Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan"

Transkript

1 Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/ Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan SAMMENDRAG: Norconsult har i samarbeid med Teknisk drift i Gausdal kommune utarbeidet sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) samt beredskapsplan for vannforsyningen i Gausdal. I del 1 ROS-analysen er det foreslått forebyggende tiltak for å redusere sannsynligheten for at uheldige hendelser skal finne sted. I del 2 Beredskapsplanen er det foreslått rutiner for varsling, innkalling og mobilisering samt aksjonsplaner for 9 utvalgte uønskede hendelser. Generelt framstår den kommunale vannforsyning i Gausdal som moderat sårbar overfor uønskede hendelser. Årsaken er godt vedlikehold med alternative løsninger for de fleste funksjoner og vannkilder med relativt god naturlig beskyttelse. I planen er det forutsatt at beredskapen skal utvikles videre med opplæring og regelmessige øvelser. SAKSOPPLYSNINGER: Offentlige og private vannverk er pålagt å gjennomføre nødvendige beredskapstiltak herunder å utarbeide beredskapsplaner iht. gjeldene lover og forskrifter. De mest sentrale lover og forskrifter er: - Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 herunder: o Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juli 2001 o Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) av 4. desember Dette sammen med pålegg/krav fra Mattilsynet er bakgrunnen for utarbeidelse av beredskapsplanverk for kommunal vannforsyning. Utarbeidelse av beredskapsplan skal være basert på en forutgående Risiko- Og Sårbarhetsanalyse (ROS - analyse) Beredskapsplan vannforsyning er underlagt Plan for kommunal kriseledelse og inngår i de kommunale fagplaner for beredskap.

2 Planarbeidet omfatter kommunal vannforsyning med samtlige kommunale vannverk. Det er lagt til grunn at Forset vannverk og Skei vannverk vil være kommunens 2 hovedvannverk. I tillegg finnes det 4 mindre vannverk som forsyner mindre boligområder, skoler etc. To vannverk forutsettes opprettholdt for krisevannforsyning: Hovedvannverk Mindre vannverk Krisevannforsyning Forset vannverk forsyner områdene Forset og Segalstad bru til Bruvang Bødal vannverk forsyner om lag 9 boliger og grendehus Skei vannverk forsyner områdene Skei og Svingvoll til Bruvang Olstad vannverk forsyner om lag 15 boliger samt grendehus og kirke Øvre Svatsum vannverk forsyner 3 boliger samt skole og barnehage Bennmoen vannverk forsyner om lag 8-10 boliger Segalstad bru vannverk som krisevannforsyning for områdene Segalstad bru opp til Bruvang samt Forset Svingvoll vannverk som krisevannforsyning for området Svingvoll ned til Bruvang Det er lagt mest vekt på kommunens 2 hovedvannverk i forbindelse med beredskapsarbeidet. De 4 mindre vannverkene er behandlet mer generelt. Arbeidene er gjennomført i nært samarbeid mellom Gausdal kommune og Norconsult AS. Både driftspersonell og administrativt personell ved Teknisk drift har deltatt i arbeidet med utviklingen av beredskapsplanverk. Det har vært benyttet arbeidsmøter som arbeidsform med totalt 7 arbeidsmøter. I 2006 utga Mattilsynet veiledningen Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen. Veiledningen legger opp til en inndeling av planarbeidet i 4 deler: A. Forberedende arbeider og fareidentifikasjon B. Gjennomføring av Risiko- Og Sårbarhetsanalyse (ROS) C. Beredskapsanalyse og utvikling av beredskapsplan D. Drift og videre utvikling av beredskapen Mattilsynets veiledning er lagt til grunn for arbeidene. I tillegg gjelder følgende styrende dokumenter: - System for internkontroll (IK-system) for kommunal vannforsyning - Hovedplan vann Resultatdokumenter Det er utarbeidet to resultatdokumenter: Del 1 ROS-analyse med del A og B i Mattilsynets veiledning Del 2 Beredskapsplan med del C og D i Mattilsynets veiledning

3 ROS-analysen omfatter alle elementer som inngår i de kommunale vannverkene og har som formål å definere virksomhetens risiko for tap av verdier knyttet til avbrudd i vannforsyningen, helse (forringet vannkvalitet) og omdømme/økonomi. Aktuelle hendelser er vurdert og plassert inn i et diagram bestemt av sannsynlighet og konsekvens, der det finnes tre soner som representerer akseptkriterier for tiltak: Grønn sone Gul sone Rød sone - Lav risiko, akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er normalt ikke nødvendig - Middels risiko, akseptabel risiko, men risikoreduserende tiltak bør vurderes - Høy risiko, uakseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er nødvendig KONSEKVENS SANNSYNLIGHET 1. Liten 2. Middels 3. Stor 4. Svært stor 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Lite sannsynlig 1. Svært lite sannsynlig ROS-analysen identifiserer behov for risikoreduserende tiltak og inngår som en del av grunnlaget for å utarbeide beredskapsplan for kommunal vannforsyning. Totalt 58 hendelser er vurdert. For 3 hendelser er risikoen vurdert å være høy. Dette gjelder: - Innsug av forurensninger på det kommunale ledningsnettet - Akutt vannmangel Skei vannverk - Vannforbruket overstiger vannverkets kapasitet Skei vannverk Uønskede hendelser er nærmere utredet og lagt til grunn for utarbeidelse av beredskapsplanen. I ROS-analysen er det foreslått følgende sannsynlighetsreduserende tiltak (forebyggende). FOREBYGGENDE TILTAK Øke kapasiteten for vannkilden ved Skei vannverk Systematisk oppfølging mht. hygienisk sikkerhet for vannkvalitet i ledningsnettet med bl.a. nærmere kartlegging av risikoabonnenter og evt. gjennomføre tiltak mot tilbakestrømning Etablere innbruddsalarm ved stasjoner samt foreta gjennomgang og evt. sikring av sårbare punkter Gjennomføre vurdering av brannberedskap bl.a.: o Avklare strategi for brannslokking o Etablere nettmodell og foreta beregning av brannvannskapasitet Kontroll/oppfølging av eksist. installasjoner og anlegg i tilsigsområde for grunnvannskilden (gjelder Forset og de mindre vannverkene) Foreta nærmere gjennomgang/vurdering av membranfilteranlegg ved Skei vannverk mht. å redusere risiko teknisk svikt/uhell og opplegg for å kontrollere funksjon av hygieniske barrierer. Aktuelle tiltak kan f.eks. være installasjon av online måling av klorrest og ledningsevne på rentvannet. Installere UV-anlegg ved Skei vannverk Økt hyppighet av råvannsprøver ved Skei vannverk i sommerhalvåret. Foreta nærmere vurdering av løsning for krisevannforsyning for Skei vannverk

4 Beredskapsplan Beredskapsplanen er delt i ulike deler; en operativ del og en administrativ del samt vedlegg. Den operative delen: - angir rutiner for varsling, innkalling og mobilisering - inneholder aksjonsplaner for 9 utvalgte uønskede hendelser Antall mulige uønskede hendelser, eller kombinasjonen av uønskede hendelser, er betydelig. Det er derfor foretatt et utvalg av hendelser etter bestemte kriterier iht. Mattilsynets veiledning fra Dette er begrunnet med at dersom et vannverk er i stand til å håndtere et gitt antall hendelser, vil de også være i stand til å håndtere andre liknende hendelser. Den administrative delen: - angir forutsetninger - beskriver overordnede målsettinger - beskriver ansvar og roller - gir bakgrunnsinformasjon for beredskapspersonellet Vedleggene angir oversikt over personell og materiell, sjekklister og maler, oversikt over sårbare abonnenter og risikoabonnenter etc. Oppsummering Generelt fremstår kommunal vannforsyning i Gausdal kommune som moderat sårbar overfor uønskede hendelser. Årsaken er et godt vedlikehold med redundante (minst 2 alternative) løsninger for de fleste funksjoner, forsyningssystemenes begrensede størrelse, vannkilder med relativt god naturlig beskyttelse/ lite forurensningspotensial i influensområdet. Det er installert nødstrømsaggregat ved Forset vannverk slik at vannforsyningen kan opprettholdes dersom kraftforsyningen svikter. Store deler av forsyningsområdet i den sørlige delen av kommunen kan forsynes ved gravitasjon. Det er anskaffet beredskapsutstyr slik som mobile vanntanker, mobile nødstrømsaggregater, tankbil med pumpeutrustning etc. Det er likevel viktig å holde fokus på de tiltakene som er foreslått for å redusere risiko for uønskede hendelser. I beredskapsplanen er det også angitt behov for utvikling av beredskapen med opplæring og regelmessige øvelser. Opplæring og øvelser skal sikre at beredskapen vedlikeholdes og videreutvikles. I tillegg er det behov for rutinemessig gjennomgang og revisjon av plandokumentene. Disse forholdene er viktig for å sikre at beredskapsplanen blir implementert i organisasjonen. Opplæring Det vil bl.a. være behov for opplæring ved nye deltagere i beredskapsorganisasjonen. I tillegg er det behov for at eksist. personell gjør seg godt kjent med plandokumentene og beredskapsutstyr for å være best mulig forberedt ved en evt. beredskapshendelse. Øvelser

5 Øvelser omfatter både varslingsøvelser, skrivebordsøvelser og praktiske øvelser. Det er lagt opp til årlige varslingsøvelser i tillegg til skrivebordsøvelse og praktiske annen hver gang med 2 års mellomrom. Øvelser kan enten gjennomføres innenfor vannforsyningens beredskap eller i samarbeid med kommunal kriseledelse og/eller Fylkesmannen. Hver øvelse forutsettes etterfulgt av en kritisk gjennomgang for å avdekke eventuelle behov for forbedringer innen planverk, materiell, kompetanse og øvelsesopplegg. Gjennomgang og revisjon Det skal foretas en gjennomgang av beredskapsplanen hvert år ROS-analysen bør revideres hvert 4. år. Det forutsettes gjennomført en øvelse i løpet av høsten 2009 der opplæring i bruk av beredskapsplanen og trening av beredskapsorganisasjonen inngår. VURDERING: Foreliggende plandokumenter gir en omfattende og detaljert oversikt over hvilke hendelser som kan føre til problemer med vannforsyningen. I ROS-analysen er det fremmet forslag til forebyggende tiltak for å unngå at svikt i forsyningen skal forekomme. I beredskapsplanen er det utarbeidet aksjonsplaner for bl a svikt i strømforsyningen og ved forurensing av drikkevannet. De tiltak som er foreslått burde være til god hjelp hvis problemer med forsyningen skulle oppstå. En forutsetning for å få best mulig nytte av planene er at det blir avholdt øvelser som angitt i planene og at planene blir revidert som forutsatt. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Foreliggende risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og beredskapsplan for vannforsyningen i Gausdal godkjennes.

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Rakkestad kommune 2014-06-27 Oppdragsnr.: 5136132 J05 2014-06-27 Endelig versjon til bruk ToAHe KHMe KHMe B04 2014-06-16 Høringsutgave II - til gjennomgang i kommunen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå.

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå. Overordnet ROSanalyse for Tana kommune 2015-2020 ROS-analysen gir et oversiktsbilde over risiko og sårbarhet i kommunen. Den inneholder en vurdering av 26 alvorlige hendelser som kan ramme Tana kommune.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst - ROS- og beredskapsanalyse - Metode for beregning av beredskapslager 1 Sammendrag med anbefalinger... 3 2 Innledning... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Omfang...

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 3. MÅL FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP... 3 4. BEREDSKAPSSITUASJONER, RISIKOFORHOLD... 3 5. ADMINISTRATIVE FORHOLD...

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap Sårbarhet i vannforsyningen Vedlegg A - N Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap VEDLEGG A EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAP, NASJONALT

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING...

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: INNHOLD DEL : BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Havnestyret Møtedato: 20.11.2014 Møtested: Møterom

Detaljer

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15)

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) 1 Innledning I sivilbeskyttelsesloven er kommunene pålagt en generell beredskapsplikt. Som grunnlag for dette sier lovens

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013

Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013 www.pwc.no Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013 27. juni 2013, oppdatert 4. november 2013 Side 1 av 33 Eidsvoll kommune v / Tore Ulsund, Beredskapsansvarlig Oslo, 27. juni

Detaljer

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning.

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. Februar 2015 Miljø og klima - 2 - Stavanger kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer