Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K23 Arkivsaksnr.: 12/497. Hovedutvalg teknisk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K23 Arkivsaksnr.: 12/497. Hovedutvalg teknisk 25.09.2014"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K23 Arkivsaksnr.: 12/497 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk VEDTAK OM TVANGSMULKT, FORSØPLING I STAVAMARKA 50 - GNR/BNR 21/33 Forslag til vedtak: Med hjemmel i forurensingsloven 73 vedtar hovedutvalg Teknisk en tvangsmulkt på kr pr måned for Lars Arne Valhammer, gjeldende fra , inntil eiendom Gnr/Bnr 21/33 i Karmøy kommune er ryddet for gjenstandene beskrevet i vedlagte utkast til vedtaksbrev.

2 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Karmøy kommune mottok i 2008 melding om mulig ulovlig biloppsamling på flere eiendommer i Åkraområdet. Siden den gang har kommunen arbeidet for at Lars Arne Valhammer skal fjerne diverse skrot, containere, brakker, biler og båter fra ulike steder. Pr september 2014 er det fortsatt mange gjenstander på en av eiendommene. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Kommunen har ved flere anledninger mottatt klage på både eiendom Gnr/Bnr 17/76 i Åkrehamn, og fra turgåere angående LNF-eiendom 21/33. Problemanalyse Ved å plassere gamle gjenstander, mange kan betegnes som kassert skrot, har Valhammers aktivitet virket skjemmende for omgivelsene. Det er også knyttet en betydelig forurensingsfare, blant annet ved at kjølevæske, olje, drivstoff, batterisyre og så videre kan lekke ut av gjenstander og ned i grunnen. Dette har skjedd på flere eiendommer. Tilstanden er derfor etter teknisk sjefs vurdering brudd på «Lov om vern mot forurensninger og om avfall» (forurensningsloven), 7 som oppstiller et forbud mot å forurense, og 28 som omhandler forbud mot forsøpling. Lovhjemler Forurensningsloven (lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6) 7, oppstiller et forbud mot å forurense, og 28 oppstiller et forbud mot forsøpling. 37 gir kommunen hjemmel til å gi pålegg om opprydding eller kreve dekning av utgifter til opprydding. 73 gir forurensningsmyndigheten (kommunen) hjemmel til å fatte vedtak om tvangsmulkt til staten. Delegasjonreglement I Karmøy kommunes delegasjonreglement står det: «Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6. Det delegeres til teknisk sjef å ta avgjørelser i alle kurante saker.» «Hovedutvalg teknisk fatter beslutninger i saker som ikke anses kurante (jfr. Delegasjon til rådmannen)» Teknisk sjef vurderer at han ikke har hjemmel til å gi tvangsmulkt, og saken blir derfor politisk behandlet i hovedutvalg teknisk.

3 Kort oppstilling av historikken i saken, som gjelder flere eiendommer. I 2008 sendte kommunen forhåndsvarsel, pålegg om opprydding, og varsel om at kommunen vil få andre aktører til å rydde opp hvis ikke Valhammer retter seg etter kravet om å rydde. I 2010 sendte kommunen på nytt anmodning om å rydde, og senere pålegg om å rydde. I 2012 sendte kommunen på nytt pålegg om opprydding. Det ble da ryddet noe, og kommunen gikk ikke videre med saken, da man ville avvente og se om oppryddingen fortsatte. Det har i løpet av dette tidsrommet blitt gjennomført flere befaringer og muntlige henvendelse til Valhammer fra kommunens saksbehandlere. Dette har ikke løst saken og kontakten har til tider blitt opplevd som krevende og truende. Teknisk sjefs vurdering av situasjonen pr september 2014: Kommunen har i utgangspunktet vurdert tre eiendommer, som er omfattet av de meldinger som danner grunnlag for saken. Eiendom 21/33, som er et LNF-område, fremstår som en avfallsplass og industriområde. Ved Valhammers bolighus på 17/76 er det bra, hvor kun biler er oppstilt. På eiendom 15/1592 er det mye forskjellige gjenstander, som båter, biler, tanker, lastebiltilhenger med mer. Mesteparten av gjenstandene er i grei forfatning, og kan ikke betegnes som kasserte. Området er regulert til industri, og selv om det er skjemmende for omgivelsene, er det teknisk sjefs vurdering at det ikke går ut over hva som kan aksepteres på et industriområde. Konklusjon Etter gjentatte anmodninger og pålegg om oppryddning på eiendom 21/33 er fortsatt situasjonen at området ikke er ryddet. Teknisk sjef vil derfor anbefale at hovedutvalg teknisk ilegger tvangsmulkt til Valhammer hvis gjenstandene ikke er fjernet fra eiendom 21/33 innen fristens utløp. For å gi en rimelig tidsramme settes ikrafttredelse til 1. januar Ved å benytte et LNF-område, egen boligtomt, og også andre eiendommer uten tillatelse sparer Valhammer betydelige summer, sett i forhold til at aktiviteten burde vært på et industriområde. Klima- og miljødepartementet anbefaler på sin nettside miljøkommune.no at tvangsmulkten settes så høyt at det ikke vil lønne seg å forsette det ulovlige forholdet. Teknisk sjef mener at nærmeste tilgjengelige industriområde har en utleieverdi på 40 kr pr kvatdratmeter pr år. Dette er basert på tall fra Vea industriområde. På eiendom 21/33 disponerer Valhammer et område på ca 4,5 daa. Dvs at hvis Valhammer skulle leid et tilsvarende stort område hvor det var regulert til industri, ville kostnadene ved dette vært ca kroner pr. år. Da selve oppryddingen og levering til godkjent mottak også vil koste endel penger, vurderer teknisk sjef at kr i måneden i mulkt vil være en tilstrekkelig stor sum til at det vil lønne seg for Valhammer å rydde opp, istedenfor å fortsette som før.

4 Kommunen har også ut fra forurensningslovens 74 hjemmel til å rydde, eller få andre til å rydde. Dette er ikke en anbefalt løsning, da det kan oppstå tvil om gjenstandenes verdi. Mulkten kan kreves inn av Statens innkrevingssentral, og vedtaket vil ikke ha betydning for kommunens økonomi. Oversikt over vedlegg: Pålegg om opprydning, datert Utkast til brev om vedtak om tvangsmulkt Ortofoto fra , med inndeling i soner, hvor tallene refererer til hvor de nummererte bildene er tatt. Bilder nummerert fra 1-16.

5 Teknisk etat Lars Arne Valhammer Støvegen Åkrehamn Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivko de: Deres ref: Arnt Kvinnesland 12/ /12 K23 PÅLEGG OM OPPRYDNING- STAVAMARKA 50 - STØVEGEN 1 OG VED ÅKREHAMN FRYSERI Vi henviser til brev av hvor overnevnte tre eiendommer ble pålagt ryddet. Vi kan ikke se at dette har skjedd til tross for at fristen er langt overskredet. Fristen for opprydding var I forhold til hva som ble notert under befaring er det per et mindre antall utrangerte kjøretøy/gjenstander ved fryseriet (gnr/bnr 15/1592), men desto flere i Stavamarka (gnr/bnr 21/33) og fortsatt fullt opp i Støvegen 1 (gnr/bnr 17/76). Eiendommen i Stavamarka som har den absolutt største mengden av utrangerte kjøretøy og skrot av ulike slag, ligger i et LNFR-område og grenser opp mot ei større myr i et lokalt turområde. Det går en tursti/traktorvei gjennom oppsamlingsplassen og videre innover i marka. Det har i det siste kommet nye klager til kommunen på forsøplingsstedene, særlig fra brukere av områdene rundt oppsamlingsplassen i Stavamarka. Den oppgrusa plassen her framstår som et industriområde og inneholder en mengde avskilta og utrangerte personbiler, lastebiler, lastebilhengere, gravemaskiner osv. I tillegg finnes massevis av skrot i form av tanker, bildeler, dekk, motorer m.m. på området. Det ser ut til å være totalt sett flere kjøretøy og gjenstander nå enn under befaringen i november Forsøplingen/lagringen er i strid med forurensningsloven (lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6) 7, som oppstiller et forbud mot å forurense og/eller 28, som oppstiller et forbud mot forsøpling. Det er stor fare for at farlig kjemi fra tanker og vrak kan lekke ut i terreng og grunnvann. Dette kan innebære fare for både mennesker og dyr. Oppsamlingsplassen virker i tillegg skjemmende og gir nedsatt trivsel for turgåere, naboer og for de som har dyr på beite i nærheten. l medhold av forurensningsloven 7 fjerde ledd, 37 pålegger kommunen deg som grunneier og/eller bruker å: Fjerne avfallet innen Rådhuset, 4250 KOPERVIK Telefon: e-post:

6 Alle gjenstander på alle de tre nevnte oppsamlingsplassene skal leveres til godkjente avfallsmottak, og eventuelt farlig avfall skal leveres til mottak for slikt. Metall kan f eks leveres til eller hentes av Norscrap på Sund eller Norsk Metallretur på Bøneset. Det utbetales ulik kilopris på ulike metaller. Personbiler kan fraktes til eller bli hentet av Olas Bil. Oljer, diesel og andre evt. farlige væsker som måtte være på tanker kan leveres til Miljøservice Vest på Bø. Farlig avfall er avfall som kan forårsake skader på dyr, mennesker eller miljø dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. Årsaker til dette kan være at det er brennbart, etsende, giftig, påvirker arveanleggene eller fremkaller allergiske reaksjoner. Også avfall fra husholdninger kan være farlig avfall. Eksempler er oppladbare batterier, maling, lakk, løsemidler og spillolje. Når du har gjennomført tiltakene over, skal du sende kommunen en skriftlig bekreftelse på dette. Du må også sende oss en kopi av kvitteringene for at du har levert avfallet til godkjente avfallsmottak. Dersom du ikke følger opp pålegget, vil kommunen ta initiativ til å fjerne kjøretøy og skrot for eiers regning. Du har rett til å klage på vedtaket. Når kommunen har truffet vedtak etter forurensningsloven 37 annet ledd eller etter 7 fjerde ledd behandles klage på vedtaket av Fylkesmannen. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer du ønsker. Klagen bør begrunnes. Klagen skal sendes til kommunen. Du må som utgangspunkt følge pålegget selv om det er mulig å klage på pålegget. Du kan likevel søke om at gjennomføringen blir utsatt. Dette kalles å begjære oppsettende virkning på et vedtak, og reglene om dette finner du i 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 42. Fristen for å klage er 3 uker fra den datoen du mottar dette brevet. Spørsmål i saken kan rettes til undertegnede. Dersom du ønsker å fortsette din virksomhet (skraphandel/kjøretøy reparasjon), må dette arbeidet skje på et område regulert til industriformål. Det finnes flere alternativer i kommunen hvor du kan kjøpe deg plass og drive videre i godkjente former. Med vennlig hilsen Arnt Kvinnesland Naturvernkonsulent Kopi er sendt til: Bjørn Valhammer, Stavamarka 50, 4274 STOL Paulsen eiendom v/harald S. Paulsen, Pb 144, 4291 KOPERVIK Åkrehamn Fryseri v/einar Harald Hauge, Pb 180, c/o Haugli AS, HAUGESUND 2

7 Utkast Lars Ove Valhammer Støvegen ÅKREHAMN Arkivkode Arkivsaksnr./Løpenr. Dato K23 12/ / Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: Peder Christiansen 12/ /14 K23 VEDTAK OM TVANGSMULKT Vedtak om tvangsmulkt med grunnlag i forurensingsloven 73 Ved befaring den registrerte Karmøy kommune ulovlig forsøpling på eiendom gnr/bnr 21/33 i Karmøy kommune. Område bestod av biler, lastebil, brakker, containere, jernskrap, akslinger, vinduer, bildekk, bilfelger, takpanner, glassruter med mer. Du ble pålagt å rydde opp i dette innen , i brev datert (vedlagt). I pålegget varslet kommunen en tvangsmulkt om du ikke holdt fristen. Det ble satt frist for tilbakemelding innen 3 uker. Vi har ikke mottatt tilbakemelding fra deg innen fristen. Kontroll den viste at det ikke var gjort noe med det som er påkrevd i pålegget. Pr var følgende gjenstander på tomten, og disse må fjernes for å unngå tvangsmulkt. Opplistingen nedenfor henviser til vedlagte nummererte bilder, tatt samme dag. Det er også vedlagt et ortofoto som viser hele området, som er delt inn i soner, hvor bildene er tatt. Nordvestre hjørne, mot bolighus til Bjørn Valhammer Foto 1: 1 henger 3 lastebiler (blå, grønn og en registrert rød) 2 konteinere Diverse metallskrap Langs gjerdet mot hestebeitet i nord: Foto 2-3: 1 lastebil (grønn: «Transporthjelpen as») 1 registrert lastebil (L5063) 1 kran 1 nedrusta Opel Olympia personbil Takpanner Diverse metallskrap 1 konteiner 2 blågrå brakker Foto 4-6: 4 konteinere

8 1 registrert traktor (PS 1065) 1 krane/lift Diverse metallskrap En stabel med trekasser og bildekk En henger for traktor En henger for bil (reg. FZ6358) 4 biler (svart Chevy van, hvit Toyota, rød Chevrolet pickup, hvit Iveco varebil) Mot øst: Foto 7-9: 3 konteinere 2 biler (1 hvit VW varebil, 1 mørk blå Audi) 1 campingvogn Stabler med forskalingskassetter 1 stor grønn traktorhenger Metallskrap Foto 9-10: 3 konteinere 1 lastebilhenger 1 hvit Mercedes lastebil 1 gul og svart bergingsbil merket «Fulmen» Metallskrap Sementplater 1 campingbiloverbygg 1 traktorhenger full av forskalingskassetter Sentralt på området: Foto 10: 2 biler (Opel og Mitsubishi pickup) 1 konteiner (merket John S. Knutsen) 1 kompressor Diverse plasttønner, bensinkanner og metallskrap Mot beitemarka i sør: Foto 11-13: 5 biler: (1 sølvgrå Mercedes stasjonsvogn, 1 grønn Mercedes SUV, 1 gul amerikaner, 1 blå Opel varebil 1 konteiner full av lastebildekk og felger 4 hengere I sørvestlig del av området: Foto 14-16: 1 stor bil innpakket i plast (trolig en amerikaner) 2 konteinere 1 rød plastslange, diverse skrap 2

9 Oppsummering: 17 konteinere (med og uten innhold) 15 personbiler 10 hengere 7 lastebiler 2-3 brakker 2 kraner 2 campingvogner/biler 1 traktor 1 kompressor Mengder av diverse metallskrap og bil/lastebildekk. Ellers takpanner, forskalingskassetter, plankebunter, plasttønner/dunker, bensinkanner, diverse plastgjenstander/presenninger. Tvangsmulkt Teknisk hovedutvalg gjorde den følgende vedtak: «Med hjemmel i forurensingsloven 73 vedtar hovedutvalg Teknisk en tvangsmulkt på kr pr måned for Lars Arne Valhammer inntil eiendom 21/33 i Karmøy kommune er ryddet for gjenstandene beskrevet i vedtaksbrevet. «En tvangsmulkt på kr pr. måned blir utløst dersom kommunen ikke innen har mottatt dokumentasjon som viser at kravene som er nevnt ovenfor, er oppfylte. Tvangsmulkten går inntil det er dokumentert at kravene er oppfylte. Vedtak om tvangsmulkt kan innkreves direkte av Statens innkrevingssentral uten foregående dom, jf. lov av 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangstiltaksloven) 7-2. Vedtaket er gjort med hjemmel i forurensingsloven 73. Bakgrunnen for vedtaket om tvangsmulkt er at dette blir regnet som nødvendig for å sikre at pålegget blir gjennomført. Størrelsen på tvangsmulkten er fastsatt blant annet på bakgrunn av kostnadene ved å levere avfallet til godkjent avfallsmottak, og kostnadene ved å benytte en industritomt av tilsvarende størrelse. Dersom det viser seg at det ikke er mulig å gjennomføre de pålagte tiltakene innen den fastsatte fristen går ut, må du gi melding til kommunen i god tid før fristen går ut. Klage Du kan levere klage på dette vedtaket til Fylkesmannen innen tre uker fra det tidspunktet du tok imot dette brevet. En eventuell klage skal opplyse om hva det blir klaget på, og den eller de endringene du ønsker. Klagen bør begrunnes. Klagen skal sendes til kommunen. Hilsen 3

10 Peder Christiansen Naturforvalter Vedlegg: Brev om pålegg om opprydning, datert Ortofoto hvor området er delt i soner Bilder som er nummerert fra Kopi sendt: Grunneier Bjørn Valhammer 4

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 SAKSPROTOKOLL - VEDTAK OM TVANGSMULKT, FORSØPLING I STAVAMARKA 50 - GNR/BNR 21/33 Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 145/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Med hjemmel i forurensingsloven 73 vedtar hovedutvalg Teknisk en tvangsmulkt på kr pr måned for Lars Arne Valhammer, gjeldende fra , inntil eiendom Gnr/Bnr 21/33 i Karmøy kommune er ryddet for gjenstandene beskrevet i vedlagte utkast til vedtaksbrev.

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Offentlig sakliste Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Kommuneplanarbeidet samfunnsplanen TIL BEHANDLING: 28/12: MELDINGER - FORMANNSKAPET

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/883-1 Arkiv: GNR/B 26/585 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: EKSPROPRIASJON AV GNR.26 BNR.585 - DELER AV PLANID 20060027- GAKORIMYRA SØR - BOLIGFELT Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 79/15 Behandling: Før formannskapet startet på behandlingen av saken orienterte VAR-sjef Siw Anita Thorsen

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

-vrwfi/«zrvveeaw.bare

-vrwfi/«zrvveeaw.bare Fylkesmanneni NORDLAND -vrwfi/«zrvveeaw.bare kommune 1,/n,yvt) L _ 1 //H fsaksb.@\:ellonica Sjaaeng,7 ~.,5, -.+ -'.= j»,f j. y e-post: mnovsj y esmannen.no :)jhljssa I:JDNEss ØEN L' ' T 7 53152 5 J Varef:2014/3039

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter RAPPORT-TITTEL PILOTPROSJEKT - REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY RAPPORTNUMMER 204/30 PROSJEKTNUMMER 204

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer