Selvstendig næringsdrivende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selvstendig næringsdrivende"

Transkript

1 Informasjon fra forhandlingsseksjonen omhandler denne gangen endringer i takstforskriften, L-takstene og terapiridning. Til slutt vil du finne informasjon om kurs for selvstendig næringsdrivende. Vedlagt følger: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi, NFFs egenandelsplakat og NFFs takstplakat. Takstplakaten må kun benyttes sammen med forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi gjeldende fra 1. juli Egenandelsplakat Merk at NFFs egenandelsplakat nå spesifiserer hvilke andeler som inngår i frikortet. Dersom fysioterapeuten har andre tilleggstjenester, skal dette spesifiseres på eget oppslag i henhold til forskriftens kapittel 4. Endringer fra 1. juli 2014 Økonomi Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har etter forutgående forhandlinger avsatt en økonomisk ramme på 5,3 % til økning av driftstilskudd, fondsavsetning til etter- og videreutdanning og regulering av takster fra 1. juli Stortinget har ved behandling av statsbudsjettet for 2014 besluttet at egenandelene skal økes med 1,5 % fra 1. juli. Partene har innarbeidet egenandelsøkningen i takstoppgjøret. Egenandelstak 2 er fortsatt på kr. 2670,-. Driftstilskuddet heves til ,- kroner fra 1. juli Det er påslag på følgende takster: A1a 9kr, A1c 2kr, A1d 8kr, A1f 3kr, A1g 20kr, A1h 2kr, A2a 7kr, A2b 12kr, A2c 14kr, A2e 24kr, A2f 34kr, A2k 5kr, A8a 12kr, A8b 5kr, C33 15kr, D40 2kr, E50a 16kr,E50b 16kr,E52 7kr, F1 6kr. NFFs kommentar: Takst A7 har økt egenandel med 3 kroner og refusjonen er redusert tilsvarende. Takst A9 er delt i nye takster A9a og A9b. Dette medfører økning i timepris fra 475,- til 517,-. Gruppetakster er forenklet og har fått et tillegg. Kapittel I. Regler Endring ordlyd i forskriften 5: Forskriften 5 tredje ledd utgår. Det er ikke lenger mulig å søke om forhåndstilsagn fra HELFO for stønad etter honorartakst. Det er tatt inn et nytt tredje ledd som lyder som følger: «Den enkelte fysioterapeut er ansvarlig for å vurdere hvorvidt en pasient har krav på stønad i medhold av folketrygdloven 5-8, herunder krav på stønad etter honorartakst. Fysioterapeuten skal vurdere om behandlingen er innenfor rammen av nødvendig og forsvarlig fysioterapi. Fysioterapeuten må kunne dokumentere sine vurderinger, og pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige, jf. helsepersonelloven med tilhørende forskrifter.» side 1

2 Kapittel II. Sykdomsliste Dette kapittelet inneholder sykdomsliste. I sykdomsliste har det kommet noen presiseringer som har stått i rundskriv til folketrygdloven 5-8 før. Dette er presiseringer av gjeldende praksis. Endringene er som følger : - Innledende merknader under Kirurgi - Ny merknad til punkt B1a «Omfatter osteoporose.» - C1k: Tilføyelse «herunder torticollis og Chorea Huntington» - Ny merknad til punkt C1k «Ved porfyri..» - E1: Tilføyelse i merknad til punkt 1 «som f.eks. hos thalidomidskadde» - F1b: Tilføyelse i merknad : «Det kan gis honorartakst i flere perioder dersom pasienten får ny henvisning fra poliklinikk eller har hatt nytt opphold i psykiatrisk avdeling.» - H1f: Ny merknad: «Ved spondylartritt» - H2: Tilføyelse i merknad til punkt 2: «Personer som har fått innsatt kunstig ledd (protese), anses ikke lenger for å ha artrose.» Kapittel III. Takster Dette kapittelet inneholder takstene. Her fremkommer honorartakstene, refusjonstakstene og egenandelen pasienten skal betale. Kapittelet inneholder også merknader til takstene som kan være videre utdypet i Rundskriv til folketrygdloven 5-8. Ny takst for oppkobling til Norsk Helsenett H1: Tillegg for Norsk helsenett/elektronisk meldingsutveksling, beløp kr x 2 Taksten kan kreves i perioden 1. juli 2014 til og med 30. juni 2017 av fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen og direkte oppgjørsavtale med HELFO. Taksten kan kreves to ganger per hjemmel, første gang når fysioterapeuten kan dokumentere å ha gjort bindende avtale om bestilling med Norsk helsenett, neste gang når fysioterapeuten er koblet opp og sender oppgjør til HELFO via Norsk helsenett. Fysioterapeuter som per 1. juli 2014 er koblet opp og sender oppgjør elektronisk via Norsk helsenett til HELFO, kan også utløse taksten. De kan kreve taksten en gang andre halvår 2014 og en gang første halvår Det er en forutsetning at det er aktiv virksomhet i hjemmelen for å kunne kreve taksten. Vikar kan på vegne av hjemmelsinnehaver kreve taksten dersom det er inngått skriftlig avtale med hjemmelsinnehaver om dette. Kommentar NFF: Taksten skal også kunne brukes ved oppkobling til NHN via ASP-løsninger. Fysioterapeuter som velger ASP-løsning kan vente med å kreve taksten til de faktisk sender oppgjør elektronisk via NHN. Taksten kreves da to ganger på en gang. Alternativt kan taksten kreves første gang når det er gjort bindende bestilling med EPJ-leverandør om ASP-tilknytning til NHN, deretter når oppgjøret faktisk sendes via NHN. Taksten må føres på to separate regninger. Den kan ikke repeteres på samme regning. Fysioterapeutene skal føre seg selv som pasient på regninger som gjelder H1-taksten. Endring i merknad A1: Det tas inn et nytt annet ledd, se ordlyd i kursiv nedenfor: side 2

3 Merknad A1 Hver av takstene A1a, A1d, A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, A8a og A9 teller som en behandling. Disse takstene kan ikke kombineres i samme behandling. Pasienten skal ha fysioterapeutens fulle oppmerksomhet i hele behandlingstiden. Overlapping i tid av pasientbehandlinger honoreres ikke. Inkludert i takstene ligger honorar for for- og etterarbeid, men tidsangivelsen angir den tiden pasienten er til stede ved undersøkelsen eller behandlingen. Innenfor tiden som utløser A1a, A1d, A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, A8a, A8b eller A9a og A9b, kan fysioterapeuten skrive journalnotat, henvisninger og rekvisisjoner. Hjelp til av- og påkledning kan også inngå i tiden som det kreves refusjon for. Takstene A7 og A11 teller som en egen behandling dersom de ikke benyttes sammen med en av takstene A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, A9a, A9b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e, C34f og C33. Strukturendring takst A9 Takst A9, psykomotorisk fysioterapi deles i A9a og A9b. A9a: Psykomotorisk fysioterapi A9b: Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter Rep. 6 NFFs kommentar: Takst A9a utløses ved psykomotorisk fysioterapi inntil 20 minutter. Etter 20 minutter kan A9b utløses opptil 6 ganger per påbegynte 10. minutt. Den totale behandlingslengde vil dermed kunne bli opptil 1 time og 20 minutter. Dette vil gi fysioterapeuter med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi den fleksibiliteten som er nødvendig for en effektiv tjeneste. Forenkling gruppetakster Takstene for øvelsesbehandling i grupper, gruppebehandling i basseng og medisinsk treningsterapi slås sammen og heter nå behandling i grupper. Dagens C30-32 erstattes av ny takst C34. Taksten er bygd opp på samme måte som før i 30, 60 og 90 minutter, men det gis et tillegg for behandling i basseng ny C34g. Det har også kommet en ny presisering (kursiv) i merknad C1 og C2. Merknad C1 Utgifter til behandling i grupper dekkes på følgende vilkår: 1. Medlemmet må ha vært til individuell undersøkelse og/eller behandling. 2. Fysioterapeuten må være til stede i hele behandlingstiden. 3. Lokaler og utstyr må være tilpasset antall personer i gruppen. Merknad C2 Hver av takstene C33, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e og C34f teller som en behandling. Overlapping i tid mellom gruppebehandlinger honoreres ikke. Endring i takst E51 side 3

4 Taksten deles i tre, endring fremkommer i kursiv. E51 a: Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon med annet fagpersonell om enkeltpasient. Ny takst E51b: Skriving av epikrise eller tilbakemelding til henvisende behandler når dette gjøres uten samtidig undersøkelse eller behandling. Ny takst E51c: Skriving av henvisninger og rekvisisjoner når dette gjøres uten samtidig undersøkelse eller behandling. Taksten kan ikke benyttes ved rekvirering av pasientreiser. Endring av aldersgrense takst D40 Alderskriteriet heves fra 70 til 80 år. Kapittel IV. Pasientbetaling I dette kapittelet finner du informasjon i hvilke tilfeller du kan avkreve pasientbetaling ut over takstene og egenandelene i forskriftens kapittel 3. Det har nå kommet følgende endringer i dette kapittel: -ny presisering vedrørende betaling for forbruksmateriell og tilleggstjeneste flyttes fra rundskriv over i forskriften - ekspedisjonsgebyr følger nå legenes takst 8 -ny presisering vedrørende betaling av egenandeler og pasientbetaling Andre ledd får følgende ordlyd (endringer merket med kursiv): «Pasienten kan avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for forbruksmateriell og tilleggstjenester som er nødvendig for å oppnå faglig forsvarlig fysioterapi og som ikke er dekket av takstene i kapittel III. Det skal være opp til pasienten å velge om han/hun vil motta tilleggstjenester eller ikke. Fysioterapeuten plikter å ha oppslag som viser gjeldende egenandeler, hvilke tilleggstjenester og forbruksmateriell som ytes ved instituttet og prisen på dette. Prisen på forbruksmateriell og tilleggstjenester fastsettes av fysioterapeuten selv og skal være spesifisert på pasientens kvittering. Det kan for eksempel være tape, innleggssåler, støttebandasjer/strømper, utstyr for hjemmetrening, veiledet trening for ikke-honorartakstpasienter mv.» Femte ledd justeres og blir som følger (endring kursiv): «Dersom pasienten ber om at fysioterapeuten sender henvisning, rekvisisjon eller lignende i stedet for at pasienten henter dette hos fysioterapeuten, kan pasienten avkreves et ekspedisjonsgebyr etter takst 8 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.» Nytt sjette ledd: side 4

5 «Fysioterapeuten kan ikke kreve egenandeler og/eller pasientbetaling ut over det som fremgår av denne forskriften.» Dersom du ønsker mer informasjon om tilleggstjenester har NFF har utarbeidet et eget skriv som ligger på Kapittel V. Tilskott til fellesformål for fysioterapeuter Folketrygden yter i perioden 1. juli juni ,7 millioner kroner til Fond til etter og videreutdanning av fysioterapeuter. L-TAKSTER - REGULERING PR Arbeids- og velferdsdirektoratet har regulert Honorartakst for legeerklæring m.m.(l-takster). Takstene er hevet med 3.45% (avrundet til nærmeste hele krone). Unntatt er takstene for legenes deltagelse i dialogmøter. Takstøkningen for disse møtene er tilsvarende takst 14 i normaltariffen. Unntatt er også takst L 34 Skyssgodtgjørelse/dialogmøter. Denne følger statens satser. De nye takstene fremgår nedenfor. Taksten gjelder (stikkord) L 1 sykmeldingsattest 17 L 4 arbeidsrelatert aktivitet ikke igangsatt 71 L 8 Unntak fra arbeidsgiveransvar. Kronisk sykt barn Besvarelse på spørsmål om tilleggsopplysninger 139 L 20 Dialogmøte/kiropraktor og manuell terapeut pr ½ time 324 L 20a Godtgjørelse for dialogmøte avlyst senere en 24 timer før møtet skulle vært avholdt manuellterapeut, kiropraktor 647 L 40 Stønad til bil. Legeerklæring ved arbeidsuførhet 705 Mer informasjon om vilkår for de forskjellige takstene finner du i vedlegg 1 til folketrygdlovens kapittel Terapiridning For terapiridning ytes det et bidragetter folketrygdlovens Bidraget er fastsatt til kr. 232,- og heter T99 Terapiridning. Bidraget fremkommer i rundskrivet til folketrygdloven Ekspedisjonsgebyr Dersom pasienten ber om at fysioterapeuten sender henvisning, rekvisisjon eller lignende i stedet for at pasienten henter dette hos fysioterapeuten, kan pasienten avkreves et ekspedisjonsgebyr. Taksten refunderes ikke av trygden, det vil si at pasienten betaler hele beløpet. Taksten er satt til 59 kr. Utskrift/kopiering av pasientjournal side 5

6 Når innsynsretten gjøres gjeldende etter pasientrettighetsloven 5-1, kan det ved utlevering av kopi eller utskrift kreves betaling av pasienten. Dette fremkommer i Forskrift om pasientjournal. Taksten fremkommer i legenes takstsystem og gjelder også for fysioterapeuter. Taksten refunderes ikke av trygden, det vil si at pasienten betaler hele beløpet. Taksten er satt til kr. 85,-. Kurs for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, herunder kontaktpersoner oktober 2014 Tredagers kurs for fysioterapeut som selvstendig næringsdrivende med og uten driftstilskudd fra kommunen. Alle som jobber som selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, bør kjenne til dagens omfattende regelverk som gjelder denne gruppen. Opplæringen for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter er av tre dagers varighet. Det består av to felles dager med revisor og aktuelle lover, og en tredje dag som er tilrettelagt for om man arbeider med driftstilskudd eller ikke. Kurset belyser flere sider ved drift av virksomhet, herunder aktuelle lover, forskrifter, og avtaler, samt en gjennomgang av selskapsform og regnskap. Mer informasjon og påmelding finner du her: side 6

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015

Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015 Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015 Den norske legeforening Normaltariff for fastleger og legevakt 2014 2015 1 Innhold Innledning... 5 Etiske regler for leger... 7 Kapittel I... 11 Forskrift

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014)

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014) Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014) Om kommentarutgaven: Normaltariffen kan fremstå som komplisert, og i mange tilfeller er det sparsomt med nærmere beskrivelse av hva

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

stønad til dekning av utgifter til fysioterapi

stønad til dekning av utgifter til fysioterapi FORSKRIFT om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 21. juni 2005 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 5-8 femte

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Opptrykk av normaltariffheftene vil sendes ut sammen med tidsskriftet i august.

Opptrykk av normaltariffheftene vil sendes ut sammen med tidsskriftet i august. Ny normaltariff 2015 Legeforeningen har gjennomført konstruktive forhandlinger med Staten om ny normaltariff. Den 26. juni ble det oppnådd enighet om fordelingen av framforhandlet økonomi på takster. Hvert

Detaljer

Administrasjon på tannklinikken

Administrasjon på tannklinikken Kapittel 5 Administrasjon på tannklinikken Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre administrative oppgaver i en tannhelsepraksis. Eleven skal kunne bestille og oppbevare dentalt forbruksmateriell. Eleven

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell

Detaljer

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

samt ANDRE GODTGJØRELSER

samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent

Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent Avtale mellom NRK AS og NRKs journalistlag om ytelser og vilkår for ansatte i NRK med funksjon som utenrikskorrespondent 1. Definisjon I denne avtalen brukes følgende definisjoner: Ektefelle/samboer: Med

Detaljer

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V1.0-2012 06 01 SIDE 1 av 96 Endringer (logg overordnet endringer i de enkelte versjonene) Versjon Dato Endringer / Avklaringer

Detaljer

OSLONYTT. Referat kveldskurs privatpraktiserende

OSLONYTT. Referat kveldskurs privatpraktiserende Et informasjonsblad for NFF avdeling Oslo Nr. 2-2006 OSLONYTT Hva skjer? Sommeren har kommet Aksjon: Beskytt fysioterapeuten i Oslo Kurs I dette nummer: Heldagskurs for tillitsvalgte 16. mars 2 Kort om

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer