VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET"

Transkript

1 VERNER - VOKTER - VIRKER HEIMEVERNET 1

2 23 INNHolD 2 Hilsen fra GIHV Utvalgsstruktur Landsrådet/forklaring på utvalgsstruktur/tillitsvalgte i HV Forklare verneplikten Hvorfor HV? Økonomi HMS Innsatsstyrken Disiplinære bestemmelser Permisjoner/fritak/utsettelse Mye verdier Utenomtjenestlige forhold Kontaktinfo

3 Hilsen fra GIHV Velkommen til Heimevernet Hvorfor blir du overført til Heimevernet? Det er slik at verneplikten er på 19 måneder. Av disse avtjener de fleste 12 all av dem i en Forsvarsgrenene. Den resterende tiden blir avtjent i Heimevernet frem til du fyller 44 år. Urettferdig? Tja, det kan kanskje virke sånn med tanke på alle de som ikke avtjener førstegangstjenesten i utgangspunktet. Derfor har jeg som målsetting om at alle dere som kommer til oss Heimevernet skal oppleve kvalitet, og at tjenesten er meningsfull. disse styrkene ønsker vi de beste og mest motiverte av dere, med de rette holdninger og etiske verdier, som er interessert i å yte det lille ekstra som kreves for å få kvalitet i disse styrkene. Jeg ønsker deg lykke til med din tjeneste i Heimevernet! Generalmajor Bernt I. F. Brovold Generalinspektør for Heimevernet Heimevernets hovedoppgave er å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner. I dagens samfunn er dette en stor oppgave som for det første krever motiverte gutter og jenter, men også stiller store krav til moderne og relevant materiell. Derfor har Heimevernet vært gjennom den største omorganiseringen i vår 60 år lange historie. Denne omstillingen kaller vi for Kvalitetsreformen, og innebærer blant annet nytt materiell, våpen og bekledning samt bedre og mer effektiv trening og øving. I tillegg til dette har vi etablert Innsatsstyrker spredt over hele landet som trener litt oftere, har litt bedre utstyr og skal kunne være klar på kort varsel til å løse skarpe oppdrag i fredstid. Til 3

4 45 Velkommen til Heimevernet! Du er nå blitt innkalt til tjeneste i Heimevernet. Den første tjenesten du skal gjennomføre er oppkledningstjeneste over 1 dag for informasjon, utlevering av våpen og utstyr. Personell i Heimevernet oppbevarer sitt personlige utstyr i hjemmet. Denne folderen er ment å gi deg både nødvendig informasjon før din tjeneste i Heimevernet starter og nyttig informasjon om HV som vi håper du finner interessant. Ha denne folderen lett tilgjengelig i hjemmet og på øvelse slik at du kan bruke den dersom du har spørsmål. offentlig transport hvor det er tilgjengelig, eller kilometergodtgjørelse hvor det er billigste reisemåte. Du får også dekket utgifter til mat under reisen med kr. 129,- pr. reisedag. Ved fremmøte skal du medbringe eventuelt førerkort/sertifikater, og eventuelt gjenkjenningsmerke og militært identitetskort. Dersom du skulle ha spørsmål du ikke får svar på i denne folderen, eller på nettsidene det blir henvist til, kan du kontakte Forsvaret på tlf 03003, eller ringe direkte til ditt HV-distrikt på nummeret du finner bakerst i folderen. Administrativ informasjon Reise Alle reiser til og fra tjeneste i HV foregår på den for statens billigste måte. Du får rabatt på buss, båt og tog ved å vise fram legitimasjon og innkallingsordre. Reiseutgifter refunderes i forbindelse med fremmøte. Kjører du egen bil, vil du få dekket reiseutgiftene som ved 4

5 Økonomi Menige mottar tjenestetillegg. I tillegg gis det ektefelletillegg, barnetillegg og kompensasjonstillegg (for de som ikke mottar lønn fra arbeidsgiver under tjenesten) for de som har krav på det. Satser per : Tjenestetillegg: Ektefelletillegg: Barnetillegg: Kompensasjonstillegg: Dokumentasjonskrav For å få utbetalt ektefelle- og /eller barnetillegg må følgende dokumentasjon fremlegges ved fremmøte: Vigselsattest eller bostedsbevis (samboere med felles barn), ektefelles/samboers skattekort del 2 (eller frikort), samt kontonummer for ektefelle/samboer og fødselsattest for barn. For at en skal få utbetalt kompensasjonstillegg, må en medbringe dokumentasjon som bekrefter at en ikke mottar lønn. Benytt vedlagte skjema - Orientering til arbeidsgiver. Næringsbidrag og Særskilt Økonomisk Hjelp Hvem kan søke? Stønadene er ment å dekke de vernepliktiges urimelige økonomiske belastninger under tjenesten og gjelder for vernepliktig befal, utskrevet befal og heimevernsbefal. Hvilke stønader? Fem forskjellige stønadsformer - Næringsbidrag ved innleie av vikar - Næringsbidrag ved jordbruk, kun vikar - Næringsbidrag ved nedlagt drift - Næringsbidrag ved forenklet stønad - Særskilt økonomisk hjelp ved barnepass - Særskilt økonomisk hjelp til faste boog levekostnader Næringsbidrag gjelder selvstendig næringsdrivende. Særskilt økonomisk hjelp gjelder den private økonomien. Tidsfrister Frist for å søke er tre måneder etter avsluttet øvelse. Søknaden sendes til ditt HV-distrikt, som videresender den til Vernepliktsverket for behandling. Søknadsblanketten finnes på www. vpv.mil.no eller fås ved ditt distrikt 5

6 67 Utsettelse/fritak Søknad om utsettelse Søknad om utsettelse nyttes når det søkes utsettelse av en konkret innkalling, men hvor senere innkallinger og fremmøte skal kunne gjennomføres. Søknaden fremmes på eget ark eller søknadsskjema (vedlagt innkallingen), inkludert de nødvendige vedlegg/attester. Uttalelser fra tredjepart, som for eksempel fra arbeidsgiver, godtas kun som vedlegg til et personlig brev fra den vernepliktige. Årsaken til fremsendelse av utsettelsessøknaden må være dokumentert (legeerklæring ikke eldre enn 3 måneder, bekreftelse/uttalelse fra skole eller arbeidsgiver etc). Søknaden må også inneholde dokumentasjon som er relevant i forholdet til det tidsrommet soldaten søker utsettelse for (varighet av skolegang tilsv). Fritaksordningen for særskilte yrkesgrupper Når det gjelder fritaksordningen for særskilte yrkesgrupper (politi, brannvesen og andre beredskapsyrker) så skal dette meldes inn av soldatens arbeidsgiver i henhold til den personellkvoten etaten/firmaet har for dette beredskapsfritaket. Fremsending og behandling Søknad om fritak eller utsettelse skal fremmes til den militære avdelingen som har kalt deg inn til tjeneste, dvs enten til Vernepliktsverket (ved nytilføring) eller til ditt HV-distrikt ved årlige treninger og kurs. Søknad om fritak fra militær verneplikt Søknad om fritak nyttes når det søkes om varig fritak fra disponering og tjenestegjøring i Forsvaret, i forbindelse med helsemessige varige årsaker eller av overbevisningsgrunner. Legeerklæringen må ikke være eldre enn 3 måneder og være detaljert nok til at en militær legenemnd kan ta stilling til soldatens førlighet og fremtidige tjenestedyktighet. For søknad om fritak av overbevisningsgrunner så finnes det et eget søknadsskjema for dette på internettadressen mil.no. 6

7 Verneplikten Verneplikten for mannskaper og uskrevet befal gjelder fra det året han eller hun fyller 19 år, og til utgangen av det år vedkommende fyller 44. Vernepliktig befal er dog vernepliktige frem til utgangen av det år vedkommende fyller 55. Den totale lengden av tjenesten i fred, er 19 måneder (575 dager), og i fredstid kan ingen vernepliktige eller heimevernspliktige pålegges tjeneste utover dette. I lov om verneplikt 9 er ordinær tjeneste definert som Førstegangstjeneste og repetisjonsøvelser, eventuelt med befals- og annen særopplæring. Dette inkluderer også tjeneste i Heimevernet. Befalsskole med tilhørende plikttjeneste, og tjeneste i operasjoner utenlands er frivillig og regnes ikke som pålagt tjeneste i henhold til Vernepliktsloven. Mengden av tjenestegjøring etter gjennomført førstegangstjeneste reguleres av Forsvarets behov, dog ikke utover de 19 måneder som nevnt. Kvinner som gjennomfører førstegangstjeneste og/eller befalsskole er underlagt Vernepliktsloven på lik linje med menn. Vernepliktsverket (VPV) har disponeringsansvaret for alle vernepliktige og kan overføre mannskaper til Heimevernet etter gjennomført førstegangstjeneste i Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret, dersom en annen disponering i Forsvarets militære organisasjon eller Totalforsvaret ikke bestemmes. VPV overfører årlig 4000 mannskaper til Heimevernet for videre utdannelse og tjenestegjøring der, og denne formen for tjeneste har nå langt på vei erstattet de tidligere repetisjonsøvelsene i Hæren. 7

8 89 Hvorfor Heimevernet? Heimevernet utgjør en stor del av Forsvaret. Heimevernets primæroppgave er tidlig i en beredskaps-/krise-/ krigsfase å beskytte viktige installasjoner i landet som er avgjørende for drift av samfunnet og gi resten av Forsvaret muligheter for å mobilisere, dvs utlevere utstyr og våpen for å møte en motstander. Heimevernets fortrinn er at alle mannskaper er øvd på sine oppdrag i fredstid gjennom årlige øvelser, bor i nærområdet, og kjenner lokale forhold meget godt. Alle heimevernsmannska per og befal har sitt våpen og utstyr hjemme, og kan veldig raskt møte på sitt forhåndsbestemte møtested. I fredstid utgjør Heimevernet en sivil beredskap for politi og redningsetater. Heimevernet kan bli kalt ut i forbindelse med leteaksjoner og større ulykker i samfunnet. Heimevernet er organisert i 4 regioner, herunder 13 (blir 11 den 1. august 2009) heimevernsdis trikter og Sjøheimevernet. Hvert distrikt ledes av en egen dis triktsstab. Heimevernsdistriktene er inndelt i heimevernsavsnitt (det finnes ca 100 HV-avs nitt). Hvert avsnitt er igjen delt i 2-6 heimev ernsområder. Personellstyrken i HV - områdene kan variere fra Verneplikten i Heimevernet er en spennende tid med masse av utfordringer. Verneplikten er en svært viktig del av det norske forsvarskonseptet og vår forsvarspolitikk, og selve fundamentet for Forsvaret i fred, så vel som i krise og i krig. Vi har tatt et grep der det var nødvendig. Heimevernet trener og planlegger, men er fokusert på å lede og gjennomføre. Alle soldatene skal trenes hvert år. Norge står overfor nye trusler. Internasjonale terrorister har allerede slått til i Europa, og Norge deltar med skarpt i en koalisjon som er i krig mot global terror. Heimevernet bidrar i dette arbeidet, både nasjonalt og internasjonalt. For den nye fienden er frontlinjen like gjerne Karl Johan som i Kandahar. Vi verner Norge er et vakkert land. Rikt på mennesker, tradisjoner og ressurser. Vi har mye å tape. Som en aktiv deltaker i det internasjonale samfunnet vet våre politiske ledere at å forsvare demokrati og ytringsfrihet kan få konsekvenser. Derfor er Heimevernet spisset til å verne om den friheten vi har her i landet. Vi vokter Det er ikke alltid den med mest muskler eller størst volum som kan gjøre den beste jobben. Med loka- 8

9 lkunnskap og motiverte mannskaper kan Heimevernet vokte over hele landet. Vi virker Kunnskapen og trening er ingenting uten djervhet og engasjement. Vi har mot til å handle og evne til å være på rett sted til rett tid. Heimevernet virker der det skal. Heimevernets hovedoppgaver Å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner, herunder: Styrkebeskyttelse - uttak/rullering av forhåndslagret materiell - besøk og alliert trening - Sikring av infrastruktur, nøkkelpersonell og materiell - Overvåkning og kontroll Støtte til det sivile samfunn ( 13-operasjoner) Heimevernet skal bidra med Støtte til det sivile samfunn ( 13-operasjoner) Heimevernet skal støtte forsvarsgrenene og totalforsvaret i fred, krise og krig. 9

10 10 11 Disiplinære bestemmelser Refselse er en straffeform som kan brukes mot befal og vernepliktige. Den som overtrer eller forsømmer militære tjenesteplikter, eller overtrer eller forsømmer seg mot militær skikk og orden, kan refses. Disse midlene kan brukes som refs: overfor øvrige befal, inntil 50 ganger tjenestetillegget. Frihetsinnskrenkning som består i forbud mot, til visse tider av dagen eller hele døgn: - å gå utenfor leiren eller annet nærmere avgrenset område eller fartøy for et tidsrom inntil 30 dager, eller - å forlate fartøy for bestemte landgangsturer innen samme tidsrom. Irettesettelse som gis i form av: - streng irettesettelse i nærvær av flere befal eller menige, eller - simpel irettesettelse i enerom eller i tjenestelig skriv. Arrest inntil 20 dager Bot som fastsettes på grunnlag av det tjenestetillegget som gjelder for menige: - Overfor utskrevne menige og korporaler eller tilsvarende, inntil 20 ganger tjenestetillegget. - Overfor vervede menige og korporaler eller tilsvarende og En alminnelig tilrettevisning er ikke refselse. Det samme gjelder pålegg om å utføre eller gjenta tjeneste som er forsømt eller dårlig utført. Når bot ilegges skal det samtidig fastsettes subsidiær arrest på inntil 15 dager, som trer i kraft dersom boten ikke betales. Kollektive reaksjoner i refselseshensikt er forbudt. Den som prøver å unndra seg å møte til tjeneste i Heimevernet risikerer fengsel i inntil to år. 10

11 Innsatsstyrken Heimevernets innsatstyrker består av mobile og fleksible enheter som er utrustet og trent for et uforutsigbart og uoversiktlig trusselbilde. Styrkene består av 5000 frivillige, og vil ha kort reaksjonstid for nasjonal innsats. Innsatstyrkene skal være klare til oppdrag innen 24 timer. Heimevernets innsatsstyrker skal kunne løse oppdrag over hele landet og vil raskt kunne settes inn der det er behov. Innsatstyrkene er delt inn i følgende troppetyper: Innsatstropp Jegertropp Skarpskytertropp MP-tropp Hundetropp ABC-tropp O16- tropp (offensive operasjoner, livvakt og eskorte) Stabstropp (land og luft) Kystmeldetropp (sjø) Bordingslag (sjø) Dykkerlag (sjø) Sanitetstropp du vil vokse på som person, og kunnskaper du også kan bruke i ditt sivile liv. Avhengig av hvilken stilling du ønsker, vil du få erfaring og trening i operativ ledelse og teamarbeid. Du vil få fagrettede kurs og opplæring innen lederskap og militære disipliner, samt mulighet til oppbygging av egen fysisk og psykisk styrke. Søknaden om opptak til innsattstyrkene sender du til ditt HV-distrikt, se tlf-liste på siste side. Søknadsskjema finner du på Aktuelle søkere blir innkalt til distriktet for en opptaksperiode på en til fire dager. Tjenesten i Heimevernets innsatsstyrker er utfordrende og krevende. Som soldat i HVs innsatstyrker vil du få erfaringer 11

12 12 13 Landsrådet for HV RÅD, UTVALG OG NEMNDER I HEIMEVERNET Ordningene er hjemlet i Lov om Heimevern av 17. juli 1953 nr. 28 med senere endringer og forskrift til loven av 30. april 1999, 2 annet ledd: Med sikte på samarbeid med sivilbefolkningen kan Kongen med Stortingets samtykke opprette råd og nemnder. Oppgaver, roller og struktur er regulert i forskriftens pkt 1 til og med 34 og gir videre bestemmelser for valg, oppnevning og funksjonstid. Struktur Landsrådet for Heimevernet består totalt av 27 medlemmer, 13 fra sivile organisasjoner og 13 fra distriktsrådene og ett medlem fra Sjøheimevernet. Alle medlemmer har ett varamedlem. De sivile medlemmene og varamedlemmer oppnevnes av Forsvarsdepartementet. Disse organisasjonene er: Det frivillige Skyttervesen, Landsorganisasjonen i Norge, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norges Idrettsforbund, Norges Lotteforbund, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Kvinners Sanitetsforening, Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap, Næringslivets Hovedorganisasjon, KS og Landsrådet for Norske Barneog Ungdomsorganisasjoner. Medlemmene og varamedlemmene fra Heimevernet er valgt av distriktsrådene og Sjøheimevernet og representerer tillitsmannssystemet. De valgbare er de som er valgt av HV soldatene og representer befal og mannskaper fra HV områdene innen respektive HV distrikt. Det er i dag 13 HV-distrikter. I hvert Heimevernsdistrikt skal det være et Distriktsråd. Dette rådet består av inntil 20 medlemmer, 10 fra sivile organisasjoner som oppnevnes av organisasjonen selv og 10 representanter fra HV soldatene valgt av og blant lederne av områdeutvalgene i HV distriktet. Disse representere tillitsmannssystemet i HV. De sivile organisasjonene er: Det frivillige Skyttervesen, Landsorganisasjonen i Norge, Norges Idrettsforbund, Norges Lotteforbund, Norske Kvinners Sanitetsforening, Næringslivets Hovedorganisasjon og 4 andre organisasjoner som rådet selv beslutter i samråd med aktuell organisasjon. I hvert heimeversområde skal det være et Områdeutvalg. Det består av minst 3 og maksimum 14 medlemmer avhengig av områdets/ avdelingens størrelse i forhold til antall under- 12

13 avdelinger. Dette er tillitsmannssystemet i området. Det er i dag 270 områder i Heimevernet. Landsråd, distriktsråd og områdeutvalg oppretter arbeidsutvalg med minimum 3 medlemmer og består av leder, nestleder og sekretær. For Landsrådet oppnevnes leder og nestleder av Forsvarsdepartementet. Øvrige velger selv arbeidsutvalg. I hver kommune skal det være en kommunal Heimevernsnemnd med 3 medlemmer. To medlemmer oppnevnes av kommunestyret og ett medlem fra lokal politimyndighet. Det er i dag 431 kommuner i Norge. Hele råd og utvalgsstrukturen oppnevnes/velges for 4 kalenderår og følger Stortingsvalgsperioden med unntak av de kommunale HV nemndene som følger kommune- og fylkestingsvalgsperioden. Generalinspektør en for Heimevernet Landsrådet for Heimevernet Distriktssjef Distriktsråd Kommunal HV- nemnd Områdesjef Områdeutvalg Hele strukturen engasjerer ca 5000 personer på landsbasis. 13

14 14 15 HMS Helse, miljø og sikkerhet (HMS) utgjør rammen av hverdagen for enhver soldat, og innbefatter alt fra samhold i avdelingen, til moderne og effektivt beskyttelsesutstyr og samtrening. Føler du deg frisk og i god form? Føler du deg godtatt og akseptert av dine medsoldater og befal? Er sikkerheten god nok under øvelser? En trygg og sikker ramme rundt tjenesten kommer ikke av seg selv, og den er ikke konstant. Alle mannskaper, fra menig til øverste befal, må trekke sammen for at HMS-fokuset og et godt arbeidsmiljø skal ivaretas og utvikles. Sikkerhet et viktig for Forsvaret, gitt den risikobetonte aktiviteten vi bedriver. Du har plikt og rett til å si fra dersom du opplever noe som farlig eller utrygt. Det er ingenting som er for ubetydelig til å bli oversett. Heimevernet har et system for registrering av ulykker, nestenulykker og sykdom, og det jobbes for å få et felles system for hele Forsvaret. På denne måten vil man få verdifull statistikk som kan hjelpe oss til å bli bedre i framtiden. Rapporter til befal eller tillitsvalgt dersom du oppdager noe som du mener bør registreres! I Forsvaret skal alle føle seg SETT. Ingen skal behøve behøve å være REDD i tjenesten. Alle skal ta hverandre på ALVOR og føle seg VERDSATT. 14

15 Myke verdier I Forsvarets verdigrunnlag, som er en rettesnor for Forsvarets virke, står det at alle må behandles likeverdig og med respekt, uansett bakgrunn. I tillegg har vi i Forsvaret kjerneverdiene RESPEKT, ANSVAR OG MOT, som er tre begreper som skal kunne kjennetegne alt vi gjør i Forsvaret. Hvorfor dette økte fokuset på de myke verdier? Jo, fordi Forsvaret trenger mennesker for å fungere, ikke maskiner. Vi er i en tid hvor hver enkelt soldat får mer ansvar, hvor færre avtjener verneplikten, og hvor nødvendigheten av egne verdier og integritet hos den enkelte bare øker. Ha dette i bakhodet! Med bakgrunn i Forsvarets definerte verdier, trenger du ikke finne deg i kadaverdisiplin. Samtidig stiller et krav til hver enkelt soldat. Det krever at du tar krevende og veloverveide valg - det være seg om du er på øvelse, eller om du skal bestemme deg for om du skal verve deg til internasjonal tjeneste. 15

16 Ofte stilte spørsmål! 16 Hva gjør jeg hvis jeg er syk og ikke kan møte på trening/ kurset? Dersom sykdom inntreffer i forbindelse med en trening /kurs varsler du din avdeling og fremsender en kopi av sykemelding fra din fastlege. Er det en kortvarig sykdom som f.eks. forkjølelse søker du avdelingssjef om utsettelse og vedlegger dokumentasjon i form av legeattest m/ diagnose fra din fastlege. Selv med sykmelding har du oppmøteplikt, fritak fra dette gis kun hvis din fastlege dokumenterer at fremmøte vil medføre forverring av sykdom/skade. Møteplikt Du kan med tilstrekkelig dokumentasjon og grunnlag få tilpasset tjenesten til din helse, eller få utsettelse fra treningen/ kurset. Er sykdommen langvarig bør du fremsende dokumentasjon til distriktet for vurdering i legenemnd. Legenemnden vil vurdere din helse opp mot tjenesten i Heimevernet på kort og/eller lang sikt Kronisk lidelse Har du en kronisk lidelse som gjør det vanskelig for deg å tjenestegjøre i Heimevernet overhode MÅ du fremsende dokumentasjon til distriktet for snarlig vurdering i legenemnd. Ønsker du mer informasjon kan du kontakte personellmedarbeider ved ditt lokale Heimevernsdistrikt Hva gjør jeg dersom jeg skal flytte? Dersom du flytter lokalt melder du adresseforandring til folkeregisteret. Ved flytting i Norge skal normalt alt utstyr medbringes til nytt Heimevernsdistrikt. Utlandet Skal du flytte utenlands må du søke om utenrikspermisjon. Distriktet vil da sørge for at du ikke blir heftet med innkallinger i denne tiden. Du MÅ også levere inn alt mobiliseringsmateriell før avreise Hva gjør jeg dersom jeg skal begynne å jobbe/studere i utlandet over en lengre tidsperiode, men ikke formelt melde flytting? Send søknad om utenrikspermisjon til distriktet, med dokumentasjon/bekreftelse på studieplass/arbeidskontrakt. Distriktet vil da sørge for at du ikke blir heftet med innkallinger i denne tiden. Du MÅ også levere inn alt mobiliseringsmateriell før avreise. Når får jeg utbetalingene etter trening? Tid for utbetaling vil variere etter saksmengden for økonomikontoret, men du kan vanligvis forvente utbetaling en måned etter aktivitetens slutt.

17 Jeg mottar ikke lønn fra arbeidsgiver når jeg er på rep. Får jeg da mer penger fra Forsvaret? Menige mannskaper (inkl. korporaler) får kompensasjonstillegg hvis de kan dokumentere bortfall av inntekt under tjenesten (dokumenteres av arbeidsgiver, NAV, revisor e.l.). Dette gjelder ikke for befal. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det heller ikke gjelder for menige som ikke har inntekt. Sistnevnte kan derimot være berettiget Særskilt økonomisk hjelp. Hvordan får jeg tak i rette vedkommende/riktig seksjon på distriktet? Finner du ikke svar på dine spørsmål på våre internettsider kan du sende mail, eller ringe ditt Heimevernsdistrikt. Telefonnummer og e-post finner du blant annet på våre kontaktsider. Er du usikker på hvem du skal kontakte, så fremlegg din sak ved kontakt så vil den bli gå til rette vedkommende. Du kan nå oss på e-post eller telefon, kontaktinformasjon til oss finner du på sidene våre. Jeg ønsker ikke lenger å tjenestegjøre i Forsvaret, hva gjør jeg? Ønsker du ikke lenger å tjenestegjøre i forsvaret av spesielle grunner, kan du søke overføring til siviltjeneste. Om du får innvilget overføring til siviltjeneste er reglene slik at din resterende tjeneste må avtjenes sammenhengende. 17

18 18 19 kontaktinfo 18

19 19

20 20 20

Fremtidens Heimevern

Fremtidens Heimevern Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 7. februar 2005 1 ved Generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold Generalinspektør for Heimevernet Fremtidens Heimevern Heimevernet har siden 1993 tilpasset den operative

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 6. november 2006

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 6. november 2006 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 6. november 2006 1 ved Generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold Generalinspektør for Heimevernet Foto: Stig Morten Karlsen Oslo Militære Samfund Status og utfordringer

Detaljer

INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN

INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN INFORMASJON OM TJENESTE I POLITIRESERVEN Politireserven er en del av den sivile beredskapen i Norge i tilfelle krise eller krig. Politireserven ble opprettet ved lov av 21. november 1952 og skal være en

Detaljer

INFORMASJON TIL AVTALEN OM TJENESTEGJØRING I HEIMEVERNETS INNSATSSTYRKER

INFORMASJON TIL AVTALEN OM TJENESTEGJØRING I HEIMEVERNETS INNSATSSTYRKER 1 INFORMASJON TIL AVTALEN OM TJENESTEGJØRING I HEIMEVERNETS INNSATSSTYRKER EA/CD 2 INFORMASJON TIL AVTALEN OM TJENESTEGJØRING I HEIMEVERNETS INNSATSSTYRKER 1 INNLEDNING...3 1.1 GENERELT...3 1.2 FORHOLD

Detaljer

Opplandske heimevernsdistrikt 05

Opplandske heimevernsdistrikt 05 Opplandske heimevernsdistrikt 05 Orientering til Fylkesberedskapsrådet Oppland 3 mai 2012 1 Agenda - Heimevernets organisasjon og oppgaver - Opplandske heimevernsdistrikt 05 - Sivil - militært samarbeid

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innledning 2014 er et år av stor historisk betydning i norsk sammenheng. For 200 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, og med den ble prinsippet om verneplikt fastsatt.

Detaljer

J ID. \ s. ID j, Ordføreren ~ \ Y5 -Oq. OlDi~ksbeh6J.1: ~J~~1ü JCX)Jl\J..L BEVILGNINGER TIL HEIMEVERNET. FREMTIDIGE BUDSJETTER.

J ID. \ s. ID j, Ordføreren ~ \ Y5 -Oq. OlDi~ksbeh6J.1: ~J~~1ü JCX)Jl\J..L BEVILGNINGER TIL HEIMEVERNET. FREMTIDIGE BUDSJETTER. ~ Fauske kommune OlDi~ksbeh6J.1: \ Y5 -Oq Ordføreren ~ kommune Klassering,.-----Bodø den 2009-05-07 J ID. \ s. ID j, ~J~~1ü JCX)Jl\J..L BEVILGNINGER TIL HEIMEVERNET. FREMTIDIGE BUDSJETTER. På vegne av

Detaljer

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Alt i alt, hvor godt eller dårlig inntrykk har du av det norske Forsvaret?

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

Vernepliktundersøkelsen 2014. Knut Egil Veien/ Forsvarets mediesenter

Vernepliktundersøkelsen 2014. Knut Egil Veien/ Forsvarets mediesenter Vernepliktundersøkelsen 2014 Knut Egil Veien/ Forsvarets mediesenter Beskrivelse: Utvalg og metode Vernepliktundersøkelsen gjennomføres på vernepliktig personell i førstegangstjenesten. Soldatene skal

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av kommunestyret 19.06.07, med virkning fra 01.10.07 Revidert etter vedtak i kommunestyret 18.09.07, 06.09.11 og 31.01.12. Redigert mht satser for godtgjørelse

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV r REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE VED KOMMUNALE OMBUDS- OG TILLITSVERV Oppdatert 20.10.2011 Ansvarlig: Formannskapssekretær Rigmor Leknes. Reglement for godtgjørelse ved kommunale ombuds og tillitsverv ble

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

HEIMEVERNET I OMSTILLING

HEIMEVERNET I OMSTILLING Foredrag i Oslo Militære Samfund 21. oktober 2002 ved Generalinspektør for Heimevernet Generalmajor Odd Frøise Tangen HEIMEVERNET I OMSTILLING Stortingsbehandling av prop 45 (2000-01) 13-14 juni 01 og

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 19.06.07, med virkning fra 01.10.07 Revidert etter vedtak i kommunestyret 18.09.07, 06.09.11 og 31.01.12. Redigert mht satser for godtgjørelse fra 01.01.14

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

samt ANDRE GODTGJØRELSER

samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Alle som aksepterer Alta Dykkerklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Lov for Alta Dykkerklubb (ADK), stiftet 1977 Vedtatt den 29. januar 1992, med senere endringer senest av årsmøtet 9. februar 2007 Godkjent av Finnmark Idrettskrets 9. mars 2007 1 Formål Alta dykkerklubbs

Detaljer

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Godtgjørelsesreglement for folkevalgte i Drammen kommune Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/9244-4 DRAMMEN 30.10.2015 Reglementet ble vedtatt av bystyret 20.10.15 Bystyresak 127/15 1.

Detaljer

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven)

Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret (forsvarsloven) Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser... 4 1 Formål... 4 2 Hva og hvem loven gjelder... 4 3 Definisjoner... 4 4 Tjeneste for personer under

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig:

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig: Innenfor rammen på 12 (14) dager pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 7 d), kan etatsjef/bedriftsdirektør/administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon

Detaljer

Forsvarets Sanitet. Forsvarets Felles Sanitetsstyrker

Forsvarets Sanitet. Forsvarets Felles Sanitetsstyrker Forsvarets Sanitet Forsvarets Felles Sanitetsstyrker Forsvarets Felles Sanitetsstyrker (FFSS) FFSS har som hovedoppgave å levere operative sanitetskapasiteter til støtte for hele Forsvarets organisasjon

Detaljer

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte

Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte TROMSØ KOMMUNE Dok.id Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: Revidert Kjell-Robert Pedersen 28..august 2013 Tromsø kommunestyre

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m.

Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m. Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 140-2012 Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper

Detaljer

09/664-37-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM CØLIAKERE OG FØRSTEGANGSTJENESTE

09/664-37-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM CØLIAKERE OG FØRSTEGANGSTJENESTE Norsk cøliakiforenings ungdom v/nestleder Vegard Jensrud Postboks 4725 Nydalen 0421 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/664-37-AKL 11.02.2011 UTTALELSE I KLAGESAK OM CØLIAKERE OG FØRSTEGANGSTJENESTE Likestillings-

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING 1. Formål VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING Vedtatt på landsmøte 1991. Senere endret ved Landsmøtevedtak 16.10.93, 01.11.97, 24.10.98, 06.11.99, 21.10.00, 20.10.01, 16.10.2004, 04.11.2006,

Detaljer

Årlig informasjon 2013. Leteaksjon Knaben 2012. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt.

Årlig informasjon 2013. Leteaksjon Knaben 2012. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt. Årlig informasjon 2013 Leteaksjon Knaben 2012 Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt. HILSEN FRA DISTRIKTSSJEFEN Takk for sist alle sammen! La meg først få ønske alle nyankomne til distriktet

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret

Bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret Bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret Innhold 1 Intensjon... 2 1.1 Tidligere bestemmelser... 2 2 Brukerkategorier... 2 2.1.1 Kategori 1 - Rett til kvarter eller økonomisk kompensasjon... 2 2.1.2

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov.

(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov. 23 KAPITTEL 6: TRAVLAG 6-1 Formål (1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lov. (2) Travlagene skal være medlemmenes organisasjonsledd og skal

Detaljer

Årlig informasjon 2015. FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt

Årlig informasjon 2015. FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014. Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt Årlig informasjon 2015 FIG-Kristiansand vinner av lagskonkurransen 2014 Til alle mannskaper i Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt HILSEN FRA DISTRIKTSSJEFEN Takk for sist alle sammen! La meg først få ønske

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte Sist endret i bystyrets møte 21.11.2012 Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2015 1 - Reglementets omfang 1. Dette reglementet gjelder kommunale

Detaljer

Forsvarets mediesenter

Forsvarets mediesenter Forsvarets Innbyggerundersøkelse 2013 Laget for: Forsvarets mediesenter Juni 2013 Christian Krohgsgate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Kristin Rogge Pran kristin.pran@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012

Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved omstillingen i Forsvaret for perioden 2009-2012 Sjef Personell, økonomi- og styringsstaben fastsetter Bestemmelser for bruk av særskilte virkemidler ved

Detaljer

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse

Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Skogbrann og skogbrannvern tema Skogbrann ledelse Ansvar, stab, ressurser, taktikk Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Skogbrann - ansvar Kommunen har ansvaret for slokkingen Kommunen skal inngå

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Kurs Helserådgiver / Medical Trainer

Kurs Helserådgiver / Medical Trainer Kurs Helserådgiver / Medical Trainer Dato: 4 til Februar 25 April 2016 Tilbake i arbeid - 4 ukers kurs Tiltaket passer for arbeidsledige, langtidssykemeldte, og personer på arbeidsavklaring og uføre. Oppløftende

Detaljer

Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer. Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12

Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer. Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12 Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12 Innhold 1. Historikk 2. Værnes Garnison og HV 12 i dag 3. Muligheter 4. Utfordringer Historikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE

Oslo, 23. februar 2012. Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER HJELPEKORPSENES PÅSKETJENESTE HJELPEKORPSENE D-RÅDENE DISTRIKTSSENTRALENE Til Landsråd for hjelpekorps m/ varamedlemmer Alle Røde Kors Distriktskontor Alle Røde Kors Hjelpekorps D-råd Alle Røde Kors Hjelpekorps Medieseksjonen HK Oslo, 23. februar 2012 Innhold: PÅSKEN 2012 INTERNETTSIDER

Detaljer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer HMS I 1986 ble deler av arbeidsmiljøloven gjort gjeldende for besetningsmedlemmer

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2015 For valgperioden 2016-2019 Godtgjørelse justert pr. 1.1.2016. Justeres på nytt

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE 1. INNLEDNING Kommuneloven av 25. september 1992 gir folkevalgte generell rett til godtgjørelse for sitt arbeid ( 42), samt dekning

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015

Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019. Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 Reglement arbeidsvilkår for folkevalgte for kommunestyreperioden 2015-2019 Vedtatt av kommunestyret 27.08.2015 1 Målsetting Politikerne er valgt av innbyggerne til å styre kommunen. Målet vårt er å ha

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS v/mari-ann Folkedal og Mona T. Kirkestuen Februar 2016 Helfo Helfo er underlagt Helsedirektoratet og har ansvaret

Detaljer

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO utland Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS 2015 Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet HELFO forvalter årlig

Detaljer

Fredsregulativet del I. Regulativ for tillegg mv for utskrevne mannskaper, lærlinger, lotter og repetisjonspersonell

Fredsregulativet del I. Regulativ for tillegg mv for utskrevne mannskaper, lærlinger, lotter og repetisjonspersonell Fredsregulativet del I. Regulativ for tillegg mv for utskrevne mannskaper, lærlinger, lotter og repetisjonspersonell Sjef Forsvarets personelltjenester fastsetter Fredsregulativet del I. Regulativ for

Detaljer

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom 8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom Nina Grytten Torkildsen, Inghild Follestad og Liv Doksrød En kort oppsummering av de meste relevante støtteordningene fra NAV (Hovedregler) følger

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte. Vedtatt i Ringebu kommunestyre 26. november 2015 sak 121/15

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte. Vedtatt i Ringebu kommunestyre 26. november 2015 sak 121/15 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt i Ringebu kommunestyre 26. november 2015 sak 121/15 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE Gjeldende fra 17.11.2015 1. ORDFØRER Ringebu kommune skal

Detaljer

Vår saksbehandler: Trond Åsheim Vår dato: 09.08.2013 Vår referanse: 037-13/8.0

Vår saksbehandler: Trond Åsheim Vår dato: 09.08.2013 Vår referanse: 037-13/8.0 Vår saksbehandler: Trond Åsheim Vår dato: 09.08.2013 Vår referanse: 037-13/8.0 Justis- og beredskapsdepartementet Rednings og beredskapsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Høring NOU 2013:5 Når det

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Sak 7. Lover for Røde Kors

Sak 7. Lover for Røde Kors Sak 7. Lover for Røde Kors Redaksjonskomiteens forslag 6. Røde Kors deltar i humanitær og sosial virksomhet ved bl.a.: å yte hjelp til ofre for væpnede konflikter, naturkatastrofer og ulykker nasjonalt

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Når det virkelig gjelder. Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Alfred Bjørlo, ordførar i Eid kommune og Utvalsmedlem Mandat 1. Gjennomgå organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

TEKNISK LEDERUTDANNING VED HÆRENS BEFALSSKOLE PÅ SESSVOLLMOEN

TEKNISK LEDERUTDANNING VED HÆRENS BEFALSSKOLE PÅ SESSVOLLMOEN TEKNISK LEDERUTDANNING VED HÆRENS BEFALSSKOLE PÅ SESSVOLLMOEN Teknikeren bidrar til å opprettholde stridsutholdenhet, og gir forutsigbarhet til Hærens kampavdelinger. Hæren er ryggraden i Forsvaret, og

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

Vedlegg 2. VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert 09.04.2015. Gjeldende fra 09.04.2015

Vedlegg 2. VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert 09.04.2015. Gjeldende fra 09.04.2015 Vedlegg 2 VILKÅR FOR SEKONDERTE MED MEDFØLGENDE FAMILIE Revidert 09.04.2015 Gjeldende fra 09.04.2015 1. FORUTSETNINGER FOR OG DEFINISJON AV MEDFØLGENDE FAMILIE Samboer, registrert partner og ektefelle

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

SØKNAD OM TJENESTE I POLITIRESERVEN INFORMASJON OM REKRUTTERING TIL POLITIRESERVEN

SØKNAD OM TJENESTE I POLITIRESERVEN INFORMASJON OM REKRUTTERING TIL POLITIRESERVEN Politireserven SØKNAD OM TJENESTE I POLITIRESERVEN INFORMASJON OM REKRUTTERING TIL POLITIRESERVEN Politireserven er en del av den sivile beredskapen i Norge i tilfelle krise eller krig. Politireserven

Detaljer