Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING..."

Transkript

1 Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: INNHOLD DEL : BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP BEREDSKAPSSITUASJONER, RISIKOFORHOLD ADMINISTRATIVE FORHOLD UNDER UNORMALE FORHOLD OG KRISE INFORMASJON TIL PUBLIKUM/MEDIA ØVELSER OPPDATERING AV BEREDSKAPSPLANEN BEREDSKAP NIVÅ I: BETYDELIGE DRIFTSAVVIK (GRUNNBEREDSKAP): NIVÅ II: HØYNET BEREDSKAP NIVÅ III: HØY BEREDSKAP KRISEVANNFORSYNING AKSJONSPLANER (OPERATIV DEL) VEDLEGG Vedlegg : Liste over viktige telefoner og adresser Vedlegg : Kart over aktuelle vann ved nødvannforsyning Som separate vedlegg til rapporten følger: Skjema : ROS-rapport, Eide kommunale vannverk Skjema : Hendelsesoversikt og grovanalyse

2 Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: Innledning Beredskapsplan vannforsyning for Hemne kommunale vannverk gir føringer for kommunen sin ressursdisponering når det gjelder måloppnåelse på godt vann, nok vann og sikkerhet i forsyningen Beredskapsplanen for vannforsyning vil danne basis for den operative del av beredskapen i den kommunale forvaltningen En forutsetning for en god operativ beredskap er at daglig forvaltning, drift og vedlikehold fungerer, inklusive en oppdatert driftsinstruks og et system på internkontroll, og at gjeldende kontrollsystem og sjekkrutiner inklusive rapportering følges Når avvikssituasjoner inntreffer, vil omfanget eller størrelsen av konsekvensene avhenge av hvilken beredskap vannverksvirksomheten har for en slik situasjon I denne beredskapsplanen er det satt opp oversikt over beredskapsorganisering og beskrevet aksjonsplaner for aktuelle avvikssituasjoner avdekket i ROS-analyse, Eide kommunale vannverk Beredskapsplan for vannforsyning, Eide kommunale vannverk, innpasses i kommunens samlede beredskapsplan under delplan for Teknisk beredskap, delplan, og sivilforsvarets beredskapsplanlegging

3 Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: Systembeskrivelse Det henvises til ROS-analyse for Eide kommunale vannverk og internkontroll for Eide kommunale vannverk Mål for sikkerhet og beredskap Leveringssikkerhet ved normale driftsforhold: Under normale forhold har vannverket som målsetting å kunne levere godkjent drikkevann til alle abonnenter til enhver tid Ved ledningsbrudd eller annen stans i forsyningslinjen skal utbedringsarbeidene startes så snart feilen er lokalisert Ved svikt eller stans i vannforsyningen som antas å vare lengre enn timer, skal vannverkseier kjøre ut vann med tankbil til alle abonnentene i det aktuelle området Dette skal være bekjentgjort for abonnentene og ellers varsles spesielt over lokalradioen Leveringssikkerhet ved unormale forhold og kriser: Ved situasjoner med langvarig vannmangel, kan det etableres nødvannforsyning fra Rovatnet Kart over aktuelle vann for bruk til nødvannforsyning i situasjoner med langvarig vannmangel er vist i vedlegg Under unormale forhold, slik som feks forurensning av hovedkilde, brudd i hovedtilførsel og lignende, hvor det er sannsynlig at leveringssvikten vil vare lengre enn timer, skal nødvannsprosedyrer settes i gang Vannverkseier skal distribuere vann til sine abonnenter med tankbil inntil tilførsel av nødvann er etablert Beredskapssituasjoner, risikoforhold Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse for Eide kommunale vannverk Dette er en egen rapport, som ligger som et separat vedlegg til beredskapsplanen ( ROS-analyse, Eide kommunale vannverk) På bakgrunn av denne ROS-analysen er det gjort en vurdering av tiltak for å unngå eller redusere hyppigheten av uønskede hendelser ved vannforsyningssystemet Tiltakene som skal gjennomføres er satt opp i egen handlingsplan (kap ROS-analyse) Videre er det kartlagt hendelser da skadebegrensende tiltak bør iverksettes Dette kan gjøres ved å utarbeide klare aksjonsplaner for håndtering av disse hendelsene og ved å sørge for at beredskapsorganiseringen er tilfredsstillende i kommunen

4 Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: Følgende aksjonsplaner er nærmere beskrevet eller vist til i denne beredskapsplanen: Utfall av kritiske hovedledninger med viktige/sårbare abonnenter Brudd på sjøledninger Brann og eksplosjon på behandlingsanlegg Utfall av behandlingsanlegg Forurensning av vannkilde Trusler om sabotasje på behandlingsanlegg eller ledningsnett Radioaktivt nedfall Administrative forhold Under unormale forhold og krise Under unormale forhold og krise trer kommunens kriseplan i kraft Her inngår også delplanen for teknisk sektor hvor beredskapsplanen for vannforsyning, Eide kommunale vannverk, skal inkluderes Informasjon til publikum/media Informasjon til abonnenter, innbyggere, media etc vil være er viktig når kritiske situasjoner inntreffer Enhetsleder Teknisk, Landbruk, Miljø har ansvar for nødvendig informasjon eksternt og skal sørge for at sentralbord er løpende orientert og satt i stand til å informere i en slik situasjon Øvelser Det må gjennomføres øvelser for å få testet ut beredskapsplanen På den måten kan en finne svakheter i planen som bør rettes opp Øvelsene bør gjennomføres en gang hvert år Det er da rimelig å ta utgangspunkt i hendelser som står oppført på lista under pkt For å kunne gjennomføre beredskapsøvelser, må det utarbeides en øvelsesplan Eide kommune bør ta sikte på å utarbeide en slik øvelsesplan innen år Det bør i etterkant av øvelsen skrives en kort rapport hvor det oppsummeres erfaringer fra øvelsen Erfaringene i etterkant av øvelsen, vil bidra til å forbedre beredskapsplanene, og bør legges til grunn ved planlegging av neste beredskapsøvelse

5 Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: Oppdatering av beredskapsplanen Beredskapsplan for vannforsyning skal ajourføres gang i året Ansvaret for dette ligger hos avdinganlegg Direktoratet for sikkerhet og beredskap har satt i gang et prosjekt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen Dette vil kunne danne grunnlag for videre utvikling av beredskapsplanen ved neste revisjon Beredskap I det følgende er det satt opp tre nivåer for beredskapsorganisering, hvor aktuelle avviksituasjoner er angitt NIVÅ I: BETYDELIGE DRIFTSAVVIK (Grunnberedskap): Mindre vannledningsbrudd Utfall av mindre kritiske funksjoner Utfall av strømforsyning Rutiner for disse inngår i internkontrollhåndboken for Eide kommunale vannverk Nivå I håndteres innenfor normal drift/vaktordning: Innenfor normal arbeidstid: Enhetsleder TLM Avdinganlegg Utenom normal arbeidstid: Teknisk vakt Tlf: Oppsynsmann anlegg Rørlegger + øvrig driftspersonale Tilkalling av Teknisk vakt Ola Volden John Aune Oddbjørn Berg Mette Småge Moe

6 Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: For varsling; se liste over viktige telefonnummer i vedlegg NIVÅ II: HØYNET BEREDSKAP - mer alvorlige avvikssituasjoner som: Utfall av kritiske hovedledninger med viktige abonnenter Brudd på sjøledninger Brann på vannbehandlingsanlegg Utfall av behandlingsanlegget Nivå II håndteres med assistanse av andre avdelinger/etater utover normal vaktordning: Enhetsleder TLM Avdinganlegg Utenom arbtid: Teknisk vakt Innkalles ved behov Oppsynsmann anlegg Innkalles ved behov Brannvesen : Kommunelege: Rørlegger + øvrig driftspersonale Mattilsynet (kke vaktordning) Lensmannen (ved hærverk) Overbefalsvakt (utenom arbtid) Legevakt (utenom arbtid) For varsling; se liste over viktige telefonnummer i vedlegg

7 Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: NIVÅ III: HØY BEREDSKAP - kritiske situasjoner som: Forurensning av vannkilde (giftutslipp, sabotasje) Trusler om sabotasje på behandlingsanlegg eller ledningsnett Radioaktivt nedfall Nivå III håndteres med ledelse av Lokal Redningssentral (LRS): Politi / lensmann Lokal RedningsSentral (LRS) Sivilforsvaret FIG Brannsjef Fylkesmannen- Beredskapsleder Enhetsleder TLM Avd inganlegg Brannvesen : Kommunelege : Oppsynsmann anlegg Rørlegger + øvrig driftspersonale Mattilsynet, distriktskontoret på Fannrem (ikke vaktordning) For varsling; se liste over viktige telefonnummer i vedlegg Vannverksvakt /teknisk vakt kontaktes når ansvarlig er utilgjengelig

8 Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: Ved katastrofe-/krigsberedskap etableres krisestab som for NIVÅ III Krisevannforsyning Ved krisesituasjoner der det er sannsynlig at vannet vil være borte i mer enn timer Rovatnet vil da bli koblet inn som reservevannkilde Vann blir pumpet opp av eksisterende pumper og inn i Rovatnet pumpestasjon og videre til høydebassengene Vinjeøra, Storhaugen, Stølan og (Berg/Kjønsvik) Prosedyre vil bli utarbeidet og blir lagt i IK perm for Eide kommunale vannverk Ved Rovatnet pumpestasjon har vi kloringsanlegg klart for slike formål Ved mindre vannforsyningsstans vil vannvogner bli kjørt ut Vannvogn/er plasseres på sentral plass i forsyningsområdet Ettersom kommunen disponerer tre vannvogner (henholdsvis, og liter) vil man til en hver tid ha tilgjengelig vann til abonnentene Aksjonsplaner (Operativ del) Det vil bli utarbeidet aksjonsplaner for situasjonene nevnt i kap Etter bearbeiding kan disse implementeres i internkontrollhåndboken til Eide kommunale vannverk

9 Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: Vedlegg : Liste over personer med drift/ansvar ved Eide kommunale vannverk Navn: Stilling: Telefon arbeid: Mobil arbeid: Tlf/mobil privat Roar Kjerstadmo Enhetsleder Mette Småge Moe Avding Bjørn Terje Kasseth Rørlegger / Tor Johannes Lian Oppsynsmann Ole Brynjar Moe Spesialarbeider Inge Heimsbakk Spesialarbeider Bedrifter og leverandører med kjennskap/utstyr til anlegget: Firma: Kontaktperson: Ansvarsområde: Telefon: Mobil: Ingeniør Paul Jørgensen Magne Automasjon AS Skarsbakk Belsvik Elektro AS Elektro Hemne Rør og Montasje AS Prosess og VVS Teknisk vakt Hemne kommune: - teknisk vakt har telefonnr til rørleggere, maskinholdere og lignende i kommunen

10 Tekniske Anlegg Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: Vedlegg : Kart over aktuelle krise/nødvannkilder DE NØ DV AN NK IL RO VA TN ET

11 Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: RISIKO og SÅRBARHETS-ANALYSE FOR EIDE KOMMUNALE VANNVERK Skjema Skjema Hendelser med risikovurdering, Eide kommunale vannverk Nr Hendelse Sannsynlighet Konse- Risiko Tiltak kvens Vannmangel grunnvannskilde Utført: ingen Planlagt: Rovatnet som reserve Behov: Reservevannskilde Konsekvens: Ikke produsert nok vann til abonnenter Brann i behandlingsanlegg/ elektrotavle Konsekvens: Anlegget ute av drift for lengre periode Brann i pumpestasjon Vinjeøra Utført: Ingen Planlagt: Ingen Behov: Det bør sikres at pumper og desinfeksjon kan kjøres uten å gå via tavler, evt etablere opplegg for midlertidig kjøring Utført: ingen Behov Konsekvens: Dårligere trykk til en del abonnenter, leverer så lenge høgdebasseng ikke rammes Tankbilvelt på riksvei Utført: ingen Behov Konsekvens: Riksvei ligger utenfor -døgns grensa tid til handlingsplan, kan imidlertid velte i rovatnet Om det er olje legges lenser ut (brannvesen) Oversvømmelse pumperom i kjeller på Eide Utført: Montert nivåføler i basseng og overløp Planlagt: Utbedring av overløp Behov: ikke ytterligere Konsekvens: Tørroppstilte (dvs alle) pumper havarerer ingen produksjon av vann Strømbrudd Utført: - Nødstrømsaggregat Behov: ingen Konsekvens: Ingen så lenge nødstrømsaggregat fungerer Lekkasje av gjødsel/spredning av plantekjemikalier i soner med restriksjoner Utført: inngjerding av sone og Behov: Ikke ytterligere Konsekvens: Fare for bakterier i grunnvann, evt Koble inn kloring Havari klorpumper Utført: ingen

12 Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: Behov Konsekvens: Ingen kloring ikke stor konsekvens ettersom grunnvannskilden sammen med restriksjoner utgjør en hygienisk barriere Havari blåsemaskin Utført: ingen Planlagt: Vurderer ekstra blåsemaskin Behov: Blåsemaskin i reserve Konsekvens: smak og lukt på vannet, ingen helserisiko Havari grunnvannspumper Utført: ingen Behov Konsekvens: Brudd på telelinje Utført: ingen Behov Konsekvens: ikke mulig å overvåke anlegget fra Kyrksæterøra Undertrykk på ledning Utført: ingen Behov: Det må være overtrykk på ledningen Konsekvens: Innsug av forurensninger (via ventiler, sprekker og lignende), som kan føre til helseskadelige bakterier på nettet Konsekvens: For de ulike hendelser vil følgende tankegang benyttes for å bedømme risiko Sannsynlighet for at en hendelse oppstår deles i grupper: - Meget sannsynlig (): Oftere enn gang per år - Sannsynlig (): Mellom gang per år og gang hvert år - Mindre sannsynlig (): Mellom gang per år og gang hvert år - Lite sannsynlig (): Mindre enn gang hvert år Konsekvensen av hendelsene inndeles i følgende klasser: - Katastrofal (): Hoved- og avhengige systemer settes ut av drift over lang tid - Kritisk/farlig (): Systemer settes ut av drift over lenger tid Andre avhengige systemer rammes midlertidig Driftsstans i flere døgn - En viss fare (): Systemet settes midlertidig ut av drift Kan føre til skader dersom det ikke finnes reservesystemer/alternativer - Ufarlig () Systemet settes midlertidig ut av drift Ingen direkte skader, kun mindre forsinkelser Ikke behov for reservesystemer

13 Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: Skjema Hendelsesoversikt og grovanalyse SANNSYNLIGHET Meget sannsynlig () Sannsynlig () Mindre sannsynlig () Lite sannsynlig () Ubetydelig () En viss fare () Farlig/kritisk () Katastrofal () KONSEKVENS Ut i fra denne tabellen kan vi se hvilke hendelser som er av en slik karakter at ting bør gjøres for å sikre driften av anlegget Jo høyere verdien for risikoen i ROS-analysen er, jo høyere er behovet for tiltak

14 Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato:

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014

Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekominfrastruktur» delrapport til Nasjonalt risikobilde 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 ISBN: Grafisk produksjon: ISBN 978-82-7768-364-5

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Plangrunnlag for kommunal atomberedskap. Revidert oktober 2008 Utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmennene og Statens Strålevern

Plangrunnlag for kommunal atomberedskap. Revidert oktober 2008 Utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmennene og Statens Strålevern Illustrasjon: Statens strålevern/inger Sandved Anfinsen www.koboltdesign.no Plangrunnlag for kommunal atomberedskap Revidert oktober 2008 Utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmennene og Statens Strålevern

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid

Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid Regelverksprosjektet mellom NVE, DSB og Statnett 2 2009 HØYSPENT R A P P O R T Tiltak for å redusere sannsynligheten for

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien 091 - Anbefalte retningslinjer for Sikring av forsyninger og materiell i olje- og Original versjon Nr: 091 Etablert: 05.11.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 17.12.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 INFORMASJON w INFORMASJONSBROSJYRE FRA MELØY KOMMUNES KRISELEDELSE NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 Foto: Connie Slettan Olsen Meløy kommunes kriseledelse På bakgrunn av uheldige hendelser med flom og flere

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal Varslingsgang fra sentrale varselutstedere til fylkesmenn og kommuner. Rapportering fra kommuner og fylkesmenn til sentrale myndigheter.

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer