Innhold Informasjon Administrative forhold Utdanningsmodell Kursinnhold - beskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Informasjon Administrative forhold Utdanningsmodell Kursinnhold - beskrivelse"

Transkript

1 Innhold Informasjon Administrative forhold Utdanningsmodell Kursinnhold - beskrivelse nettbasert kurs i brannvern grunnkurs grunnkurs for deltids brannpersonell beredskapsutdanning trinn 1 beredskapsutdanning trinn 1 for deltids brannpersonell beredskapsutdanning trinn 2 beredskapsutdanning trinn 3 enhetlig ledelsessystem (ELS) forebyggende kurs instruktørkurs kurs for alarmsentraloperatører skadestedslederkurs yrkeslærekurs i feierfaget del 1 yrkeslærekurs i feierfaget del 2 lærlingskolen - feierutdanning håndbrannslokkerkurs kategori grønn grunnleggende opplæring i skogbrannslokking grunnkurs i brann- og redningstjeneste Avinor utrykningslederkurs i brann- og redningstjeneste Avinor oppdateringskurs i brann- og redningstjeneste Avinor kurs innen beredskap mot akutt forurensning KURSOVERSIKT 2012 Informasjon 1

2 Generelt Norges brannskole ligger på Fjelldal i Tjeldsund kommune og er faglig og administrativt underlagt DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Vi tilbyr kurs på en moderne og godt utstyrt skole med et av landets beste øvingsanlegg. Arbeidet med kursutvikling videreføres. For enkelte kurs kan dette medføre at innhold og varighet blir justert i forhold til det som står oppført i kurskatalogen. Praktiske opplysninger Beliggenhet Norges brannskole ligger ca. 15 km fra Harstad/Narvik lufthavn, Evenes og ca. 50 km fra nærmeste by Harstad. Innkvartering (link til hjemmeside) Kantine (link til hjemmeside) Reise (link til hjemmeside) Fritidstilbud (link til hjemmeside) For å kunne ha et best mulig velferdstilbud praktiserer vi ordning med velferdsavgift. For 2012 er velferdsavgiften på kr. 25,- pr. elev pr. kursdag. Pris og avbestillingsvilkår (link til hjemmeside) Fravær/permisjoner (link til hjemmeside) Lese/skrivevansker (link til hjemmeside) NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL Telefon: Telefax: Nettsted: Administrative forhold Kursavgift: Nettbasert kurs i brannvern kr ,- Lærlingskolen trinn 1 kr ,- Lærlingskolen trinn 2 kr ,- Lærlingskolen trinn 3 kr ,- Håndbrannslokkerkurs kategori grønn kr ,- Håndbrannslokkerkurs, eksamensavgift kr ,- Øvrige kurs Ingen avgift 2

3 Vi gjør oppmerksom på at deltakere som ikke tilhører kommunale brann- og feiervesen vil bli fakturert med en kursavgift på: Kr ,- pr. kursuke Dette gjelder samtlige kurs. Kursavvikling Kursene gjennomføres både ved Norges brannskole og regionalt. Vi planlegger å gjennomføre 3 beredskapsutdanningskurs trinn 1 regionalt, og 18 deltidskurs henholdsvis 16 grunnkurs og 2 beredskapsutdanning trinn 1. Søknader Søknader registreres elektronisk, og elevene må fylle ut søknadsskjema via vårt nettsted (http://www.nbsk.no). Nærmeste overordnede/brannsjef mottar e-post som må godkjennes før søknad om opptak til kurs blir behandlet. Søknader som ikke er godkjent av nærmeste overordnet/brannsjef blir ikke behandlet i opptaksprosessen. Søknader som ikke godkjennes blir avslått. Det er viktig at det gis nøyaktige opplysninger i søknaden, alle feltene må fylles ut. NB!! SØKNADSFRIST 30. SEPTEMBER 2011 Krav til merking av fakturaer Mange kommuner har tatt i bruk elektronisk system for å håndtere leverandørfakturaer. Skolen henstiller til de enkelte brannvesen/kommuner som har tatt i bruk ovennevnte system, om å påføre fakturaadresse og fakturareferanse/kode på søknadsskjemaet. Søknadsfrist Søknadsfristen er 30.september Unntatt er kurs i skadestedsledelse, her er søknadsfristen ca. 2 måneder før kursstart. Søkere fra Forsvaret For personell fra forsvaret vil søknad om kursplass samt melding om opptak skje i henhold til egen avtale. Denne avtalen innebærer at de som søker forebyggende kurs sender elektroniske søknad til: For de som søker beredskapskurs sendes søknad til: Det er viktig at det gis nøyaktige opplysninger i søknaden. Søknad om dispensasjon Dersom søker ikke tilfredsstiller gjeldende opptakskrav for kurs, må skriftlig søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon sendes Norges brannskole i god tid før søknadsfristens utløp. Helseundersøkelse og fysisk test for røyk- og kjemikaliedykkere Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) stiller i 30 og 33 krav om at arbeidstakere må ha tilfredsstillende helse for å kunne utføre røyk- og kjemikaliedykkertjeneste. I veiledning til helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere er det gjengitt nærmere beskrivelse av hvilke krav som gjelder, herunder bl.a. hyppighet, hvem som kan gjennomføre helseundersøkelsen og krav til fysisk utholdenhet og muskelstyrke. Norges brannskole krever at alle som skal delta på kurs der det gjennomføres praktiske røyk- og kjemikaliedykkerøvelser, må dokumentere at de tilfredsstiller de krav som her framkommer. I praksis ønsker vi bekreftelse fra brannsjef (eller tilsvarende) om at slik godkjenning foreligger. 3

4 Elever som ikke kan framlegge nødvendig dokumentasjon, får ikke delta på praktiske røyk- og kjemikaliedykkerøvelser. Etter drøftinger med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er det besluttet at disse likevel kan bli tatt opp/delta på slike kurs, men at det vil bli anført på kursbeviset at de ikke har deltatt på praktiske røykdykkerøvelser. Opptak Melding om opptak (tildelte kursplasser og reserveplasser) sendes brannsjefen i løpet av siste kvartal 2011, med vedlagt kopi til eleven. Det vil også bli gitt skriftlig tilbakemelding til dem som ikke får tildelt kursplass. Innkalling Nødvendig informasjon blir lagt ut på vårt nettsted Aurora. For å få tilgang til Aurora må elevene få tildelt brukernavn og passord. Innkalling inkludert brukernavn og passord blir sendt eleven ca. 1 måned før kursstart. Utdanningsmodell Allment Skolens tilbud bygger på en utdanningsmodell for brannpersonell. Kvalifikasjonskrav Kravene til utdanning og kompetanse for de ulike stillingskategorier fremgår av forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, fastsatt 26. juni Forskriften stiller forskjellige krav avhengig av dimensjoneringsgrunnlag og om tjenesten er på hel- eller deltid. Veiledning til forskriften foreligger også. (Se ). Utdanning av brannpersonell I utdanningen av brannpersonell kan en skille mellom: Yrkesutdanning (grunnkurs) Lederutdanning (beredskapsutdanning) Spesialutdanning (spesialkurs) Yrkesutdanningen skal omfatte både forebyggende brannvern og beredskap iht. læreplaner. Denne utdanningen skjer både gjennom teoretisk og praktisk opplæring i eget korps, samt grunnkurs i regi av Norges brannskole. Det kreves grunnkurs for opptak til beredskapsutdanning trinn 1. Dette gjelder både for heltids- og deltidspersonell. Brannsjefer og varabrannsjefer kan søke om opptak på beredskapsutdanning trinn 3 etter gjennomført nettbasert kurs i brannvern. Opptakskrav framgår for øvrig i beskrivelse av de enkelte kurs. Det vises ellers til veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 7-10 og Brannpersonell - utdanning for yrkesbrannvesen Yrkesutdanning Brannkonstabel skal gjennomføre yrkesutdanning som består av: Systematisk teoretisk og praktisk opplæring i brannvesen (internopplæring for brannkonstabler) i henhold til læreplan fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet. Nettbasert kurs i brannvern inngår som et element i opplæringa. Grunnkurs i regi av Norges brannskole. I følge 7 3 i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen skal brannkonstabel ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel. Dette innebærer systematisk internopplæring i brannvesenet og grunnkurs for brannkonstabel. Godkjent opplæringsplan som inneholder mål og hovedmomenter for denne opplæringen, samt en opplæringsbok (registreringsbok) kan hentes ut fra vårt nettsted Det er brannsjefen som er ansvarlig for at opplæringen gjennomføres i henhold til planen. 4

5 Forskriftskravet gjelder både heltids- og deltidspersonell. Lederutdanning Lederutdanningen bygger på gjennomført yrkesutdanning og består av: Beredskapsutdanning trinn 1 Beredskapsutdanning trinn 2 Beredskapsutdanning trinn 3 Spesialutdanning Forebyggende kurs Skadestedslederkurs Alarmsentraloperatørkurs Instruktørkurs Håndbrannslokkerkurs kategori grønn Ikrafttreden av kvalifikasjonskrav til deltidspersonell Justis- og politidepartementet har fastsatt en endringsforskrift til Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen 8-5. Endringen medfører at kompetansekrav til personell i deltidsbrannvesen trådte i kraft 1. januar Forskriftskravene i 7-3 og 7-7 til henholdsvis brannkonstabel og utrykningsleder i deltidsstilling må være oppfylt innen 31. desember Kravene gjelder ikke for brannkonstabler og utrykningsledere som er født før 1. januar 1957 og som har lang praksis i brannvesen. Med lang praksis menes i denne sammenheng 8-10 år. Den nye teksten i 8-5 finnes på under Regelverk og Lover og forskrifter på brann- og eksplosjonsområdet. Utdanning av feierpersonell Norges brannskole skal fortsatt spille en sentral rolle i utdanningen av landets feiere. Lærling: Feierutdanningen er et såkalt særløp som innebærer et treårig løp etter fullført grunnkurs tekniske byggfag fra videregående skole eller tilsvarende. Det vil si første og andre års opplæring i bedrift (lærlingkontrakt) og et verdiskapingsår. I denne treårsperioden tilbyr Norges brannskole opplæring i feierfagene fordelt på tre kursperioder. Skolen har sammen med representant fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Feiermesternes Landsforening, Fagforbundet og Faglig råd for bygg og anleggsteknikk utarbeidet opplærings- og veiledningsplan for denne opplæringen. Kursperiodene er fordelt slik: 1. år: Trinn 1: 5 uker 2. år: Trinn 2: 6 uker 3. år: Trinn 3: 6 uker Krav til læretid før avlegging av svenneprøve for lærlinger er 48 måneder. Elevene på lærlingskolen trinn 3 og yrkeslære del 2 blir oppmeldt til tverrfaglig eksamen av Lødingen videregående skole. Skriftlig eksamen avvikles ved Norges brannskole siste kursdag. Kandidater utenom lærlingordningen: 5

6 Også for kandidater utenom lærlingeordningen (tidl. 20-kandidater) har det skjedd endringer. I flg. rundskriv F fra Utdannings- og forskningsdepartementet skal privatister ( 20-kandidater) framstille seg til en tverrfaglig teoretisk prøve som dekker studieretningsfagene i det aktuelle VG 1. Slik prøve utarbeides av Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus, og gjennomføres på Norges brannskole. I rundskriv F fra Utdannings- og forskningsdepartementet ble det også varslet om innføring av krav til allmennfaglig eksamen for 20- kandidater fra Departementet har bestemt at innføringen av dette utsettes. (Se rundskriv F fra Utdannings- og forskningsdepartementet). Eksisterende læreplan for yrkeslære del 1 og 2 vil bli revidert. Vi gjør oppmerksom på at praksiskandidaten kan få vurdert sin realkompetanse/utdanning av utdanningsetaten i eget hjemfylke. Relevant utdanning/praksis kan vurderes til godskriving og komme til avkortning av praksistiden på 60 måneder. Henvisning: Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringslova) 3-5 og forskrift til opplæringslova 11. Eksamensforberedende yrkeslærekurs Som følge av de endringer som er redegjort for ovenfor, vil altså yrkeslærekurs oppfattes som eksamensforberedende kurs. (Se også rundskriv F fra Utdannings- og forskningsdepartementet). Kurset går over 2 perioder á 4 uker. Krav til læretid for kandidater uten lærlingkontrakt for avlegging av svenneprøve er 60 måneder. Styret i Effektiv oppvarming har innført avgift på kr. 350,- for utstedelse av EO-sertifikat for feiere. Dette gjelder for elever på Lærlingskolen trinn 3 og yrkeslærekurs del 2. Kursinnhold - beskrivelse Vi ønsker å gjennomføre følgende kursportefølje, under forutsetning av at vi får tildelt nødvendige budsjettmidler: Nettbasert kurs i brannvern Kurset skal gi deltakerne en første innføring i brannforebyggende arbeid og innsatsstyrkens arbeidsoppgaver ved brann eller ulykke. gruppe - opptakskrav Kurset er obligatorisk for opptak til en rekke av skolens kurs. Se opptakskrav for det enkelte kurs. Brannskadenes omfang og brannvernarbeidets organisasjon Branntekniske lover og forskrifter Verneutstyr og bestemmelser Røyk- og kjemikaliedykking Førstehjelp Brann- og redningsmateriell Vannforsyning Slokketeknikk og -taktikk Olje- og kjemikalievern Kursavgift Nettbasert kurs i brannvern kr ,- Søknadsfrist: Påmelding og opptak foregår hele året 6

7 Grunnkurs Grunnkurset er den avsluttende del av yrkesutdanning for brannkonstabler. gruppe - opptakskrav Søkere til grunnkurs skal ha gjennomført nettbasert kurs i brannvern og internopplæring i eget brannvesen. Mellommenneskelige forhold Brannvesenets organisasjon HMS - internkontroll Bevisstgjøring og samarbeid Menneskets adferd i stressituasjoner Brannfaglige emner Brannfysikk og brannkjemi Slokkemidler Vannforsyning Berøringsfare ved brann i elektriske installasjoner Arbeid på brann- og skadested Samband Brannvesenets forebyggende oppgaver Objektsyn Bygningsmaterialers branntekniske egenskaper Praktiske øvelser Redningsfaglige emner Trafikkulykker Tau-redning Redning ved rasulykker Ulykker i tilknytning til vann og sjø Førstehjelp Praktiske øvelser Røykdykking Anatomi og arbeidsfysiologi Arbeidstaktikk for røykdykking Brannventilasjon Røyk- og kjemikalieveiledning Praktiske øvelser Kjemikaliedykking Farlig gods Verneutstyr og bestemmelser Materiell og utstyr Redningsteknikk og -taktikk ABC-stridsmidler Miljølære Praktiske øvelser Skriftlig eksamen Alle kurs er delt i to perioder à 4 uker Kurs nr. 1 har fri i uke 6 7

8 Kurs nr. 2 har fri i uke 20 Kurs nr. 3 har fri i uke 38 Tjeldsund Tjeldsund Tjeldsund Grunnkurs for deltids brannpersonell : Kurset skal gi ansatte i deltidsbrannvesen opplæring i henhold til målene i kursplan. NB! Kurset er under revisjon gruppe - opptakskrav: Grunnkurs deltid er en del av opplæringen for personell som jobber i deltidsbrannvesenet. Søkere skal ha gjennomført nettbasert kurs i brannvern og internopplæring i eget brannvesen. Mellommenneskelige forhold Brannvesenets organisasjon HMS - internkontroll Bevisstgjøring og samarbeid Menneskets adferd i stressituasjoner Brannfaglige emner Brannfysikk og brannkjemi Brannventilering Slokkemidler Vannforsyning Berøringsfare, brann i elektriske installasjoner Arbeid på brann- og skadested Samband Brannvesenets forebyggende oppgaver Objektsyn Bygningsmaterialers branntekniske egenskaper Redningsfaglig emner Trafikkulykker Førstehjelp Røykdykking- nivå 0 Anatomi og arbeidsfysiologi Fullstendig åndedrettsvern Farlig gods Miljølære Praktiske øvelser Lørdagssamlinger Praksisuke 8

9 I 2012 gjennomfører vi 16 grunnkurs deltid. Disse kursene er allerede tildelt, og det vil ikke være mulig å søke om å få tildelt ytterligere kurs. Fra og med 2013 vil det bli igangsatt nye søknadsrutiner for deltidsopplæringen. Alle kursene er desentraliserte med kvelds- og lørdagssamlinger. Kurset gjennomføres i løpet av 6-10 måneder Praksisuka tas ved et godkjent øvingsanlegg etter at teoriundervisningen er gjennomført og før skriftlig eksamen. For øvrig henviser vi til vår hjemmeside under kurstilbud deltidsutdanning. Beredskapsutdanning trinn 1 Kurset er et ledd i lederutdanningen for brannpersonell, og skal kvalifisere for: Å være utrykningsleder i deltidsbrannvesen Opptak til forebyggende kurs Opptak til kurs for operatør på nødalarmsentral Opptak til beredskapsutdanning trinn 2 gruppe - opptakskrav Beredskapsutdanning trinn I bygger på gjennomført yrkesutdanning som brannkonstabel. (Yrkesutdanning for brannkonstabel heltid eller deltid, eller tilsvarende kvalifikasjoner) Mellommenneskelige forhold mv. Lederskap 1 HMS internkontroll, videregående 1 Menneskets adferd i stressituasjoner, videregående 1 Informasjon/orientering fra DSB Brann- og redningsfaglige emner Brannfysikk-/kjemi, videregående 1 Taktisk brannventilasjon Forebyggende brannvern Objektsyn Samband, sambandsprosedyrer Organisering av beredskap og innsats Beredskapsorganisering, videregående 1 Ledelse av røyk- og kjemikaliedykkerinnsats Utrykningsledelse Overordnet innsatsledelse Praktiske øvelser Kompetanseutvikling Instruktørrollen, informasjons- og motivasjonstiltak Øvelsesplanlegging/-ledelse Skriftlig eksamen Sted Tjeldsund Asker & Bærum Tid Søknadsfrist Bergen

10 Tjeldsund Oslo Beredskapsutdanning trinn 1 for deltids brannpersonell Kursplan for beredskapsutdanning trinn 1 deltid er identisk med kursplan beredskapsutdanning trinn 1 heltid. I 2012 gjennomfører vi 2 beredskapsutdanning trinn 1 deltid. Disse kursene er allerede tildelt, og det vil ikke være mulig å søke om å få tildelt ytterligere kurs. Fra og med 2013 vil det bli igangsatt nye søknadsrutiner for deltidsopplæringen. Alle kursene er desentraliserte med kvelds- og lørdagssamlinger. Kurset gjennomføres i løpet av 6 10 måneder. Praksisuka tas ved et godkjent øvingsanlegg etter at teoriundervisningen er gjennomført og før skriftlig eksamen. For øvrig henviser vi til vår hjemmeside under kurstilbud deltidsutdanning. Beredskapsutdanning trinn 2 Kurset skal gi opplæring og kompetanse som tilfredsstiller forskriftkravet til utrykningsleder. gruppe - opptakskrav Kurset retter seg spesielt mot den som skal inneha stilling som utrykningsleder. Søkere må ha gjennomført beredskapsutdanning trinn 1. Mellommenneskelige forhold mv. Lederskap, 2 HMS internkontroll, 2 Menneskets adferd i stressituasjoner, 2 Informasjon og media Brann- og redningsfaglige emner Risiko-/sårbarhetsanalyse og innsatsplanlegging Lover og forskrifter Kvalitetssikring av brannvesenets tjenester Andre innsatsoppgaver Organisering av beredskap og innsats Beredskapsorganisering, 2 Utrykningsledelse, 2 Overordnet innsatsledelse, 2 Praktiske øvelser Kompetanseutvikling Instruktør- og veilederrollen Skriftlig eksamen Det skal gjennomføres en prosjektoppgave i løpet av kurset Kurs nr. 2 er delt i to perioder à 2 uker og 4 uker (fri uke 20 ) Tjeldsund

11 Tjeldsund Tjeldsund Tjeldsund Beredskapsutdanning trinn 3 NB! Kursplan for beredskapsutdannning trinn 3 vil i løpet av 2011/2012 gjennomgå en revisjonsprosess. Under presenteres kursets formelle rammer slik de foreligger med eksisterende kursplan. Kursets plassering med tanke på forskriftsmessig kvalifisering vil ikke endres. Imidlertid kan revisjon medføre vesentlige endringer på oppbygning og innhold. Tidslinjalen for prosessen tilsier at ny kursplan skal implementeres i løpet av Oppdateringer om disse forhold vil bli informert om i ulike kanaler. Elever som får tildelt kursplass, vil før kursstart bli gitt utfyllende informasjon om endringene som revisjonsprosessen medfører. Kurset skal gi økt innsikt i og bevisstgjøring om organisasjonsutvikling, lederfunksjon og kompetanseutvikling, mv. i tilknytning til rollen som leder. Kurset skal i tillegg gi deltakerne innføring i prinsippene for ledelse på brann-/skadested. gruppe - opptakskrav Kurset retter seg spesielt mot personer som skal ha stilling som brannsjef/varabrannsjef (brannsjefens stedfortreder) eller leder av beredskaps- og/eller forebyggende avdeling. Beredskapsutdanning trinn 3 består av to deler forkurs og hoveddel: Forkurset har varighet på en uke og er et forberedende kurs i brann-/redningsfaglige emner. Forkurset er obligatorisk for søkere med følgende bakgrunn: Utdanning som ingeniør eller annen relevant høgskole Nettbasert kurs i brannvern MÅ gjennomføres før søknad om plass Alle med annen utdanning enn ingeniørutdanning må søke Norges brannskole om å få godkjent sin bakgrunn som relevant Søkere med ingeniørutdanning eller annen relevant høgskole, som i tillegg har gjennomført minimum grunnkurs heltid eller grunnkurs deltid, fritas fra deltakelse på forkurset Svennebrev som feier og gjennomført forebyggende kurs Søkere for denne kategorien som i tillegg har gjennomført minimum grunnkurs heltid eller grunnkurs deltid, fritas fra deltakelse på forkurset Hoveddelen har varighet på fire uker og er obligatorisk for alle. Direkte opptakt il hoveddelen krever følgende bakgrunn: Gjennomført beredskapsutdanning trinn 2 Søkere med ingeniørutdanning eller annen relevant høgskole, som i tillegg har gjennomført minimum grunnkurs heltid eller grunnkurs deltid (se avsnitt om forkurs) Søkere med svennebrev som feier og gjennomført forebyggende kurs, som i tillegg har gjennomført minimum grunnkurs heltid eller grunnkurs deltid (se avsnitt om forkurs) - forkurs Beredskapsorganisering 1 Brannfysikk/-kjemi Bruk av verneutstyr og materiell Vannforsyning med bruk av håndregler Slokkemidler teknikk og taktikk Taktisk brannventilering Arbeidstaktikk ved røykdykking Arbeid på brann- og skadested 11

12 Stoffers reaksjon og faregrad Brannvesenets innsatsplikt og plikter til å ivareta egensikkerhet Tjeldsund hoveddel Informasjon om DSB Lover og forskrifter Organisasjon og ledelse Prosjektledelse og administrasjon HMS og kvalitetssikring Forebyggende brannvern Brannfysikk og brannkjemi Stoffers reaksjon og faregrad Beredskapsorganisering Media og informasjon Samband og systemløsninger Kriseledelse menneskets adferd i stress- og krisesituasjoner Overbefalsrollen innsats- og skadestedsledelse Skriftlig eksamen Det skal i løpet av kurset skrives en prosjektoppgave som omhandler organisasjonsutvikling i eget brannvesen. Tjeldsund Tjeldsund Enhetlig ledelsessystem (ELS) NB! Beskrivelsen under gjøres med forbehold om endringer. Kursplanen til kurset er under utvikling, og det kan bli foretatt justeringer frem mot kursgjennomføring. Deltageren skal etter endt kurs inneha tilstrekkelig kompetanse i enhetlig ledelsessystem (ELS) til å kunne benytte dette som leder, og kunne utføre tildelte oppgaver i de ulike funksjonene. Kompetanse omfatter kunnskaper, ferdigheter og holdninger. gruppe For brannvesenet er målgruppen for kurset utrykningsleder, overordnet vakt og brannsjef, hvor deltagerne må ha gjennomført fastsatt opplæring for sin stilling i henhold til dimensjoneringsforskriftens kvalifikasjonskrav. For personellet utrykningsleder deltid gjelder kompetansekrav i dimensjoneringsforskriftens 8-5, frem til For Sivilforsvaret er målgruppen tjenestemenn og tjenestepliktig befal (FIG leder/fig personell leder). Eventuell deltagelse fra andre beredskapsaktører vurderes av kursarrangør. Samvirke og samordning Nasjonal beredskap, organisering og prinsipper Ansvar for håndtering, grensesnitt Organisering og ledelse av innsats - enhetlig ledelsessystem 12

13 Innføring av enhetlig ledelsessystem Erfaringer fra håndtering av tidligere hendelser Organisering, oppgaver og arbeidsfordeling Håndtering av hendelser i det daglige og eskalering Etablering, drift og samordning Innsatsforståelse og strategi Enhetlig ledelsessystem i egen organisasjon Beslutningsstøtteverktøy Funksjonene i enhetlig ledelsessystem Innsatsleder/aksjonsleder Planlegging og miljø Operasjon Logistikk Støttefunksjoner Mediehåndtering Øvelser Øvelse 1 og 2 Sted Tjeldsund Tid Søknadsfrist Forebyggende kurs Kurset skal gi kompetanse til å gjennomføre brannforebyggende tilsyn, anvende informasjon som et virkemiddel i forebyggende brannvernarbeid, og kunne gjennomføre saksbehandling og kontroll i forbindelse med farlige stoffer. gruppe - opptakskrav Kurset retter seg mot de som skal gjennomføre brannforebyggende arbeid i kommunale brannvesen, eller inneha stilling som leder forebyggende avdeling, eller brannsjef. Kurset bygger videre på følgende tre alternative utdanningsretninger, som er å regne som opptakskrav: Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskole, eller Yrkesutdanning for brannkonstabel, samt beredskapsutdanning trinn 1, eller Svennebrev som feier Søkere med annen relevant høgskoleutdanning eventuelt særskilt brannteknisk utdanning må søke Norges brannskole om å få godkjent sin bakgrunn som relevant. I helt spesielle tilfeller kan også annet personell med nødvendig realkompetanse tas opp som elever etter spesiell vurdering. (Det må sendes søknad om dispensasjon, se side 3) Innføring i aktuelt lovverk Plan- og bygningsloven med forskrifter og veiledninger Brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter og veiledninger Informasjon Brannkjemi/brannfysikk Branntekniske installasjoner Tilsyn Saksbehandling, reaksjonsmidler, klagesaker Brannvesenet - en enhet 13

14 Det skal skrives en prosjektoppgave i løpet av kurset Skriftlig eksamen Tjeldsund Tjeldsund Tjeldsund Instruktørkurs Å kunne bruke enkle teknikker slik at budskapet som formidles blir oppfattet og husket av mottakerne. Deltakerne får en innføring slik at de kan fungere som instruktør eller øvingsleder. gruppe - opptakskrav Alle som ønsker å forbedre sin evne til å formidle eller presentere informasjon, f.eks. i møter, som foreleser eller som instruktør. Søkere bør ha praksis som brannmann/feier. Innføring i instruktørrollen Undervisningsmetoder Kommunikasjon Motivasjon Undervisningsmål Læringsforløp Bruk av dataverktøy Powerpoint og presentasjoner Læremateriell Praktiske instruksjoner på skolen Egenutvikling i instruktørrollen Planlegging og gjennomføring Tilpasse leksjoner til målgruppe Evaluering Brannverninformasjon på eksterne objekter Forberedelser Praktisk gjennomføring Praktiske øvelser Planlegging og gjennomføring Avsluttende praktisk prøve Tjeldsund Tjeldsund Kurs for alarmsentraloperatører 14

15 Alarmsentraloperatørene skal kunne motta og oppfatte meldinger fra publikum, samt foreta alarmering av egne mannskaper og andre beredskapsorganisasjoner eller myndigheter. Kursdeltakerne skal videre gis kunnskap om brannvesenets og andre etaters eller myndigheters ansvar og oppgaver. Brannvesenets alarmsentraloperatører skal settes i stand til å bli en viktig ressurs overfor publikum, egne mannskaper og andre etater eller myndigheter. NB! Kurset er under revisjon gruppe opptakskrav Dette kurset er beregnet på personell som er tilsatt i 110-sentral. Det stilles krav om gjennomført nettbasert kurs i brannvern og beredskapsutdanning trinn 1 før opptak. Organisering av beredskap mot brann, ulykker og akutt forurensning Oppbygging og drift av alarmsentraler Betjening av alarmsentraler Sambands- og kommunikasjonssystemer Akutt forurensning og uhell med farlig gods Krisesituasjoner Fremmedspråk med vekt på engelsk Skadestedsledelse Praktiske øvelser Skriftlig eksamen Tjeldsund Tjeldsund Skadestedslederkurs Kurset skal gi innsatsledere og overbefal grunnleggende innføring i skadestedsledelse og samarbeid i skadestedsleders stab. gruppe - opptakskrav Kurset er beregnet på personell som innehar operativ lederfunksjon i brannvesen. Også annet personell med lederansvar på skadested kan søke, blant annet politi og helsepersonell. Søkere fra brannvesen bør ha beredskapsutdanning trinn 2 eller trinn 3. Redningstjenesten i Norge Samarbeidende etater og organisasjoner på skadested Tverrfaglig samarbeid Skadestedsleders oppgaver Operativ ledelse Bruk av tiltakskort Samband på skadested Mediamestring Emosjonell førstehjelp Innøving av kunnskaper ved papir, modellbord og fullskalaøvelser. 15

16 Tjeldsund Yrkeslærekurs i feierfaget del 1 Kurset skal gi den yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge svenneprøve i feierfaget. Kurset inngår som del 1 av yrkeslæren for dem som skal avlegge svenneprøve som privatister (tidl. 20- kandidater). Brannteknikk Varme- og ventilasjonsteknikk Verne- og miljølære Brannforebyggende tiltak Diverse fag Avsluttende prøve Tjeldsund Yrkeslærekurs i feierfaget del 2 Kurset skal gi den yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge svenneprøve i feierfaget. Kurset inngår som del 2 av yrkeslæren for dem som skal avlegge svenneprøve som privatister (tidl. 20 kandidater). gruppe Søkere som allerede har gjennomført yrkeslærekurs for 20 kandidater i feierfaget del 1. Skorsteinsteknikk Varme - og ventilasjonsteknikk eteknikk Brannforebyggende tiltak Informasjonsteknologi i feierfaget (data) Avsluttende prøve NB! Vedrørende svenneprøvens teoretiske del 1 (se utdanning av feierpersonell) Tjeldsund Lærlingskolen - feierutdanning 16

17 Kursene skal gi den yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge svenneprøve i feierfaget. Opplæringen strekker seg over 3 år, og gjennomføres med 3 kursperioder på til sammen 17 uker. Opplæringen skjer i henhold til godkjent læreplan for opplæring i bedrift i feierfaget, og omfatter programfagene. Norges brannskole tilbyr ikke opplæring i fellesfagene. gruppe - opptaksvilkår Søkeren må ha gjennomført Vg1 Bygg og Anleggsteknikk eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring. Kopi av lærekontrakt må sendes. Forebyggende brannvern Varme- og ventilasjonsteknikk, ventilasjonsanlegg Skadebegrensning Fyringsteknikk Bransje- og miljølære Skorsteinsteknikk Bygnings- og verktøylære Informasjonsteknologi i feierfaget Avsluttende prøve Trinn 1 Tjeldsund Trinn 2 Tjeldsund Trinn 3 Kurset er delt i to perioder à 3 uker (fri uke 20 ) Tjeldsund Håndbrannslokkerkurs kategori grønn Kursdeltakere skal kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere, kategori GRØNN i henhold til Norsk standard Prøving og sertifisering av håndslokkere Brannteori og brannstatistikk Slokkemidler Sentrale etater og instanser i brannvernarbeidet regelverk Regelverk som setter krav til håndslokkere Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn med veiledning (FOBTOT) Norsk standard Vedlikehold av håndslokkere 17

18 Oppbygging og virkemåte for håndslokkere Kontrollrutiner for håndslokkere praktisk undervisning Servicerutiner for håndslokkere praktisk undervisning Praktisk og skriftlig eksamen Utstedelse av kompetansebevis Ved bestått teoretisk og praktisk prøve sender deltaker søknad om kompetansebevis til Rådet for vedlikehold av håndslokkere. Søkeren må være fylt 18 år. Det settes krav til 3 måneder relevant praksis ved søknad om kompetansebevis. Tjeldsund Grunnleggende opplæring i skogbrannslokking Norges brannskole planlegger gjennomføring av to kurs med grunnleggende opplæring i skogbrannslokking i Intensjonen er at kursene arrangeres regionalt, med administrativ tilknytning til Norges brannskole. Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kompetanse i skogbrannslokking, og etter endt kurs kunne delta i en rolle i skogbranninnsats. Opptakskrav Det kreves ingen brannfaglig bakgrunn for opptak til kurset. gruppen inkluderer alle nivåer i brannvesen og sivilforsvaret, herunder skogbrannreserve. Kurset er også ment som et tilbud til aktører i skognæringen. (basert på nåværende status i kursutviklingsarbeidet) Skogen og om skogbranner Skognæringen Skogforhold Skogovervåking Metoder for overvåking Skogbrannhelikopter Kart, GPS Skogbrannslokking Skogbrannvernet Involverte parter ved en skogbrann Organisering EIS Sektorleder Sektorleders oppgaver HMS ved skogbrannslokking Skogbrannens forløp Slokkemetoder Opplæring og øvelser i egen organisasjon Øvelsesplanlegging og gjennomføring Skogbrannberedskap Skogbrukets beredskap Nasjonal regional lokal beredskap Kortsiktige og langsiktige tiltak Øvelse Rydding/felling av trær Demonstrasjon praktiske slokkemetoder 18

19 Praktisk øvelse Bergen Torpomoen Grunnkurs, utrykningslederkurs og oppdateringskurs i brann- og redningstjeneste for Avinor Avinor og Norges brannskole har avtale om opplæring av ansatte innen brann- og redningstjenesten ved landets flyplasser. Dette gjelder både grunnkurs, utrykningslederkurs og oppdateringskurs i brann- og redningstjeneste. Kursene gjennomføres på et nytt og moderne øvingsanlegg som består av flykropp, helikopter, tankbil, brannstasjon og tre brannbiler. Våre kursdeltakere gir oss gode tilbakemeldinger, og er godt fornøyd med våre øvelsesfasiliteter. For personell fra Avinor vil søknad om kursplass samt melding om opptak skje i henhold til egen avtale. Grunnkurs i brann- og redningstjeneste Kurset skal gi deltakerne grunnopplæring i brann og redningstjeneste samt danne grunnlag for videre opplæring innenfor dette arbeidsområdet. gruppe Personell som skal inngå i utrykningsstyrken Regelverk Brannfysikk og brannkjemi Slokke- og redningstjeneste Flybrannslokking Ventilering Detaljbranner Røykvern Praktiske øvelser Praktisk og skriftlig eksamen Sted Tid Tjeldsund Tjeldsund Tjeldsund Utrykningslederkurs i brann- og redningstjeneste - Avinor Kurset skal kvalifisere deltakerne for tjeneste som utrykningsledere i lufthavnens brann- og redningstjeneste, samt gi opplæring i skadestedsledelse i forbindelse med flyhavari. gruppe 19

20 Utrykningsledere og lufthavnbetjenter som inngår i utrykningstyrken og som har gjennomgått og bestått grunnkurs i brann- og redningstjeneste Regelverk Brannteori og brannkjemi Slokke- og redningstjeneste Ledelse Instruksjon Skadestedsledelse Røykdykkerledelse Praktisk og skriftlig eksamen Sted Tid Tjeldsund Tjeldsund Tjeldsund Oppdateringskurs i brann- og redningstjeneste - Avinor Kurset skal gi deltakerne oppdatering innen brann- og redningstjeneste i henhold til BSL E 4-4 gruppe Utrykningsledere som har gjennomgått og bestått utrykningslederkurs i brann- og redningstjeneste og lufthavnbetjenter som har gjennomgått og bestått grunnkurs i brann- og redningstjeneste. Gjennomgang av brannbil, øvingsfelt og HMS Flybrannslokking teori Brannteori BSL E 4-4/Planverk Skadestedsledelse teori Praktisk slokke- og redningstjeneste Praktisk skadestedsledelse Praktisk og skriftlig eksamen Sted Tid Tjeldsund Tjeldsund Kurs innen beredskap mot akutt forurensning Norges brannskole gjennomfører, i samarbeid med NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap) og KyV (Kystverket), kurs for personell som skal gjøre en innsats i kyst- og strandsonen ved akutt forurensning. I 2011 ble prosjektet Helhetlig kompetansebygging for håndtering av akutt forurensning avsluttet, og læreplanen for en nasjonal, helhetlig opplæring ble iverksatt Læreplan for opplæring i håndtering av akutt forurensning erstatter alle tidligere læreplaner innen akutt forurensning utgitt av klima- og forurensningsdepartementet (Klif), KyV og DSB. Læreplanen er lagt ut på I henhold til ny læreplan gjennomfører Norges brannskole følgende kurs: 20

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 NORGES BRANNSKOLE 2011 KAPITEL 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Historikk, utvikling og arbeidsområde Utdanningen av innsatspersonell til de kommunale brannvesen skal

Detaljer

NOU. Ny utdanning for nye utfordringer. Norges offentlige utredninger 2012: 8. Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet

NOU. Ny utdanning for nye utfordringer. Norges offentlige utredninger 2012: 8. Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet NOU Bestilling av publikasjoner NOU 2012: 8 Offentlige institusjoner: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL OPPLÆRINGSBOK Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: Fastsatt av DSB i september 2011 NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL Telefon 76 91 90 00 /Telefax 76 91 90 50 E-post: firmapost

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Hvordan tilrettelegge for en relevant og meningsfylt utdanning av brannkonstabler i Norge. Geir Lindblad Avdelig for yrkesfaglærerutdanning

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/3173-9769/2015 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet

Detaljer

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen)

Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret (Øvingsveiledningen) Kommentarer og veiledning til Øvingsbestemmelser for Sivilforsvaret fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT AGDER Oktober 2014 Jan Røilid 1 BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT - AGDER Innhold Del A. Administrativ del Side 1. Midt-Agder IUA sin organisering

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard UA Svalbard Revidert 30.11.2010 Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard INNLEDNING Den statlige beredskapen mot akutt forurensning på Svalbard omfatter både beredskap ved utslipp til sjøs og

Detaljer

KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS

KURSSENTERET NAMSOS. Kurssenteret - Namsos. Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS KURSSENTERET NAMSOS Et samarbeid mellom OBN og Pyrosec AS Kurssenteret - Namsos Adresse: Lensmann Havigs gt 2D Telefon: 742 72 240 E-post: kurssenteret@pyrosec.no KURSSENTERET NAMSOS Pyrosec - ble etablert

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 20 Rev. dato: 08.03.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Teori Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Innhold FORORD...5 INNLEDNING... 6 OPPTAKSKRAV... 7 KATEGORI I...7 KATEGORI II...7 OPPTAKSPRØVE/KRAV TIL NORSK FOLKEHJELP SANITETS AMBULANSEUTDANNING...7

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.05 Revisjon nr: 11 Rev. dato: 08.03.05 Side: 2 1 INNLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 ANVENDELSE 4 1.3 MÅLSETTING OG PRINSIPPER

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING 002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Original versjon Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.80 Revisjon nr: 18 Rev. dato: 11.04.11 Side: 2 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Forord...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL Side 1 av 26 Innhold Side 2 av 26 KAPITTEL 1... 3 BEREDSKAPSORGANISASJONEN... 3 1.1 Formål... 3 1.2 IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON... 4 1.3 Bemanningsliste... 5 1.4 Geografisk virkeområde... 6 1.5 Aksjonssentralene...

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer