Erfaringer fra utarbeidelse av beredskapsplanverk for små og mellomstore vannverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer fra utarbeidelse av beredskapsplanverk for små og mellomstore vannverk"

Transkript

1 Erfaringer fra utarbeidelse av beredskapsplanverk for små og mellomstore vannverk Kjell Arild Ekeberg - Norconsult AS Norsk Vannforening 22. juni Beredskap innen vannforsyningen

2 Disposisjon Bakgrunn Forutsetninger hos vannverkene Arbeidsmetodikk for utarbeidelse av beredskapsplanverk De viktigste funnene avdekket i arbeidet Nivået for dagens beredskap - hva bør prioriteres? 2

3 Definisjon av ulike typer vannforsyning TYPE VANNKILDE/ FORSYNING BESKRIVELSE DISTRIBUSJON MENGDE/KAPASITET VANNKVALITET HENVISNING RESERVE- VANNKILDE Tilnærmet samme status som hovedkilden Ordinært ledningsnett Tilstrekkelig mengde til å opprettholde trykket på hele ledningsnettet Drikkvannskvalitet 11 Inngår som en del av leveringssikkerheten Drikkevannsforskriften KRISE- VANNKILDE Benyttes kun i alvorlige nødsituasjoner med tidsbegrenset varighet Ordinært ledningsnett Tilstrekkelig mengde til å opprettholde trykket på hele ledningsnettet Trenger ikke ha drikkvannskvalitet 18 Drikkevannsforskriften Nødvendig med uttalelse fra tilsynsmyndighetene før bruk Kan være nødvendig å distribuere vann til drikke og matlaging på andre måter NØDVANN- FORSYNING Minimum til drikke personlig hygiene Gjerne sammen med krisevann-forsyning Tanker, kanner etc. 3-5 l/p de første 3 døgn l/p etter 3 døgn Drikkvannskvalitet 3

4 Bakgrunn Bistått med utarbeidelse av beredskapsplanverk for: 1 stort kommunalt vannverk (Kristiansund) 11 kommuner i Oppland med til sammen ca 40 vannverk 1 privat vannverk div. andre oppdrag - bl.a. en beredskapsøvelse De første oppdragene ble gjennomført på slutten av 1990-tallet 4

5 Bakgrunn forts. En gjennomsnittskommune har typisk: 1-2 hovedvannverk i tettsted(ene) ( PE) 3-4 mindre vannverk (grendeskole/barnehage etc boliger) Vannverkene eies og driftes i sin helhet av kommunen 1 enhetsleder/teknisk sjef 1-3 ingeniører diftspersonell Alder og tilstand på vannverkene varierer fra relativt nye vannverk til eldre private vannverk som er overtatt av kommunen - ofte omfattende og delvis gammelt ledningsnett Ofte pumpes vannet i flere trinn (trykksoner) 5

6 Forutsetninger hos vannverket BEMANNING KUNNSKAP/KOMPETANSE Tekniske anlegg Ledningsnett DOKUMENTASJON Overordnede planer IK-system/instrukser Ledningskartverk RESSURSER/MATERIELL SAMARBEID/DIALOG MED ANDRE Tilsynsmyndigheter (Mattilsynet) Øvrige aktører 6

7 Arbeidsmetodikk Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av administrativt personell og driftspersonell innehar mye kunnskap/kompetanse får et eierforhold til planverket Mattilsynets veiledning benyttes med visse modifikasjoner - et svært godt hjelpemiddel - Kommunen framskaffer grunnlagsdata og Norconsult AS er sekretær Totalt ca 5-6 heldags arbeidsmøter Prosjektets varighet: om lag et halvt år + 7

8 Arbeidsmetodikk forts. Mattilsynets veiledning angir en 4-delt arbeidsprosess - rapporter Del 2 Del 1 Vi har utarbeidet 2 rapporter for kommunal vannforsyning: 1. Fareidentifikasjon, ROS-anlyse og beredskapsanalyse 2. Beredskapsplanen med drift og videreutvikling Beskrivelser/forutsetninger i Mattilsynets veiledning endres noe bl.a. i forhold til: Inndeling av analyseobjektet Økonomisk konsekvens (større differensiering) 8

9 Arbeidsmetodikk forts. Inndeling av analyseobjektet (dvs. vannforsyningen) i delobjekter Mattilsynets veiledning I. Vannkilden II. Vanninntak og transportsystem råvann III. Vannbehandlingsanlegget IV. Distribusjonssystem Benyttet inndeling 0 Generelle forhold A Distribusjonssystem A1 Bassenger og pumpestasjoner A2 Ledningsnett B Hovedvannverk 1 B1 Vannkilde/inntak B2 Vannbehandlingsanlegget C Hovedvannverk 2 C1 Vannkilde/inntak C2 Vannbehandlingsanlegget D Øvrige mindre vannverk D1 Vannkilde/inntak/vannbehandling 9

10 Arbeidsmetodikk forts. Basislista over uønskede hendelser angitt i Mattilsynets veiledning gjennomgås Eksempler på tilleggshendelser Brudd på spesielle ledninger (elvekryssinger, sjøledninger) Langvarig strømstans i store deler av kommunen Teknisk svikt reduksjonsventiler Antall uønskede hendeler som blir vurdert Opp mot hendelser totalt ca 4-6 røde hendelser ca 60 gule hendelser ca 40 grønne hendelser RØD Risiko må reduseres Tiltak nødvendig GUL Aktiv risikovurdering Tiltak vurderes GRØNN Forenklet riskohåndtering Nye tiltak ikke nødvendig 10

11 Arbeidsmetodikk forts. NOEN UTFORDRINGER I PLANARBEIDET: En del nye begreper å forholde seg til Heldagsmøter er en krevende, men nødvendig arbeidsform Etterforskning på forhånd - kritiske spørsmål må gjerne stilles flere ganger Mangelfull dokumentasjon Krevende å bedømme sannsynlighet og konsekvens for store hendelser viktig å gjøre hendelsen så konkret som mulig (god beskrivelse) vurdering av risiko er en ytring - det finnes ingen fasit på forhånd Brudd på vannledning mellom vanninntak og vannbehandlingsanlegg. Reparasjonstid over et døgn. 11

12 De viktigste funnene POSITIVE FORHOLD: Vannverkspersonell har god kompetanse, lang erfaring og er engasjerte - takler uforutsette hendelser godt Vannverkene har gjennomgående god og stabil drift Vannverkene har stort sett to hygieniske barrierer Generelt god bassengdekning Driftskontroll og alarmer for kritiske funksjoner er etablert Svært godt forhold til lokale entreprenører/leverandører 12

13 De viktigste funnene FORMELLE MANGLER: Manglende godkjenning av vannverkene (klausulering) Manglende oversikt over risikoabonnenter (og sårbare abonnenter) Mangelfullt ledningskartverk Noe manglende rutiner i forhold til rutinemessig inspeksjon/kontroll Manglende avtaler med øvrige aktører Manglende opplegg for nødvannforsyning og krisevannforsyning Eksempel på manglende avtale med andre aktører: Strømbrudd - E-verkets kundetelefon ga svært liten informasjon I ettertid ble det opprettet egen avtale med eget telefonnummer 13

14 De viktigste funnene TEKNISKE MANGLER - SÅRBARE PUNKTER: Mangelfull adgangskontroll/sikring Manglende nødstrømforsyning Manglende sikkerhet og rutiner for reduksjonsventiler Manglende hygienisk sikkerhet for vannkvaliteten i ledningsnettet innsug i kummer via ventiler etc. driftsstans ved trykkøkere medfører trykkbortfall risikoabonnenter/sikring mot tilbakestrømning 14

15 De viktigste funnene TYPISKE RØDE HENDELSER Langvarig strømbrudd i store deler av kommunen Innsug av forurensning på ledningsnettet Tilførsel av kontaminert vann til sårbare abonnenter Brudd på råvannsledning RØD Risiko må reduseres Tiltak nødvendig GUL Aktiv risikovurdering Tiltak vurderes GRØNN Forenklet riskohåndtering Nye tiltak ikke nødvendig Vannverkene kan være utsatt ved ekstremvær (flom) To eksempler fra Oppland: Flommen i 1995 (Tretten) Flommen i Søndre Land i 2008 (Odnes) Ledningsbrudd på avløpsledning - sjøledning i Mjøsa feb/mars 2010 (Gjøvik kommune) 15

16 De viktigste funnene - eksempler TRETTEN 1995 SØNDRE LAND

17 De viktigste funnene - eksempler GJØVIK 2010 Brudd på avløpsledning i Mjøsa oppstod Årsak - undersjøisk ras Tykk is på Mjøsa - lang tid til kartlegging og utbedring Lokalisering av bruddsted på 75 m dyp i slutten av februar Midlertidig reparasjon utført i slutten av mars 17

18 De viktigste funnene - eksempler JEVNAKER 2010 Abonnenter ble uten vann kl 15:30 Feil på PLS i vannbehandlingsanlegget - vann ble ikke pumpet ut på nettet Ingen alarm om lavt nivå i basseng - årsak?? Feilen rettet kl 19:30 18

19 De viktigste funnene EKSEMPLER PÅ AKTUELLE TILTAK: FOREBYGGENDE TILTAK 1. Etablere endelig godkjent vannforsyning for samtlige kommunale vannverk inkl. klausulering av vannkilder 2. Etablere komplett ledningskartverk 3. Kartlegging og evt. vurdering/gjennomføring av tiltak for nedgravde oljetanker i influensområdet for grunnvannskilder 4. Systematisk oppfølging mht. hygienisk sikkerhet for vannkvalitet i ledningsnett med kartlegging av risikoabonnenter og evt. gjennomføre tiltak mot innsug/tilbakestrømning Dette gjelder bl.a.: - gjennomgang rutiner for reparasjon/vedlikehold - innsug i kummer via ventiler etc. - driftsstans ved trykkøkningsstasjoner med vurdering av reduksjonsventiler for tilbaketapping - gjennomgang av hygieniske barrierer i vannbehandlingen 5. Etablere adgangskontroll/innbruddsalarm ved stasjoner samt foreta gjennomgang av sårbare punkter (stasjoner og bassenger) 6. Tiltak ved reduksjonsventiler for å redusere sannsynlighet og konsekvens av funksjonsvikt 7. Avklare kapasitet mht. brannvannforsyning 8. Gjennomgang av rutiner for inspeksjon/kontroll av inntak 9. Vurdere å anskaffe reserve frekvensomformer for pumpeutrustning BEREDSKAPSTILTAK 1. Etablere tilstrekkelig bassengdekning/kapasitet 2. Anskaffe mobilt nødstrømsaggregat for større pumpestasjoner a. Et permanent aggregat ved råvannspumpestasjon b. Et større mobilt aggregat, ca 100 kw c. To mindre mobile aggregater, ca 6-8 kw og kw 3. Forberede for tilkobling av nødstrømsaggregat ved den enkelte pumpeinstallasjon d. Råvanninntak/behandlingsanlegg e. Trykkøkningsstasjoner 4. Anskaffe tank for nødvannforsyning (ca 10 m3) 5. Inngå formell avtale med brannvesenet og etablere rutiner for bruk av tankbil for nødvannforsyning 6. Vurdere opplegg for krisevannforsyning 19

20 De viktigste funnene AKSJONSPLANER: Felleshendelser angitt i Mattilsynets veiledning Nødvannforsyning og krisevannforsyning (2 aksjonsplaner) Situasjoner med førhøyet risiko Trussel eller mistanke om tilsiktet handling Generelle hendelser Nødklorering på ledningsnettet Mistanke om eller påvisning av vannbårne sykdomsutbrudd Eksempel på spesifikke hendelser Kontaminert vann på ledningsnettet Omfattende ledningsbrudd Nødstrømforsyning 20

21 Dagens nivå - hva bør prioriteres? DAGENS NIVÅ: Beredskapsnivået er rimelig bra hos de fleste vannverkene, men det er behov for forbedringer PRIORITERINGER: Gode, sikre og robuste vannkilder som tåler ekstremvær Tiltak på ledningsnettet - dokumentasjon, rutiner og fysiske tiltak Klare avtaler med øvrige aktører Økte beredskapsressurser - utstyr og kriseløsninger Beredskapsøvelser 21

22 Dagens nivå - hva bør prioriteres? GODE, SIKRE OG ROBUSTE VANNKILDER Klimaet blir våtere og villere(?) Giardiautbruddet i Bergen 2004 Vannkvaliteten bør være stabil Vannkildene bør ha rikelig kapasitet i forhold til unormale situasjoner (tørke, kulde, snø/is - Bergen) 22

23 Dagens nivå - hva bør prioriteres? Ledningsnettet er den delen av vannforsyningen som har hatt og fortsatt har minst fokus TILTAK PÅ LEDNINGSNETTET Behov for oppdatert ledningskartverk Behov for økt fornyelse/oppgradering Behov for tiltak i forhold til hygienisk sikkerhet ventiler og kummer bassengdekning også i mindre områder kartlegging av risikoabonnenter kartlegging av risiko for undertrykk/innsug Vi transporterer vårt viktigste næringsmiddel i gamle, utette og dårlige rør med noe usikker beliggenhet og noe usikker funksjonalitet 23

24 Dagens nivå - hva bør prioriteres? 24

25 Dagens nivå - hva bør prioriteres? KLARE AVTALER MED ØVRIGE AKTØRER Vi har en tendens til å lene oss på hverandre og tro at sammen er vi i stand til å løse en gitt krisesituasjon Hva om det oppstår kriser på to steder samtidig? Behov for avtaler med eksterne aktører/ressurser E-verk Entreprenører/leverandører Sivilforsvaret Myndigheter Nabokommuner Behov for avtaler med interne aktører Brannvesenet 25

26 Dagens nivå - hva bør prioriteres? ØKTE BEREDSKAPSRESSURSER Nødvannforsyning Tankmateriell Avtaler med andre Vurdering krisevannforsyning Krisevannkilder (uten behov for strømforsyning - naturlig trykk) Nødstrømforsyning Tilstrekkelig antall og størrelse for nødstrømsaggregater Øvrig reservemateriell Reservemateriell MÅ testes regelmessig 26

27 Dagens nivå - hva bør prioriteres? BEREDSKAPSØVELSER Utprøving av planverket (og utstyr) Trene forståelse og samhandling Øve på å takle stressituasjoner Erfaringer fra øvelser: Fordeling av roller og arbeidsoppgaver er viktig Bruk av planverket varierer Loggføring er krevende Beslutningsprosesser under stress er utfordrende Betydelige utfordringer mht. kommunikasjon og mediehåndtering Forstyrrende momenter kan ta mye oppmerksomhet/tid Planverket kan bli enda bedre 27

28 Helt til slutt. Beredskap koster penger men manglende beredskap kan bli dyrekjøpt erfaring! 28

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING...

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: INNHOLD DEL : BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET

Detaljer

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 3. MÅL FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP... 3 4. BEREDSKAPSSITUASJONER, RISIKOFORHOLD... 3 5. ADMINISTRATIVE FORHOLD...

Detaljer

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap Sårbarhet i vannforsyningen Vedlegg A - N Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap VEDLEGG A EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAP, NASJONALT

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

Lyngdal kommune. Lyngdal/Kvås vannverk Sikkerhet- og beredskapsplan. Dato: 2012-11-20

Lyngdal kommune. Lyngdal/Kvås vannverk Sikkerhet- og beredskapsplan. Dato: 2012-11-20 Lyngdal/Kvås vannverk Sikkerhet- og beredskapsplan Dato: 2012-11-20 Sikkerhet- og beredskapsplan 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 2. BESKRIVELSE AV VANNVERKENE... 4 2.1 LYNGDAL VANNVERK VANNKILDE

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD

TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD TORSKEN KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING DEL II BEREDSKAPSFORHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE side 1. INNLEDNING 7 1.1 BAKGRUNN. 7 1.2 PLANEN 7 2. MÅLSETTING FOR BEREDSKAP. 8 2. 1 GRUNNLAG. 8 2.2 MÅL... 8

Detaljer

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 RAPPORT Bamble kommune - hovedplan VA Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185400 08.05.2013 Kunde: Bamble kommune Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Sammendrag: Hovedplan

Detaljer

Døme frå Fjell kommune på utarbeidning og praktisk bruk av beredskapsplan for vassforsyning.

Døme frå Fjell kommune på utarbeidning og praktisk bruk av beredskapsplan for vassforsyning. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane Fagsamling 4. og 5. mars, Førde. Døme frå Fjell kommune på utarbeidning og praktisk bruk av beredskapsplan for vassforsyning. Sverre Ottesen, daglig leder i FjellVAR

Detaljer

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 Juli 2009 Kommunal Utredning Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse

Detaljer

Hovedplan vann og avløp

Hovedplan vann og avløp Rennesøy kommune Hovedplan vann og avløp 2014-2024 Hovedplan Rennesøy 2014-2024 1 Innledning. 1.1 Forord Rennesøy kommune utarbeidet hovedplan for vannforsyningen i 2007. IVAR IKS hadde da etablert ny

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN VANN

LEIRFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN VANN Oppdragsgiver Leirfjord kommune Rapporttype Hovedplan vann 2014.08.01 LEIRFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN VANN HOVEDPLAN VANN 3 (35) LEIRFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN VANN Oppdragsnr.: 6131307 Oppdragsnavn: Statusrapport

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

Vann og avløp og SAMRISK

Vann og avløp og SAMRISK Vann og avløp og SAMRISK Vann og avløpstjenestene (VA) er en kritisk infrastruktur som er viktige livslinje for samfunnet. Via vannledningsnettet leveres det viktigste næringsmiddelet mennesker trenger.

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 FLÅ KOMMUNE HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 Vedtatt av Flå Kommunestyre den 18.06.2015 i sak 62/15. 1av 35 Innhold 1. SAMMENDRAG... 4 2. BAKGRUNN... 5 3. RAMMEBETINGELSER... 5.1 Statlige rammebetingelser...

Detaljer

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen.

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. RANDABERG KOMMUNE ROS-ANALYSE OKTOBER 01 ROS-ANALYSE Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. Randaberg kommune Tungindustri i Mekjarvikområdet (Foto: Ove Tennfjord) ROS-analyse Randaberg

Detaljer

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 1 Forord Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, 2011-2022 er Vann- og avløpsverkets overordnede styrende dokument. Den tar utgangspunkt

Detaljer

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå.

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå. Overordnet ROSanalyse for Tana kommune 2015-2020 ROS-analysen gir et oversiktsbilde over risiko og sårbarhet i kommunen. Den inneholder en vurdering av 26 alvorlige hendelser som kan ramme Tana kommune.

Detaljer

NORD ODAL KOMMUNE INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

NORD ODAL KOMMUNE INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Oppdragsgiver Nord-Odal kommune Rapporttype Utredning datert 31 05 11 NORD ODAL KOMMUNE INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP NORD-ODAL KOMMUNE INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP 2 (63) Oppdragsnr.:

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Rakkestad kommune 2014-06-27 Oppdragsnr.: 5136132 J05 2014-06-27 Endelig versjon til bruk ToAHe KHMe KHMe B04 2014-06-16 Høringsutgave II - til gjennomgang i kommunen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

FylkesROS Nordland 2011

FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland fylke Fylkesmannen i Nordland PDF FylkesROS Nordland 2011 2 Bilder forside Helikopter: 330-skvadronen Vaksinerning:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 1 Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2 Innhold Forord

Detaljer

Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013

Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013 www.pwc.no Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013 27. juni 2013, oppdatert 4. november 2013 Side 1 av 33 Eidsvoll kommune v / Tore Ulsund, Beredskapsansvarlig Oslo, 27. juni

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer