Analyse av beredskapsutdanning trinn 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av beredskapsutdanning trinn 3"

Transkript

1 Analyse av beredskapsutdanning trinn 3

2 1. Sammendrag Analysen tar stilling til om rammevilkårene for Beredskapsutdanning trinn 3, er nødvendig å revurdere. Perspektivet på analysen, er å optimalisere utbyttet til den enkelte elev som deltar på kurset. I den sammenhengen konkluderer analysen med at rammevilkårene, som legger premissene for målgruppen til kurset gjennom forskriftskrav for å kvalifisere seg til stillinger i etterkant av kurset, er for omfattende. Gjennomføringen av kurset med dagens målgruppe og læreplan, viser seg å være svært utfordrende. Med til tider svært ulike forutsetninger og behov fra ulike grupperinger i målgruppen, er det gitt at utbyttet i form av kompetanseheving, vil være vanskelig å oppnå fullt ut for alle deltakerne. Analysen anbefaler dermed avslutningsvis at det startes en helhetlig prosess, for å revurdere rammevilkårene til beredskapsutdanning trinn Bakgrunn for analysen Beredskapsutdanning trinn 3 skal ivareta forskrift om dimensjonering og organisering av brannvesen sin beskrivelse av utdanningsløpet for brannbefal. For beredskapsutdanning trinn 3, og for andre forskriftskurs, er det forskriften som definerer rekrutteringsgrunnlaget og læreplanen som definerer kursets innhold. Forskriften og læreplanen er på mange måter Norges brannskole sitt mandat fra sentrale myndigheter, og beskriver de rammevilkår skolen må forholde seg til i utviklingen av kurset. Utviklingen av læreplaner gjøres i samarbeid med aktører i det brannfaglige miljøet, blant annet for å ivareta faglig forankring og relevans i kursets oppbygning. Norges brannskole registrerer imidlertid over tid gjennom tilbakemeldinger fra elever, og i øvrige sammenhenger, at tiden er moden for å diskutere rammevilkårene kurset har i dag. Når det over en periode gis signaler om at kurset ikke er godt nok tilpasset dagens behov, aktualiserer det behovet for å gjennomføre en dypere analyse av kurset i sin helhet. Som institusjon, har Norges brannskole et ansvar for kontinuerlig å påse at kursene er tilpasset behovene i landets brannvesen. Analysen vil dermed være Norges brannskole sitt bidrag, for å kvalitetssikre kursets aktualitet. Hovedhensikten med analysen er å synliggjøre om utfordringene som rammevilkårene for beredskapsutdanning trinn 3 skaper, er grunnlag for starte en revurderingsprosess. Analysen vil dermed gå i dybden på kurset, med dens rammevilkår, og vurdere om

3 beredskapsutdanning trinn 3, i dagens form, tilfredsstiller kompetansebehovet for landets brannvesen. Videre skal analysens funn og konklusjon være grunnlag for å vurdere, og gi anbefaling til tiltak i fortsettelsen. I forhold til tiltak er det hensiktmessig å vurdere aktuell fremtidig påvirkning av rammevilkårene i analysen. Både for beredskapsutdanning trinn 3 spesielt, men samtidig gis det signaler på generell påvirkning av kursporteføljen til Norges brannskole. 3. Problemstilling Tilfredsstiller beredskapsutdanning trinn 3 kompetansebehovet for landets brannvesen med dagens rammevilkår? 4. Definisjoner og avgrensninger Problemstillingen inneholder noen begreper som er nødvendig å utdype betydningen av. Med tilfredsstillelse av kompetansebehovet menes det om kurset gir eleven den kompetanse arbeidsgiver har behov for. Som analysen vil komme nærmere inn på senere, er det ulike veier kursets elever har gått forut før kurset. Elevenes ulike bakgrunn vil dermed være nødvendig å forholde seg til i denne analysen. Landets brannvesen er ulikt oppbygd, organisert og størrelsene på brannvesenene varierer mye. Ergo kan det argumenteres langt på vei at et slikt faktum krever at analysen gjenspeiler brannvesenenes ulikheter. Ved å vurdere kursets tilfredsstillelse opp mot landets brannvesen samlet sett, tar analysen utgangspunkt i at kursets rammevilkår ikke spesifiserer at det skal tas hensyn til nevnte ulikheter. Imidlertid er det en faktor i begrepet landets brannvesen, som det er viktig å se noe nærmere på; Den klassiske heltidsdeltidsforskjellen, som er de to hovedformene i organiseringen av brannvesenet. Med dagens rammevilkår menes føringer som Forskrift for dimensjonering og organisering av brannvesen, og læreplan til beredskapsutdanning trinn 3, gir med tanke på søknadsberettigede deltakere, kvalifiserende kompetanse kurset gir, og kursets faglige innhold og oppbygning. Beredskapsutdanning trinn 3, består av to deler; Forkursdel og hoveddel. Begge delene vil være elementer som blir drøftet i analysen.

4 5. Analyse og drøfting 5.1. Formelle rammevilkår for Beredskapsutdanning trinn III Forskrift om dimensjonering og organisering fastsetter rekrutteringsgrunnlaget for kurset. Læreplanen til kurset konstaterer følgende i forhold til inntakskrav: Beredskapsutdanning trinn 3 retter seg mot brannsjefer, brannsjefens stedfortreder, branningeniører, branninspektører og personell som har eller skal ha overordnet vakt. Inntak forutsetter: 1: Gjennomført beredskapsutdanning trinn 2 eller 2: Ingeniørutdanning eller annen relevant høgskoleutdanning med tillegg av brevkurs i brannvern eller 3: Svennebrev som feier og gjennomført forebyggende kurs Kursets varighet avhenger av elevens yrkesmessige bakgrunn, hvor 40 timer forkurs er nødvendig for alle kurselever som ikke har gjennomført beredskapsutdanning trinn 2. Under punkt 1.6 Kompetanse i læreplan er følgende beskrevet: Gjennomført beredskapsutdanning trinn 3 inngår i kompetansekravene for brannsjef, brannsjefens stedfortreder og for å gå inn som overordnet vakt. De formelle rammevilkårene fastslår at det er ulikt karriereløp som kan kvalifisere til opptak, og at det etter endt kurs, gis ulike muligheter for å utnytte kompetansen som kurset gir. Problematikken omkring ulikhetene i rammevilkårene, i forkant og etterkant av kurset, kan på mange måter anses som kursets hovedutfordring. Føringene som læreplanen legger i oppbygningen av kurset gjenspeiler at det er ulike alternativer det tas høyde for. Blant annet at kurset er delt i en forkursdel for de med akademisk bakgrunn (kort linje), og en hoveddel for alle. Intensjonen med forkurset er å gi elever med lite bakgrunn, innenfor brann- og redningsfaget, en innføring i faget, for å få på plass de grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Begrunnelse for en slik løsning, er at dette vil redusere kompetansespriket til de med lang brann- og redningsfaglig bakgrunn. En tolkning av denne todelingen, gir et inntrykk og signaliserer en ambisjon om at elevene som starter på hoveddelen, skal ha samme standpunkt i forhold til emnene i hoveddelen. Forkurset klarer å redusere noe av kompetansespriket, men realistisk sett er det for ambisiøst å fastslå at det erstatter den lange yrkesmessige erfaringen øvrige deltakere har.

5 Til forskjell fra øvrige kurs, som er rettet mot beredskapsdelen av kompetansebehovet til landets brannvesen, påpekes det i læreplanen i beredskapsutdanning trinn 3, at målgruppen har svært variert erfarings- og utdanningsbakgrunn. For grunnkurs, trinn 1 og trinn 2 er det i hovedsak personell med ren brann-/redningsfaglig bakgrunn som er definert som søknadsberettiget. I praksis viser det seg at målgruppene for nivåene under trinn 3, er mer homogene på grunn av at deltakerne har gjennomført et tilnærmet likt kompetanseløp, fra tilsettelse og gjennom utdanningsløpet. Slik det oppfattes fra skolen sitt ståsted, er det i tillegg sjelden at utfordringer omkring målgruppen, for øvrige kurs nevnt ovenfor, blir debattert i den utstrekning som det blir for beredskapsutdanning trinn 3. Når det øverste nivået i utdanningen for brannbefal, åpner for flere grupperinger av kompetanse i målgruppen, skiller kurset seg dermed vesentlig fra øvrige kurs. Heltid/deltid-forskjeller skaper utfordringer med tanke på deltakernes reelle kompetansebehov. Likevel er det liten tvil om at problematikken omkring det å gjennomføre kurs for personell med ingen eller liten erfaring/utdannelse innenfor brannog redningsfaget, sammen med personell med både lang yrkeserfaring og gjennomført alle nivåkurs under trinn 3, er dominerende Brannvesenenes komptansebehov Som for alle forskriftskurs ligger det et generelt behov i bunnen; Nemlig å oppfylle forskriftskravet. Det betyr at landets brannvesen har et grunnleggende behov for å kvalifisere ansatte til stilling som brannsjef, brannsjefens stedfortreder, og for å bekle rollen som overordnet vakt. For alle nevnte stillinger, er det kun beredskapsutdanning trinn 3 som ivaretar et slikt behov. Læreplanen gjenspeiler at utdanningen på dette kurset, forsøker å være allsidig, på lik linje med realitetene av muligheter elevene har i etterkant av kurset. I mange sammenhenger er det derimot det som gjerne blir kursets ankepunkt. For eksempel er det ikke alle emner i læreplanen som er like relevante for eksempelvis personell i deltidsbrannvesen, og hvor motivet og behovet for deltakelse kun er å kvalifisere seg til funksjonen overordnet vakt. Helt forenklet kan det beskrives som at, gruppen fra deltidsbrannvesen nevnt ovenfor, har et kurs som ikke er godt tilpasset deres operative behov. I all hovedsak er dette personell som ønsker tilført brannfaglig utdanning for å dekke en operativ deltidsstilling i et mindre brannvesen. Behovet er dermed av ren operativ karakter, og øvrige emner lite interessante i et slikt perspektiv.

6 En analyse av andre grupperinger av deltakere, gir tilsvarende argumenter i forhold til grupperingers behov. I heltidsbrannvesen fra ulike kanter av landet, vil behovet til kompetanse være blandet, avhengig av organisatoriske forhold og størrelse. For elever som skal kvalifisere seg til brannsjefsstilling, vil behovet være avhengig av hvilket brannvesen man kommer fra. Læreplanen er også bygd opp i den hensikt å ivareta administrative forhold for ledere i brannvesen, også brannsjef. Nå er det en gang slik at det å være brannsjef i et av landets brannvesen, kan være svært ulike verdener avhengig av hvilket brannvesen man refererer til. Det å være brannsjef i et deltidskorps med en liten stillingsbrøk avsatt til brannsjefsrollen, og det å være brannsjef i et heltidskorps i 100 prosent stillingsbrøk genererer ulike behov. For 10 prosent-brannsjefen vil brannrelatert arbeid kun være en liten del av arbeidsoppgavene. Kompetansebehovet til denne grupperingen, utover det rent brann- redningsfaglige må derfor også vurderes i lys av øvrige arbeidsoppgaver og kompetansekrav relatert til stillingen. 100 prosent-brannsjefen har imidlertid kontinuerlig fokuset rettet mot brannfaget og sitt personell. Paradokset i kompetansebyggingen, uansett brannsjefsstilling, er at den direkte kvalifiserende utdanningen, ikke er tilsvarende tilpasset et svært ulikt kompetansebehov for å kvalifisere brannsjefer til landets brannvesen. Brann- og redningsfaglig kan det gjennom rammevilkårene tolkes at det er liten forskjell å være brannsjef uansett geografisk plassering av brannvesenet. Når det brenner for eksempel, må man inneha kompetanse for å drive innsatsarbeid uavhengig geografi. Beredskapsutdanning trinn 3 definerer med andre ord et minimum av nødvendig brannfaglig kompetanse for å ivareta dette forholdet. For elever som rekrutteres til brannsjefer med lang erfaring fra brannmiljøet, er dermed gevinsten liten for brannfaglig og operativt faglig påfyll, gjennom deltakelse på beredskapsutdanning trinn 3. Noe av den samme problematikken vil det bli for personell som skal bekle funksjoner som overordnet vakt og leder beredskap/brannsjefs stedfortreder. For elevene i slike posisjoner er det vanskelig å akseptere at de ikke har mulighet for særlig faglig utvikling fordi det må tas hensyn til andre grupperinger med annet standpunkt. Det er et ordtak som sier: Det er ingenting som er så urett, som å behandle ulike personer likt. I denne sammenhengen kan gjentatte tilbakemeldinger fra kurselever nettopp betraktes som om det er realiteten med kurset fra deres ståsted.

7 5.3. Fordeler og ulemper med dagens kursform i kurshverdagen Kursets deltakere fra kurs til kurs, er sammensatt av personer med geografisk spredning, aldersmessige variasjoner og ikke minst ulik faglig bakgrunn. Det betyr at det ligger et potensial i å utveksle erfaringer, betraktninger og faglige elementer i et vidt spekter. Her får for eksempel elever med akademisk bakgrunn eller annen fagbakgrunn, en unik mulighet å dra nytte av elever med lang linje og mye brann-/redningsfaglig erfaring. Blant annet i emnet Overbefalsrollen innsats- og skadestedsledelse er det verdifullt å høste av operative erfaringer fra kollegene. Når det gjelder erfaringsutveksling motsatt vei, er opplevelsen at øvrig bakgrunn forut før kurs, ikke på samme måte har betydning gjennom kurset. Et annet forhold som kan drøftes, er hvor mye helhetsforståelse for brannvesenenes ulike hverdag skal vektlegges i kurset. Det er på det rene at elever ved kurset får et innblikk i de forskjeller som eksisterer i dagens brann-norge. Et innblikk som for de fleste er verdifullt, og et bidrag til en utvidet forståelse utover sin egen organisasjon. Spørsmålet er imidlertid om ikke det er mer hensiktsmessig med utveksling mellom sammenlignbare organisasjoner. For stor avstand mellom hverdagen i de ulike brannvesen, kan gi mindre utbytte i utvekslingen, enn mellom elever fra omtrent samme organisasjonsform. Elever som går gjennom kursporteføljen ved Norges brannskole, og til sist skal delta på beredskapsutdanning trinn 3, er opptatt av progresjon i utdanningsløpet. En sammenligning av læreplan til beredskapsutdanning trinn 2 og 3, kan tyde på at læreplan for trinn 3 er for nærme læreplanen for trinn 2 på enkelte emner. Med et fokus på at læreplanen for trinn 3, skal ivareta de med akademisk bakgrunn, kan de t vurderes som nødvendig at nivået plasseres der hvor det er med dagens læreplan. Imidlertid, vil det igjen lede til at deltakere med bakgrunn fra heltidsutdanningen, ikke opplever progresjonen god nok. Nytteverdien av enkelte emner kan således bli svært liten for elever med lang yrkesbakgrunn fra brannvesenet Pedagogiske forhold Fra Norges brannskole ståsted, er læreplanen for beredskapsutdanning trinn 3 omfattende. Omfattende i den forstand, at enkelte emner skal gi kompetanse som vanskelig kan oppnås med tildelt tidsramme i læreplanen. Eksempelvis kan man sammenligne faglig innhold for emnet organisasjon og ledelse med innhold i et høgskolestudium over et mye lengre tidsperspektiv. For beredskapsutdanning trinn 3 er det avsatt 16 timer undervisning, i

8 tillegg til at det innenfor emnet skal utarbeides en prosjektoppgave. Som en konsekvens av dette, blir tilbudet til elevene noe overfladisk. Det skaper utfordringer i å gi et tydelig budskap, og elevene kan oppleve undervisningen som lite konkret og matnyttig. Utbyttet varierer naturligvis med hvor relevant deltakerne oppfatter innholdet, sett opp mot hverdagen som venter etter kurset. Eksempelet beskrevet ovenfor kan også beskrive tilsvarende utfordringer i andre emner. Norges brannskole prøver å kompensere ovennevnte forhold, ved å tilrettelegge metodikken i undervisningen. Likevel oppleves det som svært vanskelig å nærme seg målsettingen, gitt tildelt tid til enkelte emner. Læreplanen som styringsverktøy i kursutviklingen, oppleves i sin emnebeskrivelse noe utydelig for enkelte emner. Eksempelvis kan det trekkes frem at flere emner også ivaretar enkelte områder for andre emner i sin emnebeskrivelse. En slik overlapping er svært uheldig, og gir et signal om at læreplanen ikke er godt nok avstemt mellom emnene. I gjennomføringen av kursene betyr det at undervisningen og innholdet innenfor ett emne, kan bli repetert unødig i undervisningen senere i kurset. Da innenfor et annet emne i læreplanen. En revidering av læreplanen vil relativt enkelt kunne gjøre tilpasningen mellom emnene mer optimal. I hovedtrekk er det viktig at en revidering fokuserer på, at det forsøkes så langt som mulig, å skille innholdet i de ulike emnene mer tydelig enn noen emner fremstår i dagens læreplan. I dagens kursform skaper det stor pedagogisk utfordring å tilpasse innholdet til deltakernes sprikende standpunkt. Norges brannskole har vurdert å gjennomføre kurs hvor deltakerne kommer fra enten ren akademisk bakgrunn/svennebrev i feierfaget eller kurs kun med elever med lang brannfaglig bakgrunn. Hensikten med en slik tilnærming, var at målgruppen var lettere å definere og ble mer ensartet. I undervisningen vil det i prinsippet bety at det vil være lettere å tilpasse innholdet til standpunktet for en større del av deltakerne. Imidlertid har konklusjonen i vurderingen blitt, at ved å gjøre en slik justering, skapes det skillelinjer i utdanningsløpet. Skillelinjer som vi ikke har myndighet til å definere så lenge elevene skal gå ut med kompetanse definert på samme nivå.

9 5.5. Fremtidig påvirkning av kursporteføljen Enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) er av DSB vedtatt implementert for brannvesen og sivilforsvaret. I løpet av 2009 er det gjennomført to pilotkurs i EIS. Kursene vil danne grunnlag for en kursplattform i forbindelse med en omfattende implementering i tiden fremover. Selv om det per tid, ikke foreligger konkrete forslag, vil EIS i fremtiden påvirke forskriftskursene. I første omgang antas implementeringen å omfatte grunnkurset og beredskapsutdanning trinn 1-3. EIS vil nok ha betydning for andre kurs i porteføljen enn de som er nevnt her, men innledningsvis vurderes det som hensiktsmessig å begrense omfanget av kurs som EIS vurderes opp i mot. For beredskapsutdanning trinn 3, vil en avklaring om faglig implementering være betydningsfull for eventuelle andre endringer som er aktuelle å foreta for kurset. I en revurderingsprosess av kurset som helhet er det hensiktsmessig å betrakte dette forholdet samtidig, og mest optimalt at det foreligger konkrete rammer for EIS-implementeringen i forkant av prosessen. En helhetlig utredning fra sentrale myndigheter, om utdanningsordningen for brannpersonell i fremtiden, er per tid satt på vent. Imidlertid forventes det i relativt nær fremtid, at utdanningsordningen vil komme tilbake på den politiske agendaen. Betydningen av resultatet av den prosessen vil selvsagt være dominerende for kompetansebyggingen innenfor brann- og redningsfaget. Avhengig av tidsperspektivet for en politisk vurdering av utdanningsordningen, kan nytteverdien av å gjøre store håndgrep med eksisterende kurs diskuteres. Det å starte en prosess for å revidere beredskapsutdanning trinn 3 er i seg selv tidkrevende. Om det i relativt kort tid etter vedtas endringer i utdanningsordningen generelt, kan nye forutsetninger bli konsekvensen. Relevansen av eventuell endringer i eksisterende kurs, kan dermed få kort levetid. Rent prinsipielt bør likevel ikke en slik vurdering være avgjørende for å beslutte om det skal startes opp en revurderingsprosess. Helt frem til det foreligger beslutninger som signaliserer endringer i utdanningsformen, må intensjonen være å optimalisere dagens kursportefølje til det beste for landets brannvesen og den enkelte elev. Begrunnelsen for en slik holdning, er at elevene og deres utbytte, uansett forhold, må være Norges brannskoles og øvrige myndigheters fokus til enhver tid.

10 6. Konklusjon For konkret å svare på analysen sin problemstilling Tilfredsstiller beredskapsutdanning trinn 3 kompetansebehovet til landets brannvesen med dagens rammevilkår?, kan det ikke kategorisk fastslås, at kurset som det foreligger i dag, ikke dekker kompetansebehovet til landets brannvesen. Ulikhetene i elevenes bakgrunn og brannvesenenes forskjeller har imidlertid betydning for kompetanseutbytte. Uansett kompetanseutbytte for den enkelte og dens arbeidsgiver, er det åpenbart at kurset ikke er optimalt tilpasset noen i målgruppen. Til det er forskjellene og behovene blant målgruppens grupperinger for store. Analysen synliggjør dermed et behov for at rammevilkårene for beredskapsutdanning trinn 3 revurderes. Det faktum at forskjeller i bakgrunnen til deltakerne forut for kurs, tillates pga. at vilkårene for opptak er som de er, vurderes til at det gir uforholdsmessige forskjeller i faglig utbytte for elevene. Samt det faktum at brannvesenenes behov og motiv for å ha elever på kurset er svært sprikende, indikerer at behov og produkt ikke samsvarer tilstrekkelig. Dagens rammevilkår har gode intensjoner, men realiteten er at intensjonen vanskelig lar seg oppfylle med de utfordringer dagens kurs preges av. Utdanningsløpet beskrevet i forskrift for dimensjonering og organisering av brannvesen og læreplanen for kurset, samsvarer med hverandre. Og læreplanens intensjon og oppbygning forsøker å ivareta hele spekteret av søknadsberettigede. Imidlertid dekkes behovene til landets brannvesen bare i noen grad. Utgangspunktet for utfordringene utløper fra forskriften, hvor søknadsberettigede og dermed målgruppen defineres. Analysen viser at rammevilkårene fra forskriften, gir forutsetninger som ikke er forenelig med et optimalt kurs for noen i målgruppen. Når man skal ta stilling til om dagens rammevilkår bør revurderes, er det primært et forhold som må avklares; Kan det aksepteres at rammevilkårene skaper de forskjeller analysen beskriver, og dermed også stor variasjon i faglig utbytte for den enkelte elev. 7. Anbefaling Det anbefales å revurdere dagens rammevilkår for beredskapsutdanning trinn 3 i den hensikt å optimalisere faglig utbytte i forhold til ulike behov. Om en endring av rammevilkårene for beredskapsutdanning trinn 3 er aktuell, er det verdt å merke seg at videre utvikling av kurs for denne målgruppen har betydning av følgende forhold:

11 - Endringer i forskrift for dimensjonering og organisering skaper endrede forutsetninger i kursutviklingen. - Ingen endringer i forskrift for dimensjonering og organisering vil bety at alle korrigeringer og justeringer for å optimalisere kurset til behovet, er styrt av en eventuell revidering eller utarbeidelse av ny læreplan for beredskapsutdanning trinn 3. Med tanke på at kursporteføljen vil bli påvirket av EIS og implementeringen av systemet, vil blant annet Norges brannskole bli sentral i fremtidig opplæring i EIS for landets brannvesen. Nært forstående, vil det være nødvendig å vurdere hvordan EIS best mulig implementeres i dagens kurs. Det anbefales derfor at det prioriteres en vurdering med anbefaling for hvordan implementering av EIS i eksisterende kurs skal gjøres. I en prosess med å revurdere rammefaktorene til beredskapsutdanning trinn 3, anbefales det å komme frem til en konklusjon omkring EIS sin påvirkning i kursporteføljen, før en eventuell prosess om revurdering tar til. I tillegg, før en revurderingsprosess fastsettes, bør det foreligge en vurdering på om tidsperspektivet i forhold til en helhetlig utredning av utdanningsordningen, begrenser relevansen av prosessen. Om revurderingsprosessen leder frem til endringer for eksisterende kurs, kan de uforholdsmessig raskt gå ut på dato på grunn av overordnede vedtak. En avgjørelse om ikke å revurdere rammevilkårene for beredskapsutdanning trinn 3, må imidlertid ikke alene begrunnes av ovennevnte forhold. 8. Referanser Forskrift om dimensjonering og organisering av brannvesen. Veiledning om dimensjonering og organisering av brannvesen. Læreplan beredskapsutdanning trinn 3

Kap. 7. Opplæring og kompetanse

Kap. 7. Opplæring og kompetanse Kap. 7. Opplæring og kompetanse 7-1 Kommunens plikter Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1 Bakgrunn... 4 2 Mål... 4 3 Målgruppe... 4 4 Opptakskrav... 4 5 Kompetanse...

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Implementering av erfaringslæring på et lederkurs HAGA Train the trainers Norges brannskole Eirik Jenssen Carsten Aschim 30. juni 2016 Hensikten med foredraget

Detaljer

Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente»

Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente» Høringssvar NOU 2016:14 «Mer å hente» Dato: 8. desember 2016 Statped vil innledningsvis peke på det gode arbeidet som er gjort i utvalget. NOU 2016:14 gir, etter Statpeds oppfatning, et svært godt fundament

Detaljer

KURSPLAN KURS FOR ALARMSENTRALOPERATØR. Foto: Morten Ovesen

KURSPLAN KURS FOR ALARMSENTRALOPERATØR. Foto: Morten Ovesen KURSPLAN KURS FOR ALARMSENTRALOPERATØR Foto: Morten Ovesen Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap september 2011 INNHOLD 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

Brannsjefkonferansen

Brannsjefkonferansen Brannsjefkonferansen Alta - 2008 Brannmannsutdanningen i endring Avdelingsdirektør r Trygve Bruun Brann, redning og sivilforsvarsavdelingen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Et trygt

Detaljer

Norsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse.

Norsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. NB! Det er en fordel å lagre ofte så du ikke mister din internettforbindelse. Norsk (Forslag til læreplaner for fellesfag) Formål. Formålsbeskrivelsen gir et godt grunnlag for å forstå fagets betydning i et samfunns- og individrettet perspektiv og i forhold til den enkeltes muligheter

Detaljer

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene

Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: SRY-møte 4-2010. Oppfølging av oppdragsbrev om fag- og timefordeling i yrkesfagene VEDLEGG 1 Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan Vår dato: 30.11.2010 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 4-2010 Dato: 09.12.2010 Sted: Oslo SRY-sak 20-05-2010 Dokument Innstilling:

Detaljer

Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk

Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk Kurs for folkehøgskolene 27. september 2012 Bjørn Sævareid Noen misforståelser om forhandlinger Den andre er bare motstander Forhandlinger handler bare

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 6 Organisasjon og ledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1... 4 2 gruppe... 4 3 Opptakskrav... 4 4 Kompetanse...

Detaljer

Utdanning av personell i brannvesenet

Utdanning av personell i brannvesenet Utdanning av personell i brannvesenet Fagforbundet Brannkonferansen 3. april 2014 Hans K. Madsen, DSB 1 Bakgrunnen for arbeidet med ny utdanningsmodell NOU 1992:22 Anbefalte allmenn tilgjengelig utdanning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 11. oktober 2010 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART II Saker til behandling

Detaljer

VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. februar 2015.

VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. februar 2015. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.03.2015 Ref. nr.: 14/88726 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

Brannfagskolen. Brannvesenkonferansen 2015. Ann Christin Olsen-Haines. 25. mars, 2015

Brannfagskolen. Brannvesenkonferansen 2015. Ann Christin Olsen-Haines. 25. mars, 2015 Brannfagskolen Brannvesenkonferansen 2015 Ann Christin Olsen-Haines 25. mars, 2015 Regjeringen har besluttet Ny fagskole til Tjeldsund Deler av teoriundervisningen til Harstad Avdeling i Stavern Lederutdanningen

Detaljer

1 Kompetanser i fremtidens skole

1 Kompetanser i fremtidens skole Høringssvar fra Matematikksenteret 1 Kompetanser i fremtidens skole 1. Fire kompetanseområder Matematikksenteret er positive til at definisjonen av kompetanse omfatter både kognitiv, praktisk, sosial og

Detaljer

Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming Statped viser til Barne- og likestillingsdepartementets brev av 2. desember 2016

Detaljer

oppmerksomhet rettet mot denne pedagogiske virksomheten. Hva er brukernes behov og hvordan kan helsepersonell legge til rette for

oppmerksomhet rettet mot denne pedagogiske virksomheten. Hva er brukernes behov og hvordan kan helsepersonell legge til rette for Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov Høringsinnspill: Vennligst benytt skjema under (både til generelle kommentarer og kommentarer

Detaljer

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2

KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 KURSPLAN FOR BEREDSKAPSUTDANNING TRINN 2 NORGES BRANNSKOLE 2011 KAPITEL 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Historikk, utvikling og arbeidsområde Utdanningen av innsatspersonell til de kommunale brannvesen skal

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Hans-Kristian Hernes, leder Rammeplanutvalg I Oslo 14. februar 2012 Sentrale premisser for nye lærerutdanninger Skolenes

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Side 1 av 5 Fra: Skjebstad Elisabeth[Elisabeth.Skjebstad@kd.dep.no] Dato: 17.03.2015 15:27:33 Til: Postmottak LL Tittel: Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Postboks

Detaljer

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for læreplan 2 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Gjennomgang av søknadsskjema Tore Kjærgård

Gjennomgang av søknadsskjema Tore Kjærgård Gjennomgang av søknadsskjema 12.01.2011 Tore Kjærgård 1 Gjennomgang av de ulike delene i søknadsskjemaet Søknaden er inngangsbilletten Progresjon i søknaden blir mer og mer spesifikk Vær realistisk Bruk

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO postmottak@kd.dep.no Att. Barnehageavdelingen Bodø, 16. januar 2017 Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver høringssvar fra PBL Det vises til

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Læreplan i valgfaget Levande kulturarv

Læreplan i valgfaget Levande kulturarv Læreplan i valgfaget Levande kulturarv, men her må det gjøres valg og avgrensninger i forhold til tema i hovedområdene. Mulighetene innenfor digitale grunnleggende ferdigheter kan tydeliggjøres bedre..

Detaljer

Elevers beskrivelser av nyttige tilbakemeldinger

Elevers beskrivelser av nyttige tilbakemeldinger 9 Elevers beskrivelser av nyttige tilbakemeldinger Elever sier de ønsker mer formativ tilbakemelding i læringsaktivitet, altså tilbakemeldinger som kan støtte deres læringsprosesser, noe som igjen kan

Detaljer

Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s.

Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s. NKI-seminar 10.september 2009 Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s. Læreplanen Jeg er forpliktet til å si

Detaljer

Høringssvar fra MOT - forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen.

Høringssvar fra MOT - forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen. 1 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo 12.06.17 Høringssvar fra MOT - forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen. Organisasjonen MOT ønsker å uttrykke støtte til det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Lillehammer kommune Lønnsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 15:00-15:15 Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende fra 01.01.13 Revidert i nasjonalt brukerråd 27.11.2013 0 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV... 1 1.3. ORGANISASJON...

Detaljer

Veiledning til retningslinjer for sidegjøremål ved NHH

Veiledning til retningslinjer for sidegjøremål ved NHH Veiledning til retningslinjer for sidegjøremål ved NHH Til Retningslinjer for sidegjøremål ved NHH, utarbeidet 07.03.16 Innhold Generelt... 2 Overordnede utgangspunkter for vurderingen... 2 Retningslinjenes

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/5 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 31.01.2014 N-99.1 14/3528 14/18585 Saksbehandler: Jan Willy Mundal Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Sektorutvalg miljø klima

Detaljer

Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen

Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen Praksisnær kartlegging for opplæring i muntlige ferdigheter på arbeidsplassen Dette heftet viser hvordan lærere og veiledere kan kartlegge i forkant av opplæring i muntlige ferdigheter på en arbeidsplass.

Detaljer

Saksgang ved bekymring for en elevs faglige og sosiale utvikling, meldt av

Saksgang ved bekymring for en elevs faglige og sosiale utvikling, meldt av Saksgang ved bekymring for en elevs faglige og sosiale utvikling, meldt av foresatte, lærer eller elev En veileder Innledning Hensikten med utvidet saksgang-kart utdypes kort innledningsvis. Det gis en

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

valuering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage

valuering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet valuering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage Sammendrag Sammendrag 1.1 Bakgrunn og mål AGENDA Utredning & Utvikling AS gjennomfører på oppdag

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saknr. 09/2619-4 Ark.nr. Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold REVISJON AV FYLKEKOMMUNENS PROSJEKTHÅNDBOK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo 1. november 2010 Vår ref. 259511-v1 Deres ref. 201003848-/JMB Høringssvar fra NITO Studentene Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

Detaljer

Kulturskolen I Måsøy.

Kulturskolen I Måsøy. HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY KOMMUNE: I Kulturløftet II som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk heter det bl.a.: 2. Kulturskole for alle barn som ønsker det Det skal gjennomføres

Detaljer

Norges brannbefals landsforbunds fagseminar 5. juni Nytt fra DSB med vekt påp

Norges brannbefals landsforbunds fagseminar 5. juni Nytt fra DSB med vekt påp Norges brannbefals landsforbunds fagseminar 5. juni 2009 - Nytt fra DSB med vekt påp styrket beredskap og håndteringsevneh Arnstein Pedersen Avdelingsleder,enhet for kompetanse og tjenesteplikt Avdeling

Detaljer

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Skattedirektoratet att: skd-regelforslag@skatteetaten.no Deres ref: Oslo, 29. juni 2015 Vår ref: Iman Winkelman/ 15-19374 HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Virke viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

Vår ref I Saksbehandler 13/ M74 &13 Karianne Hansen Heien I tlf

Vår ref I Saksbehandler 13/ M74 &13 Karianne Hansen Heien I tlf n FAGFORBUNDET 1 7 FEB Z01k Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Deres ref. 13/7865 - VB Vår ref I Saksbehandler 13/7299-2 M74 &13 Karianne Hansen Heien I tlf. 23 06 45 49 Dato:

Detaljer

Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering

Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering BEGRUNNELSE FOR OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn Ombudets framstilling av saken er basert på partenes skriftlige framstilling til ombudet. A (A)

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder

PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av spesialundervisning i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder PROSJEKTPLAN: Kvalitetsutvikling av i Oppland Fylkeskommune Prosjektnummer: Dato: Prosjekteier Prosjektansvarlig Prosjektleder Fylkesopplæringssjefen Inntaksleder Siri Halsan Anne Stensgård 1. MÅL OG RAMMER

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen

Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg. Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Folkehelsekonferansen 2014 «Kroppen min og meg» Det er mitt valg Et pedagogisk verktøy til bruk i barne- og ungdomsskolen Handlingsplan Hvorfor er forebygging viktig? Høy forekomst av seksuelle overgrep

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen. Nasjonalt topplederprogram. Kari Mette Vika.

Utviklingsprosjekt: Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen. Nasjonalt topplederprogram. Kari Mette Vika. Utviklingsprosjekt: Organisering av indremedisinsk avdeling som følge av samhandlingsreformen Nasjonalt topplederprogram Kari Mette Vika Gjøvik Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Prosjektet

Detaljer

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar www.pwc.no Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar KS FoU-prosjekt nr. 154023 26. november 2015 2. Sammendrag Sammendrag (norsk) Denne rapporten er utført på oppdrag av KS, og gir en beskrivelse av hvordan

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten samfunns- og allmennpsykologi

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning

Utviklingsprosjekt. Prosjektveiledning Utviklingsprosjekt Prosjektveiledning Juni 2011 Målsetting Utviklingsprosjektet skal bidra til utvikling både av deltakeren og hennes/hans organisasjon gjennom planlegging av et konkret endringsprosjekt

Detaljer

Høring - forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Høring - forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO ; - I NOV, 2007 Oslo, 02.10.2007 Vår ref. NIBE/14136 Høring - forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV 1. satsingenes effektivitet Effektiviteten omhandler i hvilken grad målene for intervensjonen har blitt

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4.

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4. Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende for perioden 01.01.2017 31.12.2019 Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4.2016 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV...

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016

Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016 Veiledning - sakkyndig vurdering Kunsthøgskolen i Oslo juni 2016 I forbindelse med tilsetting i undervisnings- og forskerstilling ved Kunsthøgskolen i Oslo skal det foretas sakkyndig vurdering som grunnlag

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

NKRF på vakt for fellesskapets verdier. Kommunikasjonsstrategi

NKRF på vakt for fellesskapets verdier. Kommunikasjonsstrategi NKRF på vakt for fellesskapets verdier Kommunikasjonsstrategi 1 Kommunikasjonsstrategi, januar 2011 Innhold 2 Innledning og bakgrunn 4 Hovedutfordringer for kommunikasjon 6 Politikk vs. fag Uklar hovedstrategi

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Tanker om ny organisering av forebyggende arbeid i Hallingdal brann- og redningsteneste iks. Foto: Asker og Bærum brannvesen

Tanker om ny organisering av forebyggende arbeid i Hallingdal brann- og redningsteneste iks. Foto: Asker og Bærum brannvesen Tanker om ny organisering av forebyggende arbeid i Hallingdal brann- og redningsteneste iks Foto: Asker og Bærum brannvesen Hvorfor går vi tilsyn? DLE-instruksen sier så. Det er jobben min. Det står i

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

Innkalt: en person fra hvert av fagene Pedagogikk Kroppsøving Mat & Helse Engelsk Samfunnsfag - Matematikk

Innkalt: en person fra hvert av fagene Pedagogikk Kroppsøving Mat & Helse Engelsk Samfunnsfag - Matematikk Gruppe 2 Grunnskolelærerutdanningene i Stavanger Innkalt: en person fra hvert av fagene Pedagogikk Kroppsøving Mat & Helse Engelsk Samfunnsfag - Matematikk Oppmøte i gruppen, tirsdag 01.12 og tirsdag 08.12:

Detaljer

Rektors kommentarer Korrektur i forhold til nye betegnelser og dobbeltoppføringer tas inn som foreslått.

Rektors kommentarer Korrektur i forhold til nye betegnelser og dobbeltoppføringer tas inn som foreslått. Sammendrag av høringsuttalelser fra høgskolens avdelinger Avdeling for sykepleie Til 1-2, (4) og 2-1, (4) Avdelingen ønsker ikke at rangeringsregler skal tas inn i fag- og studieplaner. Mener at det kun

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

Undervisningsopplegg som tema i en utviklingsprosess

Undervisningsopplegg som tema i en utviklingsprosess Undervisningsopplegg som tema i en utviklingsprosess Å arbeide med den grunnleggende ferdigheten å kunne regne ved å ta utgangspunkt i et undervisningsopplegg (ITP-modellen). Denne ressursen kan brukes

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Dato: 10 februar 2011 Forsvarets lønnssystem -Problemer med dagens system og KOLs forslag til løsning- Dagens situasjon i korte trekk: Stillingsutlysning med

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo Telefon: Telefaks:

Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo Telefon: Telefaks: www.nfunorge.org Adresse: Postboks 8954, Youngstorget 0028 Oslo E-post:post@nfunorge.org Telefon:22 39 60 50 Telefaks:22 39 60 60 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo 15.12.2008 954/2.00/IS

Detaljer

Møte? En veileder i møteforberedelser.

Møte? En veileder i møteforberedelser. Møte? En veileder i møteforberedelser. Inneholder: Innledning Innkalling Møteforberedelser Gjennomføringen av møtet Etterarbeide Roller i møtet Oppsummering Innledning De fleste av oss vil oppleve møtesituasjonene

Detaljer

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003.

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. I fjor utarbeidet lederen for utvalget en rapport basert på en intervjuundersøkelse i videregående skole og grunnskolens ungdomstrinn med forslag til anbefalinger.

Detaljer

Møtestruktur. Innhold og evaluering. Kjelle videregående skole

Møtestruktur. Innhold og evaluering. Kjelle videregående skole Møtestruktur Innhold og evaluering Kjelle videregående skole Møtestruktur I og med at Kjelle er en holdningsstyrt virksomhet vil møtestrukturen være et viktig element i forbindelse med klargjøring, avgrensning

Detaljer

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen

Ståstedsanalysen. September Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen Ståstedsanalysen September 2013 Margot Bergesen og Inger Sofie B Hurlen 1 HVA? HVORFOR? HVORDAN? 2 Hva er ståstedsanalysen? Et verktøy for skoleutvikling Et refleksjons- og prosessverktøy for felles vurdering

Detaljer

Høringssvar - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge

Høringssvar - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Barne-likestillings- og Inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: 10/00156-1 Dato: 10.08.2010 Høringssvar - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av

Detaljer

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF.

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast 10.12.15 Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

VEIEN TIL ARBEIDSLIVET. Gardemoen 15.januar 2010

VEIEN TIL ARBEIDSLIVET. Gardemoen 15.januar 2010 VEIEN TIL ARBEIDSLIVET Gardemoen 15.januar 2010 Hvordan innvirker veileders rolle, væremåte og kommunikasjon inn på deltakers utvikling? Hva må til for at E læring skal være læringsfremmende - og virker

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering.

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering. Hospitering Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering Cecilie Dangmann Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? HVA og HVORFOR HVORDAN JEG VIL HOSPITERE! HELHETLIG OPPLÆRING

Detaljer

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen?

Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Hvorfor fylkesvise samlinger om lokalt arbeid med læreplaner igjen? Forskning og annen kunnskap viser variasjoner mellom og innad i kommuner/ fylkeskommuner: Behov for tydeligere nasjonale myndigheter

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2010/5948-6 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst Trafikkopplæring ved ungdomsskolene

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for brannkonstabel. Elev: Kommune /virksomhet: Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet.

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for brannkonstabel. Elev: Kommune /virksomhet: Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet. OPPLÆRINGSBOK Internopplæring for brannkonstabel Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet Justert 2013 Elev: Kommune /virksomhet: Innhold 1. Generell informasjon... 3 1. Generell informasjon... 3

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer