Innhold Informasjon Administrative forhold Utdanningsmodell Kursinnhold - beskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Informasjon Administrative forhold Utdanningsmodell Kursinnhold - beskrivelse"

Transkript

1 Innhold Informasjon Administrative forhold Utdanningsmodell Kursinnhold - beskrivelse nettbasert kurs i brannvern grunnkurs grunnkurs for deltids brannpersonell beredskapsutdanning trinn 1 beredskapsutdanning trinn 1 for deltids brannpersonell beredskapsutdanning trinn 2 beredskapsutdanning trinn 3 enhetlig ledelsessystem (ELS) forebyggende kurs instruktørkurs kurs for alarmsentraloperatører skadestedslederkurs yrkeslærekurs i feierfaget del 1 yrkeslærekurs i feierfaget del 2 lærlingskolen - feierutdanning håndbrannslokkerkurs kategori grønn grunnleggende opplæring i skogbrannslokking grunnkurs i brann- og redningstjeneste Avinor utrykningslederkurs i brann- og redningstjeneste Avinor oppdateringskurs i brann- og redningstjeneste Avinor kurs innen beredskap mot akutt forurensning KURSOVERSIKT 2012 Informasjon 1

2 Generelt Norges brannskole ligger på Fjelldal i Tjeldsund kommune og er faglig og administrativt underlagt DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Vi tilbyr kurs på en moderne og godt utstyrt skole med et av landets beste øvingsanlegg. Arbeidet med kursutvikling videreføres. For enkelte kurs kan dette medføre at innhold og varighet blir justert i forhold til det som står oppført i kurskatalogen. Praktiske opplysninger Beliggenhet Norges brannskole ligger ca. 15 km fra Harstad/Narvik lufthavn, Evenes og ca. 50 km fra nærmeste by Harstad. Innkvartering (link til hjemmeside) Kantine (link til hjemmeside) Reise (link til hjemmeside) Fritidstilbud (link til hjemmeside) For å kunne ha et best mulig velferdstilbud praktiserer vi ordning med velferdsavgift. For 2012 er velferdsavgiften på kr. 25,- pr. elev pr. kursdag. Pris og avbestillingsvilkår (link til hjemmeside) Fravær/permisjoner (link til hjemmeside) Lese/skrivevansker (link til hjemmeside) NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL Telefon: Telefax: Nettsted: Administrative forhold Kursavgift: Nettbasert kurs i brannvern kr ,- Lærlingskolen trinn 1 kr ,- Lærlingskolen trinn 2 kr ,- Lærlingskolen trinn 3 kr ,- Håndbrannslokkerkurs kategori grønn kr ,- Håndbrannslokkerkurs, eksamensavgift kr ,- Øvrige kurs Ingen avgift 2

3 Vi gjør oppmerksom på at deltakere som ikke tilhører kommunale brann- og feiervesen vil bli fakturert med en kursavgift på: Kr ,- pr. kursuke Dette gjelder samtlige kurs. Kursavvikling Kursene gjennomføres både ved Norges brannskole og regionalt. Vi planlegger å gjennomføre 3 beredskapsutdanningskurs trinn 1 regionalt, og 18 deltidskurs henholdsvis 16 grunnkurs og 2 beredskapsutdanning trinn 1. Søknader Søknader registreres elektronisk, og elevene må fylle ut søknadsskjema via vårt nettsted (http://www.nbsk.no). Nærmeste overordnede/brannsjef mottar e-post som må godkjennes før søknad om opptak til kurs blir behandlet. Søknader som ikke er godkjent av nærmeste overordnet/brannsjef blir ikke behandlet i opptaksprosessen. Søknader som ikke godkjennes blir avslått. Det er viktig at det gis nøyaktige opplysninger i søknaden, alle feltene må fylles ut. NB!! SØKNADSFRIST 30. SEPTEMBER 2011 Krav til merking av fakturaer Mange kommuner har tatt i bruk elektronisk system for å håndtere leverandørfakturaer. Skolen henstiller til de enkelte brannvesen/kommuner som har tatt i bruk ovennevnte system, om å påføre fakturaadresse og fakturareferanse/kode på søknadsskjemaet. Søknadsfrist Søknadsfristen er 30.september Unntatt er kurs i skadestedsledelse, her er søknadsfristen ca. 2 måneder før kursstart. Søkere fra Forsvaret For personell fra forsvaret vil søknad om kursplass samt melding om opptak skje i henhold til egen avtale. Denne avtalen innebærer at de som søker forebyggende kurs sender elektroniske søknad til: For de som søker beredskapskurs sendes søknad til: Det er viktig at det gis nøyaktige opplysninger i søknaden. Søknad om dispensasjon Dersom søker ikke tilfredsstiller gjeldende opptakskrav for kurs, må skriftlig søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon sendes Norges brannskole i god tid før søknadsfristens utløp. Helseundersøkelse og fysisk test for røyk- og kjemikaliedykkere Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) stiller i 30 og 33 krav om at arbeidstakere må ha tilfredsstillende helse for å kunne utføre røyk- og kjemikaliedykkertjeneste. I veiledning til helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere er det gjengitt nærmere beskrivelse av hvilke krav som gjelder, herunder bl.a. hyppighet, hvem som kan gjennomføre helseundersøkelsen og krav til fysisk utholdenhet og muskelstyrke. Norges brannskole krever at alle som skal delta på kurs der det gjennomføres praktiske røyk- og kjemikaliedykkerøvelser, må dokumentere at de tilfredsstiller de krav som her framkommer. I praksis ønsker vi bekreftelse fra brannsjef (eller tilsvarende) om at slik godkjenning foreligger. 3

4 Elever som ikke kan framlegge nødvendig dokumentasjon, får ikke delta på praktiske røyk- og kjemikaliedykkerøvelser. Etter drøftinger med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er det besluttet at disse likevel kan bli tatt opp/delta på slike kurs, men at det vil bli anført på kursbeviset at de ikke har deltatt på praktiske røykdykkerøvelser. Opptak Melding om opptak (tildelte kursplasser og reserveplasser) sendes brannsjefen i løpet av siste kvartal 2011, med vedlagt kopi til eleven. Det vil også bli gitt skriftlig tilbakemelding til dem som ikke får tildelt kursplass. Innkalling Nødvendig informasjon blir lagt ut på vårt nettsted Aurora. For å få tilgang til Aurora må elevene få tildelt brukernavn og passord. Innkalling inkludert brukernavn og passord blir sendt eleven ca. 1 måned før kursstart. Utdanningsmodell Allment Skolens tilbud bygger på en utdanningsmodell for brannpersonell. Kvalifikasjonskrav Kravene til utdanning og kompetanse for de ulike stillingskategorier fremgår av forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, fastsatt 26. juni Forskriften stiller forskjellige krav avhengig av dimensjoneringsgrunnlag og om tjenesten er på hel- eller deltid. Veiledning til forskriften foreligger også. (Se ). Utdanning av brannpersonell I utdanningen av brannpersonell kan en skille mellom: Yrkesutdanning (grunnkurs) Lederutdanning (beredskapsutdanning) Spesialutdanning (spesialkurs) Yrkesutdanningen skal omfatte både forebyggende brannvern og beredskap iht. læreplaner. Denne utdanningen skjer både gjennom teoretisk og praktisk opplæring i eget korps, samt grunnkurs i regi av Norges brannskole. Det kreves grunnkurs for opptak til beredskapsutdanning trinn 1. Dette gjelder både for heltids- og deltidspersonell. Brannsjefer og varabrannsjefer kan søke om opptak på beredskapsutdanning trinn 3 etter gjennomført nettbasert kurs i brannvern. Opptakskrav framgår for øvrig i beskrivelse av de enkelte kurs. Det vises ellers til veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 7-10 og Brannpersonell - utdanning for yrkesbrannvesen Yrkesutdanning Brannkonstabel skal gjennomføre yrkesutdanning som består av: Systematisk teoretisk og praktisk opplæring i brannvesen (internopplæring for brannkonstabler) i henhold til læreplan fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet. Nettbasert kurs i brannvern inngår som et element i opplæringa. Grunnkurs i regi av Norges brannskole. I følge 7 3 i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen skal brannkonstabel ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel. Dette innebærer systematisk internopplæring i brannvesenet og grunnkurs for brannkonstabel. Godkjent opplæringsplan som inneholder mål og hovedmomenter for denne opplæringen, samt en opplæringsbok (registreringsbok) kan hentes ut fra vårt nettsted Det er brannsjefen som er ansvarlig for at opplæringen gjennomføres i henhold til planen. 4

5 Forskriftskravet gjelder både heltids- og deltidspersonell. Lederutdanning Lederutdanningen bygger på gjennomført yrkesutdanning og består av: Beredskapsutdanning trinn 1 Beredskapsutdanning trinn 2 Beredskapsutdanning trinn 3 Spesialutdanning Forebyggende kurs Skadestedslederkurs Alarmsentraloperatørkurs Instruktørkurs Håndbrannslokkerkurs kategori grønn Ikrafttreden av kvalifikasjonskrav til deltidspersonell Justis- og politidepartementet har fastsatt en endringsforskrift til Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen 8-5. Endringen medfører at kompetansekrav til personell i deltidsbrannvesen trådte i kraft 1. januar Forskriftskravene i 7-3 og 7-7 til henholdsvis brannkonstabel og utrykningsleder i deltidsstilling må være oppfylt innen 31. desember Kravene gjelder ikke for brannkonstabler og utrykningsledere som er født før 1. januar 1957 og som har lang praksis i brannvesen. Med lang praksis menes i denne sammenheng 8-10 år. Den nye teksten i 8-5 finnes på under Regelverk og Lover og forskrifter på brann- og eksplosjonsområdet. Utdanning av feierpersonell Norges brannskole skal fortsatt spille en sentral rolle i utdanningen av landets feiere. Lærling: Feierutdanningen er et såkalt særløp som innebærer et treårig løp etter fullført grunnkurs tekniske byggfag fra videregående skole eller tilsvarende. Det vil si første og andre års opplæring i bedrift (lærlingkontrakt) og et verdiskapingsår. I denne treårsperioden tilbyr Norges brannskole opplæring i feierfagene fordelt på tre kursperioder. Skolen har sammen med representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Feiermesternes Landsforening, Fagforbundet og Faglig råd for bygg og anleggsteknikk utarbeidet opplærings- og veiledningsplan for denne opplæringen. Kursperiodene er fordelt slik: 1. år: Trinn 1: 5 uker 2. år: Trinn 2: 6 uker 3. år: Trinn 3: 6 uker Krav til læretid før avlegging av svenneprøve for lærlinger er 48 måneder. Elevene på lærlingskolen trinn 3 og yrkeslære del 2 blir oppmeldt til tverrfaglig eksamen av Lødingen videregående skole. Skriftlig eksamen avvikles ved Norges brannskole siste kursdag. Kandidater utenom lærlingordningen: 5

6 Også for kandidater utenom lærlingeordningen (tidl. 20-kandidater) har det skjedd endringer. I flg. rundskriv F fra Utdannings- og forskningsdepartementet skal privatister ( 20-kandidater) framstille seg til en tverrfaglig teoretisk prøve som dekker studieretningsfagene i det aktuelle VG 1. Slik prøve utarbeides av Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus, og gjennomføres på Norges brannskole. I rundskriv F fra Utdannings- og forskningsdepartementet ble det også varslet om innføring av krav til allmennfaglig eksamen for 20- kandidater fra Departementet har bestemt at innføringen av dette utsettes. (Se rundskriv F fra Utdannings- og forskningsdepartementet). Eksisterende læreplan for yrkeslære del 1 og 2 vil bli revidert. Vi gjør oppmerksom på at praksiskandidaten kan få vurdert sin realkompetanse/utdanning av utdanningsetaten i eget hjemfylke. Relevant utdanning/praksis kan vurderes til godskriving og komme til avkortning av praksistiden på 60 måneder. Henvisning: Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova) 3-5 og forskrift til opplæringslova 11. Eksamensforberedende yrkeslærekurs Som følge av de endringer som er redegjort for ovenfor, vil altså yrkeslærekurs oppfattes som eksamensforberedende kurs. (Se også rundskriv F fra Utdannings- og forskningsdepartementet). Kurset går over 2 perioder á 4 uker. Krav til læretid for kandidater uten lærlingkontrakt for avlegging av svenneprøve er 60 måneder. Styret i Effektiv oppvarming har innført avgift på kr. 350,- for utstedelse av EO-sertifikat for feiere. Dette gjelder for elever på Lærlingskolen trinn 3 og yrkeslærekurs del 2. Kursinnhold - beskrivelse Vi ønsker å gjennomføre følgende kursportefølje, under forutsetning av at vi får tildelt nødvendige budsjettmidler: Nettbasert kurs i brannvern Kurset skal gi deltakerne en første innføring i brannforebyggende arbeid og innsatsstyrkens arbeidsoppgaver ved brann eller ulykke. gruppe - opptakskrav Kurset er obligatorisk for opptak til en rekke av skolens kurs. Se opptakskrav for det enkelte kurs. Brannskadenes omfang og brannvernarbeidets organisasjon Branntekniske lover og forskrifter Verneutstyr og bestemmelser Røyk- og kjemikaliedykking Førstehjelp Brann- og redningsmateriell Vannforsyning Slokketeknikk og -taktikk Olje- og kjemikalievern Kursavgift Nettbasert kurs i brannvern kr ,- Søknadsfrist: Påmelding og opptak foregår hele året 6

7 Grunnkurs Grunnkurset er den avsluttende del av yrkesutdanning for brannkonstabler. gruppe - opptakskrav Søkere til grunnkurs skal ha gjennomført nettbasert kurs i brannvern og internopplæring i eget brannvesen. Mellommenneskelige forhold Brannvesenets organisasjon HMS - internkontroll Bevisstgjøring og samarbeid Menneskets adferd i stressituasjoner Brannfaglige emner Brannfysikk og brannkjemi Slokkemidler Vannforsyning Berøringsfare ved brann i elektriske installasjoner Arbeid på brann- og skadested Samband Brannvesenets forebyggende oppgaver Objektsyn Bygningsmaterialers branntekniske egenskaper Praktiske øvelser Redningsfaglige emner Trafikkulykker Tau-redning Redning ved rasulykker Ulykker i tilknytning til vann og sjø Førstehjelp Praktiske øvelser Røykdykking Anatomi og arbeidsfysiologi Arbeidstaktikk for røykdykking Brannventilasjon Røyk- og kjemikalieveiledning Praktiske øvelser Kjemikaliedykking Farlig gods Verneutstyr og bestemmelser Materiell og utstyr Redningsteknikk og -taktikk ABC-stridsmidler Miljølære Praktiske øvelser Skriftlig eksamen Alle kurs er delt i to perioder à 4 uker Kurs nr. 1 har fri i uke 6 7

8 Kurs nr. 2 har fri i uke 20 Kurs nr. 3 har fri i uke 38 Tjeldsund Tjeldsund Tjeldsund Grunnkurs for deltids brannpersonell : Kurset skal gi ansatte i deltidsbrannvesen opplæring i henhold til målene i kursplan. NB! Kurset er under revisjon gruppe - opptakskrav: Grunnkurs deltid er en del av opplæringen for personell som jobber i deltidsbrannvesenet. Søkere skal ha gjennomført nettbasert kurs i brannvern og internopplæring i eget brannvesen. Mellommenneskelige forhold Brannvesenets organisasjon HMS - internkontroll Bevisstgjøring og samarbeid Menneskets adferd i stressituasjoner Brannfaglige emner Brannfysikk og brannkjemi Brannventilering Slokkemidler Vannforsyning Berøringsfare, brann i elektriske installasjoner Arbeid på brann- og skadested Samband Brannvesenets forebyggende oppgaver Objektsyn Bygningsmaterialers branntekniske egenskaper Redningsfaglig emner Trafikkulykker Førstehjelp Røykdykking- nivå 0 Anatomi og arbeidsfysiologi Fullstendig åndedrettsvern Farlig gods Miljølære Praktiske øvelser Lørdagssamlinger Praksisuke 8

9 I 2012 gjennomfører vi 16 grunnkurs deltid. Disse kursene er allerede tildelt, og det vil ikke være mulig å søke om å få tildelt ytterligere kurs. Fra og med 2013 vil det bli igangsatt nye søknadsrutiner for deltidsopplæringen. Alle kursene er desentraliserte med kvelds- og lørdagssamlinger. Kurset gjennomføres i løpet av 6-10 måneder Praksisuka tas ved et godkjent øvingsanlegg etter at teoriundervisningen er gjennomført og før skriftlig eksamen. For øvrig henviser vi til vår hjemmeside under kurstilbud deltidsutdanning. Beredskapsutdanning trinn 1 Kurset er et ledd i lederutdanningen for brannpersonell, og skal kvalifisere for: Å være utrykningsleder i deltidsbrannvesen Opptak til forebyggende kurs Opptak til kurs for operatør på nødalarmsentral Opptak til beredskapsutdanning trinn 2 gruppe - opptakskrav Beredskapsutdanning trinn I bygger på gjennomført yrkesutdanning som brannkonstabel. (Yrkesutdanning for brannkonstabel heltid eller deltid, eller tilsvarende kvalifikasjoner) Mellommenneskelige forhold mv. Lederskap 1 HMS internkontroll, videregående 1 Menneskets adferd i stressituasjoner, videregående 1 Informasjon/orientering fra DSB Brann- og redningsfaglige emner Brannfysikk-/kjemi, videregående 1 Taktisk brannventilasjon Forebyggende brannvern Objektsyn Samband, sambandsprosedyrer Organisering av beredskap og innsats Beredskapsorganisering, videregående 1 Ledelse av røyk- og kjemikaliedykkerinnsats Utrykningsledelse Overordnet innsatsledelse Praktiske øvelser Kompetanseutvikling Instruktørrollen, informasjons- og motivasjonstiltak Øvelsesplanlegging/-ledelse Skriftlig eksamen Sted Tjeldsund Asker & Bærum Tid Søknadsfrist Bergen

10 Tjeldsund Oslo Beredskapsutdanning trinn 1 for deltids brannpersonell Kursplan for beredskapsutdanning trinn 1 deltid er identisk med kursplan beredskapsutdanning trinn 1 heltid. I 2012 gjennomfører vi 2 beredskapsutdanning trinn 1 deltid. Disse kursene er allerede tildelt, og det vil ikke være mulig å søke om å få tildelt ytterligere kurs. Fra og med 2013 vil det bli igangsatt nye søknadsrutiner for deltidsopplæringen. Alle kursene er desentraliserte med kvelds- og lørdagssamlinger. Kurset gjennomføres i løpet av 6 10 måneder. Praksisuka tas ved et godkjent øvingsanlegg etter at teoriundervisningen er gjennomført og før skriftlig eksamen. For øvrig henviser vi til vår hjemmeside under kurstilbud deltidsutdanning. Beredskapsutdanning trinn 2 Kurset skal gi opplæring og kompetanse som tilfredsstiller forskriftkravet til utrykningsleder. gruppe - opptakskrav Kurset retter seg spesielt mot den som skal inneha stilling som utrykningsleder. Søkere må ha gjennomført beredskapsutdanning trinn 1. Mellommenneskelige forhold mv. Lederskap, 2 HMS internkontroll, 2 Menneskets adferd i stressituasjoner, 2 Informasjon og media Brann- og redningsfaglige emner Risiko-/sårbarhetsanalyse og innsatsplanlegging Lover og forskrifter Kvalitetssikring av brannvesenets tjenester Andre innsatsoppgaver Organisering av beredskap og innsats Beredskapsorganisering, 2 Utrykningsledelse, 2 Overordnet innsatsledelse, 2 Praktiske øvelser Kompetanseutvikling Instruktør- og veilederrollen Skriftlig eksamen Det skal gjennomføres en prosjektoppgave i løpet av kurset Kurs nr. 2 er delt i to perioder à 2 uker og 4 uker (fri uke 20 ) Tjeldsund

11 Tjeldsund Tjeldsund Tjeldsund Beredskapsutdanning trinn 3 NB! Kursplan for beredskapsutdannning trinn 3 vil i løpet av 2011/2012 gjennomgå en revisjonsprosess. Under presenteres kursets formelle rammer slik de foreligger med eksisterende kursplan. Kursets plassering med tanke på forskriftsmessig kvalifisering vil ikke endres. Imidlertid kan revisjon medføre vesentlige endringer på oppbygning og innhold. Tidslinjalen for prosessen tilsier at ny kursplan skal implementeres i løpet av Oppdateringer om disse forhold vil bli informert om i ulike kanaler. Elever som får tildelt kursplass, vil før kursstart bli gitt utfyllende informasjon om endringene som revisjonsprosessen medfører. Kurset skal gi økt innsikt i og bevisstgjøring om organisasjonsutvikling, lederfunksjon og kompetanseutvikling, mv. i tilknytning til rollen som leder. Kurset skal i tillegg gi deltakerne innføring i prinsippene for ledelse på brann-/skadested. gruppe - opptakskrav Kurset retter seg spesielt mot personer som skal ha stilling som brannsjef/varabrannsjef (brannsjefens stedfortreder) eller leder av beredskaps- og/eller forebyggende avdeling. Beredskapsutdanning trinn 3 består av to deler forkurs og hoveddel: Forkurset har varighet på en uke og er et forberedende kurs i brann-/redningsfaglige emner. Forkurset er obligatorisk for søkere med følgende bakgrunn: Utdanning som ingeniør eller annen relevant høgskole Nettbasert kurs i brannvern MÅ gjennomføres før søknad om plass Alle med annen utdanning enn ingeniørutdanning må søke Norges brannskole om å få godkjent sin bakgrunn som relevant Søkere med ingeniørutdanning eller annen relevant høgskole, som i tillegg har gjennomført minimum grunnkurs heltid eller grunnkurs deltid, fritas fra deltakelse på forkurset Svennebrev som feier og gjennomført forebyggende kurs Søkere for denne kategorien som i tillegg har gjennomført minimum grunnkurs heltid eller grunnkurs deltid, fritas fra deltakelse på forkurset Hoveddelen har varighet på fire uker og er obligatorisk for alle. Direkte opptakt il hoveddelen krever følgende bakgrunn: Gjennomført beredskapsutdanning trinn 2 Søkere med ingeniørutdanning eller annen relevant høgskole, som i tillegg har gjennomført minimum grunnkurs heltid eller grunnkurs deltid (se avsnitt om forkurs) Søkere med svennebrev som feier og gjennomført forebyggende kurs, som i tillegg har gjennomført minimum grunnkurs heltid eller grunnkurs deltid (se avsnitt om forkurs) - forkurs Beredskapsorganisering 1 Brannfysikk/-kjemi Bruk av verneutstyr og materiell Vannforsyning med bruk av håndregler Slokkemidler teknikk og taktikk Taktisk brannventilering Arbeidstaktikk ved røykdykking Arbeid på brann- og skadested 11

12 Stoffers reaksjon og faregrad Brannvesenets innsatsplikt og plikter til å ivareta egensikkerhet Tjeldsund hoveddel Informasjon om DSB Lover og forskrifter Organisasjon og ledelse Prosjektledelse og administrasjon HMS og kvalitetssikring Forebyggende brannvern Brannfysikk og brannkjemi Stoffers reaksjon og faregrad Beredskapsorganisering Media og informasjon Samband og systemløsninger Kriseledelse menneskets adferd i stress- og krisesituasjoner Overbefalsrollen innsats- og skadestedsledelse Skriftlig eksamen Det skal i løpet av kurset skrives en prosjektoppgave som omhandler organisasjonsutvikling i eget brannvesen. Tjeldsund Tjeldsund Enhetlig ledelsessystem (ELS) NB! Beskrivelsen under gjøres med forbehold om endringer. Kursplanen til kurset er under utvikling, og det kan bli foretatt justeringer frem mot kursgjennomføring. Deltageren skal etter endt kurs inneha tilstrekkelig kompetanse i enhetlig ledelsessystem (ELS) til å kunne benytte dette som leder, og kunne utføre tildelte oppgaver i de ulike funksjonene. Kompetanse omfatter kunnskaper, ferdigheter og holdninger. gruppe For brannvesenet er målgruppen for kurset utrykningsleder, overordnet vakt og brannsjef, hvor deltagerne må ha gjennomført fastsatt opplæring for sin stilling i henhold til dimensjoneringsforskriftens kvalifikasjonskrav. For personellet utrykningsleder deltid gjelder kompetansekrav i dimensjoneringsforskriftens 8-5, frem til For Sivilforsvaret er målgruppen tjenestemenn og tjenestepliktig befal (FIG leder/fig personell leder). Eventuell deltagelse fra andre beredskapsaktører vurderes av kursarrangør. Samvirke og samordning Nasjonal beredskap, organisering og prinsipper Ansvar for håndtering, grensesnitt Organisering og ledelse av innsats - enhetlig ledelsessystem 12

13 Innføring av enhetlig ledelsessystem Erfaringer fra håndtering av tidligere hendelser Organisering, oppgaver og arbeidsfordeling Håndtering av hendelser i det daglige og eskalering Etablering, drift og samordning Innsatsforståelse og strategi Enhetlig ledelsessystem i egen organisasjon Beslutningsstøtteverktøy Funksjonene i enhetlig ledelsessystem Innsatsleder/aksjonsleder Planlegging og miljø Operasjon Logistikk Støttefunksjoner Mediehåndtering Øvelser Øvelse 1 og 2 Sted Tjeldsund Tid Søknadsfrist Forebyggende kurs Kurset skal gi kompetanse til å gjennomføre brannforebyggende tilsyn, anvende informasjon som et virkemiddel i forebyggende brannvernarbeid, og kunne gjennomføre saksbehandling og kontroll i forbindelse med farlige stoffer. gruppe - opptakskrav Kurset retter seg mot de som skal gjennomføre brannforebyggende arbeid i kommunale brannvesen, eller inneha stilling som leder forebyggende avdeling, eller brannsjef. Kurset bygger videre på følgende tre alternative utdanningsretninger, som er å regne som opptakskrav: Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, eller Yrkesutdanning for brannkonstabel, samt beredskapsutdanning trinn 1, eller Svennebrev som feier Søkere med annen relevant høgskoleutdanning eventuelt særskilt brannteknisk utdanning må søke Norges brannskole om å få godkjent sin bakgrunn som relevant. I helt spesielle tilfeller kan også annet personell med nødvendig realkompetanse tas opp som elever etter spesiell vurdering. (Det må sendes søknad om dispensasjon, se side 3) Innføring i aktuelt lovverk Plan- og bygningsloven med forskrifter og veiledninger Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter og veiledninger Informasjon Brannkjemi/brannfysikk Branntekniske installasjoner Tilsyn Saksbehandling, reaksjonsmidler, klagesaker Brannvesenet - en enhet 13

14 Det skal skrives en prosjektoppgave i løpet av kurset Skriftlig eksamen Tjeldsund Tjeldsund Tjeldsund Instruktørkurs Å kunne bruke enkle teknikker slik at budskapet som formidles blir oppfattet og husket av mottakerne. Deltakerne får en innføring slik at de kan fungere som instruktør eller øvingsleder. gruppe - opptakskrav Alle som ønsker å forbedre sin evne til å formidle eller presentere informasjon, f.eks. i møter, som foreleser eller som instruktør. Søkere bør ha praksis som brannmann/feier. Innføring i instruktørrollen Undervisningsmetoder Kommunikasjon Motivasjon Undervisningsmål Læringsforløp Bruk av dataverktøy Powerpoint og presentasjoner Læremateriell Praktiske instruksjoner på skolen Egenutvikling i instruktørrollen Planlegging og gjennomføring Tilpasse leksjoner til målgruppe Evaluering Brannverninformasjon på eksterne objekter Forberedelser Praktisk gjennomføring Praktiske øvelser Planlegging og gjennomføring Avsluttende praktisk prøve Tjeldsund Tjeldsund Kurs for alarmsentraloperatører 14

15 Alarmsentraloperatørene skal kunne motta og oppfatte meldinger fra publikum, samt foreta alarmering av egne mannskaper og andre beredskapsorganisasjoner eller myndigheter. Kursdeltakerne skal videre gis kunnskap om brannvesenets og andre etaters eller myndigheters ansvar og oppgaver. Brannvesenets alarmsentraloperatører skal settes i stand til å bli en viktig ressurs overfor publikum, egne mannskaper og andre etater eller myndigheter. NB! Kurset er under revisjon gruppe opptakskrav Dette kurset er beregnet på personell som er tilsatt i 110-sentral. Det stilles krav om gjennomført nettbasert kurs i brannvern og beredskapsutdanning trinn 1 før opptak. Organisering av beredskap mot brann, ulykker og akutt forurensning Oppbygging og drift av alarmsentraler Betjening av alarmsentraler Sambands- og kommunikasjonssystemer Akutt forurensning og uhell med farlig gods Krisesituasjoner Fremmedspråk med vekt på engelsk Skadestedsledelse Praktiske øvelser Skriftlig eksamen Tjeldsund Tjeldsund Skadestedslederkurs Kurset skal gi innsatsledere og overbefal grunnleggende innføring i skadestedsledelse og samarbeid i skadestedsleders stab. gruppe - opptakskrav Kurset er beregnet på personell som innehar operativ lederfunksjon i brannvesen. Også annet personell med lederansvar på skadested kan søke, blant annet politi og helsepersonell. Søkere fra brannvesen bør ha beredskapsutdanning trinn 2 eller trinn 3. Redningstjenesten i Norge Samarbeidende etater og organisasjoner på skadested Tverrfaglig samarbeid Skadestedsleders oppgaver Operativ ledelse Bruk av tiltakskort Samband på skadested Mediamestring Emosjonell førstehjelp Innøving av kunnskaper ved papir, modellbord og fullskalaøvelser. 15

16 Tjeldsund Yrkeslærekurs i feierfaget del 1 Kurset skal gi den yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge svenneprøve i feierfaget. Kurset inngår som del 1 av yrkeslæren for dem som skal avlegge svenneprøve som privatister (tidl. 20- kandidater). Brannteknikk Varme- og ventilasjonsteknikk Verne- og miljølære Brannforebyggende tiltak Diverse fag Avsluttende prøve Tjeldsund Yrkeslærekurs i feierfaget del 2 Kurset skal gi den yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge svenneprøve i feierfaget. Kurset inngår som del 2 av yrkeslæren for dem som skal avlegge svenneprøve som privatister (tidl. 20 kandidater). gruppe Søkere som allerede har gjennomført yrkeslærekurs for 20 kandidater i feierfaget del 1. Skorsteinsteknikk Varme - og ventilasjonsteknikk eteknikk Brannforebyggende tiltak Informasjonsteknologi i feierfaget (data) Avsluttende prøve NB! Vedrørende svenneprøvens teoretiske del 1 (se utdanning av feierpersonell) Tjeldsund Lærlingskolen - feierutdanning 16

17 Kursene skal gi den yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge svenneprøve i feierfaget. Opplæringen strekker seg over 3 år, og gjennomføres med 3 kursperioder på til sammen 17 uker. Opplæringen skjer i henhold til godkjent læreplan for opplæring i bedrift i feierfaget, og omfatter programfagene. Norges brannskole tilbyr ikke opplæring i fellesfagene. gruppe - opptaksvilkår Søkeren må ha gjennomført Vg1 Bygg og Anleggsteknikk eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring. Kopi av lærekontrakt må sendes. Forebyggende brannvern Varme- og ventilasjonsteknikk, ventilasjonsanlegg Skadebegrensning Fyringsteknikk Bransje- og miljølære Skorsteinsteknikk Bygnings- og verktøylære Informasjonsteknologi i feierfaget Avsluttende prøve Trinn 1 Tjeldsund Trinn 2 Tjeldsund Trinn 3 Kurset er delt i to perioder à 3 uker (fri uke 20 ) Tjeldsund Håndbrannslokkerkurs kategori grønn Kursdeltakere skal kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere, kategori GRØNN i henhold til Norsk standard Prøving og sertifisering av håndslokkere Brannteori og brannstatistikk Slokkemidler Sentrale etater og instanser i brannvernarbeidet regelverk Regelverk som setter krav til håndslokkere Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn med veiledning (FOBTOT) Norsk standard Vedlikehold av håndslokkere 17

18 Oppbygging og virkemåte for håndslokkere Kontrollrutiner for håndslokkere praktisk undervisning Servicerutiner for håndslokkere praktisk undervisning Praktisk og skriftlig eksamen Utstedelse av kompetansebevis Ved bestått teoretisk og praktisk prøve sender deltaker søknad om kompetansebevis til Rådet for vedlikehold av håndslokkere. Søkeren må være fylt 18 år. Det settes krav til 3 måneder relevant praksis ved søknad om kompetansebevis. Tjeldsund Grunnleggende opplæring i skogbrannslokking Norges brannskole planlegger gjennomføring av to kurs med grunnleggende opplæring i skogbrannslokking i Intensjonen er at kursene arrangeres regionalt, med administrativ tilknytning til Norges brannskole. Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kompetanse i skogbrannslokking, og etter endt kurs kunne delta i en rolle i skogbranninnsats. Opptakskrav Det kreves ingen brannfaglig bakgrunn for opptak til kurset. gruppen inkluderer alle nivåer i brannvesen og sivilforsvaret, herunder skogbrannreserve. Kurset er også ment som et tilbud til aktører i skognæringen. (basert på nåværende status i kursutviklingsarbeidet) Skogen og om skogbranner Skognæringen Skogforhold Skogovervåking Metoder for overvåking Skogbrannhelikopter Kart, GPS Skogbrannslokking Skogbrannvernet Involverte parter ved en skogbrann Organisering EIS Sektorleder Sektorleders oppgaver HMS ved skogbrannslokking Skogbrannens forløp Slokkemetoder Opplæring og øvelser i egen organisasjon Øvelsesplanlegging og gjennomføring Skogbrannberedskap Skogbrukets beredskap Nasjonal regional lokal beredskap Kortsiktige og langsiktige tiltak Øvelse Rydding/felling av trær Demonstrasjon praktiske slokkemetoder 18

19 Praktisk øvelse Bergen Torpomoen Grunnkurs, utrykningslederkurs og oppdateringskurs i brann- og redningstjeneste for Avinor Avinor og Norges brannskole har avtale om opplæring av ansatte innen brann- og redningstjenesten ved landets flyplasser. Dette gjelder både grunnkurs, utrykningslederkurs og oppdateringskurs i brann- og redningstjeneste. Kursene gjennomføres på et nytt og moderne øvingsanlegg som består av flykropp, helikopter, tankbil, brannstasjon og tre brannbiler. Våre kursdeltakere gir oss gode tilbakemeldinger, og er godt fornøyd med våre øvelsesfasiliteter. For personell fra Avinor vil søknad om kursplass samt melding om opptak skje i henhold til egen avtale. Grunnkurs i brann- og redningstjeneste Kurset skal gi deltakerne grunnopplæring i brann og redningstjeneste samt danne grunnlag for videre opplæring innenfor dette arbeidsområdet. gruppe Personell som skal inngå i utrykningsstyrken Regelverk Brannfysikk og brannkjemi Slokke- og redningstjeneste Flybrannslokking Ventilering Detaljbranner Røykvern Praktiske øvelser Praktisk og skriftlig eksamen Sted Tid Tjeldsund Tjeldsund Tjeldsund Utrykningslederkurs i brann- og redningstjeneste - Avinor Kurset skal kvalifisere deltakerne for tjeneste som utrykningsledere i lufthavnens brann- og redningstjeneste, samt gi opplæring i skadestedsledelse i forbindelse med flyhavari. gruppe 19

20 Utrykningsledere og lufthavnbetjenter som inngår i utrykningstyrken og som har gjennomgått og bestått grunnkurs i brann- og redningstjeneste Regelverk Brannteori og brannkjemi Slokke- og redningstjeneste Ledelse Instruksjon Skadestedsledelse Røykdykkerledelse Praktisk og skriftlig eksamen Sted Tid Tjeldsund Tjeldsund Tjeldsund Oppdateringskurs i brann- og redningstjeneste - Avinor Kurset skal gi deltakerne oppdatering innen brann- og redningstjeneste i henhold til BSL E 4-4 gruppe Utrykningsledere som har gjennomgått og bestått utrykningslederkurs i brann- og redningstjeneste og lufthavnbetjenter som har gjennomgått og bestått grunnkurs i brann- og redningstjeneste. Gjennomgang av brannbil, øvingsfelt og HMS Flybrannslokking teori Brannteori BSL E 4-4/Planverk Skadestedsledelse teori Praktisk slokke- og redningstjeneste Praktisk skadestedsledelse Praktisk og skriftlig eksamen Sted Tid Tjeldsund Tjeldsund Kurs innen beredskap mot akutt forurensning Norges brannskole gjennomfører, i samarbeid med NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap) og KyV (Kystverket), kurs for personell som skal gjøre en innsats i kyst- og strandsonen ved akutt forurensning. I 2011 ble prosjektet Helhetlig kompetansebygging for håndtering av akutt forurensning avsluttet, og læreplanen for en nasjonal, helhetlig opplæring ble iverksatt Læreplan for opplæring i håndtering av akutt forurensning erstatter alle tidligere læreplaner innen akutt forurensning utgitt av klima- og forurensningsdepartementet (Klif), KyV og DSB. Læreplanen er lagt ut på I henhold til ny læreplan gjennomfører Norges brannskole følgende kurs: 20

Kap. 7. Opplæring og kompetanse

Kap. 7. Opplæring og kompetanse Kap. 7. Opplæring og kompetanse 7-1 Kommunens plikter Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres

Detaljer

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL KURSPLAN INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL Fastsatt av Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx.2013... INNHOLD INNHOLD 2 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for brannkonstabel. Elev: Kommune /virksomhet: Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet.

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for brannkonstabel. Elev: Kommune /virksomhet: Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet. OPPLÆRINGSBOK Internopplæring for brannkonstabel Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet Justert 2013 Elev: Kommune /virksomhet: Innhold 1. Generell informasjon... 3 1. Generell informasjon... 3

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL OPPLÆRINGSBOK Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: Fastsatt av DSB i september 2011 NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL Telefon 76 91 90 00 /Telefax 76 91 90 50 E-post: firmapost

Detaljer

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 NORGES BRANNSKOLE 2011 KAPITEL 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Historikk, utvikling og arbeidsområde Utdanningen av innsatspersonell til de kommunale brannvesen skal

Detaljer

KURSPLAN for beredskapsutdanning trinn 1

KURSPLAN for beredskapsutdanning trinn 1 KURSPLAN for beredskapsutdanning trinn 1 Norges brannskole 2010 KAPITEL 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Historikk, utvikling og arbeidsområde Utdanningen av innsatspersonell til de kommunale brannvesen skal

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1 Bakgrunn... 4 2 Mål... 4 3 Målgruppe... 4 4 Opptakskrav... 4 5 Kompetanse...

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 1 Røyk- og kjemikaliedykkerledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

Brannsjefkonferansen

Brannsjefkonferansen Brannsjefkonferansen Alta - 2008 Brannmannsutdanningen i endring Avdelingsdirektør r Trygve Bruun Brann, redning og sivilforsvarsavdelingen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Et trygt

Detaljer

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 2 Redningsfaglig ledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

Utrykningsleder deltid ny utdanningsmodell

Utrykningsleder deltid ny utdanningsmodell Utrykningsleder deltid ny utdanningsmodell Prosjektgruppas vurdering og forslag Fjelldal 4. desember 2007 Til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Justisdepartementet ga i brev av 20.12.06 DSB

Detaljer

Forebyggende arbeid i forhold til brann og luftforurensning er sentrale oppgaver for dagens feiere.

Forebyggende arbeid i forhold til brann og luftforurensning er sentrale oppgaver for dagens feiere. Feieryrket har i Norden røtter tilbake til 1600-tallet da den dansk-norske kongen Kristian IV hentet faglærte feiere fra Tyskland. Arbeidet besto i starten mest av feiing av skorsteinene på kongens slott.

Detaljer

KURSPLAN KURS FOR ALARMSENTRALOPERATØR. Foto: Morten Ovesen

KURSPLAN KURS FOR ALARMSENTRALOPERATØR. Foto: Morten Ovesen KURSPLAN KURS FOR ALARMSENTRALOPERATØR Foto: Morten Ovesen Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap september 2011 INNHOLD 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 6 Organisasjon og ledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

Brannvesenkonferansen

Brannvesenkonferansen Brannvesenkonferansen 13. mars 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen Utvalgsleder Erling Lae 1 Fylkesmann i Vestfold, Erling Lae, Tønsberg, Utvalgsleder Direktør Kriminalomsorgsavd., JD, Harald Føsker,

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

Forskrift om organisering mm. av brannvesen

Forskrift om organisering mm. av brannvesen Forskrift om organisering mm. av brannvesen FOR-1995-05-03 nr 0405 Opphevet Tittel: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen ble

Detaljer

Brannkonferansen. 7. mai 2012 Scandic Hotel Hamar. Utvalgsleder Erling Lae

Brannkonferansen. 7. mai 2012 Scandic Hotel Hamar. Utvalgsleder Erling Lae Brannkonferansen 7. mai 2012 Scandic Hotel Hamar Utvalgsleder Erling Lae 1 Fylkesmann i Vestfold, Erling Lae, Tønsberg, Utvalgsleder Direktør Kriminalomsorgsavd., JD, Harald Føsker, Oslo Dekan Høgskolen

Detaljer

Norges brannskole. Den ledende utdanningsinstitusjonen innen brann og redning. Ofoten Regionråd 4.juni 2009

Norges brannskole. Den ledende utdanningsinstitusjonen innen brann og redning. Ofoten Regionråd 4.juni 2009 Norges brannskole Den ledende utdanningsinstitusjonen innen brann og redning Ofoten Regionråd 4.juni 2009 1942: Etablert ved Oslo brannstasjon. 1968: Staten overtar eierskap. 1969: Til Grorud (i Oslo)

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Analyse av beredskapsutdanning trinn 3

Analyse av beredskapsutdanning trinn 3 Analyse av beredskapsutdanning trinn 3 1. Sammendrag Analysen tar stilling til om rammevilkårene for Beredskapsutdanning trinn 3, er nødvendig å revurdere. Perspektivet på analysen, er å optimalisere utbyttet

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 3 Operativ lederutvikling Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra

Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra Kurskatalog beredskapskurs ved Sivilforsvarets beredskapsog kompetansesentra Oppland Sivilforsvarsdistrikt Rogaland sivilforsvarsdistrikt Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Samvirke på skadestedet (SPS)

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 4 Erfaringslæring Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav... 4 4. Kompetanse...

Detaljer

Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsbestemmelsene)

Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsbestemmelsene) Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsbestemmelsene) Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 4. april 2011 Ikrafttredelse 1. juli 2011 2 Innhold 1 Innledende bestemmelser 4 1.1

Detaljer

Norges Brannskole i Tjeldsund Den nasjonale utdanningsinstitusjon for brann- og feierpersonell i Norge siden 1993

Norges Brannskole i Tjeldsund Den nasjonale utdanningsinstitusjon for brann- og feierpersonell i Norge siden 1993 Norges Brannskole i Tjeldsund Den nasjonale utdanningsinstitusjon for brann- og feierpersonell i Norge siden 1993 Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjettet for 1991 å gi Kirke,- utdannings- og

Detaljer

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS)

KURSPLAN. Samvirke på skadested (SPS) KURSPLAN (SPS) Fastsatt av Justis- og politidepartementet 010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s. 3. Kursets plass i opplæringsstrukturen s. 3 3. Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe s.

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 5 Forebyggende brannvern Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Side 1 Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Revidert 08.04.1999 Side 2 BRANNORDNING FOR DEANU GIELDA/TANA KOMMUNE Innholdsfortegnelse: A. FORMÅL 5 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 5 1. Oppgaver 5 2. Grunnlag

Detaljer

FORBEREDENDE MODUL ALARMSENTRALOPERATØR

FORBEREDENDE MODUL ALARMSENTRALOPERATØR KURSPLAN FORBEREDENDE MODUL ALARMSENTRALOPERATØR Foto: Morten Ovesen Revisjonslogg Revisjonsloggen gir oversikt over alle versjoner av dette dokumentet. Versjon Nr Emne, endringer (Henvis til dok./kap./sider.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret

Møteinnkalling. Kommunestyret Nes Kommune Møteinnkalling Kommunestyret Dato: 27.12.2017 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Kurskatalog 2010. Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt. www.sivilforsvaret.

Kurskatalog 2010. Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt. www.sivilforsvaret. Kurskatalog 10 Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt www.sivilforsvaret.no/oppland 1 4 Kart til Starum 16 Lagføreropplæring for tjenestepliktige

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

KURSPLAN GRUNNKURS FOR BRANNKONSTABEL DELTID

KURSPLAN GRUNNKURS FOR BRANNKONSTABEL DELTID KURSPLAN GRUNNKURS FOR BRANNKONSTABEL DELTID Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i juni 2012 Innhold 01. Bakgrunn for kurset... 3 02. Kursets plass i opplæringsstrukturen... 3 03.

Detaljer

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE Revidert: Vedtatt av kommunestyret 17.11.08. Godkjent av DSB 2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE... 3 A. FORMÅL... 3 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...

Detaljer

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Ansvar, stab, ressurser, taktikk Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Skogbrann - ansvar Kommunen har ansvaret for slokkingen Kommunen skal inngå

Detaljer

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING Versjon 1.0 Læreplan for opplæring i håndtering av akutt Side 2 av 73 1 Generelt om læreplanen... 4 1.1 Ansvar, myndighet og hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

Kurskatalog 2011. Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt. www.sivilforsvaret.

Kurskatalog 2011. Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt. www.sivilforsvaret. Kurskatalog 11 Planlagte kurs ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter Oppland sivilforsvarsdistrikt www.sivilforsvaret.no/oppland 1 Innhold 4 5 6 8 9 10 Kart til Starum Velkommen til Starum

Detaljer

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen Brann og redning i endring NFKK 07.11.17 Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen www.ks-bedrift.no Medlemmer, brann og redning 24 interkommunale brannog redningsvesen 3 stk 110 sentraler Dekker ca 1,5 mill innbygger

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

KURSPLAN. Enhetlig ledelsessystem (ELS)

KURSPLAN. Enhetlig ledelsessystem (ELS) KURSPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. mai 2011 Ikrafttredelse 1. juni 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset s.3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen s.3 3.

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

Brannvernkonferansen. Anne Hjort utvalgsmedlem

Brannvernkonferansen. Anne Hjort utvalgsmedlem Brannvernkonferansen 2012 Anne Hjort utvalgsmedlem 1 Hvorfor er det nødvendig med en ny utdanningsmodell? Behov for en kvalitativt bedre opplæring Nye oppgaver medfører nye kompetansebehov Utdanningen

Detaljer

KURSPLAN. Beredskapsutdanning trinn 3

KURSPLAN. Beredskapsutdanning trinn 3 KURSPLAN Beredskapsutdanning trinn 3 Versjon 1/2012: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i juli 2012 Versjon 1-02 / 2013: Justert NBSK i november 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonslogg

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Møtetid: 12.08.2015 kl. 18:00 Møtested: Oppegård brannstasjon MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Styremedlemmer og brannsjefene innkalles til styremøte. Kopi til varamedlemmer som innkalles ved forfall.

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE/VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE/VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL OPPLÆRINGSBOK Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE/VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL Telefon 76 91 90 00 /Telefax 76 91 90 50 E-post: firmapost @nbsk.no Hjemmeside: www.nbsk.no

Detaljer

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet

FINSEKURSET. 27. feb. - 6. mars 2016. Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet FINSEKURSET 27. feb. - 6. mars 2016 Ledelse av søk og redningsaksjoner i vinterfjellet Norges Røde Kors har gleden av å invitere til et av landets viktigste lederkurs for alle som har, eller kan få et

Detaljer

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO)

KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) KURSPLAN UTDANNING FOR REGIONALE INSTRUKTØRER I NASJONAL PROSEDYRE FOR NØDETATENES SAMVIRKE VED PÅGÅENDE LIVSTRUENDE VOLD (PLIVO) Godkjent av rektor 24.september 2015 1. Innledning En av samfunnets viktigste

Detaljer

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND TRYGGHET NÅR DET UVENTEDE SKJER I 2013 flyttet Rogaland brann og redning IKS sin seksjon for øvelse og opplæring inn i tidligere

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Brann og redning Vår dato Vår referanse 01.06.2016 2016/552-7389/2016 Arkivkode: 440 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Morten Nilsen, tlf 77722106 ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

SENTRALE KURS I OPERATIV LEDELSE, BARMARK 6. 14. september 2014

SENTRALE KURS I OPERATIV LEDELSE, BARMARK 6. 14. september 2014 SENTRALE KURS I OPERATIV LEDELSE, BARMARK 6. 14. september 2014 Årets operativ ledelse barmark består av to sammenhengende pilot-kurs! Hvis du har interesse for aksjonsledelse innen søk og redning, beherske

Detaljer

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN Nestleder Ole Anders Holmvaag Trondheim 23. mai - 2013 BRANN OG REDNINGSTJENESTENS OPPGAVER Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle

Detaljer

KURSPLAN SKARPSKYTTERKURS FOR INNSATSPERSONELL I POLITIET

KURSPLAN SKARPSKYTTERKURS FOR INNSATSPERSONELL I POLITIET KURSPLAN SKARPSKYTTERKURS FOR INNSATSPERSONELL I POLITIET Godkjent av rektor 23. mars 2017 1. Innledning Norsk politi selekterer og utdanner tjenestepersoner til innsatspersonell kategori 1 (IP1) og innsatspersonell

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

KURSPLAN PÅBYGNINGSINSKURS I TAKTIKK

KURSPLAN PÅBYGNINGSINSKURS I TAKTIKK KURSPLAN PÅBYGNINGSINSKURS I TAKTIKK FOR INSTRUKTØRER I POLITIET Godkjent av rektor 3. april 2017 Innledning Operativ polititjeneste kan innebære svært krevende oppdrag. Såkalte skarpe oppdrag, hvor det

Detaljer

4 Kvalifikasjoner. 4.1 Helse. Kapasitetskriterier

4 Kvalifikasjoner. 4.1 Helse. Kapasitetskriterier 4 Kvalifikasjoner 4.1 Helse Arbeidsgiver skal bare nytte personell til røyk- og kjemikaliedykking som har gyldig dokumentasjon for sin helse. Arbeidstaker som ved legeundersøkelse viser tegn til å ha sykdom

Detaljer

Utredning om felles brann og feiertjeneste for de tre kommunene i Lillehammer regionen.

Utredning om felles brann og feiertjeneste for de tre kommunene i Lillehammer regionen. Utredning om felles brann og feiertjeneste for de tre kommunene i Lillehammer regionen. Ferdigstilt fra arbeidsgruppa 4. mai 2011. Oppdatert 11. august 2011. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning og bakgrunn...

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

KURSPLAN GRUNNKURS FOR BRANNKONSTABEL. Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap måned/år

KURSPLAN GRUNNKURS FOR BRANNKONSTABEL. Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap måned/år KURSPLAN GRUNNKURS FOR BRANNKONSTABEL Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap måned/år Justert ved Norges brannskole 20. januar 2014 Revisjonslogg Revisjonsloggen gir oversikt over

Detaljer

Kap. 1 Innledende bestemmelser

Kap. 1 Innledende bestemmelser Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften) Innhold Kap. 1 Innledende bestemmelser...2

Detaljer

Organisering av fremtidens brannberedskap

Organisering av fremtidens brannberedskap Organisering av fremtidens brannberedskap - innlegg for kommuner i Namdalsregion Hans Kr. Madsen avdelingsleder Trondheim, 14. oktober 2016 DSBs roller DSB utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene

Detaljer

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested

Nord-Trøndelag politidistrikt. Tverrfaglig samvirke på skadested Tverrfaglig samvirke på skadested Den norske redningstjenesten Norsk redningstjeneste er en nasjonal dugnad, hvor den grunnleggende ide er at alle ressurser i Norge som er egnet for å redde liv, skal kunne

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Implementering av erfaringslæring på et lederkurs HAGA Train the trainers Norges brannskole Eirik Jenssen Carsten Aschim 30. juni 2016 Hensikten med foredraget

Detaljer

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN BRANNORDNING FOR HÅ KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Hå kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON Følgende punkter skal legges til grunn for gjennomføringen: Målsetting Opplæringen skal kvalifisere lærlingen til: - Førerkort klasse C og CE. - Obligatorisk kjøring i Grunnopplæring

Detaljer

Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Kurskatalog 2011

Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Kurskatalog 2011 Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS Kurskatalog 2011 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging

Detaljer

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema:

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: Mandatets pkt. 4: Brannordning Ajourført pr. 29.10.2004. INNHOLD 1. FORMÅL...3 2. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...3

Detaljer

Taktisk brannventilasjon

Taktisk brannventilasjon Taktisk brannventilasjon Rapport studietur Uke 3, 2008 Tinglev, Danmark Odd Magnar Opgård, Varabrannsjef Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Side 1 av 7 Innledning Etter å ha fått innvilget min søknad

Detaljer

KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I VÅPENTJENESTE

KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I VÅPENTJENESTE KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I VÅPENTJENESTE FOR INSTRUKTØRER I POLITIET Godkjent av rektor 7. april 2017 1. Innledning Operativ polititjeneste kan innebære svært krevende oppdrag. Såkalte skarpe oppdrag, hvor

Detaljer

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning KYSTVERKETS KURS Beredskap mot akutt forurensning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innledning Senter for marint miljø og sikkerhet 1) Kurs i aksjonsledelse (AKL) 2) Kurs i skadestedsledelse i kyst-/strandsonen (SKL-K)

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Nasjonalt Beredskapsseminar mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Oddbjørg V. Greiner Direktør Operativ www.nofo.no Operatørselskap

Detaljer

1 OM OPPDRAGSGIVER Akershus fylkeskommune Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk RAMMEAVTALENS INNHOLD...

1 OM OPPDRAGSGIVER Akershus fylkeskommune Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk RAMMEAVTALENS INNHOLD... VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM OPPDRAGSGIVER... 2 1.1 Akershus fylkeskommune... 2 1.2 Praksisbasert opplæring i Vg2 byggteknikk... 2 2 RAMMEAVTALENS INNHOLD... 2 2.1 Innledning...

Detaljer

Rapport fra tilsyn:

Rapport fra tilsyn: Dokumentdato Vår referanse Tilsynsid 9323 326 Arkivkode Rapport fra tilsyn: 26.10.2016 Informasjon om tilsynsobjekt Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) BALSFJORD KOMMUNE BRANN OG 940208580

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I ARRESTASJONSTEKNIKK

KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I ARRESTASJONSTEKNIKK KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I ARRESTASJONSTEKNIKK FOR INSTRUKTØRER I POLITIET Godkjent av rektor 3. april 2017 1. Innledning Operativ polititjeneste kan innebære alt fra hverdagslige og enkle oppgaver til

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 1 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl.

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag

Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag Forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter - høringsforslag Fastsatt 00.00.2011 av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no Kurskatalog 2012 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Søk og redning repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Søk og redning repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Søk og redning repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Søk og redning repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for

Detaljer

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS )

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS ) Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS-20-2002) Dette rundskrivet er utgått. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 07.06.2011 Bestemmelsene om utstedelse av kompetansebevis

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

KURSPLAN KURS FOR ALARMSENTRALOPERATØR. Foto: Morten Ovesen

KURSPLAN KURS FOR ALARMSENTRALOPERATØR. Foto: Morten Ovesen KURSPLAN KURS FOR ALARMSENTRALOPERATØR Foto: Morten Ovesen INNHOLD REVISJONSLOGG 3 1. BAKGRUNN FOR KURSET 4 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN 4 3. KURSETS OPPTAKSKRAV, VARIGHET OG MÅLGRUPPE 4 4.

Detaljer