Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Helge Hustoft Arkiv: GNR 38/2 Arkivsaksnr.: 14/1682 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk DELING BOLIGHUS NR. 2 GNR/BNR 38/2 M.FL. - KLAGEBEHANDLING Forslag til vedtak: Hovedutvalget for tekniske saker opprettholder teknisk sjefs delegerte vedtak i saksnr. 868/14 som lyder: I medhold av gitt delegasjonsmyndighet og plan- og bygningslovens 19-2 avslår teknisk sjef dispensasjon fra kommuneplanens arealanvendelse til LNF-formål for fradeling av bolighus nr. 2 på gnr./bnr. 38/2, jfr. samme lovs samt utredning og vurdering av saken. Hovedutvalget kan ikke se at det i klagen fremkommer momenter av en karakter og med en tyngde som tilsier at tidligere vedtak bør endres. Saken sendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

91 SAKSFREMSTILLING BAKGRUNN I møte den 28. jan fattet HTS enstemmig vedtak om å ikke ta klage på delingsnektelse etter jl. 12 til følge (se vedlegg nr. 2 side 13). Delingssaken gjaldt da også bolighuset som nå omsøkes (se kart: vedlegg nr. 2 side 22). Fylkesmannen i Rogaland (landbruksavdelingen) stadfestet som overordnet klageorgan den 27. juli 2010 HTS sitt vedtak etter jl. Vedtaket er endelig (jf. vedlegg nr. 2 side 15), og det offentliges behandling etter jl. er således ferdig. Advokat Jan Henrik Høines har på vegne av Bente Faltinsen (gnr./bnr. 38/2) søkt etter pbl. om fradeling av det samme bolighus nr. 2 på landbrukseiendommen. Det ble i delegert sak nr. 868/14 etter pbl. gitt avslag på dispensasjon (se vedl. nr. 2). Avslaget ble i brev mottatt 20. okt.-14 påklaget av advokat Høines (se vedl. nr. 1). For nærmere opplysninger om forutgående behandling viser teknisk sjef til vedlegg 2. Etter forvaltningsloven 29 er klagefristen i denne type saker 3 uker. Delegert vedtak ble fattet den 26. sept.-14, og klagen er mottatt den 20. okt. Med bakgrunn i disse datoene anses klagen med normal tid for postgang å være innkommet innenfor den klagefristen som gjelder, og tas derfor opp til behandling som klagesak etter plan- og bygningsloven (pbl.). Argumentene i klagen oppsummeres i følgende punkter: 1. Det er en driftsmessig god løsning å fradele bolighus nr. 2 fordi gjenværende landbrukseiendom da ikke vil bli belastet med vedlikeholdet av bygningen. 2. Landbruksdepartementet har sendt ut høringsbrev hvor både konsesjonslov og boplikt foreslås opphevet. Derfor kan det ikke legges vekt på boplikten. 3. Hovedutvalg teknisk godkjente i september fradeling av bolighus nr. 2 i en annen sak. 4. Karmøy kommune har en praksis på dette området som avviker fra det som ble avdekket i rapporten «Undersøkelse deling jordloven 12» (datert år 2011) fra SLF. 5. Landbrukseiendommen har i dagens situasjon ikke bruk for hus nr. 2 og kommunen har ikke vurdert bosettingsbehovet i det berørte området. For nærmere detaljer viser teknisk sjef til vedlagte klage (se vedl. nr. 1). VURDERING Innledningsvis vil teknisk sjef til advokat Høines gjøre oppmerksom på at det er hovedutvalget selv som avgjør hvorvidt de ønsker å befare før det fattes vedtak i saken. Til punkt 1 ovenfor forstår en klagers argumentasjon dithen at det er økonomiske hensyn som er hovedargumentet. Teknisk sjef kan ikke se at det fremkommer nye/endrede momenter som ikke har vært vurdert i delegasjonssaken. Derfor viser en til side 5 under andre avsnitt i vedlegg nr. 2 hvor dette ble behandlet. Momenter knyttet til økonomi blir derfor ikke ytterligere vurdert i klagesaken.

92 Når det gjelder pkt. 2 vil teknisk sjef påpeke at det er høyst uvisst hvorvidt Stortinget kommer til å vedta de forslag til endringene knyttet til boplikt på landbrukseiendom som advokat Høines bruker som et av sine argument for at klagen må tas til følge. Videre er det teknisk sjefs generelle vurdering at å legge høringsforslag til endringer i lovverket til grunn før de er vedtatt og dato for ikrafttredelse er fastsatt, vil være et fundamentalt brudd med både retts- og forvaltningspraksis. Følgelig vurderes dette argumentet som helt irrelevant, og kan ikke gis noen vekt i denne saken. Til pkt. 3 vil teknisk sjef først bemerke at det i klagen bare vises til i hvilket møte det ble behandlet en sammenlignbar sak som da ble godkjent. Teknisk sjef vil til advokat Høines bemerke at det ved evt. fremtidige klager hvor argumentasjonen også ønskes vurdert i henhold til likebehandlingsprinsippet og evt. usaklig forskjellsbehandling, forutsettes bedre presisjonsnivå ved henvisning til hvilken sak man sammenlikner seg med. Fordi klagers argumentasjon kan forstås dithen at en mener seg usaklig forskjellsbehandlet, har teknisk sjef funnet grunnlag for å undersøke hvilken sak klager ønsker å sammenlikne seg med. Ved gjennomgang av møteboken for 25. sept.-14 fremkom det at kun en sak angikk fradeling av hus nr. 2. Klagen fra advokat Høines blir derfor sammenliknet med denne saken (heretter kalt «Mjølhus-saken») se vedlegg nr. 3. Teknisk sjef mener også som tidligere omtalt i delegasjonssaken (se vedlegg 2: siste avsnitt på side 4) at bosettingsbehov på landbrukseiendom er et moment som også formelt faller innenfor det man etter pbl. skal vudere av landbrukshensyn i LNF-områdene. I «Mjølhus-saken» fremgår det av SLF's i sluttbehandling etter jl. 12 at eiendommen er en svært marginal eiendom viser her til fremstillingen av fakta under andre avsnitt på side 18 i vedl. nr. 3, hvor det fremgår at det er 5 da dyrket jord på landbrukseiendommen. Videre er det et faktum at Faltinsens eiendom har 55,9 da dyrket jord se delegasjonssaken; vedl. 2; side 34. Denne eiendommen har således et annet faktagrunnlag som medfører et mye mer tungtveiende landbruksrelatert behov for to bolighus. Dette behovet er behandlet i separat delegert sak etter jl. (se siste avsnitt på side 29 i delegasjonssaken). Teknisk sjef mener derfor at svært ulikt faktagrunnlag gjør at disse to sakene ikke er sammenlignbare. Følgelig er det grunnlag for en saklig forskjellsbehandling i denne saken når det gjelder fradeling av bolighus nr. 2. Teknisk sjef kan derfor ikke se at det er grunnlag for å ta klagers argumentasjon som kan knyttet til evt. usaklig forskjellsbehandling til følge. Under pkt. 4 forstår teknisk sjef advokat Høines sin argumentasjon dithen at han mener kommunen har en for streng praksis ved behandling av deling etter jl. Denne behandlingen skal være innenfor de formelle rammene til pbl., og alle offentlige instanser har avsluttet behandling av delingen som separat sak etter jl. (viser her til pkt. under «bakgrunn» i denne saken). Derfor mener teknisk sjef at vurderinger etter jl. faller utenfor den formelle rammen for det som skal vurderes etter pbl. Angående pkt. nr. 5 vil teknisk sjef vise til delegasjonssaken hvor både boligbehovet for eiendommen og i området er vurdert (se vedlegg 2: side 4 og 5). Denne argumentasjonen blir derfor ikke vurdert på nytt. i SLF: Statens Landbruksforvaltning (nå omorganisert til Landbruksdirektoratet).

93 KONKLUSJON Teknisk sjef kan etter gjennomgang og vurdering av klagers argumentasjon ikke se at advokat Høines fremfører nye/endrede momenter med slik tyngde at hensynene bak LNF-formålet i kommuneplanen kan settes til side. Derfor vil teknisk sjef anbefale at HTS opprettholder tidligere delegerte vedtak om å gi avslag på dispensasjon fra arealanvendelsen til LNF. Vedlegg: 1. Klage. 2. Delegert sak nr. 868/ Mjølhus-saken.

94 SAKSPROTOKOLL - DELING BOLIGHUS NR. 2 GNR/BNR 38/2 M.FL. - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 11/15 Behandling: Hagland (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring. Haglands utsettelsesforslag fikk 3 stemmer (FrP 2, Krf 1) og falt. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalget for tekniske saker opprettholder teknisk sjefs delegerte vedtak i saksnr. 868/14 som lyder: I medhold av gitt delegasjonsmyndighet og plan- og bygningslovens 19-2 avslår teknisk sjef dispensasjon fra kommuneplanens arealanvendelse til LNF-formål for fradeling av bolighus nr. 2 på gnr./bnr. 38/2, jfr. samme lovs samt utredning og vurdering av saken. Hovedutvalget kan ikke se at det i klagen fremkommer momenter av en karakter og med en tyngde som tilsier at tidligere vedtak bør endres. Saken sendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON Partilovnemnda v/leder Ørnulf Røhnebæk Eidsivating lagmannsrett Hamar Tinghus 2300 Hamar Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK.

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/540 Arkiv: 140 Saksbehandler: Steinar Lien SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 3/09 Kommuneplanutvalget

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet Forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne *** Rett til individuell tilrettelegging for arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne en oppsummering Publisert april 2014

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK SAKSNR. : 25/14 MØTEDATO : 13.-14.11.2014 SAKSBEH. : Toril H Forsmo MØTESTED : Clarion Grand Hotel, Østersund ARKIV : Perm DELTAKERE : Jann-Arne Løvdahl,

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer