Innhold. Copyright

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Copyright 2011 1"

Transkript

1 Innhold 1 Innledning Bakgrunn for NY GIV Organisering av NY GIV Aust-Agder Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Formidlingsprosjektet Statistikkprosjektet Ny GIV- Overgangsprosjektet Ansvarsfordeling Prosjektfaser Aust-Agder Fylkeskommune Rektors ansvar videregående skole Rådgivers / karriereveileders ansvar / videregående skole Ny GIV- lærers ansvar / videregående skole Deltakende kommuner Rektors ansvar / grunnskolen Rådgivers ansvar / grunnskolen Ny GIV- lærers ansvar Informasjon om Ny GIV til skolenes hjemmeside NY GIV- Overgangsprosjektet Utvelgelse av intensivlærere som skal skoleres Prosedyrer for utvelgelse intensivlærere og organisering av intensivundervisningen i fase Lærere som underviser / har Ny GIV / intensivundervisning våren Lærere som underviser Ny GIV- elever i videregående skole Samtykkeerklæring for deltakelse i Ny GIV- Overgangsprosjektet fase Prosedyrer for utvelgelse av Ny GIV- elever i fase Hvordan møte Ny GIV- elevene, tips til lærere Kartlegging av Ny GIV- elever i fase2-10. trinn vår Oppstart, omfang intensivundervisning fase Organisering av intensivundervisning fase Oversikt klasseromsobservasjon prosjektleder våren Copyright

2 Overgangen fra 10. klasse til videregående skole Evaluering Ny GIV- elev i fase Evaluering Ny GIV- foresatte fase Evaluering Ny GIV- intensivlærer i lesing, skriving og regning i fase Evaluering rektorer Ny GIV i fase Oversikt Ny GIV- elever Vg1 fase 1 pr. 30. september Spørsmål til veiledningssamtale Min Karriereplan Min karriereplan /min vei/ mitt valg av utdanningsprogram inn i vgo mot fullføring videregående opplæring Min karriereplan Vg1 / Vg2 mot fullføring videregående opplæring... 77

3 1 Innledning Håndboken er til bruk for lærere, rektorer, skoler, kommuner og fylkeskommune i arbeidet med Ny GIV Overgangsprosjektet, hvor ideene med Overgangsprosjektet er å skape et bærekraftig system slik at alle elevene får en tettere oppfølging. Frafallsproblematikken er kompleks og spørsmålsstillingene er mange. Hvordan gjøre skolen bedre rustet til å utvikle elevenes ferdigheter, kunnskaper og holdninger? Hvordan skape en god felles undervisning hvor læreren bruker elevenes ulike forutsetninger, gir elevene utfordringer, lar elevene ta del i læringsmål og vurderer sin egen læring er viktige redskaper i å opprettholde elevenes motivasjon og læringsutbytte? Hvordan hindre kampen mot frafall i videregående opplæring? Hvordan få alle gode krefter til å dra i samme retning? Håndboken skal gi en kortfattet oversikt over arbeidet på forskjellige nivåer og kan fungere som en mal og hjelp i arbeidet med Ny GIV i løpet av hvert skoleår. 2 Bakgrunn for NY GIV Et nasjonalt prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring Ny GIV er et treårig prosjekt ( ), i regi av Kunnskapsdepartementet. Prosjektet har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Hovedtemaene for samarbeidet er: Felles mål for å bedre gjennomføring av videregående opplæring og et felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen Et systematisk samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner om oppfølging av elever med svake faglige prestasjoner og forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring Bedre samarbeid mellom fylkeskommunene og NAV om ungdom som over tid har vært ute av utdanning og arbeidsliv. Styrking av oppfølgingstjenesten i fylkeskommunene. Lærere, både fra ungdomsskolen og videregående skole, har sammen deltatt i en relativt omfattende skolering for å kunne gi best mulig opplæring tilpasset Ny GIV elevenes egne behov. Copyright

4 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder I Aust-Agder er Ny GIV delt inn i tre delprosjekter: Aust-Agder fylkeskommune (prosjekteier) Overgangsprosjektet Kommuner i Aust- Agder/ungdomsskoler Aust-Agder fylkeskommune/videregåen de skoler Oppfølgingsprosjektet Aktører: Aust-Agder fylkeskommune/ot NAV Aust-Agder Andre kommunale/ statlige etater Formidlingsprosjektet Aktører: Aust-Agder fylkeskommune utdanningsavdelingen/seksj on fagopplæring/ opplæringskontorer 3.1 Overgangsprosjektet Overgangsprosjektet har som mål å få flere elever til å gjennomføre videregående i. Svakt presterende elever skal fra 10. klasse til Vg2 følges tett og få mer intensiv opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. Prosjektet skal i tillegg arbeide med overgangen Vg2 Vg3 innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram med særlig fokus på behov for læreplasser. Fylkeskommunal prosjektleder er Anna Skarheim Felleskommunal (Arendal og Froland) prosjektleder er Merete Johnsson Felleskommunal (Østregionen - Gjerstad, Risør, Vegårshei og Åmli)) prosjektleder er Erik Hjelmberg (pr. 1/ ) 3.2 Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet skal målrette og samordne oppfølging av unge utenfor opplæring og arbeidsliv med særlig fokus på et forsterket samarbeid mellom fylkeskommunene v/oppfølgingstjenesten og NAV. Ungdom utenfor ordinær opplæring og arbeid skal motiveres tilbake til videregående opplæring eller arbeid. Oppfølgingen av frafallselever skal komme i gang tidligere, og det skal gjøres en ekstra innsats overfor unge som har vært utenfor opplæring og arbeid lengst. Fylkeskommunal prosjektleder er Jim Alte Bjørgan Versjon 1 4

5 3.3 Formidlingsprosjektet Formidlingsprosjektet skal arbeide med opprettelse av flere lærlingplasser, lærerkontrakter og tiltak for søkere som ikke får ordinære læreplasser. Fylkeskommunal prosjektleder er Leif Jonassen 3.4 Statistikkprosjektet Statistikkprosjektet ledes av Utdanningsdirektoratet og skal jobbe med relevant og kvalitetssikret statistikkgrunnlag - med tilhørende resultatmål. Kontaktperson er Inger- Johanne Danielsen, Aust Agder fylkeskommune, utdanningsavdelingen 3.5 Ny GIV- Overgangsprosjektet Ny GIV- Overgangsprosjektet koordineres og ledes av Halvard Berg, Aust-Agder fylkekommune, utdanningsavdelingen. Kontaktperson er Halvard Berg, Aust Agder fylkeskommune, utdanningsavdelingen Versjon 1 5

6 4 Ansvarsfordeling Fylkeskommunen er prosjekteier, og som prosjektansvarlig har fylkeskommunen et overordnet ansvar for helheten i prosjektet. Fylkeskommunal prosjektleder samarbeider med de kommunale prosjektlederne. 4.1 Prosjektfaser Prosjektet er delt inn i tre faser det er/blir ansatt en kommunal prosjektleder for hver fase i prosjektet. Fase 1 Start-2011 Fase 2 Start 2012 Fase 3 Start 2013 Kommuner Arendal kommune Froland kommune Risør kommune Gjerstad kommune Åmli kommune Vegårshei kommune Grimstad kommune Lillesand kommune Birkenes kommune Iveland kommune Evje og Hornnes kommune Bygland kommune Valle kommune Bykle kommune Tvedestrand kommune Grunnskoler Asdal skole, Birkenlund skole Nedenes skole Hisøy skole Moltemyr skole Roligheden skole Stinta skole Stuenes skole Froland skole Risør skole Abel skole Åmli skule Vegårshei skule Langemyr skole Bygland skule Bykle barne- og ungdomsskule Evje ungdomsskule Iveland skole Valle skule Engesland skole Fjære skole Grimstad ungdomsskole Holviga skole Høvåg skole Lillesand ungdomsskole Lyngmyr skole Tingsaker skole Valstrand ungdomsskole Versjon 1 6

7 Videregående skoler Strømsbu videregående skole Blakstad videregående skole Risør videregående skole Tvedestrand og Åmli videregående skole Arendal videregående skole Møglestu videregående skole Dahlske videregående skole Setesdal videregående skole Elevgrunnlag u-skoler (10 %) Antall elever vil variere 71 elever deltok i Arendal og Froland Kommunal prosjektleder Merete Johnsson Erik Hjelmberg (60 %) Marianne Løvdal (40 %) 5 Aust-Agder Fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune er prosjekteier, og som prosjektansvarlig har fylkeskommunen et overordnet ansvar for helheten i prosjektet. Prosjektleder i fylkeskommunen skal følge opp overgangen til og oppstarten på videregående skole. Samarbeid og koordinering med kommunale prosjektledere viktig. 5.1 Rektors ansvar videregående skole Rektor på den enkelte videregående skole skal sørge for Hva Hvem Når Referanse Informasjonsmøte om Ny GIV med rektorer Fylkeskommunal prosjektleder Vår Informasjon om Ny GIV på skolenes hjemmesider/fronter Ledelsen på videregående skole Vår Sommer Informasjon om Ny GIV- kort Informasjon om Ny GIV- lang P.P. om Ny GIV Utvelgelse av lærere for Ny GIV- skolering (1. året) Ledelsen på videregående skole Sommer Utvelgelse av intensivlærere Innrapportering av navn på intensivlærere til fylkeskommunen (1. året, eller ved endringer) Ledelsen på videregående skole Sommer Høst Navn sendes fylkeskommunen Ny GIV- kontaktperson på skolene til fylkeskommunen (1. året, eller ved endringer) Ledelsen på videregående skole Sommer Høst Navn sendes fylkeskommunen på e-post Hvordan møte Ny GIV- elever Ledelsen på videregående skole Tips til å møte Ny GIVelever Versjon 1 7

8 Sommeraktiviteter - informere elever om ulike tilbud Ledelsen Kontaktlærer Rådgiver Vår Prøveinntak (informasjon om ca. antall Ny GIV elever neste skoleår) Inntakskontoret Fylkeskommunal prosjektleder April-mai Oversikt etter halvårsvurdering (både u- skole, Vg1 og Vg2) Inntak 1 Inntakskontoret Fylkeskommunal prosjektleder Juni Oversikt etter halvårsvurdering(både u- skole, Vg1 og Vg2) Inntak 2 Inntakskontoret Fylkeskommunal prosjektleder Juli -august Oversikt etter julekarakter (både u-skole, Vg1 og Vg2) Oppfølgning i overgangene Ledelsen på videregående skole August Info til elever om vgs Tilbud om skolebesøk Samtykke fra u-trinn Ledelsen på videregående skole August Informasjon fra u-skolene om elev Oppstart vgs. Ledelsen Kontaktlærer Ny GIV- lærer Rådgiver PPT / OT August Oppstartsamtale / forventninger, tilrettelegging Tips til å møte Ny GIVelever Informere om tilbud til Ny GIV elever / ev. foresatte Ledelsen på videregående skole August Informasjon om tiltak og oppfølging i vgs (vg1, vg2) Oversikt oppstart Ledelsen på videregående skole Augustseptember Oversikt Ny GIV- elever på vgs. Kartleggingsprøver Ledelsen Faglærer Augustseptember Oversikt / deling av info med andre faglærere Oppstart / tiltak Ledelsen Faglærer Ny GIV- lærer Hele året Oppfølging og evaluering av tiltak Ledelsen Faglærer Ny GIV- lærer Ev. rådgiver Hele året Rapportering Ledelsen Faglærer Ny GIV- lærer Hele året Rapport termin 1 og rapport termin 2 Karriereveiledning Karriereveiledere Rådgivere Høst og vår Lenke Karrieretips Versjon 1 8

9 Innsøkning Vg1, Vg2, Vg3 - lærling Karriereveiledere Rådgivere 1.februar 1. mars Veien videre Forkurs videregående opplæring? Ledelsen på videregående skole Evaluering Ledelsen på videregående skole Vår Effekt av ulike tiltak Vurdering av nye tiltak Planlegging neste skoleår 5.2 Rådgivers / karriereveileders ansvar / videregående skole Rådgivere skal: være til hjelp i oppfølging av prosjektelever og i samtaler med elever og foresatte sørge for at alle prosjektelever får hjelp og veiledning til et realistisk valg i videregående opplæring følge opp prosjektelever spesielt i overgangen mellom Vg1og Vg2 og mellom Vg2 og Vg3 eller lærling informere om sommeraktiviteter og hjelpe til med eventuelle skolebesøk følge opp elevene i videregående skole Rådgiver på den enkelte videregående skole skal sørge for Hva Hvem Når Referanse Se til at informasjon om Ny GIV- elever formidles til Ny GIV- lærer og kontaktlærer Ledelsen Rådgiver August Følge opp elever i forhold til fravær, orden i samarbeid med kontaktlærer og Ny GIV- lærer Rådgivere Kontaktlærere Hele året Informere om valg og yrkesmuligheter Karriereveiledere Rådgivere Høst fram til innsøkning Hjelpe til med ev. skole besøk / bedriftsbesøk Karriereveiledere Rådgivere Kontaktlærere Ny GIV- lærere Hele året Utplassering Kontaktlærer PTF lærer Ny GIV- lærer Rådgivere Hele året Innsøkning Vg1, Vg2, Vg3 - lærling Karriereveiledere Rådgivere 1. februar 1. mars Veien videre Versjon 1 9

10 Informere om sommeraktiviteter Kontaktlærer Ny GIV- lærer Rådgivere Vår Veiledningsplan og karriereplan og nyttige spørsmål i veiledningen Rådgiver Hele året Karriereplan vgs. 5.3 Ny GIV- lærers ansvar / videregående skole Ny GIV- lærere er viktig for at opplæringen skal lykkes. Det forutsetter et tett samarbeid med ledelsen, Ny GIV koordinator, kontaktlærer og faglærere. Ny GIV lærer på den enkelte videregående skole skal sørge for Hva Hvem Når Referanse Informasjon om hvilke Ny GIVelever skolen får Inntakskontoret Fylkeskommunal - prosjektleder Sommer Oppstart vgs. Ledelsen Ny GIVkoordinator Ny GIV- lærer Kontaktlærer August Info til elever om vgs Planlegging av Ny GIV Ledelsen Ny GIVkoordinator Ny GIV- lærer August Informasjon til elever og foresatte om Ny GIV i videregående skole Ledelsen Ny GIVkoordinator Ny GIV- lærer Kontaktlærer August Informasjon om Ny GIV kort Informasjon om Ny GIV lang Tips til å møte Ny GIVelever Kartleggingsprøver Kontaktlærer Faglærere Augustseptember Oppstart tiltak Ledelsen Ny GIVkoordinator Ny GIV- lærer Hele året Undervisningsopplegg Minner om å dele på fronter Ny GIV- lærer Januar teret.no/content/81/underv isningsopplegg Versjon 1 10

11 Lesesenteret Oppfølging / evaluering Ny GIVkoordinator Ny GIV- lærer Hele året Effekt av ulike tiltak Vurdering av nye tiltak Planlegging neste skoleår Ledelsen Ny GIVkoordinator Ny GIV- lærer Vår Kompetansespredning av Ny GIV metodikk på egen skole Ny GIV- lærer Ledelsen Ny GIVkoordinator Hele året Nettverksmøter / skolering Ny GIV- lærer Hele året Sommeraktiviteter Kontaktlærer Ny GIV- lærer Rådgivere Vår 6 Deltakende kommuner En kommunal prosjektleder tilsettes i hver fase av prosjektet. Prosjektlederen kan ha ansvar for flere kommuner. Den kommunale prosjektlederen skal arbeide tett mot de kommunale skolene og koordinere prosjektet sammen med fylkeskommunal prosjektleder. 6.1 Rektors ansvar / grunnskolen Rektor på den enkelte grunnskole skal sørge for Hva Hvem Når Referanse Utvelgelse lærere for Ny GIV skolering (1. året) Ledelsen i grunnskole Sommer Utvelgelse av intensiv lærere Ny GIV kontaktperson på skolene til fylkeskommunen (1. året, eller ved endringer) Ledelsen i grunnskole Sommer Navn sendes fylkeskommunen Intensivlærere som skal undervise kommende vår Ledelsen i grunnskole Sommer Høst Prosedyrer for utvelgelse av intensivlærer Innrapportering oversikt intensivlærere Ledelsen i grunnskole Høst Oversikt intensivlærere Erfaringer/struktur/ organisering / økonomi Ledelsen i grunnskole Eksempler Versjon 1 11

12 Prøveinntak (informasjon om ca. antall Ny GIV- elever neste skoleår) Inntakskontoret Ledelsen i grunnskole Høst Identifisering av Ny GIV- elever u-trinnet Ledelsen i samarbeid med kontaktlærer og rådgivere September Utvelgelse elever Innrapportering Ny GIV- elever til kommunal prosjektleder Ny GIVkontaktperson Høst Intensivelever Informere om tilbud til Ny GIVelever / ev. foresatte Ledelsen Kontaktlærer Faglærer Rådgivere Ny GIV- lærer Høst Kort info om Ny GIV Lang info om Ny GIV P.P. om Ny GIV P.P. om Ny GIV til elever og foresatte Info om oppfølging vgs Sommeraktiviteter Motivasjon til deltakelse Ledelsen Kontaktlærer Faglærer Rådgivere Ny GIV- lærer Høst Hvordan få elever motivert til deltakelse Samtykkeerklæring Intensivundervisning og oppfølging vgs. Kontaktlærer Ny GIV- lærer Høst Samtykkeskjema Oppstart og omfang Ledelsen Ny GIV- lærer Januar Intensiv oversikt Oppfølging og evaluering av intensivundervisning Ledelsen Ny GIV- lærer Vår Evalueringsskjema elev Evalueringsskjema foresatt Evalueringsskjema lærer Evalueringsskjema skole Informere om ulike sommeraktiviteter Ledelsen Ny GIV- lærere Vår Informasjon om sommeraktiviteter Versjon 1 12

13 6.2 Rådgivers ansvar / grunnskolen Alle elever har rett til å få rådgivning om utdanning og yrkesvalg. Rådgivere skal: være til hjelp i utvelgelsen av prosjektelever og i samtaler med elever og foresatte sørge for at alle prosjektelever får hjelp og veiledning til et realistisk valg til videregående opplæring følge opp prosjektelever spesielt i overgangen mellom u-skolen og vgs. informere om sommeraktiviteter og hjelpe til med eventuelle skolebesøk følge opp elevene i forhold til inntak i videregående skole Rådgiver på den enkelte grunnskole skal sørge for Hva Hvem Når Referanse Sjekke i VIGO hvilke elever som ikke har fått 1. valg av utdanningsprogram på Vg1 Rådgiver Tidlig høst Kontakte elever som ikke har fått 1. valg av utdanningsprogram på Vg1 Rådgiver Tidlig høst Sjekke om papirene til B- søkerne befinner seg på skolen de har kommet inn på Rådgiver Tidlig høst Identifisering av Ny GIV- elever u-trinn Ledelsen Kontaktlærer Rådgiver September Utvelgelse elever Veiledningsplan og karriereplan og nyttige spørsmål i veiledningen Rådgiver Heleåret Karriereplan 1 Karriereplan 2 Nyttige spørsmål Innsøkning til vgs. Informere om sommeraktiviteter Rådgiver UTV- lærer Rådgiver Kontaktlærer Ny GIV- lærer Januarmars Vår Versjon 1 13

14 6.3 Ny GIV- lærers ansvar Ny GIV- lærer er viktig for at opplæringen skal lykkes. Informere elever og foresatte om Ny GIV/intensivundervisning Planlegging, gjennomføring og evaluering av intensivundervisning Kompetansespredning av Ny GIV- metodikk på egen skole Ny GIV- lærer på den enkelte grunnskole skal sørge for Hva Hvem Når Referanse Planlegging av Ny GIV Ledelsen Ny GIV- koordinator Ny GIV- lærer August Informasjon om Ny GIV på skolene Ledelsen Ny GIV- koordinator Ny GIV- lærer August Kort info om Ny GIV Lang info om Ny GIV P.P. om Ny GIV P.P. om Ny GIV til elever og foresatte Info om oppfølging vgs. Identifisering av Ny GIV- elever Ledelsen Kontaktlærer Faglærer Rådgiver Ny GIV- lærer September Utvelgelse elever Informasjon til elever og foresatte om prosjektet Ledelsen Ny GIV- koordinator Ny GIV- lærer Kontaktlærer August Motivasjon til deltagelse Ledelsen Kontaktlærer Faglærer Rådgiver Ny GIV- lærer Høst Hvordan få elever motivert til deltagelse Samtykkeerklæring til intensivundervisning og oppfølging i vgs. Kontaktlærer Ny GIV- lærer Januar Samtykkeskjema Innhenting av samtykkeerklæring Ledelsen Ny GIV- koordinator Ny GIV- lærer Januar Innsendning av antall Ny GIVelever på den enkelte skole Ledelsen Ny GIV- koordinator Ny GIV- lærer Hele året Intensiv oversikt Oversikt Ny GIV- elever u- trinn Kartlegging av Ny GIV- elevene og undervisningsopplegg Ny GIV- lærer Januar eret.no/content/81/undervis ningsopplegg Lesesenteret Versjon 1 14

15 Oppstart intensivundervisning Ny GIV- lærer Januar Intensiv undervisning Møte Ny GIV- elever Oppfølging og evaluering Ny GIV- koordinator Ny GIV- lærer Vår Effekt av tiltak. Vurdering av nye Evalueringsskjema elev Evalueringsskjema foresatt Evalueringsskjema lærer Evalueringsskjema rektor Organisering og omfang av undervisning Ledelsen Ny GIV- koordinator Ny GIV- lærer Vår Organisering og antall timer Mer tips Planlegging av neste skoleår Ledelsen Ny GIV- koordinator Ny GIV- lærer Vår Versjon 1 15

16 Informasjon om Ny GIV til skolenes hjemmeside Viktig informasjon til foresatte på årets 10. trinn! Et frivillig tilbud til ungdomsskoleelever i siste halvdel av 10. trinn! Kunnskapsdepartementet har invitert alle landets fylkeskommuner til et samarbeid med alle kommuner i fylket Nasjonal dugnad for økt gjennomføring i videregående opplæring Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning En god del elever sliter med motivasjonen, med høyt fravær eller har andre utfordringer som gjør at de ikke får vist hva de er gode for. Ved å sikre at de har gode basiskunnskaper ønsker Kunnskapsdepartementet som står bak Ny GIV, å øke elevenes motivasjon for, og evne til, å gjennomføre videregående opplæring. Hensikten er å lette overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole for utvalgte elever. Overgangsprosjektet vil gi den enkelte elev bedre forutsetninger for å lykkes i videregående skole og til å skaffe seg en utdanning og et arbeid etter endt utdanning. Arendal kommune og Froland kommune har vært med i fase 1 og vil sammen med resten av kommunene i fylket være med i fase 2 og 3. Mål: Elevene skal gjennomføre videregående opplæring på normert tid Elevene skal få oppfølging inn i videregående opplæring Læringsmål: Elevene skal utvikle sine lese, skrive og regneferdigheter Skolen vil henvende seg til elever som dette er aktuelt for, og foresatte/foreldre vil få informasjon om innholdet før de eventuelt takker ja. Det er frivillig å delta! Det skal undertegnes en samtykkeerklæring om deltakelse i intensivundervisning i siste halvdel av 10. trinn og oppfølging i videregående opplæring. Det blir også tilbud om ulike sommeraktiviteter. Dersom man går ut av prosjektet etter å ha takket ja, må skolen og prosjektledelsen få en tilbakemelding på dette. Du kan få mer info ved å henvende deg direkte til skolen din. Med vennlig hilsen Merete Johnsson / kommunal prosjektleder Overgangsprosjektet i Arendal og Froland Anna Skarheim / fylkeskommunal prosjektleder Vil du vite mer, se på og søk på Ny GIV Versjon 1 16

17 2 NY GIV- Overgangsprosjektet Fra våren 2011 skal mer enn 300 ungdomsskoler og videregående skoler i landet delta i en stor satsing for å få flere elever til å gjennomføre videregående opplæring. Satsingen vil bli utvidet i årene framover slik at den i løpet av 2013 omfatter alle ungdomsskoler og videregående skoler i landet. I Aust-Agder har grunnskolene i Arendal kommune og Froland kommune vært med i fase og vil sammen med grunnskolene i Gjerstad, Risør, Vegårshei og Åmli kommuner være med i fase og Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Grimstad, Iveland, Lillesand, Tvedestrand og Valle kommuner i fase Blakstad og Strømsbu videregående skoler har vært med i fase 1. Prosjektet utvides med Arendal, Risør og Tvedestrand og Åmli videregående skoler i fase 2 og Dahlske, Møglestu og Setesdal videregående skoler i fase 3. Bakgrunnen for satsingen er den nære sammenhengen mellom elevenes faglige prestasjoner i ungdomsskolen og hvordan de lykkes i videregående opplæring senere. En god del elever sliter med lav motivasjon, høyt fravær eller har andre utfordringer, og mange får derfor ikke i tilstrekkelig grad vist hva de er gode for. Hovedutfordringen er at mange har problemer med lesing, skriving og/eller regning, som er et viktig grunnlag for all annen læring. Derfor er det i første omgang særlig viktig å forbedre elevenes kunnskaper og ferdigheter på disse områdene. Vi ser og at overgangen mellom 10-trinn og videregående bør styrkes. Gjennom å skape et målrettet og strukturert samarbeid mellom Aust-Agder fylkeskommunen og kommunene. Denne våren vil vi gi en del av disse elevene en ny sjanse slik at de kan få tilbake motivasjonen, bli mer engasjert i skolearbeidet og få større muligheter til å lykkes videre. Tilbudet vil omfatte rundt ti prosent av 10. klassingene i kommunen. Dette opplegget vil stille krav både til skolen og foreldrene, men ikke minst til eleven selv. Eleven og hans/hennes foreldre må samtykke til deltakelse. Intensivopplæring vil være på maksimum 10 timer pr uke fram til avslutning av skoleåret. Elevene vil få tilbud om grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring i siste halvdel av 10. trinn. Det kan være flere måter å gjennomføre denne intensivopplæringen på. Den kan for eksempel organiseres som forsterket opplæring innenfor den vanlige klassen/gruppen med ekstra lærerressurser, eller elevene kan organiseres i egne grupper hvor intensivopplæringen gis. Organiseringen og omfanget av tilbudet kommer til å variere noe mellom skolene. Det vil også bli lagt opp til å følge elevene tett på veien inn i og gjennom videregående opplæring, men elevene vil ikke få noen fortrinn framfor andre med hensyn til å søke seg inn i videregående opplæring. Lærere, både fra ungdomsskolen og videregående, har sammen deltatt i en relativt omfattende skolering for å kunne gi best mulig opplæring tilpasset disse elevenes egne behov. Det blir altså lagt vekt på at disse elevene får opplæring på en annen måte enn det de har vært vant til, slik at dette ikke bare blir mer av det de har hatt vanskeligheter med å tilegne seg tidligere. Mer informasjon om Ny GIV kan du få gjennom å kontakte din skole. Copyright

18 Utvelgelse av intensivlærere som skal skoleres i grunnskolen og i den videregående skolen En av forutsetningene for at overgangsprosjektet skal bli vellykket, er at det gis en felles skolering av lærere i matematikk og i norsk. Det har i fase 1 vært tre skoleringssamlinger, en på tre, en på to og en på en dags varighet. Norsk- og matematikklærerne som har fått skolering er selve grunnpilarene i prosjektet. Uten erfarne, faglig dyktige og motiverte lærere, som er villige til å undervise et definert utvalg elever som følges tett opp i siste halvår av 10. trinn på den enkelte skole, vil sjansene for å lykkes ikke være til stede. I videregående opplæring gis det ikke anledning til å søke forsøk. Tiltak for Ny GIV elever i videregående skole må skje innefor skolens rammer. Lærerne må få de arbeidsvilkårene som trengs, både faglig og praktisk! Hvem skal undervise? (personlig egnethet) Flinke til å skape gode relasjoner med elevene, flinke didaktikere Høy faglig kompetanse Fast ansatt Timeplan justeres i samarbeid med ledelsen Hvordan samarbeider Ny GIV - lærerne med kontaktlærere/faglærere/foresatte om undervisningen? Bidrar til fellesskapet med sine erfaringer. Hvordan kan du spre erfaringer til resten av kollegiet? Versjon 1 18

19 Prosedyrer for utvelgelse intensivlærere og organisering av intensivundervisningen i fase i grunnskolen Norsk- og matematikklærere som har fått skolering er selve grunnpilarene i prosjektet. Uten erfarne, faglig dyktige og motiverte lærere, som er villige til å undervise et definert utvalg elever som følges tett opp i siste halvår av 10. trinn på den enkelte skole, vil sjansene for å lykkes ikke være til stede. Det forutsettes at Ny GIV - lærerne bidrar til fellesskapet med sine erfaringer. Hvordan spre erfaringer til resten av kollegiet? Lærerne må få de arbeidsvilkårene som trengs, både faglig og praktisk! For at opplæringen totalt skal bli bedre for den enkelte Ny GIV elev, må opplæringen skje i samarbeid med elevenes ordinære opplæring og Ny GIV opplæringen. Hvilke vilkår må være til stede for at Ny GIV - elevene skal lære best? Tidspunkt? Hvem skal undervise? Vil andre enn lærerne som har fått skolering undervise? Timeplan til intensivlærer legges tidlig høst for hele undervisningsåret. Ny GIV elever kan få inntil 7,5 klokketimer pr. uke med intensivundervisning i lesing, skriving og regning. Hva? Hvem? Når? Utvelgelse intensivlærere i fase 2 Hvilke fag tas intensivundervisningen fra? Rektor/avdelingsleder Rektor/avdelingsleder Juni/juli Være klart i god tid før oppstart januar 2012 Ettermiddagsundervisning? Rektor/avdelingsleder Være klart i god tid før oppstart januar 2012 Versjon 1 19

20 Lærere som underviser / har Ny GIV / intensivundervisning våren 2012 i grunnskolen Avgiverskole Intensivlærer i lesing og skriving Intensivlærer i regning Skole 1 Skole 2 Versjon 1 20

21 Lærere som underviser Ny GIV- elever i videregående skole Ny GIV- lærer i lesing og skriving Ny GIV- lærer i regning Skole 1 Skole 2 Versjon 1 21

22 Samtykkeerklæring for deltakelse i Ny GIV- Overgangsprosjektet fase Forsøk med grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning i siste halvdel 10. trinn og oppfølging i videregående skole. skal siste halvdel av 10. trinn delta i et nasjonalt prosjekt, Ny GIV - Overgangsprosjektet, med fokus på lese-, skrive og regneopplæring ved skole. Forsøket har hjemmel i opplæringsloven 1-4 og Kunnskapsdepartementets vedtak datert 27/10-10 om forsøk i kommune. Deltakelse i Ny GIV er vurdert å være til det beste for elevens opplæring totalt sett. Målet for forsøket er å styrke elevens ferdigheter i lesing, skriving og regning, og dermed bedre forutsetningene for å fullføre videregående opplæring. Læringssituasjonen skal oppleves som meningsfull og ta utgangspunkt i det nivået elevene er. Videre skal undervisningsopplegget ha en klar målsetting elevene arbeide med praktiske aktiviteter for å gi motivasjon og variasjon i opplegget med grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning elevene jobbe med oppgaver på en annerledes måte som gir en opplevelse av mestring og utfordring. Kort redegjørelse for elevens pedagogiske opplegg med grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring: Kort redegjørelse for elevens pedagogiske opplegg med grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring. Omfang/varighet av intensivundervisning: Antall timer i uka eleven skal ha og over hvilket tidsrom. Opplæringen må ikke overstige 7,5 klokketimer pr. uke og skal foregå i siste halvdel av 10. trinn Versjon 1 22

23 Organisering og eventuelle avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet: o o Gruppeorganisering (I hvor stort omfang den grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæringen skal foregå i elevens ordinære klasse, i særskilt gruppe etc., og det må framgå om organiseringen innebærer avvik fra opplæringsloven 8-2 første ledd annet og tredje punktum.) Hvilke fagtimer som skal benyttes (Eventuelle avvik fra fag- og timefordelingen i Læreplanverket for Kunnskapsløftet må framkomme, og dersom forsøket innebærer at eleven vil få stort fravær i ett eller flere fag, må mulige konsekvenser av dette presiseres.) o Eventuelle avvik fra kompetansemål i læreplaner for fag og mulige konsekvenser av det (for eksempel for sluttvurdering med standpunktkarakter, eksamen og vitnemål). Elevene må: Møte til undervisningen og delta aktivt i opplæringen Delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og faglig utvikling Foresatte bør: Vise aktiv interesse for skolearbeidet Oppmuntre og støtte eleven og vise at alle framskritt er viktige Skolen må: Forplikte seg på å tilby eleven grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring som beskrevet over Gjennomføre opplegget i samarbeid med foresatte NB! Eleven kan når som helst trekke seg og gå tilbake til ordinær opplæring. Deltakelse i Ny GIV gir ikke eleven fortrinn ved inntak i videregående opplæring! Ved å signere her samtykker eleven og foresatte til å delta i forsøket hvor de ovenfor angitte unntakene fra lov og forskrift kan gjøres. Skolens signatur bekrefter at eleven og foresatte er gjort kjent med alle forhold av betydning for deltakelse i forsøket, og at skolen er forpliktet til å tilby eleven opplæring som beskrevet over. Signatur: Elevens underskrift: Dato: Foresattes underskrift: Dato: Skolens underskrift: Dato: Versjon 1 23

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer