Måltall for refusjonsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Måltall for refusjonsområdet"

Transkript

1 Analyserapport Måltall for refusjonsområdet lege Dato :

2 Forord Helfo kontroll presenterer i denne rapporten en analyse av legers takstbruk i Nærmere beskrivelse av innhold gis på neste side. Vi håper at rapporten kan bidra til å gi økt bevissthet om takstbruk hos den enkelte lege og at bevisstheten kan bidra til at man søker kunnskap om riktig takstbruk. Helfo kontrolls rolle er blant annet å bidra til riktig takstbruk hos leger gjennom kontrollvirksomhet. Vi har i stor grad fokus på den gruppen behandlere som skiller seg ut i statistikken når vi gjennomfører risikobaserte kontroller. Avvikende takstbruk er ikke ensbetydende med feil takstbruk, men vår erfaring tilsier at kontrollsaker knyttet til behandlere som skiller seg ut i statistikken med høy takstbruk ofte ender med reaksjoner på grunn av feil takstbruk. Hvis man ser at man har en høy bruk av en eller flere takster, er det grunn til å se nærmere på omtalen av takstene i normaltariffen og gjerne sjekke legeforeningens kommentarutgave av normaltariffen. Videre bør man sørge for at man har tilstrekkelig grundig dokumentasjon knyttet til bruken av de aktuelle takstene. God journalføring er vesentlig for å synliggjøre hvilke undersøkelser som er foretatt og hvilken behandling som er gitt. Når Helfo kontroll vurderer om vilkårene for bruk av den enkelte taksten er oppfylt, gjøres det en helhetsvurdering hvor analyse av tilgjengelige data fra vårt oppgjørssystem er ett viktig element. Innhentede journalutskrifter med tilhørende dokumentasjon er et annet viktig element. Behovet for dokumentasjon ved kontroll av takstbruk vil normalt være dekket hvis journalforskriften følges. Hvis dere har spørsmål om riktig takstbruk, ta kontakt med Helfo veiledning. Fredrikstad, 3. oktober 2016 Helfo kontroll Helfos postadresse Helfo Postboks Tønsberg E-post: Helfo veiledning for helseaktører

3 Beskrivelse av rapporten Formålet med rapporten En viktig målsetting i analysestrategien til Helfo er å effektivisere bruken av statistikk og analyse i kontrollarbeidet. Formålet med rapporten er delt: gi Helfo en oversikt over bruk av takstene gi legene en mulighet til å se på egen praksis opp mot gjennomsnitt og andre nøkkeltall trekke frem enkelte interessante momenter knyttet til takstbruk Statistikkens målgruppe Rapporten er laget for medarbeidere i Helfo, leger og andre som kan være interessert i statistikk over takstbruk. Rapporten inneholder statistikk knyttet til leger, som fordeles etter følgende praksistyper: privatpraktiserende fastleger (Fastlege), kommunalt ansatte fastlege (Fastlønnet fastlege), privatpraktiserende legevaktslege (Legevakt), kommunalt organisert legevakt (Kommunal legevakt) og privatpraktiserende legespesialister (Avtalespesialister). Antall samhandlere per praksistype i rapporten 1 Fastlege: 5428 Fastlønnet fastlege: 846 Legevaktslege: 4754 Kommunal legevakt: 421 Avtalespesialister: 1132 Andre 2 : 1318 Antall leger i praksistypene over tilsvarer ikke nødvendigvis enkeltleger. For kommunal legevakt er det reelle antallet leger større, siden enkelte legevakter sender samleregninger fra flere leger på samme ident. Tilsvarende gjelder innen kategorien «Andre». Dette gir et noe svakere tallgrunnlag for å beskrive normalpraksis for enkeltleger i disse praksistypene. Datagrunnlag og metode Rapporten tar utgangspunkt i statistikk fra KUHR 3 av legenes refusjonskrav for behandling utført i Datagrunnlaget inneholder kun elektroniske refusjonskrav. Dette utgjør 99,7 % av alle behandlede refusjonskrav på legeområdet. Kravene inneholder blant annet informasjon om takster, diagnoser, egenandelskoder og refusjonsbeløp. 1 En lege kan være registrert i flere praksistyper på en gang. For eksempel vil en lege med oppgjør både som fastlege og som legevakt være registrert i begge kategoriene. 2 Leger i kategorien «andre» er registrert i våre systemer som «turnuslege fastlønnet» (1311) og «utdanningskandidat» (7). 3 KUHR står for kontroll og utbetaling av helserefusjon og er Helfos automatiske oppgjørssystem. Ikke mottatte refusjonskrav Tallene i denne rapporten er basert på refusjonskrav behandlet før I all hovedsak vil de fleste regninger ha kommet før denne datoen. Kun små avvik kan forventes. Beregning av nøkkeltall Nøkkeltallene 4 som blir presentert er for fastleger beregnet for alle fastleger med mer enn 1000 regninger dette året og legevakt flere enn 200 regninger. Tall i rapporten med oversikt over total utbetaling på områdene inneholder alle leger. I utregningen av nøkkeltallene har vi kun tatt med de legene som benytter den aktuelle taksten. Derfor representerer tallene ikke nødvendigvis hva som er normalt for hele gruppen med leger, men for de som har brukt den aktuelle taksten dette året. Bruk av statistikken Denne rapporten viser grovere analyse og oversikt over ulike sammenhenger som kan være interessante både i og utenfor Helfo. Det er viktig å understreke at takstbruk som avviker fra gjennomsnittet ikke nødvendigvis er feil takstbruk da det kan være mange årsaker til avvik, blant annet pasientsammensetning og geografisk plassering. Definisjoner av begrep i statistikken Gjennomsnitt Gjennomsnittet er et vanlig mål for sentraltendensen. Tallet fremkommer av en summering av alle verdier delt på antall observasjoner. Nedre kvartil Nedre kvartil er den verdien som deler et sortert materiale i de nederste 25 % fra de øverste 75 %. Median Median er den midterste verdien i et datasett sortert fra minst til størst. Median er ofte et bedre mål enn gjennomsnittet, siden gjennomsnitt potensielt preges av ekstreme verdier. Øvre kvartil Øvre kvartil er verdien som i et sortert materiale deler de 75 % nederste verdiene fra de 25 % øverste. Gjennomføring Datauttrekk og bearbeiding av nøkkeltallene ble gjennomført i mars Tallene er bearbeidet av Stig Grønvold og Øyvind Nøstdal. 4 Tabell 4 til 19

4 U tb eta l t r efu sjon fo r a l l e l eg er Totalrefusjon I 2015 var totalrefusjon for legeområdet 7,32 milliarder mens det var 34,4 millioner regninger. Refusjon til fastleger utgjør 60 % av utbetalingene på legeområdet. Figur 1: Utbetalt refusjon Figur 2: Antall regninger Tabellen og figurene viser nøkkeltall for utbetalt refusjon og antall regninger per praksistype. Refusjonsutbetaling Kategori Refusjon Fastlege Avtalespesialister Legevakt 418 Fastlønnet fastlege 255 Kommunal legevakt 141 Andre 111 Tallene er oppgitt i millioner kroner Kostnad per regning Figur 3 viser kostnad per regning. Dette nøkkeltallet er utregnet som totalkostnaden på området dividert med totalt antall regninger. Figur 3 : Kostnad per regning Figur 4 : Gjennomsnittlig refusjon per unike behandler Gjennomsnittlig refusjonsutbetaling Figur 4 viser gjennomsnittlig utbetalt refusjon til behandlere innenfor hver praksistype. Merknad om avtalespesialister Gjennomsnittlig refusjonsutbetaling og kostnaden per regning varierer mye innenfor denne praksistypen. Høyeste kostnad per regning ser man hos spesialister innen anestesiologi med en gjennomsnittskostnad på 1782 kroner per regning. Avtalespesialister er beskrevet nærmere på side 5.

5 Tall i millioner kroner Utbetalt refusjon Fastleger Topp 10 takster etter utbetalt refusjon Til sammen ble det utbetalt kroner 4648 millioner kroner til fastlege og fastlønnet fastlege i Fastleger benyttet 167 ulike takster. Figur 5 viser de 10 takstene det ble utbetalt mest refusjon for til fastleger. Disse 10 takstene utgjør 72 % av refusjonsutbetalingene. De 157 andre takstene som blir benyttet står for de resterende 28 %. For 36 takster var utbetalingen mindre enn kroner per takst. Figur 5: Topp 10 takster, fastlege og fastlønnet fastlege cd 2ad 2dd 1bd 1i a 1f 709 Andel av totalrefusjon for ulike takster Hvilke takster som er mest brukt varierer noe mellom fastlege og fastlønnet fastlege. 8 av de 10 mest brukte takstene hos fastlege er også på topp 10 listen for fastlønnet fastlege. Unntaket er takstene 615 og L40. Disse kommer på hhv. 18. og 19. plass. Kostnaden per regning avviker noe. Den gjennomsnittlige kostnaden per regning for en privat fastlege er 163 kroner, mens fastlønnede fastleger har en gjennomsnittskostnad på 140 kroner. En forskjell på 14,3 %. Figur 6: Taksters andel av total refusjon Fastleger L- Takster 6 % 147 takster 21% Topp % Topp % 14 3 % 701a 3 % 1f 3 % % 1i 5% 1bd 6% 2cd 19% 2dd 11% 2ad 16% Figur 7: Taksters andel av total refusjon Fastlønnet fastlege L- Takster 5 % 142 takster 20% Topp % Topp % 1f 4 % 701a 4 % 1ad 3 % % 2cd 21% 2dd 1bd 7% 6% 1i 7% 2ad 16%

6 Tall i millioner kroner Utbetalt refusjon Legevaktslege Topp 10 takster etter utbetalt refusjon Til sammen ble det utbetalt kroner 559 millioner kroner til legevakt og kommunal legevakt i Det ble benyttet 184 ulike takster. Figur 8 viser de 10 takstene det ble utbetalt mest refusjon for til legevakt og kommunal legevakt. Disse 10 takstene utgjør 77 % av refusjonsutbetalingene. De 174 andre takstene som blir benyttet står for de resterende 23 %. For 115 takster var utbetalingen mindre enn kroner per takst. Figur 8: Topp 10 takster, legevakt og kommunal legevakt ak 2ck 21k 1bk 2fk 2dk 705k 11ak ck Taksters andel av totalrefusjon 4 av de 10 mest brukte takstene hos privatpraktiserende legevakter er også på topp 10 listen for kommunale legevakter. Ulikheten er i stor grad forklart av at kommunale legevakter bruker dagtakster i større grad. Andel av totalrefusjon for ulike takster Det er ulikheter mellom privatpraktiserende legevakt og kommunal legevakt når det gjelder hvilke takster som er mest brukt. 6 av de 10 mest brukte takstene hos privatpraktiserende legevakt er ikke med på topp 10 listen for kommunal legevakt. Figur 9: Taksters andel av total refusjon Legevakt L- Takster 0,4 % Topp % 124 takster 20% 2dk 4% Topp k 4 % 11ak 3 % 1bk 3 % % 11ck 3 % 2fk 7% 21k 9% 2ak 25% 2ck 19% Figur 10: Taksters andel av total refusjon Kommunal legevakt 151 takster 22% L- Takster 0,2 % Topp % 705k 4% 2cd 6% Topp % 2ad 3 % 1bd 3 % 701a 2 % 1f 2 % 1bk 14% 2ck 21% 2ak 20%

7 Tall i millioner kroner Utbetalt refusjon Avtalespesialister Avtalespesialister 5 Praksistypen avtalespesialister er en variert gruppe bestående av mange fagspesialiteter. Figur 11 viser de 10 takstene det ble utbetalt mest til, uavhengig type spesialitet. Spesialister i allmennmedisin er ikke inkludert i disse tallene, de er inkludert i tallene for fastleger. Figur 11: Topp 10 takster, avtalespesialister Topp 10 som andel av totalen De 10 takstene det blir utbetalt mest refusjon for står for 52 % av refusjonsutbetalingene til spesialister. Hvilke takster som er de ti mest brukte varierer fra spesialitet til spesialitet. Totalt benyttet avtalespesialister 341 ulike takster fra takstforskriften ad K01a 4b1 4a b c 311a Avtalespesialister Praksistypen avtalespesialist er delt i 14 ulike spesialiteter. Antallet leger innen hver spesialitet går fram av tabellen nedenfor. Figuren til høyre viser utbetalt refusjon per spesialitet. Type spesialitet Antall Psykiatri 260 Øyelege 232 Øre-nese-hals 148 Indremedisin 143 Gynekologi 110 Hudlege 90 Kirurgi 45 Barnesykdommer 40 Nevrologi 29 Revmatologi 16 Anestesiologi 14 Fysikalsk med. og rehab. 3 Onkologi 1 Radiologi 1 Figur 12: Utbetalt refusjon fordelt etter type spesialitet Øyelege 616,3 Øre-nese-hals 314,3 Indremedisin 302,3 Hudlege 193,6 Psykiatri 157,7 Gynekologi 154,0 Barnesykdommer 76,7 Kirurgi 72,4 Anestesiologi 48,7 Nevrologi 39,7 Revmatologi 25,6 Radiologi 1,4 Fysikalsk med. og rehab. 0,9 Onkologi 0, Tall i millioner kroner 5 Spesialister i allmennmedisin er inkludert i tallene knyttet til fastleger

8 Tall i millioner kroner Utvalgte takster Fastlege Takst 615 og 2cd Takst 615 er takst for samtaleterapi ved allmennlege med minst 15 minutters varighet med pasienter med psykiske lidelser. Fra 1. juli 2014 ble det mulig å kombinere takst 615 med takst 2cd som er tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 minutter. Figur 13 viser utviklingen i bruk av takstkombinasjonen. Per 31. desember 2015 er 54,5 % av regningene med takst 615 kombinert med takst 2cd. Fra 1. halvår 2014 til 2. halvår 2015 har gjennomsnittlig refusjonsutbetaling per regning med takst 615 økt med 48 %. Det har vært prisendringer i perioden. Figur 13: Andel av 615 regninger med tidstillegg (2cd) 60% 50% 49,3 % 40% 42,3 % 30% 29,3 % 20% 19,5 % 10% 10,9 % 54,5 % 0% Takst 1i/1h Takst 1i gjelder skriving av elektronisk resept, og ble innført fra 1. juli Taksten erstattet deler av tilfellene der takst 1h tidligere skulle benyttes. Takst 1i erstatter takst 1a og 1b når pasientkontakten fører til skriving av elektronisk resept. I 2010 ble det utbetalt 59 millioner kroner for takst 1h. Refusjonen ble redusert til 14 millioner i Bruken av takst 1i har økt fra innføringen til 237 millioner kroner i Total refusjon for takster innenfor enkle pasientkontakter (1a-1i) har i perioden økt med ca. 377 millioner kroner, det vil si en økning på ca. 104 %. I samme periode har refusjonsutbetaling knyttet til øvrige takster økt med ca. 30 %. Figur 14: Refusjonsutbetaling for takstene 1h og 1i Takst 1i Takst 1h

9 Refusjonsutbetaling Fordelt etter praksistype Tabell 1: Nøkkeltall om refusjon 6 Kategori Antall Gj.snitt 1.kvartil Median 3.kvartil Fastlege Fastlønnet Legevakt Legevakt kommunal Spesialist psykiatri Spesialist øyelege Spesialist øre-nese-hals Spesialist indremedisin Spesialist gynekologi Spesialist hudlege Andre spesialiteter* Andre** *Kirurgi (45), Barnesykdommer (40), Nevrologi (29), Revmatologi (16), Anestesiologi (14), Fysikalsk med. Og rehab. (3), Onkologi (1) og Radiologi (1) **Turnuslege fastlønnet (1311), Utdanningskandidat (7) 6 Ingen begrensninger i antall behandler som er inkludert i beregningen mht antall regninger for hver praksistype

10 Lite benyttede takster Sortert etter antall samhandlere Enkelte takster i takstforskriften blir lite brukt. I tabellen nedenfor vises de 130 takstene som det i 2015 var færre enn 50 leger som brukte. For 5 takster ble det ikke sendt noen regninger. Oversikten gjelder takstbruk fra alle registrerte leger uavhengig av praksistype. Tabell 2: Sortert etter antall samhandlere som har brukt taksten 7 Antall Antall Antall Takst brukere Bruk Spesialist Takst brukere Bruk Spesialist Takst brukere Bruk Spesialist K02c 0 0 * 145b 3 54 * 134e 8 41 * 217c 0 0 K05c * 129h * 326b 0 0 * 12bd 4 8 * 153b * * 140b 4 34 * 151b * * 140d 4 35 * 134a 9 76 * 154c b 4 36 * 205b * 207c 1 1 * 139b 4 92 * 140g * K05a 1 2 * 734a * 140k * 4db 1 5 * * 140i * 142c 1 23 * 140j 5 68 * 404c * 140e 2 3 * 134f 5 97 * * 743b 2 6 * 137e * 125b * 141c 2 9 * 256d * * * 143c * * 143f 3 3 * K02e 6 19 * 140f * 207a 3 3 * 140c 6 45 * 151a * 510a 3 3 * * 154b da 3 4 * 115c 7 31 * * 140h 3 19 * * * K05b 3 44 * 140l * * Takst Antall brukere Bruk Spesialist Takst Antall brukere Bruk Spesialist Takst Antall brukere Bruk Spesialist 11gd a * 256a * 212b * 324d * K02c * 143g * K02d * 217c cd * L * 326b * 177k * 623a * * 153d * * 623d * 130g * K02b * * 151c * * * 153e * * * * 141d * * * * * 2ee b * 255b * * 115a * * 256b * 115b * 2ed K02g * 154a * * * 301d * 301c * 107c * 139a * 510b * K02f * K02a * 622b * 731a * * 11bd * 143a * 3c * * 4c * 318a * 112a * 114c * 112b * 141a * * a * 7 * (asterisk) angir at taksten er forbeholt spesialistpraksis (ikke spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin)

11 Lite benyttede takster Sortert etter total bruk av taksten Enkelte takster i takstforskriften blir lite brukt. I tabellen nedenfor vises de 130 takstene som det i 2015 var færre enn 50 leger som brukte. For 5 takster ble det ikke sendt noen regninger. Oversikten gjelder takstbruk fra alle registrerte leger uavhengig av praksistype. Tabell 3: Sortert etter total bruk av taksten Takst Antall brukere Bruk Spesialist Takst Antall brukere Bruk Spesialist Takst Antall brukere Bruk Spesialist K02c 0 0 * 142c 1 23 * 134f 5 97 * 217c * 205b * 326b 0 0 * 115c 7 31 * 137e * * 140b 4 34 * 140g * * 140d 4 35 * 107c * 154c b 4 36 * K05c * 207c 1 1 * 134e 8 41 * K02g * K05a 1 2 * K05b 3 44 * 256d * 140e 2 3 * 140c 6 45 * 734a * 143f 3 3 * 318a * 130g * 207a 3 3 * 145b 3 54 * 12cd * 510a 3 3 * L * 143c * 4da 3 4 * 212b * * 4db 1 5 * 11bd l * 743b 2 6 * 140j 5 68 * 154b bd 4 8 * 134a 9 76 * * 141c 2 9 * a * 11gd f * 623d * 140h 3 19 * 139b 4 92 * 177k * K02e 6 19 * * 129h * Takst Antall brukere Bruk Spesialist Takst Antall brukere Bruk Spesialist Takst Antall brukere Bruk Spesialist 140k * K02c * 324d * * * 151c * * 2ed * 140i * K02a * * * 256a * 510b * * 404c * 153e * 143g * * 153d * * 114c * 115a * 3c * 4c * 141d * K02d * 301d * 141a * K02f * * 622b * 140a * * 112a * 731a * * 151b * * 326b * 255b * K02b * * * * 149b * * 143a * * * * * 115b * 125b * * 112b * * 151a * 154a * * 256b * 114a * * * 139a * 2ee c b * 301c *

12 Takstbruk fastlege Enkle pasientkontakter Tabell 4: Enkle pasientkontakter jf. takstforskriftenes kapittel 2, A. 1ad (7,48%) 199 (4,68%) 352 (6,96%) 547 (9,66%) 1ak (0,1%) 1 (0,02%) 2 (0,04%) 5 (0,1%) 1bd (16,04%) 436 (10,78%) 758 (15,26%) 1201 (20,18%) 1bk (1,38%) 3 (0,06%) 13 (0,26%) 67 (1,41%) 1e (0,28%) 2 (0,03%) 5 (0,1%) 18 (0,35%) 1f (5,04%) 122 (2,9%) 232 (4,55%) 385 (6,59%) 1h (2,21%) 32 (0,8%) 89 (1,85%) 177 (3,17%) 1i (15,78%) 476 (12,27%) 804 (15,69%) 1202 (19,24%) Tallene gjelder elektroniske regninger fra næringsdrivende fastleger med over 1000 regninger.

13 Takstbruk fastlege Konsultasjoner og sykebesøk Tabell 5: Konsultasjoner og sykebesøk jf. takstforskriftenes kapittel 2, B. 2ad (48,17%) 1762 (40,95%) 2547 (47,62%) 3269 (54,76%) 2ae (0,63%) 1 (0,03%) 7 (0,13%) 38 (0,74%) 2ak (0,28%) 1 (0,03%) 3 (0,06%) 9 (0,19%) 2bd (0,18%) 1 (0,04%) 1 (0,06%) 3 (0,13%) 2cd (41,96%) 590 (27,45%) 913 (38,83%) 1306 (52,23%) 2ck (88,03%) 1 (33,33%) 3 (60%) 9 (100%) 2dd (96,67%) 2087 (99,87%) 2771 (99,98%) 3502 (100%) 2dk (102,45%) 1 (100%) 3 (100%) 10 (100%) 2ed (0,58%) 2 (0,04%) 5 (0,09%) 14 (0,18%) 2ee (121,81%) 4 (57,82%) 7 (100%) 147 (100%) 2gd (0,65%) 1 (0,03%) 1 (0,06%) 4 (0,17%) 2hd (1,19%) 3 (0,11%) 9 (0,36%) 29 (1,07%) 2kd (0,23%) 1 (0,02%) 2 (0,03%) 5 (0,09%) 2ld (0,54%) 5 (0,1%) 13 (0,25%) 32 (0,59%) 2nk (0%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 2p (61,22%) 3 (0,15%) 1053 (95,81%) 2265 (99,67%) (0,26%) 4 (0,09%) 10 (0,2%) 19 (0,36%) (1,35%) 6 (0,25%) 16 (0,7%) 40 (1,66%) (3,84%) 30 (0,63%) 146 (3,16%) 323 (6,11%) 10a (3,69%) 39 (1,6%) 83 (3,18%) 146 (5,13%) 10b (4,02%) 48 (2,07%) 95 (3,54%) 158 (5,35%) 10c (1,29%) 12 (0,5%) 27 (1,06%) 50 (1,79%) 10d (0,61%) 3 (0,1%) 8 (0,33%) 26 (0,87%) 11ad (0,24%) 3 (0,05%) 6 (0,12%) 14 (0,27%) 11ak (0,19%) 1 (0,03%) 4 (0,07%) 10 (0,17%) 11bd (20,66%) 1 (5,76%) 1 (12,7%) 1 (31,25%) 11cd (127,77%) 3 (50%) 6 (100%) 14 (166,67%) 11ck (149,55%) 2 (69,35%) 5 (100%) 12 (200%) 11dd (91,22%) 2 (95,69%) 6 (100%) 14 (100%) 11dk (97,83%) 2 (100%) 4 (100%) 12 (100%) 11e (69,89%) 2 (48,57%) 6 (75%) 15 (95,74%) 11f (12,85%) 1 (3,85%) 1 (7,69%) 2 (15,27%) 11gd (18,8%) 1 (5%) 1 (12,5%) 1 (26,67%) 11hd (19,2%) 1 (6,25%) 1 (12,02%) 2 (21,84%) 11id (41,2%) 1 (15,38%) 2 (33,33%) 5 (60%) 11nk (48,08%) 1 (17,5%) 1 (33,33%) 1 (100%) (1,08%) 17 (0,34%) 37 (0,72%) 74 (1,37%) 14d (198,69%) 16 (142,86%) 39 (200%) 78 (252,38%) Tallene gjelder elektroniske regninger fra næringsdrivende fastleger med over 1000 regninger.

14 Takstbruk fastlege Prosedyretakster, del 1 Tabell 6: Prosedyretakster jf. takstforskriftenes kapittel 2, E (6,52%) 73 (3,65%) 133 (5,7%) 217 (8,16%) (0,63%) 2 (0,07%) 5 (0,19%) 15 (0,6%) (0,31%) 2 (0,07%) 4 (0,14%) 9 (0,32%) 103a (0,21%) 1 (0,05%) 2 (0,11%) 6 (0,25%) 103b (2,22%) 16 (0,69%) 38 (1,65%) 75 (3,37%) (0,18%) 1 (0,05%) 3 (0,11%) 6 (0,22%) (0,92%) 4 (0,2%) 12 (0,52%) 30 (1,14%) 106a (0,54%) 1 (0,06%) 4 (0,19%) 14 (0,56%) 106b (0,09%) 1 (0,03%) 1 (0,04%) 2 (0,08%) 108a (0,4%) 1 (0,07%) 4 (0,17%) 13 (0,44%) 108b (0,26%) 1 (0,05%) 3 (0,12%) 7 (0,26%) 108c (0,25%) 2 (0,07%) 4 (0,14%) 8 (0,28%) 108d (0,17%) 1 (0,05%) 3 (0,1%) 6 (0,23%) 108e (0,44%) 1 (0,05%) 2 (0,1%) 7 (0,29%) 108f (1,35%) 2 (0,1%) 10 (0,37%) 45 (1,4%) (0,4%) 2 (0,09%) 5 (0,23%) 13 (0,52%) (0,65%) 4 (0,18%) 10 (0,41%) 21 (0,81%) (3,02%) 12 (0,52%) 34 (1,46%) 88 (3,39%) 121a (0,21%) 2 (0,08%) 4 (0,15%) 7 (0,27%) 128a (0,18%) 1 (0,06%) 3 (0,12%) 6 (0,22%) 129f (0,82%) 8 (0,35%) 15 (0,63%) 27 (1,07%) 129g (0,17%) 1 (0,04%) 2 (0,09%) 6 (0,22%) (0,12%) 1 (0,04%) 1 (0,06%) 3 (0,13%) 149a (3%) 23 (1,14%) 47 (2,04%) 86 (3,29%) 149g (0,17%) 1 (0,05%) 3 (0,11%) 5 (0,21%) 149h (0,13%) 1 (0,04%) 1 (0,05%) 2 (0,12%) 154b (0,05%) 1 (0,05%) 1 (0,05%) 1 (0,05%) 177a (0,26%) 2 (0,05%) 4 (0,16%) 8 (0,39%) 177c (0,6%) 4 (0,15%) 13 (0,44%) 27 (0,85%) 214a (0,31%) 3 (0,11%) 5 (0,23%) 10 (0,41%) 214b (0,12%) 1 (0,04%) 1 (0,06%) 3 (0,11%) 214c (0,16%) 1 (0,04%) 1 (0,06%) 3 (0,13%) Tallene gjelder elektroniske regninger fra næringsdrivende fastleger med over 1000 regninger.

15 Takstbruk fastlege Prosedyretakster, del 2 Tabell 7: Prosedyretakster jf. takstforskriftenes kapittel 2, E (0,1%) 1 (0,04%) 2 (0,08%) 4 (0,13%) 217a (0,44%) 5 (0,21%) 9 (0,34%) 14 (0,56%) 217b (1,43%) 11 (0,52%) 26 (1,06%) 49 (1,86%) 217c (72,65%) 11 (25,13%) 51 (71,46%) 96 (93,56%) (0,07%) 1 (0,03%) 1 (0,05%) 2 (0,08%) (0,29%) 2 (0,09%) 4 (0,2%) 9 (0,39%) (0,92%) 4 (0,17%) 12 (0,48%) 30 (1,16%) (0,48%) 2 (0,08%) 4 (0,19%) 11 (0,47%) (0,16%) 1 (0,05%) 2 (0,09%) 4 (0,17%) (0,14%) 1 (0,04%) 2 (0,08%) 4 (0,16%) 507c (1,21%) 9 (0,47%) 20 (0,85%) 38 (1,45%) 507d (0,55%) 3 (0,15%) 8 (0,35%) 17 (0,68%) 510c (0,11%) 1 (0,04%) 1 (0,06%) 2 (0,11%) 510d (0,16%) 1 (0,04%) 2 (0,07%) 3 (0,14%) 612a (0,64%) 5 (0,12%) 17 (0,33%) 48 (0,82%) 612b (0,54%) 4 (0,09%) 15 (0,29%) 39 (0,71%) (7,18%) 52 (2,61%) 138 (5,91%) 264 (10,04%) (1,1%) 8 (0,4%) 21 (0,9%) 41 (1,53%) (0,59%) 3 (0,12%) 7 (0,29%) 15 (0,63%) (0,62%) 2 (0,08%) 7 (0,26%) 22 (0,73%) (0,14%) 1 (0,04%) 2 (0,08%) 4 (0,17%) Tallene gjelder elektroniske regninger fra næringsdrivende fastleger med over 1000 regninger.

16 Takstbruk fastlege Laboratorieundersøkelser og prøver Tabell 8: Laboratorieundersøkelser og prøver jf. takstforskriftenes kapittel 2, F. 701a (36,16%) 951 (31,71%) 1402 (35,92%) 1859 (40,33%) 701c (6,59%) 66 (2,03%) 159 (4,5%) 333 (8,61%) 701d (0,6%) 2 (0,06%) 9 (0,29%) 29 (0,85%) (1,06%) 3 (0,09%) 18 (0,56%) 57 (1,63%) 704j (0,31%) 2 (0,05%) 5 (0,14%) 14 (0,38%) 704k (0,37%) 1 (0,03%) 2 (0,07%) 11 (0,29%) 705a (0,52%) 5 (0,15%) 13 (0,39%) 28 (0,72%) 705g (0,77%) 1 (0,03%) 2 (0,05%) 12 (0,26%) 705h (0,42%) 2 (0,06%) 7 (0,19%) 20 (0,52%) 705i (0,38%) 1 (0,03%) 3 (0,08%) 12 (0,28%) 705j (0,2%) 1 (0,02%) 1 (0,04%) 3 (0,09%) 705k (10,1%) 214 (6,86%) 343 (9,25%) 513 (12,25%) 705l (0,05%) 1 (0,02%) 1 (0,03%) 2 (0,05%) 706f (5,98%) 21 (0,63%) 122 (3,83%) 334 (9,2%) 706h (0,34%) 5 (0,13%) 9 (0,24%) 16 (0,44%) 706i 706j (0,4%) 2 (0,05%) 6 (0,17%) 21 (0,55%) 706k (1,23%) 12 (0,39%) 31 (0,86%) 64 (1,65%) 706l (0,22%) 3 (0,08%) 6 (0,15%) 11 (0,27%) (1,51%) 27 (0,82%) 45 (1,25%) 73 (1,87%) 708a (3,36%) 22 (0,66%) 61 (1,8%) 174 (4,31%) 708b (2,96%) 1 (0,04%) 6 (0,21%) 81 (2,95%) 708c (2,06%) 2 (0,05%) 13 (0,4%) 77 (2,36%) 708d (2,59%) 2 (0,08%) 13 (0,42%) 84 (2,82%) 708e (2,15%) 2 (0,06%) 12 (0,34%) 62 (2,54%) (4,24%) 56 (1,82%) 126 (3,42%) 242 (5,7%) (3,89%) 68 (2,22%) 128 (3,49%) 219 (5,15%) (0,29%) 2 (0,06%) 6 (0,16%) 15 (0,38%) (0,97%) 5 (0,14%) 15 (0,42%) 45 (1,11%) Tallene gjelder elektroniske regninger fra næringsdrivende fastleger med over 1000 regninger.

17 Takstbruk fastlege Radiologi Tabell 9: Radiologi jf. takstforskriftenes kapittel 2, G (0,12%) 1 (0,04%) 1 (0,06%) 2 (0,11%) (0,15%) 1 (0,03%) 1 (0,05%) 2 (0,1%) (0,17%) 1 (0,03%) 1 (0,06%) 2 (0,11%) (0,14%) 1 (0,03%) 1 (0,04%) 1 (0,07%) (0,1%) 1 (0,03%) 1 (0,05%) 2 (0,11%) (0,07%) 1 (0,03%) 1 (0,04%) 2 (0,08%) (0,21%) 1 (0,03%) 1 (0,05%) 2 (0,1%) (0,08%) 1 (0,03%) 1 (0,05%) 2 (0,08%) (0,15%) 1 (0,03%) 1 (0,06%) 3 (0,17%) (0,28%) 1 (0,03%) 1 (0,05%) 2 (0,13%) (0,17%) 1 (0,04%) 1 (0,06%) 2 (0,09%) (0,72%) 1 (0,1%) 3 (0,17%) 7 (0,34%) (0,26%) 1 (0,06%) 3 (0,13%) 6 (0,22%) (0,15%) 1 (0,06%) 2 (0,11%) 4 (0,22%) (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) (2,91%) 9 (0,5%) 38 (2,1%) 69 (4,1%) Tallene gjelder elektroniske regninger fra næringsdrivende fastleger med over 1000 regninger. Takstbruk fastlege Reisetillegg, ledsagelse av pasient og skyssgodtgjørelse Tabell 10: Reisetillegg, ledsagelse av pasient og skyssgodtgjørelse jf. takstforskriftenes kapittel 2, E. 21d (99,7%) 2 (66,67%) 6 (100%) 14 (107,14%) 21k (109,89%) 2 (93,34%) 4 (100%) 12 (120%) 21k (50,42%) 1 (8,33%) 2 (20%) 5 (50%) Tallene gjelder elektroniske regninger fra næringsdrivende fastleger med over 1000 regninger.

18 Takstbruk fastlege Legeerklæringer Tabell 11: Legeerklæringer jf. Vedlegg 1 til 21-4 (L-takster) 8 H (0,1%) 2 (0,04%) 4 (0,08%) 8 (0,14%) L (9,73%) 328 (7,58%) 506 (9,42%) 691 (11,56%) L (1,29%) 25 (0,56%) 48 (0,93%) 87 (1,53%) L (0,16%) 3 (0,05%) 6 (0,11%) 12 (0,2%) L (0,06%) 1 (0,02%) 1 (0,03%) 3 (0,05%) L (0,19%) 1 (0,03%) 2 (0,05%) 8 (0,14%) L (0,06%) 1 (0,03%) 3 (0,05%) 5 (0,08%) L (4,87%) 346 (4,87%) 346 (4,87%) 346 (4,87%) L (1,81%) 19 (0,34%) 48 (0,89%) 118 (2,13%) L (0,19%) 3 (0,06%) 7 (0,15%) 13 (0,27%) L35a (0,04%) 1 (0,02%) 1 (0,03%) 2 (0,05%) L35ad (0,03%) 1 (0,02%) 1 (0,02%) 2 (0,04%) L35d (0,19%) 5 (0,09%) 9 (0,16%) 16 (0,25%) L (0,11%) 1 (0,03%) 3 (0,06%) 6 (0,13%) L36d (0,11%) 2 (0,03%) 4 (0,06%) 8 (0,12%) L (0,57%) 16 (0,36%) 27 (0,5%) 41 (0,7%) L (0,03%) 1 (0,02%) 1 (0,02%) 2 (0,04%) L (0,02%) 1 (0,01%) 1 (0,02%) 2 (0,03%) L (0,02%) 1 (0,01%) 1 (0,02%) 1 (0,02%) L (0,13%) 1 (0,01%) 2 (0,03%) 10 (0,15%) L (0,02%) 1 (0,01%) 1 (0,02%) 1 (0,02%) Tallene gjelder elektroniske regninger fra næringsdrivende fastleger med over 1000 regninger. 8 Takst H1 er beskrevet i takstforskriften kapittel 1 A

19 Takstbruk legevakt Enkle pasientkontakter Tabell 12: Enkle pasientkontakter jf. takstforskriftenes kapittel 2, A. 1ad (0,78%) 1 (0,19%) 1 (0,35%) 4 (0,82%) 1ak (0,81%) 1 (0,29%) 2 (0,47%) 5 (1%) 1bd (1,96%) 1 (0,31%) 3 (0,7%) 8 (1,78%) 1bk (13,98%) 20 (5,31%) 45 (10,58%) 93 (19,91%) 1e (0,29%) 1 (0,16%) 1 (0,3%) 1 (0,38%) 1f (5,14%) 7 (1,59%) 16 (4,09%) 34 (6,94%) 1g (3,39%) 4 (1,16%) 10 (2,54%) 20 (4,98%) 1h (0,52%) 1 (0,17%) 1 (0,29%) 2 (0,47%) 1i (1,73%) 1 (0,33%) 3 (0,69%) 8 (1,51%) Tallene gjelder elektroniske regninger fra næringsdrivende leger i legevakt med over 200 regninger.

20 Takstbruk legevakt Konsultasjoner og sykebesøk Tabell 13: Konsultasjoner og sykebesøk jf. takstforskriftenes kapittel 2, B. 2ad (5,68%) 2 (0,39%) 5 (1,08%) 16 (3,44%) 2ak (62,06%) 151 (47,02%) 241 (66,32%) 418 (83,33%) 2cd (72,25%) 2 (33,33%) 5 (54,77%) 12 (100%) 2ck (54,85%) 72 (26,67%) 130 (43,72%) 233 (73,11%) 2dd (96,47%) 1 (100%) 5 (100%) 18 (100%) 2dk (93,92%) 177 (98,92%) 248 (100%) 397 (100%) 2fk (12,7%) 13 (3,07%) 35 (7,05%) 81 (20,13%) 2ld (0,3%) 1 (0,3%) 1 (0,3%) 1 (0,3%) 2nk (17,6%) 7 (9,27%) 13 (15,38%) 20 (22,22%) 2p (75,82%) 138 (63,94%) 223 (95,29%) 386 (99,51%) (0,21%) 1 (0,16%) 1 (0,18%) 1 (0,25%) (2,08%) 2 (0,63%) 5 (1,31%) 11 (2,55%) (2,3%) 1 (0,34%) 3 (0,76%) 11 (2,44%) 10a (2,4%) 2 (0,61%) 5 (1,62%) 10 (3,16%) 10b (4,09%) 4 (1,38%) 10 (3,37%) 20 (5,88%) 10c (2,81%) 3 (0,88%) 7 (2,39%) 13 (4,1%) 10d (1,73%) 1 (0,41%) 3 (1,01%) 8 (2,36%) 11ad (0,47%) 1 (0,19%) 1 (0,31%) 3 (0,53%) 11ak (4,28%) 4 (0,99%) 10 (2,27%) 23 (4,67%) 11cd (179,11%) 1 (100%) 3 (133,33%) 4 (200%) 11ck (132,68%) 4 (65,71%) 11 (100%) 27 (170,59%) 11dd (95,08%) 1 (100%) 1 (100%) 2 (100%) 11dk (95,15%) 3 (100%) 7 (100%) 16 (100%) 11f (1,17%) 1 (0,35%) 2 (0,62%) 4 (1,24%) 11id (33,33%) 2 (33,33%) 2 (33,33%) 2 (33,33%) 11nk (22,41%) 2 (11,11%) 4 (20%) 8 (29,17%) (1,16%) 1 (0,24%) 3 (0,49%) 6 (1,38%) 14d (152,48%) 1 (100%) 2 (100%) 4 (200%) 15a (9,62%) 17 (4,43%) 30 (7,48%) 53 (12,61%) 15b (4,75%) 9 (2,26%) 16 (3,94%) 27 (5,87%) Tallene gjelder elektroniske regninger fra næringsdrivende leger i legevakt med over 200 regninger.

21 Takstbruk legevakt Prosedyretakster, del 1 Tabell 14: Prosedyretakster jf. takstforskriftenes kapittel 2, E (11,72%) 14 (5,53%) 25 (8,73%) 52 (13,49%) 103a (0,35%) 1 (0,16%) 1 (0,27%) 2 (0,46%) 103b (0,71%) 1 (0,3%) 2 (0,52%) 3 (0,83%) (0,5%) 1 (0,17%) 2 (0,33%) 3 (0,53%) (2,87%) 2 (0,75%) 5 (1,56%) 11 (3,26%) 106a (2,53%) 1 (0,43%) 3 (1,01%) 11 (3,31%) 106b (0,86%) 1 (0,28%) 1 (0,5%) 3 (1,29%) 108a (0,99%) 1 (0,34%) 2 (0,58%) 5 (1,15%) 108b (0,67%) 1 (0,22%) 1 (0,4%) 2 (0,69%) 108c (0,48%) 1 (0,24%) 1 (0,42%) 2 (0,65%) 108d (2,7%) 1 (0,26%) 1 (0,48%) 3 (0,76%) 108e (1,08%) 1 (0,25%) 1 (0,49%) 4 (0,95%) 108f (2,21%) 1 (0,33%) 3 (0,73%) 5 (2,02%) (0,33%) 1 (0,16%) 1 (0,33%) 1 (0,47%) (0,51%) 1 (0,16%) 1 (0,27%) 2 (0,4%) (1,18%) 1 (0,33%) 2 (0,52%) 9 (1,55%) 121a (0,42%) 1 (0,2%) 2 (0,3%) 2 (0,64%) 128a (0,58%) 1 (0,2%) 1 (0,33%) 1 (0,56%) 129f (0,79%) 1 (0,3%) 1 (0,45%) 2 (0,65%) 129g (0,37%) 1 (0,32%) 1 (0,37%) 1 (0,42%) (0,59%) 1 (0,24%) 1 (0,41%) 2 (0,55%) 149a (5,3%) 6 (2,47%) 12 (4,02%) 24 (6,35%) 149g (1,04%) 1 (0,48%) 3 (0,8%) 5 (1,46%) 149h (0,88%) 1 (0,27%) 1 (0,49%) 3 (1,02%) 177c (0,59%) 1 (0,59%) 1 (0,59%) 1 (0,59%) Tallene gjelder elektroniske regninger fra næringsdrivende leger i legevakt med over 200 regninger.

22 Takstbruk legevakt Prosedyretakster, del 2 Tabell 15: Prosedyretakster jf. takstforskriftenes kapittel 2, E. 214a (0,26%) 1 (0,1%) 1 (0,18%) 1 (0,38%) 214b (0,41%) 1 (0,24%) 1 (0,26%) 1 (0,51%) 214c (0,2%) 1 (0,2%) 1 (0,2%) 1 (0,2%) (0,37%) 1 (0,19%) 1 (0,36%) 2 (0,45%) 217a (0,41%) 1 (0,14%) 1 (0,28%) 1 (0,43%) 217b (0,54%) 1 (0,24%) 1 (0,39%) 2 (0,64%) (0,39%) 1 (0,19%) 1 (0,33%) 2 (0,56%) (0,44%) 1 (0,38%) 1 (0,41%) 1 (0,43%) (1,77%) 2 (0,54%) 3 (0,98%) 8 (1,79%) (0,84%) 1 (0,39%) 2 (0,55%) 3 (1,06%) (1,77%) 2 (0,68%) 4 (1,28%) 9 (2,19%) (0,24%) 1 (0,1%) 1 (0,23%) 2 (0,37%) 507c (0,94%) 1 (0,25%) 1 (0,47%) 3 (0,83%) 507d (1,07%) 1 (0,29%) 2 (0,54%) 5 (1,24%) 510c (1,5%) 3 (1,06%) 4 (1,5%) 4 (1,93%) 510d (0,07%) 1 (0,07%) 1 (0,07%) 1 (0,07%) 612a (1,32%) 1 (0,29%) 2 (0,54%) 7 (1,43%) 612b (1,05%) 1 (0,25%) 2 (0,47%) 5 (1,03%) (2,33%) 2 (0,65%) 4 (1,46%) 10 (2,85%) (1,69%) 2 (0,61%) 3 (1,07%) 7 (1,77%) (1,08%) 1 (0,3%) 2 (0,5%) 3 (1,03%) (0,53%) 1 (0,14%) 1 (0,33%) 1 (0,46%) (0,85%) 1 (0,32%) 1 (0,44%) 3 (0,95%) Tallene gjelder elektroniske regninger fra næringsdrivende leger i legevakt med over 200 regninger.

23 Takstbruk legevakt Laboratorieundersøkelser og prøver Tabell 16: Laboratorieundersøkelser og prøver jf. takstforskriftenes kapittel 2, F. 701a (39,91%) 70 (31,64%) 111 (40,2%) 201 (47,58%) 701c (3,48%) 2 (0,61%) 5 (1,55%) 14 (3,9%) 701d (1,3%) 1 (0,35%) 2 (0,63%) 6 (1,51%) (1,84%) 1 (0,43%) 2 (0,76%) 8 (2,62%) 704j (0,7%) 1 (0,26%) 1 (0,42%) 3 (0,76%) 704k (0,34%) 1 (0,19%) 1 (0,26%) 1 (0,43%) 705a (0,62%) 1 (0,19%) 1 (0,38%) 2 (0,61%) 705g (0,87%) 1 (0,19%) 1 (0,45%) 4 (0,77%) 705h (0,49%) 1 (0,2%) 1 (0,38%) 2 (0,55%) 705i (0,33%) 1 (0,15%) 1 (0,21%) 1 (0,37%) 705j (0,3%) 1 (0,18%) 1 (0,32%) 1 (0,45%) 705k (35,8%) 64 (28,15%) 99 (35,33%) 179 (42,45%) 705l (0,3%) 1 (0,12%) 1 (0,22%) 1 (0,36%) 706f (6,43%) 3 (0,93%) 9 (2,72%) 31 (8,21%) 706h (1%) 1 (0,46%) 3 (0,76%) 5 (1,28%) 706j (0,6%) 1 (0,17%) 1 (0,29%) 2 (0,48%) 706k (3,88%) 4 (1,44%) 9 (2,9%) 20 (5,18%) 706l (0,82%) 1 (0,39%) 2 (0,63%) 5 (1,02%) (6,6%) 11 (4,04%) 18 (5,89%) 31 (8,09%) 708a (3,53%) 3 (1,13%) 7 (2,32%) 18 (4,32%) 708b (1,4%) 1 (0,25%) 2 (0,53%) 4 (1,47%) 708c (0,87%) 1 (0,38%) 2 (0,45%) 4 (0,73%) 708d (1,61%) 1 (0,24%) 2 (0,46%) 3 (1,12%) 708e (2,39%) 1 (0,37%) 4 (1,52%) 12 (3,62%) (1,06%) 1 (0,29%) 2 (0,6%) 4 (1,28%) (0,93%) 1 (0,32%) 2 (0,51%) 4 (0,94%) (0,54%) 1 (0,25%) 1 (0,32%) 3 (0,57%) (0,76%) 1 (0,25%) 1 (0,48%) 2 (0,87%) Tallene gjelder elektroniske regninger fra næringsdrivende leger i legevakt med over 200 regninger.

24 Takstbruk legevakt Radiologi Tabell 17: Radiologi jf. takstforskriftenes kapittel 2, G (1,63%) 2 (0,52%) 4 (1,36%) 9 (2%) (1,91%) 2 (0,42%) 3 (0,95%) 10 (2,3%) (2,8%) 3 (0,84%) 6 (1,82%) 16 (4,23%) (1,78%) 1 (0,3%) 3 (0,6%) 7 (1,71%) (1,05%) 2 (0,4%) 3 (0,74%) 4 (1,27%) (1,14%) 1 (0,38%) 3 (0,65%) 6 (1,45%) (2,93%) 2 (0,51%) 5 (1,25%) 11 (2,46%) (0,74%) 1 (0,29%) 2 (0,54%) 4 (0,96%) (1,13%) 2 (0,52%) 3 (0,9%) 5 (1,6%) (2,86%) 3 (0,81%) 7 (2,04%) 13 (4,17%) (1,98%) 2 (0,38%) 4 (1,27%) 6 (2,97%) (3,08%) 2 (0,47%) 4 (1,48%) 9 (3,12%) (1,25%) 1 (0,35%) 2 (0,76%) 5 (1,71%) (1,38%) 1 (0,27%) 1 (0,53%) 3 (0,96%) (14,31%) 15 (5,26%) 34 (15,24%) 67 (18,83%) Tallene gjelder elektroniske regninger fra næringsdrivende leger i legevakt med over 200 regninger. Takstbruk legevakt Reisetillegg, ledsagelse av pasient og skyssgodtgjørelse Tabell 18: Reisetillegg, ledsagelse av pasient og skyssgodtgjørelse jf. takstforskriftenes kapittel 2, E. 21d (148,18%) 1 (100%) 2 (100%) 4 (150%) 21k (102,29%) 10 (81,88%) 32 (100%) 91 (121,05%) 21k (34,44%) 2 (3,57%) 6 (12,15%) 20 (40,37%) Tallene gjelder elektroniske regninger fra næringsdrivende leger i legevakt med over 200 regninger.

25 Takstbruk legevakt Legeerklæringer Tabell 19: Legeerklæringer jf. Vedlegg 1 til 21-4 (L-takster) 9 H (0,32%) 1 (0,13%) 1 (0,22%) 2 (0,41%) L (3,31%) 5 (1,19%) 9 (2,24%) 22 (4,01%) L (0,6%) 1 (0,18%) 2 (0,34%) 3 (0,62%) L (0,38%) 1 (0,17%) 1 (0,26%) 2 (0,4%) L (0,32%) 1 (0,12%) 1 (0,31%) 2 (0,35%) L (0,38%) 1 (0,25%) 2 (0,35%) 3 (0,44%) L (52,03%) 79 (28,43%) 138 (52,03%) 197 (75,63%) L (0,28%) 1 (0,16%) 1 (0,29%) 2 (0,33%) L35a (0,06%) 1 (0,06%) 1 (0,06%) 1 (0,06%) L35ad (0,19%) 1 (0,19%) 1 (0,19%) 1 (0,19%) L35d (0,86%) 1 (0,19%) 1 (0,25%) 3 (0,43%) L (0,31%) 1 (0,31%) 1 (0,31%) 1 (0,32%) L36d (0,42%) 1 (0,23%) 2 (0,27%) 3 (0,45%) L (1,2%) 1 (0,32%) 3 (0,55%) 7 (1,24%) L (0,18%) 1 (0,14%) 1 (0,18%) 1 (0,22%) L (0,28%) 1 (0,18%) 1 (0,28%) 1 (0,38%) L (0,28%) 1 (0,11%) 1 (0,33%) 1 (0,37%) Tallene gjelder elektroniske regninger fra næringsdrivende leger i legevakt med over 200 regninger. 9 Takst H1 er beskrevet i takstforskriften kapittel 1 A

26 Beregningsgrupper Grunnlaget for angivelse av andeler Tabell 20: Beregningsgrpper og de ulike takstene som beregnes etter gitt beregningsgruppe Beregningsgruppe Takster som beregnes etter beregningsgruppe Antall regninger 11ad, 11ak, 14, 1ad, 1ak, 1bd, 1bk, 1e, 1f, 1h, 1i, 2ad, 2ae, 2ak, 2ed, 2ld, 5, 612a, 612b, 8, H1, L1, L120, L15, L180, L25, L30, L34, L35, L35a, L35ad, L35d, L36, L36d, L4, L40, L60, L8, L9, L90 2ad 2bd, 2cd, 2dd, 2gd, 2hd 2ad,2ak,2fk 103b, 615 2ad,2ak,2fk,3ad 100, 101, 102, 103, 103a, 104, 105, 106a, 106b, 108a, 108b, 108c, 108d, 108e, 108f, 109, 110, 111, 121a, 128a, 129f, 129g, 148, 149a, 149g, 149h, 177a, 177c, 214a, 214b, 214c, 215, 217a, 217b, 2p, 310, 322, 325, 402, 501, 506, 507c, 507d, 510c, 510d, 660, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 851, 870, 899 2ad,2ak,2fk,3ad,11ad,11ak,12ad,621a,621b,621c,621d,623a,623b,623c,623d 7 2ad,2ak,2fk,3ad,621a,621b,621c,621d,623a,623b,623c,623d 616, 617 2ak,2fk 2ck, 2dk 2ak,2fk,3ad,11ad,11ak 11f 2ed 2ee 2fk 2nk 2fk,11ak 21k, 21k2 1ad,1ak,1h,1i,2ad,2ak,2fk,3ad,621a,621b,621c,621d,622b,623a,623b,623c,623d 701a, 701c, 701d, 703, 704j, 704k, 705a, 705g, 705h, 705i, 705j, 705k, 705l, 706f, 706h, 706i, 706j, 706k, 706l, 707, 708a, 708b, 708c, 708d, 708e, 709, 710, 711, 712 1ad,1ak,2ad,2ak,2fk,11ad,11ak,3ad 10a, 10b, 10c, 10d 1ad,1ak,2ad,2ak,2fk,3ad ad 11bd, 11cd, 11dd, 11gd, 11hd, 11id 11ad,11ak 11e 11ad,12ad 21d 11ak 11ck, 11dk, 11nk 14 14d 217a,217b 217c Andelene som oppgis i parantes i tabellene 4-19 er basert på gjennomsnittet av alle behandleres gjennomsnittlige bruk av de ulike takstene.

27

28

Måltall for refusjonsområdet lege 2016-tall

Måltall for refusjonsområdet lege 2016-tall Analyserapport Måltall for refusjonsområdet lege 2016-tall Dato: 27.07.2017 Beskrivelse av rapporten Formålet med rapporten En viktig målsetting i analysestrategien til Helfo er å effektivisere bruken

Detaljer

Måltall for refusjonsområdet fysioterapi 2016-tall

Måltall for refusjonsområdet fysioterapi 2016-tall Analyserapport Måltall for refusjonsområdet fysioterapi 2016-tall Dato: 20.09.2017 Beskrivelse av rapporten Formålet med rapporten En viktig målsetting i analysestrategien til Helfo er å effektivisere

Detaljer

Måltall for refusjonsområdet

Måltall for refusjonsområdet Analyserapport Måltall for refusjonsområdet 2016 - tall tann 29. august 2017 Beskrivelse av rapporten Formålet med rapporten Rapporten viser oversikt over refusjon, takstbruk og innslagspunkt hos tannleger.

Detaljer

Kontroller av takst 2cd Kontrollområde: Lege

Kontroller av takst 2cd Kontrollområde: Lege Kontrollrapport 6-2016 Kontroller av takst 2cd Kontrollområde: Lege Versjon 1.0 Dato: 23.08.2016 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn, formål og vilkår for refusjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4

Detaljer

Takstendringer for fastleger

Takstendringer for fastleger Takstendringer for fastleger Nye takster Ny takst 2cdd Taksten er et tillegg til takst 2cd for spesialister i allmennmedisin. "Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min per påbegynt

Detaljer

Kontrollrapport Kontroll av tids takst 2cd. Lege. Versjon 1, 0 Dato : 0 3. oktober 2017

Kontrollrapport Kontroll av tids takst 2cd. Lege. Versjon 1, 0 Dato : 0 3. oktober 2017 Kontrollrapport 2017 Kontroll av tids takst 2cd Lege Versjon 1, 0 Dato : 0 3. oktober 2017 Innhold Sammendrag... 3 1 Formål og bakgrunn... 4 1.1 Generelle vilkår for refusjon... 4 1.2 Vilkår for bruk av

Detaljer

Kontroller av takst 615 Kontrollområde: Lege

Kontroller av takst 615 Kontrollområde: Lege Kontrollrapport 12-2016 Kontroller av takst 615 Kontrollområde: Lege Versjon 1.0 Dato: 2.11.2016 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn, formål og vilkår for refusjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4

Detaljer

Takstendringer for allmennleger nye takster i uthevet skrift

Takstendringer for allmennleger nye takster i uthevet skrift Takstendringer for allmennleger nye takster i uthevet skrift Takst- Refusjon juni 12 Egenandel juni 12 Takstoppgjøret 2012 Refusjon juli 2012 1AD 10 45 4 14 1AK 30 45 4 34 1BD 50 0 4 54 1BK 70 0 4 74 1E

Detaljer

Opptrykk av normaltariffheftene vil sendes ut sammen med tidsskriftet i august.

Opptrykk av normaltariffheftene vil sendes ut sammen med tidsskriftet i august. Ny normaltariff 2015 Legeforeningen har gjennomført konstruktive forhandlinger med Staten om ny normaltariff. Den 26. juni ble det oppnådd enighet om fordelingen av framforhandlet økonomi på takster. Hvert

Detaljer

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014.

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall godkjente hovedspesialiteter per hovedspesialitet V40 ANTHOVSP:

Detaljer

Hva foregår på legekontorene?

Hva foregår på legekontorene? NAV-rapport // 4 // 2007 Hva foregår på legekontorene? Konsultasjonsstatistikk for 2006 Hva foregår på legekontorene? Konsultasjonsstatistikk for 2006 1 Hva foregår på legekontorene? Konsultasjonsstatistikk

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2013

Spesialistgodkjenninger i 2013 Spesialistgodkjenninger i 2013 Totalt antall godkjenninger i 2013 og sammenligninger med tidligere år Helsedirektoratet skal ifølge avtale fortløpende oversende kopier av vedtak om spesialistgodkjenning

Detaljer

Hva foregår på legekontorene? Ny statistikk fra NAV

Hva foregår på legekontorene? Ny statistikk fra NAV Hva foregår på legekontorene? Ny statistikk fra NAV AV JON PETTER NOSSEN SAMMENDRAG I artikkelen gis det noen hovedresultater fra NAVs nye statistikk over legekonsultasjoner. Statistikken er basert på

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall

Gj.snitt 1.Kvart Median 3.Kvart Min Maks St.avvik Antall Utdanningstid = antall år fra autorisasjon til spesialistgodkjenning, avgrenset til godkjenninger etter norske regler og til de som har minst 5 år (eller for grenspesialiteter, minst 6 år) og max 15 år.

Detaljer

Analyserapport Statistikk over fysioterapeuters takstbruk 2010 1

Analyserapport Statistikk over fysioterapeuters takstbruk 2010 1 Analyserapport Statistikk over fysioterapeuters takstbruk 2010 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG.. 3 1. DATAGRUNNLAG OG METODE... 4 2. OPPSLAGSVERK...5 2.1 Antall fysioterapeuter i analysen 5 2.2 Utbetalt

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2014

Spesialistgodkjenninger i 2014 Spesialistgodkjenninger i 2014 Notat utarbeidet av statistikksjef Anders Taraldset Totalt antall godkjenninger i 2014 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at

Detaljer

Analyserapport Statistikk over allmennlegars takstbruk 2012 1

Analyserapport Statistikk over allmennlegars takstbruk 2012 1 Analyserapport Statistikk over allmennlegars takstbruk 2012 1 Innhald INNLEIING OG SAMANDRAG... 3 DATAGRUNNLAG OG METODE... 4 BEGREPSASVKLARINGAR... 4 OPPSLAGSVERK... 5 TAL LEGAR I ANALYSEN 2012... 5 FASTLEGELISTE

Detaljer

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 16.7.2015)

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 16.7.2015) Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 16.7.2015) Om kommentarutgaven: Normaltariffen kan fremstå som komplisert, og i mange tilfeller er det sparsomt med nærmere beskrivelse av hva

Detaljer

Overlegen, hvem er det?

Overlegen, hvem er det? Overlegen, hvem er det? Antall, arbeidssted/helseforetak, tariffområde, kjønn, alder, statsborgerskap, spesialiteter etc. Presentasjon på Ofs jubileumsdag onsdag 6. april 2011, Norsk overlegeforening 50

Detaljer

Figuren nedenfor viser at det er få leger som har veldig lange lister eller korte lister. Antall fastleger fordelt på listelengde

Figuren nedenfor viser at det er få leger som har veldig lange lister eller korte lister. Antall fastleger fordelt på listelengde Utkast til vedlegg nettartikkel Planlagt publisering: mai 2012 Oppdatert: 25.5.2012 Statistikk om fastlegene og deres lister I denne oversikten presenterer vi tallmateriale om fastlegene, og vi belyser

Detaljer

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014)

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014) Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014) Om kommentarutgaven: Normaltariffen kan fremstå som komplisert, og i mange tilfeller er det sparsomt med nærmere beskrivelse av hva

Detaljer

NOTAT fra Legeforeningen Faste stillinger gruppe I

NOTAT fra Legeforeningen Faste stillinger gruppe I NOTAT fra Legeforeningen Faste stillinger gruppe I Obligatorisk tjeneste ved gruppe I-institusjoner for leger i spesialisering ved gruppe IIinstitusjoner - modell for beregning av nødvendig utdanningskapasitet

Detaljer

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876)

Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Høring: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876) Hvordan besvare høringen? Høringen gjennomføres ved hjelp av en kombinasjon av faste svarkategorier og åpne spørsmål. Metodikken

Detaljer

Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor

Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor Informasjon til turnuskandidater fysioterapeut og kiropraktor Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 1 Agenda Presentasjon av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Regelverk Avtale om direkte oppgjør Takster Egenandel

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening Dato for datauttrekk: 01.01.201 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende Informasjon fra forhandlingsseksjonen omhandler denne gangen endringer i takstforskriften, L-takstene og terapiridning. Til slutt vil du finne informasjon om kurs for selvstendig næringsdrivende. Vedlagt

Detaljer

Årsstatistikk fra legevakt 2007

Årsstatistikk fra legevakt 2007 Årsstatistikk fra legevakt 2007 Rapport nr. 5-2009 Tittel Årsstatistikk fra legevakt 2007 Institusjon Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse, Bergen Ansvarlig Forskningsleder Steinar

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening Dato for datauttrekk: 01.0.2012 Forening nr: 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Sogn og Fjordane legeforening

Sogn og Fjordane legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Forskrivning av testosteron på blå resept

Forskrivning av testosteron på blå resept Kontrollrapport 9-2016 Forskrivning av testosteron på blå resept Versjon 1.0 Dato 24. januar 2017 Innhold Sammendrag... 3 1. Formål og bakgrunn... 4 1.1 Risikovurdering... 4 2. Metode og gjennomføring...

Detaljer

Østfold lægeforening

Østfold lægeforening Dato for datauttrekk: 0.05.202 Forening nr: : Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Høringingsuttalelse til «Pilot primærhelseteam - Endring i regelverket for primærhelseteam i utvalgte kommuner»

Høringingsuttalelse til «Pilot primærhelseteam - Endring i regelverket for primærhelseteam i utvalgte kommuner» v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved

Detaljer

Bruk av L-takster Anne Haugen, NAV - mars 2011

Bruk av L-takster Anne Haugen, NAV - mars 2011 Bruk av L-takster Anne Haugen, NAV - mars 2011 Hva er L-takster L-takster er Navs betaling til behandlere for erklæringer og deltagelse i dialogmøter. L-takster = legeerklæringstakster opprinnelig I dag

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014 Hensikten med éndags prevalensundersøkelser er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

13.03.2011. Kollegabasert veiledingsseminar for manuellterapeuter 10.mars 2011. Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

13.03.2011. Kollegabasert veiledingsseminar for manuellterapeuter 10.mars 2011. Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Kollegabasert veiledingsseminar for manuellterapeuter 10.mars 2011 Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Monica Røsandhaug Grov Åse Bækkevold Kloster 1 Innhenting og bruk av Åse Bækkevold Kloster Juridisk

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Kartleggingskontroll av takst 304 ved innslagspunkt 9 og 10, tannleger

Kartleggingskontroll av takst 304 ved innslagspunkt 9 og 10, tannleger Kontrollrapport 8-2016 Kartleggingskontroll av takst 304 ved innslagspunkt 9 og 10, tannleger Dato 11.10. 2016 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn og formål... 4 3. Metode og gjennomføring... 5 3.1

Detaljer

Normaltariff for privat spesialistpraksis 2011-2012

Normaltariff for privat spesialistpraksis 2011-2012 Normaltariff for privat spesialistpraksis 2011-2012 Den norske legeforening Innhold Innledning... 5 Etiske regler for leger... 7 Kapittel I... 11 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

Normaltariff for fastleger og legevakt 2015-2016

Normaltariff for fastleger og legevakt 2015-2016 Normaltariff for fastleger og legevakt 2015-2016 Den norske legeforening Normaltariff for fastleger og legevakt 2015 2016 1 2 Normaltariff for fastleger og legevakt 2015 2016 Innhold Innledning... 5 Etiske

Detaljer

Normaltariff for avtalespesialister 2015-2016

Normaltariff for avtalespesialister 2015-2016 Normaltariff for avtalespesialister 2015-2016 Den norske legeforening Normaltariff for avtalespesialister 2015 2016 1 2 Normaltariff for avtalespesialister 2015 2016 Innhold Innledning... 5 Etiske regler...

Detaljer

Hedmark legeforening

Hedmark legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Normaltariff for avtalespesialister

Normaltariff for avtalespesialister Normaltariff for avtalespesialister 2013-2014 Den norske legeforening Innhold Innledning... 5 Etiske regler for leger... 7 Reglement for Rådet for legeetikk... 9 Kapittel I... 11 Forskrift om stønad til

Detaljer

Programområde 30 Stønad ved helsetjenester

Programområde 30 Stønad ved helsetjenester 2016 Prop. 1 S 221 Programområde 30 Stønad ved helsetjenester Folketrygdens stønad ved helsetjenester (kapittel 5 i folketrygdloven) har som overordnet mål å gi befolkningen i alle deler av landet god

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin?

Hva kan Nasjonalt Råd R. rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Hva kan Nasjonalt Råd R gjøre for å øke rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin? Professor Borghild Roald (UiO), nestleder i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR)

Detaljer

Normaltariff for privat spesialistpraksis 2012-2013

Normaltariff for privat spesialistpraksis 2012-2013 Normaltariff for privat spesialistpraksis 2012-2013 Den norske legeforening Innhold Innledning... 5 Etiske regler for leger... 7 Kapittel I... 11 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Aust-Agder legeforening

Aust-Agder legeforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.14 Databaseversjon 2.14 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...3

Detaljer

Aktivitetsdata for avtalespesialister 2015 Norsk pasientregister

Aktivitetsdata for avtalespesialister 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2468 Aktivitetsdata for avtalespesialister 2015 Norsk pasientregister 0 Publikasjonens tittel: Aktivitetsdata for avtalespesialister 2015 Utgitt: 05/2015 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12. 31.12 31.12

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Prioriteringsmeldingen

Prioriteringsmeldingen Helse- og omsorgsdepartementet Prioriteringsmeldingen LIS fagråd for MS 18. januar 2017 Avdelingsdirektør Are Forbord, Disposisjon Hvorfor en stortingsmelding om prioritering? Forslag til prinsipper for

Detaljer

Avtalespesialistenes virksomhet i Helse Nord

Avtalespesialistenes virksomhet i Helse Nord Avtalespesialistenes virksomhet i Helse Nord innen psykisk helsevern DPS konferanse Tromsø 29.10.09 Lasse Djerv Lasse Djerv 1 Lasse Djerv 2 ST. MELDING 25 (1996-97): ÅPENHET OG HELHET Om psykiske lidelser

Detaljer

Normaltariff for privat spesialistpraksis

Normaltariff for privat spesialistpraksis 2008 2009 Normaltariff for privat spesialistpraksis Takster gjeldende fra 1. juli 2008 Innhold Innledning 5 Etiske regler 6 Kapittel I 10 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og

Detaljer

Normaltariff for fastleger og legevakt 2013-2014

Normaltariff for fastleger og legevakt 2013-2014 Normaltariff for fastleger og legevakt 2013-2014 Den norske legeforening Normaltariff for fastleger og legevakt 2013 2014 1 Innhold Innledning... 5 Etiske regler for leger... 7 Reglement for Rådet for

Detaljer

... 10 ... 13... 14... 15 ... 16 ... 17 ... 18 ... 11... 12 ... 20... 22... 25 ... 26... 27... 28... 29 ... 30 ... 31

... 10 ... 13... 14... 15 ... 16 ... 17 ... 18 ... 11... 12 ... 20... 22... 25 ... 26... 27... 28... 29 ... 30 ... 31 0 ... 1... 1... 2... 3... 4... 5... 5... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 10... 10... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 20... 22... 22... 25... 26... 27... 28... 29... 29... 30... 30...

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013 Hensikten med prevalensundersøkelsene er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

Årsstatistikk fra legevakt 2012. Rapport nr. 3-2013 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Årsstatistikk fra legevakt 2012. Rapport nr. 3-2013 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Årsstatistikk fra legevakt 2012 Rapport nr. 3-2013 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Tittel Årsstatistikk fra legevakt 2012 Institusjon Ansvarlig Forfatter ISBN Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre høsten 2009 Prevalensundersøkelsene ble utført 25. november 2009 på sykehus og i uke 48 (24.-26.

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk høsten 2012 Hensikten med prevalensundersøkelsene (endagsundersøkelser) er på en enkel måte å få en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte

Detaljer

Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015

Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015 Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015 Den norske legeforening Normaltariff for fastleger og legevakt 2014 2015 1 Innhold Innledning... 5 Etiske regler for leger... 7 Kapittel I... 11 Forskrift

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Fastlegeordningen 2.0. Allmennlegetjenesten i kommunene i 2022

Fastlegeordningen 2.0. Allmennlegetjenesten i kommunene i 2022 Fastlegeordningen 2.0 Allmennlegetjenesten i kommunene i 2022 Utdanningsstillinger A-LIS Fastlønn, varighet 5 år Rett til nødvendige kurs og sykehustjeneste Arbeide på egen liste Rett til å fortsette med

Detaljer

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL

Troms legeforening. Dato for datauttrekk: Forening nr: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total TOTAL 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Normaltariff for avtalespesialister

Normaltariff for avtalespesialister Normaltariff for avtalespesialister 2016-2017 Den norske legeforening Normaltariff for avtalespesialister 2016 2017 1 Innhold Innledning... 5 Etiske regler... 7 Etiske regler for leger... 7 Reglement

Detaljer

NB! Dette skjema er kun ment til orientering og skal IKKE fylles ut. Inntekts- og kostnadsundersøkelse for regnskapsåret 2012 - fastleger

NB! Dette skjema er kun ment til orientering og skal IKKE fylles ut. Inntekts- og kostnadsundersøkelse for regnskapsåret 2012 - fastleger NB! Dette skjema er kun ment til orientering og skal IKKE fylles ut. Inntekts- og kostnadsundersøkelse for regnskapsåret 2012 - fastleger Denne undersøkelsen utføres på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet,

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013 Hensikten med Folkehelseinstituttets éndags prevalensundersøkelser er på en enkel

Detaljer

Nr. 11 2013 Side 1791 1940 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2013 Side 1791 1940 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2013 Side 1791 1940 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 29. august 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Juli 3. Deleg. av myndighet

Detaljer

Normaltariff for fastleger og legevakt

Normaltariff for fastleger og legevakt Normaltariff for fastleger og legevakt 2016-2017 Den norske legeforening Normaltariff for fastleger og legevakt 2016 2017 1 Innhold Innledning... 5 Etiske regler... 7 Etiske regler for leger... 7 Reglement

Detaljer

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 22.8.2016)

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 22.8.2016) Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 22.8.2016) Om kommentarutgaven: Normaltariffen kan fremstå som komplisert, og i mange tilfeller er det sparsomt med nærmere beskrivelse av hva

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Oppdatert 20.07.17, RSM HELFO-modulen kan brukes av leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer til å sende inn HELFO-oppgjøret.

Detaljer

Finansieringssystemene: Hvordan utvikle dem for å fremme bedre behandlingsresultater?

Finansieringssystemene: Hvordan utvikle dem for å fremme bedre behandlingsresultater? Finansieringssystemene: Hvordan utvikle dem for å fremme bedre behandlingsresultater? Rikard Nygård Overlege BUP Søndre Nordstrand. Utvalg for helseøkonomi og helseledelse. Helhetlig finansiering Ideelt

Detaljer

Høringssvar - Oppheving av kravet om henvisning for å få stønad til dekning av utgifter til fysioterapi - Forslag til endring av folketrygdloven 5-8

Høringssvar - Oppheving av kravet om henvisning for å få stønad til dekning av utgifter til fysioterapi - Forslag til endring av folketrygdloven 5-8 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21553718 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/6641 Vår ref.:

Detaljer

Fastlegene - en propp i samarbeid med kommunehelsetjenesten?

Fastlegene - en propp i samarbeid med kommunehelsetjenesten? Fastlegene - en propp i samarbeid med kommunehelsetjenesten? Ottar Grimstad allmennlege, Hareid kommune Kven er eg? Allmennlege i Hareid på Sunnmøre i over 30 år Distriktslege, helsesjef og kommunelege

Detaljer

Of passerer medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen

Of passerer medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen Of passerer 8 000 medlemmer av Anders Taraldset, statistikksjef i Legeforeningen Norsk overlegeforening (Of) passerte 8 000 ordinære medlemmer 21. februar 2011. Per 29. mars var Ofs medlemstall økt til

Detaljer

Aktivitetsdata for avtalespesialister 2014 Norsk pasientregister

Aktivitetsdata for avtalespesialister 2014 Norsk pasientregister Rapport IS-2333 Aktivitetsdata for avtalespesialister 2014 Norsk pasientregister 0 Publikasjonens tittel: Aktivitetsdata for avtalespesialister 2014 Utgitt: 05/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening Norsk Manuellterapeutforening Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 200702010 /KBD Vår ref.: pcl Dato: 05.09.2008 Vedr. høring forslag til endringer

Detaljer

Prakt. spesialisters landsforening

Prakt. spesialisters landsforening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Aktivitetsdata for avtalespesialister 2013 Norsk pasientregister

Aktivitetsdata for avtalespesialister 2013 Norsk pasientregister Rapport IS-2189 Aktivitetsdata for avtalespesialister 2013 Norsk pasientregister 0 Publikasjonens tittel: Aktivitetsdata for avtalespesialister 2013 Utgitt: 05/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Normaltariff for privat allmennpraksis

Normaltariff for privat allmennpraksis Normaltariff for privat allmennpraksis 2012-2013 Den norske legeforening Innhold Innledning... 5 Etiske regler for leger... 7 Kapittel I... 11 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Utviklingen i fastlegenes listelengder, driftsinntekter og takstbruk Geir Godager, Tor Iversen og Hilde Lurås Institutt for helseledelse og helseøkonomi

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening: Peter Lehne, Svein Erik Henne, Espen Mathisen, Wei Chen og Jan Birger Løken.

Norsk Manuellterapeutforening: Peter Lehne, Svein Erik Henne, Espen Mathisen, Wei Chen og Jan Birger Løken. Protokoll 2014 Den 6., 26., 28. mai, 2., 6. og 13. juni 2014 er det holdt forhandlinger mellom Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.15 Databaseversjon 2.15 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...

Detaljer

Nye saksbehandlingsrutiner i Helfo Konferanse for privatpraktiserende logopeder, Ahus V/Helga Rudjord. Bilder: Johnér og Rebecca Ravneberg

Nye saksbehandlingsrutiner i Helfo Konferanse for privatpraktiserende logopeder, Ahus V/Helga Rudjord. Bilder: Johnér og Rebecca Ravneberg Nye saksbehandlingsrutiner i Helfo Konferanse for privatpraktiserende logopeder, Ahus 5.5.2017 V/Helga Rudjord Bilder: Johnér og Rebecca Ravneberg Agenda Helsepolitiske føringer Folketrygdens stønadsordning

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi

Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Forskrift om endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 3. desember 212 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening 50 40 30 Vi ønsker at dere skal bidra her 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 2. juni 2010 på

Detaljer

Bruk av data fra primærhelsetjenesten, fra legerefusjonsordningen (HELFO/KUHR)

Bruk av data fra primærhelsetjenesten, fra legerefusjonsordningen (HELFO/KUHR) Bruk av data fra primærhelsetjenesten, fra legerefusjonsordningen (HELFO/KUHR) Kvalitetsregisterkonferansen 19. april 2012 Inger Cappelen Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking

Detaljer

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening

Spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Spesialistutdanning i samfunnsmedisin Henning Mørland Norsk samfunnsmedisinsk forening Hva er samfunnsmedisin? Sammenhengen mellom helse og samfunn i et bredt perspektiv En fagfelt i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Kommuneoverlegen og fastlegen. Grethe Fosse kommuneoverlege,legevaktsjef,sykehjemslege,veileder samfunnsmedisin, rådgiver og leder i heimen feb2012

Kommuneoverlegen og fastlegen. Grethe Fosse kommuneoverlege,legevaktsjef,sykehjemslege,veileder samfunnsmedisin, rådgiver og leder i heimen feb2012 Kommuneoverlegen og fastlegen Grethe Fosse kommuneoverlege,legevaktsjef,sykehjemslege,veileder samfunnsmedisin, rådgiver og leder i heimen feb2012 Er der fordeler og ulemper ved kommuneleger på fast lønn

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Yngre legers forening

Yngre legers forening 1: Medlemskategori / aldersgruppe: Assosierte medlemmer vises, men telles ikke med i total Godkj spes. Ikke spes. Pensj

Detaljer

Regional handlingsplan for avtalespesialisttjenesten i Midt-Norge 2014-2016

Regional handlingsplan for avtalespesialisttjenesten i Midt-Norge 2014-2016 Regional handlingsplan for avtalespesialisttjenesten i Midt-Norge 2014-2016 12.05.2014 Side 2 1. Innledning Formålet med handlingsplanen er å utnytte de eksisterende rammeavtaler mellom RHF og Den Norske

Detaljer