Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer"

Transkript

1 Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Versjon

2 2 Innhold 1. BAKGRUNN 3 2. SAMMENDRAG 3 3. GJENNOMFØRINGEN AV FORPROSJEKTET Deltakere i arbeidsgruppe og referansegruppen Møter og intervjuer 5 4. KARTLEGGING Behandlergrupper EPJ systemer Behandlergrupper meldinger Behandlergrupper, status med hensyn til IT-sikkerhet og oppfyllelse av Normens krav EPJ systemene, meldinger EPJ - systemene, status med hensyn til IT-sikkerhet og oppfyllelse av Normens krav VURDERING AV ETABLERING AV ELEKTRONISK SAMHANDLING KOST/NYTTE Kostnader Nytteverdi og gevinster Resultater og konklusjoner fra andre prosjekter og undersøkelser Forprosjektets vurderinger Raskere svar på og behandling av meldinger og bedre kvalitet Andre tjenester som kan være interessante HOVEDPROSJEKT Finansiering Innhold og mål for delprosjektene NFF delprosjekt NMF/NKF delprosjekt NPF delprosjekt 29

3 3 1. Bakgrunn Helsedirektoratet skal være en aktiv pådriver for å få til effektiv elektronisk samhandling mellom ulike aktører i helsesektoren. Vi ønsker å sette i gang et arbeid for å øke elektronisk samhandling blant fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer. Fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer og psykologer har behov for kommunikasjon med andre, både med personer innen sine egne faggrupper, andre helsefaggrupper og med sine pasienter. ELIN-prosjektet (T. Christensen - Dnlf, 2003), estimerer at allmennlegene bruker ca. 25 % av sin tid til slik samhandling. Det foreligger ikke tilsvarende estimater for behandlergruppene som er med i dette prosjektet, men også hos disse behandlergruppene antas at tidsbruken er betydelig. HELFO har behov for å motta refusjonskrav elektronisk for å kunne effektivisere forvaltningen av folketrygdens helserefusjoner. Helsedirektoratet er gjennom tildelingsbrevet blitt bedt om å arbeide for økt elektronisk samhandling og det er en ambisjon at refusjonskrav på sikt som hovedregel fremsettes elektronisk over linje. Forprosjektet skal primært drive kartlegging. Blant temaene vil være hva er status blant de ulike gruppene av behandlere mht IT; utbredelse av elektronisk pasientjournal (EPJsystemer), er de ulike EPJ-systemer tilrettelagt for elektronisk samhandling, status for de ulike behandlergruppenes tilknytning til helsenettet, hva er status mht IT-sikkerhet og overholdelse av Normen for informasjonssikkerhet. Ut over kartlegging, skal forprosjektet vurdere hvor lang er veien fram til elektronisk samhandling for de ulike gruppene av behandlere, hva er mulighetene og hva må iverksettes av tiltak for å starte og å spre elektronisk samhandling. Kost-nytte vurderinger for de enkelte behandlergrupper skal foretas. Forprosjektet skal også søke å utarbeide en overordnet prosjektplan for et evt hovedprosjekt (ELIN-prosjekt). Hvilke aktiviteter bør inngå, hva er tidsbehovene for disse og hva er kostnader. 2. Sammendrag Det er ca 4000 fysioterapeuter, 400 manuellterapeuter, 440 kiropraktorer og 700 psykologer som har direkte oppgjør med HELFO. Størstedelen av behandlerne har EPJ. 45% av fysioterapeutene, 17% av manuellterapeutene, 60% av psykologene og 0% av kiropraktorene leverer oppgjørskrav til HELFO på papir. Helsedirektoratet/HELFO ønsker at flest mulig av behandlerne leverer oppgjørskrav elektronisk for å forenkle mottak og behandling av kravene. For behandlerne vil det være mulig å forenkle samhandlingen med andre aktører i helsesektoren ved å gå over til elektronisk samhandling. Det er imidlertid betydelige forskjeller i muligheter for forenklinger og gevinster mellom de forskjellige

4 behandlergruppene bl.a. ut fra deres rettigheter til å sykmelde, henvise, rekvirere røntgenhenvisninger med mer. EPJ-systemene som brukes av de aktuelle behandlergruppene er vel forberedt for elektronisk samhandling idet leverandørene har implementert eller er i gang med å implementere de viktigste meldingene i EPJ-systemene. Videre har EPJ-systemene de viktigste funksjonaliteter og tekniske egenskaper for å understøtte oppfyllelse av Normen. Selv om man på kort sikt ikke kan forvente store gevinster ved overgang til elektronisk samhandling er alle behandlergruppene som deltar i prosjektet enige om at man ønsker å gjennomføre et hovedprosjekt for utprøving og spredning av elektronisk samhandling som på sikt forventes å gi gevinster. Kostnadene i tilknytning til oppkobling til helsenett er for de fleste av behandlergruppene betydelige i forhold til de gevinster man kan oppnå på kort sikt. Det er derfor viktig at alternative oppkoblingsmuligheter som kan redusere kostnadene for den enkelte behandler vurderes. 4

5 5 3. Gjennomføringen av forprosjektet 3.1. Deltakere i arbeidsgruppe og referansegruppen Arbeidsgruppen har bestått av: Steinar Mathisen (Helsedirektoratet) Ole Grannes (Helsedirektoratet) Kjersti Berg (Helsedirektoratet) Helga Rudjord (Helsedirektoratet) Peter Bonne (Pharos) Referansegruppen har bestått av: Fred Hatlebrekke (NFF) Lena Fagervold (NFF) Henrietta Richter Uitdenbogaardt (NFF) Eirik Hauger (NMF) Peter Chr. Lehne (NMF) Trond Dalaker (PFF) Espen Johannessen (NKF) Eilert Ringdal (Norsk Psykologforening) Tor Ottersen (Helsedirektoratet) Terje Aske (HELFO) Sven-Erik Brandal (Norsk Helsenett) 3.2. Møter og intervjuer Det har vært avholdt 4 møter i referansegruppen. Det er gjennomført 9 intervjuer med klinikker/kontorer De fire største leverandører av EPJ-systemer som brukes av de aktuelle behandlergruppene er blitt intervjuet (ProMed, PsykBase, ARKo og Extensor).

6 6 4. Kartlegging 4.1. Behandlergrupper EPJ systemer Tabellen viser bruk av EPJ-systemer og Norsk Helsenett blant de ulike privatpraktiserende behandlergrupper som har direkte oppgjør med HELFO. Antall Antall med EPJsystem Antall med ProMed Antall med Psyk- Base Antall med ARKo Fysioterapeuter ) ) 450 8) Fysioterapeutkontorer 503 1) Antall med Extensor Antall med andre systemer Antall tilknyttet helsenett Manuell terapeuter 400 6) 358 3) 4 3) 15 3) 6 3) 64 3) Manuell terapeutkontorer 28 1) 22 7) 236 3) Psykologer 700 6) ) Psykologkontorer 0 7) Kiropraktorer 440 6) 360 5) 300 5) 500 9) 30 5) 30 5) 0 7) Kiropraktorkontorer 240 5) 300 9) 0 7) Totalt Kilder: 1) NFF, 2) PFF, 3) NMF, 4)SSB, 5) NKF, 6) HELFO (tallene fra HELFO er nedjustert noe ut fra vurderinger), 7) Norsk Helsenett, 8) Arko, 9) ProMed, 10) PsykBase Forskjellene mellom tallene fra de forskjellige kildene skyldes at kildene bruker forskjellige kriterier for telling av antall behandlere. HELFO teller antall behandlere med direkte oppgjør. Foreningene teller antall medlemmer. Leverandørene teller antall brukere. I tillegg er det andre forhold som påvirker tallene som: Når det gjelder Fysioterapeutkontorer og manuellterapeutkontorer kommer tallene merket 1) fra NFF. Det hefter en stor usikkerhet ved disse tallene; Det er en viss feilmargin mht kontorer i Oslo, da hver bydel i NFF s system er talt som ett kontor (Bydel St.Hanshaugen er for eksempel talt som ett kontor, men har over 50 terapeuter, så her er det flere kontorer). Tallene er imidlertid tilstrekkelig nøyaktige til å få frem to viktige poenger: De fleste behandlere har EPJ-system

7 7 Det er et stort antall behandlere, totalt ca basert på HELFO tall. Til sammenlikning kan nevnes at det i 2008 var registert fastleger i Norge (kilde NAV s fastlegeregister) Videre i rapporten brukes tallene fra HELFO. Opplysninger fra Leverandørene ProMed ProMed har mer enn 5000 brukere i Norge fordelt på: - 90 små kommuner med til sammen 275 brukere for rehabilitering - ProMed kiropraktor, 300 klinikker med 500 brukere - ProMed praxis, 200 installasjoner med 500 brukere - ProMed privat, mer enn 3000 brukere % av alle privatpraktiserende fysioterapeuter og manuellterapeuter med avtale. PsykBase - totalt 1200 brukere fordelt på: o to tredjedeler psykologer o en tredjedel psykiatere - 95 % av psykologene med driftsavtale bruker PsykBase o 50 % på laptop eller stasjonær PC. Ingen/få med nettverk/server med flere brukere o 50 % bruker PsykBase Online ARKo fysioterapeuter som brukere - Stort sett privatpraktiserende - De fleste installert på laptop eller enkelt stasjonær PC Extensor - I alt er det 530 helsevirksomheter med sine helsefagpersoner som benytter journal og adm systemet Extensor 05 pr dags dato. - Extensor 05 installeres enten på en enkeltstående pc, eller på en server i nettverk. Extensor 05 kan også installeres i VPN og Citrix løsning.

8 4.2. Behandlergrupper meldinger For de fire behandlergrupper er det forskjell på hvilke meldinger de kan bruke. Følgende meldinger er aktuelle for en eller flere av behandlergruppene (for andre tjenester som kan være interessante for behandlergruppene se kapittel 6.2.4): - Refusjonskrav/direkte oppgjør - røntgenforespørsel - røntgensvar - Sykmeldinger - Epikriser - Henvisninger - Rekvirering av pasientreiser 8 Refusjonskrav/direkte oppgjør Alle behandlergruppene kan sende refusjonskrav til HELFO Røntgenforespørsel Manuellterapeuter og kiropraktorer kan sende røntgenforespørsler. Fysioterapeuter må be pasientens fastlege, manuellterapeut eller kiropraktor om å sende røntgenforespørsel. Røntgensvar Manuellterapeuter og kiropraktorer mottar røntgensvar fra røntgeninstituttene. Røntgensvaret kommer normalt med pasienten til fysioterapeuter. Røntgensvar arkiveres og det registreres en referanse i EPJ. Sykmeldinger Manuellterapeuter, kiropraktorer og noen psykologer (Telemark og Akershus) kan sende sykmeldinger. Sykmeldinger kan sendes elektronisk til NAV, men må sendes til arbeidsgiver på papir. Epikriser Fysioterapeuter og psykologer kan sende epikriser til henvisende instans. Manuellterapeuter og kiropraktorer kan motta epikriser i forbindelse med at de har henvist pasienter til spesialist mv. Henvisninger Manuellterapeuter og kiropraktorer kan skrive henvisninger. Fysioterapeuter og psykologer mottar henvisninger. Normalt medbringer pasientene henvisningen på papir. Henvisningen registreres i EPJ. Det ville være arbeidsbesparende å motta henvisningene elektronisk slik at de kunne legges inn i EPJ med et klikk.

9 Henvisninger sendes på papir til HELFO første gang det kreves refusjon basert på en henvisning. Helsedirektoratet vurderer om det er mulig å legge om dagens rutiner slik at behandlere slipper å sende papirhenvisningene til HELFO. En slik omlegging vil eventuelt kreve en endring av EPJ slik at det kommer med tilstrekkelig informasjon fra henvisningen på refusjonskravet. Rekvirering av pasientreiser Fysioterapeuter og manuellterapeuter rekvirerer pasientreiser (psykologer og kiropraktorer rekvirerer også pasientreiser, men ikke i samme omfang som fysioterapeutene). Fysioterapeutene rekvirerer mellom og pasientreiser pr. år. Det er avhengig av praksisprofil hvor mange reiser terapeuten rekvirerer. Fra blir rekvirentene i henhold til Forskrift om registre for administrering og samordning av syketransport (Syketransportregisterforskriften) pålagt i 9 å sende inn opplysninger til Direkteoppgjørsregisteret 1. Dette kan gjøres ved innsending/faksing av blankett til Helseforetakenes senter for pasientreiser eller registrering i Direkteoppgjørsregisteret via web-grensesnitt. Rekvirering av pasientreiser vil føre til merarbeid for terapeutene. ProMed har utviklet integrasjon mot Direkteoppgjørsregisteret slik at man kan legge inn rekvisisjoner i Direkteoppgjørsregisteret fra ProMed. De andre leverandørene har ennå ikke utviklet dette. I en overgangsperiode blir det mulig å rekvirere pasientreiser ved å sende/fakse en blankett som kan skrives ut fra ProMed og som finnes som papirblankett eller å ringe til kjørekontoret. Registrering via ProMed eller via Direkteoppgjørsregisterets web-grensesnitt krever kobling til helsenettet. Annen samhandling mellom de forskjellige behandlergruppene I tillegg til ovennevnte meldinger er det behov for andre typer samhandling mellom de forskjellige behandlergruppene. Det gjelder mellom fastleger og de fire andre behandlergruppene. Det gjelder særlig fysioterapeuter og psykologer som bl.a. har behov for dialog med fastlege knyttet til henvisning, behandlingsopplegg, medisinering, eller ønske om å henvise en pasient til annen behandling eller undersøkelser. Kommunikasjonen med fastleger skjer nå ved brev og telefon. Dette anses som tidskrevende og tungvint. Det er ønsker om sikker e-post for samhandling med fastlege. Samhandling mellom behandler og pasient samt elektroniske tjenester for pasienter Alle de meldinger og samhandlingstyper som er beskrevet ovenfor har til hensikt å effektivisere samhandlingen mellom aktørene i helsesektoren. En rekke behandlere har tatt i bruk Internett og SMS for reservering av tid for behandling og for bekreftelse av og 9 1 Direkteoppgjørsregisteret er implementert av RHF ene og heter NISSY

10 påminning om tid for behandling. Flere av behandlergruppene har ønsker om å prøve ut og spre bruken av slik elektronisk samhandling. På psykologområdet finnes det tilbud under overskriften e-terapi hvor elektronisk kommunikasjon benyttes som en del av behandlingen. De vanligste formene er 2 : 10 o o o o kommunikasjon mellom klient og terapeut/rådgiver i form av det skrevne ord formidlet i sanntid 3 direkte overføring via levende bilder med lyd bruk av e-post, SMS eller andre digitale kanaler hvor det ikke kommuniseres i sanntid databaserte interaktive behandlingsprogrammer Også dette er områder hvor man kan forvente økt interesse og aktivitet, ikke minst hvis pågående aktiviteter gir positive resultater. 2 Fra artikkel av Arne Repål, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 46, nummer 4, Med sanntid menes at pasient og terapeut/rådgiver utveksler meldinger uten nevneverdig tidsmessig forsinkelser slikt at den skriftlige kommunikasjon blir en skriftlig samtale.

11 11 Behandlergruppenes bruk av meldinger per i dag Tabellen viser antall behandlere som bruker de ulike meldingene og hvilke medier som brukes for overføring av meldingene. Hvilke meldinger sendes/ mottas og hvordan Fysioterapeuter Manuellterapeuter Psykologer Kiropraktorer Refusjon Papir Fil, CD/Diskett Melding over nett Røntgenforespørsler Via fastlege Sender Sender - Papir Melding over nett 64 Røntgensvar Mottar Mottar Mottar - Papir Melding over nett 64 Sykmeldinger Sender Noen kan sende (Akershus og Telemark) Sender - Papir Melding over nett 0 Epikriser - Papir Melding over nett 64 Henvisninger Mottar Sender Mottar Sender - Papir Melding over nett 64 Rekvirering av pasientreise Sender Sender Sender Sender - Papir Melding over nett

12 12 Følgende tabell viser noen eksempler på antall meldinger pr. måned for de ulike behandlergruppene. Tallene er basert informasjon fra tre fysioterapeutpraksiser, to manuellterapeutpraksiser, to kiropraktorklinikker og to psykologer. Tallene i tabellen er per behandler per måned. Hvilke meldinger sendes/ mottas og hvordan Fysioterapeuter Antall meldinger pr. måned pr behandler Manuellterapeuter Psykologer Kiropraktorer 1) 2) Refusjon Papir 1 - Fil, CD/Diskett 1 - Melding over nett Røntgenforespørsler Via fastlege - Papir 2 5 3) 5 - Melding over nett 8 Røntgensvar - Papir 2 5 3) 5 - Melding over nett 8 Sykmeldinger - Papir Melding over nett Epikriser - Papir Melding over nett 11 Henvisninger - Papir ) ) 4 - Melding over nett 9 Rekvirering av pasientreise - Papir Melding over nett 1) tallene er gjennomsnittstall fra to praksiser. 2) tallene er basert på informasjon fra tre kiropraktorer 3) tallene er basert på intervju med to fysioterapeuter 4) antall henvisninger til psykologene varierer mye. I Oslo kan noen psykologer få opp til 50 henvisninger pr. uke, bl.a. fordi en del pasienter sender henvisningen til flere psykologer.

13 4.3. Behandlergrupper, status med hensyn til IT-sikkerhet og oppfyllelse av Normens krav Informasjonen i det følgende er basert på intervjuer med ni klinikker/kontorer: - Fem fysioterapeutklinikker/manuellterapeutklinikker med henholdsvis en, tre, fem, ti og atten behandlere - To kiropraktorklinikker med henholdsvis 2 og 5 behandlere - To psykologkontorer hver med en behandler Intervjuene er gjennomført som intervjuer ved møter med behandlere i klinikkene og som telefonintervjuer. Formålet med intervjuene var å få et inntrykk av status med hensyn til informasjonssikkerhet og oppfyllelse av Normens krav som underlag for vurdering av nødvendige tiltak for å kunne sette i gang elektronisk samhandling. Følgende hovedområder ble adressert i intervjuene: - Styringssystem for informasjonssikkerhet (SiS) inklusive etablerte rutiner - Teknisk løsning 13 Styringssystem for informasjonssikkerhet Ingen av de 9 intervjuede kontorer/klinikker hadde dette på plass. Teknisk løsning Det er stor spennvidde i de tekniske løsningene. Mange er installasjoner hvor EPJ-systemet er implementert på en laptop eller en enkelt stasjonær PC. En del nettverk med fra 2-3 brukere og oppover. 50 % av PsykBase brukerne anvender en ASP-løsning (ASP = Application Service Provider) hvor PsykBase ligger på server hos In3 og brukerne får tilgang via en Citrix terminalemulator på egen PC. Dataene ligger mao lagret sentralt på en server, ikke lokalt hos hver behandler. Forbindelsen mellom Citrix på brukernes PC og serveren hos In3 er kryptert. Manuellterapeutene har prøveprosjekt med ProMed og FUNN IT om en tilsvarende løsning. Extensor har en løsning i drift og ARKo er i gang med å utvikle en tilsvarende løsning. Lagring av helseinformasjon (EPJ informasjon) på laptop eller annet bærbart utstyr krever at data krypteres eller at det er strenge rutiner som sikrer at utstyret ikke tas ut av kontoret og låses inne når det ikke er under brukerens kontroll. ProMed og ARKo lagrer journaldata kryptert. Mange bruker e-post og har internettilgang fra samme maskin som EPJ kjøres på. Stor variasjon i back-up rutiner, fra OK til ikke akseptabelt.

14 EPJ systemene, meldinger Hvilke meldinger kan systemet generere og sende elektronisk - Refusjon Ja Januar 2010 ProMed PsykBase ARKo Extensor Er utviklet, kan implementeres på en uke - Røntgenforespørsler Ja Mars Ja - røntgensvar Ja Mars Ja - sykmeldinger Ja Mars Ja - epikriser Ja Mars Ja - henvisninger Ja Mars Ja Ja for leger, i løpet av kort tid kommer det for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer 4.5. EPJ - systemene, status med hensyn til IT-sikkerhet og oppfyllelse av Normens krav Tabellen viser status for noen av de viktigste egenskapene ved EPJ-systemene for at de skal oppfylle Normens krav. Krav i Normen ProMed PsykBase ARKo Extensor Rollebasert autorisering Ja Ja Nei, ny on-line versjon inneholder dette Behandlere ser bare journaler for egne pasienter Ja Ja Ja Ja Passord lagres kryptert Ja Ja Ja Ja Journaler lagres kryptert Ja Nei Ja Nei Logging av lesing, endring og innlegging av informasjon i journal Ja Ja Nei Ja Ja

15 15 5. Vurdering av etablering av elektronisk samhandling Hva er mulighetene og hva må gjennomføres av tiltak for å starte og å spre elektronisk samhandling. Status - De fleste behandlere har EPJ - EPJ-systemene kan eller vil snart kunne sende meldinger elektronisk - De mest utbredte av systemene har de viktigste egenskaper for å oppfylle Normens krav Utbredelsen av EPJ og EPJ-systemenes egenskaper utgjør en god basis for å etablere elektronisk samhandling.

16 16 6. Kost/nytte 6.1. Kostnader De direkte kostnadene for å etablere elektronisk samhandling inkluderer kostnader til kommunikasjon, programvare og sertifikater. I tillegg til de direkte kostnader vil det også påløpe kostnader i form av tidsforbruk for å få etablert og holde i drift den elektroniske samhandlingen. For noen behandlere vil det også påløpe kostnader pga behov for å oppgradere eller bytte ut utstyr for å kunne etablere elektronisk samhandling. Følgende tabell viser kostnadene basert på klinikker med én, fem eller ti terapeuter som er tilkoblet helsenettet. Prisene er basert på ProMed priser pr Prisen på programvaren vil variere noe for de forskjellige leverandører av EPJ. Kostnadene for anskaffelse og vedlikehold av EPJ-systemet inngår ikke i kostnadene i tabellen. Kun kostnader som kommer i tillegg for elektronisk meldingsutveksling er tatt med. Kostnadene for tilknytning til helsenett inkluderer standard kundestøtte. En må også være oppmerksom på at det kan komme prisendringer på alle komponenter som inngår i det totale kostnadsbilde. Kilde til kostnadene er NMF.

17 Ekstrakostnader ved å ta i bruk sensitiv elektronisk meldingshåndtering. Utgangspunktet er at klinikken har en lokal fungerende dataløsning med ferdig installert EPJ. Alle priser er inkludert mva. Klinikk med Klinikk med Klinikk med Engangskostnader, lokalt 1 teraput 5 teraputer 10 terapeuter Note Norsk Helsenett Inkl. router/brannmur, installasjon Programvare for sending/mottak/kryptering/ dekryptering/autentifisering av meld i helsenett - Programvare for meldingskonvertering mot eget EPJ-system ----Pakkepris ferdig installert PKI elektronisk signatur USB-kortleser Installasjon virksomhetssertifikat (1 time) Inst. kortleser, personlig PKI (1/2 t pr bruker) Sum engangskostnader Sum engangskostnad pr terapeut Klinikk med Klinikk med Klinikk med Månedskostnader 1 teraput 5 teraputer 10 terapeuter Norsk Helsenett Program for send/mottak/krypt osv Program for meldingskonv. mot EPJ PKI, Personlig sertifikat, gyldig i 3 år Virksomhetssertifikat, gyldig i 3 år Sum månedskostnader Sum mndkostnad pr terapeut Samlet kostnad 1. år Kostnad fra og med 2. år Note 1 Personlig elektronisk signatur koster kr 249,- inkl mva pr bruker, gyldig i 3 år Note 2 Elektronisk virksomhetssertifikat koster kr 5625,- inkl mva, gyldig i 3 år

18 De ovenstående kostnadene er basert på at all kommunikasjon mellom behandler og NAV, HELFO og andre kommunikasjonsparter går via helsenett enten det er brukere med lokal EPJ-installasjon eller brukere av en ASP-løsning, hvor EPJ-systemet kjøres hos en datasentral og behandlerne får tilgang til EPJ-systemet via kommunikasjon over helsenett. Dette er de godkjente og foretrukne løsninger. Det finnes imidlertid en annen løsning som er interessant ut fra kostnader for brukerne samt hvor fort det er mulig å få etablert elektronisk samhandling for behandlerne: En ASP-løsning koblet til helsenett og brukerne koblet til ASP-løsningen (for eksempel PsykBase Online) via Telenor eller annen kommersiell leverandør. Ulempene ved en løsning hvor brukerne ikke er direkte tilkoblet til helsenett, men koblet via en ASP-løsning er bl.a. at tjenestene brukerne får tilgang til begrenses til det som ASP-løsningen tilbyr gjennom EPJ eller andre systemer som tilbys som en del av ASPløsningen. Løsningen hvor brukerne er koblet til en ASP-løsning via Telenor eller andre kommersielle tilbud er pr. i dag en løsning som ikke er akseptert av Norsk Helsenett, men den vil bli diskutert og vurdert av Helsedirektoratet, Norsk Helsenett og HOD Nytteverdi og gevinster Mulige gevinster og nytteverdier knyttet til meldingshåndtering vil bl.a. være: - Innsparing av tid og ressurser for meldingshåndtering - Raskere svar på og behandling av meldinger - Bedre kvalitet. Enklere kommunikasjon kan øke antallet kommunikasjons meldinger og således bedre kvaliteten på tjenestene og redusere risiko for feil. - Gevinster i forbindelse med kommunikasjon mellom behandler og pasient samt gevinster tilknyttet elektroniske tjenester, se omtale av e-terapi i siste del av kapittel Bedre datasikkerhet ved at klinikkenes EPJ knyttes til Helsenett og underlegges de krav som Normen stiller Resultater og konklusjoner fra andre prosjekter og undersøkelser Eksisterende analyser har fokusert på administrativ rasjonalisering og ikke på kvalitative forbedringer, forbedringer av personvern eller behandlingsmetoder. I rapporten Legenes bruk av Norsk Helsenett for informasjonsutveksling kostnader nytteeffekter fra april 2008 er det gjort en avklaring av relevante nytte- og kostnadskomponenter samt en konkretisering og kvantifisering av nytte- og kostnadskomponentene.

19 19 Rapporten bygger i stor grad på gevinstanslag og kostnads- og nyttetall fra annen eksisterende dokumentasjon: - Samfunnsøkonomisk analyse av elektronisk meldingsutveksling i norsk helsesektor, rapport fra Norut (2006) - Elektronisk samhandling konsekvenser for primærlegene, notat fra Anders Grimsmo (2003) - Kostnader og gevinster for leger i tilknytning til elektronisk samhandling, notat fra arbeidsgruppe Dnlf, RTV og SHdir. (2003) Rapporten Legenes bruk av Norsk Helsenett for informasjonsutveksling kostnader nytteeffekter har følgende vurderinger og konklusjoner, sitat: 9 VURDERINGER OG KONKLUSJONER 9.1 Overordnede vurderinger Undersøkelser som er lagt til grunn i denne rapporten viser bl.a: Nytten av elektronisk samhandling over helsenettet vil være til stede for partene, gitt at alle de viktigste tjenestene er tilgjengelige elektronisk over helsenettet, og at andelen av de elektroniske meldingene er høye. Det vil si at papirrutinene avvikles når de elektroniske meldingen er innført. Per i dag har imidlertid ikke overgangen til helsenett gitt forventede gevinster for legekontorene. Dette skyldes flere ting, bl.a.: o Viktige tjenester er ikke tilgjengelige for legekontorene fordi samhandlingspartene ikke har implementert tjenestene fullt ut. o Papirforsendelse kan ofte ikke avvikles pga manglende sikkerhet knyttet til at mottaker faktisk mottar elektroniske meldinger, i lesbar form. o En del IT-løsninger kan fortsatt være noe krevende i bruk. Det rapporteres fra legekontor om at tidsbesparelsene som man skulle forvente ikke er blitt reelle. Det rapporteres også om tidstap. Det har vært vanskelig å etterprøve alle opplysninger som har kommet fram underveis i dette arbeidet. Dette skyldes at situasjonen ikke er lik over hele landet, og varierer mellom legekontor og mellom de ulike leverandørene. 9.2 Vurdering av kostnader vs. nytte I perioden som er vurdert, er det sannsynliggjort at nytteeffektene for legekontorene ikke dekker de løpende kostnadene og investeringene for legekontorene. Det har vært problemer med å få etablert tilstrekkelig volum og utbredelse av tjenestene over Norsk Helsenett. Myndighetene vil gjennom ny nasjonal IT-strategi ( Samspill 2.0 )

20 lansere et nasjonalt meldingsløft som vil prioritere tiltak for å få lost problemene i fellesskap med legene og de andre aktørene. Når alle aktører er koblet på Norsk Helsenett og tjenester er tilgjengelige vil det samlet sett gi gevinst for alle aktører som helhet. Arbeidsgruppen legger til grunn at helseforetakene og andre samhandlingsparter raskt må komme videre med å tilby tjenester over helsenettet, jf. bl.a. protokoll fra foretaksmøtene med de regionale helseforetakene fra 2007 og Konklusjon Overgangsperioden har vært preget av mange problemer, og gevinstene og forventningene som ble forespeilet har ikke blitt innfridd fullt ut ennå. Det krever bedre koordinering slik at endringer og oppdateringer blir samordnet med alle de aktuelle aktørene. Legene er en stor gruppe som allerede har prøvd helsenett. Ut fra deres oppsummering inntatt ovenfor, fremstår de som ikke udelt positivt til elektronisk samhandling via helsenettet. Spesielt dreier dette seg om manglende gevinster i forhold til forventningene. Imidlertid bør man være oppmerksom på at det er skjedd betydelige endringer i status for Norsk Helsenett samt mulighetene ved elektronisk samhandling siden ovenstående rapport ble utarbeidet. Følgende informasjon fra Norsk Helsenett gir et bilde av utviklingen: Status for helsenettet da legeforeningen utarbeidet sin rapport i 2008: - De regionale helsenett ble slått sammen til et nasjonalt helsenett høsten Mange legekontor var fortsatt på gamle regionale løsninger - Langt færre partnere i helsenett. - Vanskeliggjorde stabilitet og utvikling av nye tjenester - Totalt var det ca 750 legekontor i helsenett. Svært få avtalespesialister - Svært få meldingstyper var utviklet - Tjenestene som ble tilbudt var lite brukervennlige, som for eksempel NHN-Term løsning I dag har vi følgende status: - Nær 100% av alle fastleger er tilknyttet og ca 50% av avtalespesialistene blant legene er inne - Nye yrkesgrupper som legene samarbeider med har kommet inn,

21 - Nye løsninger som Flex 4 og betalingsterminal er tilgjengelig - NHN-Hjemmekontor - Adresseregister, oversikt over samhandlingsparter i helsenett - 50% av alle kommuner er tilknyttet - Bredt spekter av partnere - Langt større utbredelse av elektronisk samhandling enn i Fortsatt er det et stort potensiale for å utvikle både tjenester og meldinger som går i helsenett, her foregår det mange prosjekt i parallell. Vi kan nevne elektronisk frikort, e-resept, pasientreiser (tilgjengelig) og tilgang til ulike registre Forprosjektets vurderinger Norsk Manuellterapeutforening har gjort målinger av tidsforbruk for noen meldinger (refusjon, røntgenforespørsler, røntgensvar, sykmelding, epikrise/journal ut, epikriser/journal inn, henvisninger, rekvirering av pasienttransport) og sammenlignet tidsforbruk ved meldinger på papir og meldinger elektronisk overført. Målingene inkluderer ikke eventuelle problemer med utstyr og programvare og gir således informasjon om mulige, potensielle gevinster i en ideell verden, hvor systemene er innkjørt slik at det er lite feil, mangler og problemer med bruk samt at det meste av kommunikasjonen foregår elektronisk slik at parallelle papirrutiner stort sett er borte. Målingene viser at det for utgående meldinger (refusjon, røntgenforespørsel, sykmelding, epikriser/journal ut, henvisninger) kan spares 2 til 5 minutter pr melding. Det er således begrensede tidsbesparelser og de kan lett bli til tap ved problemer med programvare eller utstyr. Største delen av gevinster ved utgående meldinger kommer ved innføring av EPJ hvor informasjonen lagres, mens hvordan informasjonen i EPJ videreformidles betyr mindre. For inngående meldinger (røntgensvar, epikrise/journal inn) kan det være betydelig mer å spare, minutter pr melding, Forutsatt at man skriver inn all den eksterne informasjonen. Dette gjelder generelt. Det er mottakeren av meldinger som har mest å spare på overgang fra papir til elektronisk melding. En bør være oppmerksom på at disse resultatene er basert på målinger og observasjoner hos få behandlere og således ikke representerer et endelig resultat, men de gir en indikasjon på størrelsesordenen på mulige gevinster. 4 NHN-Flex består av tjenestepakken NHN-Basis, som inneholder de tjenestene en virksomhet trenger for å bli kommunikasjonspart i helsenettet, samt tjenesten NHN-Web/E-post Flex.

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

BRUKERveiledning. for elektronisk samhandling for manuellterapeuter. Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA

BRUKERveiledning. for elektronisk samhandling for manuellterapeuter. Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA BRUKERveiledning for elektronisk samhandling for manuellterapeuter Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA BRUKERveiledning for elektronisk samhandling for manuellterapeuter 02 Brukerveiledning

Detaljer

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Rapport IS-2121 ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Publikasjonens tittel: ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Utgitt: 11/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon Vedlegg til orienteringssak SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon SAMMENDRAG Overtakelsen av oppgaver fra

Detaljer

Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling

Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling Regionale E-helseseminar 2008 Synliggjøring og deling av kunnskap om elektronisk samhandling Rådgiver Kjersti Engeseth, avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening: Peter Lehne, Svein Erik Henne, Espen Mathisen, Wei Chen og Jan Birger Løken.

Norsk Manuellterapeutforening: Peter Lehne, Svein Erik Henne, Espen Mathisen, Wei Chen og Jan Birger Løken. Protokoll 2014 Den 6., 26., 28. mai, 2., 6. og 13. juni 2014 er det holdt forhandlinger mellom Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Detaljer

Pasientreise i seminar, Hurtigruten

Pasientreise i seminar, Hurtigruten Pasientreise i seminar, Hurtigruten t Systemeier NISSY 11. mars 2010 Agenda Ny lov og forskrift Frikortløsningen Egenandelsinnrapportering Etterregistreringsmoduler E-rekvirering Status SUTI Ny y funksjonalitet

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Hva virker og hva virker ikke? når man skal bevege mange ulike aktører mot samme mål tilnærmet samtidig?

Hva virker og hva virker ikke? når man skal bevege mange ulike aktører mot samme mål tilnærmet samtidig? Hva virker og hva virker ikke? når man skal bevege mange ulike aktører mot samme mål tilnærmet samtidig? Betraktninger rundt styring og organisering av nasjonale IT prosjekter i Helsesektoren ehelse 2015

Detaljer

IT i tannhelsetjenesten - Hva, hvorfor og veien videre. Næringspolitisk forum 2010. Den norske tannlegeforening

IT i tannhelsetjenesten - Hva, hvorfor og veien videre. Næringspolitisk forum 2010. Den norske tannlegeforening IT i tannhelsetjenesten - Hva, hvorfor og veien videre Næringspolitisk forum 2010 Jørn Andre Jørgensen Holmen Fjordhotell, 11.september 2010 Bakgrunn Tannlegene har høy grad av digitalisering og dårlig

Detaljer

Møte DRG. Torsdag 12. mars

Møte DRG. Torsdag 12. mars Møte DRG Torsdag 12. mars Målbilde for automatisk frikort 1. Bruker betaler egenandel 2. Samhandlere sender informasjon om egenandeler Apotek 3. Egenandeler samles i teller. Samhandlere blir fulgt opp

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten

Høring - Forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten Arbeids- og sosialdepartementet Høring - Forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten 1. Innledning Fra 1. januar

Detaljer

Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege

Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege Innhold Teknisk tilrettelegging for digital dialog fastlege... 3 1 EPJ versjon... 4 2 Krav til IT infrastruktur... 4 3 Åpne for nødvendig kommunikasjon (brannmur)...

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.28

Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Generelt... 2 Viktig... 2 Partner i Helsenettet... 2 Kryptering av database... 2 Arkivering hos Riksarkivet... 2 Aktuelt for versjon 1.15.28... 3 Planlegger... 3 Oppgjørsbildet...

Detaljer

Utvikling og innføring av e-resept

Utvikling og innføring av e-resept Utvikling og innføring av e-resept TKS Senter for rettsinformatikk 6.11.2012 Jon-Are Bækkelie 16.11.12 Tema for presentasjonen 1 e-resept for tryggere og enklere medisinering 4. Pasienter eller deres omsorgspersoner

Detaljer

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir.

Ny lovgivning nye muligheter. Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Ny lovgivning nye muligheter Normkonferansen 2014 Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo, 14. oktober 2014 Erik M. Hansen, adm. dir. Helse Vest IKT AS Pasientjournalloven 9 Samarbeid mellom virksomheter

Detaljer

Effektiv arbeidsflyt mellom systemer og virksomheter

Effektiv arbeidsflyt mellom systemer og virksomheter Effektiv arbeidsflyt mellom systemer og virksomheter Helsit 25.09.2008 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Hva vil vi med DIPS? Lage innovativ programvare som gjør våre kunder i stand til å drive mer effektivt

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05. Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009

Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05. Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009 Extensor 05 programvare for helsevirksomheter Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05 Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009 Side 1 av 5 PRISTILBUD PÅ EXTENSOR 05

Detaljer

Rapport. Hovedprosjekt meldingsutveksling trinn 1

Rapport. Hovedprosjekt meldingsutveksling trinn 1 Rapport Hovedprosjekt meldingsutveksling trinn 1 Tilknytning til Norsk Helsenett, etablering av løsning for elektronisk behandlerkrav, SMS og betalingsterminal ELIN-T. Hovedprosjekt meldingsutveksling

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre St.meld. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter, mening Framtidas omsorgsutfordringer 9.4.1 Elektronisk handling og samhandling Regjeringen

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.14 Databaseversjon 2.14 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...3

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Elektoniske henvisninger, Nasjonale og internasjonale utfordringer

Elektoniske henvisninger, Nasjonale og internasjonale utfordringer Elektoniske henvisninger, Nasjonale og internasjonale utfordringer Vigdis Heimly NTNU KITH HelsIT 2009 Bakgrunn Jobber i 75% stilling med PhD på NTNU 25% stilling på KITH Siv. ing og bedriftsøkonom Har

Detaljer

Norsk Helsenett Tromsø

Norsk Helsenett Tromsø Norsk Helsenett Tromsø Etablert: t 2004 Eiere: De fire RHF-ene Hovedkontor: Avdelingskontor: Trondheim Tromsø og Oslo Trondheim Oslo Aksjeselskap med ikke-økonomisk formål Driften finansieres av medlemsavgifter

Detaljer

Det vises til brev av april 2014, der det bes om innspill til fastsetting av driftstilskudd og refusjonstakster.

Det vises til brev av april 2014, der det bes om innspill til fastsetting av driftstilskudd og refusjonstakster. Medlem av Landsorganisasjonen i Norge Member of The Norwegian Confederation of Trade Unions Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 13/4175-KTA/OJG Vår ref.: pl/em Dato: 02.05.2014

Detaljer

Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir.

Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir. Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir.no Elektronisk samhandling kan bidra til å nå helsepolitiske mål

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

ELIN-k Kristiansand kommune. Sluttrapport

ELIN-k Kristiansand kommune. Sluttrapport ELIN-k Kristiansand kommune Sluttrapport Mai 2008 Innhold Innhold... 2 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 4 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer

Detaljer

Kommunetilknytninger til helsenett. Leif-Petter Strømme

Kommunetilknytninger til helsenett. Leif-Petter Strømme Kommunetilknytninger til helsenett Leif-Petter Strømme Hvem er DGI? I 2004 ble prosjektet Digitale Gardermoregionen gjennomført for å forberede dannelsen av selskapet med følgende viktige milepæler: Et

Detaljer

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet Stange kommune for forprosjektet Forberede elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgstjenesten i Stange kommune og Stange legesenter 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 7 Innhold 1. Sammendrag... 3

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Lenvik kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Lenvik kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 2.0 Forprosjektets mål og ramme...

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows Side 1 av 21 Brukermanual for installasjon av Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 2.4 08.11.2014 Litt om Elektronisk

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

Vedrørende revisjon av takstforskrift m.v.

Vedrørende revisjon av takstforskrift m.v. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: 12/1682-1 665.0/SYKO Oslo, 08.05.2012 Vedrørende revisjon av takstforskrift m.v. Det vises til det forestående arbeidet

Detaljer

Jan Gunnar Broch Sekretariatet for Normen, Helsedirektoratet Normkonferansen 15. oktober 2014. Nytt i Normen

Jan Gunnar Broch Sekretariatet for Normen, Helsedirektoratet Normkonferansen 15. oktober 2014. Nytt i Normen Hva er i Normen? Jan Gunnar Broch Sekretariatet for Normen, Helsedirektoratet Normkonferansen 15. oktober 2014 Normen med støttedokumenter Juridisk bindende ved avtale: Normen: Normen ( Code of conduct

Detaljer

NAVs erfaringer med automatisering

NAVs erfaringer med automatisering Den norske dataforening // ARK 2014 // 18. november 2014 NAVs erfaringer med Petter Hafskjold Sjefsarkitekt NAV IKT Innhold Et blikk inn i NAVs hverdag 456 kontorer 400 mrd. kr./år 19 000 ansatte 52 stønadsordninger

Detaljer

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til?

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? -den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? Norsk Helsenett Tromsø Etablert: 2004 Eiere: De fire RHF-ene Hovedkontor: Avdelingskontor: Trondheim Tromsø og Oslo Trondheim

Detaljer

Fastsetting av driftstilskudd og refusjonstakster i fysioterapiforskriften

Fastsetting av driftstilskudd og refusjonstakster i fysioterapiforskriften Medlem av Landsorganisasjonen i Norge Member of The Norwegian Confederation of Trade Unions Helse- og omsorgsdepartementet Olav-J.Gjestvang@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: pl Dato: 03.05.2016 Fastsetting

Detaljer

Samspillet fortsetter

Samspillet fortsetter Samspillet fortsetter HelsIT 25.09.08 Asbjørn Seim, fung avdelingsdirektør Avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling 25.09.2008 HelsIT 2008, Asbjørn

Detaljer

S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå?

S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå? S@mspill 2007 går mot slutten - hva nå? HelsIT 2007 avdelingsdirektør Tone Bringedal avdeling IT-strategi Tema i foredraget Elektronisk samhandling i en helsepolitisk sammenheng Statusvurdering elektronisk

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tilrettelegge for meldingsutveksling mellom Skien kommune og Klosterhagen legekontor 18. juni 2008 Innhold. 1.0 Sammendrag s. 3 2.0 Gjennomføring s. 3 3.0 Målrealisering s. 3

Detaljer

esykmelding Helseforetak NAV Seniorrådgiver Øyvind Gjørven NAV IKT/System- og prosjektavdelingen 18.09.2012

esykmelding Helseforetak NAV Seniorrådgiver Øyvind Gjørven NAV IKT/System- og prosjektavdelingen 18.09.2012 esykmelding Helseforetak NAV Seniorrådgiver Øyvind Gjørven NAV IKT/System- og prosjektavdelingen 18.09.2012 NAVs kommunikasjonspartnere Innbyggere Bedrifter Sykehus Apotek Private laboratorier Legekontor

Detaljer

PasientLink Forskningsresultater og erfaringer fra pasient-fastlege-kontakt over Internett Per Egil Kummervold

PasientLink Forskningsresultater og erfaringer fra pasient-fastlege-kontakt over Internett Per Egil Kummervold PasientLink Forskningsresultater og erfaringer fra pasient-fastlege-kontakt over Internett Per Egil Kummervold per.egil.kummervold@telemed.no PasientLink Bakgrunn for prosjektet Metodevalg Presentasjon

Detaljer

Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte og effekt

Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte og effekt Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte effekt Prosjektdirektør Øyvind Sæbø, Helsedirektoratet Helsedirektoratet. Øyvind Sæbø Øyvind Sæbø 1 Temaer som vil bli berørt Hva er helserefusjoner? Historikk

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

Bestilling se side 2 og 3 for detaljer Produkt Pris X Tannlege Oppgjørsmeldinger (kun Elin-T fase I) Kr 7 000,-

Bestilling se side 2 og 3 for detaljer Produkt Pris X Tannlege Oppgjørsmeldinger (kun Elin-T fase I) Kr 7 000,- Visma samhandling Kundeopplysninger: Organisasjonsnummer: Kundens navn: Adresse. Telefonnummer/Fax Email adresse: Kundenummer: Bestilling se side 2 og 3 for detaljer Produkt Pris X Tannlege Oppgjørsmeldinger

Detaljer

Fastlegens krav til EPJ. Morten Laudal, NFA

Fastlegens krav til EPJ. Morten Laudal, NFA Morten Laudal, NFA Hva er det vi fra Legeforeningen har sagt at vi trenger? Side 2 Hva er det vi fra Legeforeningen har sagt at vi trenger? Elektronisk overføring av pasientjournal ved fastlegebytte Side

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21. 1.januar 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21. 1.januar 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.21 1.januar 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Grupper... 5 HELFO... 5 Integrasjoner... 5 Journal... 8 NPR... 9 Dette versjonsbrevet tilhører versjon 1.21.2, og beskriver

Detaljer

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt.

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. Delavtale 4.3.7 Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 9) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark NN kommune 1 Avtaleparter Partene

Detaljer

Ny statlig enhet med totalansvar for utvikling og drift av IKT-infrastruktur for helse- og omsorgsområdet

Ny statlig enhet med totalansvar for utvikling og drift av IKT-infrastruktur for helse- og omsorgsområdet Ny statlig enhet med totalansvar for utvikling og drift av IKT-infrastruktur for helse- og omsorgsområdet En forutsetning for å nå målene om helhet og samhandling Ålesund 4. september 2009 Hvorfor benytte

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening Norsk Manuellterapeutforening Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 200702010 /KBD Vår ref.: pcl Dato: 05.09.2008 Vedr. høring forslag til endringer

Detaljer

Fokus på sikkerhet pass på pasientdata

Fokus på sikkerhet pass på pasientdata Fokus på sikkerhet pass på pasientdata Sensitive personopplysninger: Må ikke forsvinne (tilgjengelighet) Må finnes lett og oversiktlig (tilgjengelighet) Må ikke endres av uvedkommende (integritet) Må ikke

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Bergen 14. oktober 2009 Demografi eldrebølgen Antall personer over 67 og over. Registrert 1950-2002 og framskrevet 2003-2050 2007 2015 2025 2 3 4 Samhandling

Detaljer

Bruk av L-takster Anne Haugen, NAV - mars 2011

Bruk av L-takster Anne Haugen, NAV - mars 2011 Bruk av L-takster Anne Haugen, NAV - mars 2011 Hva er L-takster L-takster er Navs betaling til behandlere for erklæringer og deltagelse i dialogmøter. L-takster = legeerklæringstakster opprinnelig I dag

Detaljer

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011 Click to edit Master title style Pasientreiser ANS Rikshospitalet, 13. oktober 2011 2 440 000 000 Mål Når har pasient rett til dekning av utgifter til og fra behandling? Når skal det rekvireres transport

Detaljer

77j nm ty 6666666tt. Pristilbud på journal og administrasjonssystemet Extensor 05. For Manuellterapeutenes Servicekontor. Bodø 1.

77j nm ty 6666666tt. Pristilbud på journal og administrasjonssystemet Extensor 05. For Manuellterapeutenes Servicekontor. Bodø 1. 77j nm ty 6666666tt Extensor 05 - neste generasjons administrasjonsverktøy Pristilbud på journal og administrasjonssystemet Extensor 05 For Manuellterapeutenes Servicekontor Bodø 1. februar 2008 Tilbudet

Detaljer

Henvisninger og epikrise. Ronny Kristiansen

Henvisninger og epikrise. Ronny Kristiansen Henvisninger og epikrise Ronny Kristiansen Litt om Ullevål Universitet Sykehus Lands-, Region-, Sentral- og lokal sykehus 8000 ansatte I underkant av 5.000 arbeidsstasjoner IT budsjett ca 90 mil + prosjekter

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Drift/ Overvåking Lars-Andreas Wikbo Helse Nord IKT Tlf: SSI Tlf: Besøksadresse:

Drift/ Overvåking Lars-Andreas Wikbo Helse Nord IKT Tlf: SSI Tlf: Besøksadresse: Drift/ Overvåking Lars-Andreas Wikbo Seniorkonsulent Samhandling og Integrasjon Helse Nord IKT Applikasjonsavdelingen Tlf: +47 761 66 091 SSI Tlf: +47 76 16 60 21 Besøksadresse: Forskningsparken, Breivika,

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenetts formålsparagraf Norsk Helsenett AS er opprettet for å ivareta behovet for et sikkert og enhetlig kommunikasjonsnettverk for

Detaljer

Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot.

Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot. Regionalt Nyhetsbrev Nr 2/02/09 Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot. Fra den nasjonale prosjektledelsen kom det for en tid siden forespørsel om Helse Midt-Norge generelt og

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Innspill til arbeidet med primærhelsetjenestemelding

Innspill til arbeidet med primærhelsetjenestemelding Medlem av Landsorganisasjonen i Norge Member of The Norwegian Confederation of Trade Unions Helse- og sosialdepartementet Hod-primaerhelse@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: pl Dato: 27.08.2014 Innspill

Detaljer

Pasientreiser i et IKT-perspektiv. Bodø, 10. mars 2010

Pasientreiser i et IKT-perspektiv. Bodø, 10. mars 2010 Pasientreiser i et IKT-perspektiv Bodø, 10. mars 2010 Bjørn Astad Hvorfor benytte IKT i helsevesenet? Understøtte pasientbehandling (helhet og samhandling) Informasjonshåndtering Effektiv utnyttelse av

Detaljer

Prosjekt Pasientreiser Egenandeler 2010. Mari Dale Slørstad, nasjonalt prosjekt. Hurtigruta 11. mars 2010

Prosjekt Pasientreiser Egenandeler 2010. Mari Dale Slørstad, nasjonalt prosjekt. Hurtigruta 11. mars 2010 Prosjekt Pasientreiser Egenandeler 2010 Mari Dale Slørstad, nasjonalt prosjekt Bernt Nerberg, UNN HF Hurtigruta 11. mars 2010 1 Agenda Om automatisk frikort Innrapportering av egenandeler fra pasientreiser

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT Samspill Oppdal kommune April 2009 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer

Detaljer

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORCCA UNNERS:TEHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 9 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK TILBUD VISMA PROFILKOM OG VISMA LINK TIL KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS 2. desember 2010 Visma tilbyr en totalleveranse av programvare og tjenester tilknyttet installasjon, oppsett, testing og opplæring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 SAK NR 102-2009 ORIENTERINGSSAK: STATUS PROSJEKT PASIENTREISER Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om status

Detaljer

Elektronisk henvisning og booking

Elektronisk henvisning og booking Elektronisk henvisning og booking PACS, Trondheim 9.- 11. februar 2005 Anders Grimsmo, kommunelege, professor Norsk senter for elektronisk pasientjournal NTNU, Trondheim - utfordring til NTNU: Skape et

Detaljer

HelsIT 2013 IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Torsdag 19. september

HelsIT 2013 IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Torsdag 19. september HelsIT 2013 Torsdag 19. september IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Susanne Monica Prøsch Fastlege, spes. i allmennmedisin Annen etasje legesenter DA Sandefjord IKT-FASTLEGENS BESTE VENN! Fastlegevirksomheten

Detaljer

Jan Mathisen, direktør

Jan Mathisen, direktør Helfo i 2015 Jan Mathisen, direktør 2 HELFO I 2015 I takt med samfunnsutviklingen Helfo er inne i sitt sjuende driftsår som Helsedirektoratets ytre etat. Det har skjedd en betydelig utvikling siden overføringen

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter

Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter Nøtterøy kommune Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter Elin-K-samsplllprosjektet v/sissel Skarsgaard Nors Sykepleierforbund Postboks 456, Sentrum 0104 OSLO Saksbehandler: Direl

Detaljer

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Informasjon om ProMed og online booking... 2 Systemkrav... 2 Internettoppkobling (hvis du bruker Norsk Helsenett)... 3 Internettoppkobling (hvis du ikke bruker

Detaljer

Presentasjon Senter for telemedisin og samhandling

Presentasjon Senter for telemedisin og samhandling Presentasjon Senter for telemedisin og samhandling Per Waardal Bergen kommune okt 2010 per.waardal@bergen.kommune.no IKT /tekn oppgaver Systemkoordinasjon av fagsystemet i helse og omsorg/pasientjorunalen

Detaljer

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Rådmannsmøte på Bryne 14.juni 2013 Astrid Simonsen Hva er Vestlandsløftet? Vestlandsløftet er

Detaljer

Innhold. Kort historikk 27.03.2012. Manuellterapeuten som sykemelder i IA-arbeidet. Ett klapp på skuldra eller ett spark i ræva?

Innhold. Kort historikk 27.03.2012. Manuellterapeuten som sykemelder i IA-arbeidet. Ett klapp på skuldra eller ett spark i ræva? Manuellterapeuten som sykemelder i IA-arbeidet Ett klapp på skuldra eller ett spark i ræva? Oddvar Knutsen Manuellterapeut, NMF. Lia Terapi, Trysil. Innhold Manuell terapeutens rolle i IA- arbeidet Sykmelderprosjektet

Detaljer

WinMed 2 NHN Adresseregister

WinMed 2 NHN Adresseregister 1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...

Detaljer

Slik kan Helse-Norge samhandle

Slik kan Helse-Norge samhandle Slik kan Helse-Norge samhandle Helsit 2009 24. september 2009 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Leder Norsk ehelse Forum Selskapet DIPS ehelse løsninger for det norske og nordiske markedet Har avtaler

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide

Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide Meldingsutveksling i Nord Trøndelag (MUNT) - nødvendigheten av å samarbeide Tanja Skjevik Rådgiver Helse IKT Værnesregionen IT Iver O. Sunnset Prosjektrådgiver Værnesregionen IT Nasjonale satsninger Mer

Detaljer