Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007"

Transkript

1 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning E-post: Organisasjonsnr.: Dato Prosjekt nr. S07098

2 RAPPORT Tittel: BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP - Rullering 2007 Del 1: RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Forfatter(e): Finn-Åge Søråsen Prosjektansvarlig: Finn-Åge Søråsen Rapport nr: 01 Dato: Ant. sider: 41 + vedlegg Prosjekt nr: S E-post: Organisasjonsnr.: Oppdragsgiver: Steinkjer kommune, Avdeling for kommunaltekniske tjenester Sammendrag: Steinkjer kommune har tidligere vedtatt kommunedelplan vannforsyning og avløp som angir hovedstruktur og rammer for framtidig utbygging og drift. Beredskapsplan vannforsyning og avløp er en videre detaljering av kommunedelplanen, og beskriver nødvendige tiltak for å redusere risiko ved uforutsette hendelser, og viser aksjonsplaner for å håndtere kriser. Som grunnlag for å vurdere behov for tiltak er det gjennomført en risikovurdering av viktige anleggsdeler og andre elementer i vannforsyningssystemet og i avløpssystemet. Foreliggende beredskapsplan er en oppdatering av vanndelen av tidligere utarbeidet plan datert I Berdskapsplanen er det anbefalt at det gjennomføres engangstiltak til en samlet kostnad på kr ,-, fordelt på kr til plantiltak, kr ,- til drifts- og vedlikeholdstiltak og kr ,- til anleggstiltak. Det er videre anslått et behov på ,- kr./år til prøvetaking, analyser og annen oppfølging. Aksjonsplaner for ulike uforutsette og plutselige hendelser er samlet i eget hefte som del 2 av beredskapsplanen. Stikkord: Vannforsyningsanlegg. Avløpsanlegg, Risikovurdering, Beredskap, Handlingsplan Referanse: Søråsen F.-Å., 2007: Steinkjer kommune, Avdeling for plan og anlegg. Berdskapsplan vannforsyning og avløp Del 1 Risikovurdering og risikoreduserende tiltak.. Kvalitetskontroll: Prosjektansvarlig Finn-Åge Søråsen Sign. Dato Sidemannskontroll Sign. Dato

3 Steinkjer kommune, Avdeling for kommunaltekniske tjenester Side 3 av 41 INNHOLD 0. SAMMENDRAG SEKTORPLANENS PLASS I BEREDSKAPSBILDET LOVER OG FORSKRIFTER FYLKETS BEREDSKAPSPLAN KOMMUNENS BEREDSKAPSPLAN SITUASJONEN FOR STEINKJER KOMMUNE HVA SKAL BEREDSKAPEN DEKKE? 9 2. SENTRALE MYNDIGHETERS BEHOV MÅL OG STRATEGI DEN SIVILE BEREDSKAP NASJONALE MÅL FOR VANNFORSYNINGEN NASJONALE MÅL FOR AVLØP OG FORURENSNING KOMMUNALE MÅL RULLERING AV BEREDSKAPSPLANEN ANLEGG SOM OMFATTES AV BEREDSKAPSPLANEN MÅLSTRUKTUR AMBISJONSNIVÅ MÅLSETTING BEREDSKAP OVERFOR ABONNENTENE MÅL PÅ SIKKERHET OG BEREDSKAP OVERFOR VA-SYSTEMENE 21 4 VURDERING AV RISIKO OG BEHOV FOR TILTAK DEFINISJONER RISIKO = SANNSYNLIGHET X KONSEKVENS VANNKILDE, NEDBØRFELT OG INNTAK VANNBEHANDLING TRANSPORTSYSTEM FOR VANNFORSYNING OG AVLØP UTSLIPP OG RESIPIENT AVLØPSRENSEANLEGG RESERVER OG LAGERHOLD DRIFTSRUTINER HANDLINGSPLAN FOREBYGGENDE TILTAK VANN GENERELT PLANTILTAK VANNFORSYNING DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSTILTAK VANNFORSYNING ANLEGGSTILTAK VANNFORSYNING KOSTNADER VANNFORSYNING HANDLINGSPLAN FOREBYGGENDE TILTAK AVLØP GENERELT PLANTILTAK AVLØP DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSTILTAK AVLØP ANLEGGSTILTAK AVLØP KOSTNADER AVLØP AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER 40

4 Steinkjer kommune, Avdeling for kommunaltekniske tjenester Side 4 av GENERELT AKSJONSPLANER VEDLEGG 41

5 Steinkjer kommune, Avdeling for kommunaltekniske tjenester Side 5 av SAMMENDRAG Beredskapsplan vannforsyning og avløp gjelder hele Steinkjer kommune. Planen er en rammeplan og skal være tilstrekkelig detaljert som beslutningsgrunnlag for vedtak om konkrete tiltak for å redusere risiko ved uforutsette hendelser. Beredskapsplanen utarbeides i samsvar med Kommunedelplan vannforsyning og avløp, og slik at alle plandokumenter inngår i de rammene og forutsetningene som trekkes opp i kommuedelplanen. Bestemmelsene i Plan- og bygningsloven gir kommunene mulighet til å lage handlingsplaner for bestemte virksomhetsområder i kommunen. Kommunedelplan vannforsyning og avløp er en slik handlingsplan i Steinkjer kommune. I kommunedelplanen vurderes hovedelementene i vannforsyningen, og slik at vannkilder, forsyningssystemer, beredskap og økonomi ses i sammenheng. Målsetting for vannforsyning og avløp i kommunen fastlegges i kommunedelplan vannforsyning og avløp. Denne planen gir grunnlag for politiske prioriteringer på overordnet nivå, og knyttes til økonomiplanen for å bestemme kommunens innsats på dette virksomhetsområdet. Beredskapsplan vannforsyning og avløp skal vise hvordan de tekniske elementene i vannforsynings- og avløpssystemene skal sikres slik at det blir liten sannsynlighet for at feil oppstår, samt hvordan det skal handles raskt og effektivt slik at konsekvensene av mulige feil blir små. Beredskapsplanen vil derfor inngå i kommunens system for kvalitetssikring og internkontroll, og inkluderer handlingsplaner, aksjonsplaner og instrukser for definerte beredskapssituasjoner og tiltak. I arbeidet med den beredskapsplanen som nå foreligger, er det lagt vekt på følgende forhold: Få fram beslutningsgrunnlag for nye tekniske anlegg og tiltak på eksisterende anlegg slik at tiltakene kan tas med i framtidige investeringsplaner. Utarbeide grunnlag for god og effektiv løpende drift og vedlikehold av vannforsynings- og avløpsanleggene. Identifisere eventuelle behov for oppdatering av FDV-bøker og rutiner. Identifisere viktige kontrollpunkter for kvalitetssikring og internkontroll. Under planprosessen er det foretatt en grundig gjennomgang av status på eksisterende anlegg kombinert med en risikovurdering av mulige (og umulige) hendelser som kan skje på vannforsyningssystemene. Denne dokumentasjonen vil kunne danne grunnlag for utarbeidelse av Rutiner for drift, Handlingsplaner for å redusere risiko og Aksjonsplaner for håndtering av krisesituasjoner. Foreliggende beredskapsplan er en oppdatering av vannforsyningsdelen av tidligere utarbeidet beredskapsplan vannforsyning og avløp datert

6 Steinkjer kommune, Avdeling for kommunaltekniske tjenester Side 6 av 41 I Berdskapsplanen er det anbefalt at det gjennomføres engangstiltak til en samlet kostnad på kr ,-, medfordeling mellom de ulike tiltak som vist i følgende tabell: TYPE TILTAK Vannforsyning KOSTNAD kroner Avløp Sum Plantiltak , , ,- Drifts- og vedlikeholdstiltak , , ,- Anleggstiltak , , ,- SUM engangstiltak , , ,- Det er videre anslått et behov på ,- kr./år til å utarbeide og følge opp påslippsavtaler fra utvalgte bedrifter og virksomheter. Beredskapsplanens del 2; Aksjonsplaner Som en del av arbeidet er det utarbeidet et eget hefte som del 2 Av beredskapsplanen hvor aksjonsplaner for å håndtere uforutsette hendelser er beskrevet. Følgende aksjonsplaner/hendelser er tatt med: Aksjonsplan ved ledningsbrudd Aksjonsplan ved brann og eksplosjon Aksjonsplan ved risiko for vannbåren sykdom/akutt forurensning Aksjonsplan for etablering av krisevannforsyning Aksjonsplan ved trussel om sabotasje/terror har bistått Steinkjer kommune med utarbeidelse av beredskapsplanen. Saksbehandler hos RG-prosjekt har vært siviling. Finn-Åge Søråsen. Kontaktpersoner i Steinkjer kommune har vært Morten Johnsrud, Arne G. Kvaal og Knut Morten Husby, som sammen med øvrig personell fra avdeling for Plan- og natur og avdeling for Kommunaltekniske tjenester har deltatt aktivt i planarbeidet.

7 Steinkjer kommune, Avdeling for kommunaltekniske tjenester Side 7 av SEKTORPLANENS PLASS I BEREDSKAPSBILDET 1.1 Lover og forskrifter I 15 i Lov om sivilforsvaret (LOV nr 09) heter det i pkt. 2 at Kommunen skal sørge for reserve- og sikringstiltak for vannforsyningen og de kommunaltekniske anlegg. Dette innebærer en klar plikt til å planlegge og gjennomføre tiltak som sikrer vannforsyningen og kommunaltekniske anlegg under krise og krig. Lov om helsemessig og sosial beredskap (LOV nr 56) gjelder for vannverk ( 1-3), og for personell som tjenestegjør i virksomheter loven omfatter, dvs. for personell ansatt i vannverk ( 1-4). I 2-1 er ansvarsprinsippet fastlagt, og det heter at Den som har ansvaret for en tjeneste, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for den utøvende tjeneste, herunder finansiering, under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid. Loven pålegger videre kommuner å utarbeide beredskapsplan for de tjenester de har ansvar for (bl.a. vannverk og kommunaltekniske anlegg). Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap (FOR nr 881) omfatter bl.a. virksomheter som kommuner og vannverk. Virksomheter som omfattes av forskriften skal gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser skaffe oversikt over hendelser som kan føre til ekstraordinær belastning for virksomheten. Avdekket risiko og sårbarhet skal reduseres gjennom forebyggende og skadebegrensende tiltak. Beredskapsplaner skal sikre en tilstrekkelig produksjon av tjenester ved mulige hendelser knyttet til avdekket risiko og sårbarhet. Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) (LOV nr124) omfatter alle forhold i forbindelse med produksjon, bearbeiding og distribusjon av innsatsvarer og næringsmidler, herunder drikkevann. Loven omfatter også alle forhold i forbindelse med produksjon av materialer og gjenstander som er bestemt å komme i kontakt med, eller kan ha innvirkning på innsatsvarer og næringsmidler. Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (FOR nr 1187) skal sikre en systematisk gjennomføring av tiltak for å oppfylle næringsmiddellovgivningen og omfatter autorisasjons- og godkjenningspliktige næringsmiddelvirksomheter. Forskriften omfatter dermed drikkevann og vannverk. Forskrift om vannforsyning og om drikkevann (Drikkevannsforskriften) (FOR nr 1372) har egne bestemmelser om leveringssikkerhet og beredskap. I 11 heter det at vannverkseier skal gjennomføre nødvendige beredskapsforberedelser og utarbeide beredskapsplaner for å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser og katastrofer i fredstid, og ved krig. Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) (LOV nr 06) gjelder forurensninger og avfall i det ytre miljø. Loven har bestemmelser

8 Steinkjer kommune, Avdeling for kommunaltekniske tjenester Side 8 av 41 om plikt til å unngå forurensning og om hvilke forurensninger som er tillatt. Kommunen skal ha nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning. Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) (FOR nr 931) gjelder bl.a. utslipp av kommunalt avløpsvann. Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning (FOR nr 1269) definerer akutt forurensning som forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelsene i eller i medhold av forurensningsloven. 1.2 Fylkets beredskapsplan Fylkesmannens i Nord-Trøndelag v/ Beredskapsavdelingen har hovedansvaret for den sivile beredskap i fred og krig. Fylkesmannen samordner beredskapstiltakene og fører tilsyn med beredskapsforberedelsene i fylket. For Nord-Trøndelag fylke finnes en gjeldende fylkesberedskapsplan og et fylkesberedskapsråd. Hver etat / institusjon på sentralt-, fylkes- og det lokale plan har sine respektive funksjons- og ansvarsoppgaver. Disse forpliktelsene er ivaretatt i kommunens egen overordnede beredskapsplan. Fylkesmannen skal ivareta det overordnede ansvar for sivilforsvaret på fylkesnivå med bl.a. tilsyn og samordningsansvar samt yte hjelp ved planleggingen. Fylkeskommunen skal innenfor sitt virkeområde ta nødvendige beredskapsmessige hensyn i den løpende planlegging, utbygging og drift, utføre beredskapsplanlegging samt delta i beredskapsøvelser 1.3 Kommunens beredskapsplan Steinkjer kommune er pålagt et beredskapsansvar på mange lovbestemte områder. Innen vannforsyning og avløp er ansvaret nærmere beskrevet i lover og forskrifter nevnt i kap 1.1. Ordføreren har ansvar for å føre tilsyn med den kommunale beredskapen, påse at beredskapstiltakene samordnes og at planen holdes ajour. Videre har det kommunale beredskapsråd, formannskapet og hovedutvalg sitt representative ansvar. Gjennomføringen av internkontrollprinsippet i den sivile beredskapen innebærer at kommunen gis ansvar for å etablere et IK-system som dokumenterer i hvilken grad de er i stand til å løse sine oppgaver og oppfylle kravene som blir stilt.

9 Steinkjer kommune, Avdeling for kommunaltekniske tjenester Side 9 av 41 Eksempler på oppgaver relatert til vannforsyning og kommunaltekniske anlegg som kan være aktuelle for kommunen ved en krise eller katastrofelignende situasjoner i fredstid kan være; Sikre vannforsyningen. Informere om situasjonen i kommunen, også forholdsregler. Opprydding, opprenskning, avfallsdeponering, tiltak mot akutt forurensning og annen innsats for å beskytte miljøet. Vannforsyningen er sentral når det gjelder kvalitet, mengde og trykk, mens akutt forurensning og resipientkontroll er viktig på avløssektoren. 1.4 Situasjonen for Steinkjer kommune Steinkjer kommune har som de øvrige kommunene i fylket, en kommuneberedskapsplan, som dekker hele kommunen og beskriver generelle overordnede tiltak og ansvar innenfor den sivile beredskap. Kommunen har tidligere utarbeidet egen beredskapsplan for vannforsyning og avløp. Planen er datert og beskriver nødvendige tiltak basert på en forutgående risikovurderinger. Beredskapen er godt ivaretatt i vaktordninger, driftsplaner, driftsinstrukser og planer for utbygging. Det er nå behov å rullere/oppdatere den gamle beredskapsplanen. Kommunen har en internkontrollhåndbok som dekker helse, miljø og sikkerhet, samt FDV-bøker med anleggsdokumentasjon, aktivitetsplaner og rutiner som sikrer god og sikker drift av vannforsynings- og avløpsanleggene under normale forhold. 1.5 Hva skal beredskapen dekke? Den beste beredskap i krigs- og krisesituasjoner oppnås gjennom en høy sikkerhet på vannforsyningen i den daglige drift under fredstid. Beredskapsplan vannforsyning og avløp for Steinkjer kommune er en delplan til kommunedelplan Vannforsyning og avløp. Den vil således gi føringer på kommunen sin ressursdisponering når det gjelder måloppnåelse på godt vann, nok vann og sikkerhet i vannforsyningen, og en resipientorintert avløpspolitikk med definerte miljømål for vannressursene. Beredskapsplan vannforsyning og avløp vil også danne basis for den operative del av beredskapen i den kommunale forvaltningen. En forutsetning for en god operativ beredskap er at den daglige forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) fungerer, inklusiv

10 Steinkjer kommune, Avdeling for kommunaltekniske tjenester Side 10 av 41 oppdaterte driftsinstrukser og et system på internkontroll, samt at gjeldende kontrollsystem og sjekkrutiner inklusive rapportering følges. Forbrukerne ønsker en god vannforsyning og sikker avløpshåndtering med rimelig sikkerhet mot akutte problemer i form av avbrudd, forurensninger og andre ulemper. Beredskapsplanen vil kunne være et verktøy og gi grunnlag for rask iverksetting av tiltak for å redusere konsekvensene av skade når denne først har skjedd. Følgende forhold bør avdekkes i de respektive planer: Kommunedelplan Vannforsyning og avløp Beredskapsplan Vannforsyning og avløp Hovedkilde/reservekilde Vannbehandling Tilfredsstillende bassengvolum Miljømål for vannressursene Avløpsrensing Overløp Hovedledninger/ringledninger Utbygging Reservestrøm Brannvann Finansiering/Kostnadsdekning Avgiftspolitikk Drift og vedlikehold Bemanning Sårbarhets- og risikovurderinger Handlingsplaner forebyggende tiltak Aksjonsplaner uforutsette hendelser Trussel- og krisehåndtering Krisevannforsyning Mobiliseringstiltak Informasjon / Varsling Reservedeler/Materiell Beredskapsøvelser Streik Vaktordning Reparasjonsberedskap Tankbilkjøring

11 Steinkjer kommune, Avdeling for kommunaltekniske tjenester Side 11 av SENTRALE MYNDIGHETERS BEHOV MÅL OG STRATEGI 2.1 Den sivile beredskap Det grunnleggende mål for den sivile beredskapen er å sikre befolkningens liv og helse i en krigssituasjon og under fredskriser. Det er faren for krig som begrunner den sivile beredskapsorganisasjonen, og beredskapen baseres hovedsaklig på den organisasjon og de ressurser som finnes i samfunnet. Den sivile beredskapen, spesielt i Sivilforsvaret, skal komme fredstidsamfunnet til aktiv nytte i langt større grad enn tidligere, og større kostnadseffektivitet blir viktig. Beredskap mot kriser og katastrofer i fred understrekes sterkere enn tidligere i «virksomhetsideèn»: «Den sivile beredskapen skal med sikte på kriser og krig sørge for at samfunnet fungerer mest mulig normalt, gi befolkningen størst mulig sikkerhet for liv, helse og velferd, samt yte støtte innenfor rammen av det norske totalforsvar.» Den sivile beredskapen skal: Redusere sårbarheten innen samfunnets infrastruktur, samt for livs- og krigsviktige næringsvirksomheter. Redusere skadevirkningene av en krise- eller krigssituasjon og sikre befolkningens og Forsvarets behov for viktige varer og tjenester under kriser og krig. Planleggingen skal videre ta hensyn til at sårbarheten, risikoen og ressurssituasjonen varierer fra landsdel til landsdel. Utgangspunktet er derfor differensiert planlegging. Arbeidet med å kartlegge samfunnets sårbarhet for forstyrrelser i fred og krig skal prioriteres høyt i alle landsdeler. Terrorhandlingene 11. september 2001 og senere aksjoner fram til i dag har økt risikoen for terroraksjoner og sabotasje, og har dermed aktualisert behovet for beredskapsplanlegging. 2.2 Nasjonale mål for vannforsyningen I «Langtidsplanen for den sivile beredskap» er følgende nasjonale mål skissert for vannforsyningen: I en krise- eller krigstid skal befolkningen sikres tilstrekkelig og hygienisk tilfredsstillende drikkevann. Eksisterende vannkilder skal sikres mot forurensninger slik at nåværende vannforsyningssystem i størst mulig grad kan opprettholdes.

12 Steinkjer kommune, Avdeling for kommunaltekniske tjenester Side 12 av 41 Det skal utarbeides beredskapsplaner, som på kort varsel kan iverksettes i den hensikt å minske omfanget av skader på vannforsyningssystem og reparere dette ved eventuelle katastrofer, sabotasje eller krigshandlinger. Målene er generelle, men er allikevel retningsgivende for det regionale/fylkesvise og kommunale beredskapsarbeidet. Selv om målene primært gjelder vannforsyningen har de vesentlig betydning også for avløpssektoren, og da spesielt i forhold til å sikre vannkilder mot forurensning. For Steinkjer kommune vil derfor det arbeidet som utføres blant annet hos Fylkesmannens beredskapsavdeling være viktig for samordning og oppfølging i det konkrete og praktiske sikkerhets- og beredskapsarbeidet. Utgangspunktet er imidlertid at sikkerhets- og beredskapshensyn er vannverkseierens ansvar. 2.3 Nasjonale mål for avløp og forurensning Forurensningsloven har bl.a. som formål å verne det ytre miljø mot forurensning og redusere eksisterende forurensning. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Det skal arbeides for at forurensning oppstår eller øker, og for å begrense forurensning som finner sted. Forurensningsloven har en egen bestemmelse om plikt til å unngå forurensning. Når det er fare for forurensning, skal den ansvarlige for forurensningen sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensning inntrådt, skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Bestemmelsene i forurensningsloven er generelle, men gir klare føringer på å hindre forurensning. Den som er ansvarlig for mulig forurensning må derfor utarbeide nødvendige planer også for forurensning etter uforutsette hendelser.

13 Steinkjer kommune, Avdeling for kommunaltekniske tjenester Side 13 av KOMMUNALE MÅL 3.1 Rullering av beredskapsplanen Beredskapsplan vannforsyning og avløp skal normalt rulleres hvert fjerde år. Ved behov kan beredskapsplanen rulleres oftere. Rulleringen skal omfatte risiko- og sårbarhetsvurderinger, og forslag til risikoreduserende tiltak. Beredskapsplanens Del II, Aksjonsplaner ved uforutsette hendelser skal oppdateres løpende etter hvert som det oppstår endringer av betydning for varsling og tiltak. 3.2 Anlegg som omfattes av beredskapsplanen Kommunale godkjenningspliktige vannverk Vannverk Vannkilde Status og utfordringer innen beredskap for det enkelte vannverk Steinkjer vannverk Følling vannverk Øvre Ogndal vannverk Reinsvatnet. Snåsavatnet og Leksdalsvatnet er nødvannskilder Grunnvann Grunnvann Kilde/nedslagsfelt klausulert. Vannbehandlingsanlegg bygd etter godkjente planer. Anlegget produserte vann med stabil kvalitet/mengde fra mai 96. FDV-bøker for kilde/nedbørfelt, vannbehandlingsanlegg og distribusjonsnett er utarbeidet og godkjent. Vannverket er godkjent. Kilde/nedslagsfelt klausulert. Anlegget samkjøres med Steinkjer vannverk. Vil bli tilkoblet Steinkjer vannverk i løpet av 2007 og regnes da som godkjent. Kilde/nedslagsfelt er klausulert? FDV-bok utarbeidet og godkjent. Anlegget er godkjent Private godkjenningspliktige vannverk Det skal i det videre arbeid utarbeides en politikk på kommunens holdning og bistand vedrørende beredskap overfor de private vannverkene. Vannverk som forsyner melkerom skal ha godkjent vannkvalitet, men anlegget er ikke godkjenningspliktig etter Drikkevannsforskriften.

14 Steinkjer kommune, Avdeling for kommunaltekniske tjenester Side 14 av 41 Private vannverk Veldemelen vasslag Kne vannverk Moan vannverk Utfordringer for de private vannverkene Vannbehandling etablert. Anlegget er godkjent. HUT har gjennom godkjenning av prosjektplanen for utbygging av vannforsyningen til Dalbygda vedtatt at framtidig organisering av Veldemelen vasslag skal vurderes. Vannverket er godkjent. Har ikke søkt om godkjenning av vannforsyningssystemet. Er godkjenningspliktig etter ny Drikkevannsforskrift Kommunale avløpsanlegg med egne utslippstillatelser Hyllbrua Ogna Røysing Ogna Ukontrollert utslipp til bekk fra overløp. Binde Forneselva Ukontrollert utslipp fra overløp. Sunnan Følling Kvam Moen Elnan Rensedistrikt/ Avløpsanlegg Resipient Status og utfordringer innen beredskap for det enkelte rensedistrikt/avløpsanlegg Steinkjer sentrum Sjøen Mange ukontrollerte utslipp til strandsonen og lokale resipienter fra overløp og lekkasjer. Lysheim Leksdalsvatnet Utslipp til nødvannskilde. Ukontrollert utslipp fra overløp. Skarpnes Figga Ukontrollert utslipp til bekk fra overløp. Fossemvatnet Snåsavatnet Snåsavatnet Sjøen Sjøen Ukontrollert utslipp til bekk fra overløp. Utslipp til nødvannskilde. Utslipp til nødvannskilde. Veldemelen Sjøen Ukontrollerte utslipp til strandsonen og lokale resipienter fra overløp og lekkasjer.

15 Steinkjer kommune, Avdeling for kommunaltekniske tjenester Side 15 av Private avløpsanlegg En rekke private avløpsanlegg har utslipp som kan påvirke drikkevannskilder og/eller går til svake lokale resipienter. Akutte feil på disse anleggene vil kunne forårsake skader og ulemper som krever tiltak og aksjoner. 3.3 Målstruktur Generelt Målstrukturen bygges opp på en slik måte at det tilkjennegir kommunens ansvar overfor abonnentene. Dette gjelder både på leveringssikkerhet og på kvalitet (eksterne mål) for vannforsyningen, samt bortledning og håndtering av avløpsvann. Som grunnlag for å oppfylle de eksterne mål overfor abonnentene, må kommunen som anleggseier ha definert interne mål, dvs. konkrete delmål og resultatmål på vannverkets og avløpssystemets hovedkomponenter og på sitt eget FDV-system. Det er mange faktorer som påvirker sikkerheten. En bør derfor ikke sette som mål at hele befolkningen skal ha sikker vannforsyning og sikre avløpsløsninger ut fra entydige kriterier for sikkerhet Leveringssikkerhet vannforsyning Leveringssikkerhet (kvantitet) er viktig for flere situasjoner: I områder der brannvesenet ikke kan ta vann fra vassdrag, er ledningsnettet eneste mulighet. Lokal vurdering må gjøres i forhold til konsekvens. Sprinkleranlegg krever ledningstrykk. Det kan bli store økonomiske konsekvenser for bedrifter som blir uten vann til prosess og kjøling, bl.a. store konsekvenser for kyllingprodusenter ved kortvarig avbrudd i forsyningen. Stor hygienisk risiko hvis ledningsnettet blir trykkløst, dvs. at opprettholdelse av leveringssikkerhet øker den hygieniske sikkerhet. Boliger kan være uten vann et døgn, muligens lenger hvis vann kjøres i tankbil. Drikkevann kan kjøpes / leveres i flasker over en periode Funksjonssikkerhet avløpsanlegg Her tenkes bl. a. på følgende forhold: Sikkerhet mot oversvømmelser av kjellere og andre bygningskonstruksjoner p.g.a. tilbakeslag fra avløpsnettet.

16 Steinkjer kommune, Avdeling for kommunaltekniske tjenester Side 16 av 41 Avløpsanleggene må ta hånd om avløpsvannet på en slik måte at utslipp ikke fører til utilfredsstillende forhold i resipientene (fiskedød, oksygenmangel, forsøpling i strandsonen m.v.) Kvalitetssikring Kvalitetssikring i vannforsyningen er komplisert, og må vurderes for hvert av vannverkene i Steinkjer. I helsesammenheng er det viktig å skille mellom to kategorier: a) Sykdom uten varige mén eller død. Gastroenteritt (kan være dødelig, men sjelden), diaré, dysenteri osv. b) Varige mén eller død. Akutt (forgiftning), snikende (kreft, senilitet o.a.). Dersom krisen ikke medfører akutt forgiftning (død / varig mén), vil ambisjonsnivået for sikkerheten variere med krisens varighet, og hvor krisen gjør seg gjeldende: - En bolig kan være uten vann i kort tid, men avbrudd i forsyningen over flere dager kan medføre alvorlig krise (toaletter, rengjøring osv.), avhengig av hvor boligen (stedet) er lokalisert. Kvalitetssikringssystemer for sikring av vannkvaliteten er i en særklasse hva angår forhold til abonnentene og publikum. Abonnentene må stole fullt og helt på vannverkseier. Kvalitetssvikt med skadelig eller uheldig vannkvalitet som følge er usynlig og merkes først når det er for sent. Trygghet på sikring, kontroll og beredskap er en viktig faktor i befolkningens levestandard. På avløpssektoren vil kvalitetessikringen i større grad være knyttet til sikring mot forurensning av ytre miljø, samt å unngå skade på materielle verdier. Som eksempel nevnes: Tilbakeslag av kloakk i enkelte bygg med tilhørende skade på materielle verdier kan normalt utbedres, og aksepteres dersom det ikke skjer for ofte. Utslipp som medfører fiskedød kan også unntaksvis aksepteres dersom fisken kan reetablere seg i vannressursen Vannverkets hovedkomponenter Som nevnt skal beredskapen ivareta negative hendelser som truer eller fører til svikt i: Vannets kvalitet Tilgjengelig vannmengde

17 Steinkjer kommune, Avdeling for kommunaltekniske tjenester Side 17 av 41 Årsak og årsakssammenhenger til slike hendelser vil ligge i de tekniske systemer innen vannverkets hovedkomponenter og/eller av menneskelige eller administrative feil og svakheter. På den mer interne målfastsettelsen (delmål, resultatmål/-krav) bør mål settes på hver av hovedkomponentene i vannverkets drift. Kilde, inkl. inntak Vannbehandling Transportsystem Administrative rutiner (styring / overvåking, varsling, handling etc.) Hovedkomponenter i avløpsanleggene Som nevnt skal beredskapen ivareta negative hendelser som truer eller fører til svikt i: Bortledning av avløpsvann fra det enkelte område eller den enkelte eiendom. Utslipp av avløpsvann som gir for store negative konsekvenser. Årsak og årsakssammenhenger til slike hendelser vil ligge i de tekniske systemer innen avløpsanleggets hovedkomponenter og/eller av menneskelige eller administrative feil og svakheter. På den mer interne målfastsettelsen (delmål, resultatmål/-krav) bør mål settes på hver av hovedkomponentene i avløpsanleggets drift. Resipient, utslipp Renseanlegg Transportsystem Administrative rutiner (styring / overvåking, varsling, handling etc.) 3.4 Ambisjonsnivå Mindre kommunale godkjenningspliktige vannverk I løpet av de siste år er flere lokale vannverk blitt tilknyttet Steinkjer vannverk, slik at bare Øvre Ogndal vannverk vil bestå som eget vannverk med egen vannkilde. Dette er et lite kommunalt godkjenningspliktige vannverk, og ambisjonsnivået bør vurderes ut fra konsekvens ved endring av mengde og kvalitet. Følgende ambisjonsnivå foreslås: 1 Lokalt rørleggerfirma trekkes inn i krisesituasjoner. Driftsavdelingen involveres med bemanning og utstyr.

18 Steinkjer kommune, Avdeling for kommunaltekniske tjenester Side 18 av liter plasttank utplasseres ved avstengninger der folk kan forventes å bli uten vann mer enn 8 timer. Det bør vurderes å innlemme flere av punktene 3-9 under pkt for vannverkene Steinkjer vannverk Vannverket leverer vann til en stor andel av kommunens befolkning, bl. a. en rekke viktige abonnenter (helseinstitusjoner og bedrifter), og bør derfor inneha et høyere ambisjonsnivå. Følgende ambisjonsnivå foreslås lagt til grunn: 3 Bruk av mobilt anlegg for desinfisering. 4 Hovedoverføring med 1-2 døgns bassengreserve (eks. hagevanning). 5 Kommunalteknisk vaktlag dekker vei, vann, avløp og andre tjenester. 3 personer er mobiliseringsfritatt. 6 Kartverk 1 : 5000 over hele nettet, 1 : 1000 for tettsted (v/ digitalt kartverk: kommunen har analoge kart for VA-systemet i reserve). 7 Grunnvannsbrønn Skillegrind øremerket for særskilt drikkevannsforsyning i beredskap. Avtale med nabokommuner om henting av drikkevann på tankbil. 8 Avtale på spesielle reservedeler med grossist og med nabokommunene, som supplerer eget kommunalt beredskapslager (rørdeler, deler til klorapparat m.m.). 9 Årlige beredskapsmøter der spesielle krisesituasjoner og sårbarhet drøftes. 10 Det skal alltid være vann med nødvendig trykk i hovedsystemet og minst 2 bar trykk i tilknytningspunkt for abonnent. 11 Abonnentene skal ikke være uten vann i mer enn 8 timer på dagtid på grunn av ledningsbrudd og andre feil. 12 Hvis vannet er borte mer enn 8 timer, kjøres drikkevann i tankbil eller det settes opp tappehydrant. 13 Minst 2 uavhengige kilder, med tilfredsstillende vannbehandling. Én hovedkilde og to nødvannskilder (Snåsavatnet og Leksdalsvatnet). 14 Avtale med NTE om reserve strømforsyning til viktige anlegg og installasjoner. 15 Basseng og ringledninger gjør at hovednettet kan få brudd uten avbruddskonsekvenser for forsyningen.

19 Steinkjer kommune, Avdeling for kommunaltekniske tjenester Side 19 av Utstyr, materiell, kjemikalier m.m. for å opprettholde forsyning i 3 måneder. 17 Et omfattende kvalitetskontrollprogram, blant annet med vannprøvekontroll ved alle avstengninger / ledningsbrudd, i ytterpunkt på ledningsnettet samt ved klager. 18 Fjernkontroll og varsling ved avvik i vanntrykk, vannføringen og turbiditet. 19 Egne FDV-bøker (driftsinstruks) for hvert vannbehandlingsanlegg, hver pumpestasjon samt for situasjoner der hovedvannkilden må tas ut av drift. 20 Nødvannskilde med klorering prøvekjøres hvert annet år. 21 Mulighet for uttak av vann til brannslukking i hele forsyningsområdet (andre kilder og utkjøring med tankbil kan aksepteres i spesielle tilfeller) Private avløpsanlegg De private avløpsanleggene er enkeltanlegg og små lokale fellesanlegg for boligkloakk. Ut fra dette foreslås følgende ambisjonsnivå: 1 Leverandør/entreprenør for anlegget eller annen ekstern bistand trekkes inn ved behov når eier ikke selv kan håndtere uforutsette hendelser. Kommunen kan gi råd og veiledning ved behov, og kan dessuten stille med materiell, utstyr og mannskap i spesielle situasjoner når det er viktig for å sikre mot større skader på ytre miljø og for sikring av materielle verdier. 2 Den generelle beredskapen mot akutt forurensning gjelder, og tiltak i samsvar med dette settes i verk ved behov Kommunale avløpsanlegg De kommunale avløpsanleggene betjener en stor andel av kommunens befolkning, bl. a. en rekke viktige abonnenter (helseinstitusjoner og bedrifter), og bør derfor inneha et høyere ambisjonsnivå. Følgende ambisjonsnivå foreslås lagt til grunn: 3 Bruk av mobile lensepumper for tømming av kjellere. Avtale med brannvesenet og lokale entreprenører om leie av pumper, slanger og utstyr. 4 Reserve avløpspumper på eget lager (gjelder spesielt viktige stasjoner). 5 Kommunalteknisk vaktlag dekker vei, vann, avløp og andre tjenester. 3 personer er mobiliseringsfritatt.

20 Steinkjer kommune, Avdeling for kommunaltekniske tjenester Side 20 av 41 6 Kartverk 1 : 5000 over hele nettet, 1 : 1000 for tettsted (v/ digitalt kartverk: kommunen har analoge kart for VA-systemet i reserve). 7 Utstyr for spyling av ledninger og tømming av slam (spylebil). 8 Avtale på spesielle reservedeler med grossist og med nabokommunene, som supplerer eget kommunalt beredskapslager (rørdeler, pumper, m.v.) 9 Årlige beredskapsmøter der spesielle krisesituasjoner og sårbarhet drøftes. 10 Abonnentene skal ikke være uten avløp for spillvann i mer enn 1 døgn på grunn av ledningsbrudd, tilstopning og andre feil. 11 Hvis spillvannssystemet er ute av drift i over 1 døgn, etableres reserveløsning (for eksempel mobile toilett). 12 Avtale med NTE om reserve strømforsyning til viktige anlegg og installasjoner. 13 Utstyr, materiell, kjemikalier m.m. for å opprettholde normal drift i 3 måneder. 14 Et omfattende kvalitetskontrollprogram, blant annet med utslippskontroll og resipientundersøkelser/resipientkontroll. 15 Fjernkontroll og varsling ved driftsstans i pumpestasjoner og renseanlegg, samt ved utslipp via overløp. 16 Egne FDV-bøker (driftsinstruks) for hvert renseanlegg og hver pumpestasjon. 3.5 Målsetting beredskap overfor abonnentene Hovedmål beredskap Steinkjer kommune, som anleggseier, skal hele tiden ha en beredskap som sikrer nødvendig vannforsyning til befolkningen og bortledning av avløpsvann fra eiendommene under krig eller krise. Strategi: Planlegging, drift og vedlikehold skal ivaretas på en sånn måte at vannforsynings- og avløpssystemene er sikret og god nok beredskap opprettholdes. Høy kvalitet på (forebyggende) drift og vedlikehold gir det beste grunnlag for overvåking og kontroll, som reduserer faren for akutte hendelser og sikrer opprettholdelse av vannverkets leveringssikkerhet og avløpsanleggenes funksjonsdyktighet.

Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER

Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN RENOVASJON Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal

Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal Regelverk styrende for beredskap Matloven Drikkevannsforskriften med veileder

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

Krise, nød og reserve. - Hva mener vi? Morten Nicholls

Krise, nød og reserve. - Hva mener vi? Morten Nicholls Krise, nød og reserve - Hva mener vi? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap (Drikkevannsforskriften) Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige tiltak og utarbeide driftsplaner for å kunne

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014 Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse WHOs protokoll for vann og helse - Nasjonale myndigheter plikter

Detaljer

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 3. MÅL FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP... 3 4. BEREDSKAPSSITUASJONER, RISIKOFORHOLD... 3 5. ADMINISTRATIVE FORHOLD...

Detaljer

Fareanalyse. OBS!!! Det er ikke spesifisert formkrav til fareanalyse Tilpasses vannverkets størrelse og type.

Fareanalyse. OBS!!! Det er ikke spesifisert formkrav til fareanalyse Tilpasses vannverkets størrelse og type. ROS ROS/Fareanalyse drikkevannsforskriften Innbyggerne i bygda Hjøllo i Odda i Hordaland er uten veiforbindelse etter at en bru har rast sammen. Også fem hus er tatt av flommen i Odda. I Flåm i Sogn og

Detaljer

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING...

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: INNHOLD DEL : BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET

Detaljer

Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett

Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett Virksomhet: Verdal kommune Tidsrom for kontrollen: Virksomhetens 7750 Verdal Virksomhetens adresse: kontaktperson: 27.09.2013 Bård Kotheim,

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FIMLAND VASSLAG

BEREDSKAPSPLAN FIMLAND VASSLAG Side 1 av 10 BEREDSKAPSPLAN FIMLAND VASSLAG 2017 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer. Aristoteles (384 322 f.kr.) Internvarsling Ved feil på FV s vannforsyning varsles den som er leder for laget.

Detaljer

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020 Kommunedelplan vann Planperiode 2013-2020 1 Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsetting for vannforsyningen,

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit. Tiltak for sikker drift av vannledningsnett

VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit. Tiltak for sikker drift av vannledningsnett VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit Tiltak for sikker drift av vannledningsnett Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Våre rutiner i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva gjør vi

Detaljer

VÅGSØY KOMMUNE. Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf

VÅGSØY KOMMUNE. Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf VÅGSØY KOMMUNE Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf. 57 85 50 50 Serviceerklæringen gjelder for abonnenter som er tilknyttet Vågsøy kommunes vann- og avløpssystem og gjelder tjenestene vannforsyning og avløp.

Detaljer

Erfaringer fra utarbeidelse av beredskapsplanverk for små og mellomstore vannverk

Erfaringer fra utarbeidelse av beredskapsplanverk for små og mellomstore vannverk Erfaringer fra utarbeidelse av beredskapsplanverk for små og mellomstore vannverk Kjell Arild Ekeberg - Norconsult AS Norsk Vannforening 22. juni 2010 - Beredskap innen vannforsyningen Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Kommunalteknikk 2008 Odd Atle Tveit Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Prosedyrer i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva

Detaljer

Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer

Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer Seksjonssjef Ola Krogstad Mattilsynet DK for Romsdal Krav regelverk knyttet til ledningsnett Drikkevannsforskriften

Detaljer

DISFVA Kviknes Hotell 13. 14. april 2011. Anna Walde Mattilsynet, Distriktskontoret for Bergen og omland

DISFVA Kviknes Hotell 13. 14. april 2011. Anna Walde Mattilsynet, Distriktskontoret for Bergen og omland Internkontroll og beredskapsplanlegging DISFVA Kviknes Hotell 13. 14. april 2011 Anna Walde Mattilsynet, Distriktskontoret for Bergen og omland Drikkevannsforskriften (DVF) 1. Formål Denne forskriften

Detaljer

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007 Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder MATTILSYNETS KAMPANJE I 2006/ 2007 Landsomfattende tilsynskampanje:

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2015/4716-1 Saksbehandler: Eivind Hølaas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN

Detaljer

Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn

Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn Morten Nicholls MATPRODUKSJON ANNET NÆRINGSLIV SERVERING VANNKILDE VANN- BEHANDLING BEFOLKNING NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRI DAGLIVARE MATTILSYNET

Detaljer

Side 1 Konfidensiell informasjon Innledning. : Svikt i avløpssystem : :48:06. Therese Halonen Robert Olsen Roy Westberg

Side 1 Konfidensiell informasjon Innledning. : Svikt i avløpssystem : :48:06. Therese Halonen Robert Olsen Roy Westberg Side 1 Konfidensiell informasjon Innledning Uforutsette hendelser med avløpssystemet Vann og avløp Laget den Analyseobjekt Sist oppdatert den Kontoeier : 2015-02-11 : Svikt i avløpssystem : 10:48:06 :

Detaljer

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune

ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune ROS analyser og beredskap- avløpsnett Mildrid Solem, Erling Aass Drammen kommune Bakgrunn Plan og bygningsloven, krav om ROS-analyser Internkontrollforskriften (IK-HMS) kartlegge farer og problemer, vurdere

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/623-1 Arkiv: 400 SAKSFRAMLEGG Dato: 16.09.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP...

INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP... INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 3. MÅL FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP... 3 4. BEREDSKAPSSITUASJONER, RISIKOFORHOLD... 3 5. ADMINISTRATIVE FORHOLD...

Detaljer

Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) Oppbygging av system for nødstrømsforsyning Vestfold Interkommunale Vannverk IKS ÅR BAKGRUNN

Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) Oppbygging av system for nødstrømsforsyning Vestfold Interkommunale Vannverk IKS ÅR BAKGRUNN Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) Oppbygging av system for nødstrømsforsyning Vestfold Interkommunale Vannverk IKS VIV er ett interkommunalt selskap som leverer drikkevann til de10 kommunene Sandefjord,

Detaljer

Hygieniske utfordringer ved felles drift av vann og avløpsanlegg.

Hygieniske utfordringer ved felles drift av vann og avløpsanlegg. Hygieniske utfordringer ved felles drift av vann og avløpsanlegg. Med tanke på en helsemessig betryggende vannforsyning Marit Sveberg, Fagansvarlig VA-Tekniske anlegg og prosess 1 Organisering 2007 Tjenesteområde

Detaljer

Hvordan Mattilsynet vil gjennomføre tilsyn innen vannforsyningssektoren

Hvordan Mattilsynet vil gjennomføre tilsyn innen vannforsyningssektoren Hvordan Mattilsynet vil gjennomføre tilsyn innen vannforsyningssektoren Morten Nicholls Tilsynsmyndigheter Mattilsynets distriktskontorer (DK) I praksis blir tilsynet begrenset til de godkjenningspliktige

Detaljer

Tillskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark Fordeling av midler

Tillskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark Fordeling av midler Saknr. 12/7740-10 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Tillskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark 2012 - Fordeling av midler Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 12.08.2008 Saksbehandler: Karstein Kjølstad Vår ref.: 2008/3242 Arkivnr: 461.2 Steinkjer kommune Serviceboks 2530 7729 STEINKJER

Detaljer

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten Forventninger.. overordnet helhetlig Antall per 100 ml vann Kilder Råvannskvalitet Maridalsvannet. Råvannskvalitet / barrierer i vannbehandlingen (Oset).

Detaljer

Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor?

Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor? Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor? Kjartan Reksten Lover, forskrifter og myndighetsforhold

Detaljer

Beredskapsplaner for drikkevannsforsyningen Mattilsynet sin rolle

Beredskapsplaner for drikkevannsforsyningen Mattilsynet sin rolle Beredskapsplaner for drikkevannsforsyningen Mattilsynet sin rolle Anna Walde Mattilsynet Distriktskontoret for Bergen og omland DIHVA - Svartediket 22.06.2010 Leveringssikkerhet og beredskap Drikkevannsforskriften

Detaljer

BEREDSKAPSANALYSE VANNFORSYNING

BEREDSKAPSANALYSE VANNFORSYNING BEREDSKAPSANALYSE VANNFORSYNING DEL 1. RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Martin Lysberg 06.01.2017 Innhold RAPPORT 4 SAMMENDRAG 5 1. SEKTORPLANENS PLASS I BEREDSKAPSBILDET 7 1.1 Lover og forskrifter

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Beredskapsanalyse. Terminologi. Vi viser til omtale av terminologi i notatet om beredskapsplanverket. Side 1 av 5

Beredskapsanalyse. Terminologi. Vi viser til omtale av terminologi i notatet om beredskapsplanverket. Side 1 av 5 Beredskapsanalyse Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov om

Detaljer

Drift av ledningsnett. Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark

Drift av ledningsnett. Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark Drift av ledningsnett Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark Utfordringen Krav til drift av ledningsnett Hvorfor er det viktig å sette fokus på ledningsnett Inspeksjon av kritiske

Detaljer

VANNFORSYNING I RENNESØY

VANNFORSYNING I RENNESØY VANNFORSYNING I RENNESØY Status før 1980, (1977) Typisk øysamfunn, lite vann i tørkeperioder, infiser vann vår og høst Privat brønner Ikke vanlig å sjekke kvaliteten på vannet Innbyggerne måtte spare på

Detaljer

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Disposisjon - Foreløpige resultater av tilsynskampanje ledningsnett vannverk 2012 - ROS-analyse

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn

Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn Regiondirektør i Mattilsynet Karina Kaupang 03.11.10 Tilsyn med drikkevann en av mange oppgaver for

Detaljer

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 20.9.2012 May Britt Dahle Seniorrådgiver/prosjektleder Mattilsynet

Detaljer

Drikkevannsforskriften

Drikkevannsforskriften Drikkevannsforskriften Veileder av 31.05.17 av 01.01.17 Viva s tilnærming Per Ole Brubak Drikkevannsforskriften Viva tilnærming 1 Vår visjon og verdier Vi etterlever vår visjon og verdier i alle ledd Viva

Detaljer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Innhold Generelt om nettmodeller Eksempler på bruk av modeller Undertrykk og trykkstøt i vannledningsnett 2

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Risikobasert prøvetaking på ledningsnett

Risikobasert prøvetaking på ledningsnett VA-dagene Innlandet 9. og 10. November 2010 Risikobasert prøvetaking på ledningsnett Elisabeth Harrang Seniorinspektør Mattilsynet Distriktskontoret for Valders og Gjøvikregionen, kontorsted Gjøvik 61

Detaljer

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG

VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG VEILEDNING TIL EIERE VED FEIL/MANGLER PÅ AVLØPSANLEGG I forbindelse med tømming av avløpsanlegg (slamavskiller, tett tank og minirenseanlegg), har renovatør ansvar for å utføre et enkelt tilsyn/kontroll,

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HOLE VANNVERK Råvann-vannbehandling-ledningsnett organisering-krisetiltak

BEREDSKAPSPLAN HOLE VANNVERK Råvann-vannbehandling-ledningsnett organisering-krisetiltak BEREDSKAPSPLAN HOLE VANNVERK Råvann-vannbehandling-ledningsnett organisering-krisetiltak Rev. des.06 1-Innledning Interkontrollhåndboken for Hole vannverk omhandler det meste som skal inngå i en beredskapsplan.

Detaljer

Rapport fra Mattilsynet. Er smått godt? Rapport fra Regional tilsynskampanje 2007 Tilsyn med små vannverk i Rogaland og Agder

Rapport fra Mattilsynet. Er smått godt? Rapport fra Regional tilsynskampanje 2007 Tilsyn med små vannverk i Rogaland og Agder Rapport fra Mattilsynet Er smått godt? Rapport fra Regional tilsynskampanje 2007 Tilsyn med små vannverk i Rogaland og Agder Sandnes, november 2007 1 Innledning Kvalitetskravene til vannverk er gitt i

Detaljer

INSPEKSJON VED Os renseanlegg

INSPEKSJON VED Os renseanlegg FYLKESMANNEN I HORDALAND, MILJØVERNAVDELINGEN INSPEKSJON VED Os renseanlegg RAPPORT NR. 2001/8 Bedriftens adresse: Os kommune Arkivkode: 01/14547-461.21 Utslippstillatelse av: 11.04.1996 Forrige kontroll:

Detaljer

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport:

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Vaset avløpsanlegg Dato inspeksjon: 9.3.2015 Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: 05.08.2015 Til stede ved kontrollen Fra kommunen: Avdelingsleder Ingeniør Driftsoperatør Fra

Detaljer

VEDLEGG 3. Lillehammer kommune. Til høringsutkast Hovedplan vann og avløp

VEDLEGG 3. Lillehammer kommune. Til høringsutkast Hovedplan vann og avløp Side 1 av 7 VEDLEGG 3. Lillehammer kommune. Til høringsutkast Hovedplan vann og avløp 2014-2018. Målsettinger i hovedplan høringsutkast VS. vann og helse, vedtatt av regjeringen 22. mai 2014. Nasjonale

Detaljer

Nødvann. Bla bla bla

Nødvann. Bla bla bla Nødvann Bla bla bla Nødvann = Tilkjørt vann Samarbeidspartnere: Oslo kommune /VAV Nedre Romerike Vannverk IKS sine eierkommuner Bærum kommune Asker kommune Oppegård kommune Ski kommune Ås kommune Prosjekter

Detaljer

Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift. Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017

Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift. Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017 Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift 1 Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017 Hovedtrekk i forslaget Funksjonsbeskrivelse Hva kreves egentlig? De reelle kravene løftet ned i veiledningsmateriale

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED VANNFORSYNINGSSYSTEM

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED VANNFORSYNINGSSYSTEM GJERSTAD KOMMUNE Teknisk drift Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2016/225509 30.03.2017 985399077 - TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED VANNFORSYNINGSSYSTEM Mattilsynet

Detaljer

Tema. Generelt om utfordringer ifm ekstremvær. Tilbakeblikk - storflommen i 1995. Utvikling av helseberedskapen siden 1995

Tema. Generelt om utfordringer ifm ekstremvær. Tilbakeblikk - storflommen i 1995. Utvikling av helseberedskapen siden 1995 Flom og drikkevann Hva lærte vi av storflommen i 1995 og hvordan ser HOD på problemene som brudd i vannforsyningen kan medføre? Forening for Vassdragspleie og Vannhygiene, 17. oktober 2007, Kjetil Tveitan

Detaljer

Risikofaktorer for akutt forurensing i vannforsyningen Når, hvor og hvorfor? Noen glimt fra nord

Risikofaktorer for akutt forurensing i vannforsyningen Når, hvor og hvorfor? Noen glimt fra nord Risikofaktorer for akutt forurensing i vannforsyningen Når, hvor og hvorfor? Noen glimt fra nord Kartlegging av mulig helserisiko for abonnenter berørt av trykkløs vannledning ved arbeid på ledningsnettet

Detaljer

GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing. Om beredskapsplanen

GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing. Om beredskapsplanen GENERELLE DOKUMENTER Miljø - beredsskapsplan for akutt forurensing 1 2 3 Om beredskapsplanen Aksjonsplan ved akutt forurensing Ved: Brann/eksplosjon Utslipp av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer Utslipp

Detaljer

Beredskapsøvelser - vannverk. Marit Hagen Johansen, seniorinspektør Distriktskontoret i Ofoten

Beredskapsøvelser - vannverk. Marit Hagen Johansen, seniorinspektør Distriktskontoret i Ofoten Beredskapsøvelser - vannverk Marit Hagen Johansen, seniorinspektør Distriktskontoret i Ofoten Beredskapsarbeid i Mattilsynet Mattilsynet skal ha beredskap innen: - eget forvaltningsområde - sivil beredskap

Detaljer

Forskrift om vannforsyning og drikkevann / FOR Kommunes plikter. Vern av drikkevannskilder / tilsigsområder Kommunale planer

Forskrift om vannforsyning og drikkevann / FOR Kommunes plikter. Vern av drikkevannskilder / tilsigsområder Kommunale planer Forskrift om vannforsyning og drikkevann / FOR- 2016-12-22-1868 - Kommunes plikter Vern av drikkevannskilder / tilsigsområder Kommunale planer Jørn Weidemann, Fagrådgiver Drikkevann, Mattilsynet Region

Detaljer

Forslag til ny drikkevannsforskrift. Barbo Rimeslaatten Klakegg, Mattilsynet, region Midt

Forslag til ny drikkevannsforskrift. Barbo Rimeslaatten Klakegg, Mattilsynet, region Midt Forslag til ny drikkevannsforskrift Barbo Rimeslaatten Klakegg, Mattilsynet, region Midt Protocol on Water and Health 17. juni 1999 adequate supplies of wholesome drinking water adequate sanitation of

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Aurskog Høland kommune - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 973603507 0221.0021.02 2013.004.R.FMOA 2013/3889 30/04-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Hvordan beholde god vannkvalitet på nettet Sikre produkter mot tilbakeslag av forurenset vann/v trykkløst nett. Mosjøen 13 og 14 febr.

Hvordan beholde god vannkvalitet på nettet Sikre produkter mot tilbakeslag av forurenset vann/v trykkløst nett. Mosjøen 13 og 14 febr. Hvordan beholde god vannkvalitet på nettet Sikre produkter mot tilbakeslag av forurenset vann/v trykkløst nett Mosjøen 13 og 14 febr. 2013 Erfaringer med praktiske tiltak for å sikre vannkvaliteten ved

Detaljer

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

ROS-analyser av vannverk - Mattilsynets forventninger og erfaringer. Erik Wahl seniorinspektør Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal

ROS-analyser av vannverk - Mattilsynets forventninger og erfaringer. Erik Wahl seniorinspektør Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal ROS-analyser av vannverk - Mattilsynets forventninger og erfaringer Erik Wahl seniorinspektør Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal Norsk vannforening, fagdag 19.9.2011 Regelverkskrav

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 11/ /11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 11/ /11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Arkivsak: 11/5145-3 - 32182/11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11 FELLES KOMMUEDELPLAN FOR VANN OG AVLØP 2014-2023 FOR KOMMUNENE HAMAR, LØTEN, RINGSAKER

Detaljer

Kontroll etter akuttutslipp ved Ecopro AS

Kontroll etter akuttutslipp ved Ecopro AS Kontroll etter akuttutslipp ved Ecopro AS Virksomhet: Ecopro AS Tidsrom for kontrollen: Virksomhetens Ravlovegen 234, Virksomhetens adresse: Skjørdalen, kontaktperson: 7650 Verdal Organisasjonsnummer:

Detaljer

Steinkjer kommune. Kommunedelplan Vannforsyning og avløp 2003-2012

Steinkjer kommune. Kommunedelplan Vannforsyning og avløp 2003-2012 KOMMUNEDELPLAN FOR VANNFORSYNING OG AVLØP I STEINKJER 1 Steinkjer kommune Kommunedelplan Vannforsyning og avløp 2003-2012 Godkjent av kommunestyret 26.06.02. Plan- og anleggsavdelingen Jnr.: 01/01819 143

Detaljer

Drikkevannsforskriften etter

Drikkevannsforskriften etter Drikkevannsforskriften etter 1.1.2017 Hva innebærer kravene for drift av vannverket Morten Nicholls Hovedkontoret Generelt om endringene Strukturen i forskriften er betydelig endret i forhold til tidligere

Detaljer

Sørum kommune har noen innspill til høringsutkastet:

Sørum kommune har noen innspill til høringsutkastet: Arkivsak-dok. 16/00116-2 Saksbehandler Morgan Lervaag Saksgang Møtedato Formannskapet 06.04.2016 HØRINGSUTTALELSE NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT Rådmannens innstilling: Sørum kommune er generelt positive til

Detaljer

Nødvannforsyning i praksis. Audun Roalkvam / Sigmund Berge

Nødvannforsyning i praksis. Audun Roalkvam / Sigmund Berge Nødvannforsyning i praksis Audun Roalkvam / Sigmund Berge 1 Det beste vannet får du fra springen IVAR leverer drikkevann til 270 000 mennesker. Det nye UV-anlegget på Langevatn ble satt i drift 2007 Det

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

Tilsyn for avløpsanlegg Stjørdal kommune

Tilsyn for avløpsanlegg Stjørdal kommune FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 23.04.2007 Saksbehandler: Karstein Kjølstad Vår ref.: 2007/101 Arkivnr: 461.2 Tilsyn for avløpsanlegg Stjørdal kommune. 29.03.2007

Detaljer

Utkast til ny drikkevannsforskrift Uttalelse fra Norsk Vann. Et utdrag

Utkast til ny drikkevannsforskrift Uttalelse fra Norsk Vann. Et utdrag Utkast til ny drikkevannsforskrift Uttalelse fra Norsk Vann Et utdrag Merknader til vannverkseiers pålegg om kildebeskyttelse ( 14) «Vannverkseieren skal sikre at det planlegges og gjennomføres nødvendig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe:2013/8643-1 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune ROS-analyse for Drammen Kommuneplanen Kommunedelplaner Reguleringsplaner Temakart Veiledere Byggesaker Tilknytning til VA

Detaljer

VA-DAGENE FOR MIDT-NORGE 2015

VA-DAGENE FOR MIDT-NORGE 2015 VA-DAGENE FOR MIDT-NORGE 2015 Geir Baustad Fagansvarlig VA Stjørdal kommune Historiske hendelser innen svikt i vannforsyningen i Stjørdal Lynnedslag kritiske lokale «brudd» menneskelig svikt PROSESS-SKJEMA

Detaljer

Avløpsaksjonen 2014 Steinkjer kommune Kontrollrapport

Avløpsaksjonen 2014 Steinkjer kommune Kontrollrapport Avløpsaksjonen 2014 Steinkjer kommune Kontrollrapport Virksomhet: Løsberga renseanlegg, Steinkjer kommune Tidsrom for kontrollen: 20.06.2014 Virksomhetens adresse: Postboks 2530 7729 Steinkjer Til stede

Detaljer

VANN OG AVLØP DRIKKEVANN - KOMMUNENS FORPLIKTELSER. 1. Levere drikkevann som næringsmiddel

VANN OG AVLØP DRIKKEVANN - KOMMUNENS FORPLIKTELSER. 1. Levere drikkevann som næringsmiddel VANN OG AVLØP DRIKKEVANN - KOMMUNENS FORPLIKTELSER 1. Levere drikkevann som næringsmiddel Vannkvalitet Drikkevann skal, ved uttak fra kommunal ledning, oppfylle krav stilt i Drikkevannsforskriften, dvs.

Detaljer

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013 Norsk vannforsyningsstruktur er preget av mange små og få store vannverk. De fleste vannverk forsyner færre enn 500 personer hver, mens mer enn 80 % av befolkningen er knyttet til vannverk som hver forsyner

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen ÅS KOMMUNE RAPPORT SYSTEMREVISJON AVLØP 2012 Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 974637626 0214.0019.01 2012.007.R.FMOA 2012/6193 25.06.2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Kommunedelplan for vannforsyning Forslag til planprogram

Kommunedelplan for vannforsyning Forslag til planprogram Byutvikling Kommunedelplan for vannforsyning 2016-2028 Forslag til planprogram 20.5.2014 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 3 Generelt... 3 Overordna mål...

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR HOVEDPLAN VANN OG AVLØP. NAMSOS KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR HOVEDPLAN VANN OG AVLØP. NAMSOS KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR HOVEDPLAN VANN OG AVLØP. NAMSOS KOMMUNE Hovedplan vann og avløp 2010 2019 Planprogram for hovedplanarbeidet gjennomført som kommunedelplan. I henhold til: Lov om planlegging

Detaljer

Seminar om reservevannforsying: Fredrikstad 4. november 2009

Seminar om reservevannforsying: Fredrikstad 4. november 2009 Seminar om reservevannforsying: Fredrikstad 4. november 2009 I Skien kommune har vi løst reservevannforsyningen internt. Peder Vidnes Skien kommune, Ingeniørvesenet Overingeniør VA-virksomheten 1 Vannforsyning

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 08.08.2008 Saksbehandler: Karstein Kjølstad Vår ref.: 2008/3148 Arkivnr: 461.2 Meråker kommune Teknisk etat 7530 MERÅKER Tilsyn avløpsanlegg

Detaljer

Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut

Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut Innledning Lesja Kommune: 2200 innbyggere 6,5 mil lang 6 ulike tettsteder Kjøremgrenda/Joramo,

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

Sikkerhet i driftskontrollsystemer. Mattilsynets spørreundersøkelse i desember 2014

Sikkerhet i driftskontrollsystemer. Mattilsynets spørreundersøkelse i desember 2014 Sikkerhet i driftskontrollsystemer. Mattilsynets spørreundersøkelse i desember 2014 Mattilsynet Midt avd. Sunnmøre, Asbjørn Vågsholm Kilde: Hovedkontoret ved Morten Nicholls 21. april 2015: Driftskontroll

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

VA dagene for innlandet 2008. Driftsovervåking av vannforsyningssystem. Ved Geir Glommen Driftssjef Ø.Toten kommune.

VA dagene for innlandet 2008. Driftsovervåking av vannforsyningssystem. Ved Geir Glommen Driftssjef Ø.Toten kommune. VA dagene for innlandet 2008. Driftsovervåking av vannforsyningssystem. Ved Geir Glommen Driftssjef Ø.Toten kommune. Bilde: Kihlestrand vannbehandlingsanlegg på Kapp Litt om driftsovervåkingsanlegget i

Detaljer

LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE

LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE Vann og avløp. LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04 TROMSØ KOMMUNES MÅLSETTING Alle mottakere av drikkevann i Tromsø kommune

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram FOR HOVEDPLAN VANN, VANNMILJØ OG AVLØP FLAKSTAD KOMMUNE 2018-2028 Forslag til planprogram for Hovedplan Vann, Vannmiljø og Avløp Flakstad kommune 2018-2028 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik, Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Kontrollrapport Kontrollrapport nr: 2014.020.I.FMTE Saksnummer: 2014/2202 Dato for kontrollen:

Detaljer