Vedrørende revisjon av takstforskrift m.v.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedrørende revisjon av takstforskrift m.v."

Transkript

1 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: 12/ /SYKO Oslo, Vedrørende revisjon av takstforskrift m.v. Det vises til det forestående arbeidet med revisjon av «forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi», herunder driftstilskudd og takster for manuellterapeuter. Sammendrag Dagens takstsystem er ikke tilpasset manuellterapeutenes yrkesrolle. LO og Norsk Manuellterapeutforening (NMF) ber om at det nedsettes en arbeidsgruppe som gjennomgår og fremmer forslag til et eget takstsystem for manuellterapeuter. Ved årets revisjon av takstforskriften krever vi at: - Det gis et like påslag på driftstilskudd og takster på 6,8 prosent per 1. juli Det gis et påslag på 6,8 prosent på overføring til fond til etter- og videreutdanning. - Det etableres en takst for undersøkelse hos manuellterapeut. Denne taksten skal bestå av en sammenslåing av takstene A1d og A1h, samt A1f ved tidsbruk over 30 minutter. - A8 defineres som konsultasjonstakst for manuellterapeut. - Det innføres takst for bruk av hjelpepersonell hos manuellterapeut. - Det innføres samarbeids- og kommunikasjonstakster for manuellterapeuter med samme honorarer som legenes. - Det innføres egen takst for etablering av helsenett hos manuellterapeuter, tilsvarende tidligere legetakst B9. - Det innføres en takst for ekspedisjonsgebyr. 1. Generelt 1.1 Pasientrettighetsreformen ga manuellterapeuter ny rolle og nye oppgaver Manuellterapeuter har etter pasientrettighetsreformen av en yrkeshverdag som skiller seg vesentlig fra fysioterapeutenes. Manuellterapeutene har blant annet en portnerfunksjon i kommunehelsetjenestens førstelinje, utfører selvstendig diagnostisering, henviser og sykmelder i tillegg til å behandle selv. Hensikten med reformen er å gi muskel- og skjelettpasienter raskere adgang til behandling, samt å avlaste fastlegene i deres arbeid i kommunehelsetjenesten.

2 Manuellterapeuter har fullmakter innen muskel- og skjelettområdet som er sammenlignbare med legenes 1. Dersom en skal oppnå hensikten med reformen og den senere samhandlingsreformen er det uhensiktsmessig å knytte manuellterapeutenes takster til takstsystemet for fysioterapeuter. Fysioterapeuter kan «fylle» timeboken med forutsigbare, planlagte behandlinger, da fysioterapeuter behandler pasienter som allerede er diagnostisert av henviser. Som portvokter i primærhelsetjenesten må manuellterapeuter håndtere pasienter uten at diagnosen er kjent på forhånd. Det betyr at manuellterapeuter regelmessig opplever situasjoner der undersøkelsen viser seg mer tidkrevende en forutsatt, og dertil situasjoner der man må behandle pasienter akutt. Da kan man ikke bygge takstsystemet rundt et behandlingsregime som i vesentlig grad avviker fra denne yrkesvirkeligheten. Takstsystemet må også inneholde takstkategorier som dekker arbeidet som faktisk utføres. Eksempel: hvis en manuellterapeut undersøker, får mistanke om alvorlig sykdomstilstand, rekvirerer mr og får bekreftet mistanken, vil manuellterapeuten måtte følge dette opp umiddelbart. Aktuell oppfølging vil f.eks. Være raskt å ta kontakt med pasienten for å informere om tilstanden og skrive en henvisning til sykehus for snarlig behandling. Manuellterapeuter vil imidlertid ikke kunne kreve honorar for dette faktisk medgåtte arbeidet innenfor det eksisterende takstsystemet for fysioterapeuter. 1.2 fare for uklarheter og misforståelser Som følge av at det ikke er samsvar mellom manuellterapeutenes nye yrkesutøvelse og takstsystemet for fysioterapeuter, vil det regelmessig oppstå uklarheter og misforståelser rundt hvordan takstene skal forstås. Også dette taler for at takstene gjennomgås med sikte på å utarbeide et eget takstsystem for manuellterapeuter. 1.3 stimulans til riktig praksis Vi presiserer at honorering av manuellterapeutenes nye arbeidsoppgaver dreier seg om å oppmuntre manuellterapeutene til en praksis som er ønsket av stortinget, og som fører til en bedre og mer effektiv pasientflyt i helsetjenesten. Dagens takstsystem er ikke tilpasset manuellterapeutenes yrkesrolle. LO og Norsk Manuellterapeutforening (NMF) ber om at det nedsettes en arbeidsgruppe som gjennomgår og fremmer forslag til et takstsystem for manuellterapeuter. 2. Takstforhandlingene 2012 Vi har forståelse for at det i forbindelse med årets takstforhandlinger ikke er tid til å utarbeide separate manuellterapitakster. Her vil vi derfor fremme forslag i forhold til eksisterende takstsystem. 2.1 generell kompensasjon for pris- og kostnadsvekst mv. Det gis et likt påslag på driftstilskudd og takster på 6,8 prosent per 1. juli Det gis et påslag på 6,8 prosent på overføring til fond til etter- og videreutdanning. 2.2 Ny takst for undersøkelse hos manuellterapeut 1 Jf. enstemmig merknad fra Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget i fbm. Statsbudsjettet Side 2 av 5

3 For å forenkle manuellterapeutenes takster og gi en bedret oversikt takstbruken, foreslår vi en sammenslåing av takstkombinasjonene ved undersøkelse. Det etableres en takst for undersøkelse hos manuellterapeut som består av en sammenslåing av takstene a1d og a1h, samt a1f ved tidsbruk over 30 minutter. Det forutsettes at studenter i manuellterapi kan benytte taksten. 2.3 Takst A8 defineres som konsultasjonstakst Arbeid med sykmeldinger, henvisninger og rekvisisjoner er viktig arbeid som må honoreres etter medgått tid gode henvisninger og rekvisisjoner Et takstsystem som oppmuntrer til at det gjøres gode undersøkelser i førstelinjetjenesten, vil redusere behovet for kostnadskrevende henvisninger og rekvisisjoner. Dersom henvisning eller rekvisisjoner likevel må sendes, er kvaliteten på disse ofte avgjørende for hva slags og hvor mye arbeid spesialistnivået belastes med. Henvisningene gjenspeiler vurderinger og undersøkelser gjort i primærhelsetjenesten, men henvisninger i dag er imidlertid av svært varierende kvalitet. Gode henvisninger er en forutsetning for riktig prioritering av pasienter og tildeling av best egnet behandling. Manuellterapeuter skårer best på undersøkelse på henvisningskvalitet 2. Å skrive gode henvisninger må nødvendigvis ta noe tid. Takstsystemet bør stimulere til henvisninger som ikke er så knappe at de blir meningsløse for spesialisthelsetjenesten. Eksempel: hvis en henvisning inneholder alle relevante opplysninger, slipper spesialisthelsetjenesten å ta opp ny fullstendig anamnese, repetere undersøkelser og tester som allerede er utført osv. I stedet kan sykehuset bygge på opplysningene fra primærhelsetjenesten. På samme vis vil gode røntgen-/mr-rekvisisjoner som skrives i henhold til retningslinjene, kunne gjøre kvaliteten på billedtakingen bedre. Manuellterapeuter skårer best på hvilke yrkesgrupper som følger de norske radiologiske retningslinjene. 3 Eksempel: en presis sammenstilling av funnene i anamnese og den kliniske undersøkelsen er avgjørende for at røntgenavdeling skal velge rett undersøkelsesmetode og gi presist svar. Takst a8 er i dagens forskrift definert som en behandlingstakst. I legenes takster er det presisert i merknad b1 at henvisninger og rekvisisjoner er «behandling» og at arbeid med disse oppgavene inngår i b-takstene (konsultasjon). For å gjøre det klart at skriving av henvisninger og rekvisisjoner er tidsbruk som skal honoreres etter medgått tid, foreslår vi at takst a8 defineres som en konsultasjonstakst. 2 Gulati S, Jakola AS, Solheim O, Gabrielsen S, Godø PA, Skogstad B, Nygaard OP.: J Man Manip Ther Feb;20(1):23-7. Assessment of referrals to a multidisciplinary outpatient clinic for patients with back pain. 3 Ifølge Borgen L.: er manuellterapeuter den yrkesgruppen som i størst grad følger retningslinjer for rekvirering Side 3 av 5

4 I merknad må det presiseres at taksten innbefatter behandling, rådgivning/instruksjon, kontrollundersøkelser, sykmelding, henvisninger og rekvisisjoner. Det bør også presiseres at pasienten ikke trenger å være til stede ved skriving av henvisninger og rekvisisjoner. Det er åpenbart ufornuftig å kreve at pasienten skal være til stede under skriving av tidkrevende henvisninger eller rekvisisjoner. Faren for misbruk fra manuellterapeutens side er svært liten, da arbeidet lett kan kontrolleres mot skriftlig dokumentasjon (henvisningen eller rekvisisjonen). Takst A8 defineres som «konsultasjon hos manuellterapeut som oppfyller kravene i forskriftens 1, 2. Ledd.» 2.4 Bruk av hjelpepersonell (helsesekretær) Takstsystemet bør legge til rette for at manuellterapeuter kan starte behandlingen av en ny pasient samtidig som sekretæren fører journal, mottar betaling, setter opp ny time og hjelper pasienten på annen praktisk måte. Bruk av hjelpepersonell er positivt, da det effektiviserer og profesjonaliserer driften. Det vises i denne forbindelse til legenes finansieringssystem, og til det svenske takstsystemet for fysioterapeuter. Det svenske takstsystemet tillater at terapeuter som har hjelpepersonell kan beregne 20 minutters gjennomsnittlig behandlingstid per pasient mot normalt 25 minutter. Det vil si at hjelpepersonell honoreres for arbeid tilsvarende ¼ av den tiden terapeutens arbeid med pasienten varer. Vi krever at det opprettes en takst tilsvarende ¼ av takst a8a per pasientbehandling når hjelpepersonell er ansatt. 2.5 Samarbeids-/kommunikasjonstakster Takst A50a og b for manuellterapeuter bør være lik den tilsvarende takst som benyttes av leger, da yrkesrolle, ansvar og praksiskostnader er sammenliknbare med legenes. Manuellterapeuter skal kunne kreve samme samarbeidstakst som legenes takst 14. Takst A51 for manuellterapeuter bør være lik tilsvarende takst for leger, da yrkesrolle, ansvar og praksiskostnader er sammenliknbare med legenes. Manuellterapeuter skal kunne kreve samme samarbeidstakst som legenes takst 1f. 2.6 takst for etablering av helsenett Vi foreslår en ny takst for etablering av helsenett for manuellterapeuter. Det vises i denne forbindelse til rapport fra «forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer», der det på side 22 heter at: Manuellterapeuter, kiropraktorer og noen psykologer vil kunne ha nytte av elektronisk sending av sykmeldinger, henvisninger, røntgenforespørsler med mer. For fysioterapeutene er det i dagens situasjon mindre muligheter for tidsbesparelser ved elektronisk samhandling idet fysioterapeutene ikke har rett til å sende sykmeldinger, røntgenforespørsler etc. For å få sendt slike meldinger må fysioterapeuten kontakte pasientenes fastleger, manuellterapeuter eller kiropraktorer. Side 4 av 5

5 For manuellterapeut vil kommunikasjon via helsenett bidra til bedre samhandling og derigjennom bedre pasientsikkerhet. Det innføres en ny takst for manuellterapeuter som delvis dekker investeringskostnader vedrørende helsenettilknytning, jf. Legenes takst B9 (2009). Vi foreslår at taksten får følgende ordlyd: taksten kan kun kreves av manuellterapeuter med driftsavtale som er tilkoblet og benytter helsenett innen Taksten kan kreves en gang andre halvår 2012 og en gang første halvår Det er en forutsetning at det er aktiv virksomhet i hjemmelen for å kunne kreve taksten. Vikarer kan på vegne av hjemmelshaver kreve taksten dersom det er inngått skriftlig avtale med hjemmelsinnehaver om dette. Taksten kan kreves en gang andre halvår 2012 og en gang første halvår 2013 per hjemmel. 2.7 Ekspedisjonsgebyr Vi foreslår en ny takst for ekspedisjonsgebyr, tilsvarende legenes takst 8, for å dekke utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post. Taksten foreslås, som hos legene, ikke dekket av folketrygden. Vi krever en takst for ekspedisjonsgebyr hos manuellterapeut, tilsvarende legenes takst b8. Taksten skal dekke utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post. Taksten dekkes ikke av folketrygden. Med vennlig hilsen LANDSORGANISASJONEN I NORGE Gerd Kristiansen (sign.) Peter Chr. Lehne Norsk Manuellterapeutforening (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. Side 5 av 5

Foreløpige kommentarer fra NMF til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endret takstforskrift for fysioterapeuter og manuellterapeuter

Foreløpige kommentarer fra NMF til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endret takstforskrift for fysioterapeuter og manuellterapeuter Medlem av Landsorganisasjonen i Norge Member of The Norwegian Confederation of Trade Unions Helse- og omsorgsdepartementet v/olav Gjestvang postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 11/4192 Vår ref.:pcl/em Dato:

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening Norsk Manuellterapeutforening Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 200702010 /KBD Vår ref.: pcl Dato: 05.09.2008 Vedr. høring forslag til endringer

Detaljer

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende Informasjon fra forhandlingsseksjonen omhandler denne gangen endringer i takstforskriften, L-takstene og terapiridning. Til slutt vil du finne informasjon om kurs for selvstendig næringsdrivende. Vedlagt

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening Norsk Manuellterapeutforening Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: 200704383 /LF Vår ref.: pcl Dato: 05.09.2008 Vedr. høring Forslag til forskrift om pasientskadelovens

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i forskrifter til folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven - finansiering av behandling i spesialisthelsetjenesten etter henvisning

Detaljer

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen)

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen) A-rundskriv nr.: A/1-215 Dokument nr.: 11/129-16 Arkivkode: Dato: 12.6.215 Saksbehandler: Hege Tveraaen Torvbråten Til: Kommunen ASA 433 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale

Detaljer

Innledningsvis har NFF noen kommentarer til områder/tema vi mener ikke er godt nok belyst.

Innledningsvis har NFF noen kommentarer til områder/tema vi mener ikke er godt nok belyst. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 14.10.2005 05/558 200200896-/emh Høring oppfølgingen av forsøksordningen for kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Versjon 1.0 23.03.2010 2 Innhold 1. BAKGRUNN 3 2. SAMMENDRAG 3 3. GJENNOMFØRINGEN

Detaljer

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 Handlingsplan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020 2 1 Innledning... 4 2 Arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger... 5 3 Historien bak ordningen med

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Høringsnotat. Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport)

Høringsnotat. Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport) Forslag til endring av pasient- og brukerrettighetsloven og forslag om ny

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI 1 BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI Forslag til alternative skjermingsmodeller 2 SAMMENDRAG Arbeidsgruppen har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet foretatt en gjennomgang av dagens betalingsordning

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Helsedirektoratet 01.02.12

Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Helsedirektoratet 01.02.12 Delutredning 1 Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper Helsedirektoratet 01.02.12 2 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Oppdraget og tidligere utredninger... 5 2.1 Beskrivelse

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift

Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Prioriteringsveiledere Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert 18.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskri Sist oppdatert

Detaljer

FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal.

FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal. Side 1 av 19 FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: FOR-2000-12-21-1385 DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet)

Detaljer

Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger

Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger HEL S E :o MIDT-NORGE i Saksdok : I henhold til vedlagt liste Høring om forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger Arbeidsdepartementet sender med dette på høring forslag

Detaljer

DI Utlendingsdirektoratet

DI Utlendingsdirektoratet DI Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeidsmarkedsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEM MOTTATT 29 APR 2009 Deres ref: : 200900199 Vår ref:

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016 EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z090015.10 ISBN 978-82-8232-199-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet A-rundskriv nr.: A/1-2013 Dokument nr.: 12/01843-3 Arkivkode: 0 Dato: 14.02.2013 Saksbehandler: Anne Tøndevold Til: Kommunen ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte - en veileder for sykmeldende behandlere Forord I forbindelse med Sykefraværsutvalgets arbeid høsten 2006 ble partene i arbeidslivet og myndighetene enige om endringer

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer