KRAVPUNKT 1: INTERNKONTROLL OG ANSVAR FOR VANN SOM LEVERES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAVPUNKT 1: INTERNKONTROLL OG ANSVAR FOR VANN SOM LEVERES"

Transkript

1 Veiledning til tilsynsmal med virkemiddelbruk Kravpunktene gjennomgås her i den rekkefølgen de står i prosjektveilederen. Rekkefølgen til kravpunktene i tilsynsmalen går ikke an å justere. Dette er en begrensning i MATS. Kravpunktene i kravpunktmalen som ligger vedlagt prosjektveilederen har imidlertid riktig rekkefølge og kan benyttes som støtte. Alle kravpunktene i tilsynsmalen er obligatoriske inkludert spørsmålene under utdyping i valgt mal. Under nærmere utdyping av kravpunktet ligger mer informasjon og flere spørsmål som kan stilles avhengig av blant annet inspektørens skjønn og vannverkets størrelse. I forberedelsen til revisjonene anbefales å bruke beredskapsveilederen, «Sikkerhet og beredskap i vannforsyningen veiledning», se vedleggene til prosjektveilederen. KRAVPUNKT 1: INTERNKONTROLL OG ANSVAR FOR VANN SOM LEVERES Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art og omfang. For egen vannforsyning til en enkelt husholdning gjelder ikke kravet om internkontroll. Vannverkseier skal gjennom internkontrollen ha kartlagt mulige farer forbundet med drikkevannets helsemessige trygghet og ha styring med punkter og prosesser som er kritiske. ROS-analyse er en del av vannverkets internkontrollsystem. I dette tilsynsomfanget er det først og fremst fokus på ROS-analysen og ikke øvrig internkontroll. Det skal sjekkes at alle hovedmomenter i ROS-analysen er med, samt ta stikkprøver for mer dybdeundersøkelse av ROS-analysen. Omfatter ROS analysen hele vannforsyningssystemet fra nedbørsfelt til mottaker? Fremkommer det tiltak for å senke risiko og blir disse fulgt opp? Er det fastsatt og fulgt opp dimensjonerende hendelser for beredskapen (se beredskapsveilederen side 41-44)? Dekker ROS-analysen fravær av nøkkelpersonell? Gjennomgang av hele ROS analysen kan bli for omfattende for store vannforsyninger. Sjekk at tiltak er fulgt opp og lukket samt at ROS er revidert etter dette. ROS-analysen skal være et levende system. En ROS analyse skal ta for seg hele vannforsyningen med alle vannkilder, behandlingsanlegg, høydebasseng og transportsystem. Den skal ta for seg spesifiserte hendelser og se om det er mulig å iverksette forebyggende og/eller konsekvensreduserende tiltak. Det er viktig at disse tiltakene følges opp og gjennomføres av vannverket og deretter kvitteres ut av ROS analysen slik at den gjenspeiler den reelle risikoen i vannforsyningen. Vannverkseier må i tilstrekkelig grad kunne redegjøre for og dokumentere ROS analysen. Kravet til detaljeringsgrad må tilpasses vannverkets størrelse, organisering og oppbygging: Er det i ROS analysen vurdert leveringssikkerhet, kjemisk kvalitet (forurensing med kjemikalier) og mikrobiologisk kvalitet (forurensing med bakterier, virus og parasitter)? Er det gjort realistiske og korrekte vurderinger? Er ROS analysen revidert og viser reel risiko? Er det fremkommet hendelser ut fra ROS analysen som ikke kan styres gjennom forebyggende tiltak. Hva ligger til grunn for denne vurderingen? Er det laget beredskapsplaner for disse?

2 ROS ikke gjennomført: Varsle vedtak om gjennomføring av ROS. ROS delvis gjennomført, men det mangler vurdering av deler av vannforsyningen. Det er ikke gjort realistiske vurderinger: Varsle vedtak om revidering og gjennomføring av ROS Tiltak etter ROS ikke fulgt opp: Varsle vedtak om revisjon av ROS. Vurdere tiltakene og risiko ved at disse ikke er gjennomført og om det er behov for å varsle vedtak for gjennomføring av disse. ROS ikke revidert slik at den viser reell risiko: Varsle vedtak om revidering av ROS. Det er ikke utarbeidet beredskapsplaner i henhold til ROS: Varsle vedtak om utarbeidelse av beredskapsplaner. Hjemmel: Drikkevannsforskriften 11, 1. og 2. ledd, jf også Drikkevannsforskriften 5, 4. ledd og Beredskapsplanforskriften 3 KRAVPUNKT 2: BEREDSKAPSPLAN Beredskapsplanen skal ha som mål å opprettholde forsyning av helsemessig trygt drikkevann til mottakerne under alle forhold. Beredskapsplanen skal beskrive vannverkets tiltak for å håndtere uønskede hendelser. Beredskapsplanen skal være forankret i ROSanalysen. Har vannverket utarbeidet skriftlig beredskapsplan? Er planen egnet for å nå målet om å begrense skaden ved en uønsket hendelse? Er planen planen samordnet med eventuelt integrert i overordnet kommunal beredskapsplan? Finnes en henvisning til kommunal beredskapsplan i vannverkets planverk? Finnes det en henvisning til vannverkets beredskapsplan i den kommunale beredskapsplanen? Målet med å ha beredskap er å begrense skaden når en uønsket hendelse oppstår, samt å hindre at det kan skje igjen. Beredskapsplanen med tiltakskort må være brukervennlig og relevant. Omfatter planen alle deler av vannforsyningen? Hvordan oppdateres beredskapsplanen? - Hvem er ansvarlig? - Foretas jevnlige revisjoner? - Hvordan dokumenteres det? Det er ikke utarbeidet beredskapsplan: Varsle vedtak om utarbeidelse. Ikke rutine for revisjon av beredskapsplanen: Varsle vedtak Beredskapsplanen har ikke aksjonsplaner for alle dimensjonerende hendelser: Varsle vedtak om revidering Hjemmel Drikkevannsforskriften 11, 2.ledd. KRAVPUNKT 3: BEREDSKAPSØVELSER en

3 Beredskapsøvelser skal i sum øve/trene alt aktuelt mannskap i beredskap. Utstyr beregnet brukt i beredskap skal testes med jevne mellomrom. Øvelser kan være i ulik form og omfang og skal være tilpasset vannverkenes størrelse og organisasjon. Hensikten med øvelse over tid er å teste hele beredskapsplanen. Utdyping i mal Er det gjennomført beredskapsøvelser? Hvilke type øvelser er dette? Har øvelsene også inkludert kommunen og andre involverte parter? Har dere evaluert øvelsene? Har dere vurdert og eventuelt iverksatt forbedringstiltak etter evaluering av øvelsene? -Hvordan blir øvelsene planlagt og gjennomført? -Hvor ofte? -Hvordan sikrer vannverket at hele planen blir øvd over tid? -Blir øvelsene dokumentert, fulgt opp og validert? -Hvordan blir avvik fulgt opp og lukket? -Hvordan sikres tilgang på nødvendig materiell (teknisk utstyr og lignende)? Kompetent og øvet personell Hvordan sikrer vannverket at personell som er tiltenkt oppgaver i en beredskapssituasjon er tilstrekkelig øvet til å håndtere sine oppgaver? Hvordan sikrer vannverket at aktuelt personell er tilgjengelige i en krisesituasjon? Vannverket mangler rutiner for beredskapsøvelser: Varsle vedtak om å utarbeide rutiner. Vannverket har rutiner for beredskapsøvelser, men følger ikke rutinene: Varsle vedtak om å etterleve planen. Vannverket mangler utstyr for å gjennomføre beredskapsplanen: Varsle vedtak om å sikre nødvendig utstyr. Hjemmel: Drikkevannsforskriften 11, jf Beredskapsplanforskriften 7. KRAVPUNKT 4: DRIFTSKONTROLL (DKS) OG IKT-SYSTEMER Vannverkseier må redegjøre for og dokumentere hvilken styring de har med DKS og IKTsystemene, om nødvendig gjennom en ROS-analyse. Systemet bør tilpasses vannverkets størrelse, organisering og oppbygging. Vannverket må etablere planer og systemer som omhandler svikt eller bortfall av DKS og IKT-systemene. Se på DKS/IKT-system. Har vannverket god kontroll med DKS/IKT-system og overvåkes systemene effektivt? Hvordan fanges avvik opp og hvordan følger man opp avvik? Er DKS og IKT-systemene omfattet av vannverkets ROS-analyser? For kommunale vannverk: Gjelder dette også systemer andre IKT-systemer felles for kommunen og som er vannverket er avhengig av? Er det rutiner og planer for opplæring av personale i IT-sikkerhet? Er roller og ansvar for DKS og IT-sikkerhet beskrevet, for eksempel i en ITsikkerhetspolicy? Loggføres sikkerhetshendelser? Har vannverket redundans/dublering av viktige IKT-systemer?

4 I hvilken grad kan vannverket opprettholde drift dersom DKS og IKT-systemene faller ut (kan aktuelle anleggsdeler driftes med manuell styring)? Hvilke beredskapsplaner foreligger for å sikre drift ved utfall av DKS og/eller IKTsystemer? Vannverket har ikke vurdert disse punktene i tilstrekkelig grad eller ikke har etablert hensiktsmessige drifts- og beredskapsplaner for dette: Varsle vedtak om å etablere slike planer. Vedtaket bør i tilstrekkelig grad presisere hva planene bør inneholde. Planene har vesentlige mangler på punkt nevnt ovenfor: Varsle vedtak om å revidere planen i henhold til de aktuelle manglene. I vedtaket bør det presiseres hva som mangler. Nødvendig ROS-analyse er ikke er dokumentert på dette området: Varsle vedtak om å utføre og dokumentere slik ROS-analyse, eventuelt med spesifisert innhold, for eksempel i punktene nevnt ovenfor her. Dette kan eventuelt samordnes med ROS-analyse på andre spesifiserte områder. Hjemmel: Drikkevannsforskriften 11,1. og 2.ledd, 5, 3. og 4.ledd. KRAVPUNKT 5 Kontroll av fysisk adgang Vannverkseier må kunne redegjøre for og dokumentere kontroll med fysisk adgang til vannverkets bygninger og anlegg. Kravene må tilpasses vurdering av trusselbilde i samfunnet generelt og lokalmiljøet spesielt, samt sårbarheten for den enkelt bygning/anlegg. Eksempel på vurdering av trusselbilde: Hvilke trusler er det vannverket står ovenfor av menneskelig villet aktivitet? Hvilke sikring har vannverket av sine anlegg for innbrudd? Har vannverket et system for å registrere innbrudd, forsøk på innbrudd inkludert registrering av at uvedkommende har skaffet seg adgang til vannverkets bygninger/anlegg? Tas det imot besøk på aktuelle anlegg? I så fall er det gjort vurderinger av risiko ved dette? Sjekkliste for sårbarhet: Er det forekommet innbrudd e.l. på andre bygninger/anlegg i lokalmiljøet? Hvilke anleggsdeler i vannverket er det adgang til fritt vannspeil eller mulighet for forurensing av vannet? Er det mulighet til å manipulere ventiler eller brytere i anlegget, slik at det påvirker levering av vann til mottakere på en kritisk måte? Sjekkliste for typer og system for adgangskontroll: Er det låste porter, dører, vinduer, adkomstluker, stiger o.l. Er låsene FG-godkjente? Er det systemlås med restriksjoner på kopiering av nøkler? Ved eventuelt utlån av nøkler: Er det sporbar loggføring av utlån og retur? Finnes innbruddsvarsling med bevegelsessensor?

5 Er det etablert videoovervåking? Er eventuelt varslingssystem for adgangskontroll koblet til driftskontrollsystem? Er det rutiner for testing av systemet for adgangskontroll og varsling? Er det etablert beredskapsplaner for håndtering av uautorisert inntrengning i vannforsyningssystemet? Hva inneholder denne? Oppfølging av anlegg med og uten alarm: Hvor ofte blir anlegg uten alarm besøkt? Hvordan følges alarmer opp? Vannverket har ikke vurdert disse punktene i tilstrekkelig grad eller har ikke etablert hensiktsmessige drifts- og beredskapsplaner for dette: Varsle vedtak om å etablere slike planer. Varselet bør i tilstrekkelig grad presisere hva planene bør inneholde. Planene har vesentlige mangler på punkt nevnt ovenfor: Varsle vedtak om å revidere planene i henhold til de aktuelle manglene. I varselet bør det presiseres hva som mangler. Vannverket har ikke nødvendige system for adgangskontroll: Varsle vedtak om å etablere dette (dette forutsetter at utstyret vurderes som nødvendig ut fra observasjoner og fortolkning av regelverk). Hjemmel: Drikkevannsforskriften 11,1. og 2.ledd, jf 5,3. og 4.ledd. KRAVPUNKT 6 Strømforsyning Vannverkseier skal sørge for at det utarbeides driftsplaner og beredskapsplaner som sikrer levering av helsemessig trygt vann til alle mottakere, også ved svikt i levering av strøm til alle deler av vannforsyningssystemet som er avhengig av strømforsyning. Planene må omfatte alle typer svikt i levering av strøm som er kritisk for vannforsyningssystemets funksjon (inkludert kortvarig bortfall eller spenningsvariasjon som kan påvirke for eksempel UVanlegg). Kravet til detaljeringsgrad må tilpasses vannverkets størrelse, organisering og oppbygging. Er det etablert alternativ strømforsyning som sikrer vannforsyning i hele ledningsnettet? Det må avklares om den alternative strømforsyningen er i stand til å drifte aktuell anleggsdel (hele vannbehandlingen) eller alternativt bare å sikre signaloverføring. Hvilke rutiner har man for å undersøke at den alternative strømforsyningen virker? Hvor lenge varer alternativ strømforsyning? Utdyping av punktet over om alternativ strømforsyning: o Strømaggregat Stasjonært Mobilt, i så fall er dette reservert for vannverket? Er vannverket klargjort for tilkobling? o UPS anlegg o Magasinkapasitet i høydebasseng

6 o Hvordan er drivstofftilgangen sikret? Hva er konsekvensen av strømbortfall hvis dette fører til svikt i (deler av) vannbehandling og/eller svikt i leveransen av vann? (også under påregnelige variasjoner i råvannskvalitet og ved maksimalt dårlig råvannskvalitet). o o o Trykkløst nett fare for innsug av forurenset vann? Bortfall av vann til mottaker og mottakernes sårbarhet for dette; Alle, eller en andel av mottakerne Bortfall av vann etter en viss tid (på grunn av lagerkapasitet i høydebasseng) Bortfall av driftskontrollsystem, varslingssystem på ulike anleggsdeler For vannverk som ikke har fast nødstrøm Sannsynlighet for svikt i strømforsyning, for eksempel basert på historisk kjennskap til strømbortfall, og om nødvendig med mer konkret dokumentasjon fra strømleverandør De enkelte anlegg-komponentenes avhengighet/sårbarhet ved strømbortfall eller spenningsvariasjoner. Varslingssystem ved strømbortfall til aktuelle anleggsdeler, vil varsling fungere ved strømbortfall? Vannverket har ikke nødvendig utstyr for å sikre nødvendig strømforsyning (blant annet i henhold til aktuelle størrelseskategorier for vannverk som angitt her), for eksempel ikke har (tilgang til) strømaggregat eller har ikke nødvendig UPS-anlegg: Varsle vedtak om å etablere slikt utstyr (dette forutsetter at utstyret vurderes som nødvendig ut fra observasjoner og fortolkning av regelverk). Alternativt kan det pålegges at nødvendige anleggsdeler klargjøres for tilkobling til nødstrøm. Hjemmel: Drikkevannsforskriften 11, 1. og 2.ledd KRAVPUNKT 7 Reserve- og nødvannsforsyning Noen aktuelle definisjoner: Reservevann Leveranse av drikkevann ved bruk av alternativ hovedvannkilde og med distribusjon gjennom det ordinære ledningsnettet. Krisevann/katastrofekilder Vannforsyningen gjennom ordinært ledningsnett, men som ikke er av drikkevannskvalitet, blant annet for å opprettholde trykk på ledningsnettet. Vann til sanitær bruk og brannvann i tilstrekkelig grad. Nødvann Leveranse av vann til drikke og personlig hygiene distribuert uten bruk av det ordinære ledningsnettet. : Vannverket skal gjennom sine ROS-analyser og beredskapsplaner ha vurdert behovet for reservevann dersom hovedkilden har for liten kapasitet, blir forurenset eller settes ut av drift av andre årsaker. Vannverkseier må ha vurdert tiltak som settes i verk ved svikt i vannforsyningen når vann ikke kan leveres til mottakere innenfor normal drift. Forhold som

7 kan utløse behov for reserve- eller nødvannsforsyning vil være knyttet til både kvalitet og mengde. Har vannverket vurdert og avdekket sårbarheter som kan kreve alternativ vannforsyning? Har vannverket reservevannverk/kilder som tilfredsstiller drikkevannsforskriftens kvalitetskrav? Har vannverket en instruks/innsatsplan for nødvannsforsyning? Har vannverket en liste over beredskapsutstyr (vanntanker, vannkanner, med mer)? Har vannverket en oversikt over sårbare mottakeres behov for nødvann? For å ha et alternativ til å levere vann til mat/drikke, sanitærbruk og brannvann, er det veldig viktig at vannverkene har et tilstrekkelig opplegg for reservevann og nødvann. Ved ekstraordinære forhold der det ikke er mulig å forsyne med drikkevannskvalitet, skal vannverkene ha et opplegg for krisevann for å kunne opprettholde trykk på ledningsnett, vann til sanitærbruk og brannvann. Kravene til reservevann, krisevann og nødvann må vurderes for det enkelte vannverk ut fra blant annet antall og type mottakere. For noen små vannverk vil det kunne være tilstrekkelig med planer for nødvannforsyning, for eksempel med avtale med kommunen om å kunne kjøre drikkevann fram med tankvogn. Krav til brannvann er ikke hjemlet i drikkevannsforskriften, og omfattes ikke av Mattilsynets tilsyn. Sjekkliste, spørsmålene brukes i den grad de er relevant: Har vannverket overføringsmuligheter fra nabovannverk? Eventuelt finnes det avtaler? Er levert vannmengde og ledningskapasiteten tilstrekkelig? Har ledningssystemet bassengkapasitet som i hovedsak dekker mer enn 10 timers vannbehov? Hvor mange mennesker blir uten vann i løpet av 1 3 timer? Har vannverket vanntanker større enn 1000 liter? Har vannverket bæreposer/engangskanner for vann ca 10 liter? Har vannverket egne opplegg for nødvann til sårbare abonnenter (for eksempel sykehus, sykehjem, barnehager og lignende)? Har vannverket mobile strømaggregater? Finnes det tilstrekkelig/nødvendig utstyr ved vannverket for provisoriske vannforsyninger, for eksempel slakger, hurtigkoplingsrør, mobile pumper og lignende. Har vannverket avtale med andre instanser om bistand? Vannverket har ikke vurdert behov for et opplegg med reserve- og nødvannsforsyning: Varsle vedtak om at vannverket må vurdere behovet og utarbeide rutiner. Vannverket har vannforsyning som er sårbar og ikke vurdert behov for alternative vannforsyninger: Varsle vedtak at vannverket må vurdere behov for vann utover standard kilder. Vannverket har ikke oversikt over sårbare mottakeres behov for reserve- og nødvannsforsyning: Varsle vedtak at sårbare mottakere kontaktes om deres behov. Her må det være en dialog for å legge til rette for mottak av reserve- og nødvannsforsyning.

8 Hjemmel: Drikkevannsforskriften 5, 11,2.ledd, jf 18. KRAVPUNKT 8 OPPLYSNINGS- OG VARSLINGSPLIKT TIL MOTTAKERNE AV VANNET Vannverkseier skal ha plan for varsling til sine mottakere. Denne varslingen må skje raskt, være presis og inneholde informasjon/veiledning slik at mottakerne kan iverksette egne tiltak. Vannverket må også vurdere behov for at planen skal omfatte varsling når mobilnettet er nede eller mottakerne ikke har telefon. Resultater fra vannprøvetakingen skal bearbeides og sammenstilles i statusrapporter eller på annen måte som den enkelte mottaker kan få lett tilgang til. For kommunale vannverk er det naturlig som et minimum å legge slik informasjon ut på kommunens hjemmesider. : Hvordan varsles mottakerne? Har vannverket en mal for hvilken informasjon varslingen minst må inneholde (hva har hendt, hvem berøres, fakta og konsekvens av hendelsen, hva må gjøres, etc.?) Har det vært nødvendig å gjennomføre en slik varsling og ble varslingen gjennomført? Var informasjonen som ble gitt tilstrekkelig? Finnes en oversikt over sårbare mottakere? Hva er kriteriene for utvelgelse? Hvilke rutiner er det for oppdatering? Vannverket må selv velge aktuelle systemer for varsling til mottakere, for eksempel: UMS-system eller andre tilsvarende systemer (automatisert oppringing, standard tale, varsling via SMS). Det må vurderes i hvilken grad dette når frem til alle mottakere og eventuelt supplering om ikke alle nås (mottakere som ikke har mobiltelefon og de som har telefon som er registrert på annen adresse ) Via e-post, er e-postlister oppdatert? Manuell oppringing i telefon. Brev i post. Kunngjøring i lokale medier. Planene må i tilstrekkelig grad angi kriterier for når det skal varsles og hvem som kan varsle. Eventuelle avgrenset varsling bare til utvalgte sårbare mottakere og i så fall liste over disse. Planen må da angi kriterier for når det skal gjøres slik avgrenset varsling. Vannverket har ikke vurdert disse punktene i tilstrekkelig grad eller har ikke etablert hensiktsmessige drifts- og beredskapsplaner for dette: Varsle vedtak om å etablere slike planer. Vedtaket bør i tilstrekkelig grad presisere hva planene bør inneholde Planene har vesentlige mangler på punkt nevnt ovenfor: Varsle vedtak om å revidere planene i henhold til de aktuelle manglene. I vedtaket bør det presiseres hva som mangler. Det er ikke dokumentert nødvendig ROS-analyse som grunnlag for planene på dette området: Varsle vedtak om å utføre og dokumentere slik ROS analyse, eventuelt med spesifisert innhold. Dette kan eventuelt samordnes med ROS-analyse på andre spesifiserte områder. Hjemmel varsling til mottakerne: Drikkevannsforskriften 6.

9 KRAVPUNKT 9 OPPLYSNINGS- OG VARSLINGSPLIKT TIL TILSYNSMYNDIGHETENE Ved overskridelse av vannkvalitetskravene skal vannverkseier varsle tilsynsmyndighetene slik det er bestemt i drikkevannsforskriften. Vannverket skal også varsle Mattilsynet ved svikt i vannmengde, for eksempel ved større rørbrudd. : I dette tilsynsomfanget er det fokus på beredskap og vannverkseiers plikt til å varsle Mattilsynet når det oppstår uønskede hendelser. Når varsles Mattilsynet? Hvordan varsles Mattilsynet? Er dette utført og var informasjonen som ble gitt tilstrekkelig? Har vannverket rett kontaktinformasjon til Mattilsynet? Hva er kriteriene for varsling? Vannverket har ikke vurdert disse punktene i tilstrekkelig grad eller har ikke etablert hensiktsmessige drifts- og beredskapsplaner for dette: Varsle vedtak om å etablere slike planer. Vedtaket bør i tilstrekkelig grad presisere hva planene bør inneholde Planene har vesentlige mangler på punkt nevnt ovenfor: Varsle vedtak om å revidere planene i henhold til de aktuelle manglene. I vedtaket bør det presiseres hva som mangler. Det er ikke dokumentert nødvendig ROS-analyse som grunnlag for planene på dette området: Varsle vedtak om å utføre og dokumentere slik ROS analyse, eventuelt med spesifisert innhold. Dette kan eventuelt samordnes med ROS-analyse på andre spesifiserte områder. Hjemmel varsling til tilsynsmyndighetene: Matloven 6 (generelt ved helsefarlig vann), Drikkevannsforskriften 7, jf vedlegg tiltaksklasser (ved overskridelse av grenseverdier).

Krise, nød og reserve. - Hva mener vi? Morten Nicholls

Krise, nød og reserve. - Hva mener vi? Morten Nicholls Krise, nød og reserve - Hva mener vi? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap (Drikkevannsforskriften) Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige tiltak og utarbeide driftsplaner for å kunne

Detaljer

Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal

Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal Krise, nød og reserve beredskap - Hva mener vi? VA-konferansen 2013 Fredag 31. mai Torild Nesjan Stubø Mattilsynet DK Romsdal Regelverk styrende for beredskap Matloven Drikkevannsforskriften med veileder

Detaljer

Mattilsynets tilsynsprosjekt 2016 mot vannverkenes beredskap

Mattilsynets tilsynsprosjekt 2016 mot vannverkenes beredskap Mattilsynets tilsynsprosjekt 2016 mot vannverkenes beredskap VA-dagene i Midt-Norge 26.10.2016 Erik Wahl, veterinær, Mattilsynet region Midt erik.wahl@mattilsynet.no Bakgrunn Økt fokus på beredskap og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED VANNFORSYNINGSSYSTEM

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED VANNFORSYNINGSSYSTEM GJERSTAD KOMMUNE Teknisk drift Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2016/225509 30.03.2017 985399077 - TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED VANNFORSYNINGSSYSTEM Mattilsynet

Detaljer

Mattilsynets tilsynsprosjekt 2016 mot vannverkenes beredskap

Mattilsynets tilsynsprosjekt 2016 mot vannverkenes beredskap Mattilsynets tilsynsprosjekt 2016 mot vannverkenes beredskap VA konferansen Kristiansund 2.6.2016, driftsassistansen M&R Erik Wahl, veterinær, Mattilsynet avd. Trondheim og omland Skal snakke om Bakgrunn:

Detaljer

Fareanalyse. OBS!!! Det er ikke spesifisert formkrav til fareanalyse Tilpasses vannverkets størrelse og type.

Fareanalyse. OBS!!! Det er ikke spesifisert formkrav til fareanalyse Tilpasses vannverkets størrelse og type. ROS ROS/Fareanalyse drikkevannsforskriften Innbyggerne i bygda Hjøllo i Odda i Hordaland er uten veiforbindelse etter at en bru har rast sammen. Også fem hus er tatt av flommen i Odda. I Flåm i Sogn og

Detaljer

Sikkerhet i driftskontrollsystemer. Mattilsynets spørreundersøkelse i desember 2014

Sikkerhet i driftskontrollsystemer. Mattilsynets spørreundersøkelse i desember 2014 Sikkerhet i driftskontrollsystemer. Mattilsynets spørreundersøkelse i desember 2014 Mattilsynet Midt avd. Sunnmøre, Asbjørn Vågsholm Kilde: Hovedkontoret ved Morten Nicholls 21. april 2015: Driftskontroll

Detaljer

Drift av ledningsnett. Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark

Drift av ledningsnett. Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark Drift av ledningsnett Helge Heimstad Mattilsynet, Distriktskontor for Øst-Hedmark Utfordringen Krav til drift av ledningsnett Hvorfor er det viktig å sette fokus på ledningsnett Inspeksjon av kritiske

Detaljer

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 - erfaringer så langt fra tilsyn med ledningsnett VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 20.9.2012 May Britt Dahle Seniorrådgiver/prosjektleder Mattilsynet

Detaljer

Tilsyn mot vannverkenes beredskap 2016 resultat og vurderinger

Tilsyn mot vannverkenes beredskap 2016 resultat og vurderinger Tilsyn mot vannverkenes beredskap 2016 resultat og vurderinger VA konferansen Molde 11.5.2017 Erik Wahl, veterinær, Mattilsynet region Midt erik.wahl@mattilsynet.no Bakgrunn: økt fokus på beredskap og

Detaljer

DIHVA Konferanse 15. og 16.mars 2016

DIHVA Konferanse 15. og 16.mars 2016 DIHVA Konferanse 15. og 16.mars 2016 Mattilsynets satsningsområder for drikkevann i 2016 Victor Horvath Førsteinspektør Mattilsynet, Region Sør og Vest, Avdeling Bergen og omland Hva er Mattilsynet Mattilsynet

Detaljer

Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift. Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017

Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift. Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017 Gjennomgang av ny drikkevannsforskrift 1 Kjetil Furuberg, GVD sommerseminar 8. juni 2017 Hovedtrekk i forslaget Funksjonsbeskrivelse Hva kreves egentlig? De reelle kravene løftet ned i veiledningsmateriale

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Disposisjon - Foreløpige resultater av tilsynskampanje ledningsnett vannverk 2012 - ROS-analyse

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

Hvordan komme i gang med beredskapsøvelser

Hvordan komme i gang med beredskapsøvelser Hvordan komme i gang med beredskapsøvelser Trude Haug 1.11.2016 1 Driftsassistanse VA i nordre Nordland Samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og kommuner i nordre Nordland. Vi har 27 kommuner som medlemmer.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED VANNVERKETS BEREDSKAP

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED VANNVERKETS BEREDSKAP FYRESDAL KOMMUNE FYRESDAL KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKVESEN 3870 FYRESDAL Deres ref: Vår ref: 2016/116929 Dato: 11.10.2016 Org.nr: 985399077 TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED VANNVERKETS

Detaljer

Drikkevannsforskriften

Drikkevannsforskriften Drikkevannsforskriften Veileder av 31.05.17 av 01.01.17 Viva s tilnærming Per Ole Brubak Drikkevannsforskriften Viva tilnærming 1 Vår visjon og verdier Vi etterlever vår visjon og verdier i alle ledd Viva

Detaljer

Beredskapsøvelser - vannverk. Marit Hagen Johansen, seniorinspektør Distriktskontoret i Ofoten

Beredskapsøvelser - vannverk. Marit Hagen Johansen, seniorinspektør Distriktskontoret i Ofoten Beredskapsøvelser - vannverk Marit Hagen Johansen, seniorinspektør Distriktskontoret i Ofoten Beredskapsarbeid i Mattilsynet Mattilsynet skal ha beredskap innen: - eget forvaltningsområde - sivil beredskap

Detaljer

DRIKKEVANN: TILSYN MED VANNVERKENES BEREDSKAP

DRIKKEVANN: TILSYN MED VANNVERKENES BEREDSKAP 07.04.2017 SLUTTRAPPORT Nasjonalt tilsynsprosjekt 2016 DRIKKEVANN: TILSYN MED VANNVERKENES BEREDSKAP Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekter Et nasjonalt tilsynsprosjekt er et tidsavgrenset prosjekt hvor

Detaljer

ROS-analyser av vannverk - Mattilsynets forventninger og erfaringer. Erik Wahl seniorinspektør Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal

ROS-analyser av vannverk - Mattilsynets forventninger og erfaringer. Erik Wahl seniorinspektør Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal ROS-analyser av vannverk - Mattilsynets forventninger og erfaringer Erik Wahl seniorinspektør Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal Norsk vannforening, fagdag 19.9.2011 Regelverkskrav

Detaljer

Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer

Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer Mattilsynets - Vannforsyning Ledningsnett, forurensning, etterlevelse regelverk Tilsynskampanjer Seksjonssjef Ola Krogstad Mattilsynet DK for Romsdal Krav regelverk knyttet til ledningsnett Drikkevannsforskriften

Detaljer

Beredskapsplaner for drikkevannsforsyningen Mattilsynet sin rolle

Beredskapsplaner for drikkevannsforsyningen Mattilsynet sin rolle Beredskapsplaner for drikkevannsforsyningen Mattilsynet sin rolle Anna Walde Mattilsynet Distriktskontoret for Bergen og omland DIHVA - Svartediket 22.06.2010 Leveringssikkerhet og beredskap Drikkevannsforskriften

Detaljer

Beredskapsanalyse. Terminologi. Vi viser til omtale av terminologi i notatet om beredskapsplanverket. Side 1 av 5

Beredskapsanalyse. Terminologi. Vi viser til omtale av terminologi i notatet om beredskapsplanverket. Side 1 av 5 Beredskapsanalyse Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov om

Detaljer

Nødvann. Bla bla bla

Nødvann. Bla bla bla Nødvann Bla bla bla Nødvann = Tilkjørt vann Samarbeidspartnere: Oslo kommune /VAV Nedre Romerike Vannverk IKS sine eierkommuner Bærum kommune Asker kommune Oppegård kommune Ski kommune Ås kommune Prosjekter

Detaljer

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 rettet mot vannverkenes ledningsnett

Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 rettet mot vannverkenes ledningsnett Mattilsynets tilsynsprosjekt drikkevann 2012 rettet mot vannverkenes ledningsnett Erik Wahl, seniorinspektør, veterinær Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal erik.wahl@mattilsynet.no VA-dagenene

Detaljer

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder

Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007. Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder Mattilsynets kampanje med fokus på ledningsnettet Tilsynskampanjen 2006/2007 Eli Thompson Mattilsynet Distriktskontoret for Aust-Agder MATTILSYNETS KAMPANJE I 2006/ 2007 Landsomfattende tilsynskampanje:

Detaljer

Utkast til ny drikkevannsforskrift

Utkast til ny drikkevannsforskrift Utkast til ny drikkevannsforskrift Fagsamling for presentasjon (og evt. felles høringsuttalelse) Driftsassistansene i Telemark og Aust-Agder Vrådal, 31.03.2016 Program for dagen Orientering om ny forskrift

Detaljer

Vurdering av rapporten: Helsemessig sikkert vannledningsnett

Vurdering av rapporten: Helsemessig sikkert vannledningsnett Vurdering av rapporten: Helsemessig sikkert vannledningsnett Erik Wahl Mattilsynet, distriktskontoret for Trondheim og Orkdal Seminar, kommunalteknikkmessen, Lillestrøm 29.10.2008 Skal snakke om Bakgrunn

Detaljer

Mattilsynets sluttrapport - Tilsyn med ledningsnett Vedlegg 1 Veiledning til kravpunktmal med virkemiddelbruk

Mattilsynets sluttrapport - Tilsyn med ledningsnett Vedlegg 1 Veiledning til kravpunktmal med virkemiddelbruk Mattilsynets sluttrapport - Tilsyn med ledningsnett 2012 Vedlegg 1 Veiledning til kravpunktmal med virkemiddelbruk Kravpunktene gjennomgås her i den rekkefølgen de sto i kravpunktmalen. Transportsystemets

Detaljer

Hvordan Mattilsynet vil gjennomføre tilsyn innen vannforsyningssektoren

Hvordan Mattilsynet vil gjennomføre tilsyn innen vannforsyningssektoren Hvordan Mattilsynet vil gjennomføre tilsyn innen vannforsyningssektoren Morten Nicholls Tilsynsmyndigheter Mattilsynets distriktskontorer (DK) I praksis blir tilsynet begrenset til de godkjenningspliktige

Detaljer

Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn

Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn Vann i Oslo, Akershus og Østfold. Erfaringer med leveringssikkerhet og vannkvalitet etter utført tilsyn Regiondirektør i Mattilsynet Karina Kaupang 03.11.10 Tilsyn med drikkevann en av mange oppgaver for

Detaljer

Utkast til ny drikkevannsforskrift Uttalelse fra Norsk Vann. Et utdrag

Utkast til ny drikkevannsforskrift Uttalelse fra Norsk Vann. Et utdrag Utkast til ny drikkevannsforskrift Uttalelse fra Norsk Vann Et utdrag Merknader til vannverkseiers pålegg om kildebeskyttelse ( 14) «Vannverkseieren skal sikre at det planlegges og gjennomføres nødvendig

Detaljer

Revidering av drikkevannsforskriften. Kjetil Furuberg, Vanndammen 2016

Revidering av drikkevannsforskriften. Kjetil Furuberg, Vanndammen 2016 Revidering av drikkevannsforskriften 1 Kjetil Furuberg, Vanndammen 2016 2 3 73 høringssvar Hovedtrekk i forslaget Begreper og definisjoner 4 Funksjonsbeskrivelse De reelle kravene løftet ned i veiledningsmateriale

Detaljer

Hva betyr ny drikkevannsforskrift for vannverkseier? Anna Walde Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune

Hva betyr ny drikkevannsforskrift for vannverkseier? Anna Walde Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune Hva betyr ny drikkevannsforskrift for vannverkseier? Anna Walde Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune Rammevilkår for vannbransjen Bergen 15. 16. mars 2016 1 For dette har vi ventet på så lenge... 2 Forbedringer

Detaljer

Forslag til ny drikkevannsforskrift. Barbo Rimeslaatten Klakegg, Mattilsynet, region Midt

Forslag til ny drikkevannsforskrift. Barbo Rimeslaatten Klakegg, Mattilsynet, region Midt Forslag til ny drikkevannsforskrift Barbo Rimeslaatten Klakegg, Mattilsynet, region Midt Protocol on Water and Health 17. juni 1999 adequate supplies of wholesome drinking water adequate sanitation of

Detaljer

'I 38#993:1f3d2e75-c5fe d9-33d97b383957:1

'I 38#993:1f3d2e75-c5fe d9-33d97b383957:1 'I 38#993:1f3d2e75-c5fe-4374 88d9-33d97b383957:1 Mattilsynet Postboks 383 2381 Brumunddal 35/7 VERRAN KOMMUNE ANLEGGSTJENESTEN Liavegen l 7790 MALM 27 MQTTATT 2 t{ 0KT 2015 Ve ran Arkivnr. 'Sa a' W T ILSYNSRAPPORT

Detaljer

Ny drikkevannforskrift

Ny drikkevannforskrift Ny drikkevannforskrift 1. Glitrevannverket tilnærming til ny forskrift som vannverk 2. Hvordan lykkes med farekartleggingen GVD sommerseminar 2017 Arild Eek 1. Tilnærming til ny forskrift som vannverk.

Detaljer

Sørum kommune har noen innspill til høringsutkastet:

Sørum kommune har noen innspill til høringsutkastet: Arkivsak-dok. 16/00116-2 Saksbehandler Morgan Lervaag Saksgang Møtedato Formannskapet 06.04.2016 HØRINGSUTTALELSE NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT Rådmannens innstilling: Sørum kommune er generelt positive til

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn

Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn Morten Nicholls MATPRODUKSJON ANNET NÆRINGSLIV SERVERING VANNKILDE VANN- BEHANDLING BEFOLKNING NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRI DAGLIVARE MATTILSYNET

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FIMLAND VASSLAG

BEREDSKAPSPLAN FIMLAND VASSLAG Side 1 av 10 BEREDSKAPSPLAN FIMLAND VASSLAG 2017 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer. Aristoteles (384 322 f.kr.) Internvarsling Ved feil på FV s vannforsyning varsles den som er leder for laget.

Detaljer

Drikkevannsforskriften etter

Drikkevannsforskriften etter Drikkevannsforskriften etter 1.1.2017 Hva innebærer kravene for drift av vannverket Morten Nicholls Hovedkontoret Generelt om endringene Strukturen i forskriften er betydelig endret i forhold til tidligere

Detaljer

Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) Oppbygging av system for nødstrømsforsyning Vestfold Interkommunale Vannverk IKS ÅR BAKGRUNN

Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) Oppbygging av system for nødstrømsforsyning Vestfold Interkommunale Vannverk IKS ÅR BAKGRUNN Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) Oppbygging av system for nødstrømsforsyning Vestfold Interkommunale Vannverk IKS VIV er ett interkommunalt selskap som leverer drikkevann til de10 kommunene Sandefjord,

Detaljer

DISFVA Kviknes Hotell 13. 14. april 2011. Anna Walde Mattilsynet, Distriktskontoret for Bergen og omland

DISFVA Kviknes Hotell 13. 14. april 2011. Anna Walde Mattilsynet, Distriktskontoret for Bergen og omland Internkontroll og beredskapsplanlegging DISFVA Kviknes Hotell 13. 14. april 2011 Anna Walde Mattilsynet, Distriktskontoret for Bergen og omland Drikkevannsforskriften (DVF) 1. Formål Denne forskriften

Detaljer

Innspill til høring av ny drikkevannsforskrift. Kjetil Furuberg, Vannforeningen mai 2016

Innspill til høring av ny drikkevannsforskrift. Kjetil Furuberg, Vannforeningen mai 2016 Innspill til høring av ny drikkevannsforskrift 1 Kjetil Furuberg, Vannforeningen mai 2016 2 3 73 høringssvar Tabell 2 Årsaksforhold ved vannbårne utbrudd Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 612-6 Tidsskrift

Detaljer

Risikobasert prøvetaking på ledningsnett

Risikobasert prøvetaking på ledningsnett VA-dagene Innlandet 9. og 10. November 2010 Risikobasert prøvetaking på ledningsnett Elisabeth Harrang Seniorinspektør Mattilsynet Distriktskontoret for Valders og Gjøvikregionen, kontorsted Gjøvik 61

Detaljer

Ny drikkevannsforskrift Mattilsynets fokusområder 2016/2017 HEVA-samling, Sandnessjøen

Ny drikkevannsforskrift Mattilsynets fokusområder 2016/2017 HEVA-samling, Sandnessjøen Ny drikkevannsforskrift Mattilsynets fokusområder 2016/2017 HEVA-samling, Sandnessjøen 05.10.2016 Liv Anne Sollie, Mattilsynet Avdeling Helgeland (kontorsted Mosjøen) Når kommer den nye drikkevannsforskriften?

Detaljer

Beredskap rammeverket

Beredskap rammeverket Beredskap rammeverket Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Hygieniske barrierer. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann

Hygieniske barrierer. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann Hygieniske barrierer Heva-seminar 06.03.2013 Line Kristin Lillerødvann Hygieniske barrierer, lovgrunnlag Drikkevannsforskriften 3, punkt 2, definisjon: «Naturlig eller tillaget fysisk eller kjemisk hindring,

Detaljer

Workshop om vannbehandling: Myndighetenes forventninger til vannverkseierne

Workshop om vannbehandling: Myndighetenes forventninger til vannverkseierne Workshop om vannbehandling: Myndighetenes forventninger til vannverkseierne Samling for myndigheter, kommuner, konsulenter og utstyrsleverandører. Arr: DIHVA Stord, 26.4.2017 Odd Tøsdal Fakta om Mattilsynet

Detaljer

KRAV TIL TRYGGE DRIFTSKONTROLLANLEGG, BEDRE DRIFT OG LEVERINGSSIKKERHET

KRAV TIL TRYGGE DRIFTSKONTROLLANLEGG, BEDRE DRIFT OG LEVERINGSSIKKERHET KRAV TIL TRYGGE DRIFTSKONTROLLANLEGG, BEDRE DRIFT OG LEVERINGSSIKKERHET Siv. Ing Arne J. Devold Norconsult AS September 2014 Operatørplass1 Operatørplass 2 Utalarmering Server Ethernet US002 US004 US001

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann - Høring

Forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann - Høring Saknr. 16/205-2 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann - Høring Innstilling til vedtak: -Det er vesentlig at sentrale begreper og krav i ny drikkevannsforskrift

Detaljer

3.1 Prosedyremal. Omfang

3.1 Prosedyremal. Omfang 3.1 Prosedyremal Formål Hensikten med denne planen er å planlegge hvordan Midt-Telemarkkommunene skal forebygge og håndtere uønskede hendelser, samt å beskytte kritiske tjenester og systemer mot negative

Detaljer

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING...

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: INNHOLD DEL : BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET

Detaljer

Ledningsnett ved norske vannverk

Ledningsnett ved norske vannverk Ledningsnett ved norske vannverk To prosjekt som har gitt økt innsikt om helsemessige forhold og bedre grunnlag for tilsyn Erik Wahl, Mattilsynet, Norge erik.wahl@mattilsynet.no Møte for AG FoU, krisberedskap

Detaljer

Erfaringer fra utarbeidelse av beredskapsplanverk for små og mellomstore vannverk

Erfaringer fra utarbeidelse av beredskapsplanverk for små og mellomstore vannverk Erfaringer fra utarbeidelse av beredskapsplanverk for små og mellomstore vannverk Kjell Arild Ekeberg - Norconsult AS Norsk Vannforening 22. juni 2010 - Beredskap innen vannforsyningen Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann

Høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann Helse- og omsorgsdepartementet 15. april 2016 Vår ref. 493217/v1 Deres ref. 16/1186 Høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er Norges

Detaljer

Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor?

Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor? Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Hygienisk sikkerhet ved arbeid på ledningsnettet. Risiko for akutt forurensing på vannledningsnettet. Når, hvor og hvorfor? Kjartan Reksten Lover, forskrifter og myndighetsforhold

Detaljer

Tønsberg Kommune beredskap i vannforsyningen

Tønsberg Kommune beredskap i vannforsyningen Litt info rundt Tønsbergs vannforsyning: Forsyner ca 15000 husstander med vann Kommunalt vannledningsnett 353 km Vannforbruk 6,2 millioner m3 pr år 35 % av forsyning går til industri og næring (Esso, Findus,

Detaljer

Kommunedelplan for vannforsyning Forslag til planprogram

Kommunedelplan for vannforsyning Forslag til planprogram Byutvikling Kommunedelplan for vannforsyning 2016-2028 Forslag til planprogram 20.5.2014 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 3 Generelt... 3 Overordna mål...

Detaljer

Sikkerhet i driftsovervåking og internett i VA-bransjen. Elleke Bergersen-Wartena Avdelingsingeniør VA-prosjekt Harstad kommune

Sikkerhet i driftsovervåking og internett i VA-bransjen. Elleke Bergersen-Wartena Avdelingsingeniør VA-prosjekt Harstad kommune Sikkerhet i driftsovervåking og internett i VA-bransjen Elleke Bergersen-Wartena Avdelingsingeniør VA-prosjekt Harstad kommune Bakgrunn Anbefalinger Bakgrunn: til landets vannverk om sikkerhets- og beredskapstiltak

Detaljer

Folkemøte Vannvåg. Forurenset drikkevann

Folkemøte Vannvåg. Forurenset drikkevann Folkemøte Vannvåg Forurenset drikkevann Vannverk, nedslagsfelt og kraftlinje Vannverk, nedslagsfelt og kraftlinje Historikk 30.11.10 - Kart som viser traseene for linja til Fakken. 13.1.11 Tilbakemelding

Detaljer

VÅGSØY KOMMUNE. Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf

VÅGSØY KOMMUNE. Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf VÅGSØY KOMMUNE Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf. 57 85 50 50 Serviceerklæringen gjelder for abonnenter som er tilknyttet Vågsøy kommunes vann- og avløpssystem og gjelder tjenestene vannforsyning og avløp.

Detaljer

Hva bør endres ved kommende revisjon av drikkevannsforskriften? Innspill fra Bergen kommune. Anna Walde VA-etaten, Bergen kommune

Hva bør endres ved kommende revisjon av drikkevannsforskriften? Innspill fra Bergen kommune. Anna Walde VA-etaten, Bergen kommune Hva bør endres ved kommende revisjon av drikkevannsforskriften? Innspill fra Bergen kommune Anna Walde VA-etaten, Bergen kommune Generelle kommentarer Definisjoner og språkbruk «Akademiske» definisjoner/språkbruk

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3

Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3 3. MÅL FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP... 3 4. BEREDSKAPSSITUASJONER, RISIKOFORHOLD... 3 5. ADMINISTRATIVE FORHOLD...

Detaljer

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten Forventninger.. overordnet helhetlig Antall per 100 ml vann Kilder Råvannskvalitet Maridalsvannet. Råvannskvalitet / barrierer i vannbehandlingen (Oset).

Detaljer

Myndighet og plikter. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann

Myndighet og plikter. Heva-seminar Line Kristin Lillerødvann Myndighet og plikter Heva-seminar 06.03.2013 Line Kristin Lillerødvann Forvaltningsloven 11 veiledningsplikt Har alminnelig veiledningsplikt innenfor Mattilsynets forvaltningsområder. - Svare på spørsmål

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014 Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse WHOs protokoll for vann og helse - Nasjonale myndigheter plikter

Detaljer

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013 Norsk vannforsyningsstruktur er preget av mange små og få store vannverk. De fleste vannverk forsyner færre enn 500 personer hver, mens mer enn 80 % av befolkningen er knyttet til vannverk som hver forsyner

Detaljer

Notat. Til: Fra: Dato: 31. oktober Telefon:

Notat. Til: Fra: Dato: 31. oktober Telefon: Notat Til: Fra: Dato: 31. oktober 2013 Telefon: Vår ref: Beslutningsnotat om vannbehandling og kildebeskyttelse i revidert drikkevannsforskrift Hvordan vannbehandling og kildebeskyttelse reguleres i dag

Detaljer

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Risk Management Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS 26.11.2015 Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern

Detaljer

Krav til prøvetakingsplaner i Drikkevannsforskriften / Direktiv 98/83 EF

Krav til prøvetakingsplaner i Drikkevannsforskriften / Direktiv 98/83 EF DIHVA Fagsamling 07.01.16 Krav til prøvetakingsplaner i Drikkevannsforskriften / Direktiv 98/83 EF Jørn Weidemann Seniorinspektør Mattilsynet, Avd. Agder / Fagrådgiver drikkevann Region Sør og Vest Hva

Detaljer

Hjelpemidler for ROS-analyser. Kjetil Furuberg, Vanndammen 2016

Hjelpemidler for ROS-analyser. Kjetil Furuberg, Vanndammen 2016 Hjelpemidler for ROS-analyser 1 Kjetil Furuberg, Vanndammen 2016 S-NIVÅ KRITERIER S1: Liten sannsynlighet a: Hendelsen er ukjent i bransjen b: Faglig skjønn tilsier at hendelsen ikke helt kan utelukkes

Detaljer

VA-DAGENE FOR MIDT-NORGE 2015

VA-DAGENE FOR MIDT-NORGE 2015 VA-DAGENE FOR MIDT-NORGE 2015 Geir Baustad Fagansvarlig VA Stjørdal kommune Historiske hendelser innen svikt i vannforsyningen i Stjørdal Lynnedslag kritiske lokale «brudd» menneskelig svikt PROSESS-SKJEMA

Detaljer

Oslo kommunes høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann

Oslo kommunes høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann Oslo kommunes høringsuttalelse til forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann Avgitt av Byråd for miljø og samferdsel Presentert av Vann- og avløpsetaten v/trine Røysland 11.05.2016 Generelt

Detaljer

Tillskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark Fordeling av midler

Tillskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark Fordeling av midler Saknr. 12/7740-10 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Tillskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark 2012 - Fordeling av midler Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Strand kommune, postboks 115, 4126 Strand Kontaktperson i kommunen: Asgeir

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune

Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Kommunalteknikk 2008 Odd Atle Tveit Drift og reparasjonspraksis - erfaringer fra Trondheim kommune Jeg vil snakke om Arbeid på trykkløst nett - Prosedyrer i Trondheim Ukontrollerte trykkløsepisoder - Hva

Detaljer

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 One Voice AS 27 ansatte 100% norskeid selskap etablert i 2006 Ansatte er sikkerhetsklarert på nivå hemmelig Eget beredskapsplanverk og beredskapsorganisasjon

Detaljer

Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om overvåkning av Råkvåg vannverk.

Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om overvåkning av Råkvåg vannverk. RISSA KOMMUNE Rissa kommune - Teknisk drift/vedlikehold Rådhusveien 13 7100 RISSA Deres ref: Vår ref: 2017/205192 Dato: 5. oktober 2017 Org.nr: 985399077 Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak

Detaljer

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS 1 2 Formålet med kommunal beredskapsplikt er trygge og robuste lokalsamfunn. Dette oppnås gjennom systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Redusere risiko for

Detaljer

Fagdag privat vann og avløp Private drikkevannskilder Mattilsynets rolle

Fagdag privat vann og avløp Private drikkevannskilder Mattilsynets rolle Fagdag privat vann og avløp Private drikkevannskilder Mattilsynets rolle Elisabeth Harrang, Mattilsynet Valdres- og Gjøvikregionen Hamar 24. februar 2012 Om meg Utdannet Næringsmiddelteknolog («matingeniør»)

Detaljer

Ny drikkevassforskrift Konsekvensar for vassverkseiegarane

Ny drikkevassforskrift Konsekvensar for vassverkseiegarane Helse- og omsorgsdepartementet Ny drikkevassforskrift Konsekvensar for vassverkseiegarane Stig Atle Vange Rammevilkår for vannbransjen, Bergen, 22.3.2017 Tema som vil bli omtala Kva betyr funksjonelt formulerte

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 14. September 2016 Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også

Detaljer

Hygieniske barrierer, drikkevannsforskrift og WSP

Hygieniske barrierer, drikkevannsforskrift og WSP Hygieniske barrierer, drikkevannsforskrift og WSP Kjetil Furuberg, Vanndagene på Vestlandet 2016 Hvordan skal jeg være sikker på at jeg alltid leverer et godt drikkevann? Dagens meny Barriere begrepet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON.

REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON. PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENS-UTREDNING TILLEGGSNOTAT NR 03 VANNFORSYNINGEN 24.02.2014 Forsvarsbygg kampflybase FORORD Forsvarsbygg oversendte forslag til

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

Tema. Generelt om utfordringer ifm ekstremvær. Tilbakeblikk - storflommen i 1995. Utvikling av helseberedskapen siden 1995

Tema. Generelt om utfordringer ifm ekstremvær. Tilbakeblikk - storflommen i 1995. Utvikling av helseberedskapen siden 1995 Flom og drikkevann Hva lærte vi av storflommen i 1995 og hvordan ser HOD på problemene som brudd i vannforsyningen kan medføre? Forening for Vassdragspleie og Vannhygiene, 17. oktober 2007, Kjetil Tveitan

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/205 Tittel: Saksprotokoll - Forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann - Høring

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/205 Tittel: Saksprotokoll - Forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann - Høring Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: 25.04.2016 Sak: 80/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 16/205 Tittel: Saksprotokoll - Forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann - Høring

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Nasjonalt tilsynsprosjekt 2012 DRIKKEVANN TILSYN MED LEDNINGSNETT

SLUTTRAPPORT. Nasjonalt tilsynsprosjekt 2012 DRIKKEVANN TILSYN MED LEDNINGSNETT Dato: 17.4.2013 SLUTTRAPPORT Nasjonalt tilsynsprosjekt 2012 DRIKKEVANN TILSYN MED LEDNINGSNETT Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekter Vannlekkasje Trondheim vannverk. Foto: Erik Wahl Mattilsynets nasjonale

Detaljer

Tilskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark Fordeling av midler

Tilskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark Fordeling av midler Saknr. 13/13242-1 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Tilskudd til vannforsyningsanlegg i Hedmark 2013 - Fordeling av midler Innstilling til vedtak: Ut fra faglige kriterier og en gitt ramme på 750.000

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer