KRAVPUNKT 1: INTERNKONTROLL OG ANSVAR FOR VANN SOM LEVERES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAVPUNKT 1: INTERNKONTROLL OG ANSVAR FOR VANN SOM LEVERES"

Transkript

1 Veiledning til tilsynsmal med virkemiddelbruk Kravpunktene gjennomgås her i den rekkefølgen de står i prosjektveilederen. Rekkefølgen til kravpunktene i tilsynsmalen går ikke an å justere. Dette er en begrensning i MATS. Kravpunktene i kravpunktmalen som ligger vedlagt prosjektveilederen har imidlertid riktig rekkefølge og kan benyttes som støtte. Alle kravpunktene i tilsynsmalen er obligatoriske inkludert spørsmålene under utdyping i valgt mal. Under nærmere utdyping av kravpunktet ligger mer informasjon og flere spørsmål som kan stilles avhengig av blant annet inspektørens skjønn og vannverkets størrelse. I forberedelsen til revisjonene anbefales å bruke beredskapsveilederen, «Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen veiledning», se vedleggene til prosjektveilederen. KRAVPUNKT 1: INTERNKONTROLL OG ANSVAR FOR VANN SOM LEVERES Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art og omfang. For egen vannforsyning til en enkelt husholdning gjelder ikke kravet om internkontroll. Vannverkseier skal gjennom internkontrollen ha kartlagt mulige farer forbundet med drikkevannets helsemessige trygghet og ha styring med punkter og prosesser som er kritiske. ROS-analyse er en del av vannverkets internkontrollsystem. I dette tilsynsomfanget er det først og fremst fokus på ROS-analysen og ikke øvrig internkontroll. Det skal sjekkes at alle hovedmomenter i ROS-analysen er med, samt ta stikkprøver for mer dybdeundersøkelse av ROS-analysen. Omfatter ROS analysen hele vannforsyningssystemet fra nedbørsfelt til mottaker? Fremkommer det tiltak for å senke risiko og blir disse fulgt opp? Er det fastsatt og fulgt opp dimensjonerende hendelser for beredskapen (se beredskapsveilederen side 41-44)? Dekker ROS-analysen fravær av nøkkelpersonell? Gjennomgang av hele ROS analysen kan bli for omfattende for store vannforsyninger. Sjekk at tiltak er fulgt opp og lukket samt at ROS er revidert etter dette. ROS-analysen skal være et levende system. En ROS analyse skal ta for seg hele vannforsyningen med alle vannkilder, behandlingsanlegg, høydebasseng og transportsystem. Den skal ta for seg spesifiserte hendelser og se om det er mulig å iverksette forebyggende og/eller konsekvensreduserende tiltak. Det er viktig at disse tiltakene følges opp og gjennomføres av vannverket og deretter kvitteres ut av ROS analysen slik at den gjenspeiler den reelle risikoen i vannforsyningen. Vannverkseier må i tilstrekkelig grad kunne redegjøre for og dokumentere ROS analysen. Kravet til detaljeringsgrad må tilpasses vannverkets størrelse, organisering og oppbygging: Er det i ROS analysen vurdert leveringssikkerhet, kjemisk kvalitet (forurensing med kjemikalier) og mikrobiologisk kvalitet (forurensing med bakterier, virus og parasitter)? Er det gjort realistiske og korrekte vurderinger? Er ROS analysen revidert og viser reel risiko? Er det fremkommet hendelser ut fra ROS analysen som ikke kan styres gjennom forebyggende tiltak. Hva ligger til grunn for denne vurderingen? Er det laget beredskapsplaner for disse?

2 ROS ikke gjennomført: Varsle vedtak om gjennomføring av ROS. ROS delvis gjennomført, men det mangler vurdering av deler av vannforsyningen. Det er ikke gjort realistiske vurderinger: Varsle vedtak om revidering og gjennomføring av ROS Tiltak etter ROS ikke fulgt opp: Varsle vedtak om revisjon av ROS. Vurdere tiltakene og risiko ved at disse ikke er gjennomført og om det er behov for å varsle vedtak for gjennomføring av disse. ROS ikke revidert slik at den viser reell risiko: Varsle vedtak om revidering av ROS. Det er ikke utarbeidet beredskapsplaner i henhold til ROS: Varsle vedtak om utarbeidelse av beredskapsplaner. Hjemmel: Drikkevannsforskriften 11, 1. og 2. ledd, jf også Drikkevannsforskriften 5, 4. ledd og Beredskapsplanforskriften 3 KRAVPUNKT 2: BEREDSKAPSPLAN Beredskapsplanen skal ha som mål å opprettholde forsyning av helsemessig trygt drikkevann til mottakerne under alle forhold. Beredskapsplanen skal beskrive vannverkets tiltak for å håndtere uønskede hendelser. Beredskapsplanen skal være forankret i ROSanalysen. Har vannverket utarbeidet skriftlig beredskapsplan? Er planen egnet for å nå målet om å begrense skaden ved en uønsket hendelse? Er planen planen samordnet med eventuelt integrert i overordnet kommunal beredskapsplan? Finnes en henvisning til kommunal beredskapsplan i vannverkets planverk? Finnes det en henvisning til vannverkets beredskapsplan i den kommunale beredskapsplanen? Målet med å ha beredskap er å begrense skaden når en uønsket hendelse oppstår, samt å hindre at det kan skje igjen. Beredskapsplanen med tiltakskort må være brukervennlig og relevant. Omfatter planen alle deler av vannforsyningen? Hvordan oppdateres beredskapsplanen? - Hvem er ansvarlig? - Foretas jevnlige revisjoner? - Hvordan dokumenteres det? Det er ikke utarbeidet beredskapsplan: Varsle vedtak om utarbeidelse. Ikke rutine for revisjon av beredskapsplanen: Varsle vedtak Beredskapsplanen har ikke aksjonsplaner for alle dimensjonerende hendelser: Varsle vedtak om revidering Hjemmel Drikkevannsforskriften 11, 2.ledd. KRAVPUNKT 3: BEREDSKAPSØVELSER en

3 Beredskapsøvelser skal i sum øve/trene alt aktuelt mannskap i beredskap. Utstyr beregnet brukt i beredskap skal testes med jevne mellomrom. Øvelser kan være i ulik form og omfang og skal være tilpasset vannverkenes størrelse og organisasjon. Hensikten med øvelse over tid er å teste hele beredskapsplanen. Utdyping i mal Er det gjennomført beredskapsøvelser? Hvilke type øvelser er dette? Har øvelsene også inkludert kommunen og andre involverte parter? Har dere evaluert øvelsene? Har dere vurdert og eventuelt iverksatt forbedringstiltak etter evaluering av øvelsene? -Hvordan blir øvelsene planlagt og gjennomført? -Hvor ofte? -Hvordan sikrer vannverket at hele planen blir øvd over tid? -Blir øvelsene dokumentert, fulgt opp og validert? -Hvordan blir avvik fulgt opp og lukket? -Hvordan sikres tilgang på nødvendig materiell (teknisk utstyr og lignende)? Kompetent og øvet personell Hvordan sikrer vannverket at personell som er tiltenkt oppgaver i en beredskapssituasjon er tilstrekkelig øvet til å håndtere sine oppgaver? Hvordan sikrer vannverket at aktuelt personell er tilgjengelige i en krisesituasjon? Vannverket mangler rutiner for beredskapsøvelser: Varsle vedtak om å utarbeide rutiner. Vannverket har rutiner for beredskapsøvelser, men følger ikke rutinene: Varsle vedtak om å etterleve planen. Vannverket mangler utstyr for å gjennomføre beredskapsplanen: Varsle vedtak om å sikre nødvendig utstyr. Hjemmel: Drikkevannsforskriften 11, jf Beredskapsplanforskriften 7. KRAVPUNKT 4: DRIFTSKONTROLL (DKS) OG IKT-SYSTEMER Vannverkseier må redegjøre for og dokumentere hvilken styring de har med DKS og IKTsystemene, om nødvendig gjennom en ROS-analyse. Systemet bør tilpasses vannverkets størrelse, organisering og oppbygging. Vannverket må etablere planer og systemer som omhandler svikt eller bortfall av DKS og IKT-systemene. Se på DKS/IKT-system. Har vannverket god kontroll med DKS/IKT-system og overvåkes systemene effektivt? Hvordan fanges avvik opp og hvordan følger man opp avvik? Er DKS og IKT-systemene omfattet av vannverkets ROS-analyser? For kommunale vannverk: Gjelder dette også systemer andre IKT-systemer felles for kommunen og som er vannverket er avhengig av? Er det rutiner og planer for opplæring av personale i IT-sikkerhet? Er roller og ansvar for DKS og IT-sikkerhet beskrevet, for eksempel i en ITsikkerhetspolicy? Loggføres sikkerhetshendelser? Har vannverket redundans/dublering av viktige IKT-systemer?

4 I hvilken grad kan vannverket opprettholde drift dersom DKS og IKT-systemene faller ut (kan aktuelle anleggsdeler driftes med manuell styring)? Hvilke beredskapsplaner foreligger for å sikre drift ved utfall av DKS og/eller IKTsystemer? Vannverket har ikke vurdert disse punktene i tilstrekkelig grad eller ikke har etablert hensiktsmessige drifts- og beredskapsplaner for dette: Varsle vedtak om å etablere slike planer. Vedtaket bør i tilstrekkelig grad presisere hva planene bør inneholde. Planene har vesentlige mangler på punkt nevnt ovenfor: Varsle vedtak om å revidere planen i henhold til de aktuelle manglene. I vedtaket bør det presiseres hva som mangler. Nødvendig ROS-analyse er ikke er dokumentert på dette området: Varsle vedtak om å utføre og dokumentere slik ROS-analyse, eventuelt med spesifisert innhold, for eksempel i punktene nevnt ovenfor her. Dette kan eventuelt samordnes med ROS-analyse på andre spesifiserte områder. Hjemmel: Drikkevannsforskriften 11,1. og 2.ledd, 5, 3. og 4.ledd. KRAVPUNKT 5 Kontroll av fysisk adgang Vannverkseier må kunne redegjøre for og dokumentere kontroll med fysisk adgang til vannverkets bygninger og anlegg. Kravene må tilpasses vurdering av trusselbilde i samfunnet generelt og lokalmiljøet spesielt, samt sårbarheten for den enkelt bygning/anlegg. Eksempel på vurdering av trusselbilde: Hvilke trusler er det vannverket står ovenfor av menneskelig villet aktivitet? Hvilke sikring har vannverket av sine anlegg for innbrudd? Har vannverket et system for å registrere innbrudd, forsøk på innbrudd inkludert registrering av at uvedkommende har skaffet seg adgang til vannverkets bygninger/anlegg? Tas det imot besøk på aktuelle anlegg? I så fall er det gjort vurderinger av risiko ved dette? Sjekkliste for sårbarhet: Er det forekommet innbrudd e.l. på andre bygninger/anlegg i lokalmiljøet? Hvilke anleggsdeler i vannverket er det adgang til fritt vannspeil eller mulighet for forurensing av vannet? Er det mulighet til å manipulere ventiler eller brytere i anlegget, slik at det påvirker levering av vann til mottakere på en kritisk måte? Sjekkliste for typer og system for adgangskontroll: Er det låste porter, dører, vinduer, adkomstluker, stiger o.l. Er låsene FG-godkjente? Er det systemlås med restriksjoner på kopiering av nøkler? Ved eventuelt utlån av nøkler: Er det sporbar loggføring av utlån og retur? Finnes innbruddsvarsling med bevegelsessensor?

5 Er det etablert videoovervåking? Er eventuelt varslingssystem for adgangskontroll koblet til driftskontrollsystem? Er det rutiner for testing av systemet for adgangskontroll og varsling? Er det etablert beredskapsplaner for håndtering av uautorisert inntrengning i vannforsyningssystemet? Hva inneholder denne? Oppfølging av anlegg med og uten alarm: Hvor ofte blir anlegg uten alarm besøkt? Hvordan følges alarmer opp? Vannverket har ikke vurdert disse punktene i tilstrekkelig grad eller har ikke etablert hensiktsmessige drifts- og beredskapsplaner for dette: Varsle vedtak om å etablere slike planer. Varselet bør i tilstrekkelig grad presisere hva planene bør inneholde. Planene har vesentlige mangler på punkt nevnt ovenfor: Varsle vedtak om å revidere planene i henhold til de aktuelle manglene. I varselet bør det presiseres hva som mangler. Vannverket har ikke nødvendige system for adgangskontroll: Varsle vedtak om å etablere dette (dette forutsetter at utstyret vurderes som nødvendig ut fra observasjoner og fortolkning av regelverk). Hjemmel: Drikkevannsforskriften 11,1. og 2.ledd, jf 5,3. og 4.ledd. KRAVPUNKT 6 Strømforsyning Vannverkseier skal sørge for at det utarbeides driftsplaner og beredskapsplaner som sikrer levering av helsemessig trygt vann til alle mottakere, også ved svikt i levering av strøm til alle deler av vannforsyningssystemet som er avhengig av strømforsyning. Planene må omfatte alle typer svikt i levering av strøm som er kritisk for vannforsyningssystemets funksjon (inkludert kortvarig bortfall eller spenningsvariasjon som kan påvirke for eksempel UVanlegg). Kravet til detaljeringsgrad må tilpasses vannverkets størrelse, organisering og oppbygging. Er det etablert alternativ strømforsyning som sikrer vannforsyning i hele ledningsnettet? Det må avklares om den alternative strømforsyningen er i stand til å drifte aktuell anleggsdel (hele vannbehandlingen) eller alternativt bare å sikre signaloverføring. Hvilke rutiner har man for å undersøke at den alternative strømforsyningen virker? Hvor lenge varer alternativ strømforsyning? Utdyping av punktet over om alternativ strømforsyning: o Strømaggregat Stasjonært Mobilt, i så fall er dette reservert for vannverket? Er vannverket klargjort for tilkobling? o UPS anlegg o Magasinkapasitet i høydebasseng

6 o Hvordan er drivstofftilgangen sikret? Hva er konsekvensen av strømbortfall hvis dette fører til svikt i (deler av) vannbehandling og/eller svikt i leveransen av vann? (også under påregnelige variasjoner i råvannskvalitet og ved maksimalt dårlig råvannskvalitet). o o o Trykkløst nett fare for innsug av forurenset vann? Bortfall av vann til mottaker og mottakernes sårbarhet for dette; Alle, eller en andel av mottakerne Bortfall av vann etter en viss tid (på grunn av lagerkapasitet i høydebasseng) Bortfall av driftskontrollsystem, varslingssystem på ulike anleggsdeler For vannverk som ikke har fast nødstrøm Sannsynlighet for svikt i strømforsyning, for eksempel basert på historisk kjennskap til strømbortfall, og om nødvendig med mer konkret dokumentasjon fra strømleverandør De enkelte anlegg-komponentenes avhengighet/sårbarhet ved strømbortfall eller spenningsvariasjoner. Varslingssystem ved strømbortfall til aktuelle anleggsdeler, vil varsling fungere ved strømbortfall? Vannverket har ikke nødvendig utstyr for å sikre nødvendig strømforsyning (blant annet i henhold til aktuelle størrelseskategorier for vannverk som angitt her), for eksempel ikke har (tilgang til) strømaggregat eller har ikke nødvendig UPS-anlegg: Varsle vedtak om å etablere slikt utstyr (dette forutsetter at utstyret vurderes som nødvendig ut fra observasjoner og fortolkning av regelverk). Alternativt kan det pålegges at nødvendige anleggsdeler klargjøres for tilkobling til nødstrøm. Hjemmel: Drikkevannsforskriften 11, 1. og 2.ledd KRAVPUNKT 7 Reserve- og nødvannsforsyning Noen aktuelle definisjoner: Reservevann Leveranse av drikkevann ved bruk av alternativ hovedvannkilde og med distribusjon gjennom det ordinære ledningsnettet. Krisevann/katastrofekilder Vannforsyningen gjennom ordinært ledningsnett, men som ikke er av drikkevannskvalitet, blant annet for å opprettholde trykk på ledningsnettet. Vann til sanitær bruk og brannvann i tilstrekkelig grad. Nødvann Leveranse av vann til drikke og personlig hygiene distribuert uten bruk av det ordinære ledningsnettet. : Vannverket skal gjennom sine ROS-analyser og beredskapsplaner ha vurdert behovet for reservevann dersom hovedkilden har for liten kapasitet, blir forurenset eller settes ut av drift av andre årsaker. Vannverkseier må ha vurdert tiltak som settes i verk ved svikt i vannforsyningen når vann ikke kan leveres til mottakere innenfor normal drift. Forhold som

7 kan utløse behov for reserve- eller nødvannsforsyning vil være knyttet til både kvalitet og mengde. Har vannverket vurdert og avdekket sårbarheter som kan kreve alternativ vannforsyning? Har vannverket reservevannverk/kilder som tilfredsstiller drikkevannsforskriftens kvalitetskrav? Har vannverket en instruks/innsatsplan for nødvannsforsyning? Har vannverket en liste over beredskapsutstyr (vanntanker, vannkanner, med mer)? Har vannverket en oversikt over sårbare mottakeres behov for nødvann? For å ha et alternativ til å levere vann til mat/drikke, sanitærbruk og brannvann, er det veldig viktig at vannverkene har et tilstrekkelig opplegg for reservevann og nødvann. Ved ekstraordinære forhold der det ikke er mulig å forsyne med drikkevannskvalitet, skal vannverkene ha et opplegg for krisevann for å kunne opprettholde trykk på ledningsnett, vann til sanitærbruk og brannvann. Kravene til reservevann, krisevann og nødvann må vurderes for det enkelte vannverk ut fra blant annet antall og type mottakere. For noen små vannverk vil det kunne være tilstrekkelig med planer for nødvannforsyning, for eksempel med avtale med kommunen om å kunne kjøre drikkevann fram med tankvogn. Krav til brannvann er ikke hjemlet i drikkevannsforskriften, og omfattes ikke av Mattilsynets tilsyn. Sjekkliste, spørsmålene brukes i den grad de er relevant: Har vannverket overføringsmuligheter fra nabovannverk? Eventuelt finnes det avtaler? Er levert vannmengde og ledningskapasiteten tilstrekkelig? Har ledningssystemet bassengkapasitet som i hovedsak dekker mer enn 10 timers vannbehov? Hvor mange mennesker blir uten vann i løpet av 1 3 timer? Har vannverket vanntanker større enn 1000 liter? Har vannverket bæreposer/engangskanner for vann ca 10 liter? Har vannverket egne opplegg for nødvann til sårbare abonnenter (for eksempel sykehus, sykehjem, barnehager og lignende)? Har vannverket mobile strømaggregater? Finnes det tilstrekkelig/nødvendig utstyr ved vannverket for provisoriske vannforsyninger, for eksempel slakger, hurtigkoplingsrør, mobile pumper og lignende. Har vannverket avtale med andre instanser om bistand? Vannverket har ikke vurdert behov for et opplegg med reserve- og nødvannsforsyning: Varsle vedtak om at vannverket må vurdere behovet og utarbeide rutiner. Vannverket har vannforsyning som er sårbar og ikke vurdert behov for alternative vannforsyninger: Varsle vedtak at vannverket må vurdere behov for vann utover standard kilder. Vannverket har ikke oversikt over sårbare mottakeres behov for reserve- og nødvannsforsyning: Varsle vedtak at sårbare mottakere kontaktes om deres behov. Her må det være en dialog for å legge til rette for mottak av reserve- og nødvannsforsyning.

8 Hjemmel: Drikkevannsforskriften 5, 11,2.ledd, jf 18. KRAVPUNKT 8 OPPLYSNINGS- OG VARSLINGSPLIKT TIL MOTTAKERNE AV VANNET Vannverkseier skal ha plan for varsling til sine mottakere. Denne varslingen må skje raskt, være presis og inneholde informasjon/veiledning slik at mottakerne kan iverksette egne tiltak. Vannverket må også vurdere behov for at planen skal omfatte varsling når mobilnettet er nede eller mottakerne ikke har telefon. Resultater fra vannprøvetakingen skal bearbeides og sammenstilles i statusrapporter eller på annen måte som den enkelte mottaker kan få lett tilgang til. For kommunale vannverk er det naturlig som et minimum å legge slik informasjon ut på kommunens hjemmesider. : Hvordan varsles mottakerne? Har vannverket en mal for hvilken informasjon varslingen minst må inneholde (hva har hendt, hvem berøres, fakta og konsekvens av hendelsen, hva må gjøres, etc.?) Har det vært nødvendig å gjennomføre en slik varsling og ble varslingen gjennomført? Var informasjonen som ble gitt tilstrekkelig? Finnes en oversikt over sårbare mottakere? Hva er kriteriene for utvelgelse? Hvilke rutiner er det for oppdatering? Vannverket må selv velge aktuelle systemer for varsling til mottakere, for eksempel: UMS-system eller andre tilsvarende systemer (automatisert oppringing, standard tale, varsling via SMS). Det må vurderes i hvilken grad dette når frem til alle mottakere og eventuelt supplering om ikke alle nås (mottakere som ikke har mobiltelefon og de som har telefon som er registrert på annen adresse ) Via e-post, er e-postlister oppdatert? Manuell oppringing i telefon. Brev i post. Kunngjøring i lokale medier. Planene må i tilstrekkelig grad angi kriterier for når det skal varsles og hvem som kan varsle. Eventuelle avgrenset varsling bare til utvalgte sårbare mottakere og i så fall liste over disse. Planen må da angi kriterier for når det skal gjøres slik avgrenset varsling. Vannverket har ikke vurdert disse punktene i tilstrekkelig grad eller har ikke etablert hensiktsmessige drifts- og beredskapsplaner for dette: Varsle vedtak om å etablere slike planer. Vedtaket bør i tilstrekkelig grad presisere hva planene bør inneholde Planene har vesentlige mangler på punkt nevnt ovenfor: Varsle vedtak om å revidere planene i henhold til de aktuelle manglene. I vedtaket bør det presiseres hva som mangler. Det er ikke dokumentert nødvendig ROS-analyse som grunnlag for planene på dette området: Varsle vedtak om å utføre og dokumentere slik ROS analyse, eventuelt med spesifisert innhold. Dette kan eventuelt samordnes med ROS-analyse på andre spesifiserte områder. Hjemmel varsling til mottakerne: Drikkevannsforskriften 6.

9 KRAVPUNKT 9 OPPLYSNINGS- OG VARSLINGSPLIKT TIL TILSYNSMYNDIGHETENE Ved overskridelse av vannkvalitetskravene skal vannverkseier varsle tilsynsmyndighetene slik det er bestemt i drikkevannsforskriften. Vannverket skal også varsle Mattilsynet ved svikt i vannmengde, for eksempel ved større rørbrudd. : I dette tilsynsomfanget er det fokus på beredskap og vannverkseiers plikt til å varsle Mattilsynet når det oppstår uønskede hendelser. Når varsles Mattilsynet? Hvordan varsles Mattilsynet? Er dette utført og var informasjonen som ble gitt tilstrekkelig? Har vannverket rett kontaktinformasjon til Mattilsynet? Hva er kriteriene for varsling? Vannverket har ikke vurdert disse punktene i tilstrekkelig grad eller har ikke etablert hensiktsmessige drifts- og beredskapsplaner for dette: Varsle vedtak om å etablere slike planer. Vedtaket bør i tilstrekkelig grad presisere hva planene bør inneholde Planene har vesentlige mangler på punkt nevnt ovenfor: Varsle vedtak om å revidere planene i henhold til de aktuelle manglene. I vedtaket bør det presiseres hva som mangler. Det er ikke dokumentert nødvendig ROS-analyse som grunnlag for planene på dette området: Varsle vedtak om å utføre og dokumentere slik ROS analyse, eventuelt med spesifisert innhold. Dette kan eventuelt samordnes med ROS-analyse på andre spesifiserte områder. Hjemmel varsling til tilsynsmyndighetene: Matloven 6 (generelt ved helsefarlig vann), Drikkevannsforskriften 7, jf vedlegg tiltaksklasser (ved overskridelse av grenseverdier).

Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal

Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal Regelverk styrende for beredskap Matloven Drikkevannsforskriften med veileder

Detaljer

Mattilsynets tilsynsprosjekt 2016 mot vannverkenes beredskap

Mattilsynets tilsynsprosjekt 2016 mot vannverkenes beredskap Mattilsynets tilsynsprosjekt 2016 mot vannverkenes beredskap VA-dagene i Midt-Norge 26.10.2016 Erik Wahl, veterinær, Mattilsynet region Midt erik.wahl@mattilsynet.no Bakgrunn Økt fokus på beredskap og

Detaljer

Fareanalyse. OBS!!! Det er ikke spesifisert formkrav til fareanalyse Tilpasses vannverkets størrelse og type.

Fareanalyse. OBS!!! Det er ikke spesifisert formkrav til fareanalyse Tilpasses vannverkets størrelse og type. ROS ROS/Fareanalyse drikkevannsforskriften Innbyggerne i bygda Hjøllo i Odda i Hordaland er uten veiforbindelse etter at en bru har rast sammen. Også fem hus er tatt av flommen i Odda. I Flåm i Sogn og

Detaljer

Drift av ledningsnett. Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark

Drift av ledningsnett. Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark Drift av ledningsnett Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark Utfordringen Krav til drift av ledningsnett Hvorfor er det viktig å sette fokus på ledningsnett Inspeksjon av kritiske

Detaljer

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 20.9.2012 May Britt Dahle Seniorrådgiver/prosjektleder Mattilsynet

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Disposisjon - Foreløpige resultater av tilsynskampanje ledningsnett vannverk 2012 - ROS-analyse

Detaljer

ROS-analyser av vannverk - Mattilsynets forventninger og erfaringer. Erik Wahl seniorinspektør Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal

ROS-analyser av vannverk - Mattilsynets forventninger og erfaringer. Erik Wahl seniorinspektør Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal ROS-analyser av vannverk - Mattilsynets forventninger og erfaringer Erik Wahl seniorinspektør Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal Norsk vannforening, fagdag 19.9.2011 Regelverkskrav

Detaljer

Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer

Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer Seksjonssjef Ola Krogstad Mattilsynet DK for Romsdal Krav regelverk knyttet til ledningsnett Drikkevannsforskriften

Detaljer

Beredskapsplaner for drikkevannsforsyningen Mattilsynet sin rolle

Beredskapsplaner for drikkevannsforsyningen Mattilsynet sin rolle Beredskapsplaner for drikkevannsforsyningen Mattilsynet sin rolle Anna Walde Mattilsynet Distriktskontoret for Bergen og omland DIHVA - Svartediket 22.06.2010 Leveringssikkerhet og beredskap Drikkevannsforskriften

Detaljer

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 rettet mot vannverkenes ledningsnett

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 rettet mot vannverkenes ledningsnett Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 rettet mot vannverkenes ledningsnett Erik Wahl, seniorinspektør, veterinær Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal erik.wahl@mattilsynet.no VA-dagenene

Detaljer

Hvordan Mattilsynet vil gjennomføre tilsyn innen vannforsyningssektoren

Hvordan Mattilsynet vil gjennomføre tilsyn innen vannforsyningssektoren Hvordan Mattilsynet vil gjennomføre tilsyn innen vannforsyningssektoren Morten Nicholls Tilsynsmyndigheter Mattilsynets distriktskontorer (DK) I praksis blir tilsynet begrenset til de godkjenningspliktige

Detaljer

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007 Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder MATTILSYNETS KAMPANJE I 2006/ 2007 Landsomfattende tilsynskampanje:

Detaljer

Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn

Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn Regiondirektør i Mattilsynet Karina Kaupang 03.11.10 Tilsyn med drikkevann en av mange oppgaver for

Detaljer

Nødvann. Bla bla bla

Nødvann. Bla bla bla Nødvann Bla bla bla Nødvann = Tilkjørt vann Samarbeidspartnere: Oslo kommune /VAV Nedre Romerike Vannverk IKS sine eierkommuner Bærum kommune Asker kommune Oppegård kommune Ski kommune Ås kommune Prosjekter

Detaljer

Beredskap rammeverket

Beredskap rammeverket Beredskap rammeverket Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov

Detaljer

Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn

Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn Morten Nicholls MATPRODUKSJON ANNET NÆRINGSLIV SERVERING VANNKILDE VANN- BEHANDLING BEFOLKNING NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRI DAGLIVARE MATTILSYNET

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

DISFVA Kviknes Hotell 13. 14. april 2011. Anna Walde Mattilsynet, Distriktskontoret for Bergen og omland

DISFVA Kviknes Hotell 13. 14. april 2011. Anna Walde Mattilsynet, Distriktskontoret for Bergen og omland Internkontroll og beredskapsplanlegging DISFVA Kviknes Hotell 13. 14. april 2011 Anna Walde Mattilsynet, Distriktskontoret for Bergen og omland Drikkevannsforskriften (DVF) 1. Formål Denne forskriften

Detaljer

Ny drikkevannsforskrift Mattilsynets fokusområder 2016/2017 HEVA-samling, Sandnessjøen

Ny drikkevannsforskrift Mattilsynets fokusområder 2016/2017 HEVA-samling, Sandnessjøen Ny drikkevannsforskrift Mattilsynets fokusområder 2016/2017 HEVA-samling, Sandnessjøen 05.10.2016 Liv Anne Sollie, Mattilsynet Avdeling Helgeland (kontorsted Mosjøen) Når kommer den nye drikkevannsforskriften?

Detaljer

Erfaringer fra utarbeidelse av beredskapsplanverk for små og mellomstore vannverk

Erfaringer fra utarbeidelse av beredskapsplanverk for små og mellomstore vannverk Erfaringer fra utarbeidelse av beredskapsplanverk for små og mellomstore vannverk Kjell Arild Ekeberg - Norconsult AS Norsk Vannforening 22. juni 2010 - Beredskap innen vannforsyningen Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Risikobasert prøvetaking på ledningsnett

Risikobasert prøvetaking på ledningsnett VA-dagene Innlandet 9. og 10. November 2010 Risikobasert prøvetaking på ledningsnett Elisabeth Harrang Seniorinspektør Mattilsynet Distriktskontoret for Valders og Gjøvikregionen, kontorsted Gjøvik 61

Detaljer

Hygieniske barrierer. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann

Hygieniske barrierer. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann Hygieniske barrierer Heva-seminar 06.03.2013 Line Kristin Lillerødvann Hygieniske barrierer, lovgrunnlag Drikkevannsforskriften 3, punkt 2, definisjon: «Naturlig eller tillaget fysisk eller kjemisk hindring,

Detaljer

Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor?

Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor? Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor? Kjartan Reksten Lover, forskrifter og myndighetsforhold

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Ledningsnett ved norske vannverk

Ledningsnett ved norske vannverk Ledningsnett ved norske vannverk To prosjekt som har gitt økt innsikt om helsemessige forhold og bedre grunnlag for tilsyn Erik Wahl, Mattilsynet, Norge erik.wahl@mattilsynet.no Møte for AG FoU, krisberedskap

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten Forventninger.. overordnet helhetlig Antall per 100 ml vann Kilder Råvannskvalitet Maridalsvannet. Råvannskvalitet / barrierer i vannbehandlingen (Oset).

Detaljer

KRAV TIL TRYGGE DRIFTSKONTROLLANLEGG, BEDRE DRIFT OG LEVERINGSSIKKERHET

KRAV TIL TRYGGE DRIFTSKONTROLLANLEGG, BEDRE DRIFT OG LEVERINGSSIKKERHET KRAV TIL TRYGGE DRIFTSKONTROLLANLEGG, BEDRE DRIFT OG LEVERINGSSIKKERHET Siv. Ing Arne J. Devold Norconsult AS September 2014 Operatørplass1 Operatørplass 2 Utalarmering Server Ethernet US002 US004 US001

Detaljer

Sikkerhet i driftsovervåking og internett i VA-bransjen. Elleke Bergersen-Wartena Avdelingsingeniør VA-prosjekt Harstad kommune

Sikkerhet i driftsovervåking og internett i VA-bransjen. Elleke Bergersen-Wartena Avdelingsingeniør VA-prosjekt Harstad kommune Sikkerhet i driftsovervåking og internett i VA-bransjen Elleke Bergersen-Wartena Avdelingsingeniør VA-prosjekt Harstad kommune Bakgrunn Anbefalinger Bakgrunn: til landets vannverk om sikkerhets- og beredskapstiltak

Detaljer

Folkemøte Vannvåg. Forurenset drikkevann

Folkemøte Vannvåg. Forurenset drikkevann Folkemøte Vannvåg Forurenset drikkevann Vannverk, nedslagsfelt og kraftlinje Vannverk, nedslagsfelt og kraftlinje Historikk 30.11.10 - Kart som viser traseene for linja til Fakken. 13.1.11 Tilbakemelding

Detaljer

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING...

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: INNHOLD DEL : BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET

Detaljer

Hva bør endres ved kommende revisjon av drikkevannsforskriften? Innspill fra Bergen kommune. Anna Walde VA-etaten, Bergen kommune

Hva bør endres ved kommende revisjon av drikkevannsforskriften? Innspill fra Bergen kommune. Anna Walde VA-etaten, Bergen kommune Hva bør endres ved kommende revisjon av drikkevannsforskriften? Innspill fra Bergen kommune Anna Walde VA-etaten, Bergen kommune Generelle kommentarer Definisjoner og språkbruk «Akademiske» definisjoner/språkbruk

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013 Norsk vannforsyningsstruktur er preget av mange små og få store vannverk. De fleste vannverk forsyner færre enn 500 personer hver, mens mer enn 80 % av befolkningen er knyttet til vannverk som hver forsyner

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014 Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse WHOs protokoll for vann og helse - Nasjonale myndigheter plikter

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 3. MÅL FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP... 3 4. BEREDSKAPSSITUASJONER, RISIKOFORHOLD... 3 5. ADMINISTRATIVE FORHOLD...

Detaljer

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 One Voice AS 27 ansatte 100% norskeid selskap etablert i 2006 Ansatte er sikkerhetsklarert på nivå hemmelig Eget beredskapsplanverk og beredskapsorganisasjon

Detaljer

VA-DAGENE FOR MIDT-NORGE 2015

VA-DAGENE FOR MIDT-NORGE 2015 VA-DAGENE FOR MIDT-NORGE 2015 Geir Baustad Fagansvarlig VA Stjørdal kommune Historiske hendelser innen svikt i vannforsyningen i Stjørdal Lynnedslag kritiske lokale «brudd» menneskelig svikt PROSESS-SKJEMA

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

Tema. Generelt om utfordringer ifm ekstremvær. Tilbakeblikk - storflommen i 1995. Utvikling av helseberedskapen siden 1995

Tema. Generelt om utfordringer ifm ekstremvær. Tilbakeblikk - storflommen i 1995. Utvikling av helseberedskapen siden 1995 Flom og drikkevann Hva lærte vi av storflommen i 1995 og hvordan ser HOD på problemene som brudd i vannforsyningen kan medføre? Forening for Vassdragspleie og Vannhygiene, 17. oktober 2007, Kjetil Tveitan

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON.

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENS-UTREDNING TILLEGGSNOTAT NR 03 VANNFORSYNINGEN 24.02.2014 Forsvarsbygg kampflybase FORORD Forsvarsbygg oversendte forslag til

Detaljer

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Kommunalteknikk 2008 Odd Atle Tveit Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Prosedyrer i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva

Detaljer

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Risk Management Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS 26.11.2015 Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern

Detaljer

Hygieniske barrierer, drikkevannsforskrift og WSP

Hygieniske barrierer, drikkevannsforskrift og WSP Hygieniske barrierer, drikkevannsforskrift og WSP Kjetil Furuberg, Vanndagene på Vestlandet 2016 Hvordan skal jeg være sikker på at jeg alltid leverer et godt drikkevann? Dagens meny Barriere begrepet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Nasjonalt tilsynsprosjekt 2012 DRIKKEVANN TILSYN MED LEDNINGSNETT

SLUTTRAPPORT. Nasjonalt tilsynsprosjekt 2012 DRIKKEVANN TILSYN MED LEDNINGSNETT Dato: 17.4.2013 SLUTTRAPPORT Nasjonalt tilsynsprosjekt 2012 DRIKKEVANN TILSYN MED LEDNINGSNETT Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekter Vannlekkasje Trondheim vannverk. Foto: Erik Wahl Mattilsynets nasjonale

Detaljer

VA miljøblad vatn til brannsløkking. Magne Kløve Siviling VAR, Asplan Viak - Tønsberg

VA miljøblad vatn til brannsløkking. Magne Kløve Siviling VAR, Asplan Viak - Tønsberg VA miljøblad vatn til brannsløkking Magne Kløve Siviling VAR, Asplan Viak - Tønsberg Oversikt over krav til brannvann tall fra hpv Molde (noen år tilbake) NBF's håndbok 10 10 20 25-? Hs,kum NTNU 21/85

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Fagdag privat vann og avløp Private drikkevannskilder Mattilsynets rolle

Fagdag privat vann og avløp Private drikkevannskilder Mattilsynets rolle Fagdag privat vann og avløp Private drikkevannskilder Mattilsynets rolle Elisabeth Harrang, Mattilsynet Valdres- og Gjøvikregionen Hamar 24. februar 2012 Om meg Utdannet Næringsmiddelteknolog («matingeniør»)

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Overordnet IT beredskapsplan

Overordnet IT beredskapsplan Overordnet IT beredskapsplan Side 1 av 7 Overordnet IT beredskapsplan NB! Innholdet i denne malen må tilpasses til egen virksomhet. Det kan medføre utfylling av ytterligere informasjon og/eller sletting

Detaljer

Beredskapsøvelser. Trude Haug 16.03.2016

Beredskapsøvelser. Trude Haug 16.03.2016 Beredskapsøvelser Trude Haug 16.03.2016 1 Forslag i utkast til ny Drikkevannsforskrift: 21. Beredskap Vannverkseieren skal sikre at det gjennomføres nødvendige beredskapsforberedelser og utarbeides beredskapsplaner

Detaljer

KILDESIKRING I PRAKSIS

KILDESIKRING I PRAKSIS KILDESIKRING I PRAKSIS Vannforeningen 2007 05.11.2007 TORE FORSETH Mattilsynet - Distriktskontoret for Gauldal KILDESIKRING I PRAKSIS - DISPOSISJON Hva er små vannforsyningssystem? Utfordringer Grunnvann

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Lover og forskrifter. Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene Atle Wold, Mattilsynet

Lover og forskrifter. Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene Atle Wold, Mattilsynet Lover og forskrifter Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene, Mattilsynet 2005 1 Lover og forskrifter - næringsmiddelforskrifter Innhold FORSKRIFT OM NÆRINGSMIDDELHYGIENE

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

Råd for utvelgelse av representative prøvepunkter. Jens Erik Pettersen Avd. for vannhygiene

Råd for utvelgelse av representative prøvepunkter. Jens Erik Pettersen Avd. for vannhygiene Råd for utvelgelse av representative prøvepunkter Jens Erik Pettersen Avd. for vannhygiene Vannforeningen 15. februar 2010 To ord om hva som vil bli vektlagt i EUs reviderte drikkevannsdirektiv med fokus

Detaljer

Hvilke konsekvenser får revidert drikkevannsdirektiv for norsk vannforsyning? Truls Krogh Avdeling for vannhygiene

Hvilke konsekvenser får revidert drikkevannsdirektiv for norsk vannforsyning? Truls Krogh Avdeling for vannhygiene Hvilke konsekvenser får revidert drikkevannsdirektiv for norsk vannforsyning? Truls Krogh Avdeling for vannhygiene HACCP Hazard Analysis (and) Critical Control Point 1. Identifisere alle farer 2. Identifisere

Detaljer

Hvordan sikre seg at man gjør det man skal?

Hvordan sikre seg at man gjør det man skal? Beredskapsforskriften og krav om ROS-analyser. Hvordan sikre seg at man gjør det man skal? Roger Steen NVE, Beredskapsseksjonen rost@nve.no Tenk igjennom hva som kunne vært konsekvensene for ditt selskap

Detaljer

Da Oslo-vannet skulle kokes. Vannforeningen 25. august 2008 Sigurd Grande Produksjonsdirektør Beredskapsleder

Da Oslo-vannet skulle kokes. Vannforeningen 25. august 2008 Sigurd Grande Produksjonsdirektør Beredskapsleder Da Oslo-vannet skulle kokes Vannforeningen 25. august 2008 Sigurd Grande Produksjonsdirektør Beredskapsleder 1 Da Oslo-vannet skulle kokes Opptakten til hendelsen: Fredag 05.10. mottok VAV melding fra

Detaljer

Tema for tilsyn 2011

Tema for tilsyn 2011 Funn på tilsyn 2011 11. januar 2012 Johannes Sjo Steinsvåg Seksjon for beredskap Tema for tilsyn 2011 Standard tilsyn: Drift og ggjenoppretting gunder ekstraordinære forhold Risiko- og sårbarhetsanalyser

Detaljer

AKTUELLE LØSNINGER FOR PROVISORISK DESINFISERING PÅ LEDNINGSNETT. Krav til vannverkseier Oppbevaring og behandling av klor Metoder og løsninger

AKTUELLE LØSNINGER FOR PROVISORISK DESINFISERING PÅ LEDNINGSNETT. Krav til vannverkseier Oppbevaring og behandling av klor Metoder og løsninger AKTUELLE LØSNINGER FOR PROVISORISK DESINFISERING PÅ LEDNINGSNETT Krav til vannverkseier Oppbevaring og behandling av klor Metoder og løsninger Krav til vannverkseier Drikkevann skal, når det leveres til

Detaljer

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no Kritisk infrastruktur og forskning - Samspillet mellom VA og annen infrastruktur (El, veg, tele) -Eksempler på hva som er gjort nasjonalt og internasjonalt - Hva bør bli gjort? Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

Byggeår: 1986 Antall tilkn.: Se oversikt komm. vannverk

Byggeår: 1986 Antall tilkn.: Se oversikt komm. vannverk 1) LISMAJAVRI VANNVERK Byggeår: 1986 Antall tilkn.: Se oversikt komm. vannverk Hovedplan: Vannverket er bygget etter hovedplan for vannforsyning, fase 2-del A, april -82, og tidligere godkjent av SIF Hovedkilde:

Detaljer

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls.

Er dagens vannbehandlingsanlegg. Av Morten Nicholls. Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Av Morten Nicholls. Grunnleggende forutsetninger Drikkevann skal være helsemessig trygt alle steder i Norge. Drikkevann basert på overflatevann skal som minimum

Detaljer

Hygieniske utfordringer ved felles drift av vann og avløpsanlegg.

Hygieniske utfordringer ved felles drift av vann og avløpsanlegg. Hygieniske utfordringer ved felles drift av vann og avløpsanlegg. Med tanke på en helsemessig betryggende vannforsyning Marit Sveberg, Fagansvarlig VA-Tekniske anlegg og prosess 1 Organisering 2007 Tjenesteområde

Detaljer

Lover og forskrifter. Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene Mattilsynet

Lover og forskrifter. Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene Mattilsynet Lover og forskrifter Forskrifter om næringsmiddelhygiene og internkontroll og ulike særforskrifter om hygiene 1 Lover og forskrifter - næringsmiddelhygiene Innhold UTVIKLING AV REGELVERK...2 FORSKRIFT

Detaljer

Tilbakestrømmingssikring i vannforsyningssystemer?

Tilbakestrømmingssikring i vannforsyningssystemer? Tilbakestrømmingssikring i vannforsyningssystemer? Magnar Katla, Asplan Viak AS magnar.katla@asplanviak.no Tilbakestrømming Forurenset vann fra abonnent strømmer inn på drikkevannsnettet eller internt

Detaljer

forskrift. Hvor står vi i dag uten 4 og hva skjer?

forskrift. Hvor står vi i dag uten 4 og hva skjer? Restriksjoner i nedbørfeltet, 4 og lokal forskrift. Hvor står vi i dag uten 4 og hva skjer? Anna Walde Spesialinspektør DK - Bergen og omland 23.08.2007: VA-Bergen anmoder Mattilsynet om fastsettelse av

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

Kokevarsel, soner og informasjon fra Mattilsynet HEVA-samling 13-14.02.2013

Kokevarsel, soner og informasjon fra Mattilsynet HEVA-samling 13-14.02.2013 Kokevarsel, soner og informasjon fra Mattilsynet HEVA-samling 13-14.02.2013 Mattilsynet v/ Kim Stene (Sør-Helgeland) og Liv Anne Sollie (Midt- og Nord-Helgeland) Kokevarsel Kokevarsel som (haste-)tiltak

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Nødvannforsyning i praksis. Audun Roalkvam / Sigmund Berge

Nødvannforsyning i praksis. Audun Roalkvam / Sigmund Berge Nødvannforsyning i praksis Audun Roalkvam / Sigmund Berge 1 Det beste vannet får du fra springen IVAR leverer drikkevann til 270 000 mennesker. Det nye UV-anlegget på Langevatn ble satt i drift 2007 Det

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit. Tiltak for sikker drift av vannledningsnett

VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit. Tiltak for sikker drift av vannledningsnett VA-dagene for Innlandet 2009 Odd Atle Tveit Tiltak for sikker drift av vannledningsnett Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Våre rutiner i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva gjør vi

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HOLE VANNVERK Råvann-vannbehandling-ledningsnett organisering-krisetiltak

BEREDSKAPSPLAN HOLE VANNVERK Råvann-vannbehandling-ledningsnett organisering-krisetiltak BEREDSKAPSPLAN HOLE VANNVERK Råvann-vannbehandling-ledningsnett organisering-krisetiltak Rev. des.06 1-Innledning Interkontrollhåndboken for Hole vannverk omhandler det meste som skal inngå i en beredskapsplan.

Detaljer

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020 Kommunedelplan vann Planperiode 2013-2020 1 Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsetting for vannforsyningen,

Detaljer

Risikovurdering og Beredskap. Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset

Risikovurdering og Beredskap. Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset Risikovurdering og Beredskap Bjørn Haug Enhetsdirektør Prehospitale tjenester Helgelandssykehuset Hva er beredskap? Hverdagsberedskap vs. kriseberedskap Håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede

Detaljer

Samling for Norges beste beredskapsteam - KBO i Molde 27. 28. mai 2009 -

Samling for Norges beste beredskapsteam - KBO i Molde 27. 28. mai 2009 - Samling for Norges beste beredskapsteam - KBO i Molde 27. 28. mai 2009 - Arthur Gjengstø seksjonssjef, beredskapsseksjonen epost: argj@nve.no; mobil: 48 12 74 98 Velkommen Til Norges beste fylke Til informasjon,

Detaljer

Praktisk bruk av vannprøver

Praktisk bruk av vannprøver Praktisk bruk av vannprøver VA-dagane på Vestlandet 2015, DIHVA Anna Walde, Vann- og avløpsetaten 1 Krav til prøvetaking Drikkevannsforskriften (dvf): 10 Krav til dokumentasjon ved søknad om godkjenning

Detaljer

Risikofaktorer for akutt forurensing i vannforsyningen Når, hvor og hvorfor? Noen glimt fra nord

Risikofaktorer for akutt forurensing i vannforsyningen Når, hvor og hvorfor? Noen glimt fra nord Risikofaktorer for akutt forurensing i vannforsyningen Når, hvor og hvorfor? Noen glimt fra nord Kartlegging av mulig helserisiko for abonnenter berørt av trykkløs vannledning ved arbeid på ledningsnettet

Detaljer

Tilskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark Fordeling av midler

Tilskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark Fordeling av midler Saknr. 14/6353-10 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Tilskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark 2014 - Fordeling av midler Innstilling til vedtak: Ut fra faglige kriterier og en gitt ramme på 575.000,-

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet Hvorfor kartlegge risikofaktorer 1 Hvordan kartlegge/simulere problemer Områder med høyt vannforbruk, lavt trykk, høybrekk med mer

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Brannvannskapasitet er bestemmende for arealbruk Einar Melheim, Norsk Vann

Brannvannskapasitet er bestemmende for arealbruk Einar Melheim, Norsk Vann Brannvannskapasitet er bestemmende for arealbruk Einar Melheim, Norsk Vann 1 Trenger vi et paradigmeskifte i tenkningen rundt brannvann? 2 Brannvannprosjekt i Norsk Vann 3 Gjennomført i 2015 og 2016 Avklare

Detaljer

VANNFORSYNING I RENNESØY

VANNFORSYNING I RENNESØY VANNFORSYNING I RENNESØY Status før 1980, (1977) Typisk øysamfunn, lite vann i tørkeperioder, infiser vann vår og høst Privat brønner Ikke vanlig å sjekke kvaliteten på vannet Innbyggerne måtte spare på

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN

BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN BEREDSKAPSPLAN FOR AKUTT FORURENSING PROSJEKTNR :730002 PROSJEKTNAVN: NADDERUDHALLEN VIKTIG KONTAKTPERSONER OG TELEFONNR. Se og telefonnummer under de enkelte kapittel Asker og Bærum brannvesen 110 Prosjektleder

Detaljer

Fokus på det juridiske grunnlaget for restriksjoner nedbørfeltet

Fokus på det juridiske grunnlaget for restriksjoner nedbørfeltet Fokus på det juridiske grunnlaget for restriksjoner nedbørfeltet 28. mars 2011 Sebastian Heyerdahl Seksjon for mattrygghet, HK Utgangspunktet Drikkevannsforskriften 14: Vannkilde og vannbehandling «Eier

Detaljer

VannforsyningsROS og beredskapsplanlegging. Fagtreff i Sogn og Fjordane, 12-13 mars 2013 COWI AS, Ane Gjesdal

VannforsyningsROS og beredskapsplanlegging. Fagtreff i Sogn og Fjordane, 12-13 mars 2013 COWI AS, Ane Gjesdal VannforsyningsROS og beredskapsplanlegging Fagtreff i Sogn og Fjordane, 12-13 mars 2013 COWI AS, Ane Gjesdal 1 Innhold Kartlegging av risiko og sårbarhet (ROS) Hensikt og mål Hvordan komme i gang Arbeidsmetode,

Detaljer

Scandpower Risk Management AS Postboks Kjeller. Risiko og sårbarhet. Arve Sandve. Norsk Vannforening, 17. oktober 2007

Scandpower Risk Management AS Postboks Kjeller. Risiko og sårbarhet. Arve Sandve. Norsk Vannforening, 17. oktober 2007 Scandpower Risk Management AS Postboks 3 2027 Kjeller Risiko og sårbarhet Arve Sandve Norsk Vannforening, 17. oktober 2007 Litt om Scandpower Konsulentselskap innen risiko/sikkerhet, beredskap, etc. Betjener

Detaljer

Beredskapsplan. Struktur og innhold

Beredskapsplan. Struktur og innhold Beredskapsplan Struktur og innhold 2 1. Planer for beredskap og krisehåndtering 1.1 Hensikt med dette dokumentet Hensikten med dette dokumentet er å gi et kortfattet forslag til en struktur (oppbygning

Detaljer

Skjema for egen evaluering

Skjema for egen evaluering Underlagt taushetsplikt etter energiloven 9-3 jf bfe 6-2. Unntatt fra innsyn etter offentleglova 13. (når utfylt) Skjema for egen evaluering Beskyttelse av driftskontrollsystem Dato for gjennomgang: Ansvarlig

Detaljer