Sparebanken Pluss Årsrapport 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sparebanken Pluss Årsrapport 2011"

Transkript

1 Sparebanken Pluss Årsrapport 2011

2 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Revisors beretning Kontrollkomiteens melding 61 Tillitsvalgte i Sparebanken Pluss 62 Personmarked 64 Næringslivsmarked 67 Sparebanken Pluss, Vennesla 68 Organisasjonskart Kontaktinformasjon Sparebanken Pluss 69 Gavevirksomhet 71 Sponsorvirksomhet

3 NYE MULIGHETER 2011 er forbi, og 2012 ligger her med sine håp, drømmer, muligheter og usikkerhet. Hva bringer året? For det året vi har bak oss inneholdt i hvert fall mange overraskelser med store konsekvenser, som den japanske tsunamien og katastrofen på atomkraftverket, den arabiske våren med voldsomme regimeendringer, samt statsgjeldskrisen i Europa, for å nevne noen verdensbegivenheter. I nasjonal sammenheng hadde vi tragedien på Utøya og nye, store oljefunn i Nordsjøen som ytterpunkter på skalaen. Av det litt mer kuriøse slaget inngår også den norske smørkrisen med sin rasjonering, samt Starts fotball-nedrykk. de fl este av disse elementene var vanskelige eller umulige å tenke seg ved inngangen til Andre representerte mer risiko som vi håpte å unngå, men som likevel kom, og som i etterpåklokskap kanskje heller ikke var mulig å unngå. Som statsgjeldkrisen. Noen hadde nok advart om at statsgjeldskrisen var den forhåndsgitte og uunngåelige katastrofe. det kunne bare ikke gå. Ja, det måtte gå galt. Land som har vært styrt etter prinsippet går-det-så-går-det, måtte en dag stoppe opp for realitetene. Liten omstillingsvilje og evne, lav pensjonsalder, elendig skattesystem og moral, svake politiske prosesser og styring, streiker og lav arbeidsvilje har preget landene. Med fast eurokurs mot Tyskland og ditto rentenivå, var det en umulig oppgave å få dette til å henge sammen. Hellas var det første landet som gikk konkurs. Flere kan komme. Italia ble i første omgang reddet av at Berlusconi ble erstattet av mer seriøse statsledere. Hvorfor advarte ikke økonomene oss om at euroen ikke var levedyktig i slike tider, spør politikerne. Feil spørsmål, sier økonomene; dere ble advart, men dere ville ikke høre på oss. Euroen var først og fremst et politisk prosjekt, ikke et økonomisk. Uten mer pisk og styringsmulighet overfor useriøse land og regimer måtte det gå galt. Helt typisk er det derfor at Tyskland, tross voldsomme kostnader med samlingen av øst og vest, har vist moderasjon og klokskap i koblingen til fi nanskrisen, og i dag er det land som fremstår som redningsmann for Europa. Tilsynet har derfor igangsatt tiltak for å begrense tilgangen på lån til bolig dersom ikke boligen samtidig fi nansieres med en god porsjon egenkapital. Vi forstår tilsynets bekymring, uten helt å dele premissene for den. For med fortsatt gode utsikter til høy økonomisk aktivitet i Norge, lav arbeidsledighet, høy reallønnsvekst normalt i kombinasjon med to inntekter i familien, og samtidig lav, langsiktig lånerente, er det vanskelig å se at boligprisene vil falle dramatisk. Vi har imidlertid forståelse for tilsynets bekymring som en føre var handling. Ulempen med dette er at det vil vanskeliggjøre ungdommens inngang til egen bolig. den lange tradisjon Norge har hatt her, kan med en endring av forutsetningene, få utilsiktede konsekvenser. I fjor skrev vi i denne spalte om Rett vest! bankens etablering av nye kontorer i Flekkefjord og Kvinesdal. Som for de andre kontorene vi har opprettet siden 2005; Arendal, grimstad, Lillesand og Søgne, har vi bare en selvbebreidelse for etableringen i vest; vi skulle ha gjort det tidligere. For kontorene har fått en fl ott start med mange nye kunder, godt volum på utlån og innskudd, og fl inke, lokale ansatte som kjenner markedet og er engasjerte i lokalmiljøet. det heter Banken for Sørlandet. det er nettopp det vi vil og skal være. det er denne landsdelen banken kjenner og ønsker å bidra i, til vekst og utvikling for hele befolkningen og landsdelen i seg selv. Vi tror at en velfungerende regionbank er en av de viktige drivere i utviklingen av en slik landsdel. det vil vi også fortsette å være. Ferdigstillelsen i 2011 av teater- og konserthuset Kilden er et typisk prosjekt banken har vært engasjert i for realisering. Allerede på idéstadiet støttet banken dette som bidrag til vekst og utvikling i regionen. Vi tror sterkt på at kultur er en av kjernefaktorene for utvikling av en landsdel. At Kilden nå står der som symbolet på en sterk, regional fremtidsvilje, og med et innhold og program som innbyr til entusiasme for nesten alle mulige kulturinteresser, blir en slik driver. det er nettopp det banken ønsker å være for mennesker og region; en Kilde(n) for vekst og utvikling i og av landsdelen. det brenner vi for. Vi tror at også løsningene ligger her. Europa har evnen gjennom Tyskland, og den politiske viljen gjennom unionen, til å rette opp de skakkjørte økonomiene. Men det kommer til å koste mye slit og forsakelse for menneskene i disse landene, og trolig ta mange år å få økonomiene i Europa som helhet på fote. Men det kommer på plass, tror vi. Norge, i dette halv-kaoset, lever derimot på den grønne gren. Og skal vi være ærlige; mye dyktighet gjennom klokskap og rimelig nøkternhet, men også mye fl aks. Oljerikdommen har gitt Norge alle de muligheter for økonomisk styring som andre land så sårt hadde trengt. Klokskapen har uansett hatt som innhold vilje til omstilling og produktivitetsutvikling som har vært utmerkede virkemidler i denne krisetiden. Mens Europa og til dels resten av verden sliter med fallende boligpriser og negativ psykologi, drives boligprisene i Norge fortsatt oppover. Finanstilsynet har i fl ere år advart mot dette, og frykter at Norge er på vei inn i en boble som i neste omgang vil sprekke. Stein A. Hannevik Adm. direktør 1

4 HOVEDTREKK 2011 GOD INNTJENING Turbulente fi nansmarkeder til tross; inntjeningen fra den underliggende bankdrift er meget god. LAV KOSTNADSPROSENT Kostnader målt i prosent av bankens inntekter utgjorde 43,9 prosent i det er lavest av landets regionbanker. FORTSATT LAVT MISLIGHOLD Brutto mislighold over 90 dager var ved årsskiftet 0,53 prosent for morbank og 0,38 prosent for konsernet. Selv om nivået har økt noe i 2011, er tallet fortsatt meget lavt. LAVE UTLÅNSTAP Netto tap på utlån og garantier utgjorde 20 mill. kroner for dette utgjør 0,06 prosent av brutto utlån ved årsskiftet. FORVALTNINGSKAPITALEN PASSERTE 40 MILLIARDER KRONER Forvaltningskapitalen passerte 40 milliarder kroner i løp av siste kvartal Økningen i 2011 var 9,8 prosent. ETABLERINGER I januar 2011 åpnet banken nytt kontor i Kvinesdal. Siden 2004 har banken åpnet 6 nye kontorer i henholdsvis Arendal, grimstad, Lillesand, Søgne, Kvinesdal og Flekkefjord. PLUSS BOLIGKREDITT Heleid datterselskap gir gunstig fi nansiering og lave driftskostnader NØKKELTALL IFRS IFRS IFRS IFRS Utlånsvekst (brutto utlån) (%) 8,6 11,9 7,4 16,0 16,6 Herav: Personmarked 11,7 12,3 6,6 12,1 13,8 Næringslivsmarked 8,5 12,1 9,2 21,2 21,8 Organisasjonsmarked -12,8 8,7 Innskuddsvekst (%) 2,2 5,6 9,5-3,6 17,7 Innskuddsdekning (%) (morbank) 1 64,8 70,7 63,4 51,1 61,2 Forvaltningskapitalvekst (%) 9,8 4,8 15,4 17,5 19,2 Forvaltningskapital (mill. kroner) gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kroner) Kostnader i prosent av inntekter (%) 2 43,9 34,2 34,0 42,6 39,7 Tap på utlån i prosent av brutto utlån (%) 0,06 0,08 0,09 0,18-0,01 Egenkapitalrentabilitet etter skatt (%) 3 7,8 11,3 12,8 7,9 12,0 Børskurs ved utgangen av året (kroner) Resultat/utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) (morbank) 4 11,5 15,6 17,3 11,4 17,0 Kurs/fortjenesteforhold (P/E) (morbank) 5 12,3 11,6 10,0 11,7 13,1 Kontantutbytte pr. egenkapitalbevis (kroner) 6,5 8,5 8,5 12,0 17,0 Bokført egenkapital pr. egenkapitalbevis (kroner) Kurs/bokført egenkapital pr. egenkapitalbevis (P/BV) 7 0,9 1,2 1,2 1,0 1,6 Egenkapitalbeviskapital i prosent av EK pr ,8 8,1 8,5 9,0 9,7 Kapitaldekning (%) 8 14,3 14,7 14,2 13,5 14,9 Kjernekapitaldekning (%) 9 12,5 12,8 12,2 11,4 12,5 Kjernekapitaldekning (morbank) (%) 9 14,3 15,2 13,4 11,4 12,5 Antall ekspedisjonssteder Antall årsverk defi nisjoner: 1 Innskudd fra kunder / netto utlån til kunder. 2 Sum andre driftskostnader / netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og sum andre inntekter. 3 Resultat etter skatt / gjennomsnittlig egenkapital. 4 Egenkapitalbeviseiernes andel av driftsresultat etter skatt / gjennomsnittlig antall utestående egenkapitalbevis. 5 Børskurs ved utgangen av året/fortjeneste pr. egenkapitalbevis. 6 Bokført verdi av egenkapitalbeviskapital, overkursfond og utjevningsfond / utestående egenkapitalbevis. 7 Børskurs ved utgangen av året/ bokført verdi av egenkapitalbeviskapital, overkursfond og utjevningsfond. 8 Total ansvarlig kapital / risikovektet balanse. 9 Kjernekapital / risikovektet balanse.

5 HOVEDTALL IFRS IFRS IFRS IFRS mill. kr. % mill. kr. % mill. kr. % mill. kr. % mill. kr. % FRA RESULTATREGNSKAP: Netto renteinntekter 479 1, , , , ,64 Sum andre driftsinntekter 58 0, , , , ,43 Sum driftskostnader 236 0, , , , ,82 Driftsresultat før tap 301 0, , , , ,24 Tap på utlån, garantier m.v. 20 0, , , , ,01 Driftsresultat 281 0, , , , ,25 Skatt på ordinært resultat 86 0, , , , ,37 Resultat for regnskapsåret 195 0, , , , ,88 FRA BALANSE: (pr ) Brutto utlån til kunder Innskudd fra kunder Egenkapital Forvaltningskapital KVARTALSVIS RESULTAT 2011/2010 MILLIONER KRONER 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Utbytte o.a. innt. av verdipapirer Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst av valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Driftsresultat Skatt på ordinært resultat Resultat for perioden Andre inntekter og kostnader Resultat for perioden Estimatavvik for pensjoner Totalresultat KVARTALSVIS RESULTAT I % AV GJ.SNITTLIG FORVALTNINGSKAPITAL 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Netto renteinntekter 1,25 1,28 1,11 1,25 1,26 1,18 1,22 1,30 Sum andre driftsinntekter -0,12 0,04 0,39 0,31 0,36 0,42 0,21 0,36 Sum driftskostnader 0,60 0,56 0,59 0,66 0,59 0,57 0,61 0,40 Driftsresultat før tap 0,53 0,76 0,91 0,89 1,04 1,04 0,83 1,26 Tap på utlån, garantier m.v. 0,13 0,01 0,03 0,02 0,08 0,10 0,02 0,07 Driftsresultat 0,40 0,75 0,88 0,87 0,95 0,93 0,81 1,18 3

6 ÅRSBERETNING 2011 FOR SPAREBANKEN PLUSS 4 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2011 den globale veksten i 2011 ble sterkt påvirket av fallet i den økonomiske aktiviteten som inntraff i 2. halvår. Veksttakten falt både i USA og Europa, men samtidig viste verdiskapingen i fremvoksende økonomier positive tendenser. global økonomisk vekst var vel 3 prosent i Industrilandene ble utsatt for flere uventede hendelser i Politisk uro og folkeopprør i den arabiske del av verden bidro til høyere oljepris. Jordskjelvet i Japan førte til at økonomien ble påvirket over lang tid, og ringvirkningen på industrilandenes økonomiske vekst ble større enn antatt. Høsten 2011 ble gjeldskrisen i Europa uventet dramatisk da krisen smittet over på flere større og økonomisk viktige land. Statslånene for flere land i Europa steg til nivåer som ikke er bærekraftige. Samtidig ble de europeiske bankenes stilling forverret. Usikkerheten om bankenes stilling og forventede tap bidro til tilnærmet stengte fundingmarkeder. Fjoråret ble derfor preget av stadig nye finansielle tiltakspakker for å forhindre sammenbrudd i Eurosonen. I første omgang var det Hellas som havnet i problemer. Nye rekorder for statsrentene og en forverring av underskuddet på statsbudsjettet, bidro til å tydeliggjøre at situasjonen var ustabil. dette resulterte i en redningspakke som inneholdt en forventning om at privat sektor måtte akseptere tap på sine beholdninger av greske statsobligasjoner. Inn i starten av 2012 er fortsatt ikke grunnlaget for en endelig løsning på plass. Også Italia havnet i søkelyset i En kombinasjon av høy statsgjeld og behov for reformer i økonomien førte til slutt til at den italienske regjeringen måtte gå av. I ettertid har Spania, Ungarn, Portugal og til dels Frankrike måttet svare for sin økonomiske situasjon i forhold til sine långivere. Utover banksektoren var aktiviteten i Norge lite påvirket av hendelsene i Europa. Veksten i norsk økonomi var god i Lav arbeidsledighet på vel 3 prosent, kombinert med høy lønnsvekst og lave renter bidro til at husholdningenes disponible inntekter økte. Privat forbruk var likevel avdempet i det så ut til at husholdningene i økende grad ønsket å øke sin sparerate fremfor å løfte forbruket ytterligere. Aktiviteten i boligmarkedet var på den annen side høy med markert stigning i boligprisene. Som følge av lavt rentenivå, god inntektsvekst blant husholdningene og høy befolkningsvekst har etterspørselen etter boliger vært raskt økende de siste årene. Samtidig var boligbyggingen lav også i I bedriftene var det god vekst i Petroleumsinvesteringene steg betydelig og bidro til veksten i fastlandsøkonomien. Samtidig gav kunngjøringen av nye store oljefunn fornyet optimisme for fremtiden innenfor sektoren. Innenfor eksportrettede næringer var imidlertid aktiviteten fallende i Husholdningenes gjeldsvekst var over 7 prosent i 2011, og gjeldsbelastningen er økende. gjeldsveksten i foretakene avtok som følge av konjunkturtilbakegangen etter finanskrisen. I løpet av 2010 og 2011 tok likevel gjeldsveksten i foretakene seg opp igjen til et nivå på 4-5 prosent siste år. Konsumprisveksten var lav gjennom hele Lav prisvekst internasjonalt kombinert med en sterk krone, samt en relativ svak prisutvikling på innenlandsk produserte varer og tjenester bidro til at veksten i konsumprisindeksen korrigert for avgifts- og energiprisendringer, svingte mellom 0,8 til 1,6 prosent i løpet av året. Norges Bank førte en ekspansiv pengepolitikk etter finanskrisen, og i juni 2009 var Norges Banks styringsrente helt nede på 1,25 prosent. Frem mot mai 2011 ble styringsrenten i Norge gradvis hevet igjen i takt med positive økonomiske utviklingstrekk. Rentekutt fra den europeiske sentralbanken og uroen internasjonalt bidro imidlertid til at den annonserte videre innstrammingen i pengepolitikken i Norge ikke kunne gjennomføres. I desember 2011 valgte Norges Bank å senke signalrenten med 0,5 prosentpoeng fra 2,25 prosent til 1,75 prosent. Utsiktene til lav vekst internasjonalt og reduksjon i signalrenten i flere land har bidratt til et markert fall også i lange renter i års swaprente var 3,5 prosent i desember Aksjemarkedene har vært preget av svakere vekstutsikter og økt usikkerhet, og aksjeprisene falt gjennom Verdien av Oslo Børs hovedindeks ble redusert med 12,5 prosent. VIRKSOMHETSOMRÅDE OG MARKED Sparebanken Pluss er leverandør av tjenester innenfor finansiering, sparing og plassering, forsikring og betalingsformidling. I bankens visjon sies det blant annet følende: Banken skal bidra til vekst og utvikling i landsdelen. derfor skal Sparebanken Pluss være Banken for Sørlandet ; en ledende, solid og selvstendig bank med Sørlandet som sitt hovedmarked. Banken har hovedkontor i Kristiansand og har totalt 15 kontorer, 11 i Vest-Agder og 4 i Aust-Agder. de siste syv årene har banken åpnet seks nye kontorer, - henholdsvis i Arendal, grimstad, Lillesand, Søgne, Kvinesdal og Flekkefjord. Banken har planer om ytterligere etableringer i sitt kjerneområde. de nye kontorene har tilført et stort antall nye kunder og har vært viktige for bankens totale vekst de senere år. 5,5 milliarder kroner, eller 16,5 prosent av bankens totale utlån, kan henføres til de nye kontorene. Bankens kontor i Høvåg ble avviklet i 2011 og virksomheten lagt til kontoret i Lillesand. Sparebanken Pluss har tre kontorer i Kristiansand og er den eneste banken med flere enn ett kontor i byen. Konkurransen i bankmarkedet på Sørlandet er meget sterk. dette gjelder både i person- og bedriftsmarkedet. Flere av de store norske og nordiske bankene har vært til stede i flere år. I tillegg er det på Sørlandet fortsatt en rekke mindre lokale sparebanker. Tre av disse har etablert seg med

7 avdelingskontor i Kristiansand. I Kristiansand er det i alt etablert 14 banker. Bankens totale utlån på 33 milliarder kroner fordeler seg med 62 prosent på personmarkedet og 38 prosent på bedrifts- og organisasjonsmarkedet. Av utlånene til personkunder er nesten 50 prosent overført til Pluss Boligkreditt AS, - bankens heleide boligkredittselskap. Totalt økte utlånene i 2011 med 8,6 prosent. Dette fordeler seg med h.h.v. 3,8 prosent på bedrifts- og organisasjonsmarkedet og 11,7 prosent på personmarkedet. Utlånene, både absolutt og relativt, har i 2011 økt mest i bankens hovedmarked, - Agderfylkene. Andelen utlån utenfor bankens hovedmarked utgjør 18 prosent av totalvolumet. Størsteparten av dette volumet kan knyttes til bankens avtale med de kristne organisasjonene Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap (KNIF). Ellers dreier det seg i hovedsak om utflyttede sørlendinger. Størsteparten av disse kundene holder til i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Ordinære innskudd fra person- og bedriftsmarkedet var klart høyere i 2011 enn de foregående år. Totalt var veksten 9 prosent og den var fordelt nokså likt på de to markedene. Banken vil i 1. kvartal 2012 etablere et eget innskuddssenter ved hovedkontoret samt ansette egne innskuddsansvarlige ute i kontorene. Økt fokus på innskudd forventes å gi ytterligere innskuddsøkning og bedring av innskuddsdekningen i banken. Banken har avtale med Tennant Forsikring om leveranse av skade- og personforsikringer. Tennant er en del av Gjensidige Forsikring. I 2011 undertegnet Sparebanken Pluss avtale med Skagen Fondene om salg av deres fond Skagen Global, Skagen Vekst og Skagen Kon-Tiki. Fra tidligere har banken tilsvarende avtaler med DnB Kapitalforvalting og Odin. Siden 2007 har Sørlandet Boligbyggelag og Sparebanken Pluss samarbeidet om eiendomsmegling. I 2011 ble virksomheten utvidet betydelig ved at Plussmegleren AS ble etablert. Aksjonærer i det nye selskapet er Sørlandet Boligbyggelag og Sparebanken Pluss med 25 prosent hver og fem av meglerne med 10 prosent hver. Plussmegleren har to kontorer, - henholdsvis i Kristiansand og Vennesla. Det vurderes etableringer andre steder på Sørlandet. DRIFTSRESULTATET et hadde i 2011 et driftsresultat etter tap på 281 mill. kroner, mot 352 mill. kroner i Resultatet tilsvarte 0,73 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,96 prosent året før. ets rentenetto utgjorde 479 mill. kroner. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde rentenettoen 1,24 prosent, mot 1,23 i Andre driftsinntekter utgjorde 58 mill. kroner. Sett i forhold til 2010 er dette en nedgang på 64 mill. kroner. Nedgangen er primært knyttet til nedskrivninger på obligasjoner, blant annet som følge av internasjonal spread-utgang. Posten Netto verdiendring og gevinst på valuta og verdipapirer viser for 2011 en kostnad på 31 mill. kroner mens det i 2010 var en inntekt på 33 mill. kroner, herav ekstraordinær inntektsføring på aksjer i Nordito AS / Nets AS med ca. 20 mill. kroner. Sum driftskostnader utgjorde 236 mill. kroner og har økt med 40 mill. kroner i forhold til Dette har blant annet sammenheng med at det i 2010 ble inntektsført 20 mill. kroner som følge av endrede regler for AFP. Kostnadene i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 0,61 prosent mot 0,54 året før. Kostnadene med rating av banken og OMF er belastet i 1. kvartal Kostnader i prosent av inntekter var ved utgangen av ,9 prosent. TAP PÅ UTLÅN OG MISLIGHOLD Banken hadde for 2011 en brutto tapskostnad på utlån og garantier på 23 mill. kroner. Inngang på tidligere konstaterte tap utgjorde 3 mill. kroner slik at banken dermed har en netto tapskostnad i 2011 på 20 mill. kroner. Bankens nedskrivninger på grupper av utlån utgjorde ved årsslutt 92 mill. kroner som er 0,28 prosent av konsernets brutto utlån. Med den sammensetning av utlånsporteføljen som banken har på ulike næringer, og den risiko som ligger i porteføljen, vurderer styret at nedskrivningene har et tilfredsstillende nivå, og er tilstrekkelige til å dekke kredittrisikoen i bankens utlånsportefølje. Gjennom 2011 har det vært en svak økning i brutto mislighold over 30 dager fra 200 mill. kroner til 204 mill. kroner. Andelen av mislighold over 90 dager har økt fra 91 mill. kroner til 126 mill. kroner. Forholdet mellom brutto mislighold over 90 dager og brutto utlån utgjør dermed 0,53 prosent for morbank og 0,38 prosent for konsernet, mens tilsvarende tall for 2010 var henholdsvis 0,43 prosent og 0,30 prosent. Selv om nivået på misligholdte lån over 90 dager har økt noe gjennom 2011, vurderes nivået allikevel som meget lavt. Banken har gjennom mange år hatt meget lave tapskostnader, og dette var også gjeldende under finanskriseperioden i 2008 og For perioden opprettholdes det en målsetting om at bankens totale tapsnivå fortsatt skal ligge under 0,25 prosent av brutto utlån. OVERSKUDD OG DISPONERING Årsoverskuddet, etter beregnet skattekostnad på 86 mill. kroner, utgjorde 195 mill. kroner for konsernet. Resultat etter skatt i 2010 var 256 mill. kroner. For morbanken ble overskuddet for 2011 på 177 mill. kroner. Styret foreslår at årsoverskuddet for Sparebanken Pluss på 177 mill. kroner disponeres som følger: (1 000 kr.) Utbytte kr. 6,50 pr. egenkapitalbevis Overført til utjevningsfond Overført til grunnfondet

8 Under henvisning til lov om årsregnskap m.v. 3-3, bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. et driver ikke forsknings- og utviklingsaktiviteter. FORVALTNINGSKAPITAL Ved utgangen av 2011 var forvaltningskapitalen mill. kroner. Det er en økning i forhold til samme tid i fjor på mill. kroner eller 9,8 prosent. Innskudd/brutto utlån (mill. kroner) ets utlån pr er fordelt med 62,2 prosent på personmarkedet, 30,9 prosent på bedriftsmarkedet og 6,9 prosent på organisasjonsmarkedet. Tilsvarende tall pr var 60,5 prosent, 30,9 prosent og 8,6 prosent. SOLIDITET OG KAPITALDEKNING Sparebanken Pluss er en meget solid bank. Ved utgangen av 2011 hadde konsernet en ansvarlig kapital på mill. kroner, og kapitaldekningsprosenten var på 14,3 prosent for konsernet og 16,3 prosent for banken (eks. Pluss Boligkreditt AS). Kjernekapitaldekningen utgjorde henholdsvis 12,5 prosent for konsernet og 14,3 prosent for banken (eks. Pluss Boligkreditt AS) Innskudd Brutto utlån morbank Brutto utlån Pluss Boligkreditt AS Da EUs kapitaldekningsdirektiv, Basel II, ble implementert i Sparebanken Pluss fra , valgte banken å benytte standardmetoden for kredittrisiko og basismetoden for operasjonell risiko. Banken har imidlertid en løpende prosess i forhold til om man skal søke om en IRBgodkjennelse (Internal Rating-Based). En viktig del av de nye kapitaldekningsreglene er at banken skal foreta en jevnlig vurdering av bankens totalkapitalbehov basert på den risikoprofil samt styring og kontroll av risiko som banken har. (Internal Capital Adequacy Assessment Process ICAAP). Prosessen skal bidra til at banken har en risikostyring og kontroll som gir oversikt over de risikoer som banken er eksponert for, og som sikrer at banken holder ansvarlig kapital som dekker disse risikoene på en tilstrekkelig måte. Ved gjennomføring av denne kapitalvurderingen i 2011 har styret vurdert at Sparebanken Pluss har en størrelse på ansvarlig kapital som betydelig overstiger det behovet som fremkommer under ICAAP. Banken ønsker imidlertid å holde en høy strategisk buffer av ansvarlig kapital for å sikre stor handlefrihet, og betydningen av dette ble tydeliggjort gjennom finanskrisen i 2008/ Sum egenkapital (mill. kroner) INNSKUDD Innskudd fra publikum var ved utgangen av mill. kroner. Veksten fra har vært på 326 mill. kroner eller 2,2 prosent. Den ordinære innskuddsveksten for personmarkedet og bedriftsmarkedet har vært høy med henholdsvis 9,8 prosent og 7,9 prosent, mens valutainnskuddene har blitt redusert. Ved årsskiftet var 64,8 prosent av morbankens utlån finansiert ved kundeinnskudd. På konsernbasis utgjorde tallet 46,1 prosent. Veksten i forvaltningskapitalen søkes finansiert hovedsakelig gjennom innskudd og langsiktig opplåning i det norske og internasjonale penge- og kapitalmarkedet. UTLÅN ets brutto utlån pr var mill. kroner. Utlånsøkningen i 2011 var mill. kroner eller 8,6 prosent. Til sammenligning var utlånsveksten i 2010 på 11,9 prosent Eierandelskapital Opptjent egenkapital

9 PLUSS BOLIGKREDITT AS Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapet har konsesjon som kredittforetak med mulighet til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Hovedformålet med kredittforetaket er å sikre banken stabil og langsiktig finansiering til konkurransedyktige vilkår, og opprettelsen av Pluss Boligkreditt AS er en del av Sparebanken Pluss sin langsiktige strategi, hvor kredittforetakets hovedmålsetting vil være å utstede obligasjoner med fortrinnsrett mot nasjonale og internasjonale investorer. Gjennom etableringen av kredittforetaket har banken også vært i posisjon til å delta i myndighetenes bytteordning der OMF kan byttes i statspapirer. Ved utgangen av 2011 er det overført en boliglånsportefølje på mill. kroner fra banken til Pluss Boligkreditt AS, og kredittforetaket har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett på mill. kroner. Store deler av denne beholdningen er byttet i statskasseveksler. EGENKAPITALBEVIS Oversikten over de 20 største egenkapitalbeviseierne pr framgår av note nr. 26. Resultat pr. egenkapitalbevis (morbank) ble kr. 11,53 mot kr på samme tid i fjor. For konsernet var tallene henholdsvis kr. 12,67 og kr. 17,46. Styret vil foreslå overfor bankens forstanderskap å utdele et utbytte for 2011 på kr. 6,50 pr. egenkapitalbevis. RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL Risiko er et grunnleggende trekk ved å drive bankvirksomhet, og risikostyring og -kontroll er et sentralt tema for den daglige drift av banken og for styrets oppfølging. Bankens risikostyring og internkontroll skal bidra til at bankens risiko styres på en måte som understøtter bankens strategiske målsettinger og bidrar til å sikre bankens langsiktige verdiskaping. De overordnede rammer for bankens risikostyring og -eksponering vurderes og fastsettes årlig av styret i forbindelse med vedlikehold av bankens interne strategi- og styringsdokumenter. Styret fastsetter konkrete mål og rammer for bankens kredittrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko, samt fullmakter og en struktur for oppfølging og kontroll som innebærer rapporteringssystemer til ledelsen og styret for de ulike risikogrupper. Banken har et mål om å ha en lav risikoeksponering, og det er en kontinuerlig prosess for å videreutvikle og forbedre bankens risikostyring. De vesentligste risikofaktorene kan grupperes i finansiell risiko, operasjonell risiko samt strategisk og forretningsmessig risiko. Finansiell risiko omfatter kredittrisiko, markedsrisiko (knyttet til bankens eksponering i rente-, valuta- og aksjemarkedet) samt likviditetsrisiko. Operasjonell risiko er risiko for tap som kan oppstå som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, systemer eller eksterne hendelser. Strategisk risiko knytter seg til de strategier, planer og endringer som banken har eller legger opp til i forhold til satsing i markedet, mens forretningsmessig risiko også omfatter renommérisiko. Banken har en løpende prosess knyttet til overvåking og vurdering av de ulike risikofaktorer. Med utgangspunkt i forskrift om risikostyring og internkontroll er det for samtlige hovedområder gjennomført internkontrolloppsummering og -bekreftelse, og det er også foretatt overordnet risikovurdering. Banken har en egen risikostyringskomité. Etter styrets oppfatning er bankens risikostyring tilfredsstillende. Kredittrisiko Kredittrisiko er det vesentligste risikoområdet for banken, og defineres som risiko for tap som følge av at kunder eller motparter ikke oppfyller sine forpliktelser overfor banken. Som en konsekvens av dette er dermed arbeidet med kredittrisiko høyt prioritert i daglig drift og i styrets oppfølging. Styret vedtar bankens kredittstrategi og kredittpolitikk, og kredittrisiko styres også gjennom kredittrutiner, kredittprosesser og bevilgningsfullmakter. Det er bl.a. fastsatt rammer og måltall for forventet tap, konsentrasjonsrisiko og store kunder. Etterlevelse av bankens kredittpolitikk overvåkes av en uavhengig enhet i forhold til kundeavdelingene. Bankens kunder med kredittengasjement blir klassifisert ved hjelp av et eget risikoklassifiseringssystem hvor kundene klassifiseres i misligholdsklasser hvor sannsynligheten for mislighold i løpet av en 12 måneders periode blir beregnet ut fra ulike interne og eksterne finansielle data. Porteføljen er inndelt i 10 ulike risikoklasser samt to risikoklasser for henholdsvis misligholdte engasjementer og engasjementer med tapsnedskrivninger som ikke er misligholdte. Risikoutvikling i porteføljen kartlegges ved hjelp av klassifiseringssystemet. Markedsrisiko Markedsrisiko oppstår som følge av åpne posisjoner i valuta-, rente- og egenkapitalinstrumenter. Risikoen er knyttet til tap i inntjening som følge av svingninger i markedspriser og kurser. Styret fastsetter rammer for bankens markedsrisiko og stiller krav til rapporteringsform og frekvens. For at bankens ordinære virksomhet ikke skal påvirkes av effekten av bevegelser i markedspriser, er det fastsatt rammer, målt som forventet negativ resultateffekt, for posisjoner i egenkapital-, rente-, kreditt- og valutainstrumenter. I 2011 var bankens markedsposisjoner innenfor vedtatte retningslinjer. Likviditetsrisiko Bankens utlånsvirksomhet skal være langsiktig finansiert. For måling, styring og kontroll av likviditetsrisiko, er det etablert måltall for indikatorverdier som måler forholdet mellom langsiktig finansiering og illikvide aktiva, hvorav utlån utgjør en vesentlig del. Sammensetningen og målkrav for indikatorverdiene følger retningslinjer som er fastsatt av Finanstilsynet under risikobasert tilsyn. Ved årsskiftet var indikatorverdiene for Sparebanken Pluss innenfor styrevedtatte krav og bedre enn tilsvarende gjennomsnittstall for referansebankene, som Finanstilsynet følger særskilt. Bankens likviditetsreserver i form av ubenyttet låneadgang i Norges Bank og beholdning av likvide verdipapirer var betydelige ved årsslutt, både i absolutt størrelse og sett i forhold til bankens refinansieringsbehov. I tilpasningen har banken tatt hensyn til de nye krav til likviditetsstyring som bankene vil pålegges å oppfylle innenfor en nærmere angitt tidshorisont. 7

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Geir Bergskaug Adm. direktør Sparebanken Sør

Geir Bergskaug Adm. direktør Sparebanken Sør 2014 ÅRSRAPPORT 1 2 Innhold 4 Året 2014 6 Styrets beretning 16 Resultatregnskap 17 Balanse 18 Endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter regnskap 70 Eierstyring og selskapsledelse 75 Erklæring

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 11

Å r s r a p p o r t 20 11 Årsrapport 20 11 Foto: Sten Dagslott Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank 2011 2010 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 72,75 89,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen)

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Årsmelding Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning 2011 Banksjefens kommentar Gode tall på tross av urolige markeder Året 2011 ble preget av svak internasjonal vekst,

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 1 2

Å r s r a p p o r t 20 1 2 Årsrapport 20 12 Foto side 1, 29, 59, 63 : Merete Kvammen Foto side 5: Jan Robert Wick Foto side 7, 21, 31,81: Jos de Horde Grafisk formgiving: Signus AS Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR *) Økonomisk utvikling En fortsatt høy oljepris sørger for høy aktivitet på norsk sokkel. Det gir ringvirkninger til fastlandsøkonomien,

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR Økonomiske utsikter*. Som følge av gjeldskrisen i Europa preges nå verdensøkonomien av stor usikkerhet. Den økonomiske veksten har

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

årsberetning og regnskap

årsberetning og regnskap årsberetning og regnskap 213 Lillesands sparebank driver hele sin virksomhet i lillesand kommune. banken har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. vi formidler også forsikring og plassering

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

Konsernledelse 5. Hovedtall konsern 6. Styrets beretning 2012 7. Resultatregnskap 16. Balanse 17. Oppstilling over endringer i egenkapital 18

Konsernledelse 5. Hovedtall konsern 6. Styrets beretning 2012 7. Resultatregnskap 16. Balanse 17. Oppstilling over endringer i egenkapital 18 Årsrapport 2012 2 Innhold Side Året 2012 3 Konsernledelse 5 Hovedtall konsern 6 Styrets beretning 2012 7 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Oppstilling over endringer i egenkapital 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-14 Eierstyring og selskapsledelse.. side 15-26 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 27 Resultatregnskap.

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer