Opptrykk av normaltariffheftene vil sendes ut sammen med tidsskriftet i august.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opptrykk av normaltariffheftene vil sendes ut sammen med tidsskriftet i august."

Transkript

1 Ny normaltariff 2015 Legeforeningen har gjennomført konstruktive forhandlinger med Staten om ny normaltariff. Den 26. juni ble det oppnådd enighet om fordelingen av framforhandlet økonomi på takster. Hvert år forhandles Normaltariffen mellom Legeforeningen på den ene siden og staten med forhandlingsleder fra helse- og omsorgsdepartementet, finansdepartementet, Helsedirektoratet, Regionale helseforetak og KS, på den andre siden. Første fase i forhandlingene dreier seg om rammen, som ble 1,5 prosent for fastlegene og 1,33 pst for avtalespesialistene på grunn av ulikt overheng etter oppgjøret i fjor. Deretter ble fordelingen av denne rammen forhandlet. Fondsavsetninger, per-capita tilskudd og driftstilskudd justeres også med disse prosentsatsene. Fortsatt utvikling av EPJ i neste avtaleår Gjennom forhandlingene er det enighet om å videreføre utvikling av applikasjoner til legekontorenes EPJ systemer. Dette arbeidet ble i gang satt i 2014 og ble tilført særskilte midler. Partene skal sammen vurdere og prioritere tiltak det kommende året. Publisering Oppdaterte utgaver av takstheftets kap II for henholdsvis fastlegepraksis og spesialistpraksis vil foreligge på legeforeningens nettsider mandag 29. juni. Opptrykk av normaltariffheftene vil sendes ut sammen med tidsskriftet i august. Takstendringer for fastleger Nye takster Ny takst 2kd Taksten honorerer oppdatering av opplysninger i nasjonal kjernejournal. Skriving av opplysninger til nasjonal kjernejournal. Taksten kan kun kreves dersom pasienten ikke er tilstede. Taksten kan kun kreves av fastlegen eller dennes vikar. Dersom pasienten er tilstede anvendes vanlige konsultasjonstakster. Ugyldige takstkombinasjon: Alle. Endring/utvidelse i takstomtale (allmennleger) Følgende er endringer i takstomtale og merknader som partene er blitt enige om. Takstomtalen er i kursiv, og der hvor det er endringer eller nye elementer i en eksisterende tekst er de endrede elementene markert med rød skrift. Takst 1bd: Taksten kan nå kreves i stedet for resepttakstene når en enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved brev eller telefon resulterer i skriving av resept. Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved brev eller telefon. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h. Ugyldig takstkombinasjon: alle.

2 Takst 1h: Taksten er oppdatert i forhold til endringer i Folketrygdloven. Skriving av papirresept der e-resept ikke er teknisk mulig eller medisinsk forsvarlig, utfylling av sykemeldingsblankett (Blankett NAV ) når pasienten er forhindret fra å søke lege sykmeldingsattest del I, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning til spesialist på gul blankett fra RTV ved enkel pasientkontakt. Taksten inkluderer forespørsel, rådgivning. Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 8, 1e og Takst 2ld: Ved en inkurie hadde ikke ugyldig takstkombinasjon med 2cd, 2ck og 11blitt lagt inn i forskriften. Dette er nå inne. Takst 612a Første setning er endret. Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med pårørende/foresatt til pasient med psykiatrisk eller nevrologisk sykdom, kronisk alvorlig sykdom, terminal sykdom eller rusmiddelproblem, eller pårørende/foresatt til barn med psykisk utviklingshemming. Takst 612b Første setning er endret. Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med foreldre/foresatte ved pediatriske (yngre enn 18 år) problemstillinger knyttet til skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, atopiske sykdommer, sykelig overvekt, anoreksi.

3 Endring i honorar for allmennleger Takst- Refusjon 14/15 Økt honorar fra 1. juli Refusjon 15/16 1BD F CD CK DD DK KD AD AK CK DD DK D D K K Endring i egenbetalingstakster Takstnr. 2014/2015 Endring 2015/ a b Per-capita tilskuddet Per-capita tilskudd økes med 6 kroner til 427.

4 Takstendringer for avtalespesialister Endring i honorar for avtalespesialister Takst Refusjon 14/15 Økt honorar fra 1. juli 15 Refusjon 15/16 4A B K01A K02F a d Utgår 129e Utgår 129i a e k g a b e c a c d a b c e a b b a b c a

5 a b c d a b BD F d Endring i egenbetalingstakster Takstnr. 2014/2015 Endring 2015/ a b Nye takster - avtalespesialister Takst 129i Denne taksten erstatter takstene 129d og 129e. Partene har ikke endret teksten for å innskrenke legers anledning til å få godkjenning til å benytte taksten i forhold til tidligere praksis. De som allerede har fått godkjent bruk av takstene 129d og e behøver ikke søke om dette på nytt. Fullstendig ekkokardiografisk undersøkelse og samtidig dopplerundersøkelse med måling av blodstrømshastighet i hjertet og store kar. Bruk av taksten krever godkjenning av sentralstyret. Gjelder ikke for leger som har fått spesialistgodkjenning i hjertesykdommer etter 1. september Takst 157 Pulset radiofrekvensbehandling ved smertebehandling. Takst 319 Det er innført ny takst for søvnregistrering. Apnoeregistrering under søvn med min. 6 parametere: a. Varighet av registrering b. Antall apnoer og antall hypopnoer med utregning av AH indeks (AHI) og med fordeling på sentrale og obstruktive episoder c. Oksygen desaturasjonsindeks (ODI) d. Gjennomsnittlig O2 metning og minimum O2 verdi e. Puls gjennomsnitt og maksimalverdi f. Leie og varighet av de forskjellige posisjoner Taksten inkluderer tyding, teknisk assistanse og bruk av utstyr mv. Takst 510a

6 Full kardiopulmonal belastningstest med måling av VO2maks, ventilasjon, sirkulasjon og gassutveksling. Ugyldige takstkom: Alle unntatt 3ad. Endring/utvidelse i takstomtale - avtalespesialister Takst 1bd: Taksten kan nå kreves i stedet for resepttakstene når en enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved brev eller telefon resulterer i skriving av resept. Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved brev eller telefon. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h. Ugyldig takstkombinasjon: alle. Takst 1h: Taksten er oppdatert i forhold til endringer i Folketrygdloven. Skriving av papirresept der e-resept ikke er teknisk mulig eller medisinsk forsvarlig, utfylling av sykemeldingsblankett (Blankett NAV ) når pasienten er forhindret fra å søke lege sykmeldingsattest del I, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning til spesialist på gul blankett fra RTV ved enkel pasientkontakt. Taksten inkluderer forespørsel, rådgivning. Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 8, 1e og Takst 3c: Teksten er endret på grunn av lovendring. Tillegg for pasient som ikke har henvisning fra lege, kiropraktor,manuellterapeut, eller optiker, tannlege eller psykolog. Taksten refunderes ikke av folketrygden. Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 3a. Merknad B3 Første setning i merknaden er endret på grunn av lovendring. For at legespesialisten skal kunne innkreve takster utover 3a og 3c og egenbetalingstakstene 5, 8 og 10a d, må pasienten ha henvisning fra lege, kiropraktor, eller manuellterapeut, tannlege eller psykolog. Merknad B4 Merknadens første setning er endret på grunn av lovendring. Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor, eller manuellterapeut, tannlege eller psykolog. Merknad B4 Merknadens 7. setning er endret ved at revmatolog er tatt inn blant spesialitetene som kan benytte takst 4a1 inntil tre ganger per år.

7 Takstene 4a1 eller 4b1 kan benyttes inntil én gang per kalenderår (inntil 3 ganger av nevrolog, psykiater eller revmatolog) for samme sykdom/skade/tilstand. Takst 125a Kapilaroskopi ved undersøkelse av karforandringer hos pasienter med revmatisk sykdom er tatt inn i taksten. Ultralydundersøkelse med ekstern probe. Kapillaroskopi ved revmatisk sykdom. Ugyldig takstkombinasjon: 125b. Takst 151b Tillegg for tidsbruk per påbegynt 15 min utover 30 min ved narkose/sedasjon og spinal/epiduralanestesi. For nødvendige forundersøkelser kan takst 3 og ev. takst 4b benyttes. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anestesiologi. Takst 177d Taksten har fått rep1 når det er mer enn ett allergenekstrakt. Hyposensibiliserende behandling ved allergi. Taksten kan benyttes av spesialist i indremedisin, pediatri, øre-nese-halssykdommer, hudsykdommer og lungesykdommer. Taksten kan repeteres en gang ved mer enn ett allergenekstrakt. Takst 217c Graviditetskontroll utført av jordmor. Taksten utløses når jordmor foretar 2. gangs eller senere graviditetskontroll i samarbeid med lege, men uten samtidig legekonsultasjon. Det er en forutsetning at jordmoren er ansatt hos den legen som utløser taksten, og at Arbeids- og velferdsetatenhelfo gis særskilt melding om ansettelsesforholdet. Taksten kan kombineres med 217b. Ved samtidig konsultasjon hos lege kan 217c ikke benyttes. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 217a. Takst 601 Taksten er utvidet ved at også annen alvorlig sykdom i sentralnervesystemet er omfattet i takststrengen. Utredning av omfattende og alvorlig sykdom i sentralnervesystemet (demens, multippel sklerose, pasienter med kombinasjon av Parkinsons sykdom og mental svikt, samt ungdom med komplisert epilepsi). Innbefatter omfattende tester, senere gjennomgang av prøvesvar, innhenting av komparentopplysninger mv. Kan kun benyttes en gang per pasient for samme sykdom/lidelse. Taksten kan kun benyttes av nevrolog. Takst 622a Gruppeterapi per gang (det godtgjøres bare for behandling av inntil 8 personer). Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 623, 624. Takst 622b Tillegg per person. Repetisjonen gjelder per person, ikke per time. (Det godtgjøres for behandling av inntil 8 personer). Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 7, 11, 12, 615, 623, 624.

8 Merknad B8 Det er tatt inn en presisering i merknaden i forhold til takst 622b. Takst 622b kan kreves en gang per dag for samme pasient for samme sykdom/diagnose/henvisning. Takster som går ut Takstene 129d og 129e går ut og er erstattet av ny takst 129i, se nærmere informasjon under overskriften «Nye takster - avtalespesialister». Drifstilskudd Driftstilskuddene for avtalespesialister økes fra 1.juli 2015 til: Klasse 1: Klasse 2: Klasse 3:

Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015

Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015 Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015 Den norske legeforening Normaltariff for fastleger og legevakt 2014 2015 1 Innhold Innledning... 5 Etiske regler for leger... 7 Kapittel I... 11 Forskrift

Detaljer

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014)

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014) Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014) Om kommentarutgaven: Normaltariffen kan fremstå som komplisert, og i mange tilfeller er det sparsomt med nærmere beskrivelse av hva

Detaljer

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014 Veileder Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2015 Rundskriv I-2/2014

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser

fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser fortelling funn fortolkning formidling En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser April 2008 Innhold Forord... 4 1 Gjeldende lover og regler...

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår.

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår. SFS 2305 for perioden 1.1.2014 31.12.2015 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2007

Innsatsstyrt finansiering 2007 IS-1439 Regelverk Innsatsstyrt finansiering 2007 NORD MIDT-NORGE VEST ØST SØ ST R T VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2007 Utgitt: Februar 2007

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere

Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning. Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Veiledet spesialistpraksis i ny spesialistordning Veiledningshefte for spesialistkandidater og veiledere Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Fysioterapeutforbund 2011 Grafisk produksjon: Signus Foto: istockphoto

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin

Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin Rapport IS-0424 Etablering av en ny medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedin Til Helse- og omsorgsdepartementet 13.juni 2014 Prosjekt: Etablering av en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Diabetesforbundet 2011 Prosjektleder: Janne Kristiansen Innholdsfortegnelse Innledning 4 Begrensninger og rettigheter ved diabetes 4 Adopsjon 6

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Regelverk IS-1945. Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST

Regelverk IS-1945. Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST Regelverk IS-1945 Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2012 Utgitt: Desember 2011 Bestillingsnummer: IS-1945 ISBN-nummer ISBN 978-82-8081-244-5

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

Endringslogg IPLOS veileder

Endringslogg IPLOS veileder Endringslogg IPLOS veileder IPLOS - Veileder for personell i kommunale helse- og sosialtjenester Ny: «IPLOS-registeret Veileder for personell i kommunale helse- og omsorgstjenester» Versjon 2014 Alle henvisninger

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer