Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn"

Transkript

1 Hvordan Mattilsynet inkluderer helhetlige vurderinger i sitt tilsyn Morten Nicholls MATPRODUKSJON ANNET NÆRINGSLIV SERVERING VANNKILDE VANN- BEHANDLING BEFOLKNING NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRI DAGLIVARE MATTILSYNET BEDRE VANNFORSYNING Regelverk Tolkninger Veiledning Tilsyn Godkjenning Rapportering Samfunnsinformasjon Helse Kvalitet Redelighet TAPPEPUNKT BRANNVANN Mattilsynet MATPRODUKSJON ANNET NÆRINGSLIV SERVERING VANNKILDE VANN- BEHANDLING BEFOLKNING NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRI DAGLIVARE MATTILSYNET BEDRE VANNFORSYNING Regelverk Tolkninger Veiledning Tilsyn Godkjenning Rapportering Samfunnsinformasjon Helse Kvalitet Redelighet TAPPEPUNKT BRANNVANN Mattilsynet

2 Hva er Water Safety Plan? A Water Safety Plan (WSP) is the most effective wayofensuringthata water supplyis safe for human consumption and that it meets the health based standards and other regulatory requirements. It is based on a comprehensive risk assessment and risk management approach to all the steps in a water supply chain from catchment to consumer. A WSP should ideally be developed for each water supply chain.

3 Grunnleggende trinn for å oppnå trygt drikkevann i hht WSP konseptet TRINN OMRÅDER 1. Fare identifikasjon 2. Risiko analyse 3. Kontrollpunkter 4. Overvåking av kontrollpunkter 5. Aksjonsplaner 6. Internkontrollsystem 7. Spesifikke drifts- og vedlikeholdsrutiner Nedbørfelt Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Ledningsnett Internt fordelingsnett

4 Nedbørfelt Eksempler på farer, risiko og kontrollpunkter Fare identifikasjon: Variasjoner i vannkvalitet pga nedbør, dyr eller aktivitet i nedbørfeltet. Forurensning av kilden pga uhell ved aktivitetene. Forurensning fra landbruket. m.m Risiko: Høy Moderat Lav Kontrollpunkter: - Innløpsbekker. -Kontroll med forurensningskilder. - Bruk av gjødselplaner. Tilsvarende trinn gjøres for alle deler av vannforsyningssystemet

5 Vil et WSP introdusere noe nytt i norsk drikkevannsforvaltning? Dagens drikkevannsforskrift inneholder: Et godkjenningsregime som ivaretar forebygging ved å stille: Krav til kartlegging av farer og risiki (ROS analyser) Krav til overvåking Krav til internkontroll Krav til beredskapsplan I tillegg er det krav om: Eksternt tilsyn (Mattilsynet) med verifikasjon Kompetanse hos vannverket Oversikt over abonnentene (spesielt sårbare) Prinsippene i en WSP er derfor allerede ivaretatt. Utarbeidelse av vassdragsvise forvaltningsplaner i hht Rammedirektiv for vann vil styrke intensjonene med WSP ytterligere.

6 Hva med Mattilsynet? Dersom drikkevannsforskriften allerede ivaretar intensjonene som ligger i WSP klarer Mattilsynet å følge opp? - Tid? -Kompetanse? - Felles forståelse, sjekklister, reaksjonsformer? En viktig forutsetning for å ivareta drikkevannsforskrift og WSP prinsippene er at det foreligger gode drifts-, vedlikeholds- og internkontrollrutiner. - Mattilsynet har i utgangspunktet god kompetanse til å vurdere denne type dokumenter. Spisskompetanse for å vurdere alle deler og nivåer i slike dokumenter er en utfordring. Interne og eksterne kurs.

7 Drikkevannet vårt - Strategiske utfordringer Mer harmonisert forvaltningspraksis. Mer informasjon må gjøres tilgjengelig for forbrukerne. Samarbeid og samspill med bransjen, fagmiljøene og med andre myndigheter. Arbeidsform for det operative tilsynet. Ta i bruk nøkkeltall > intern benchmarking. Ivareta informasjonsforpliktelsene.

8 Regelverk knyttet til vannforvaltning Plan- og bygningslov Vannressurslov mengde Vannkilde kvalitet Vannressurslov Vassdragsreg.lov Forururensningslov Laks- og innlandsfiskelov Helseberedskapslov Kommunehelsetj.lov Brannvernlov Matlov Vannverk Vannressursog/eller Forururensningslov Drikkevannsforskrift Restprodukt Næringsmiddelprodukt Kommunehelsetj.lov

9 Mange bekker små gir en WSP Tema som Mattilsynet vektlegger ved tilsyn. Drift og vedlikehold Beskyttelse av nedbørfelt og kilde Vannbehandling Trygg vannforsyning er en sum av enkeltfaktorer der bl.a. : Overvåking og rapportering Helsemessig betryggende drikkevann Kompetanse hos personell Distribusjonssystem teknikk kompetanse rutiner organisasjon ressurser er viktig faktorer

10 Forventninger før revisjon IK-system som styringsverktøy foreligger. System som ivaretar både HMS og IK-Vann/Mat. Bevissthet om at vann også er et næringsmiddel. Kunnskap som muliggjør utvikling av et hensiktsmessig system tilpasset eget behov. Evne og vilje til å utbedre avvik. Respekt for frister.

11 Erfaringer etter revisjon Stor forskjell mellom vannverkene, avh. av størrelse og hvor i landet man er. Store vannverk gjennomgående bedre faglig rustet enn små vannverk. Mye fokus på teknikk og HMS, mindre innsikt i IK- Vann/Mat og helsemessige forhold. Lukking av avvik som krever investeringer går meget tregt.

12 Kontrollsystemene skal omfatte alle deler av vannforsyningssystemet Råvannskilde - Inspeksjoner i felt - Prøvetaking råvann - Overvåking av evt særskilte forurensingskilder Vannbehandlingsanlegg - Prosesskontroll - Vedlikehold, service av anlegg - Råvarekontroll, vannbehandlingskjemikalier - Prøvetaking av ferdig behandlet vann Distribusjonsnett - Ledningsnett/pumper: reparasjoner, rehabilitering, nyanlegg - Høydebasseng; renhold, ettersyn, vedlikehold, nyanlegg - Prøvetaking

13 Systemene skal være tilpasset vannverkets art og omfang Noen eksempler på mulige løsninger: Lagring av resultat fra vannprøver Ettersyn av råvannskilde Prosesskontroll av vannbehandling Opplæring av personale Stort vannverk, avansert vannbehandling Database/regneark Detaljerte prosedyrer, logg Datalogging av driftsfunksjoner, stort antall kontrollpunkt Skriftlig prosedyrer for opplæring av nyansatte, regelmessig oppdatering Lite vannverk, enkel vannbehandling Svarbrev fra lab i en perm Enkel logg Manuelle registreringer, få kontrollpunkt Ikke skriftlig prosedyre. Gjennomgang av anlegg og rutiner ved nyansettelse

14 Tilsynskampanje godkjenningspliktige anlegg Observasjoner og reaksjoner Ingen forvaltningsmessig oppfølging Påpeking av plikt Varsel om vedtak Hastevedtak Tilpasset internkontroll og kritiske punkter Internkontrollen etterleves Opplysningsplikt til abonnentene oppfylles Opplysningsplikt til tilsynsmyndighetene oppfylles Godkjenning - vannverket er godkjent Antall Prøvetakingsplan - tilfredsstillende plan foreligger Prøvetakingsplan - Vannverket følger planen og vurderer resultatene Leveringssikkerhet under normale forhold, driftsplaner Beredskapsplaner er etablert Beredskapsplaner - Aktuelle uønskede hendelser er kartlagt Vannet er mikrobielt hygienisk betryggende Vannet er fysikalsk/kjemisk betryggende Minst 2 hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet oppfylles

15 Tilsynskampanjen ca 360 godkjenningspliktige anlegg DET ER PLANER FOR INFORMASJON TIL SPESIELLE ABONNENTER DET ER AVHOLDT BEREDSKAPS-ØVELSER ETTER ÅR 2000 DET ER SATT OPERATIVE MÅL FOR VANNLEVERANSEN VED UØNSKEDE HENDELSER DET FORELIGGER ROS ANALYSER OVER ALLE AKTUELLE HENDELSER AKTUELLE UØNSKEDE HENDELSER ER KARTLAGT DET FORELIGGER EN SKRIFTLIG BEREDSKAPSPLAN Ja Delvis Nei

16 Tiden som kommer Mattilsynet vil i tiden som kommer ha fortsatt fokus på tilsyn med vannforsyningssystemer, hvor man de enkelte år vil vektlegge deler av vannforsyningssystemet (f.eks ledningsnett). Forhåpentligvis uten av vi mister helheten av den grunn. Økt samarbeid med andre myndigheter. Klarere nasjonale forpliktende målsettinger. Bedre statistikk og rapportering.

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport 169 2009 Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene. Dette

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2013 Vannrapport 119 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 3. utgave Eyvind Andersen Bjørn Eivind Løfsgaard Utgitt av Nasjonalt

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP

Rutiner for trygg mat. En innføring i internkontroll og HACCP Rutiner for trygg mat En innføring i internkontroll og HACCP Når du lager mat til andre, er det viktig at ingen blir syke av maten. Derfor må du ha gode rutiner og kontroll med hvordan maten lages. Internkontroll

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2009 Vannrapport 112 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 2. utgave Eyvind Andersen Bjørn E. Løfsgaard Vannrapport 112

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

KOMPETANSEBEHOV I VANNBRANSJEN

KOMPETANSEBEHOV I VANNBRANSJEN Smart Water Cluster RAPPORT Rapport Nr. 1 2013 KOMPETANSEBEHOV I VANNBRANSJEN Muligheter og barrierer for utvikling av nye utdanningsløp i Vannbransjen Mads Løkeland FORORD Våren 2012 ble Leksvik Industriell

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Innst. 504 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:109 S (2012 2013)

Innst. 504 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:109 S (2012 2013) Innst. 504 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:109 S (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system»

Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» Veileder om Kravet til skoleeiers «forsvarlige system» i henhold til opplæringsloven 13-10 Innhold Forord 4 Innledning 5 Elementer i et forsvarlig system 6 Systemkrav som virkemiddel for kvalitetsutvikling

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet KVALITET OG HMS Manual for Lofotkraftkonsernet Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet 2 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 Dokument 3-serien Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 Dokument 3:2 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer