VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET"

Transkript

1 VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET 1

2 23 INNHolD 2 Hilsen fra GIHV Utvalgsstruktur Landsrådet/forklaring på utvalgsstruktur/tillitsvalgte i HV Forklare verneplikten Hvorfor HV? Økonomi HMS Innsatsstyrken Disiplinære bestemmelser Permisjoner/fritak/utsettelse Mye verdier Utenomtjenestlige forhold Kontaktinfo

3 Hilsen fra GIHV Velkommen til Heimevernet Hvorfor blir du overført til Heimevernet? Det er slik at verneplikten er på 19 måneder. Av disse avtjener de fleste 12 all av dem i en Forsvarsgrenene. Den resterende tiden blir avtjent i Heimevernet frem til du fyller 44 år. Urettferdig? Tja, det kan kanskje virke sånn med tanke på alle de som ikke avtjener førstegangstjenesten i utgangspunktet. Derfor har jeg som målsetting om at alle dere som kommer til oss Heimevernet skal oppleve kvalitet, og at tjenesten er meningsfull. disse styrkene ønsker vi de beste og mest motiverte av dere, med de rette holdninger og etiske verdier, som er interessert i å yte det lille ekstra som kreves for å få kvalitet i disse styrkene. Jeg ønsker deg lykke til med din tjeneste i Heimevernet! Generalmajor Bernt I. F. Brovold Generalinspektør for Heimevernet Heimevernets hovedoppgave er å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner. I dagens samfunn er dette en stor oppgave som for det første krever motiverte gutter og jenter, men også stiller store krav til moderne og relevant materiell. Derfor har Heimevernet vært gjennom den største omorganiseringen i vår 60 år lange historie. Denne omstillingen kaller vi for Kvalitetsreformen, og innebærer blant annet nytt materiell, våpen og bekledning samt bedre og mer effektiv trening og øving. I tillegg til dette har vi etablert Innsatsstyrker spredt over hele landet som trener litt oftere, har litt bedre utstyr og skal kunne være klar på kort varsel til å løse skarpe oppdrag i fredstid. Til 3

4 45 Velkommen til Heimevernet! Du er nå blitt innkalt til tjeneste i Heimevernet. Den første tjenesten du skal gjennomføre er oppkledningstjeneste over 1 dag for informasjon, utlevering av våpen og utstyr. Personell i Heimevernet oppbevarer sitt personlige utstyr i hjemmet. Denne folderen er ment å gi deg både nødvendig informasjon før din tjeneste i Heimevernet starter og nyttig informasjon om HV som vi håper du finner interessant. Ha denne folderen lett tilgjengelig i hjemmet og på øvelse slik at du kan bruke den dersom du har spørsmål. offentlig transport hvor det er tilgjengelig, eller kilometergodtgjørelse hvor det er billigste reisemåte. Du får også dekket utgifter til mat under reisen med kr. 129,- pr. reisedag. Ved fremmøte skal du medbringe eventuelt førerkort/sertifikater, og eventuelt gjenkjenningsmerke og militært identitetskort. Dersom du skulle ha spørsmål du ikke får svar på i denne folderen, eller på nettsidene det blir henvist til, kan du kontakte Forsvaret på tlf 03003, eller ringe direkte til ditt HV-distrikt på nummeret du finner bakerst i folderen. Administrativ informasjon Reise Alle reiser til og fra tjeneste i HV foregår på den for statens billigste måte. Du får rabatt på buss, båt og tog ved å vise fram legitimasjon og innkallingsordre. Reiseutgifter refunderes i forbindelse med fremmøte. Kjører du egen bil, vil du få dekket reiseutgiftene som ved 4

5 Økonomi Menige mottar tjenestetillegg. I tillegg gis det ektefelletillegg, barnetillegg og kompensasjonstillegg (for de som ikke mottar lønn fra arbeidsgiver under tjenesten) for de som har krav på det. Satser per : Tjenestetillegg: Ektefelletillegg: Barnetillegg: Kompensasjonstillegg: Dokumentasjonskrav For å få utbetalt ektefelle- og /eller barnetillegg må følgende dokumentasjon fremlegges ved fremmøte: Vigselsattest eller bostedsbevis (samboere med felles barn), ektefelles/samboers skattekort del 2 (eller frikort), samt kontonummer for ektefelle/samboer og fødselsattest for barn. For at en skal få utbetalt kompensasjonstillegg, må en medbringe dokumentasjon som bekrefter at en ikke mottar lønn. Benytt vedlagte skjema - Orientering til arbeidsgiver. Næringsbidrag og Særskilt Økonomisk Hjelp Hvem kan søke? Stønadene er ment å dekke de vernepliktiges urimelige økonomiske belastninger under tjenesten og gjelder for vernepliktig befal, utskrevet befal og heimevernsbefal. Hvilke stønader? Fem forskjellige stønadsformer - Næringsbidrag ved innleie av vikar - Næringsbidrag ved jordbruk, kun vikar - Næringsbidrag ved nedlagt drift - Næringsbidrag ved forenklet stønad - Særskilt økonomisk hjelp ved barnepass - Særskilt økonomisk hjelp til faste boog levekostnader Næringsbidrag gjelder selvstendig næringsdrivende. Særskilt økonomisk hjelp gjelder den private økonomien. Tidsfrister Frist for å søke er tre måneder etter avsluttet øvelse. Søknaden sendes til ditt HV-distrikt, som videresender den til Vernepliktsverket for behandling. Søknadsblanketten finnes på www. vpv.mil.no eller fås ved ditt distrikt 5

6 67 Utsettelse/fritak Søknad om utsettelse Søknad om utsettelse nyttes når det søkes utsettelse av en konkret innkalling, men hvor senere innkallinger og fremmøte skal kunne gjennomføres. Søknaden fremmes på eget ark eller søknadsskjema (vedlagt innkallingen), inkludert de nødvendige vedlegg/attester. Uttalelser fra tredjepart, som for eksempel fra arbeidsgiver, godtas kun som vedlegg til et personlig brev fra den vernepliktige. Årsaken til fremsendelse av utsettelsessøknaden må være dokumentert (legeerklæring ikke eldre enn 3 måneder, bekreftelse/uttalelse fra skole eller arbeidsgiver etc). Søknaden må også inneholde dokumentasjon som er relevant i forholdet til det tidsrommet soldaten søker utsettelse for (varighet av skolegang tilsv). Fritaksordningen for særskilte yrkesgrupper Når det gjelder fritaksordningen for særskilte yrkesgrupper (politi, brannvesen og andre beredskapsyrker) så skal dette meldes inn av soldatens arbeidsgiver i henhold til den personellkvoten etaten/firmaet har for dette beredskapsfritaket. Fremsending og behandling Søknad om fritak eller utsettelse skal fremmes til den militære avdelingen som har kalt deg inn til tjeneste, dvs enten til Vernepliktsverket (ved nytilføring) eller til ditt HV-distrikt ved årlige treninger og kurs. Søknad om fritak fra militær verneplikt Søknad om fritak nyttes når det søkes om varig fritak fra disponering og tjenestegjøring i Forsvaret, i forbindelse med helsemessige varige årsaker eller av overbevisningsgrunner. Legeerklæringen må ikke være eldre enn 3 måneder og være detaljert nok til at en militær legenemnd kan ta stilling til soldatens førlighet og fremtidige tjenestedyktighet. For søknad om fritak av overbevisningsgrunner så finnes det et eget søknadsskjema for dette på internettadressen mil.no. 6

7 Verneplikten Verneplikten for mannskaper og uskrevet befal gjelder fra det året han eller hun fyller 19 år, og til utgangen av det år vedkommende fyller 44. Vernepliktig befal er dog vernepliktige frem til utgangen av det år vedkommende fyller 55. Den totale lengden av tjenesten i fred, er 19 måneder (575 dager), og i fredstid kan ingen vernepliktige eller heimevernspliktige pålegges tjeneste utover dette. I lov om verneplikt 9 er ordinær tjeneste definert som Førstegangstjeneste og repetisjonsøvelser, eventuelt med befals- og annen særopplæring. Dette inkluderer også tjeneste i Heimevernet. Befalsskole med tilhørende plikttjeneste, og tjeneste i operasjoner utenlands er frivillig og regnes ikke som pålagt tjeneste i henhold til Vernepliktsloven. Mengden av tjenestegjøring etter gjennomført førstegangstjeneste reguleres av Forsvarets behov, dog ikke utover de 19 måneder som nevnt. Kvinner som gjennomfører førstegangstjeneste og/eller befalsskole er underlagt Vernepliktsloven på lik linje med menn. Vernepliktsverket (VPV) har disponeringsansvaret for alle vernepliktige og kan overføre mannskaper til Heimevernet etter gjennomført førstegangstjeneste i Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret, dersom en annen disponering i Forsvarets militære organisasjon eller Totalforsvaret ikke bestemmes. VPV overfører årlig 4000 mannskaper til Heimevernet for videre utdannelse og tjenestegjøring der, og denne formen for tjeneste har nå langt på vei erstattet de tidligere repetisjonsøvelsene i Hæren. 7

8 89 Hvorfor Heimevernet? Heimevernet utgjør en stor del av Forsvaret. Heimevernets primæroppgave er tidlig i en beredskaps-/krise-/ krigsfase å beskytte viktige installasjoner i landet som er avgjørende for drift av samfunnet og gi resten av Forsvaret muligheter for å mobilisere, dvs utlevere utstyr og våpen for å møte en motstander. Heimevernets fortrinn er at alle mannskaper er øvd på sine oppdrag i fredstid gjennom årlige øvelser, bor i nærområdet, og kjenner lokale forhold meget godt. Alle heimevernsmannska per og befal har sitt våpen og utstyr hjemme, og kan veldig raskt møte på sitt forhåndsbestemte møtested. I fredstid utgjør Heimevernet en sivil beredskap for politi og redningsetater. Heimevernet kan bli kalt ut i forbindelse med leteaksjoner og større ulykker i samfunnet. Heimevernet er organisert i 4 regioner, herunder 13 (blir 11 den 1. august 2009) heimevernsdis trikter og Sjøheimevernet. Hvert distrikt ledes av en egen dis triktsstab. Heimevernsdistriktene er inndelt i heimevernsavsnitt (det finnes ca 100 HV-avs nitt). Hvert avsnitt er igjen delt i 2-6 heimev ernsområder. Personellstyrken i HV - områdene kan variere fra Verneplikten i Heimevernet er en spennende tid med masse av utfordringer. Verneplikten er en svært viktig del av det norske forsvarskonseptet og vår forsvarspolitikk, og selve fundamentet for Forsvaret i fred, så vel som i krise og i krig. Vi har tatt et grep der det var nødvendig. Heimevernet trener og planlegger, men er fokusert på å lede og gjennomføre. Alle soldatene skal trenes hvert år. Norge står overfor nye trusler. Internasjonale terrorister har allerede slått til i Europa, og Norge deltar med skarpt i en koalisjon som er i krig mot global terror. Heimevernet bidrar i dette arbeidet, både nasjonalt og internasjonalt. For den nye fienden er frontlinjen like gjerne Karl Johan som i Kandahar. Vi verner Norge er et vakkert land. Rikt på mennesker, tradisjoner og ressurser. Vi har mye å tape. Som en aktiv deltaker i det internasjonale samfunnet vet våre politiske ledere at å forsvare demokrati og ytringsfrihet kan få konsekvenser. Derfor er Heimevernet spisset til å verne om den friheten vi har her i landet. Vi vokter Det er ikke alltid den med mest muskler eller størst volum som kan gjøre den beste jobben. Med loka- 8

9 lkunnskap og motiverte mannskaper kan Heimevernet vokte over hele landet. Vi virker Kunnskapen og trening er ingenting uten djervhet og engasjement. Vi har mot til å handle og evne til å være på rett sted til rett tid. Heimevernet virker der det skal. Heimevernets hovedoppgaver Å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner, herunder: Styrkebeskyttelse - uttak/rullering av forhåndslagret materiell - besøk og alliert trening - Sikring av infrastruktur, nøkkelpersonell og materiell - Overvåkning og kontroll Støtte til det sivile samfunn ( 13-operasjoner) Heimevernet skal bidra med Støtte til det sivile samfunn ( 13-operasjoner) Heimevernet skal støtte forsvarsgrenene og totalforsvaret i fred, krise og krig. 9

10 10 11 Disiplinære bestemmelser Refselse er en straffeform som kan brukes mot befal og vernepliktige. Den som overtrer eller forsømmer militære tjenesteplikter, eller overtrer eller forsømmer seg mot militær skikk og orden, kan refses. Disse midlene kan brukes som refs: overfor øvrige befal, inntil 50 ganger tjenestetillegget. Frihetsinnskrenkning som består i forbud mot, til visse tider av dagen eller hele døgn: - å gå utenfor leiren eller annet nærmere avgrenset område eller fartøy for et tidsrom inntil 30 dager, eller - å forlate fartøy for bestemte landgangsturer innen samme tidsrom. Irettesettelse som gis i form av: - streng irettesettelse i nærvær av flere befal eller menige, eller - simpel irettesettelse i enerom eller i tjenestelig skriv. Arrest inntil 20 dager Bot som fastsettes på grunnlag av det tjenestetillegget som gjelder for menige: - Overfor utskrevne menige og korporaler eller tilsvarende, inntil 20 ganger tjenestetillegget. - Overfor vervede menige og korporaler eller tilsvarende og En alminnelig tilrettevisning er ikke refselse. Det samme gjelder pålegg om å utføre eller gjenta tjeneste som er forsømt eller dårlig utført. Når bot ilegges skal det samtidig fastsettes subsidiær arrest på inntil 15 dager, som trer i kraft dersom boten ikke betales. Kollektive reaksjoner i refselseshensikt er forbudt. Den som prøver å unndra seg å møte til tjeneste i Heimevernet risikerer fengsel i inntil to år. 10

11 Innsatsstyrken Heimevernets innsatstyrker består av mobile og fleksible enheter som er utrustet og trent for et uforutsigbart og uoversiktlig trusselbilde. Styrkene består av 5000 frivillige, og vil ha kort reaksjonstid for nasjonal innsats. Innsatstyrkene skal være klare til oppdrag innen 24 timer. Heimevernets innsatsstyrker skal kunne løse oppdrag over hele landet og vil raskt kunne settes inn der det er behov. Innsatstyrkene er delt inn i følgende troppetyper: Innsatstropp Jegertropp Skarpskytertropp MP-tropp Hundetropp ABC-tropp O16- tropp (offensive operasjoner, livvakt og eskorte) Stabstropp (land og luft) Kystmeldetropp (sjø) Bordingslag (sjø) Dykkerlag (sjø) Sanitetstropp du vil vokse på som person, og kunnskaper du også kan bruke i ditt sivile liv. Avhengig av hvilken stilling du ønsker, vil du få erfaring og trening i operativ ledelse og teamarbeid. Du vil få fagrettede kurs og opplæring innen lederskap og militære disipliner, samt mulighet til oppbygging av egen fysisk og psykisk styrke. Søknaden om opptak til innsattstyrkene sender du til ditt HV-distrikt, se tlf-liste på siste side. Søknadsskjema finner du på Aktuelle søkere blir innkalt til distriktet for en opptaksperiode på en til fire dager. Tjenesten i Heimevernets innsatsstyrker er utfordrende og krevende. Som soldat i HVs innsatstyrker vil du få erfaringer 11

12 12 13 Landsrådet for HV RÅD, UTVALG OG NEMNDER I HEIMEVERNET Ordningene er hjemlet i Lov om Heimevern av 17. juli 1953 nr. 28 med senere endringer og forskrift til loven av 30. april 1999, 2 annet ledd: Med sikte på samarbeid med sivilbefolkningen kan Kongen med Stortingets samtykke opprette råd og nemnder. Oppgaver, roller og struktur er regulert i forskriftens pkt 1 til og med 34 og gir videre bestemmelser for valg, oppnevning og funksjonstid. Struktur Landsrådet for Heimevernet består totalt av 27 medlemmer, 13 fra sivile organisasjoner og 13 fra distriktsrådene og ett medlem fra Sjøheimevernet. Alle medlemmer har ett varamedlem. De sivile medlemmene og varamedlemmer oppnevnes av Forsvarsdepartementet. Disse organisasjonene er: Det frivillige Skyttervesen, Landsorganisasjonen i Norge, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norges Idrettsforbund, Norges Lotteforbund, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Kvinners Sanitetsforening, Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap, Næringslivets Hovedorganisasjon, KS og Landsrådet for Norske Barneog Ungdomsorganisasjoner. Medlemmene og varamedlemmene fra Heimevernet er valgt av distriktsrådene og Sjøheimevernet og representerer tillitsmannssystemet. De valgbare er de som er valgt av HV soldatene og representer befal og mannskaper fra HV områdene innen respektive HV distrikt. Det er i dag 13 HV-distrikter. I hvert Heimevernsdistrikt skal det være et Distriktsråd. Dette rådet består av inntil 20 medlemmer, 10 fra sivile organisasjoner som oppnevnes av organisasjonen selv og 10 representanter fra HV soldatene valgt av og blant lederne av områdeutvalgene i HV distriktet. Disse representere tillitsmannssystemet i HV. De sivile organisasjonene er: Det frivillige Skyttervesen, Landsorganisasjonen i Norge, Norges Idrettsforbund, Norges Lotteforbund, Norske Kvinners Sanitetsforening, Næringslivets Hovedorganisasjon og 4 andre organisasjoner som rådet selv beslutter i samråd med aktuell organisasjon. I hvert heimeversområde skal det være et Områdeutvalg. Det består av minst 3 og maksimum 14 medlemmer avhengig av områdets/ avdelingens størrelse i forhold til antall under- 12

13 avdelinger. Dette er tillitsmannssystemet i området. Det er i dag 270 områder i Heimevernet. Landsråd, distriktsråd og områdeutvalg oppretter arbeidsutvalg med minimum 3 medlemmer og består av leder, nestleder og sekretær. For Landsrådet oppnevnes leder og nestleder av Forsvarsdepartementet. Øvrige velger selv arbeidsutvalg. I hver kommune skal det være en kommunal Heimevernsnemnd med 3 medlemmer. To medlemmer oppnevnes av kommunestyret og ett medlem fra lokal politimyndighet. Det er i dag 431 kommuner i Norge. Hele råd og utvalgsstrukturen oppnevnes/velges for 4 kalenderår og følger Stortingsvalgsperioden med unntak av de kommunale HV nemndene som følger kommune- og fylkestingsvalgsperioden. Generalinspektør en for Heimevernet Landsrådet for Heimevernet Distriktssjef Distriktsråd Kommunal HV- nemnd Områdesjef Områdeutvalg Hele strukturen engasjerer ca 5000 personer på landsbasis. 13

14 14 15 HMS Helse, miljø og sikkerhet (HMS) utgjør rammen av hverdagen for enhver soldat, og innbefatter alt fra samhold i avdelingen, til moderne og effektivt beskyttelsesutstyr og samtrening. Føler du deg frisk og i god form? Føler du deg godtatt og akseptert av dine medsoldater og befal? Er sikkerheten god nok under øvelser? En trygg og sikker ramme rundt tjenesten kommer ikke av seg selv, og den er ikke konstant. Alle mannskaper, fra menig til øverste befal, må trekke sammen for at HMS-fokuset og et godt arbeidsmiljø skal ivaretas og utvikles. Sikkerhet et viktig for Forsvaret, gitt den risikobetonte aktiviteten vi bedriver. Du har plikt og rett til å si fra dersom du opplever noe som farlig eller utrygt. Det er ingenting som er for ubetydelig til å bli oversett. Heimevernet har et system for registrering av ulykker, nestenulykker og sykdom, og det jobbes for å få et felles system for hele Forsvaret. På denne måten vil man få verdifull statistikk som kan hjelpe oss til å bli bedre i framtiden. Rapporter til befal eller tillitsvalgt dersom du oppdager noe som du mener bør registreres! I Forsvaret skal alle føle seg SETT. Ingen skal behøve behøve å være REDD i tjenesten. Alle skal ta hverandre på ALVOR og føle seg VERDSATT. 14

15 Myke verdier I Forsvarets verdigrunnlag, som er en rettesnor for Forsvarets virke, står det at alle må behandles likeverdig og med respekt, uansett bakgrunn. I tillegg har vi i Forsvaret kjerneverdiene RESPEKT, ANSVAR OG MOT, som er tre begreper som skal kunne kjennetegne alt vi gjør i Forsvaret. Hvorfor dette økte fokuset på de myke verdier? Jo, fordi Forsvaret trenger mennesker for å fungere, ikke maskiner. Vi er i en tid hvor hver enkelt soldat får mer ansvar, hvor færre avtjener verneplikten, og hvor nødvendigheten av egne verdier og integritet hos den enkelte bare øker. Ha dette i bakhodet! Med bakgrunn i Forsvarets definerte verdier, trenger du ikke finne deg i kadaverdisiplin. Samtidig stiller et krav til hver enkelt soldat. Det krever at du tar krevende og veloverveide valg - det være seg om du er på øvelse, eller om du skal bestemme deg for om du skal verve deg til internasjonal tjeneste. 15

16 Ofte stilte spørsmål! 16 Hva gjør jeg hvis jeg er syk og ikke kan møte på trening/ kurset? Dersom sykdom inntreffer i forbindelse med en trening /kurs varsler du din avdeling og fremsender en kopi av sykemelding fra din fastlege. Er det en kortvarig sykdom som f.eks. forkjølelse søker du avdelingssjef om utsettelse og vedlegger dokumentasjon i form av legeattest m/ diagnose fra din fastlege. Selv med sykmelding har du oppmøteplikt, fritak fra dette gis kun hvis din fastlege dokumenterer at fremmøte vil medføre forverring av sykdom/skade. Møteplikt Du kan med tilstrekkelig dokumentasjon og grunnlag få tilpasset tjenesten til din helse, eller få utsettelse fra treningen/ kurset. Er sykdommen langvarig bør du fremsende dokumentasjon til distriktet for vurdering i legenemnd. Legenemnden vil vurdere din helse opp mot tjenesten i Heimevernet på kort og/eller lang sikt Kronisk lidelse Har du en kronisk lidelse som gjør det vanskelig for deg å tjenestegjøre i Heimevernet overhode MÅ du fremsende dokumentasjon til distriktet for snarlig vurdering i legenemnd. Ønsker du mer informasjon kan du kontakte personellmedarbeider ved ditt lokale Heimevernsdistrikt Hva gjør jeg dersom jeg skal flytte? Dersom du flytter lokalt melder du adresseforandring til folkeregisteret. Ved flytting i Norge skal normalt alt utstyr medbringes til nytt Heimevernsdistrikt. Utlandet Skal du flytte utenlands må du søke om utenrikspermisjon. Distriktet vil da sørge for at du ikke blir heftet med innkallinger i denne tiden. Du MÅ også levere inn alt mobiliseringsmateriell før avreise Hva gjør jeg dersom jeg skal begynne å jobbe/studere i utlandet over en lengre tidsperiode, men ikke formelt melde flytting? Send søknad om utenrikspermisjon til distriktet, med dokumentasjon/bekreftelse på studieplass/arbeidskontrakt. Distriktet vil da sørge for at du ikke blir heftet med innkallinger i denne tiden. Du MÅ også levere inn alt mobiliseringsmateriell før avreise. Når får jeg utbetalingene etter trening? Tid for utbetaling vil variere etter saksmengden for økonomikontoret, men du kan vanligvis forvente utbetaling en måned etter aktivitetens slutt.

17 Jeg mottar ikke lønn fra arbeidsgiver når jeg er på rep. Får jeg da mer penger fra Forsvaret? Menige mannskaper (inkl. korporaler) får kompensasjonstillegg hvis de kan dokumentere bortfall av inntekt under tjenesten (dokumenteres av arbeidsgiver, NAV, revisor e.l.). Dette gjelder ikke for befal. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det heller ikke gjelder for menige som ikke har inntekt. Sistnevnte kan derimot være berettiget Særskilt økonomisk hjelp. Hvordan får jeg tak i rette vedkommende/riktig seksjon på distriktet? Finner du ikke svar på dine spørsmål på våre internettsider kan du sende mail, eller ringe ditt Heimevernsdistrikt. Telefonnummer og e-post finner du blant annet på våre kontaktsider. Er du usikker på hvem du skal kontakte, så fremlegg din sak ved kontakt så vil den bli gå til rette vedkommende. Du kan nå oss på e-post eller telefon, kontaktinformasjon til oss finner du på sidene våre. Jeg ønsker ikke lenger å tjenestegjøre i Forsvaret, hva gjør jeg? Ønsker du ikke lenger å tjenestegjøre i forsvaret av spesielle grunner, kan du søke overføring til siviltjeneste. Om du får innvilget overføring til siviltjeneste er reglene slik at din resterende tjeneste må avtjenes sammenhengende. 17

18 18 19 kontaktinfo 18

19 19

20 20 20

Instruks om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet

Instruks om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet Instruks om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet Innhold Kapittel 1. Fellesregler... 2 1.1 Valg eller oppnevning av medlemmer og varamedlemmer... 2 1.2 Funksjonstid... 2 1.3 Innkalling til og gjennomføring

Detaljer

Heimevernet som del av den kommunale beredskap i fred, krise og krig

Heimevernet som del av den kommunale beredskap i fred, krise og krig Heimevernet som del av den kommunale beredskap i fred, krise og krig Jørgen Roaldset GENERALSEKRETÆR LANDSRÅDET FOR HEIMEVERNET Heimevernet Innhold Historien Organisering og oppdrag HVs egenart HV-tjenesten

Detaljer

Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner)

Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner) Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner) I I forskrift 10. desember 2010 nr. 1605 om utskrivning og verneplikt foreslås følgende endringer:

Detaljer

FORSVARET Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16

FORSVARET Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16 FORSVARET Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16 INFORMASJONSHEFTE 2017 Forord fra sjefen Tjenesteplikten Generelt skal den pliktige tjenesten avtjenes som sammenhengende tjeneste for befal/spesialister

Detaljer

Forskrift til lov om Heimevernet.

Forskrift til lov om Heimevernet. Forskrift til lov om Heimevernet. Dato FOR-1999-04-30-431 Departement Forsvarsdepartementet Publisert I 1999 1088 Ikrafttredelse 30.04.1999 Sist endret FOR-2002-04-08-326 Endrer FOR-1987-05-08-383, FOR-1980-12-19-7

Detaljer

INFORMASJON TIL AVTALEN OM TJENESTEGJØRING I HEIMEVERNETS INNSATSSTYRKER

INFORMASJON TIL AVTALEN OM TJENESTEGJØRING I HEIMEVERNETS INNSATSSTYRKER 1 INFORMASJON TIL AVTALEN OM TJENESTEGJØRING I HEIMEVERNETS INNSATSSTYRKER EA/CD 2 INFORMASJON TIL AVTALEN OM TJENESTEGJØRING I HEIMEVERNETS INNSATSSTYRKER 1 INNLEDNING...3 1.1 GENERELT...3 1.2 FORHOLD

Detaljer

Fremtidens Heimevern

Fremtidens Heimevern Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 7. februar 2005 1 ved Generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold Generalinspektør for Heimevernet Fremtidens Heimevern Heimevernet har siden 1993 tilpasset den operative

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 6. november 2006

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 6. november 2006 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 6. november 2006 1 ved Generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold Generalinspektør for Heimevernet Foto: Stig Morten Karlsen Oslo Militære Samfund Status og utfordringer

Detaljer

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Alt i alt, hvor godt eller dårlig inntrykk har du av det norske Forsvaret?

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14 Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14 Innhold Fakta om Heimevernet HV-14 Sivilt-militært samarbeid lokalt VERNER VOKTER VIRKER De enkle fakta om HV 45 000 soldater.

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften)

Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften) Høringsnotat Forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften) 22. august 2016 2 1 Innledning Dette høringsnotatet gjelder forslag til forskrift om råd, utvalg og nemnder

Detaljer

INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN

INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN Politireserven er en del av den sivile beredskapen i Norge i tilfelle krise eller krig. Politireserven ble opprettet ved lov av 21. november 1952 og skal være en

Detaljer

Opplandske heimevernsdistrikt 05

Opplandske heimevernsdistrikt 05 Opplandske heimevernsdistrikt 05 Orientering til Fylkesberedskapsrådet Oppland 3 mai 2012 1 Agenda - Heimevernets organisasjon og oppgaver - Opplandske heimevernsdistrikt 05 - Sivil - militært samarbeid

Detaljer

Forslag. til lov om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven. (allmenn verneplikt - innføring av verneplikt for kvinner)

Forslag. til lov om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven. (allmenn verneplikt - innføring av verneplikt for kvinner) Forslag til lov om endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - innføring av verneplikt for kvinner) I I lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt foreslås følgende endringer: 2 andre

Detaljer

NOU 1989:3. side 1 av 8. Dokumenttype NOU 1989:3 Dokumentdato Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver

NOU 1989:3. side 1 av 8. Dokumenttype NOU 1989:3 Dokumentdato Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1989:3 Dokumentdato 1989-04-21 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver Godtgjøringssystemet for vernepliktige mannskaper. Soldatgodtgjøringsutvalget Tamburstuen, Trygve Forsvarsdepartementet

Detaljer

Høringsinnspill til forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften)

Høringsinnspill til forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften) Høringsinnspill til forskrift om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften) Opprinnelig tekst i forslag til forskrift 3 Verneplikten opphører når den vernepliktige a) bosetter seg fast i

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Distriktssjef Helge Orbekk HV09

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Distriktssjef Helge Orbekk HV09 «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Distriktssjef Helge Orbekk HV09 1 Bergenhus heimevernsdistrikt 09 Voss 5 nov 13 - KKL 2 Forutsetninger, prosedyrer kapasiteter

Detaljer

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innledning 2014 er et år av stor historisk betydning i norsk sammenheng. For 200 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, og med den ble prinsippet om verneplikt fastsatt.

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Vernepliktsundersøkelsen. Kontingent 2016

Vernepliktsundersøkelsen. Kontingent 2016 Vernepliktsundersøkelsen Kontingent 2016 Prosjektinformasjon Metode: Web Feltperiode: 16.11.16 31.12.16 15.02.17 09.04.17 Målgruppe: Antall intervju: 3662 Svarprosent: 53% Vernepliktige i førstegangstjeneste

Detaljer

FORSVARET Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16

FORSVARET Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16 FORSVARET Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt 16 INFORMASJONSHEFTE 2016 Forord fra sjefen Landsskytterstevnet 2016 Landsskytterstevnet er Norges største skytterkonkurranse med cirka 4000 deltakere. I 2016

Detaljer

Opplandske heimevernsdistrikt 05

Opplandske heimevernsdistrikt 05 Opplandske heimevernsdistrikt 05 Kontaktmøte for beredskapsansvarlige Oppland 21 mars 2012 1 Agenda - Heimevernets organisasjon og oppgaver - Opplandske heimevernsdistrikt 05 - Sivil - militært samarbeid

Detaljer

Vernepliktundersøkelsen 2014. Knut Egil Veien/ Forsvarets mediesenter

Vernepliktundersøkelsen 2014. Knut Egil Veien/ Forsvarets mediesenter Vernepliktundersøkelsen 2014 Knut Egil Veien/ Forsvarets mediesenter Beskrivelse: Utvalg og metode Vernepliktundersøkelsen gjennomføres på vernepliktig personell i førstegangstjenesten. Soldatene skal

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret [Oslo, 1. oktober 2015] Tor Rune Raaby Generalmajor Generalinspektør for Heimevernet Jon Erling Tenvik Kommandør President NROF Samarbeidsavtale

Detaljer

Orientering fra HV-08

Orientering fra HV-08 Orientering fra HV-08 Firas Brahimi Kaptein Ass G-9 SIMIS 2013.10.29 1 Agenda Heimevernets historie oppgaver og egenart Organisasjon Heimevernets bistand til det sivile samfunn HV kapasiteter 2013.10.29

Detaljer

Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014

Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014 UGRADERT Oslofjord heimevernsdistrikt 01 Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014 Innhold Heimevernet Hva og hvem er HV-01? Daglig virksomhet

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

J ID. \ s. ID j, Ordføreren ~ \ Y5 -Oq. OlDi~ksbeh6J.1: ~J~~1ü JCX)Jl\J..L BEVILGNINGER TIL HEIMEVERNET. FREMTIDIGE BUDSJETTER.

J ID. \ s. ID j, Ordføreren ~ \ Y5 -Oq. OlDi~ksbeh6J.1: ~J~~1ü JCX)Jl\J..L BEVILGNINGER TIL HEIMEVERNET. FREMTIDIGE BUDSJETTER. ~ Fauske kommune OlDi~ksbeh6J.1: \ Y5 -Oq Ordføreren ~ kommune Klassering,.-----Bodø den 2009-05-07 J ID. \ s. ID j, ~J~~1ü JCX)Jl\J..L BEVILGNINGER TIL HEIMEVERNET. FREMTIDIGE BUDSJETTER. På vegne av

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av kommunestyret 19.06.07, med virkning fra 01.10.07 Revidert etter vedtak i kommunestyret 18.09.07, 06.09.11 og 31.01.12. Redigert mht satser for godtgjørelse

Detaljer

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011

Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 REGULATIV FOR GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE Behandlet av Gjerstad kommunestyre i møte 15. desember 2010 og gjelder fra 1.november 2011 1. MÅLSETTING I samsvar med intensjonene i Kommuneloven er regulativets

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Vernepliktsundersøkelsen 2015

Vernepliktsundersøkelsen 2015 Vernepliktsundersøkelsen 2015 Prosjektinformasjon Metode: Web Feltperiode: 17.11.15 31.12.15 og 17.02.16 04.04.16 Målgruppe: Vernepliktige inne til førstegangstjeneste Antall intervju: 2524 (6810 utsendte

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Totalforsvaret i et nytt lys?

Totalforsvaret i et nytt lys? Totalforsvaret i et nytt lys? Trussebilde Sivilt-militært samarbeid FSJs Fagmilitære råd «Vi hadde forsømt å forberede oss også på det verste alternativet, hvilket et suverent rike må gjøre» Jens Chr Hauge

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE OG POLITISKE OPPNEVNTE REPRESENTANTER I ALVDAL KOMMUNE MÅLSETTING Reglementet har som formål å sikre kommunens folkevalgte og andre politiske oppnevnte representanter

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/

SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/ SONGDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR P360 sak 17/00373-3 1. Hovedprinsipper a) Alle godtgjørelser relatert til stortingsrepresentanters/ordførers godtgjørelse justeres automatisk

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv

Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble vedtatt av Vefsn kommunestyre 18.12.1991 og gjøres gjeldende fra 1. januar 1992. Endret i kommunestyret 19.10.94 og gjøres gjeldende fra

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m.

Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m. Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 140-2012 Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-4 DRAMMEN 30.10.2015 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15 Bystyresak 127/15 1.

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

BFS AFA i Sjøforsvaret

BFS AFA i Sjøforsvaret BFS 5-1-1-1-5 AFA i Sjøforsvaret Generalinspektøren for Sjøforsvaret fastsetter instruks for administrativ foresatt avdeling (AFA) i Sjøforsvaret til bruk i Sjøforsvaret. Oslo, 2009-12-17 Haakon Bruun-Hanssen

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 21.11.2012 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2015 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer

Forsterkning, beskyttelse, samvirke

Forsterkning, beskyttelse, samvirke Forsterkning, beskyttelse, samvirke DSB og Sivilforsvaret Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) er underlagt Justis- og politidepartementet (JD) Sivilforsvaret er underlagt DSB, landsdekkende og inndelt

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

samt ANDRE GODTGJØRELSER

samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV r REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV Oppdatert 20.10.2011 Ansvarlig: Formannskapssekretær Rigmor Leknes. Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 19.06.07, med virkning fra 01.10.07 Revidert etter vedtak i kommunestyret 18.09.07, 06.09.11 og 31.01.12. Redigert mht satser for godtgjørelse fra 01.01.14

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Ansvar, stab, ressurser, taktikk Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Skogbrann - ansvar Kommunen har ansvaret for slokkingen Kommunen skal inngå

Detaljer

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven)

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven) Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser... 4 1 Formål... 4 2 Hva og hvem loven gjelder... 4 3 Definisjoner... 4 4 Tjeneste for personer under

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT 2009/ /FD I 2/GJ 7523 HØRING FORSKRIFT OM FRITAK FRA FREMMØTE I FORSVARET VED KRISE, KONFLIKT EI LER KRIG

DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT 2009/ /FD I 2/GJ 7523 HØRING FORSKRIFT OM FRITAK FRA FREMMØTE I FORSVARET VED KRISE, KONFLIKT EI LER KRIG DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Adresseliste Tidl. ref. Vår ref. 2009/02935-1/FD I 2/GJ 7523 Dato 1 8 JAN 2010 HØRING FORSKRIFT OM FRITAK FRA FREMMØTE I FORSVARET VED KRISE, KONFLIKT EI LER KRIG Innledning

Detaljer

Vedlegg til høringsbrev

Vedlegg til høringsbrev Vedlegg til høringsbrev Dato: 29. januar 2010 Ref: 2008/01353-46/FD I 2/FAL VURDERINGER KNYTTET TIL BEHOVET FOR ENDRINGER I FORSKRIFT TIL LOV AV 17. JULI 1953 NR. 29 OM VERNEPLIKT Innhold 1. GENERELT...7

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-7 DRAMMEN 02.11.2016 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15. Bystyresak 127/15 Kapittel

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig:

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig: Innenfor rammen på 12 (14) dager pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 7 d), kan etatsjef/bedriftsdirektør/administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Årlig informasjon 2015. FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt

Årlig informasjon 2015. FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt Årlig informasjon 2015 FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014 Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt HILSEN FRA DISTRIKTSSJEFEN Takk for sist alle sammen! La meg først få ønske

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Forsvarets mediesenter

Forsvarets mediesenter Forsvarets Innbyggerundersøkelse 2013 Laget for: Forsvarets mediesenter Juni 2013 Christian Krohgsgate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Kristin Rogge Pran kristin.pran@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 Forsvarssjefens landmaktutredning Agenda Grunnlag Mandatet i kortversjon Metode og militærteori Referansegruppen Utfordringer med dagens landmakt Presentasjon

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Forsvarets Sanitet. Forsvarets Felles Sanitetsstyrker

Forsvarets Sanitet. Forsvarets Felles Sanitetsstyrker Forsvarets Sanitet Forsvarets Felles Sanitetsstyrker Forsvarets Felles Sanitetsstyrker (FFSS) FFSS har som hovedoppgave å levere operative sanitetskapasiteter til støtte for hele Forsvarets organisasjon

Detaljer

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS v/mari-ann Folkedal og Mona T. Kirkestuen Februar 2016 Helfo Helfo er underlagt Helsedirektoratet og har ansvaret

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING 1. Formål VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING Vedtatt på landsmøte 1991. Senere endret ved Landsmøtevedtak 16.10.93, 01.11.97, 24.10.98, 06.11.99, 21.10.00, 20.10.01, 16.10.2004, 04.11.2006,

Detaljer

(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov.

(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov. 23 KAPITTEL 6: TRAVLAG 6-1 Formål (1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov. (2) Travlagene skal være medlemmenes organisasjonsledd og skal

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE I SEL 2011

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE I SEL 2011 ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE I SEL 2011 Vedtatt av Sel kommunestyre 29.08.2011 Satser endret 07.03.2013 Arbeidsvilkår for folkevalgte i Sel Skikkelige arbeidsforhold for folkevalgte ser ut til å bli stadig

Detaljer

HEIMEVERNET I OMSTILLING

HEIMEVERNET I OMSTILLING Foredrag i Oslo Militære Samfund 21. oktober 2002 ved Generalinspektør for Heimevernet Generalmajor Odd Frøise Tangen HEIMEVERNET I OMSTILLING Stortingsbehandling av prop 45 (2000-01) 13-14 juni 01 og

Detaljer

INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN

INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN Politireserven er en del av den sivile beredskapen i Norge i tilfelle krise eller krig. Politireserven ble opprettet ved lov av 21. november 1952 og skal være en

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

Veileder. Endringer i turnusordningen har ikke medført endringer i denne tilskuddsordningen. 1 Innhold. 1 Innledning 1.

Veileder. Endringer i turnusordningen har ikke medført endringer i denne tilskuddsordningen. 1 Innhold. 1 Innledning 1. 1 Veileder Dette er en veiledning for ordningen med tilskudd for reise- og flytteutgifter til fysioterapeuter og leger i turnustjeneste. Det gis hel eller delvis refusjon for reise- og flytteutgifter for

Detaljer

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte Service - Stolthet Trivsel Reglement for godtgjøring til folkevalgte Gjeldende fra 01.10.2015 Vedtatt av Holmestrand bystyre 25.06.96 i medhold av kommunelovens 42. Endret 16.09.98, 03.09.2003, 22.08.07,

Detaljer

Reglement for folkevalgtes godtgjørelse

Reglement for folkevalgtes godtgjørelse Reglement for folkevalgtes godtgjørelse Vedtatt av Hamarøy kommunestyre Sak 41/15 18.6.2015 Arkivsak 15/17 Innhold 1. Reglementets virkeområde og målsetting... 2 1.1. Hvem gjelder reglementet for... 2

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer