BEREDSKAPSPLAN HOLE VANNVERK Råvann-vannbehandling-ledningsnett organisering-krisetiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPSPLAN HOLE VANNVERK Råvann-vannbehandling-ledningsnett organisering-krisetiltak"

Transkript

1 BEREDSKAPSPLAN HOLE VANNVERK Råvann-vannbehandling-ledningsnett organisering-krisetiltak Rev. des.06 1-Innledning Interkontrollhåndboken for Hole vannverk omhandler det meste som skal inngå i en beredskapsplan. Vi har valgt å samle utdrag av innholdet som angår beredskap i et vedlegg til internkontrollhåndboken. (Vedlegg 1) Revisjons og distribusjonsliste oppdateringsstatus og rutiner for dette: Felles med internkontrollhåndboken Følgende personer skal ha beredskapsplanen: Roar Frydenberg (ansvarlig for revisjon) Steinar Jensen (tjenesteleder) Uteseksjonen kontor Helgelandsmoen Revisjonsinnstruks: Revisjon skal foretas i januar hvert år, etter gjennomgang av hendelser/avvik som har skjedd i løpet av foregående år. Revisjon foretas ellers etter behov. Driftsansvarlig vannverk Roar Frydenberg har ansvaret for gjennomgang av planen sammen med øvrig driftspersonell. Det fylles ut revisjons/distribusjonsliste hver gang planen revideres, sendes innehavere av planen. Skjema for distribusjon ligger foran kap 1 i internkontrollhåndboken. Planverk nasjonalt og lokalt regel/lovverk Viser her til kap. 1 i internkontrollhåndboken. Hole og Sollihøgda vannverk er utbygd etter følgende planer og forutsetninger: Hovedplan for vannforsyningen datert godkjent av kommunestyret i sak 15/2004. Utbygging av Hole vannverk i 1982 Utbygging av Sollihøgda vannverk i 1987 Forskrift om vannforsyning og drikkevann gjeldene fra Internkontrollforskriften--Helse, Miljø og Sikkerhet. Lov om helsemessig og sosial beredskap. IK-mat forskriften (internk næringsmiddellovgivningen)

2 2. Operativ del oversikt uønskede hendelser - risikovurdering Uønskede hendelser: Hole vannverk: Viser til hendelser/avvik som har skjedd vedlegg a Forurensning av råvann/kilde Koliforme bakterier i råvann Koliforme bakterier i nettvannsprøver Plutselig brudd på hovedvannledning (fastland) Brudd på hovedledninger i sjø - Kroksund/Sundvollen, Bønsnes /Rytteraker(Sælabånn, Gjesvold-elstangen/Storøya. Innbrudd/hærverk/trusler på vannbehandlingshus og høydebasseng/installasjoner Undertrykk ved branntapping eller større ledningsbrudd. Lynnedslag /svikt - sårbare elektro installasjoner -PLS Pumpehavari - 1 eller flere hovedpumper ved vannverket Svikt/havari UV-anlegg Ulykker med tankbiler på E 16 farlige kjemikalier Brann i vannverksbygning Ekstrem lav vannstand /storflom i vannkilde- Tyrifjorden Feilkopling ved reparasjon vann/avløp ledningsnett Større ulykker ras-regionale hendelser Sollihøgda vannverk - tilleggspunkter Forurensning av borebrønn (råvann) Vurdering av risiko kritiske punkter Hendelser-kritiske punkter Konsekvenser Handlingsplan/tiltak Brudd på sjøledning Sælabånn Brudd på sjøledning Kroks-Sundvollen (2 stk. paralelle ledninger) Brudd på sjøledning Gjesvold-Elstangen /Storøya Brudd på vannledning kjeller /pumperom Hole vannverk (høyt vanntrykk-16 bar) Brudd på hovedvannledninger - Meget (flere pr. år) Innbrudd-hærverk-trusler på vannverkshus/h.basseng/pumpestasjoner Sannsynlig Brann i vannverksbygg Bønsnes. Lite? Forurensning i Tyrifjordenoppblomstring - koliforme Stopp i hovedforsyning til Gjesvold -åsen. Kritisk etter 7 timer. Stopp i hovedforsyning til Sundvollen. Kritisk etter 14 timer. 2 stk. hotellbedrifter Stopp i hovedforsyning til større boligområde. Kritisk umiddelbart- (ikke basseng) Motorer/ under vann stopp i forsyning til alle basseng. Gjesvoldåsen tomt etter 7 timer Leineåsen tomt etter 12 timer Abonnenter uten vann Mulig forurensning -driftsstopp Stopp i hovedforsyning Hvis oppblomstring ikke oppdages i tide vil det medføre k-bakterier på Se IK boka, kap. 3. beredskapsplan/ varsling ved brudd sjøledning og vedlegg alternativ vannforsyning H. vann-verk. Se IK boka, kap. 3 beredskapsplan /varsling ved brudd sjøledning Se IK boka, kap. 3.beredskapsplan /varsling ved brudd sjøledning. Se ik boka alt. Vannforsyning. Bistand fra brannvesen for lensing og elektrofirma henvsn. ik boka Har reservepumper/motorer på lager. Se ik boka kap 3.6 tiltak-varsling Vurderer installasjon av innbruddsalarm/brannalarm. Viser til kap. 3 internk.bok. Vurderer direkte brannalarm til brannvesen. Tiltak se ik-bok kap 3. Minst 2 råvannsprøver pr. mnd juni-juliaugust-sept. Kloring i tillegg til UV.

3 bakterier Sannsynlig (1 pr 3 år) nettet- (UV ikke tilstrekkelig Ulykke E 16 tankbil kjemikalier -utslipp til Tyrifjorden Sannsynlig Svikt /havari UV anlegg Daglig kontroll gjør at dette er meget lite Svikt i trykkøkningsanlegg Grøndokka Lite Høyereliggende områder Bjørkåsen og Frøshaugåsen Trykktap ved stort forbruk/ledn.brudd. Gammel type brannventiler på nettet. Sollihøgda vv forurensning av borebrønn. Ekstrem lav vannstand i Tyrifjorden Testet tidligere ved ombygging dam i Vikersund - Ekstrem høy vannstand i Tyrifjorden -mer enn 200 års flom 3 Administrativ del Pga. avstand og Tyrifjordens volum anser vi faren for forurensning av vanninntak for ikke tilstede. Kan medføre k-bakterier på nett Stopp i forsyning Øvre Grøndokka boligfelt, fare for trykkfall og mulighet for innsug av forurenset vann Fare for innsug av forurenset vann Ved undertrykk på nett Kan medføre innsug av forurenset vann ved undertrykk på nettet. Koliforme bakterier i råvann. Får ikke konsekvens for inntak Vil kunne gi oversvømmelse av vannverkskjeller i verste fall Lokale tiltak ved utslippsted Ringerike brannvesen Daglig kontroll/rutiner reservedeler på lager. Reserveanlegg klor tas i bruk Ved mistanke om innsugav fremmedvann desinfisering se ikboka kap 3.6 Ved ledningsbrudd i disse områder det skal desinfiseres /spyles se ik-boka kap 3.6 Fylling av svømmebasseng Helelandsmoen skal gjøres over 3 dager. Alle gamle ventiler skal byttes, /eller påmonteres miljølokk. Informasjon /varsling av brukere ved brev i postkasse. Start av kloranlegg. Event. alt. Vann tilkjøres /tank. Det vil bli relativt god tid til flomtettingstiltak på vannverk Organisasjon. Vannverkene utgjør en avdeling under tjenestestedet teknisk/eiendom. (Ansvarlig er tjenesteleder/teknisk leder.) Driftsansvaret for vannverkene er tillagt driftsansvarlig Roar Frydenberg. Ved fravær av driftsansvarlig delegerer tjenesteleder ansvaret til Arne Lehne. Hvis det oppstår problemer ved vanntilførelsen er det mulig å innkalle uteseksjonen for assistanse. Teknisk har også samordnet vedlikeholdstjenester for kommunens bygninger og tekniske anlegg. Det disponeres egen gravemaskin og transportutstyr. Arbeidsoppgavene til driftsavdelingen er drift og vedlikehold av kommunens vannforsyning, avløpsnett, veier og andre kommunaltekniske oppgaver. Stillingsbeskrivelser. Det er ingen stillingsbeskrivelse i nåværende situasjon. Dvs. at ingen er låst opp i det ene arbeidsoppdraget, men kan benyttes til annet egnet arbeid i Hole kommune. Arbeidtakers ansvar. Foruten de generelle krav som stilles til kommunalt ansatte, har arbeidstakeren som inngår i driften av vannverket ansvar for å: Sette seg inn i og arbeide etter de rutiner som er beskrevet i denne driftsinstruksen. Gjøre seg kjent med sikkerhetsforskrifter og produktblad for helseskadelige stoffer som benyttes i vannverket og utføre arbeidet iht. regelverket. Vise ansvar både for egen og andres sikkerhet og arbeide aktivt for å redusere faren for å effekten av uheldige miljøpåvirkning.

4 Arbeidsgivers ansvar. Lære opp arbeidstakere i de driftsrutiner som er beskrevet. Sørge for at driftspersonalet innehar tilstrekkelig formell kompetanse, slik at myndighetenes krav er oppfylt. Legge forholdene tilrette slik at arbeidstakerne har tilgang til og arbeide etter driftsinstruksen. Ha et internkontrollsystem som ivaretar arbeidtakernes helse, miljø og sikkerhet. Vannverkseier plikter å levere vann med tilfredsstillende kvalitet og mengde. Dette betyr at eieren etter drikkevannsforskriften er pålagt å gjøre nødvendige beredskapsforberedelser og å ha en beredskapsplan. Vannforsyningsberedskapen er samordnet med den øvrige beredskapen i kommunen. Vannverket skal dokumentere enhver hendelse, herunder avvik som kunne ha ført til/har ført til svikt i vannforsyningen. Dette som en del av avvikshåndteringen i internkontroll - systemet. Meldepliktige avvik jf. drikkevannsforskriften skal umiddelbart meldes til mattilsynet. Vannverket skal også varsle kommunelegen direkte dersom det foreligger en helsefare. Vannverket har for tiden avtale med Eurofins-Buva as når det gjelder dokumentasjon av at vannverket leverer helsemessig trygt vann / laboratorieanalysetjenester. Kommunen har ansvaret for å ha oversikt over at drikkevann levert innen sitt område har en kvalitet som ikke forårsaker sykdom eller skade. Beredskap varsling -vaktordning. Vaktberedskapen i Hole er basert på døgnkontinuerlig ukevakt. Vaktstyrke består av 6 personer. Den fungerende vakt har utkommanderende myndighet, dersom det er behov for hjelp i akutte situasjoner. Vaktstyrke pr. 2006: Finn Løken Roar frydenberg Arne Lehne Rune Løken Kent Hansen John Nystad Drift utenom normal arbeidstid. Det er montert oppringt alarmsentral på vannverkene som ligger inne med de viktigste driftsmessige komponenter. Varsling av avvik. Avvik er et forhold til vannverket som ikke er i overbestemmelse med krav i lover og interne instrukser. All avvik skal avdekkes, og nødvendige tiltak skal gjøres for å få «normale og stabile forhold». Avvik skal meldes til teknisk leder. Avvik som går på vannkvalitet meldes til helseleder/mattilsyn - teknisk leders ansvar. Teknisk leder avgjør tiltak i samråd med helseleder/mattilsyn orientering til brukerne er teknisk leders ansvar. Dokumentasjon av avvik/tiltak

5 Alle avvik skal meldes inn i avviksskjema og tiltak angis. Settes inn i perm ik håndbok. Varsling av sårbare abonneneter/bedrifter/institusjoner Ved alvorlige hendelser som gir bortfall av forsyning eller kvalitetssvikt varsles følgende bedrifter /brukere direkte over telefon. Sundvollen Hotell Sundøya Fjordhotell Hole bo- og Rehabiliteringssenter Solstad sykehjem Hvalheim sykehjem Høyenhall Hotell helgelandsmoen Barnehager /skoler VARSLINGSMETODER VED ALVORLIGE HENDELSER/AVVIK Beredskapsplan ved brudd på sjøledning. Hvis brudd eller lekkasje på sjøledning skulle oppstå skal umiddelbart beredskapsplan iverksettes.: Utkommandere utpekt undervannsentreprenør/fagpersonell. Varsling av abonnenter /store vannforbrukere. Varsling av teknisk leder /helseleder/lokalpressen/holes hjemmeside. Alternativ utkjøring av vann ved lengre avbrudd til spesielle brukere. FØLGENDE DELER OG UTSTYR SKAL VÆRE TILSTEDE: Båt / Motor, 2 nødstrømsaggregat, 2 kompressorer, skjøtekabler, sag, motorsag (vinter), skrallesett, lys til bruk under vann, bensin, PH-rør, rep.muffe, 3 stk. tetteplugger. FØLGENDE GODKJENTE DYKKERE KONTAKTES PÅ TLF: VARME OG SANITÆR TLF mob VEIDEKKE - DYKKERTEKNIKK TLF mob (ok) K.A.J.Dykkertjeneste Kjell Arne Johansen -Moss mob

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING...

Anlegg 27.02.04 Type anlegg: Grunnvannsanlegg Revidert: 01.11.10 INNHOLD DEL 3: BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING 1. INNLEDNING... Tekniske Utarbeidet av: Avding anlegg Ansvar: Avding anlegg Anlegg Type anlegg: Grunnvannsanlegg Godkjdato: INNHOLD DEL : BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNING INNLEDNING SYSTEMBESKRIVELSE MÅL FOR SIKKERHET

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15)

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) 1 Innledning I sivilbeskyttelsesloven er kommunene pålagt en generell beredskapsplikt. Som grunnlag for dette sier lovens

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard UA Svalbard Revidert 30.11.2010 Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard INNLEDNING Den statlige beredskapen mot akutt forurensning på Svalbard omfatter både beredskap ved utslipp til sjøs og

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2013 Vannrapport 119 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 3. utgave Eyvind Andersen Bjørn Eivind Løfsgaard Utgitt av Nasjonalt

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer