Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor"

Transkript

1 Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1

2 Agenda Presentasjon av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Regelverk Avtale om direkte oppgjør Takster Egenandel / fritak for egenandel ved behandling

3 Organisasjonskart pr Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet Direktør HELFO drift HELFO klage, anke og regelverk HELFO virksomhetsstyring HELFO HR HELFO kommunikasjon og servicetjenester HELFO saksbehandling og utbetaling HELFO kontroll HELFO kommunikasjon HELFO servicesenter for private HELFO servicesenter for helseaktører HELFO pasientformidling

4 Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet. HELFO forvalter om lag 27 milliarder (2013) Avtale med i overkant av 4000 fysioterapeuter Avtale med ca. 700 kiropraktorer (øker med ca. 50 pr. år.)

5 HELFO - Hva gjør vi? Oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere Individuell refusjon privatpersoner til legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet Risikobasert kontroll av oppgjør og blåresept Veiledning privatpersoner Frikort Europeisk helsetrygdkort HELFO pasientformidling

6 Folketrygdloven kapittel 5 hovedtrekk Medlemmer av folketrygden har rett til å få dekket nødvendige utgifter til helsetjenester ved sykdom, skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap, fødsel og svangerskapsavbrudd. Ingen støtte til kosmetiske inngrep, eller følger av slike inngrep. Heller ikke stønad til rent forebyggende tiltak.

7 Utbetaling av stønad Hovedregel - stønaden blir utbetalt til den som har rett til å få dekket utgiftene den enkelte pasient Avtale om direkte oppgjør behandler overtar pasienten sitt krav Pasient betaler kun egendeler opptil fastsatt tak 1 eller 2 Behandling hos kiropraktor er ikke omfattet av egenandelsforskriften

8 Regelverk fysioterapi Stønad til fysioterapi reguleres av folketrygdloven 5-8 Formålet er å gi hel eller delvis dekning av utgifter til fysioterapi som er av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne. Anna regelverk: Forskrift til 5-8 Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter Forskrift om egenandelstak 2 Rundskriv til 5-8 Mønsteravtale om direkte oppgjør

9 Fastlønnstilskudd 5-21 For fysioterapeuter med fast lønn, kan kommunen sende krav om fastlønnstilskudd til HELFO. Turnuskandidater utløser fastlønnstilskudd. Fastlønnstilskuddet gis i stedet for refusjon etter takster, og skal bidra til å delfinansiere kommunenes fysioterapitjeneste. Enkelte oppgaver må imidlertid ivaretas av fysioterapeuter på fast lønn (administrative gjøremål, behandling i sykehjem og aldershjem, helsestasjon og skolehelsetjeneste).

10 Kan turnusfysioterapeut kreve refusjon eller egenandel? Når turnuskandidat er i praksis hos fysioterapeut med avtale med HELFO: Turnuskandidat har ikke anledning til å kreve refusjon til seg selv Har heller ikke anledning til å kreve refusjon til avtalefysioterapeuten Avtalefysioterapeuten får kompensasjon av kommunen Kan kreve egenandel denne tilfaller kommunen Når turnuskandidat gjør kurativt arbeid i kommunen: Turnuskandidat kan kreve egenandel tilfaller kommunen

11 Regelverk kiropraktor Stønad til kiropraktor reguleres av folketrygdloven 5-9 Formålet er å gi stønad til dekning av utgifter til kiropraktor som er av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne. Anna regelverk: Forskrift til 5-9 Rundskriv til 5-9 Mønsteravtale om direkte oppgjør

12 Vilkår for rett til refusjon for fysioterapeuter Autorisasjon som fysioterapeut Avtale om driftstilskudd med kommunen, evt. vikaravtale Utdanningskandidat innenfor enkelte videreutdanninger kan ha rett til refusjon i en tidsbegrenset periode.

13 Vilkår for rett til refusjon for kiropraktorer Autorisasjon Evt. turnuslisens (SAK) - gyldig 1 år og 2mnd

14 Direkte oppgjør Fysioterapeuter med refusjonsrett og kiropraktorer kan etter avtale få rett til direkte oppgjør Praktisk ordning behandler overtar pasienten sitt krav om refusjon Direkte oppgjør er basert på tillit Mønsteravtalen regulerer ulike forhold knyttet til oppgjøret Avtale om direkte oppgjør er en personlig avtale

15

16

17

18 Kiropraktor - takster 5 takster K1: Undersøkelse K2: Behandling K3a: Samarbeidsmøte med annet helsepersonell K3b: Tidstillegg for samarbeidsmøter K4: Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon med spesifisert helsepersonell Etter takstene i 7 kan det ytes stønad for inntil 14 behandlinger per kalenderår.

19 Vikar for fysioterapeut med driftstilskudd Vikaravtalen må være godkjent av kommunen Vikaren må inngå egen avtale om direkte oppgjør og sende egne refusjonskrav for sine behandlinger I vikaravtalen må det oppgis størrelse på vikariat (%) og tidsrom Ved endring må ny dokumentasjon fremlegges Refusjonsretten bortfaller ved utgangen av avtaleperiode Begrensninger: Ved deltid kan ikke vikar og hjemmelsinnehaver utløse refusjon på samme tidspunkt Vikar kan ikke utvide hjemmelsinnehavers opprinnelige praksis («oppblåsing av praksis»)

20 Oppgave Hjemmelsinnehaver med 80% driftstilskudd skal ha svangerskapspermisjon. Etablert arbeidspraksis til hjemmelsinnehaver har vært 80% med en fridag hver uke. Du som vikar har større kapasitet enn dette og vil gjerne jobbe fulltid. Kan du det? Og evt. hvordan gjør du det?

21 Henvisning Pasienten må være henvist fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut Trenger ikke henvisning for undersøkelse og behandling hos manuellterapeut (eller utdanningskandidat i manuellterapi) Skal foreligge (være datert) før behandlingen starter Inntil 24 behandlinger pr. henvisning Behandling må påbegynnes innen 6 mnd. Ikke være opphold på mer enn 6 mnd. i behandlingsserien

22 Henvisning forts. Skal inneholde nødvendige opplysninger: Diagnose og viktige funn ved undersøkelser, evt. operasjonsdato (kan være avgjørende for om pasienten må betale egenandel eller ikke) Ved behov for behandling i hjemmet må dette anmerkes Mangler viktige opplysninger må fysioterapeuten returnere/ påføre etter avtale Det må da oppgis på henvisningen at det er foretatt endringer etter avtale med henvisende behandler, samt dato for kontakt Oppgave: Hvordan hadde du som fysioterapeut vurdert følgende henvisninger?

23 Eksempel mangelfull henvisning

24 Fysioterapeutens krav/ utbetaling Fysioterapeuten sender inn krav om refusjon 1 gang i måneden. Kravene skal fremsettes over linje via Norsk Helsenett(NHN) eller på cd eller annet godkjent elektronisk lagringsmedium. Takst H1(kr ,-) kan kreves 2 ganger dersom man sender inn krav over linje. Dette for å få flere fysioterapeuter til å knytte seg til NHN. Mange fordeler ved å bruke NHN til innsending av krav.

25 Foreldelse av regninger Behandlerens krav foreldes seks måneder etter at fordringen oppstod Krav som mottas hos HELFO mer enn 6 måneder etter utgangen av den måneden behandlingen fant sted, vil bli avvist. Men dersom behandleren åpenbart ikke har vært i stand til å sette frem krav tidligere er fristen 3 år. Svært streng vurdering.

26 Stønadsberettigede behandlingsformer 1. Øvelsesbehandling/bløtvevsbehandling/massasje 2. Pulsatorbehandling 3. Kortbølge/mikrobølge/laser 4. Elektroterapi 5. Ultralyd 6. Traksjonsbehandling 7. Manuellterapi 8. Psykomotorisk fysioterapi 9. Medisinske bad og pakninger 10. Aktiv oppvarming 11. Øvelsesbehandling i grupper 12. Gruppebehandling i basseng Alternativ behandling som f.eks. akupunktur, osteopati, naprapati og trykkbølgebehandling dekkes ikke.

27 Takster Fysioterapeut Undersøkelse A1a med tillegg for varighet utover 30 minutter A1d for spesialister eller for barn under 12 år A1h for manuellterapeuter Individuell behandling A2a f (lengde behandling) A2g (utstyr) A8/9 for manuellterapeuter/psykomotorikere Krever full oppmerksomhet Tilleggstakster behandling A7, A11 og B20-22 Må sette av egen tid til takstene inngår ikke i tidstakstene

28 Takster Fysioterapeut forts. Gruppebehandling C33-34 Må ha vært til undersøkelse eller behandling Må være til stede hele behandlingstiden A10 - veiledet trening Tilgjengelig for veiledning Samarbeid/kommunikasjon E50 samarbeidsmøte E51 telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon enkeltpasient E52 nødvendig samtale pårørende/foresatte Reise til hjemmebehandling/øyeblikkelig hjelp

29 Oppgave To eldre damer har alltid deltatt på samme gruppebehandling. Den ene er nå nyoperert og kan ikke delta i gruppen for en periode, men må ha individuell behandling. Av praktiske årsaker ønsker de likevel fortsette med behandling på samme tid. Fysioterapeuten sier dette er ok og sier at hun fint klarer å gjennomføre gruppen og behandle den ene damen samtidig da dette skjer i samme lokale. Kan fysioterapeuten behandle pasientene samtidig? Hvorfor eller hvorfor ikke?

30 Fritak for egenandel Utgangspunktet er at pasienten betaler egenandel for behandling hos fysioterapeut. Fritak for egenandel: Barn under 12 år Vernepliktige Innvilget frikort tak 2 forevist Yrkesskade / sykdom og skoleskade skaden skal være godkjent av NAV Ved behandling av diagnose som står oppført i sykdomslista

31 Egenandel og frikort tak 2 Egenandeler ved fysioterapi inngår i opptjeningen av frikort tak 2. Når pasienten har betalt egenandeler for kr. 2670,- (2014), kan han/hun søke om frikort tak 2. Søknad med spesifiserte kvitteringer sendes av pasienten til HELFO. Pasienten selv har ansvar for å vise frem frikortet

32 Yrkesskade/-sykdom Folketrygden dekker egenandelen ved yrkesskade eller yrkessykdom (full refusjon) Det skal vere årsakssammenheng mellom yrkesskaden og behandlingsbehovet. Vedtak fra NAV. Kan være tidsbegrenset.

33 Sykdomslista A. Indremedisin B. Kirurgi C. Nevrologi D. Onkologi E. Pediatri F. Psykiatri G. Psykisk utviklingshemming H. Revmatiske og andre lidelser i ledd og knokler I. Øyesykdommer - Oppbygning av sykdomslista - Hvordan bruke sykdomslista - Rundskriv

34 Honorartakst etter sykdomslisten Det må være en klar sammenheng mellom sykdommen/skaden og den behandling det søkes refusjon for. Ulike vilkår ved ulike sykdomspunkt, eksempel: Tidsbegrensning Henvist fra spesialist eller spesialavdeling Krav til diagnosesetting Krav til alder Fysioterapeuten skal vurdere hvorvidt vilkårene for dekning etter honorartakst er oppfylt i det enkelte tilfelle.

35 Eksempel henvisning I

36 Eksempel henvisning

37 Kontroll/Analyser HELFO foretar jevnlig kontroll av behandleres oppgjør. Reaksjoner på feil eller misligheter kan være informasjon, avkorting, pålegg, tilbakekreving og/eller tap av retten til å praktisere for trygdens regning. Ved mistanke om bedrageri vurderes det om forholdet skal anmeldes til politiet. Måltalsanalyser er tilgjengelig på Plikt til journalføring dokumentasjonsplikt

38 Helsepersonelloven 4 og 6 Alle helsepersonell er underlagt helsepersonelloven Hpl. 6: ikke påføre pasienter, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift Hpl. 4: Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet som forventes

39 Informasjon og veiledning Servicemappe Spørsmål fra behandleren skal besvares innen 2 dager Informere på møter, kurs m.m. Et telefonnummer for alle helseaktører: Epost:

40 Takk for meg!

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

HELFO. Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt.

HELFO. Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt. HELFO Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt. 2015 Elin Cathrine L. Grina 1 Dette er HELFO HELFO (Helseøkonomiforvaltningen)

Detaljer

Rundskriv 5-8. Fysioterapi

Rundskriv 5-8. Fysioterapi Rundskriv 5-8. Fysioterapi Utarbeidet første gang av Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) Rundskrivet er revidert av Helsedirektoratet den 10.01.2017. (Publisert 23.01.2017) Sist endret 04.07.2017, se overskriftene:

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet. Dato: 28. februar 2019

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet. Dato: 28. februar 2019 Dato: 28. februar 2019 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Side 1 av 11 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO utland Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS 2015 Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet HELFO forvalter årlig

Detaljer

Forslag til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Forslag til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd Forslag til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd 22-2 skal lyde (endringer i kursiv): Den som gir behandling eller yter tjenester som trygden er stønadspliktig for, kan etter avtale

Detaljer

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende Informasjon fra forhandlingsseksjonen omhandler denne gangen endringer i takstforskriften, L-takstene og terapiridning. Til slutt vil du finne informasjon om kurs for selvstendig næringsdrivende. Vedlagt

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening: Peter Lehne, Svein Erik Henne, Espen Mathisen, Wei Chen og Jan Birger Løken.

Norsk Manuellterapeutforening: Peter Lehne, Svein Erik Henne, Espen Mathisen, Wei Chen og Jan Birger Løken. Protokoll 2014 Den 6., 26., 28. mai, 2., 6. og 13. juni 2014 er det holdt forhandlinger mellom Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi

Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 3. desember 212 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Programområde 30 Stønad ved helsetjenester

Programområde 30 Stønad ved helsetjenester 2016 Prop. 1 S 221 Programområde 30 Stønad ved helsetjenester Folketrygdens stønad ved helsetjenester (kapittel 5 i folketrygdloven) har som overordnet mål å gi befolkningen i alle deler av landet god

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 15. desember 2017 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. desember 2017 kl. 15.50 PDF-versjon 29. desember 2017 15.12.2017 nr. 2113 Forskrift

Detaljer

Jan Mathisen, direktør

Jan Mathisen, direktør Helfo i 2015 Jan Mathisen, direktør 2 HELFO I 2015 I takt med samfunnsutviklingen Helfo er inne i sitt sjuende driftsår som Helsedirektoratets ytre etat. Det har skjedd en betydelig utvikling siden overføringen

Detaljer

Høringssvar - Oppheving av kravet om henvisning for å få stønad til dekning av utgifter til fysioterapi - Forslag til endring av folketrygdloven 5-8

Høringssvar - Oppheving av kravet om henvisning for å få stønad til dekning av utgifter til fysioterapi - Forslag til endring av folketrygdloven 5-8 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21553718 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/6641 Vår ref.:

Detaljer

Kapittel III. Takster

Kapittel III. Takster Korrigert vedlegg til statsavtalen 19.6.2014 Kapittel III. Takster En behandling hos fysioterapeut kan være enten en undersøkelse, en individuell behandling eller en gruppebehandling. Dersom en pasient

Detaljer

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS v/mari-ann Folkedal og Mona T. Kirkestuen Februar 2016 Helfo Helfo er underlagt Helsedirektoratet og har ansvaret

Detaljer

13.03.2011. Kollegabasert veiledingsseminar for manuellterapeuter 10.mars 2011. Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

13.03.2011. Kollegabasert veiledingsseminar for manuellterapeuter 10.mars 2011. Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Kollegabasert veiledingsseminar for manuellterapeuter 10.mars 2011 Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Monica Røsandhaug Grov Åse Bækkevold Kloster 1 Innhenting og bruk av Åse Bækkevold Kloster Juridisk

Detaljer

Kapittel 5 5-8 Fysioterapeut

Kapittel 5 5-8 Fysioterapeut Rikstrygdeverket Rundskriv Kapittel 5 5-8 Fysioterapeut Utarbeidet av Rikstrygdeverket Helsetjenestekontoret Sist endret: 1. juli 2005, jfr. parentes under overskriftene Helsedepartementet har med hjemmel

Detaljer

Kapittel III. Takster

Kapittel III. Takster Side 1 av 6 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Kapittel III. Takster A. Undersøkelse, individuell øvelsesbehandling, elektroterapi m.m. Honorartakst Refusjonstakst Egenandel 1a

Detaljer

Kontrollrapport Kontroll av takstene C34a-f for behandling i grupper. Fysioterapeuter Versjon 1.0 Dato: november 2018

Kontrollrapport Kontroll av takstene C34a-f for behandling i grupper. Fysioterapeuter Versjon 1.0 Dato: november 2018 Kontrollrapport 2018 Kontroll av takstene C34a-f for behandling i grupper Fysioterapeuter Versjon 1.0 Dato: november 2018 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn og formål... 4 1.1 Om Helfos kontroller... 4

Detaljer

Kapittel 5 5-8. Fysioterapeut

Kapittel 5 5-8. Fysioterapeut Rikstrygdeverkets RUNDSKRIV Kapittel 5 5-8 Fysioterapeut Utarbeidet av Rikstrygdeverket Helsetjenestekontoret Sist endret: 25. juni 2004, jfr. parentes under overskriftene Helsedepartementet har med hjemmel

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 26. juni 2017 14.06.2017 nr. 742 Forskrift om stønad

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om endringer i forskrift 18. juni 1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter og forskrift 29. juni

Detaljer

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Kurs for tannpleiere i region Midt-Norge Anne Kristin A Vågsholm HELFO region Midt-Norge Anne Kari Sandvik HELFO region Midt-Norge HELFO Januar 2013 1 Kurs for tannpleiere

Detaljer

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Dato FOR-2017-06-14-742 Departement Helse- og omsorgsdepartementet Ikrafttredelse 01.07.2017 Sist endret FOR-2017-12-15-2113 fra 01.01.2018

Detaljer

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Dato FOR-217-6-14-742 Departement Helse- og omsorgsdepartementet Publisert Ikrafttredelse 1.7.217 Sist endret Endrer FOR-216-6-22-77 Gjelder

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om endring i forskrift om utgifter til poliklinisk legehjelp endringer i regelverk for innsatsstyrt finansiering og mulighet for å utløse egenandeler Juni 2009

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. juni 2019 kl. 14.15 PDF-versjon 3. juli 2019 23.05.2019 nr. 890 Forskrift om stønad

Detaljer

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Dato FOR-2018-06-22-1020 Departement Helse- og omsorgsdepartementet Ikrafttredelse 01.07.2018 Endrer FOR-2017-06-14-742 Gjelder for Norge

Detaljer

Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte og effekt

Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte og effekt Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte effekt Prosjektdirektør Øyvind Sæbø, Helsedirektoratet Helsedirektoratet. Øyvind Sæbø Øyvind Sæbø 1 Temaer som vil bli berørt Hva er helserefusjoner? Historikk

Detaljer

Kontrollrapport Kontroll av tids takst 2cd. Lege. Versjon 1, 0 Dato : 0 3. oktober 2017

Kontrollrapport Kontroll av tids takst 2cd. Lege. Versjon 1, 0 Dato : 0 3. oktober 2017 Kontrollrapport 2017 Kontroll av tids takst 2cd Lege Versjon 1, 0 Dato : 0 3. oktober 2017 Innhold Sammendrag... 3 1 Formål og bakgrunn... 4 1.1 Generelle vilkår for refusjon... 4 1.2 Vilkår for bruk av

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. september 218 kl. 15.2 PDF-versjon 3. oktober 218 25.9.218 nr. 1465 Forskrift om stønad

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. juni 2018 kl. 15.35 PDF-versjon 4. juli 2018 22.06.2018 nr. 1020 Forskrift om stønad

Detaljer

Digitale tjenester. best for brukerne best for Helfo. Helfo leverte i 2017 sine beste resultater siden omorganiseringen fra 1. januar 2014.

Digitale tjenester. best for brukerne best for Helfo. Helfo leverte i 2017 sine beste resultater siden omorganiseringen fra 1. januar 2014. i 2017 Digitale tjenester best for brukerne best for leverte i 2017 sine beste resultater siden omorganiseringen fra 1. januar 2014. Tjenestene har god tilgjengelighet, og de ble i hovedsak levert innenfor

Detaljer

Honorartakster for legeerklæringer til NAV

Honorartakster for legeerklæringer til NAV takster for legeerklæringer til NAV Per 1. juli 2019 Takstene for legeerklæringer er fastsatt av NAV som vedlegg 1 til Folketrygdlovens 21-4. Generelt Helsepersonell plikter etter krav fra Arbeids- og

Detaljer

Analyserapport Statistikk over fysioterapeuters takstbruk 2010 1

Analyserapport Statistikk over fysioterapeuters takstbruk 2010 1 Analyserapport Statistikk over fysioterapeuters takstbruk 2010 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG.. 3 1. DATAGRUNNLAG OG METODE... 4 2. OPPSLAGSVERK...5 2.1 Antall fysioterapeuter i analysen 5 2.2 Utbetalt

Detaljer

Kontroller av takst 615 Kontrollområde: Lege

Kontroller av takst 615 Kontrollområde: Lege Kontrollrapport 12-2016 Kontroller av takst 615 Kontrollområde: Lege Versjon 1.0 Dato: 2.11.2016 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn, formål og vilkår for refusjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4

Detaljer

Bruk av L-takster Anne Haugen, NAV - mars 2011

Bruk av L-takster Anne Haugen, NAV - mars 2011 Bruk av L-takster Anne Haugen, NAV - mars 2011 Hva er L-takster L-takster er Navs betaling til behandlere for erklæringer og deltagelse i dialogmøter. L-takster = legeerklæringstakster opprinnelig I dag

Detaljer

Kontroller av takst 2cd Kontrollområde: Lege

Kontroller av takst 2cd Kontrollområde: Lege Kontrollrapport 6-2016 Kontroller av takst 2cd Kontrollområde: Lege Versjon 1.0 Dato: 23.08.2016 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn, formål og vilkår for refusjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet. Dato 17. juni 2016

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet. Dato 17. juni 2016 Helse- og omsorgsdepartementet Dato 17. juni 2016 Høringsnotat Innføring av automatisk frikortordning for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten - Forslag til endringer forskrift om utlevering av

Detaljer

HØRINGSNOTAT OPPFØLGING AV FORSØKSORDNINGEN FOR KIROPRAKTORER OG FYSIOTERAPEUTER MED VIDEREUTDANNING I MANUELLTERAPI

HØRINGSNOTAT OPPFØLGING AV FORSØKSORDNINGEN FOR KIROPRAKTORER OG FYSIOTERAPEUTER MED VIDEREUTDANNING I MANUELLTERAPI HØRINGSNOTAT OPPFØLGING AV FORSØKSORDNINGEN FOR KIROPRAKTORER OG FYSIOTERAPEUTER MED VIDEREUTDANNING I MANUELLTERAPI FORSLAG TIL REGULERING AV EN LANDSOMFATTENDE OG PERMANENT ORDNING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 Arne Helland Overlege ved Avd. for Klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, og rådgivende overlege HELFO Midt-Norge Bente Kvernberg Rådgivende farmasøyt,

Detaljer

Individuell refusjon og bidragsordningen. Pasientseminaret 30. mai 2012

Individuell refusjon og bidragsordningen. Pasientseminaret 30. mai 2012 Individuell refusjon og bidragsordningen Pasientseminaret 30. mai 2012 Helsedirektoratet - legemidler Helsedirektør Folkehelse Helseøkonomi Spesialist Primær ehelse og IT Admin FILT SPML eresept HELFO

Detaljer

Kontrollrapport Henvisninger ved kjeveortopedisk behandling. Tannlege. Versjon 1.0 Dato:

Kontrollrapport Henvisninger ved kjeveortopedisk behandling. Tannlege. Versjon 1.0 Dato: Kontrollrapport 2019 Henvisninger ved kjeveortopedisk behandling Tannlege Versjon 1.0 Dato: 03.05.2019 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn og formål... 4 1.1 Erfaring fra tidligere kontroll... 4 1.2 Kontrollens

Detaljer

Egenbetaling for kommunale fysioterapitjenester Foto: Carl Erik Eriksson

Egenbetaling for kommunale fysioterapitjenester Foto: Carl Erik Eriksson Egenbetaling for kommunale fysioterapitjenester 2017 Foto: Carl Erik Eriksson Bakgrunn I statsbudsjettet for 2017 har regjeringen avviklet diagnoselisten for fysioterapi fra 1.1. 2017. Diagnoselisten omfattet

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Konferanse for privatpraktiserende logopeder

Konferanse for privatpraktiserende logopeder Konferanse for privatpraktiserende logopeder Unni Vistnes Ingvar Nes 24. mai 2019 Nye behandlere 2017, 2018 og 2019 49 logopeder registrert i 2017 47 logopeder registrerte i 2018 8 logopeder registrerte

Detaljer

Kontroll av takst 701a

Kontroll av takst 701a Kontrollrapport 2017 Kontroll av takst 701a Lege Versjon 1.1 Dato: mai 2018 Innhold 1 Bakgrunn og formål... 3 1.1 Om Helfos kontroller... 3 1.2 Formålet med kontroll av takst 701a... 3 1.3 Beskrivelse

Detaljer

Stønad til behandling hos logoped og audiopedagog - endrede saksbehandlingsrutiner i Helfo

Stønad til behandling hos logoped og audiopedagog - endrede saksbehandlingsrutiner i Helfo v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20769548 Norsk Logopedlag Olav Duuns vei 31 1472 FJELLHAMAR Deres ref.: Vår ref.: 16/35064-2 Saksbehandler:

Detaljer

HELFO GJØR HVERDAGEN ENKLERE

HELFO GJØR HVERDAGEN ENKLERE HELFO i 2014 HELFO GJØR HVERDAGEN ENKLERE Fra 1.1.2014 gjennomførte HELFO omfattende endringer i organisasjonen. Samtidig fortsatte vi vår utvikling ved å ta i bruk elektronisk saksbehandling på stadig

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening Norsk Manuellterapeutforening Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 200702010 /KBD Vår ref.: pcl Dato: 05.09.2008 Vedr. høring forslag til endringer

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Endringer i blåreseptforskriften stønad til spesielt utstyr og forbruksmateriell etter individuell søknad 7. oktober 2013 1 Høringsnotatets hovedinnhold Helse-

Detaljer

Nye saksbehandlingsrutiner i Helfo Konferanse for privatpraktiserende logopeder, Ahus V/Helga Rudjord. Bilder: Johnér og Rebecca Ravneberg

Nye saksbehandlingsrutiner i Helfo Konferanse for privatpraktiserende logopeder, Ahus V/Helga Rudjord. Bilder: Johnér og Rebecca Ravneberg Nye saksbehandlingsrutiner i Helfo Konferanse for privatpraktiserende logopeder, Ahus 5.5.2017 V/Helga Rudjord Bilder: Johnér og Rebecca Ravneberg Agenda Helsepolitiske føringer Folketrygdens stønadsordning

Detaljer

Ko ntrollrapport Kontroll av takst 304. Tannlege. Versjon 1.0 Dato:

Ko ntrollrapport Kontroll av takst 304. Tannlege. Versjon 1.0 Dato: Ko ntrollrapport 2018 Kontroll av takst 304 Tannlege Versjon 1.0 Dato: 24.04.2018 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn og formål... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med kontrollen... 5 1.3 Regelverk... 5 2

Detaljer

Høringssvar - Automatisering av frikort egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten

Høringssvar - Automatisering av frikort egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 19732930 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 16/19917-10

Detaljer

Medisinsk forbruksmateriell på blå resept. DIABETESFORUM 21.-22. august 2013

Medisinsk forbruksmateriell på blå resept. DIABETESFORUM 21.-22. august 2013 Medisinsk forbruksmateriell på blå resept DIABETESFORUM 21.-22. august 2013 Silje Sofie Tellevik HELFO - Helseøkonomiforvaltningen HELFO 20/11/08 HELFO - Helsedirektoratets ytre etat Helseøkonomiforvaltingen

Detaljer

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI 1 BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI Forslag til alternative skjermingsmodeller 2 SAMMENDRAG Arbeidsgruppen har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet foretatt en gjennomgang av dagens betalingsordning

Detaljer

Møteinnkalling Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Sakliste

Møteinnkalling Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Sakliste Møteinnkalling Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 19.04.2017 Tid: 14:00-17:00 Eventuelt forfall meldes til bystyre.postmottak@trondheim.kommune.no

Detaljer

Høring endring av vilkår i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Høring endring av vilkår i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Med)em av Unlo Mern ber of World Confederation For Physical Therapy (WCPT) Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 30.04.19 Høring endring av vilkår i forskrift om stønad til dekning

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

POLIKLINISK HELSEHJELP

POLIKLINISK HELSEHJELP POLIKLINISK HELSEHJELP Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) av Chandima Wåge DRG-forum Vårkonferanse 09. Mars 2011 1 Forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM REFUSJON FOR SVANGERSKAPSKONTROLL UTFØRT AV PRIVATPRAKTISERENDE JORDMØDRE

HØRINGSNOTAT OM REFUSJON FOR SVANGERSKAPSKONTROLL UTFØRT AV PRIVATPRAKTISERENDE JORDMØDRE HØRINGSNOTAT OM REFUSJON FOR SVANGERSKAPSKONTROLL UTFØRT AV PRIVATPRAKTISERENDE JORDMØDRE 1. BAKGRUNN Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 43 (1999-2000) Om akuttmedisinsk beredskap, jf. Innst. S.

Detaljer

Forslag til forskrift om å autorisere manuellterapeuter i henhold til helsepersonelloven - høringsuttalelse

Forslag til forskrift om å autorisere manuellterapeuter i henhold til helsepersonelloven - høringsuttalelse v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/8809-4 Saksbehandler: Cathrine Hannevig Welle- Watne Dato: 10.12.2013 Forslag til forskrift om å autorisere

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet. Dato 5.desember 2016

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet. Dato 5.desember 2016 Dato 5.desember 2016 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Forslag

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen)

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen) A-rundskriv nr.: A/1-215 Dokument nr.: 11/129-16 Arkivkode: Dato: 12.6.215 Saksbehandler: Hege Tveraaen Torvbråten Til: Kommunen ASA 433 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale

Detaljer

Måltall for refusjonsområdet lege 2018-tall

Måltall for refusjonsområdet lege 2018-tall Analyserapport Måltall for refusjonsområdet lege 2018-tall Dato: 05.07.2019 Beskrivelse av rapporten Formålet med rapporten En viktig målsetting i analysestrategien til Helfo er å effektivisere bruken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FYSIOTERAPITJENESTER I MODUM. Kommunalt ansatte fysioterapeuter 2014. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.

SAKSFRAMLEGG FYSIOTERAPITJENESTER I MODUM. Kommunalt ansatte fysioterapeuter 2014. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: G27 Arkivsaksnr.: 14/1705 FYSIOTERAPITJENESTER I MODUM Rådmannens innstilling: Sak om fysioterapitjenesten i Modum tas til orientering Saksopplysninger:

Detaljer

Kontrollrapport Kontroll av tilstand 15. Tannlege. Versjon 1.0 Dato:

Kontrollrapport Kontroll av tilstand 15. Tannlege. Versjon 1.0 Dato: Kontrollrapport 2018 Kontroll av tilstand 15 Tannlege Versjon 1.0 Dato: 19.12.2018 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn og formål... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med kontrollen og hypotesen... 4 1.3 Regelverk...

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... Oslo kommune v/ Bydel...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... Oslo kommune v/ Bydel... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Måltall for refusjonsområdet fysioterapi 2016-tall

Måltall for refusjonsområdet fysioterapi 2016-tall Analyserapport Måltall for refusjonsområdet fysioterapi 2016-tall Dato: 20.09.2017 Beskrivelse av rapporten Formålet med rapporten En viktig målsetting i analysestrategien til Helfo er å effektivisere

Detaljer

Årlig rapportering for avtalefysioterapeuter i Trondheim kommune

Årlig rapportering for avtalefysioterapeuter i Trondheim kommune Årlig rapportering for avtalefysioterapeuter i Trondheim kommune 2015 Sammendrag 1. Kompetanse 80 avtalefysioterapeuter (inkl. eventuelle vikarer) har svart på spørsmål om deres faglige kompetanseog/eller

Detaljer

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen)

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen) A-rundskriv nr.: A/1-2017 Dokument nr.: 11/01029-21 Arkivkode: 0 Dato: 20.06.2017 Saksbehandler: Hege Tveraaen Torvbråten Til: Kommunen ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter

Detaljer

Ytelser fra NAV. 1. Medlemskap (folketrygdloven kap 2)

Ytelser fra NAV. 1. Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Ytelser fra NAV Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en kortfattet oversikt over de viktigste ytelsene vi

Detaljer

Måltall for refusjonsområdet lege 2016-tall

Måltall for refusjonsområdet lege 2016-tall Analyserapport Måltall for refusjonsområdet lege 2016-tall Dato: 27.07.2017 Beskrivelse av rapporten Formålet med rapporten En viktig målsetting i analysestrategien til Helfo er å effektivisere bruken

Detaljer

Kunngjort 27. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog

Kunngjort 27. juni 2017 kl PDF-versjon 3. juli Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 14.45 PDF-versjon 3. juli 2017 26.06.2017 nr. 978 Forskrift om stønad

Detaljer

HELFO. Helseøkonomiforvaltningen

HELFO. Helseøkonomiforvaltningen HELFO Helseøkonomiforvaltningen 1 Helseøkonomiforvaltningen www.helfo.no Ca 550 ansatte Fordelt på 1. hovedkontor og 6 regionskontorer Helsedirektoratet HELFO hovedkontor Tønsberg HELFO Pasientform. Fredrikstad

Detaljer

Helsedepartementet. Høringsnotat. Forslag om endringer i folketrygdloven 5-5 (Trygderefusjon for laboratorie- og røntgentjenester)

Helsedepartementet. Høringsnotat. Forslag om endringer i folketrygdloven 5-5 (Trygderefusjon for laboratorie- og røntgentjenester) Helsedepartementet Høringsnotat Forslag om endringer i folketrygdloven 5-5 (Trygderefusjon for laboratorie- og røntgentjenester) 1 1. Innledning Helsedepartementet sender med dette på høring forslag om

Detaljer

Ot.prp. nr. 30 ( )

Ot.prp. nr. 30 ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2005 2006) Om lov om endringer i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven (samleproposisjon høsten 2005) Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Innledningsvis har NFF noen kommentarer til områder/tema vi mener ikke er godt nok belyst.

Innledningsvis har NFF noen kommentarer til områder/tema vi mener ikke er godt nok belyst. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 14.10.2005 05/558 200200896-/emh Høring oppfølgingen av forsøksordningen for kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi

Detaljer

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen)

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen) A-rundskriv nr.: A/1-219 Dokument nr.: 11/129-25 Arkivkode: Dato: 21.6.219 Saksbehandler: Liv Overaae Til: Kommunen ASA 433 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av

Detaljer

NÆRINGSMIDLER TIL SPESIELLE MEDISINSKE FORMÅL

NÆRINGSMIDLER TIL SPESIELLE MEDISINSKE FORMÅL NÆRINGSMIDLER TIL SPESIELLE MEDISINSKE FORMÅL Bodø 20. oktober 2010 Spesialsykepleier Wenche Bjørgum Sykehusapotek Nord, Nordlandssykehuset 6 Næringsmidler til spesielle medisinske formål Næringsmidler

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. september 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 11. september 2017 01.09.2017 nr. 1334 Forskrift

Detaljer

Måltall for refusjonsområdet lege 2017-tall

Måltall for refusjonsområdet lege 2017-tall Analyserapport Måltall for refusjonsområdet lege 2017-tall Dato: 06.07.2018 Beskrivelse av rapporten Formålet med rapporten En viktig målsetting i analysestrategien til Helfo er å effektivisere bruken

Detaljer

Ot.prp. nr. 28 (2005 2006)

Ot.prp. nr. 28 (2005 2006) Ot.prp. nr. 28 (2005 2006) Om lov om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut) Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Utvalg for levekår

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Utvalg for levekår Høringsuttalelse - fysioterapi mm innføring av automatisk frikortordning for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten- forslag til endringer forskrift om utlevering av frikort og refusjon av betalte

Detaljer

Måltall for refusjonsområdet fysioterapi

Måltall for refusjonsområdet fysioterapi Analyserapport Måltall for refusjonsområdet fysioterapi 2017-tall Dato: 05.09.2018 1 Beskrivelse av Rapporten Formålet med rapporten En viktig målsetting i analysestrategien til Helfo er å effektivisere

Detaljer

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen)

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen) A-rundskriv nr.: A/2-2018 Dokument nr.: 11/01029-22 Arkivkode: 0 Dato: 19.06.2018 Saksbehandler: Anne Tøndevold Til: Kommunen ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale

Detaljer

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011 Click to edit Master title style Pasientreiser ANS Rikshospitalet, 13. oktober 2011 2 440 000 000 Mål Når har pasient rett til dekning av utgifter til og fra behandling? Når skal det rekvireres transport

Detaljer

AD HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE TILBAKEKREVING ETTER FEILUTBETALING, TILTAK MOT TRYGDEMISBRUK OG RENTER OG ERSTATNING I TRYGDESAKER

AD HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE TILBAKEKREVING ETTER FEILUTBETALING, TILTAK MOT TRYGDEMISBRUK OG RENTER OG ERSTATNING I TRYGDESAKER Norsk Manuellterapeutforening Boks 797 8510 NARVIK Org.nr.: 989 617 540 Telefon: 76 96 79 99 Nett: www.manuellterapeutene.org E-post: post@manuellterapeutene.org Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Framlegg til endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova eigendel ved poliklinisk helsehjelp hjå fysioterapeut, ergoterapeut, og

Detaljer

Forslag til forskrift om endring av forskrift om egenandelstak 1 mv. innføring av automatisk frikortordning

Forslag til forskrift om endring av forskrift om egenandelstak 1 mv. innføring av automatisk frikortordning Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til forskrift om endring av forskrift om egenandelstak 1 mv. innføring av automatisk frikortordning Desember 2008 1 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.09.2016 N - 201 16/18751 16/163469 Saksbehandler: Cai Birger Nesset Saksansvarlig: Kristin Nilsen Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2018 kl. 15.20 PDF-versjon 4. juli 2018 27.06.2018 nr. 1080 Forskrift om stønad

Detaljer

Blå resept, individuell stønad, bidrag

Blå resept, individuell stønad, bidrag Blå resept, individuell stønad, bidrag Nidaroskongressen 23.10.2015 Torill Telset HELFO veiledning Agenda Om HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) Blåreseptforskriften. Bidra til bedre forståelse og etterlevelse

Detaljer

Fysioterapeuter - Informasjon om endringer når det gjelder vilkår for rett til å utløse takst A8 og A9 og hvem som bekrefter denne rettigheten

Fysioterapeuter - Informasjon om endringer når det gjelder vilkår for rett til å utløse takst A8 og A9 og hvem som bekrefter denne rettigheten v4-29.07.2015 Norsk manuellterapeutforening Postboks 797 8510 NARVIK Deres ref.: Vår ref.: 11/2712-34 Saksbehandler: Cathrine Hannevig Welle-Watne Dato: 28.01.2016 Fysioterapeuter - Informasjon om endringer

Detaljer

Retningslinjer for henvisning til fysioterapi

Retningslinjer for henvisning til fysioterapi 1 Retningslinjer for henvisning til fysioterapi Faggruppen for manuellterapi juni 2004 Faggruppen for manuell terapi, 2003 Innhold 1 Innledning... 3 2 Lov- og forskriftsmessige forhold... 3 2.1 Forskriften

Detaljer

Kartleggingskontroll av takst 304 ved innslagspunkt 9 og 10, tannleger

Kartleggingskontroll av takst 304 ved innslagspunkt 9 og 10, tannleger Kontrollrapport 8-2016 Kartleggingskontroll av takst 304 ved innslagspunkt 9 og 10, tannleger Dato 11.10. 2016 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn og formål... 4 3. Metode og gjennomføring... 5 3.1

Detaljer