Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor"

Transkript

1 Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1

2 Agenda Presentasjon av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Regelverk Avtale om direkte oppgjør Takster Egenandel / fritak for egenandel ved behandling

3 Organisasjonskart pr Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet Direktør HELFO drift HELFO klage, anke og regelverk HELFO virksomhetsstyring HELFO HR HELFO kommunikasjon og servicetjenester HELFO saksbehandling og utbetaling HELFO kontroll HELFO kommunikasjon HELFO servicesenter for private HELFO servicesenter for helseaktører HELFO pasientformidling

4 Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet. HELFO forvalter om lag 27 milliarder (2013) Avtale med i overkant av 4000 fysioterapeuter Avtale med ca. 700 kiropraktorer (øker med ca. 50 pr. år.)

5 HELFO - Hva gjør vi? Oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere Individuell refusjon privatpersoner til legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet Risikobasert kontroll av oppgjør og blåresept Veiledning privatpersoner Frikort Europeisk helsetrygdkort HELFO pasientformidling

6 Folketrygdloven kapittel 5 hovedtrekk Medlemmer av folketrygden har rett til å få dekket nødvendige utgifter til helsetjenester ved sykdom, skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap, fødsel og svangerskapsavbrudd. Ingen støtte til kosmetiske inngrep, eller følger av slike inngrep. Heller ikke stønad til rent forebyggende tiltak.

7 Utbetaling av stønad Hovedregel - stønaden blir utbetalt til den som har rett til å få dekket utgiftene den enkelte pasient Avtale om direkte oppgjør behandler overtar pasienten sitt krav Pasient betaler kun egendeler opptil fastsatt tak 1 eller 2 Behandling hos kiropraktor er ikke omfattet av egenandelsforskriften

8 Regelverk fysioterapi Stønad til fysioterapi reguleres av folketrygdloven 5-8 Formålet er å gi hel eller delvis dekning av utgifter til fysioterapi som er av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne. Anna regelverk: Forskrift til 5-8 Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter Forskrift om egenandelstak 2 Rundskriv til 5-8 Mønsteravtale om direkte oppgjør

9 Fastlønnstilskudd 5-21 For fysioterapeuter med fast lønn, kan kommunen sende krav om fastlønnstilskudd til HELFO. Turnuskandidater utløser fastlønnstilskudd. Fastlønnstilskuddet gis i stedet for refusjon etter takster, og skal bidra til å delfinansiere kommunenes fysioterapitjeneste. Enkelte oppgaver må imidlertid ivaretas av fysioterapeuter på fast lønn (administrative gjøremål, behandling i sykehjem og aldershjem, helsestasjon og skolehelsetjeneste).

10 Kan turnusfysioterapeut kreve refusjon eller egenandel? Når turnuskandidat er i praksis hos fysioterapeut med avtale med HELFO: Turnuskandidat har ikke anledning til å kreve refusjon til seg selv Har heller ikke anledning til å kreve refusjon til avtalefysioterapeuten Avtalefysioterapeuten får kompensasjon av kommunen Kan kreve egenandel denne tilfaller kommunen Når turnuskandidat gjør kurativt arbeid i kommunen: Turnuskandidat kan kreve egenandel tilfaller kommunen

11 Regelverk kiropraktor Stønad til kiropraktor reguleres av folketrygdloven 5-9 Formålet er å gi stønad til dekning av utgifter til kiropraktor som er av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne. Anna regelverk: Forskrift til 5-9 Rundskriv til 5-9 Mønsteravtale om direkte oppgjør

12 Vilkår for rett til refusjon for fysioterapeuter Autorisasjon som fysioterapeut Avtale om driftstilskudd med kommunen, evt. vikaravtale Utdanningskandidat innenfor enkelte videreutdanninger kan ha rett til refusjon i en tidsbegrenset periode.

13 Vilkår for rett til refusjon for kiropraktorer Autorisasjon Evt. turnuslisens (SAK) - gyldig 1 år og 2mnd

14 Direkte oppgjør Fysioterapeuter med refusjonsrett og kiropraktorer kan etter avtale få rett til direkte oppgjør Praktisk ordning behandler overtar pasienten sitt krav om refusjon Direkte oppgjør er basert på tillit Mønsteravtalen regulerer ulike forhold knyttet til oppgjøret Avtale om direkte oppgjør er en personlig avtale

15

16

17

18 Kiropraktor - takster 5 takster K1: Undersøkelse K2: Behandling K3a: Samarbeidsmøte med annet helsepersonell K3b: Tidstillegg for samarbeidsmøter K4: Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon med spesifisert helsepersonell Etter takstene i 7 kan det ytes stønad for inntil 14 behandlinger per kalenderår.

19 Vikar for fysioterapeut med driftstilskudd Vikaravtalen må være godkjent av kommunen Vikaren må inngå egen avtale om direkte oppgjør og sende egne refusjonskrav for sine behandlinger I vikaravtalen må det oppgis størrelse på vikariat (%) og tidsrom Ved endring må ny dokumentasjon fremlegges Refusjonsretten bortfaller ved utgangen av avtaleperiode Begrensninger: Ved deltid kan ikke vikar og hjemmelsinnehaver utløse refusjon på samme tidspunkt Vikar kan ikke utvide hjemmelsinnehavers opprinnelige praksis («oppblåsing av praksis»)

20 Oppgave Hjemmelsinnehaver med 80% driftstilskudd skal ha svangerskapspermisjon. Etablert arbeidspraksis til hjemmelsinnehaver har vært 80% med en fridag hver uke. Du som vikar har større kapasitet enn dette og vil gjerne jobbe fulltid. Kan du det? Og evt. hvordan gjør du det?

21 Henvisning Pasienten må være henvist fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut Trenger ikke henvisning for undersøkelse og behandling hos manuellterapeut (eller utdanningskandidat i manuellterapi) Skal foreligge (være datert) før behandlingen starter Inntil 24 behandlinger pr. henvisning Behandling må påbegynnes innen 6 mnd. Ikke være opphold på mer enn 6 mnd. i behandlingsserien

22 Henvisning forts. Skal inneholde nødvendige opplysninger: Diagnose og viktige funn ved undersøkelser, evt. operasjonsdato (kan være avgjørende for om pasienten må betale egenandel eller ikke) Ved behov for behandling i hjemmet må dette anmerkes Mangler viktige opplysninger må fysioterapeuten returnere/ påføre etter avtale Det må da oppgis på henvisningen at det er foretatt endringer etter avtale med henvisende behandler, samt dato for kontakt Oppgave: Hvordan hadde du som fysioterapeut vurdert følgende henvisninger?

23 Eksempel mangelfull henvisning

24 Fysioterapeutens krav/ utbetaling Fysioterapeuten sender inn krav om refusjon 1 gang i måneden. Kravene skal fremsettes over linje via Norsk Helsenett(NHN) eller på cd eller annet godkjent elektronisk lagringsmedium. Takst H1(kr ,-) kan kreves 2 ganger dersom man sender inn krav over linje. Dette for å få flere fysioterapeuter til å knytte seg til NHN. Mange fordeler ved å bruke NHN til innsending av krav.

25 Foreldelse av regninger Behandlerens krav foreldes seks måneder etter at fordringen oppstod Krav som mottas hos HELFO mer enn 6 måneder etter utgangen av den måneden behandlingen fant sted, vil bli avvist. Men dersom behandleren åpenbart ikke har vært i stand til å sette frem krav tidligere er fristen 3 år. Svært streng vurdering.

26 Stønadsberettigede behandlingsformer 1. Øvelsesbehandling/bløtvevsbehandling/massasje 2. Pulsatorbehandling 3. Kortbølge/mikrobølge/laser 4. Elektroterapi 5. Ultralyd 6. Traksjonsbehandling 7. Manuellterapi 8. Psykomotorisk fysioterapi 9. Medisinske bad og pakninger 10. Aktiv oppvarming 11. Øvelsesbehandling i grupper 12. Gruppebehandling i basseng Alternativ behandling som f.eks. akupunktur, osteopati, naprapati og trykkbølgebehandling dekkes ikke.

27 Takster Fysioterapeut Undersøkelse A1a med tillegg for varighet utover 30 minutter A1d for spesialister eller for barn under 12 år A1h for manuellterapeuter Individuell behandling A2a f (lengde behandling) A2g (utstyr) A8/9 for manuellterapeuter/psykomotorikere Krever full oppmerksomhet Tilleggstakster behandling A7, A11 og B20-22 Må sette av egen tid til takstene inngår ikke i tidstakstene

28 Takster Fysioterapeut forts. Gruppebehandling C33-34 Må ha vært til undersøkelse eller behandling Må være til stede hele behandlingstiden A10 - veiledet trening Tilgjengelig for veiledning Samarbeid/kommunikasjon E50 samarbeidsmøte E51 telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon enkeltpasient E52 nødvendig samtale pårørende/foresatte Reise til hjemmebehandling/øyeblikkelig hjelp

29 Oppgave To eldre damer har alltid deltatt på samme gruppebehandling. Den ene er nå nyoperert og kan ikke delta i gruppen for en periode, men må ha individuell behandling. Av praktiske årsaker ønsker de likevel fortsette med behandling på samme tid. Fysioterapeuten sier dette er ok og sier at hun fint klarer å gjennomføre gruppen og behandle den ene damen samtidig da dette skjer i samme lokale. Kan fysioterapeuten behandle pasientene samtidig? Hvorfor eller hvorfor ikke?

30 Fritak for egenandel Utgangspunktet er at pasienten betaler egenandel for behandling hos fysioterapeut. Fritak for egenandel: Barn under 12 år Vernepliktige Innvilget frikort tak 2 forevist Yrkesskade / sykdom og skoleskade skaden skal være godkjent av NAV Ved behandling av diagnose som står oppført i sykdomslista

31 Egenandel og frikort tak 2 Egenandeler ved fysioterapi inngår i opptjeningen av frikort tak 2. Når pasienten har betalt egenandeler for kr. 2670,- (2014), kan han/hun søke om frikort tak 2. Søknad med spesifiserte kvitteringer sendes av pasienten til HELFO. Pasienten selv har ansvar for å vise frem frikortet

32 Yrkesskade/-sykdom Folketrygden dekker egenandelen ved yrkesskade eller yrkessykdom (full refusjon) Det skal vere årsakssammenheng mellom yrkesskaden og behandlingsbehovet. Vedtak fra NAV. Kan være tidsbegrenset.

33 Sykdomslista A. Indremedisin B. Kirurgi C. Nevrologi D. Onkologi E. Pediatri F. Psykiatri G. Psykisk utviklingshemming H. Revmatiske og andre lidelser i ledd og knokler I. Øyesykdommer - Oppbygning av sykdomslista - Hvordan bruke sykdomslista - Rundskriv

34 Honorartakst etter sykdomslisten Det må være en klar sammenheng mellom sykdommen/skaden og den behandling det søkes refusjon for. Ulike vilkår ved ulike sykdomspunkt, eksempel: Tidsbegrensning Henvist fra spesialist eller spesialavdeling Krav til diagnosesetting Krav til alder Fysioterapeuten skal vurdere hvorvidt vilkårene for dekning etter honorartakst er oppfylt i det enkelte tilfelle.

35 Eksempel henvisning I

36 Eksempel henvisning

37 Kontroll/Analyser HELFO foretar jevnlig kontroll av behandleres oppgjør. Reaksjoner på feil eller misligheter kan være informasjon, avkorting, pålegg, tilbakekreving og/eller tap av retten til å praktisere for trygdens regning. Ved mistanke om bedrageri vurderes det om forholdet skal anmeldes til politiet. Måltalsanalyser er tilgjengelig på Plikt til journalføring dokumentasjonsplikt

38 Helsepersonelloven 4 og 6 Alle helsepersonell er underlagt helsepersonelloven Hpl. 6: ikke påføre pasienter, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift Hpl. 4: Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet som forventes

39 Informasjon og veiledning Servicemappe Spørsmål fra behandleren skal besvares innen 2 dager Informere på møter, kurs m.m. Et telefonnummer for alle helseaktører: Epost:

40 Takk for meg!

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende Informasjon fra forhandlingsseksjonen omhandler denne gangen endringer i takstforskriften, L-takstene og terapiridning. Til slutt vil du finne informasjon om kurs for selvstendig næringsdrivende. Vedlagt

Detaljer

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen)

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen) A-rundskriv nr.: A/1-215 Dokument nr.: 11/129-16 Arkivkode: Dato: 12.6.215 Saksbehandler: Hege Tveraaen Torvbråten Til: Kommunen ASA 433 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale

Detaljer

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 24. juni 2013 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014

Detaljer

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Januar 2006 Forord Den foreliggende artikkelsamling omfatter organisering og finansiering av tannhelsetjenesten og dens lovgrunnlag.

Detaljer

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM 2011/2012 Rettighetsdokument [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM Innhold FORORD... V 1. FRIKORTORDNINGER... VI HVA ER FRIKORT?... VI 1.1. Egenandelstak

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

stønad til dekning av utgifter til fysioterapi

stønad til dekning av utgifter til fysioterapi FORSKRIFT om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 21. juni 2005 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 5-8 femte

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2008-2010

ASA 4313 for perioden 2008-2010 ASA 4313 for perioden 2008-2010 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten, jf kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Kapittel III. Takster

Kapittel III. Takster Side 1 av 6 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Kapittel III. Takster A. Undersøkelse, individuell øvelsesbehandling, elektroterapi m.m. Honorartakst Refusjonstakst Egenandel 1a

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012 Rundskriv I-7/2011 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2012 Rundskriv I-7/2011

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Cafe-Sito Stripa Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO utland Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS 2015 Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet HELFO forvalter årlig

Detaljer

Pasientmedvirkning. Kapittel 5

Pasientmedvirkning. Kapittel 5 Kapittel 5 Kompetansemål: Eleven skal kunne drøfte hva pasientmedvirkning innebærer i tannhelsetjenesten og informere om pasientens rettigheter. Når du har lest dette kapitlet skal du vite hvilke rettigheter

Detaljer

Administrasjon på tannklinikken

Administrasjon på tannklinikken Kapittel 5 Administrasjon på tannklinikken Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre administrative oppgaver i en tannhelsepraksis. Eleven skal kunne bestille og oppbevare dentalt forbruksmateriell. Eleven

Detaljer

Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften)

Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften) Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften) Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet xx.xx. 2007 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer