Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett"

Transkript

1 Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund May Britt Dahle Seniorrådgiver/prosjektleder Mattilsynet Regionkontoret for Buskerud, Vestfold og Telemark

2 Skal snakke om Tilsynsprosjekt hva er det - hvorfor driver Mattilsynet med det? Tilsynsprosjekt drikkevann 2012 overordnete føringer, formål og organisering utvalg av vannverk, framdrift gjennomføring av revisjonene hva ser vi etter? kravpunktliste

3 Kort om Mattilsynets tilsynsprosjekt Hva er et tilsynsprosjekt? En av måtene Mattilsynet bruker for å organisere tilsynet Gjennomfører ca 4-5 nasjonale tilsynsprosjekt i året Hvorfor gjennomføre tilsynsprosjekt? For å sette fokus på bestemt områder ut fra risikovurdering Gi tilsynspersonalet felles opplæring og felles tilsynsverktøy Gjennomgang på hvordan vi ønsker å bruke virkemidler på det enkelte området Avklare Mattilsynets forventninger på området Fungerer også ofte som kartlegging av bransjen Med dette ønsker vi å oppnå: Forbedret status på området oppmerksomhet i bransjen og i samfunnet Mer enhetlig tilsyn over hele landet

4 Bakgrunn for tilsynsprosjektet på ledningsnett Statsbudsjettet for 2011 og 2012: Mattilsynet skal ha særlig oppmerksomhet på tilsyn med drikkevann. Det har de siste årene vært stort fokus på ledningsnett, og utfordringer knyttet til dette. Tilsyn med ledningsnett er krevende. Felles opplæring av tilsynspersonell og en enhetlig måte å planlegge og gjennomføre revisjoner på vil bidra til mer enhetlig tilsyn.

5 Tilsynsprosjektets formål Effektmål: Drikkevannet skal være trygt når det leveres til mottaker Vv. skal ha god styring og kontroll med vannkvalitet i ledningsnettet Økt kompetanse i Mattilsynet med tilsyn av ledningsnett Resultatmål: Utføre revisjon av ledningsnettet på minst 400 vannverk Utarbeide felles kravpunktlister for tilsyn med ledningsnett Bruke innrapporterte vannverksdata for planlegging og prioritering Gjennomføre intern opplæring Gi informasjon om tilsynsprosjektet internt og eksternt, bla til bransjen Vurdere behov for endring av regelverket på området Levere sluttrapport innen

6 Utvalg av vannverk Minst 400 vannverk fordelt på MTs 54 distrikt Kriterier for utvelgelse, vannverk som: Forsyner flest personer Har langt ledningsnett Forsyner fastboende Er godkjenningspliktig Vi får: god geografisk spredning på vannverkene som får tilsyn med vannverk av ulik størrelse

7 Framdrift 2011: Beslutning Planlegging Opplæring av inspektørene 2012: Revisjoner pågår hele året Koordinering, oppfølging og kvalitetssikring Oppfølging av pålegg til de enkelte vannverkene 2013: Opptelling og vurdering av resultat Sluttrapport ferdig 30.4.

8 Kravpunktliste 1. Transportsystemets utforming og tilstand 2. Beredskapsplan ledningsnettet 3. Drift av ledningsnettet 4. Fare for innsug og tilbakeslag 5. Prøvetakingsplan 6. Prøvetaking (gjennomføring) 7. Opplysningsplikt til mottakerne av vannet 8. Opplysningsplikt og rapportering til tilsynsmyndighetene 9. Internkontroll 10. Personalets kompetanse Alle punkt skal gjennomgås i revisjonene

9 Kravpunkt 1: Transportsystemets utforming og tilstand Har nettet en konstruksjon og dimensjonering som sikrer at krav til drikkevannskvalitet og leveringssikkerhet opprettholdes? Vannverkets vurdering av tilstanden til ledningsnett og kummer Hvilke kriterier legges til grunn for valg av ledningsstrekk for vedlikehold og fornying, prioritering/ risikovurdering? Er det områder som pga. nettets utforming er vanskelig å vedlikeholde? Hvilke saneringsplaner av gammelt ledningsnett foreligger? Hvordan sikres stabilt overtrykk?

10 Transportsystemets utforming og tilstand - observasjoner som er avvik fra regelverket Saneringsplaner Vannverket har ikke utarbeidet plan Planen er lite oppdatert Vannverket etterlever ikke egen plan Ledningsnettet tilstand Manglende/ mangelfull kartlegging og risikovurdering av trykkforhold og vedlikehold

11 Kravpunkt 2: Beredskap Er aktuelle uønskete hendelser på ledningsnettet kartlagt? (ROS-analyse) Er det utarbeidet tiltaksplaner? Er det gjennomført beredskapsøvelser for berørt personell?

12 Kravpunkt 2: Beredskap observasjoner som er avvik fra regelverket Manglende rutiner for beredskapsøvelser Manglende gjennomføring av øvelser Manglende oppdateringer av ROS- analyser og beredskapsplan Manglende/ mangelfull kartlegging av aktuelle uønska hendelser som kan skje på ledningsnettet Manglende ROS- analyser som grunnlag for beredskapsplan

13 Kravpunkt 3: Drift av ledningsnettet Rengjøring: Kriterier som utløser renhold Valg av områder som skal rengjøres Praktisk utførelse ulike metoder Prøvetaking etter utført renhold? Reparasjoner/utskifting Rutiner for å hindre forurensing? Etterfølgende rengjøring, klorering, prøvetaking? - Hvordan, når?

14 Drift av ledningsnettet - observasjoner som er avvik fra regelverket Reparasjon av ledningsnett: Har ikke rutine / rutinene ikke godt nok kjent / etterleves ikke Henviser til annen dokumentasjon (VA-miljøblad) som er lite kjent blant personalet Har ikke dokumentasjon på utførte reparasjoner Desinfeksjon etter gjennomført reparasjon: Har ikke rutiner for å vurdere behovet Ansvar for vurdering er uklart Praktisk utførelse er uklart dokumentert Renhold: Behov for systematisk renhold er ikke klarlagt Egne rutiner for renhold etterleves ikke /er lite kjent

15 Kravpunkt 4: Fare for innsug Er omfang av lekkasjer kartlagt? Noen områder der det er spesielt mye lekkasjer? Felles grøfter for avløpsledning og drikkevannsledning? Kartlagt spesielle abonnenter som er sårbare for forurenset vann? Helhetlig vurdering av risiko for innsug?

16 Kravpunkt 4: Fare for tilbakeslag Hvordan vurderer vannverket risikoen? Er aktuelle abonnenter kartlagt? Er det etablert tilbakeslagssikringer? Er det foretatt risikovurdering?

17 Fare for innsug og tilbakeslag observasjoner som er avvik fra regelverket Tilbakeslag Manglende/ mangelfull kartlegging av abonnenter som krever tilbakeslagssikring Ikke vurdert / ingen helhetlig vurdering av risiko for tilbakeslag Innsug: Ikke vurdert risiko Sårbare abonnenter Ikke kartlagt/ mangelfull kartlegging

18 Kravpunktene 5 og 6: Prøvetaking fra ledningsnett Planlegging Foreligger prøvetakingsplan? Er regelverkskrav til prøvetaking oppfylt? Er planlagt prøvetaking risikobasert? representativ? Dokumenterte revisjoner av prøvetakingsplan? Gjennomføring Rutiner for praktisk utførelse av prøvetaking Resultathåndtering System for gjennomgang, vurdering og arkivering av mottatte prøveresultat? Rutiner for oppfølging av avvikende prøveresultat?

19 Prøvetaking fra ledningsnett observasjoner som er avvik fra regelverket Prøvetakingsplan Prøvetakingsplanen er ikke revidert Prøvetakingsstedene er ikke risikobaserte Planen tar ikke hensyn til sårbare abonnenter For få prøveomganger Manglende vurdering av parametre i tabell 3 Prøvetaking: Det er utført for få prøveomganger Mangler prosedyre for prøveuttak Prøveuttak skjer ikke i henhold til egne rutiner

20 Kravpunktene 7 og 8: Rutiner for varsling og rapportering Varsling til abonnenter: Når? Hendelser som innebærer mistanke om helsefarlig vann (før analyseresultat foreligger) Ved avvikende prøveresultat På hvilken måte? Finnes liste over sårbare abonnenter, er den oppdatert? Varsling til Mattilsynet Når? Ved mistanke om helsefarlig vann (før analyseresultat foreligger) Ved avvikende prøveresultat På hvilken måte, rett kontaktinformasjon? Fungerer vannverkets årlige innrapportering til Mattilsynet?

21 Rutine for varsling og rapportering observasjoner som er avvik fra regelverket Varsling av mottakerne av vannet: Mangler skriftlige rutiner for varsling ved E.coli, til hvem og hvordan varslingen skal skje Ikke kokevarsel dersom E.coli på nettet Varslingsformen er ikke hensiktsmessig, treg (avis), lang tid å varsle alle abonnentene Tilsynsmyndighetene Varslingsplikten til Mattilsynet er ikke godt nok kjent. Etablert rutine for å varsle kommunelege og Mattilsynet, men er uklar på hvilke tiltak og meldingsrutiner som skal benyttes ved mistanke og avvikende prøveresultat.

22 Kravpunkt 9: Internkontroll Oversikt over kritiske punkt i ledningsnettet Rutiner for oppfølging av avvik

23 Internkontroll - ledningsnett observasjoner som er avvik fra regelverket Har ikke eller har mangelfull liste over kritiske punkter Internkontrollen er ikke oppdatert Vannverket har ikke ført avvik eller gjennomført avviksbehandling som beskrevet i egne rutiner Vannverket har ikke gjennomført internrevisjoner som beskrevet i egne rutiner. Mangler rutine for systematisk kontroll med kummer

24 Kravpunk 10: Personalets kompetanse Har personalet god nok kompetanse for forhold knyttet til ledningsnett? Har vannverket system for å sikre dette?

25 Personalets kompetanse observasjoner som er avvik fra regelverket Manglet skriftlig plan for kompetanseheving Personalet hadde ikke fått opplæring i arbeidsoppgaver de utfører, var ikke kjent med opplæringsplan

26 Hva formidles eksternt etter tilsynsprosjektet I sluttrapporten vil fakta formidles antall revisjoner utført type vannverk som har hatt tilsyn hvor stor andel vannverk fikk avvik/ikke avvik på hvilke områder ble det funnet avvik Av faktaene vil vi formidle budskap om: 1. Status på de reviderte vannverkene 2. Hva må vannverkene ta tak i 3. Hva mener Mattilsynet om resultatene Offentliggjøres på

27 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn

Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn Morten Nicholls MATPRODUKSJON ANNET NÆRINGSLIV SERVERING VANNKILDE VANN- BEHANDLING BEFOLKNING NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRI DAGLIVARE MATTILSYNET

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 Innhold Innhold... 2 Oppsummering... 3 Bakgrunn... 3 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Kommunalteknikk 2008 Odd Atle Tveit Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Prosedyrer i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15

Pasientreiser 1/2014. Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet. Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Pasientreiser 1/2014 Rapport Revisjon av miljøstyringssystemet Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 15 Rapport nr 1/2014 Tidsrom for revisjonen 22.01.2014-25.02.2014 Virksomhet Helseforetakenes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer