Foreløpige kommentarer fra NMF til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endret takstforskrift for fysioterapeuter og manuellterapeuter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpige kommentarer fra NMF til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endret takstforskrift for fysioterapeuter og manuellterapeuter"

Transkript

1 Medlem av Landsorganisasjonen i Norge Member of The Norwegian Confederation of Trade Unions Helse- og omsorgsdepartementet v/olav Gjestvang Deres ref.: 11/4192 Vår ref.:pcl/em Dato: Foreløpige kommentarer fra NMF til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endret takstforskrift for fysioterapeuter og manuellterapeuter Det vises til høringsnotat av Generelt Ved fastsettelse av takstforskriften bør det foretas endringer som er egnet til å fremme helsepolitiske målsettinger. Dette innebærer at takstøkninger bør ha en faglig begrunnelse ut over å skulle medvirke til lønnsutvikling. Dette kan også begrunne at enkelte takster reduseres samtidig som andre øker relativt mer. Det er vanskelig å se at takst B22 «aktiv oppvarming» er en særlig viktig takst. Tiltak for å styrke primærkontaktrollen og dermed avlaste fastlegene, tilknytning til helsenett og godtgjørelse for utforming av gode og presise henvisninger er derimot områder som vil fremme en mer rasjonell pasientbehandling, og dermed bidra til en samlet mer effektiv utnyttelse av ressursene. Det er videre viktig å sikre en takstutvikling som samlet sett er i overensstemmelse med inntekstutviklingen i samfunnet for øvrig. Ovennevnte hensyn ligger til grunn for de krav NMF fremmer. Sammendrag NMF er uenig med rammen staten har satt. Den kompenserer ikke for tidligere års mindreutvikling for gruppen som helhet. Rammen er heller ikke i tråd med utviklingen hos sammenlignbare grupper i inneværende år. NMF er uenig i fordelingen innenfor rammen, fordi den ikke kompenserer for den mindreutviklingen manuellterapeuttakstene har hatt de siste årene, sammenlignet med fysioterapeuttakstene. Det foreliggende forslaget gir også i år en mindreutvikling for manuellterapeutenes takster. Innenfor rammen krever vi en omfordeling slik at mindreutviklingen i manuellterapeutenes takster de siste årene blir kompensert fullt ut. Subsidiært krever vi at det etableres en plan for å kompensere for mindreutviklingen som har funnet sted de senere år. Vi foreslår at det i år omfordeles midler avsatt fra takst B22 til A1h- og A8a-takstene. I tillegg krever vi en omfordeling innen manuellterapeutenes takster, jf. skilleark «Fysio MT», ved at A2g (utstyr) anvendes til takst for Helsenett og til A1h-taksten Andre saker - NMF krever et tillegg i departementets forslag til nytt avsnitt i forskriftens 2, slik at henviser gis mulighet til å angi behandlingstype, behandlingstid og antall behandlinger hos fysioterapeut. - NMF krever endring i Merknad A4 slik at manuellterapeuter ikke pålegges å ha pasientens «fulle oppmerksomhet» ved elektroterapi mv. Norsk Manuellterapeutforening. Postadresse: Boks 797, 8510 Narvik. Organisasjonsnummer: Telefon: Nett: E-post:

2 - NMF krever at manuellterapeut som har ansatt hjelpepersonell, kan overlate til hjelpepersonell å ta seg av oppgaver de ellers må gjøre selv, dersom det ellers er faglig forsvarlig. - NMF krever at det ikke skal være et krav at pasienten er til stede ved skriving av henvisninger, rekvisisjoner, epikriser ol. - NMF krever at «fysioterapeut» endres til «manuellterapeut» i nytt tillegg til Kapittel IV pasientbetaling i forskriften. - NMF krever at bestemmelser vedrørende avsetning til Fond til etter og videreutdanning av fysioterapeuter flyttes fra statsavtalen og inn i forskriften, og at styrerepresentasjonen i Fondets styre endres. Rammen HOD legger til grunn en inntektskomponent 3,2 % og en kostnadskomponent på 1,7 %. Rammeøkningen blir da 0,38 %, dersom statistisk overheng fra i fjor på 2,56 % trekkes fra. HODs forslag til inntektskomponent på 3,2 % er lavere enn den økonomiske rammen avtalt i kommunal sektor (3,54 %). Hvis man tar utgangspunkt i at fysioterapeuter og manuellterapeuter skal ha inntektsutvikling som i kommunal sektor (3,54 %) og en kostnadskomponent på 1,7 %, vil rammen bli 0,86 %. Det er 0,48 prosentpoeng mer enn i rammen i utkastet til forskrift. NMF er uenig i at departementet legger opp til en inntektsutvikling for hele gruppen som er dårligere enn sammenlignbare sektorer og ber departementet redegjøre nærmere for bakgrunnen for forslaget. Fordelingen av tilleggene innenfor rammen I forslaget til fordeling på honorarene innenfor rammen, foreslår HOD at «alle gruppene skal få noe uttelling på takstene». HOD foreslår at dette skal gjøres ved å legge et kronetillegg på behandlingstakstene og takst for «aktiv oppvarming», B22. Undersøkelsestakstene foreslås uendret. Behandlingstakstene Det vises til vårt supplerende innspill av der vi påpekte at de takstene som manuellterapeutene typisk utløser, ikke har blitt justert i henhold til avtale helt tilbake til avtaleåret Påslagene har i hovedsak kommet på fysioterapeutenes takster. Det er ikke noe i departementets foreløpige forslag som tar sikte på å rette opp denne trenden. Tvert om vil det foreslåtte kronetillegget på A2-takstene, B22- og A8a-taksten forsterke skjevfordelingen, se tabell 1 nedenfor. B22-taksten Det foreslås et kronetillegg på B22-taksten. Taksten brukes ved «aktiv oppvarming», og det gis ingen begrunnelse for økningen. I TBU-tallene fra er taksten B22 utløst ganger. Av disse utløste fysioterapeuter denne ganger. Dette utgjør 97,5 %. Manuellterapeuter utløste taksten ganger (2,5 %). Til sammenligning er det fysioterapeuter og 468 manuellterapeuter i datamaterialet. Dette fordeles med 87,5 % og 12,5 %. Det er ikke adgang til å kombinere B22 med manuellterapeutenes A8-takster. De behandlingene som er registrert på manuellterapeuter, kan ha blitt utløst av nye

3 manuellterapeuter før de ble ferdigutdannede, eller av manuellterapeuter som har tatt fysioterapitakster. Et kronetillegg på denne taksten vil derfor i all hovedsak komme fysioterapeutene til gode, og ytterligere forsterke skjevutviklingen omtalt ovenfor. Tabell 1 Endring 09-10/10-11 Endring 10-11/11-12 Endring 11-12/12-13 Foreslått endring 12 13/13-14 Fysioterapi 20 min 2 % 2 % 8 % 0,0 % 30 min 2 % 2 % 8 % 0,6 % 40 min 2 % 2 % 10 % 0,5 % B22 0 % 0 % 0 % 5,3 % Manuellterapi 20 min 0 % 0 % 1 % 0,4 % 30 min 0 % 0 % 2 % 0,3 % 40 min 0 % 0 % 3 % 0,2 % Tabell 1 viser at det har vært ulik utvikling i honorarene som henholdsvis fysioterapeutene og manuellterapeutene typisk utløser i en behandlingssituasjon. Fra til , og fra til , var økningen i honorarene som fysioterapeutene utløser på om lag 2 %, mens det ikke var noen endring i honorarene som manuellterapeutene utløser ved behandling. Ved takstfastsettelsen i 2012 var endringene mer betydelige, da fysioterapeutene fikk en økning på 8 % på honoraret knyttet til behandling i 20 og 30 minutter, og en økning i honoraret på 10 % for behandling i 40 minutter. Manuellterapeutene fikk en langt lavere økning i sine honorarer, på 1 % for 20 minutter, 2 % for 30 minutter og 3 % for en behandling på 40 minutter. Det er betydelig forskjell i utviklingen i honorarene mellom disse gruppene. Innenfor rammen krever vi en omfordeling slik at mindreutviklingen i manuellterapeutenes takster blir kompensert. Det vises til vårt supplerende innspill av der vi krevde økning av manuellterapeutenes ramme (jf «TBU fysio MT») med 5,58 %. Dette gir en økning på kroner som foreslås fordelt på takstene - A1h - A8a og b - E50 a og b for manuellterapeuter - E 51 for manuellterapeuter - ny takst for helsenett - ny takst for hjelpepersonell

4 NMF krever subsidiært: Det etableres en plan for å kompensere for mindreutviklingen som har funnet sted de senere år. I år krever vi: Det gis ikke noe tillegg på B22-taksten. Midlene som frigjøres (2,561 millioner kroner) brukes slik: - Ytterligere 2 kroner påslag på A8a. - 5 kr påslag på A1h for å styrke primærkontaktrollen. I tillegg krever NMF: Manuellterapeutenes andel av A2g (4,7 mill.) benyttes til takst for Helsenett i en etableringsperiode (2,35 mill.) og ytterligere styrking av takst A1h (2,35 mill.)for å styrke primærkontaktrollen. Når etableringsperioden for Helsenett er over, forutsettes midlene benyttet til andre relevante manuellterapeuttakster. Ad øvrige forslag i HODs utkast Ad forskriftens 2 Ved å ta antall takster utløst av fysioterapeuter A2a-f og dele på antall undersøkelser (A1a) finner vi at det utføres 1 undersøkelse per 26 behandlinger. I fjor var tilsvarende tall 1 undersøkelse per 25 behandling. Ut fra ovennevnte synes det som om henvisningene ofte blir utnyttet fullt ut, det vil si med 24 behandlinger og uten at det blir foretatt grundige undersøkelser underveis. Slike undersøkelser er viktige for å målrette behandlingen. Henviser vil i mange tilfeller først se pasienten igjen etter 24 behandlinger hos fysioterapeut. Henvisers oppgave er å avgjøre om «fysioterapi er av vesentlig betydning for pasientens sykdom og funksjonsevne». Ved henvisning vil manuellterapeuter ha en bestemt formening av hva slags behandlingsform som kan gi effekt på den aktuelle pasienten, og hvilken behandlingstid og antall behandlinger som antas nødvendig for å se effekt av behandlingen. På denne bakgrunn foreslår NMF at forslaget fra HOD til nytt tredje avsnitt endres slik (endring understreket): «Fysioterapeuten avgjør behandlingsform, behandlingstid og antall behandlinger, hvis ikke annet er angitt på henvisningen, på bakgrunn av opplysningene på henvisningen og egen vurdering av pasientens behov. Fysioterapeuten er ansvarlig for at iverksatt behandling er forsvarlig, jf. Helsepersonelloven 4»

5 Merknad A7 Denne merknaden sier at pasient som får elektroterapi mv. (takst A11 elektroterapi) ikke behøver å ha fysioterapeutenes fulle oppmerksomhet i hele behandlingstiden. Manuellterapeuter som bruker elektroterapi kan ikke benytte A11, da honoraret er inkludert i A8. Merknaden gjelder derfor ikke manuellterapeuter. For at innholdet i merknad A7 skal gjelde manuellterapeuter som benytter elektroterapi, må dette avspeiles i merknad A4 som gjelder takst A8. Vi krever følgende tillegg til merknad A4: Dersom det er faglig forsvarlig, kan behandling med elektroterapi, ultralyd, pulsator, kortbølge, mikrobølge eller laser utføres uten at pasienten har manuellterapeutens fulle oppmerksomhet i hele behandlingstiden. På samme måte som det kan tillates overlapping ved elektroterapi, er det faglig forsvarlig og mer effektiv bruk av tid og kompetanse at manuellterapeut kan starte undersøkelse/behandling av ny pasient mens helsesekretær journalfører enkle pasientopplysninger, tar imot pasientbetaling, setter opp ny time osv. Vi foreslår følgende tillegg til merknad A4: Dersom det er faglig forsvarlig kan manuellterapeut som har ansatt hjelpepersonell (helsesekretær), overlate til hjelpepersonell å ta seg av oppgaver som terapeuten ellers måtte gjøre selv. Slik overlapping tillates i inntil fem minutter. A8 kan i dag utløses dersom pasienten er til stede. Det vises til vårt innspill av , der vi krever at takst A8 skal kunne benyttes for tid som går med til å skrive henvisning, rekvisisjoner mv, uten at pasienten nødvendigvis trenger å være til stede. Dette kravet utløser ikke høyere frekvens av A8. Konsekvensen vil bare være at pasienten slipper å være tilstede mens henvisninger skrives, noe som åpenbart er fornuftig.. Et slikt krav er helt urimelig overfor pasientene og hindrer effektiv bruk av manuellterapeuters arbeidstid. Vi foreslår følgende tillegg til merknad A4: Takst A8 kan benyttes for tid som går med til å skrive henvisning, epikriser, rekvisisjoner mv. Pasienten trenger ikke være til stede ved skriving av henvisninger, rekvisisjoner, epikriser mv Kapittel IV Pasientbetaling HOD foreslår nytt femte avsnitt som omtaler fysioterapeuters anledning til å ta ekspedisjonsgebyr for henvisninger, rekvisisjoner e.l. Ettersom det bare er manuellterapeuter som kan sende henvisning, rekvisisjon e.l., må benevnelsen på terapeuten endres. Vi foreslår at tillegget skal lyde: Dersom pasienten ønsker at manuellterapeuten sender henvisning, rekvisisjon eller lignende i stedet for at pasienten henter dette hos manuellterapeuten, kan pasienten avkreves et ekspedisjonsgebyr på 56 kroner, jf. takst 8 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

6 Avsetning til Fond til etter og videreutdanning I brev av og påpekte NMF urimeligheten av at ikke-medlemmer av NFF må betale dobbel pris for kurs som er subsidiert/finansiert av Fond til etter- og videreutdanning. I brev av skriver HOD at departementet vil drøfte saken med NFF hvorvidt innretningen på Fondets midler for å fremme kunnskapsutvikling, er hensiktsmessig og rettferdig. Kapittel 8 i Statsavtalen omhandler avsetning til felles formål for fysioterapeuter og avsetning til Fondet. Vi krever at også dette kapitlet flyttes ut av statsavtalen og inn i forskriften. Videre foreslår vi at fondets styre utvides til også å omfatte en representant fra Norsk Manuellterapeutforening. Med hilsen NORSK MANUELLTERAPEUTFORENING Peter Chr. Lehne, leder

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende Informasjon fra forhandlingsseksjonen omhandler denne gangen endringer i takstforskriften, L-takstene og terapiridning. Til slutt vil du finne informasjon om kurs for selvstendig næringsdrivende. Vedlagt

Detaljer

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen)

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen) A-rundskriv nr.: A/1-215 Dokument nr.: 11/129-16 Arkivkode: Dato: 12.6.215 Saksbehandler: Hege Tveraaen Torvbråten Til: Kommunen ASA 433 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening Norsk Manuellterapeutforening Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 200702010 /KBD Vår ref.: pcl Dato: 05.09.2008 Vedr. høring forslag til endringer

Detaljer

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI 1 BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI Forslag til alternative skjermingsmodeller 2 SAMMENDRAG Arbeidsgruppen har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet foretatt en gjennomgang av dagens betalingsordning

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015)

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015) Innst. 316 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 74 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN 2-8 OG FOR DRIFTSTØTTE TIL APOTEK Apotekforeningen Postboks 5070 Majorstua 0301 OSLO Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 27.08.2012 11/12942-14 Seksjon for forvaltning/ Martin Bjerke RETNINGSLINJER FOR BRUK AV APOTEKLOVEN

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Deres ref. Vår refdato: 13/186-2/0T/25.10.2013

Deres ref. Vår refdato: 13/186-2/0T/25.10.2013 Apotekforeningen Helse- og omsorgsdeparternentet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår refdato: 13/186-2/0T/25.10.2013 Høringsuttalelse - forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK

OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 13/3947-19.11.2014 13/09726-24 Juristene/Hilde Holme OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK

Detaljer

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer

Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Helsedirektoratet 01.02.12

Delutredning 1. Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper. Helsedirektoratet 01.02.12 Delutredning 1 Vurdering av offentlig spesialistgodkjenning for aktuelle helsepersonellgrupper Helsedirektoratet 01.02.12 2 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Oppdraget og tidligere utredninger... 5 2.1 Beskrivelse

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015 DEN NORSKE KIRKE KM 10/15 Kirkemøtet 2015 Trondheim, 09. 15. april 2015 Referanser: KM 4/14, 5/13, 10/12, 9/07 og 8/07 KR 37/14, 11/15 Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille.

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

Innst. S. nr. 175. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:42 (2003-2004)

Innst. S. nr. 175. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Dokument nr. 8:42 (2003-2004) Innst. S. nr. 175 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument nr. 8:42 (2003-2004) Innstilling fra justiskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund og Eli Sollied

Detaljer

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune

Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Forvaltningsrevisjonsrapport fra Sosial stønad i Vestre Slidre kommune Område: Sosialtjenesten Kommune: Vestre Slidre Utført i perioden: September - November 2006 Revisor: Dagny Thon Hovrud Side 2 av 13

Detaljer

Innst. O. nr. 10. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 96 (2001-2002)

Innst. O. nr. 10. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Innst. O. nr. 10 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling Til

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005)

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innst. O. nr. 88 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om lov om forsikringsformidling Til Odelstinget 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H)

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H) Arntzen de Besche Advokatfirma AS Advokat Sven Iver Steen (H) 21. mai 2013 INNHOLD REGELVERKSSKISSE OFFENTLIG AFP Side Utkast til regler om offentlig AFP 2 Kommentarer til utkast til regler om offentlig

Detaljer