OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL"

Transkript

1 OPPLÆRINGSBOK Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: Fastsatt av DSB i september 2011 NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL Telefon /Telefax E-post: Hjemmeside: 1

2 Innhold 1. Generell informasjon Bakgrunn for kurset Kursets plass i opplæringsstrukturen Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe Kursets hovedmål Kursets oppbygging Kursets hovedområder Bruk og rettledning for utfylling av opplæringsbok Avbrudd i opplæringen Identifikasjon / elev Avbrudd i opplæringen Merknader Hovedområder Åpning Lover og forskrifter Organisering av beredskap mot brann, ulykker og akutt forurensning Farlig gods og akutt forurensning Skadestedsledelse Oppbygging og drift av nødalarmsentraler Samband- og kommunikasjonssystemer Krisehåndtering Informasjon og media Fremmedspråk med vekt på engelsk Kartkunnskap

3 1. Generell informasjon 1.1 Bakgrunn for kurset Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av 110 forum i Både DSB og Norges brannskole var representert, og konkluderte med at god kompetanse på 110-operatørene best sikres gjennom en systematisk internopplæring på egen sentral, kombinert med en avsluttende opplæring på Norges brannskole. Kursplanen som foreligger er utarbeidet for å ivareta internopplæringsdelen av beskrevet forløp. 1.2 Kursets plass i opplæringsstrukturen Kurset skal gi nødalarmsentraloperatøren systematisk, teoretisk og praktisk opplæring i egen nødalarmsentral i henhold til fastsatt kursplan med administrativ tilknytning til Norges brannskole. Etter endt internopplæring og fullført Beredskapsutdanning trinn 1, er eleven kvalifisert for opptak til yrkesutdanning for operatør på nødalarmsentral iht Dimensjoneringsforskriften Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe Kurset må gjennomføres innen 3 måneder etter oppstart i alarmsentralen. Opptakskravet er yrkesutdanning for brannkonstabel eller annen relevant beredskapsutdanning. Målgruppe er personell som skal jobbe i en nødalarmsentral. 1.4 Kursets hovedmål Kursets hovedmål er at deltaker skal kunne motta og oppfatte meldinger fra publikum, foreta vurderinger av innsatsbehov, samt foreta alarmering av egne mannskaper, og andre beredskapsorganisasjoner og myndigheter. Dessuten skal deltaker ha god kunnskap om brannvesenets og andre etaters og myndigheters ansvar og oppgaver, samt bli en viktig ressurs overfor publikum og egne mannskaper. 1.5 Kursets oppbygging Internopplæringen er en grunnleggende systematisk opplæring over 3 måneder på egen nødalarmsentral. Operatøren gjennomfører den teoretiske opplæringen ved å bestå Norges brannskoles nettbasert kurs for alarmsentraloperatør. Leder av sentralen har ansvaret for den praktiske opplæringen i henhold til dimensjoneringsforskriften 7 5, samt ansvar for opplæring som er nødvendig for å gjennomføre andre oppgaver lagt til nødalarm-sentralen. Operatøren skal ha en egen opplæringsbok som fylles ut i samarbeid med leder av 110-sentralen som også attesterer når det enkelte mål er nådd. 3

4 1.6 Kursets hovedområder - Åpning - Lover og forskrifter - Organisering av beredskap mot brann, ulykker og akutt forurensning - Farlig gods og akutt forurensning - Skadestedsledelse - Oppbygging og drift av nødalarmsentraler - Sambands- og kommunikasjonssystemer - Krisehåndtering - Informasjon og media - Fremmedspråk med vekt på engelsk - Kartkunnskap - Praktiske øvelser - Nettbasert eksamen 1.7 Bruk og rettledning for utfylling av opplæringsbok Opplæringsboka skal være alarmsentraloperatørens eiendom. Det innebærer at det er operatøren som er ansvarlig for utfylling av boken. Utfyllingen skjer i samarbeid med leder for 110-sentralen eller den som er utpekt som opplæringsansvarlig og som også attesterer når det enkelte mål er nådd. Det bør tilstrebes en viss progresjon i opplæringen, og delmålene attesteres etter hvert som de anses nådd. Attestasjonen foretas på sidene 8 13 i opplæringsboken. Rekkefølgen er valgfri og vurderes ut fra stedlige forhold i samarbeid mellom eleven og opplæringsansvarlig. 1.7 Avbrudd i opplæringen Dersom det blir avbrudd i opplæringen på grunn av langvarig sykdom eller andre tungtveiende forhold, kan opplæringsperioden forlenges med inntil 2 år. I slike tilfeller skal skjema Avbrudd i opplæringen fylles ut og attesteres av leder for 110-sentralen. 4

5 1.8 Identifikasjon / elev OPPLÆRINGSBOK FOR Fullt navn:... Fødselsdato:... Adresse:... Tlf.:... Ansatt (dato):... Stilling:... Brannvesen:... Tlf.:... Adresse:... Opplæringsansvarlig (navn/stilling):... Opplæring startet (dato) :... Opplæring fullført (dato):... Nettbasert kurs startet (dato) :... Nettbasert kurs fullført (dato) :... Norges brannskole, 9441 Fjelldal tlf fax E-post: 5

6 2. Avbrudd i opplæringen Fylles ut dersom det grunnet sykdom eller andre tungtveiende forhold er behov for forlengelse av opplæringstida. Sykdom (fra - til) Merknad Permisjon (fra- til) Merknad Andre forhold (fra-til) Merknad Attestasjon: Sted:..., dato:... Underskrift :... leder for 110-sentralen 6

7 3. Merknader 7

8 6. Hovedområder 6.1 Åpning Hovedmål 1 vite om hvilke krav som gjelder for kurset og kunne ta ansvaret for egen læring og bidra til å skape et godt og trygt læringsmiljø. 1 a å vite hvilke formelle krav som gjelder for å få bestått kurs 1 b å ha forståelse og innsikt i hva som ligger i «ansvar for egen læring» 6.2. Lover og forskrifter Hovedmål 2 bli godt kjent med de lover og forskrifter som regulerer nødalarmsentralens arbeidsoppgaver. 2a kjenne til hva Brannvernloven, Dimensjoneringsforskriften og veiledninger sier om nødalarmsentralens oppgaver 2b kjenne til andre lover og forskrifter samt retningslinjer som har betydning for arbeidet på nødalarmsentralen 8

9 6.3 Organisering av beredskap mot brann, ulykker og akutt forurensning Hovedmål 3 etter endt undervisning kjenne til organisering og hovedprinsipper for redningstjenesten i Norge. Videre skal eleven ha oversikt over de ressurser man kan forvente å finne hos beredskapsorganisasjoner som det vil være naturlig å samarbeide med. 3a kjenne til hvordan redningstjenesten i Norge er organisert 3b kjenne til beredskapsorganisasjonenes organisering og funksjon; herunder justisdepartementet, Hovedredningssentralen (HRS), Lokal redningssentral (LRS), politiet og Fylkesmannen 3 c kjenne til anvendelsen av offentlige og private ressurser under redningsaksjoner 3d kjenne til: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) Kjemikalie- og oljevernberedskapen Katastrofeberedskapen Industrivernet Sivilforsvarets organisering Redningsinnsats til sjøs (RITS) Restverdiredning (RVR) Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) Samarbeid og bistandsavtaler 3e kjenne til alarmsentralenes oppgaver og funksjoner (gjelder 110, 112, 113) 3f 3g kjenne til kommunens organisering av beredskap mot brann og akutte ulykker, herunder brannvesenet, ambulansetjenesten, legetjenesten og sykehusene kjenne til prosedyrer og rutiner for egen alarmsentral herunder kommunenes ROS-analyser 9

10 6.4 Farlig gods og akutt forurensning Hovedmål 4 etter endt kurs kunne veilede personer som kontakter sentralen, både innsatsmannskaper og publikum, på en mest mulig effektiv og korrekt måte, slik at hendelsen kan håndteres på en mest mulig effektiv og sikker måte. Videre må eleven kunne danne seg et godt bilde av uhellet som bakgrunn for konkrete forslag til hvordan innsatsmannskaper og publikum skal forholde seg til hendelsen. 4a kjenne til hva som regnes som akutt forurensning og hva som regnes som uhell med farlig gods 4b 4c 4d 4e 4f 4g kjenne til Kystverket varslingsinstruks og varslingsskjema av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning for brannvesen og 110-sentraler kunne foreslå konkrete tiltak overfor innsatsstyrker, vurdert i forhold til sikkerhet for personer, miljø og materielle verdier, herunder være i stand til å kunne gi eller få opplysninger og gi konkrete anbefalinger mht. identifisering av stoff /er og mengder/volum faresoner konkrete tiltak som må gjøres valg av metodikk, taktikk, utstyr og bekledning for å gjennomføre tiltaket, med opplysninger om risiko og farepotensialer kunne gi eller innhente opplysninger med hensyn til identifisering av stoff og mengder kunne gi konkrete anbefalinger til publikum med hensyn til evakuering og kontaktpersoner kunne vurdere om en i det hele tatt ut fra sikkerhet og feilkilder bør benytte publikum som informanter ha kjennskap til de ulike klassene av farlig gods og klassenes ulike: fysiske og kjemiske egenskaper egneskaper/risikoer for liv, helse, miljø og materielle verdier behandlingsmåter og tiltak mht begrensninger, sanering, lossing m.v. merkinger; UN-nummer, farenummer og faresedler 10

11 6.5 Skadestedsledelse Hovedmål 5 etter endt undervisning kjenne til organisering og funksjoner på et brann- eller skadested og være i stand til å gi nødvendig støtte til fagleder brann. 5 a kjenne til prinsippene for ledelse og organisering av et brann- og skadested 5 b kjenner til Enhetlig ledelsessystem (ELS), herunder hvilke ledelsesfunksjoner, roller, oppgaver og ansvar de enkelte har 5 c settes i stand til å oppfylle de behov fagleder brann har for: loggføring faglige opplysninger ressursrekvirering etter avtale eller ordre fra ansvarlig leder sambandstjenester mellom utrykningsenheter som ikke kan dekkes lokalt, herunder øvrige nødetater 6.6 Oppbygging og drift av nødalarmsentraler Hovedmål 6 etter endt kurs ha god kjennskap til oppbygging og drift av egen nødalarmsentral. 6 a ha god kjennskap til oppbygging og funksjon av utstyr 6 b ha god kjennskap til HMS og andre arbeidsrutiner i nødalarmsentralen 6c ha kjennskap til ROS-analysen for nødalarmsentralen 6 d kjenne til opplærings- og øvingsplaner 6 e kjenne til rutiner for sikring av data og data-anlegg 6 f ha kjennskap til oppbygging og funksjon av utstyr i brannstasjon tilknyttet nødalarmsentralen 6g kjenne til nødprosedyrer 6 h ha kjennskap til rutiner ved utalarmering av innsatsstyrker 11

12 6.7 Samband- og kommunikasjonssystemer Hovedmål 7 få innsikt i dagens systemoppbygging, tjenester og funksjoner som er av betydning for nødalarmoperatøren ved egen nødalarmsentral. 7 a få kjennskap til oppbygging og kapasitet av sambandsutstyr 7 b få god kunnskap om sambandsreglementet 7 c få kunnskap om sambandsdisiplin og beherske relevante radioprosedyrer 6.8 Krisehåndtering Hovedmål 8 etter endt undervisning kjenne til kommunikasjonsmessige problemer og situasjoner som kan oppstå ved mottak av nødmeldinger. 8 a kjenne til de begrensninger telefonkontakt med personer har for egen tolkning av en akuttsituasjon 8 b kunne berolige og veilede innringer slik at nødvendig informasjon kan skaffes tilveie uavhengig av de stressreaksjoner som måtte være tilstede 8 c bevisstgjøres sine ferdigheter i å takle høyt aktivitetsnivå i nødalarmsentralen 8 d få kunnskap om emosjonell førstehjelp 12

13 6.9 Informasjon og media Hovedmål 9 Elevene skal etter endt undervisning ha god kjennskap til hvilken rolle presse/media har i forhold til et brann- /skadested. : 9 a få god kunnskap om hvordan media arbeider, herunder aviser, radio og fjernsyn 9 b få god kunnskap om pressens/medias adgang på et brann/skadested 9 c få kjennskap til hvordan alarmoperatører skal takle henvendelser fra presse/media 6.10 Fremmedspråk med vekt på engelsk Hovedmål 10 etter endt undervisning ha økt sine kunnskaper til å forstå og svare på meldinger fra engelskspråklige innringere. 10 a lære seg relevante engelske gloser og setninger som av erfaring er nyttige å beherske i rollen som alarmoperatør Sign 6.11 Kartkunnskap Hovedmål 11 Elevene skal etter endt undervisning kjenne til grunnleggende prinsipper for oppbygging og bruk av papirbaserte og digitale kartløsninger. Elevene skal: 11 a kjenne til oppbygning og typer av papirbaserte kart 11 b kunne ta ut kartreferanse fra landkart (M711-serien) 11 c kunne motta ulike typer kartreferanser og finne stedet igjen på kartet 11 d forstå og kunne bruke karttegn 11 e kunne bruke nødalarmsentralens digitale kartløsninger 11 f ha generell GPS-kunnskap 13

14 Dokumentasjon for fullført internopplæring alarmsentraloperatør Deltakers navn (bruk blokkbokstaver eller innskriving maskinelt) Sted, dato Godkjenning overordnet (Ferdig utfylt og signert skjema scannes og sendes pr. e-post til Norges brannskole senest i forbindelse med søknad om opptak til Alarmsentraløperatørkurs) 14

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL Side 1 av 26 Innhold Side 2 av 26 KAPITTEL 1... 3 BEREDSKAPSORGANISASJONEN... 3 1.1 Formål... 3 1.2 IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON... 4 1.3 Bemanningsliste... 5 1.4 Geografisk virkeområde... 6 1.5 Aksjonssentralene...

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 1.0 (per 15.07.2009) Innhold 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvarlig forurensers ansvar og oppgaver 5 Varslingsplikt 5 Aksjonsplikt

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Beredskapsplan - skogbrann

Beredskapsplan - skogbrann Beredskapsplan - skogbrann Aftenposten 11.6.2008 Foto: Anders Martinsen Skoglyng brann- og redningsteneste iks 01.06.2011 Brant Skogen brannsjef Innhold 1. INNLEDNING 1.1 Generelt 1.2 Skogen som brannobjekt

Detaljer

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND Forslag til ny brann stasjonsstruktur i Sør-Rogaland 2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) Rapporten redegjør for forslag

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA

BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA BEREDSKAPSPLAN HELSE FONNA Versjon november 2012 Beredskapsplan 1 Innhold 1 Varsling og administrativt ansvar... 5 1.1 Varsling... 5 1.1.1 Beredskapsalarm... 5 1.2 AMK... 6 1.3 Innkallingsplan... 7 1.4

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

HVA ER INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS)? KAN ICS ANVENDES VED BRANNVESENETS INNSATSER?

HVA ER INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS)? KAN ICS ANVENDES VED BRANNVESENETS INNSATSER? HVA ER INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS)? KAN ICS ANVENDES VED BRANNVESENETS INNSATSER? FAGARTIKKEL STABSLEDELSE OG KRISEHÅNDTERING. Brannsjef Torgeir E. Andersen, Drammensregionens brannvesen IKS. 1 Innledning.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer