordnet og Sentraladministrasjonen God netto innflytting (86 personer). Færre lærlinger enn målet siden 4 har avsluttet lærlingekontrakten. Andel betalte fakturaer innen fristen er for lav (68 %). Må fokuseres på videre. Økning i sykefraværet totalt, fra 8,6 % i 2010 til 9,3 % i 2011.

13 Andre oppnådde resultater Nye barnehageavdelinger Rudsgata 4 Digital kino Brann- og driftsstasjon og ny hovedbrannbil Ballbinger Fagertun Bioenergi Landmo

14 Regnskap 2011

15 REGNSKAPET - INNDELING DRIFTSDEL INVESTERINGSDEL BALANSEN

16 REGNSKAPSMATERIELL Regnskap: Hovedoversikter Noter Investeringsregnskap/hovedpost Driftsregnskap/hovedpost Balansen /laveste nivå Årsmeldingen: Regnskapets verbale del Internt arbeidsdokument - unntatt offentlighet

17 Volum i regnskapet Ca. 470 kontoarter og 170 ansvar. Bruker ca konteringskombinasjoner. Ca regnskapsbilag. I tilegg kommer elektroniske bilag, bilag fra excel og fra forsystemer. Ca utg. fakturaer inkl.purringer. Ca inngående fakturaer. I tillegg har vi regnskapet for Kirkelig fellesråd, legater/ stiftelser og overformynderiet.

18 FOND - TYPER DISPOSISJONSFOND Kan bruker til drifts- og investeringstiltak Kan ikke avsette fra investeringsregnskapet til disposisjonsfond Bruken bestemmes av kommunestyret BUNDNE DRIFTSFOND Staten fastsetter vedtekter, forskrifter og regler som bestemmer bruken UBUNDNE INVESTERINGSFOND Kan bare brukes til investeringer eller kapitaltiltak Kan ikke brukes til drift (I dag bruker vi avkastningen av fondet til drift) Bruken bestemmes av kommunestyret BUNDNE INVESTERINGSFOND Staten fastsetter vedtekter, forskrifter.regler bestemmer bruk.

19 AVSETNING/FORBRUK AVSETNING Overføring av overskuddsmidler til senere bruk FORBRUK Bruk av tidligere avsetninger Gjelder for egenkapitalen som, fond og tidligere års merforbruk/mindreforbruk

20 Merforbruk/mindreforbruk Privat sektor Overskudd Kommunal sektor Mindreforbruk Privat sektor Underskudd Kommunal sektor - Merforbruk

21 Netto driftsresultat - resultat Driftsinntekter - Driftsutgifter + Finansinntekter - Finansutgifter + Motpost avskrivninger = Netto driftsresultat + Bruk av fond - Avsetning til fond = Resultat (Regnskapsm. mer/mindreforbr)

22 Renteswap - Rentebytteavtale - Avtale om bytte av rentebetingelser på lån i samme valuta. - Bytte flytende rente mot fast rente. - Den andre parten får da flytende rente i bytte mot fast rente. - Lønnsomt ved fare for økende rente

23 Netto driftsresultat * 2007: ,99 (1,2 %) * 2008: ,96 (- 2,3%) * 2009: ,37 (0,7 %) * 2010: ,93 (4,4 %) (2010: ,72 (1,7 %) ikke inkl. mva.komp ført i drift) * 2011: ,72 (- 0,7 %) Fylkesmannens anbefaling 3 (-5) %

24 2010 NETTO DRIFTSRESULTAT Netto driftsresultat i hele kr.

25 Resultat i driftsregnskapet de siste år: 2005: ,- 2006: ,- 2007: ,- 2008: , : , : , : 0,00 (Strøket kr ,86 avsetn. til disp.fond)

26 Resultatet kan spesifiseres slik : Avrundet til hele ( - = Merforbruk, + = Mindreforbruk) Resultatenhetene Næringområdet Pensjon Renter netto Avdrag Skatt / rammetilskudd Moms og rentekompensasjon

27 FINANSFORVALTNING Markedsverdi Urealisert Mottatt gevinst / -tap renter/utbytte SUM PENGEMARKEDSFOND SUM OBLIGASJONSFOND SUM OBLIGASJONER SELSK SUM OBLIGASJONER BANKER SUM GARANTERT HOVEDSTOL SUM AKSJEFOND SUM EIENDOMSFOND SUM Gjennomsnittlig avkastning inkl. renter 1,93 %.

28 INVESTERINGSREGNSKAPET VISER TIL REGNSKAPSSKJEMA 2 A. Årets finansieringsbehov ,89 Finansiert slik : Sum ekstern finansiering ,99 Ovf. fra driftsregnskapet ,00 Bruk av avsetninger ,90 Sum finansiering ,89 Udekket / udisponert ,00

29 Større investeringsprosjekter: Rehab. DBS Avsluttet Inv. i ,1 mill. Total inv. 55,4 mill. Utomhusarbeider gjenstår Eget prosjekt. Brannstasjon- Avsluttet i ,4 mill. i Total inv mill. Ny brannbil Inv. 3.3 mill i Vann- og avløpssektoren Rehab./ tilkn. nye abonnenter Total inv. i ,2 mill.

30 Driften enhet for enhet

31 Hva brukes pengene til 23- Barnehager; Samlet andre enheter; Sentraladministrasjo n inkl politisk styring; Teknisk drift og eiendom; Familie og helse; Grunnskole; Omsorg og rehabilitering;

32 Kap. Resultatenhet Regnskap Rev. Budsjett Avvik 11 Politisk styring Rådmannskontoret Næring Kirke og trossamfunn Pensjonsforhold DBS TBUS DUS VO Skoleskyss TBH DBH NBH Barnehageadm Kulturskole Sosialkontor Familie og helse Omsorg og rehab Teknisk drift Kultur Plan/næring-bygg/oppm

33 Politisk styring Merforbruk kr ,-. Sees i sammenheng med SA. Skyldes i hovedsak - Kommunestyret, merutgifter kr (Aviser/faglitteratur og representasjon/gaver) - Hovedutvalgene, andre råd og utvalg - merutgifter kr Valg merutgifter kr Kopiering/trykking og utstyr

34 Rådmannskontoret Mindreforbruk kr ,- Skyldes i hovedsak; Mindreutgifter på : - Vedlikeholdsavtaler IT - kr Vakante stillinger - kr

35 Næringsområdet Mindreforbruk kr ,- Forklares hovedsaklig slik; Merinntekter vedr. konsesjons-kraftsalg Merinntekter - utbytte fra Vokks

36 Pensjonsforhold Mindreutgifter kr ,-. Forklares slik; Avregning pensjon, mellom anslag på 15,0 % (kostnad) og faktisk kostnad. Ikke styrbart for enhetene. Derfor skilt ut på sentral enhet.

37 Voksenopplæringen Mindreforbruk kr ,-. Forklares slik; - Mindre utg. introduksjonsstønad - kr Merinntekter interne overføringer og refusjoner kr Merinntekter statstilskudd kr

38 Dokka Barnehager Merforbruk kr ,-. Forklares slik; - Kjøp av inventar - kr Merutgifter på lønnsområdet

39 Sosialkontor Merforbruk kr ,-. Forklares slik; - Merutgifter på kvalifiseringsordningen kr Merutg. på driftsavtaler kr Kr gjelder Fam. /Helse

40 Omsorg og rehab. Merforbruk kr ,-. Forklares slik; Merutgiftene skyldes hovedsakelig innkjøp av inventar og utstyr etablering og igangsetting Rudsgt. 4.

41 Teknisk drift og eiendom Merforbruk kr ,-. Forklares slik; Merforbruk Adm. + kr Mindreinnt. salg Merutg. Eiendom + kr Strøm, brensel, husleie Merutg. komm.veger + kr Merutg. brannvern + kr Mindreinntekter selvkost-områder, (vann, slam og renovasjon) + kr

42 LØNN, SOSIALE UTGIFTER LØNN PENSJON ARB.G.AVGIFT REF. SYKELØNN

43 Fellesinntekter/utgifter Avvik: - = Merinntekter + = Mindreinntekter i 1000 kr. Regnskap Budsjett Avvik Skatter/rammetilskudd Eiendomsskatt MVA invest Komp.tilskudd Renter netto Avdrag

44 BALANSEN Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum gjeld Bundne dr.fond Ubundne inv.fond Bundne inv.fond Disposisjonsfond Merforbruk Mindreforbruk Udisponer invest Likviditetsreserve Endring av regnskapspr Kapitalkonto Sum egenkapital Summer

45 INNLÅN: Utvikling i lånemassen: 2006: : : : : :

46 LÅNEGIVERE - INNLÅN LÅNGIVERE Antall 2011 Antall 2010 HUSBANKEN KOMMUNALBANKEN KOMMUNEKREDITT KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE RENTER I ÅRET snitt 3,0% snitt 2,7% AVDRAG I ÅRET snitt 19 år snitt 21 år OMKOSTNINGER I ÅRET

47 INNLÅN - RENTEFORDELING Av utlånsmassen på kr er; Kr. 183,6 mill. lån med flytende rente Kr. 128,7 mill. lån med renteswap (25,5 mill 3,05 % -utløper aug. 2014) (37,9 mill 3,9 % - utløper sept. 2015) (39,1 mill 3,23 %-utløper sept. 2016) (26,2 mill 3,7 % - utløper sept. 2021)

48 Utvikling i driftsinntekter, lønnsutg. og lånegjeld Dr. innt. Dr.innt. Lå negjeld Lånegje Lønnsutg i hele i i hele Utvikling i driftsinntekter og gjeld Dr.innt. Lå negjeld Lønnsutg i hele

49 FOND FRIE MIDLER Bokført Bevilget/avsatt til "Frie pr bestemte formål midler" Disposisjonsfond Bundne driftsfond Bundne kapitalfond Ubundne kapitalfond

50 Fond: Fondsoversikt ,0 100,0 80,0 Mill kr 60,0 40,0 Fondsoversikt ,0 100,0 20,0 80,0 Mill kr 60,0 40,0 0, ,0 Disp.fond 0,0 18,7 21,2 15,0 15,7 28,7 28,9 51,9 47,6 51,3 37,1 35, Bundne dr.fond 10,8 12,0 12,7 14,6 13,6 17,4 16,7 14,1 13,3 15,8 13,8 Disp.fond 9,8 18,7 21,2 15,0 15,7 28,7 28,9 51,9 47,6 51,3 37,1 Bundne dr.fond 9,6 10,8 12,0 12,7 14,6 13,6 17,4 16,7 14,1 13,3 15,8 Bundne inv.fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,7 0,5 Bundne inv.fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,7 Ubundne inv.fond 4,9 105,4 92,6 66,3 53,6 33,2 33,2 28,1 21,6 18,7 9,1 Ubundne inv.fond 105,4 92,6 66,3 53,6 33,2 33,2 28,1 21,6 18,7 9,1 8,5

51 AKKUMULERTE AVSETNINGER SELVKOSTOMRÅDER VANN UB fond Dek ningsgrad pr. år 83,80 102,62 RENOVASJON UB fond Dek ningsgrad pr. år 95,29 94,11 SEPTIK UB fond Dek ningsgrad pr. år 100,84 99,73 KLOAKK UB fond Dek ningsgrad pr. år 84,54 101,66 BYGGESAK UB fond Dek ningsgrad pr. år 79,25 87,98 OPPMÅLING UB fond Dek ningsgrad pr. år 73,99 90,30 FEIING UB fond Dek ningsgrad pr. år 99,51 81,39 PLAN UB fond 0 0 Dek ningsgrad pr. år 99,88 1,93 AVLØP SPÅTIND UB fond

52 SYKEFRAVÆR * ,9 % * ,4 % * ,7 % * ,4 % * ,2 % * ,5 % * ,5 % * ,5 % * ,6 % ,6 % ,3 % IA-MÅLSETTING: 92 % NÆRVÆR INNEN UTGANGEN AV 2012.

53 REGNSKAPET RÅDMANNEN VURDERER Å INNSTILLE TIL KOMMUNESTYRET SLIK: 1. Nordre Land kommunestyre godkjenner regnskapet for Årsmeldingen 2011 tas til etterretning.

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning Innhold I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 2 1.2 Virksomheten i 2005 2 1.3 Økonomisk analyse 7 1.4 Kort om finansforvaltningen 16 1.5 Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat 19 II Rapport for virksomhetsområdene

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer