KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2"

Transkript

1 KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 NORGES BRANNSKOLE 2011

2 KAPITEL 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Historikk, utvikling og arbeidsområde Utdanningen av innsatspersonell til de kommunale brannvesen skal ta sikte på å gi nødvendig kompetanse slik at disse skal kunne yte innsats uavhengig av type brann og/eller ulykke, herunder ivareta egen og andres sikkerhet. Brann- og eksplosjonsvernloven av juli 2002 beskriver også brannvesenets oppgaver. Dette stiller nye krav til kompetanse hos brannpersonell. I læreplanen er tatt hensyn til at beredskapsutdanning trinn 2, i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, skal gi den kompetanse som er nødvendig for å ivareta rollen som utrykningsleder i heltidsbrannvesen. 1.2 Inntakskrav Inntak på beredskapsutdanning trinn 2 forutsetter gjennomført beredskapsutdanning trinn 1 eller tilsvarende utdanning. 1.3 Varighet Beredskapsutdanning trinn 2 har en varighet på 6 uker (ca. 228 timer). Side 2 av 12

3 1.4 Mål for beredskapsutdanning trinn 2 - få gode kunnskaper og ferdigheter i å ivareta ulike lederroller på et brann- og/eller skadested, i første rekke rollen som utrykningsleder - få gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger i å ivareta rollen som lag-og/eller arbeidsleder i brannvesenet - få kunnskaper i å planlegge og gjennomføre tiltak for å fremme kompetanseutvikling i eget brannvesen 1.5 Innhold Fag- og timefordelingsplanen er delt opp i fire hoveddeler/moduler: Del A: Mellommenneskelige forhold mv. 64 timer Åpning/bli kjent, eksamen m forberedelser, evaluering/avslutning Lederskap 2 HMS- internkontroll 2 Menneskets atferd i stressituasjoner 2 16 timer 36 timer 8 timer 4 timer Del B: Brann- og redningsfaglige emner 28 timer Risiko-/sårbarhetsanalyse og innsatsplanlegging Lover og forskrifter Sotbrann 16 timer 8 timer 4 timer Del C: Organisering av beredskap og innsats 92 timer Beredskapsorganisering 2 Utrykningsledelse 2 Farlig gods Overordnet innsatsledelse 2 Praktiske øvelser 4 timer 24 timer 16 timer 4 timer 44 timer Del D: Kompetanseutvikling 44 timer Instruktør- og veilederrollen Informasjon og media 36 timer 8 timer Til sammen 228 timer Side 3 av 12

4 1.6 Kompetanse Gjennomført beredskapsutdanning trinn 2 kvalifiserer for å være utrykningsleder i heltids brannvesen (j.fr. dimensjoneringsforskrifens 7-7), samt opptak til beredskapsutdanning trinn Pedagogisk profil Mål og hovedmoment står sentralt både for lærere og elever. Det anbefales spesielt at man i tilknytning til praktiske øvelser også legger inn hovedmomenter fra andre emner som er beskrevet i denne læreplan. Omfang og innhold i kurset stiller store krav så vel til lærere og elever som øvingsanlegg og utstyr. Hver undervisningsleksjon og øvelse må være av høy kvalitet og basert på de mål og hovedmoment som læreplanen angir for de ulike emner. Undervisningen vil ellers bygge videre på den kompetanse som elevene har etter gjennomført beredskapsutdanning trinn 1. For å oppnå ønsket kompetanse må det i opplæringen vektlegges utvikling av: - Kunnskaper - Ferdigheter - Kreativitet og selvstendighet - Tilpasning og forståelse - Holdning til sikkerhet Sammenheng mellom opplevelse, forståelse og handling er det viktigste element for et godt gjennomført kurs innen beredskapsutdanning trinn 2. Isolert kunnskap har liten verdi dersom den ikke inngår i en helhetlig praktisk orientering. Man skal trene på å utvikle ferdigheter, kunnskaper og holdninger, samt i å ta ansvar for egen læring. Side 4 av 12

5 KAPITEL 2 2. MÅL OG HOVEDMOMENT Del A: Mellommenneskelige forhold: Åpning og bli kjent Mål 1: Eleven skal etter åpning og bli kjent vite om hvilke krav som gjelder for kurset, kunne ta ansvar for egen læring og bidra til å skape et godt og trygt læringsmiljø. 1a 1b 1c 1d få vite hvilke formelle krav som gjelder for bestått kurs få forståelse og innsikt i hva som ligger i ansvar for egen læring være med på å utforme regler for hvordan klassen skal fungere, for på denne måten så raskt som mulig, kunne etablere et godt og trygt læringsmiljø gjennom ulike prosesser bli godt kjent med resten av klassen på forholdsvis kort tid Lederskap 2 Mål 2: Eleven skal få gode kunnskaper om og ferdigheter i å håndtere arbeidsmiljø, ledelse og utvikling av eget brannvesen. 2a 2b 2c 2d 2e 2f få kunnskap om ledelse i en helhetlig sammenheng, herunder utøvelse av ledelse på ulike nivå ha startet en bevisstgjøringsprosess i forhold til egen utøvelse og utvikling av lederskap få god forståelse av hvordan kommunikasjon og motivasjon henger sammen få kunnskap om og forståelse for situasjonsbestemt ledelse og andre relevante ledelsesteorier få forståelse for hvilke faktorer som påvirker et arbeidsmiljø og kunne analysere og utvikle kulturen i eget brannvesen få forståelse for hvordan konflikter kan oppstå, og ferdigheter i å håndtere disse Side 5 av 12

6 2.1.3 HMS- internkontroll 2 Mål 3: Eleven skal få solide kunnskaper og ferdigheter i å etablere, utvikle og følge opp et godt IK-system. 3a 3b 3c kunne etablere, utvikle og følge opp prosedyrer som ivaretar mannskapenes sikkerhet få forståelse for forholdet mellom innsatsplikt og krav i forhold til sikkerhetsprosedyrer kunne etablere system som tar hensyn til krav om helsekontroll og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere Menneskets atferd i stressituasjoner 2 Mål 4: Eleven skal kjenne til hvordan stressreaksjoner kan oppstå, samt til ulike faser og utvikling av disse. Eleven skal være i stand til å gjenkjenne symptomer i de ulike reaksjonsfasene, samt forebygge og stanse uheldige reaksjoner. 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g få god kunnskap om hva en stressreaksjon er og hvordan en krise kan defineres få god kunnskap om og de grunnleggende mekanismer som påvirker menneskets atferd i stressituasjoner og kriser få kunnskap om symptomer, samt kunne beskrive disse i de ulike reaksjonsfasene få kunnskap om og ferdigheter i å kunne forebygge stressreaksjoner, samt kunne iverksette primærbehandling og oppfølging få god kjennskap til ulike metoder for defusing og debrifing få kunnskap om utbrenthet, samt ferdigheter i å kunne forebygge en slik utvikling få forståelse for lederansvaret i forhold til stress- og krisehåndtering, samt utbrenthet Side 6 av 12

7 Del B: Brann- og redningsfaglige emner: Risiko-/sårbarhetsanalyse og innsatsplanlegging Mål 1: Eleven skal få god kjennskap til prinsippene for risiko- og sårbarhetsanalyse, samt innsatsplanlegging. 1a 1b 1c få kjennskap til lover og forskrifter som omhandler risiko- og sårbarhetsanalyse få kjennskap til sentrale veiledninger som omhandler kartlegging av brannrisiko kunne gjennomføre et objektsyn i et risikoobjekt i egen kommune, herunder utarbeide innsatsplan (prosjektoppgave) Lover og forskrifter Mål 2: Eleven skal få god kjennskap til de lover og forskrifter som har betydning for et brannvesen. 2a 2b få kunnskap om brann- og eksplosjonsvernlov med forskrifter og veiledninger få kunnskap om lover, forskrifter og avtaleverk som regulerer arbeidsforholdene i et brannvesen Side 7 av 12

8 Del C: Organisering av beredskap og innsats: Beredskapsorganisering 2 Mål 1: Eleven skal få god kunnskap om den totale, sivile redningstjeneste, herunder kommunal, fylkesdekkende og statlig krise- og redningsberedskap, og om frivillige organisasjoners plass i denne sammenheng. 1a 1b 1c 1d få kunnskap om brannvesenets plass i den sivile redningstjeneste (LRS, HRS) få kunnskap om kommunal og interkommunal beredskap, samt brannvesenets plass i denne (kommunal kriseberedskap, akutt forurensningsberedskap) få kunnskap om fylkesdekkende og statlig redningsberedskap (fylkesmannen, sivilforsvaret, redningsberedskap til sjøs etc.) få kjennskap til sivile organisasjoners forhold til den offentlige krise- og redningsberedskap Utrykningsledelse 2 Mål 2: Eleven skal få nødvendig kunnskaper og ferdigheter for å ta i bruk taktisk metode som kan brukes ved redningsinnsatser med ulik omfang og kompleksitet. 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g kunne håndtere alle inntrykk, bedømme, beslutte og omsette disse til utforming av en innsatsordre bli bevisstgjort på hvilke situasjoner det brukes intuitive beslutninger (følelsesmessige) kontra rasjonelle beslutninger (tankemessige) få gode kunnskaper og ferdigheter i å bruke aktuelle metoder som skal ende opp i ordregivning bevisstgjøres på ulike slokketeknikker og behov for slokkemidler (herunder vannforsyning) under ulike innsatser bevisstgjøres på slokketaktikkens betydning under store og komplekse innsatser få kunnskap og ferdigheter i å skrive nødvendige rapporter etter endt innsats bevisstgjøres om de spesielle forhold som det må tas hensyn til dersom brannvesenet skal utføre skarpe oppdrag, for eksempel i forbindelse med innbruddsalarm, terroranslag, bistå politiet etc. Side 8 av 12

9 2.3.3 Farlig gods: Mål: 3 Eleven skal få inngående kjennskap til lover, forskrifter og veiledninger som regulerer brannvesenets arbeidsoppgaver ved farlig godsuhell. 3a 3b få gode kunnskaper om taktisk ledelse av aksjoner mot farlig godsuhell få gode kunnskaper i den første fasen av håndteringen (akuttfasen) av et farlig godsuhell med bruk av farlig gods håndboken 3c få gode kunnskaper om fareklassene, med spesiell fokus på klasse c 3d få kjennskap til politiets rutiner ved melding om akutt uhell med farlig gods få kjennskap til ambulansepersonellets rutiner ved melding om akutt uhell med farlig gods Overordnet innsatsledelse Mål 4: Eleven skal tilegne seg gode kunnskaper om hvilke arbeidsoppgaver som er tillagt overordnet innsatsledelse, samt grunnprinsippene for hvordan dette organiseres. 4a 4b få gode kunnskaper og ferdigheter for å ivareta rollen som overordnet innsatsleder, herunder hvilke fullmakter som foreligger når man skal lede en innsats på overordnet nivå få god kunnskap om hva som forventes av brannvesenet ved bekjempelse av liten brann/ulykke, større brann/ulykke og storbrann/-ulykke Side 9 av 12

10 2.3.5 Praktiske øvelser Mål 5: Eleven skal gjennom praktiske øvelser og evaluering av disse tilegne seg gode kunnskaper og solide ferdigheter i å kunne inneha ulike lederroller på et brann- /skadested, herunder rollen som utrykningsleder og overordnet innsatsleder. 5a 5b 5c 5d 5e 5d kunne iverksette og lede innsats, herunder røykdykkerinnsats ved brann i ulike bygninger som trebygning, produksjonslokale/ verksted, samt få ferdigheter i å koordinere innsats der flere basepunkt er opprettet kunne iverksette og lede innsats ved en farlig gods-/kjemikalieulykke og der det vektlegges hensynet til egen og andres sikkerhet, miljø og materielle verdier kunne iverksette og lede innsats i tilknytning til trafikkulykke der ulike typer redningsmateriell og metoder tas i bruk, og med vektlegging av førstehjelp kunne iverksette og lede innsats tilknyttet søk og redning ved sammenrasing av bygning kunne iverksette og lede innsats tilknyttet redning ved ulykke tilknyttet vann/sjø/is kunne iverksette og lede innsats tilknyttet andre typer brann og ulykker som for eksempel tilknyttet tunnel, skip og tog Side 10 av 12

11 Del D: Kompetanseutvikling: Planlegging og gjennomføring av egne instruksjoner Mål 1: Eleven skal få gode kunnskaper og ferdigheter i å planlegge og evaluere egne leksjoner, ha utviklet seg som instruktør med hensyn til opptreden og fremferd, samt god erfaring i å veilede/evaluere andre elever. Eleven skal 1a 1b 1c 1d ha startet utviklingen av seg selv som instruktør gjennom å trene på å opptre overfor medelever med utgangspunkt i gjennomgått teoretisk stoff, selv tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og utføre nødvendig etterarbeid ved egne leksjoner gjennomføre leksjoner med gradvis større vanskelighetsgrad for derved å øke sin innsikt i og forståelse for målrettet opplæring tilpasset ulike målgrupper tilegne seg gode ferdigheter i å veilede/evaluere andre elever Informasjon og media Mål 2: Eleven skal få god kjennskap til hvilken rolle presse/media har i forhold til et brann-/skadested, samt være i stand til å bruke media. 2a 2b 2c 2d 2e 2f få god kunnskap om hvordan media arbeider, herunder aviser, radio og fjernsyn få god kjennskap til hvordan man kan spille på lag med media settes i sand til å utforme en pressemelding/-orientering få ferdigheter i å kunne gjennomføre et fjernsynsintervju få god kunnskap om pressens/medias adgang på et brann-/skadested få kunnskaper om og ferdigheter i bruk av media i forbindelse med brannverninformasjon og andre sammenhenger Side 11 av 12

12 KAPITEL 3 VURDERING 3.1 Hvorfor vurdering? Formålet med vurderingen er å bedre sikre en nasjonal standard på opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurderingen innebærer at resultatet vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen. Vurderingen vil ha ulike hensikter, bl.a; * å informere eleven, foresatte, lærer/instruktør og opplæringssted fram mot et læringsmål, om hvor langt eleven er kommet i sin utvikling mot en kompetanse * å veilede, motivere og utvikle eleven * å motivere læreren/instruktøren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis * å informere samfunnet, arbeidslivet og videre utdanning om hvilken kompetanse eleven har oppnådd 3.2 Hva skal vurderes? * Målene for opplæringen, slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen og i kapitel 2 i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurdering * Det er elevens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål * Vurderingen av eleven skal vise i hvilken grad han/hun har nådd målene i læreplanen 3.3 Hvordan skal vurderingen skje? Det skilles mellom to hovedtyper vurdering: * Vurdering underveis * Avsluttende vurdering Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere elever og lærere/instruktører i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Lærere/instruktører vil finne hjelp til vurderingsarbeidet i en metodisk veiledning. Avsluttende vurdering kommer til uttrykk i et dokumentert resultat av en avsluttende eksamen. Det blir brukt karaktersystem, hvor karakter 6 er det beste, og det behøves karakter 2 for å få bestått. For at vurderingsarbeidet skal gi meningsfull informasjon, må prøvene (eksamen) være lagt opp slik at den prøver sentrale sider av opplæringsmålene. For å få bestått kurs krevers det også at eleven har: - laget et leksjonsopplegg for en 30 minutters leksjon og gjennomført denne - laget en øvelsesplan og gjennomført en praktisk øvelse etter denne - gjennomført et objektsyn i egen kommune og utarbeidet en objektplan og en situasjonsplan Side 12 av 12

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL OPPLÆRINGSBOK Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: Fastsatt av DSB i september 2011 NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL Telefon 76 91 90 00 /Telefax 76 91 90 50 E-post: firmapost

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Studieretning for medier og kommunikasjon Studieretningsfagene i grunnkurs medier og kommunikasjon Oslo, juli 2000 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2 Forord

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Studieretning for tekniske byggfag Første års opplæring i bedrift Glassfagene felles for glassfaget, blyglassmesterfaget, glassliperfaget Særløp Oslo, mai 1995 Kirke-,

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146 Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004 Læreplan Førerkortklasse M 146 Veiledning Håndbok V852 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET LÆREPLAN FOR FEIERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

LÆREPLAN FOR MALERFAGET

LÆREPLAN FOR MALERFAGET LÆREPLAN FOR MALERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 31. januar 2013 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Helsedirektoratet.2 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS- 1810 Høringsutkast for ekstern høring 03.11.14 Avdeling psykisk helse og rus 2014/2015 H e l s e d i r e k t

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet BII

Fagplan for Bachelorstudiet BII Fagplan for Bachelorstudiet BII Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BII Studieåret 2013/2014 Innhold INNLEDNING 5 HOVEDOMRÅDE: POLITI OG SAMFUNN 15 Tverretatlig samarbeid 16 Forvaltningstjeneste

Detaljer

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A VEILEDNINGER Håndbok 251 Læreplan Førerkort klasse A1, A2 og A Fastsatt av Vegdirektoratet

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer