Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE... 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Type anlegg: Grunnvannsanlegg/UV INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... 2 2. SYSTEMBESKRIVELSE... 3"

Transkript

1 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET OG BEREDSKAP BEREDSKAPSSITUASJONER, RISIKOFORHOLD ADMINISTRATIVE FORHOLD UNDER UNORMALE FORHOLD OG KRISE INFORMASJON TIL PUBLIKUM/MEDIA ØVELSER OPPDATERING AV BEREDSKAPSPLANEN BEREDSKAP NIVÅ I: BETYDELIGE DRIFTSAVVIK (GRUNNBEREDSKAP): NIVÅ II: HØYNET BEREDSKAP NIVÅ III: HØY BEREDSKAP KRISEVANNFORSYNING AKSJONSPLANER (OPERATIV DEL)... 9 VEDLEGG Vedlegg 1: Liste over viktige telefoner og adresser. Vedlegg 2: Kart over aktuelle vann ved nødvannforsyning Som separate vedlegg til rapporten følger: ROS-rapport, Storoddan kommunale vannverk

2 1. Innledning Beredskapsplan vannforsyning for Hemne kommunale vannverk gir føringer for kommunen sin ressursdisponering når det gjelder måloppnåelse på godt vann, nok vann og sikkerhet i forsyningen. Beredskapsplanen for vannforsyning vil danne basis for den operative del av beredskapen i den kommunale forvaltningen. En forutsetning for en god operativ beredskap er at daglig forvaltning, drift og vedlikehold fungerer, inklusive en oppdatert driftsinstruks og et system på internkontroll, og at gjeldende kontrollsystem og sjekkrutiner inklusive rapportering følges. Når avvikssituasjoner inntreffer, vil omfanget eller størrelsen av konsekvensene avhenge av hvilken beredskap vannverksvirksomheten har for en slik situasjon. I denne beredskapsplanen er det satt opp oversikt over beredskapsorganisering og beskrevet aksjonsplaner for aktuelle avvikssituasjoner avdekket i ROS-analyse, Storoddan kommunale vannverk. Beredskapsplan for vannforsyning, Storoddan kommunale vannverk, innpasses i kommunens samlede beredskapsplan under delplan for Teknisk beredskap, delplan 11, og sivilforsvarets beredskapsplanlegging.

3 2. Systembeskrivelse Det henvises til ROS-analyse for Storoddan kommunale vannverk og internkontroll for Storoddan kommunale vannverk. 3. Mål for sikkerhet og beredskap Leveringssikkerhet ved normale driftsforhold: Under normale forhold har vannverket som målsetting å kunne levere godkjent drikkevann til alle abonnenter til enhver tid. Ved ledningsbrudd eller annen stans i forsyningslinjen skal utbedringsarbeidene startes så snart feilen er lokalisert. Ved svikt eller stans i vannforsyningen som antas å vare lengre enn 12 timer, skal vannverkseier kjøre ut vann med tankbil til alle abonnentene i det aktuelle området. Dette skal være bekjentgjort for abonnentene og ellers varsles spesielt over lokalradioen. Leveringssikkerhet ved unormale forhold og kriser: Ved situasjoner med langvarig vannmangel, kan det etableres nødvannforsyning fra Bugaelva. Kart over aktuelle vann for bruk til nødvannforsyning i situasjoner med langvarig vannmangel er vist i vedlegg. Under unormale forhold, slik som f.eks. forurensning av hovedkilde, brudd i hovedtilførsel og lignende, hvor det er sannsynlig at leveringssvikten vil vare lengre enn 48 timer, skal nødvannsprosedyrer settes i gang. Vannverkseier skal distribuere vann til sine abonnenter med tankbil inntil tilførsel av nødvann er etablert. 4. Beredskapssituasjoner, risikoforhold Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse for Storoddan kommunale vannverk. Dette er en egen rapport, som ligger som et separat vedlegg til beredskapsplanen. ( ROS-analyse, Storoddan kommunale vannverk). På bakgrunn av denne ROS-analysen er det gjort en vurdering av tiltak for å unngå eller redusere hyppigheten av uønskede hendelser ved vannforsyningssystemet. Tiltakene som skal gjennomføres er satt opp i egen handlingsplan (kap. 6.4 ROS-analyse). Videre er det kartlagt hendelser da skadebegrensende tiltak bør iverksettes. Dette kan gjøres ved å utarbeide klare aksjonsplaner for håndtering av disse hendelsene og ved å sørge for at beredskapsorganiseringen er tilfredsstillende i kommunen. Følgende aksjonsplaner er nærmere beskrevet eller vist til i denne beredskapsplanen: 1. Vannmangel grunnvannskilde

4 2. Brann og eksplosjon på behandlingsanlegg. 3. Oversvømmelse pumperom i kjeller 4. Strømbrudd 5. Lekkasje av gjødsel/spredning av plantekjemikalier i soner med restriksjoner 6. Havari grunnvannspumper 7. Brudd på telelinje 8. Undertrykk på ledning 9. Brudd på hovedledninger med viktige/sårbare abonnenter. 10. Trusler om sabotasje på behandlingsanlegg eller ledningsnett. 11. Radioaktivt nedfall. 5. Administrative forhold Under unormale forhold og krise Under unormale forhold og krise trer kommunens kriseplan i kraft. Her inngår også delplanen for teknisk sektor hvor beredskapsplanen for vannforsyning, Storoddan kommunale vannverk, skal inkluderes. Informasjon til publikum/media Informasjon til abonnenter, innbyggere, media etc vil være er viktig når kritiske situasjoner inntreffer. Enhetsleder Teknisk, Landbruk, Miljø har ansvar for nødvendig informasjon eksternt og skal sørge for at sentralbord er løpende orientert og satt i stand til å informere i en slik situasjon. Øvelser Det må gjennomføres øvelser for å få testet ut beredskapsplanen. På den måten kan en finne svakheter i planen som bør rettes opp. Øvelsene bør gjennomføres en gang hvert år. Det er da rimelig å ta utgangspunkt i hendelser som står oppført på lista under pkt. 4. For å kunne gjennomføre beredskapsøvelser, må det utarbeides en øvelsesplan. Hemne kommune bør ta sikte på å utarbeide en slik øvelsesplan innen år Det bør i etterkant av øvelsen skrives en kort rapport hvor det oppsummeres erfaringer fra øvelsen. Erfaringene i etterkant av øvelsen, vil bidra til å forbedre beredskapsplanene, og bør legges til grunn ved planlegging av neste beredskapsøvelse.

5 Oppdatering av beredskapsplanen Beredskapsplan for vannforsyning skal ajourføres 1 gang i året. Ansvaret for dette ligger hos avd.ing.anlegg. Direktoratet for sikkerhet og beredskap har satt i gang et prosjekt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen. Dette vil kunne danne grunnlag for videre utvikling av beredskapsplanen ved neste revisjon. 6. Beredskap I det følgende er det satt opp tre nivåer for beredskapsorganisering, hvor aktuelle avviksituasjoner er angitt. NIVÅ I: BETYDELIGE DRIFTSAVVIK (Grunnberedskap): Mindre vannledningsbrudd Utfall av mindre kritiske funksjoner Strømbrudd Brudd på telelinje Rutiner for disse inngår i internkontrollhåndboken for Storoddan kommunale vannverk Nivå I håndteres innenfor normal drift/vaktordning: Innenfor normal arbeidstid: Enhetsleder TLM Avd.ing.anlegg Utenom normal arbeidstid: Teknisk vakt Tlf: Oppsynsmann Rørlegger + øvrig driftspersonale Tilkalling av Teknisk vakt. John Aune Ola Volden Oddbjørn Berg Mette Småge Moe For varsling; se liste over viktige telefonnummer i vedlegg.

6 NIVÅ II: HØYNET BEREDSKAP - mer alvorlige avvikssituasjoner som: Vannmangel grunnvannskilde Lekkasje av gjødsel/spredning av plantekjemikalier i soner med restriksjoner Oversvømmelse pumperom i kjeller Havari grunnvannspumper Brann på vannbehandlingsanlegg Brudd på hovedledninger med viktige/sårbare abonnenter. Nivå II håndteres med assistanse av andre avdelinger/etater utover normal vaktordning: Enhetsleder TLM Avd.ing.anlegg Utenom arb.tid: Teknisk vakt Innkalles ved behov Oppsynsmann Rørlegger Innkalles ved behov Brannvesen : Kommunelege: + øvrig driftspersonale Mattilsynet (kke vaktordning) Lensmannen (ved hærverk) Overbefalsvakt (utenom arb.tid.) Legevakt (utenom arb.tid.) For varsling; se liste over viktige telefonnummer i vedlegg.

7 NIVÅ III: HØY BEREDSKAP - kritiske situasjoner som: Forurensning av vannkilde (giftutslipp, sabotasje) Trusler om sabotasje på behandlingsanlegg eller ledningsnett. Radioaktivt nedfall. Nivå III håndteres med ledelse av Lokal Redningssentral (LRS): Politi / lensmann Lokal RedningsSentral (LRS) Sivilforsvaret FIG Enhetsleder brann og beredskap Fylkesmannen- Beredskapsleder Enhetsleder TLM Avd.ing.anlegg Brannvesen : Kommunelege : Oppsynsmann Rørlegger + øvrig driftspersonale Mattilsynet, distriktskontoret på Fannrem (ikke vaktordning) For varsling; se liste over viktige telefonnummer i vedlegg. Vannverksvakt /teknisk vakt kontaktes når ansvarlig er utilgjengelig Ved katastrofe-/krigsberedskap etableres krisestab som for NIVÅ III.

8 7. Krisevannforsyning Ved enhver hendelse som medfører bortfall av vann vil Hemne kommune levere alternativt vann via vannvogner til berørte abonnenter. Ved krisesituasjoner der det er sannsynlig at vannet vil være borte i mer enn 48 timer. Bugaelva vil da bli koblet inn som reservevannkilde. Innkobling er mulig i løpet av kort tid. Når abonnentene mottar vann fra Bugaelva skal det informeres om dette og det sendes umiddelbart ut kokepåbud. Særlig R. Lernes fiskemottak, oppdrettsanlegg og slakteri skal informeres ved forringelse av vannkvaliteten. Vann blir pumpet opp og inn i pumpestasjonen hvor det blir behandlet med UV og videre ut på ledningsnett. Prosedyre vil bli utarbeidet og blir lagt i IK perm for Storoddan kommunale vannverk. Bugaelva er en meget ustabil reservevannkilde, både på grunn av kvaliteten og ikke minst på grunn av kvantiteten. Elva er til tider nesten tørrlagt og om krise skulle ramme grunnvannsbrønnene i et slikt tidspunkt vil ikke mengde vann i Bugaelva være tilstrekkelig. Dersom krise skulle oppstå vil derfor mest nærliggende løsning være levering av vann ved kommunens 3 vannvogner (henholdsvis , 3000 og 600 liter). Disse fylles ved et at kommunens øvrige vannbehandlingsanlegg og plasseres på hvert sitt sentrale område på Storoddan.

9 8. Aksjonsplaner (Operativ del) Det er utarbeidet aksjonsplaner for situasjonene nevnt i kap 4. Etter bearbeiding kan disse implementeres i internkontrollhåndboken til Storoddan kommunale vannverk. Hendelse nr. 1 Vannmangel grunnvannskilde: Hvis det ikke er nok vann i grunnvannskilden må reservevannkilden benyttes. Dette er det laget en egen prosedyre på, prosedyre 17.2 i IK-permen for Storoddan komm. vannverk. Når reservevannkilden kobles inn skal det så snart som mulig sende ut melding til Mattilsynet og alle abonnenter. Reservevannkilden blir koblet inn til vannbehandlingsanlegget til basseng, det tilsettes alkaliseringsmiddelet vannglass og desinfiseres med UV. Utfør prosedyre 17.3 for tilbakekobling av reservevannkilden. Hendelse nr. 2: Brann i behandlingsanlegget/elektrotavle: Det er installert brann/innbruddsalarm på anlegget. Ved utløsning av brannalarm vil alarmen gå til teknisk vakttelefon som umiddelbart ringer 110. Pumper kan kjøres manuelt uten å gå via tavler. Det er også mulighet for å etablere opplegg for midlertidig kjøring av pumper. Det kan bli litt lite trykk for de abonnenter som ligger høyest. Hendelse nr. 5: Lekkasje av gjødsel/spredning av plantekjemikalier i soner med restriksjoner: Her er det fare for å få inn helseskadelige bakterier i grunnvannet. Koble til mobilt kloringsanlegg. Ta så snart som mulig kontakt med Mattilsynet og abonnenter. Kokevarsel! Hendelse nr. 6: Havari grunnvannspumper: Innkobling av reservevannskilde. Samme prosedyre som hendelse nr. 1. Prosedyren utføres inntil grunnvannspumpene er reparert. Det er 1 stk. reservevannspumpe på anlegget.

10 Vedlegg 1: Liste over personer med drift/ansvar ved Storoddan kommunale vannverk Navn: Stilling: Telefon arbeid: Mobil arbeid: Tlf/mobil privat Roar Kjerstadmo Enhetsleder Mette Småge Moe Avd.ing anlegg Bjørn Terje Rørlegger / Kasseth Tor Johannes Lian Oppsynsmann Ole Brynjar Moe Fagarbeider Inge Heimsbakk Fagarbeider Bedrifter og leverandører med kjennskap/utstyr til anlegget: Firma: Kontaktperson: Ansvarsområde: Telefon: Mobil: Ingeniør Paul Jørgensen Magne Automasjon AS Skarsbakk Belsvik Elektro AS Elektro Hemne Rør og Montasje AS Prosess og VVS Teknisk vakt Hemne kommune: teknisk vakt har telefonnr til rørleggere, maskinholdere og lignende i kommunen

11 Vedlegg2: Kart over aktuelle nødvannkilder Nødvannkilde Bugaelva

12 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR STORODDAN KOMMUNALE VANNVERK Vedlegg Nr. 3 Skjema 1 Hendelser med risikovurdering, Storoddan kommunale vannverk Nr Hendelse Sannsynlighet Konse- Risiko Tiltak kvens 1 Vannmangel Grunnvannskilde Utført: Bugelva som nødvann Planlagt: Behov: Reservevannskilde Konsekvens: Ikke produsert nok vann til abonnenter 2 Brann i behandlingsanlegg/ elektrotavle Konsekvens: et ute av drift for lengre periode 3 Oversvømmelse pumperom i kjeller Utført: Ingen Planlagt: Ingen Behov: Pumper kan kjøres uten å gå via tavler, evt etablere opplegg for midlertidig kjøring Utført: Planlagt: Behov: Konsekvens: Tørroppstilte (dvs. alle) pumper havarerer ingen produksjon av vann 4 Strømbrudd Utført: - Nødstrømsaggregat Planlagt: ingen Behov: ingen Konsekvens: Ingen så lenge nødstrømsaggregat fungerer 5 Lekkasje av gjødsel/spredning av plantekjemikalier i soner med restriksjoner Utført: inngjerding av sone 0 rundt brønnene. Planlagt: ingen Behov: Ikke ytterligere Konsekvens: Fare for bakterier i grunnvann, evt. Koble inn kloring 6 Havari grunnvannspumper Utført: 1 stk. reservepumpe Planlagt: ingen Behov Konsekvens: 7 Brudd på telelinje Utført: ingen Planlagt: ingen Behov Konsekvens: ikke mulig å overvåke anlegget fra PC. Egen prosedyre i IK-perm 8 Undertrykk på Utført: ingen

13 ledning Planlagt: ingen Behov: Det må være overtrykk på ledningen Konsekvens: Innsug av forurensninger (via ventiler, sprekker og lignende), som kan føre til helseskadelige bakterier på nettet. 9 Brudd på hovedvannledning Utført: Planlagt: Behov: Konsekvens: Bortfall av vann i en periode. Fare for bakterier på nettet. 10 Trusler om sabotasje på anlegget eller ledningsnett Konsekvens: Utført: Ingen Planlagt: Ingen Behov: Ingen 11 Radioaktivt nedfall Konsekvens: Katastrofalt. Høy beredskap Utført: Ingen Planlagt: Ingen Behov: Ingen For de ulike hendelser vil følgende tankegang benyttes for å bedømme risiko. Sannsynlighet for at en hendelse oppstår deles i 4 grupper: - Meget sannsynlig (4): Oftere enn 1 gang per år - Sannsynlig (3): Mellom 1 gang per år og 1 gang hvert 10 år - Mindre sannsynlig (2): Mellom 1 gang per 10 år og 1 gang hvert 50 år - Lite sannsynlig (1): Mindre enn 1 gang hvert 50. år Konsekvensen av hendelsene inndeles i følgende 5 klasser: - Katastrofal (4): Hoved- og avhengige systemer settes ut av drift over lang tid - Kritisk/farlig (3): Systemer settes ut av drift over lenger tid. Andre avhengige systemer rammes midlertidig. Driftsstans i flere døgn - En viss fare (2): Systemet settes midlertidig ut av drift. Kan føre til skader dersom det ikke finnes reservesystemer/alternativer. - Ufarlig (1) Systemet settes midlertidig ut av drift. Ingen direkte skader, kun mindre forsinkelser. Ikke behov for reservesystemer

14 Skjema 2 Hendelsesoversikt og grovanalyse SANNSYNLIGHET Meget sannsynlig (4) Sannsynlig (3) Mindre sannsynlig (2) Lite sannsynlig (1) Ubetydelig (1) En viss fare (2) Farlig/kritisk (3) Katastrofal (4) KONSEKVENS Ut i fra denne tabellen kan vi se hvilke hendelser som er av en slik karakter at ting bør gjøres for å sikre driften av anlegget. Jo høyere verdien for risikoen i ROS-analysen er, jo høyere er behovet for tiltak.

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING...

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: INNHOLD DEL : BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Hendelser

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst - ROS- og beredskapsanalyse - Metode for beregning av beredskapslager 1 Sammendrag med anbefalinger... 3 2 Innledning... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Omfang...

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15)

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) 1 Innledning I sivilbeskyttelsesloven er kommunene pålagt en generell beredskapsplikt. Som grunnlag for dette sier lovens

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 -

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - Kriseplan for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - 1 INNLEDNING OG DEFINISJONER... 4 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål og målgruppe... 5 1.3 Begrensning... 5 1.4 Definisjoner...

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA Versjon november 2012 Beredskapsplan 1 Innhold 1 Varsling og administrativt ansvar... 5 1.1 Varsling... 5 1.1.1 Beredskapsalarm... 5 1.2 AMK... 6 1.3 Innkallingsplan... 7 1.4

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 DECRIS Risikoanalyse av kritisk infrastruktur: Komplett risikoanalyse og gjennomføring av detaljanalyse FORFATTERE Per Hokstad, Jørn Vatn,

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen

Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Rådalen BERGEN - 26.11.2010 Ref.nr.: GexCon-2010-F45737-RA-1 Rev.: 02 RAPPORT Risikoanalyse og områdeklassifisering av Bergen Kommunes Deponigassanlegg i Kunde Bergen Kommune, Grønn Etat Forfatter Geir H. Pedersen

Detaljer