Analyserapport Statistikk over allmennlegars takstbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyserapport Statistikk over allmennlegars takstbruk 2012 1"

Transkript

1 Analyserapport Statistikk over allmennlegars takstbruk

2 Innhald INNLEIING OG SAMANDRAG... 3 DATAGRUNNLAG OG METODE... 4 BEGREPSASVKLARINGAR... 4 OPPSLAGSVERK... 5 TAL LEGAR I ANALYSEN FASTLEGELISTE STØRRELSE... 5 KOSTNAD PER FASTLEGEPASIENT... 6 UTBETALT REFUSJON... 6 TAL REKNINGAR... 6 KOSTNAD PER REKNING... 7 KOSTNAD PER KONSULTASJON... 7 TAL TAKSTAR... 7 TAKSTAR PER REKNING... 8 KONSULTASJONAR PER DAG... 8 LABORATORIETAKSTAR PER KONSULTASJON... 8 PROSEDYRETAKSTAR PER KONSULTASJON... 8 TAKSTANE

3 Innleiing og samandrag Legar med fastlegeavtale og legar som deltek i t organisert legevakt set fram krav til HELFO om refusjon for utført pasientbehandling. Legane kan krevje ulike takstar avhengig av kva type undersøking/behandling pasienten får, og det vert skrive ei rekning per pasient per kontakt. Krava vert i hovudsak sendt elektronisk til HELFO, og kravet vert så utbetalt til legen eller kommunen. Denne rapporten gir statistikk over kva som er ein gjennomsnittleg praksis for allmennlegane, basert på innrapportert takstbruk. Tala vert henta frå Kuhr, som er HELFO sitt program for kontroll og utbetaling av helserefusjonar. Føremålet med analysen er todelt å gi omverda informasjon om kva som er ein gjennomsnittleg allmennlegepraksis å gi legane moglegheit til å sjå eigen praksis opp mot ein gjennomsnittleg praksis Rapporten gir ei overordna oversikt over gjennomsnittleg utbetalt refusjon per lege i 2012, fordelt på dei fire kategoriane fastlege, fastløna fastlege, legevaktslege og legevakt. Ein får også oversikt over gjennomsnittleg tal rekningar per lege, gjennomsnittleg kostnad per rekning og tal rekningar, samt ein del andre variablar. For fastlege får ein også ei oversikt over gjennomsnittlig listestørrelse, samt kostnad per fastlegepasient. Analysen syner at det er totalt 5257, 2064 fastlønte, 4975 legevaktslegar som har levert oppgjer elektronisk eller på c/diskett til HELFO i 2012, og som såleis er med i statistikken. Totalt har 6908 unike levert refusjonskrav til HELFO. Dette talet er inkludert både vikarlegar og turnuslegar for fastlege, inkludert fastløna. Rapporten syner at har ein gjennomsnittleg listestørrelse på 1186 pasientar, og ein gjennomsnittleg kostnad per listepasient på 730 kroner. Gjennomsnittleg utbetalt refusjonsbeløp for er på kroner. Dette syner at frå 2011 har den gjennomsnittlege listestørrelsen minka med i snitt 25 pasientar, medan kostnad per listepasient har auka med 36 kroner. Gjennomsnittlig kostnad per rekning hos er på 153 kroner i 2012, medan det hos fastløna, som også inkluderer turnuslegar, er ein gjennomsnittlig kostnad per rekning på 127 kroner. Dette syner at har hatt ein auke på 5 kroner i kostnad per rekning, medan fastløna har hatt ein auke på 6 kroner. Det er viktig å understreke at ein takstbruk som avvik frå gjennomsnittet ikkje er å sjå på som feil takstbruk. Det kan vere mange årsaker til avvika, blant anna ulike praksisprofilar. Tala gir likevel den enkelte lege eit utgangspunkt til å sjå eigen praksis opp mot ein gjennomsnittleg praksis. Analysen er utført av Torill Nydal i HELFO 3

4 Datagrunnlag og metode Vi har teke utgangspunkt i statistikk frå Kuhr som summerer opp kvar enkelt lege sin praksis i Det er deretter rekna prosentvis bruk av takstane for kvar enkelt lege. Vi har i 2012 gjort analysar for, fastløna, legevakt og legevakt. Inkludert i fastløna legar er også turnuslegar. Med fastløna legevakt er meint legevakt der refusjonen vert utbetalt til kommunen på same måte som hos fastløna. Vi har også for 2012 gjort analyser på takstbruken til legar med ein viss praksisstørrelse i løpet av Det vil seie at legar som har hatt små vikariat/hatt få rekningar, ikkje er med i grunnlaget for gjennomsnittsverdiane. For har vi teke med legar med meir enn 1000 rekningar i løpet av 2012, fastlønte må ha hatt meir enn 500 rekningar for å påverke gjennomsnittet, legevaktslegar må ha hatt meir enn 200 rekningar, og for t legevakt må ha hatt meir enn 100 rekningar i løpet av 2012 for å vere med i grunnlaget for utrekning av gjennomsnittsverdiane. Analysen er basert på alle rekningar for undersøking og behandling som har funne stad i 2012, og består av krav frå legar som har sendt oppgjer i elektronisk format. Med elektronisk format meiner vi her både heilelektronisk over linje, cd, diskett og minnepenn. Ei rekning inneheld takst for konsultasjon/kontakt med lege, i tillegg til takstar for ulike prosedyrar og undersøkingar som er gjort på pasienten i konsultasjonen/kontakten. Det vert skrive ei rekning per pasientkontakt. Legar som har sendt manuelle krav (det vil seie på papir), er ikkje med i datagrunnlaget. Det vil seie at meir enn 99 prosent av alle legekontaktar som er utført i allmennpraksis i 2012 vil vere med i analysen. Tala vil ikkje stemme overeins med tal for utbetalingar i 2012, då refusjon for ein del behandlingar utført i 2012 vil vere utbetalt i 2013, og ein del behandlingar utført i 2011 vil vere utbetalt i Begrepsasvklaringar Gjennomsnittet kjem fram ved at ein summerer den prosentvise verdien på kvar enkelt lege, og deler denne summen på tal legar som har fått utbetalt refusjon eller har brukt den enkelte taksten. Vi har berre inkludert dei legane som faktisk har brukt taksten i gjennomsnittet. Dette har vi valt då vi meiner at vi med dette kjem nærast den reelle bruken av takstane, sidan dei som ikkje brukar takstane elles hadde trekt ned gjennomsnittet. Medianen vil seie at vi tek den prosentvise bruken hos alle legane, og sorterer frå minst til størst, og den observasjonen som då ligg i midten vil vere medianen. Dersom median og gjennomsnitt er svært forskjellige, skuldast det at nokre ekstreme verdiar dreg opp eller ned snittet. Dette er mest aktuelt der det er få legar med i totalen. 4

5 Oppslagsverk Tal legar i analysen 2012 Tal legar som har sendt refusjonskrav Tal legar med i analysen Kommunal legevakt Med tal og tal fastløna meiner ein dei legane som har sendt inn krav om refusjon til HELFO i 2012, også vikarar i fastlegeheimlar og turnuslegar. Dette gjer at tal og fastlønte vil avvike frå tal fastlegeheimlar. Tal legevaktslegar omfattar alle legevaktslegar som har sendt refusjonskrav til HELFO og fått utbetalt refusjon til seg sjølv. Tal legar under legevakt er refusjonskrav for arbeid utført av legar som er fastlønt på legevakt. med mindre enn 1000 rekningar i løpet av 2012 er ikkje med i utrekning av gjennomsnitt og median, så difor har vi med to ulike tal for tal legar i analysen. Heller ikkje fastlønte med mindre enn 500 rekningar i 2012, legevaktslegar med mindre enn 200 rekningar, og e legevaktslegar med mindre enn 100 rekningar i 2012 er med i datagrunnlaget for utrekning av gjennomsnittsverdi og median. Når det gjeld legevakt, vil det vere refusjon for arbeid utført på legevakt i den perioden av vakta legen er fastlønt, og refusjon vil gå til kommunen. Refusjonskravet vil i fleire tilfelle vere sendt inn på organisasjonsnummeret til kommunen, og refusjonskravet inneheld då arbeid utført av fleire t løna legar i perioden. Fastlegeliste størrelse Fastlegeliste størrelse viser kva som er gjennomsnittlig størrelse på pasientlister hos i Fastlegeliste- størrelse Tal legar som har brukt taksten 3876 Gjennomsnitt 1186 Median

6 Kostnad per fastlegepasient Kostnad per fastlegepasient viser kor stor refusjon som er utløyst på ein gjennomsnittlig liste pasient for i Det vil seie at totalt utbetalt refusjon delt på tal listepasientar. Kostnad per fastlegepasient Tal legar som har brukt taksten 3765 Gjennomsnitt 730 Median 705 Utbetalt refusjon Utbetalt refusjon vil seie kor mykje kvar enkelt lege har hatt i gjennomsnittlege refusjonsutbetalingar frå HELFO i Utbetalt refusjon Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt Median Tal rekningar Tal rekningar viser kor mange rekningar kvar enkelt lege har hatt i snitt i løpet av heile Tal rekningar Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt Median

7 Kostnad per rekning Ei rekning inneheld takst for konsultasjon/kontakt med lege, i tillegg til takstar for ulike prosedyrar og undersøkingar som er gjort på pasienten i konsultasjonen/kontakten. Nokre takstar er eigendelstakstar, der legen får betalt frå pasienten. Dei fleste er takstar som gir refusjon frå HELFO, og dess fleire prosedyrar/undersøkingar som vert gjort på ein pasient i løpet av ein konsultasjon, dess høgare vert refusjonskravet, og dermed kostnaden på rekninga. Legar med godt utbygd laboratorium vil analysere mykje av prøvene på eigne laboratorium, framfor å sende prøvene til analyse på eksternt laboratorium. Analyse av prøver på eige laboratorium vil føre til høgare kostnad per rekning, då mange av analysane utløyser ein takst med refusjon frå trygda. Prøver som vert sende til eksternt laboratorium for analysar utløyser færre takstar, og dermed vert det lågare kostnad per rekning for legar med lite laboratorium. Gjennomsnittleg kostnad per rekning er difor totalt utbetalt refusjon delt på totalt tal rekningar. Kostnad pr. rekning Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt Median Kostnad per konsultasjon Kostnad per konsultasjon viser kor mykje refusjon som i snitt er kravd per konsultasjon. Med konsultasjon meiner vi her takstane 2ad, 2ak og 2fk. Summen inneheld kostnad for prosedyretakstar og laboratorietakstar. Kostnad pr. kons. Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt Median Tal takstar Tal takstar som er utløyst per lege i Dess meir utstyr det er på eit legekontor, dess høgare tal takstar vil det vere naturlig å krevje. Legar som ikkje har så mykje utstyr på legekontoret vil ofte henvise pasienten vidare, eller sende laboratorieprøver vidare for analyse. Tal takstar Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt Median

8 Takstar per rekning Takstar per rekning viser kor mange takstar som i gjennomsnitt er utløyst per rekning hos dei ulike gruppene av legar i Dette talet finn vi ved å ta totalt tal takstar delt på tal rekningar. Takstar pr. rekning Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 2,40 2,17 2,68 2,89 Median 2,36 2,13 2,61 2,38 Konsultasjonar per dag Tabellen viser kor mange konsultasjonar ein lege har i snitt per dag. Med konsultasjonar meinest her takst 2ad/2ak/2fk. Kons.pr. dag Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt Median Laboratorietakstar per konsultasjon Tabellen viser kor mange laboratorietakstar ein fastlege i gjennomsnitt har per konsultasjon. Med laboratorietakstar meiner vi her alle takstane som ligg mellom takstnummer 703 og 712. Legar med godt utbygde laboratorium vil naturlig ligge høgare i laboratorietakstar per konsultasjon enn legar med lite laboratorieutstyr tilgjengelig, og der hovuddelen av prøvene vert sendt eksternt laboratorium for undersøking. Lab.takst pr. konsultasjon Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 0,97 0,89 0,96 1,10 Median 0,93 0,84 0,88 0,88 Prosedyretakstar per konsultasjon Tabellen viser kor mange prosedyretakster ein fastlege i snitt brukar per konsultasjon i Med prosedyretakstar meiner vi her alle takstar som ligg mellom takstkode 100 og 660. Det vil vere skilnad på kva utstyr som er tilgjengelig på dei ulike legekontora, og dette vil spele inn på kor høgt legane vil ligge i prosedyretakstar per konsultasjon. Prosedyretakstar pr. kons. Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 0,26 0,13 0,22 1,61 Median 0,23 0,11 0,17 0,14 8

9 Takstane Dette kapittelet inneheld informasjon om bruken av kvar enkelt takst hos allmennlegane. I tillegg til informasjon om gjennomsnittlig bruk og tal legar som har brukt taksten, finn ein litt informasjon om kvar enkelt takst, litt uover det som går fram av takstforskrifta. Takst 1a Takst 1a er takst for enkel pasientkontakt, førespurnad, rådgivning ved personlig frammøte og ved bud. Taksten skal ikkje brukast når kontakta resulterer i utskriving av resept, sjukmelding, rekvisisjon eller henvisning. Takst 1h skal då krevjast istaden. Ved utskriving av e-resept skal takst 1i nyttast framfor 1ad. Takst 1a kan utløysast for arbeid utført av hjelpepersonell på vegne av legen, eksempelvis ved sårskift, fjerning av sting og enkle laboratorieundersøkingar når pasienten ikkje er til konsultasjon hos lege. Taksten kan også brukast der hjelpepersonell gir konkrete medisinske råd etter delegasjon frå legen, eller etter å ha konferert med legen. Der pasienten kjem for å ta ei blodprøve skal ikkje takst 1a nyttast utan at det i tillegg til prøvetakinga vert gitt konkrete medisinske råd. Takst 1ed, 701a eller ingen takst er rett å ta ved prøvetakning utan samtidig rådgivning, avhengig av kva prøve som vert tatt. Eksempelvis vil 1ed kunne krevjast ved taking av HB, 701a kan takast ved prøver innanfor sendeprøver, og ingen takst ved eks. urinstix dersom det ikkje samstundes vert gitt rådgivning til pasienten, jamfør teksta i takst 1ad/1ak. Taksten kan ikkje krevjast ved enkel telefonkontakt om timeavtale eller sjukebesøk utan samtidig rådgiving. Taksten kan heller ikkje nyttast ved enkel beskjed om prøveresultat utan samtidig rådgiving, ved telefonsamtale med kollegaer eller ved innringing av resept til apotek. Taksten har ikkje vore opp til vurdering i Takstutvalget. Takst 1ad og 1ak er rekna i % av totalt tal rekningar 1ad % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 8,21 % 9,90 % 1,17 % 2,49 % Median 7,49 % 8,23 % 0,35 % 0,55 % 1ak % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 0,14 % 0,29 % 0,93 % 2,06 % Median 0,03 % 0,11 % 0,49 % 0,87 % 9

10 Takst 1b Takst 1b er takst for enkel pasientkontakt, førespurnad, rådgiving ved brev eller telefon. Taksten skal ikkje brukast når kontakta resulterer i utskriving av resept, sjukmelding, rekvisisjon eller henvisning. Takst 1h skal då krevjast i staden. Ved utskriving av e- resept skal takst 1i nyttast framfor 1bd. Taksten kan berre krevjast for direkte kontakt mellom lege og pasient, eller representant for pasienten, eks. foreldre. Eventuelt kontakt mellom legens hjelpepersonell og pasient etter delegasjon frå legen. Taksten kan ikkje krevjast ved enkel telefonkontakt om timeavtale eller sjukebesøk utan samtidig rådgiving. Taksten kan heller ikkje nyttast ved enkel beskjed om prøveresultat utan samtidig rådgiving, ved telefonsamtale med kollegaer eller ved innringing av resept til apotek. Systematisk bruk av takst 1b før konsultasjon/sjukebesøk kan vere indikasjon på feilbruk av taksten, då telefonkonsultasjon som resulterer i sjukebesøk ikkje skal krevast refusjon for. Der pasienten får rådgivning i telefon, og likevel seinare møter til konsultasjon kan det krevjast refusjon for takst 1b. Frå er det einigheit mellom forhandlingspartane (Dnlf og staten) at takst 1bd kan brukast ved bestilling av reise for pasientar, når dette skjer utanom konsultasjonssamanheng. Taksten har vore til vurdering i takstutvalget 10 gongar i perioden I dei tilfella det er tilrådt tilbakekrevjing er takst 1bd brukt på same tidspunkt/nært tidspunkt med takst 1ad, dvs. det vart kravd takst både ved kontakt med pasienten for eks. resept (1bd) og når pasienten henta eks. resepten (1ad). Fleire av tilfella gjaldt før takst 1h kom og 1bd skulle brukast ved resept. Taksten er også anbefalt tilbakekrevd i større eller mindre grad der det går fram av journalen at taksten er brukt ved kontakt med pasient om normale prøveresultat, telefonhenvending til kollega og innringing av resept til apotek. Takst 1bd/1bk er rekna i % av totalt tal takstar 1bd % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 14,77 % 10,97 % 1,64 % 6,36 % Median 13,70 % 10,11 % 0,60 % 3,64 % 1bk % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 1,09 % 0,68 % 14,04 % 22,59 % Median 0,15 % 0,26 % 11,11 % 22,46 % 10

11 Takst 1e Takst 1e er takst for taking og undersøking av hemogloboin, blodsenkning, telling av kvite blodlekamer og mikroskopiering av urinsediment. Taksten kan berre nyttast der pasienten ikkje er til konsultasjon hos legen, jamfør merknad B1 der det går fram at desse undersøkingane er inkludert i konsultasjonstaksten (2ad) Taksten kan kun krevjast på dei overnemnde prøvene, og kan eksempelvis ikkje krevjast ved urinstix. Taksten kan brukast i kombinasjon med takst 1ad der pasienten både tek overnemnde prøver og samtidig får rådgivning av lege eller hjelpepersonell. Taksten har ikkje vore til vurdering i Takstutvalget. Takst 1e er rekna i % av totalt tal rekningar 1e % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 0,38 % 0,45 % 0,32 % 0,55 % Median 0,17 % 0,20 % 0,29 % 0,52 % 11

12 Takst 1f Takst 1f er takst for telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon om enkeltpasientar med ulike instansar som nemnt i teksten til takst 1f. Lista er uttømande og kan ikkje brukast ved kontakt opp mot andre instansar. Legen må på anmodning oppgi kven han har vore i kontakt med ved utløysing av taksten. Takst 1f kan også nyttast framfor 1i og 1h når heimesjukepleie er mellommann enten per telefon eller brev/skriftlig i samband med fornying av reseptar, rekvisisjonar mv. Dette går ikkje direkte fram av forskrifta, men er sentralt avtalt mellom departementet og legeforeninga. Mange legekontor har teke i bruk såkalte PLO meldingar mellom lege og heimebasert omsorg. Takst 1f kan krevjast når legen med bakgrunn i ei slik melding skriftleg eller munnleg tek kontakt med pleie- og omsorgsteneste for å gi nødvendig informasjon. Innkomande PLO meldingar der legen i etterkant ikkje har aktiv kommunikasjon ut til Pleie- og omsorgsteneste vil ikkje gi rett på bruk av takst 1f, då det er legens kommunikasjon ut som skal honorerast. Takst 1f har vore til vurdering i Takstutvalget 8 gongar fram til På to av sakene er det tilrådd tilbakekreving med bakgrunn i at taksten er brukt på feil instansar, samt at det ikkje er dokumentasjon i journal på at det har føre gått slike samtalar. I dei andre sakene har legen i 3 av tilfella vorte bedt om å endre bruken av takst 1f. Takst 1f er rekna i % av totalt tal rekningar 1f % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 4,78 % 3,53 % 4,28 % 3,28 % Median 4,19 % 2,23 % 3,39 % 1,84 % 12

13 Takst 1g Takst 1g er takst for enkel pasientkontakt, førespurnad, rådgjeving per telefon mellom klokka 23 og 08. Taksten kan berre krevjast under legevakt i vaktdistrikt utan tilstade vakt. Det vil seie at der legen har vakt heimanfrå og får ei oppringing frå vaktsentral/amk mellom kl. 23 og 08 kan han bruke takst 1g framfor takst 1bk. Dersom legen har tilstade vakt på vaktsentralen mellom kl. 23 og 08 kan han ikkje bruke takst 1g når han får telefonar i denne perioden. Taksten er meint å skulle dekke den ekstra påkjenninga det er å få telefon på natta når legen er heime og kanskje også ligg og søv. Det er einigheit mellom legeforeininga og HOD om at taksten ikkje kan tolkast så strengt som til å gjelde berre pasient. Her kan taksten brukast også på kontakt på vegne av pasient, så både kontakt med pårørande, AMK og ambulansepersonell kan utløyse taksten. Taksten kan derimot ikkje utløysast ved kontakt med ambulansepersonell etter at pasienten er komen inn i ambulansen, det vil då vere helseføretaket som har ansvar for vidare pasientbehandling. Taksten har ikkje vore til vurdering i Takstutvalget. Takst 1g er rekna i % av totalt tal rekningar 1g% Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 0,04 % 3,68 % 4,77 % Median 0,04 % 3,01 % 2,11 % 13

14 Takst 1h Takst 1h er takst for enkel pasientkontakt som resulterer i skriving av papirresept, utfylling av sjukmeldingsattest del I, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning til spesialist. Taksten inkluderer førespurnad og rådgiving. Taksten kan utløysast av hjelpepersonell på vegne av legen, eksemeplvis ved utskriving av sjukmelding eller henvisningar, då det er legen som har ansvaret for arbeidet hjelpepersonellet gjer, og må gjere ei vurdering av pasienten og skrive under på henvisninga eller sjukmeldinga. Taksten kan ikkje brukast ved eks. utskriving av drosjerekvisisjon. Ved utskriving av resept skal taks 1i nyttast, men takst 1h kan nyttast der e-resept ikkje er teknisk mulig eller medisinsk forsvarlig. Taksten har ikkje vore til vurdering i Takstutvalget. Takst 1h er rekna i % av totalt tal rekningar 1h % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 10,37 % 8,23 % 1,03 % 0,87 % Median 9,76 % 6,27 % 0,46 % 0,56 % 14

15 Takst 1i Takst 1i er takst for skriving av elektronisk resept (e-resept). Taksten skal nyttast framfor takst 1h når enkel pasientkontakt resultere i utskriving av resept. Taksten kan ikkje kombinerast med takst 8, dvs. at legen ikkje kan krevje pasienten for ekspedisjonsgebyr for å sende resepten elektronisk til apoteket. Takst 1i erstattar dei øvrige 1-takstane (untatt 1e, f og g) om kontakta fører til utfylling av ulike dokument. Det kan difor ikkje krevjast refusjon for både 1i og 1h, 1ad eller 1bd sjølv om det vert utskrive både e-resept og henvisning. Taksten vart oppretta 1. juli Takst 1i er rekna i % av totalt tal rekningar 1i % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 7,71 % 6,11 % 0,97 % 0,65 % Median 5,73 % 4,21 % 0,53 % 0,25 % 15

16 Takst 2a Takst 2a er takst for konsultasjon hos allmennpraktiserande lege. Takst 2a er sjølve basistaksten for legane. Taksten føreset direkte kontakt mellom lege og pasient, og kan ikkje utløysast av arbeid utført av hjelpepersonell. Det må gå føre seg ein samtale og/eller ei undersøking av pasienten under fire auger, dvs. at samtalen/undersøkinga ikkje skal kunne overhøyrast/overvakast av andre. Med det meinast det at det for eksempel ikkje er ein konsultasjon der takst 2a kan utløysast dersom legen har ein kort samtale med pasienten på forværelset der hjelpepersonell er tilstade. Takst 1ad skal då krevjast istaden. At pårørande, hjelpepersonell eller student er tilstade under konsultasjonen er ikkje til hinder for at konsultasjonstakst (2ad) kan krevjast. I merknad B1 fekk ein frå 1.juli 2013 presisert at ein konsultasjon betyr direktekontakt mellom lege og pasient på egna behandlingsstad. Konsultasjonen skal innehalde ei medisinsk vurdering/samtale. Taksten kan ikkje krevjast refundert med grunnlag i arbeid utført av hjelpepersonell åleine. Taksten inkluderer taking av enkle blodprøver og behandlingar, samt utskriving av reseptar, henvisningar m.v. jf. merknad B1. Det kan difor ikkje krevjast ekstra betaling for å ta desse prøvene/gjere desse behandlingane. Taksten har vore til vurdering i Takstutvalget 4 gongar i perioden I to av tilfella er legen bedt om å vurdere sin bruk av takst 2ad då det har vore brukt svært kort tid per konsultasjon, og kanskje burde takst for enkel pasientkontakt vore nytta istaden. I eitt tilfelle er det anbefalt tilbakekrevjing av mellomlegget mellom takst 2ad og 1h då legen har brukt takst 2ad ved utskriving av resept. Takst 2ad/2ak er rekna i % av totalt tal rekningar 2ad % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 52,22 % 61,39 % 7,27 % 23,30 % Median 51,64 % 62,03 % 0,91 % 14,68 % 2ak % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 0,34 % 0,90 % 61,66 % 52,87 % Median 0,06 % 0,16 % 66,29 % 52,54 % 16

17 Takst 2bd Takst 2bd er tilleggstakst for konsultasjon hos fastlege for pasient som ikkje er tilknytt fastlegeordninga. Taksten vert ikkje refundert av HELFO. Taksten kan ikkje krevjast ved øyeblikkeleg hjelp, jf. Helsepersonellova 7. Svært få personar i Norge står utanfor fastlegeordninga. Bakgrunnen for taksten er at legen ikkje får basistiskudd/ per capitatilskudd for pasientar som står utanfor ordninga, og pasienten må difor sjølv betale legen eit «basistilskudd» i konsultasjonen. Taksten kan ikkje krevjast av pasientar frå andre EU/EØS land, då taksten berre er meint brukt på pasientar som er utmeld av den norske fastlegeordninga. Taksten har ikkje vore til vurdering i Takstutvalet. Takst 2bd er rekna i % av takst 2ad 2bd % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 0,15 % 0,36 % Median 0,06 % 0,20 % 17

18 Takst 2c Takst 2c er eit tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarigheit utover 20 minutt. Taksten kan repeterast per påbegynt 15 minutt. Det er sjølve konsultasjonsvarigheita som er avgjerande for bruken av tidstakst. Tidstakst kan berre krevjast for den tida det er direkte kontakt mellom lege og pasient, og det føregår undersøking eller behandling. Taksten kan ikkje krevjast ved før- og etterarbeid når pasienten ikkje er tilstade. Taksten kan heller ikkje krevjast for pasientar som er til observasjon på legekontoret utan at legen er tilstade og det føregår undersøking og behandling. Dersom legen vert avbroten av telefon eller anna under konsultasjonen skal tid for dette trekkast frå. Taksten kan ikkje krevjast for arbeid utført av hjelpepersonell, utan at lege er tilstade heile konsultasjonstida. Legen må i kvart tilfelle vurdere kravet til nødvendigheit av ein så lang konsultasjon, samt helsepersonellova sitt krav til å ikkje påføre pasient, trygda eller andre meir kostnadar enn nødvendig. Der ein pasient har vore til konsultasjon hos lege, og kjem tilbake seinare på dag for vidare behandling for same problemstilling, skal det krevjast tidstakst framfor ny konsultasjon. Dette kan for eksempel være pasient som er til konsultasjon hos lege, så vert sendt til røngten, og så tilbake til lege for vidare oppfølging, sjukmelding eller liknande. Det skal då krevjast konsultasjon og tidstakst for total tid det har vore konsultasjon for denne problemstillinga i løpet av dagen. Takst 2c har vore til vurdering i Takstutvalget 12 gongar i perioden Takstutvalget har på generelt grunnlag uttalt at det normalt ikkje vil være nødvendig med meir enn eitt tidstillegg i ein konsultasjon/sjukebesøk. I ei sak er taksten kravd opp mot hjelpepersonell si obervering av pasienten, noko som er ein klar feilbruk av takst 2cd. Dei fleste av sakene som har vore til vurdering i Takstutvalget pga takst 2cd har vorte tilrådd tilbakekreving på mellom 20 og 80% av takst 2cd. Ved bruk av meir enn eitt tidstillegg i same konsultasjon bør behovet for dette gå fram av journalnotatet. Takst 2cd/2ck er rekna i % av takst 2ad/2ak/2fk 2cd % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 36,83 % 39,40 % 66,83 % 159,08 % Median 33,77 % 34,71 % 50,00 % 105,41 % 2ck % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 93,80 % 91,01 % 52,53 % 112,57 % Median 72,54 % 75,00 % 41,53 % 51,95 % 18

19 Takst 2d Takst 2d er eit tillegg for allmennlege som er spesialist i allmennmedisin. Det er Helsedirektoratet som er godkjenningsmyndigheit for denne spesialiteten. Godkjenninga varer normalt i 5 år før den må fornyast. Legen må gjennom eit fastsett program av kurs og praksis for å få ei slik godkjenning. Legar frå andre land som er godkjend spesialist i allmennmedisin i heimlandet må også ha norsk godkjenning for å bruke takst 2d. Legane må ta kontakt med Helsedirektoratet for å få konvertert sin utanlandske godkjenning til norsk godkjenning. Taksten har ikkje vore til vurdering i Takstutvalget. Taksten er rekna i % av 2ad/2ak/2fk. Det er ikkje regna grenseverdi for denne taksten 2dd % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 94,17 % 78,10 % 95,60 % 81,40 % Median 100,00 % 99,80 % 100,00 % 100,00 % 2dk % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 99,67 % 97,40 % 92,62 % 83,24 % Median 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 19

20 Takst 2ed Takst 2ed er takst for gruppebehandling per pasient for veiledning instruksjon i eigenbehandling og bygging av sjølvhjelpsnettverk innan ei gruppe av pasientar med kroniske sjukdommar eller funksjonshemmingar. Konsultasjonsvarigheita må vere minst ¾ - 1 time, og gruppa kan bestå av inntil 7 pasientar. På grupper større enn 7 pasientar og/eller kortare varigheit enn ¾ time kan ikkje takst 2ed krevjast. Taksten kan krevjast per pasient i gruppa. Det står i taksten at den kan repeterast x 5. Dette heng saman med at når taksten kom så gjaldt taksten for ei gruppe med inntil 6 personar, ikkje 7 som i dag. Det var også då vanlig å skrive ei rekning for heile gruppa samla, sidan det då var papirrekningar som var brukt. Det har vore forsøkt å få endra dette i forhandlingane, men har hittil ikkje lukkast med det. Taksten er ikkje meint å dekke rein opplæring i førebygging eller i bruk av ulike apparat, då slik verksemd fell utanfor folketrygda. Det er eit vilkår for utløysing av taksten at legen er tilstades heile konsultasjonstida. Legen kan likevel delegere ein del av arbeidet til anna kvalifisert personell, men legen må likevel vere tilstades. Taksten kan ikkje repeterast per pasient for same gruppe, då det ikkje kan krevjast to eigendelar for same konsultasjon for same pasient. Dersom det er to ulike grupper, med ulikt innhald kan taksten likevel krevjast fleire gongar per pasient på same dag. Taksten har vore til vurdering ein gong i Takstutvalget. Takstutvalget anbefalte i det tilfellet 20% tilbakekrevjing av refusjon på grunnlag av at legen ikkje hadde vore tilstades heile konsultasjonstida, samt at taksten var brukt på røykesluttkurs og slankekurs på unge og friske personar. Takst 2ed er rekna i % av totalt tal rekningar 2ed % Tal legar som har brukt taksten 25 2 Gjennomsnitt 1,10 % 1,33 % Median 0,28 % 1,33 % 20

21 Takst 2fk Takst 2fk er takst for konsultasjon og tillegg for utrykking til kontor ved øyeblikkeleg hjelp under legevakt når skyssmiddel er nytta. Det er ikkje noko krav at avstanden skal vere over 1 kilometer, slik at takst 21k kan krevjast, men det er krav til at skyssmiddel må vere nytta, det vil seie at takst 2fk ikkje kan brukast der lege bur/held til i same bygg som legekontoret/legevakta. Lege som deltek i organisert legevakt på kveldstid eller helg/høgtidsdag skal i utgangspunktet krevje takst 2ak ved konsultasjon av pasientar på dagtid. Der legen har heimevakt og må rykke ut frå heimen til legekontoret ved øyeblikkelig hjelp kan takst 2fk krevjast for første pasient på ei slik utrykking. For øvrige pasientar som vert behandla på same utrykking skal takst 2ak brukast. Legar som har tilstadevakt, det vil seie at dei har fast oppmøtetid på legevakta, kan ikkje bruke takst 2fk for reisa til legekontoret, men skal bruke takst 2ak også for første pasient. På tider der det erfaringsmessig kan være fleire utrykningar til kontoret eller heimebesøk, bør legen så langt det er forsvarlig samle konsultasjonane/sjukebesøka. Ved heimevakt/bakvakt kan takst 2fk krevjast for første pasient på legekontoret når legen rykker ut frå heimen ved øyeblikkelig hjelp. Taksten har vore til vurdering i Takstutvalet 3 gongar. I to tilfelle har legen fått beskjed om å redusere bruken og å ikkje påføre trygda unødvendige utgyfter. I eitt tilfelle vart 80% av takstbruken omgjort til takst 2ak og mellom legget krevd tilbake pga at taksten var nytta så hyppig at legen ut i frå takstbruken ikkje ville ha muligheit å reise så hyppig fram og tilbake mellom heim og legevakt. Takst 2fk er rekna i % av totalt tal rekningar 2fk% Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 0,05 % 12,97 % 5,98 % Median 0,05 % 7,87 % 4,13 % 21

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014)

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014) Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014) Om kommentarutgaven: Normaltariffen kan fremstå som komplisert, og i mange tilfeller er det sparsomt med nærmere beskrivelse av hva

Detaljer

Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015

Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015 Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015 Den norske legeforening Normaltariff for fastleger og legevakt 2014 2015 1 Innhold Innledning... 5 Etiske regler for leger... 7 Kapittel I... 11 Forskrift

Detaljer

Normaltariff for fastleger og legevakt 2013-2014

Normaltariff for fastleger og legevakt 2013-2014 Normaltariff for fastleger og legevakt 2013-2014 Den norske legeforening Normaltariff for fastleger og legevakt 2013 2014 1 Innhold Innledning... 5 Etiske regler for leger... 7 Reglement for Rådet for

Detaljer

Tid Tema Forelesere 14.30-15.00 Velkommen. Orientering.

Tid Tema Forelesere 14.30-15.00 Velkommen. Orientering. Læringsmål Kurs i Normaltariffen, regnskap og skatt St. Svithun hotell 16.10.2012 Å optimalisere takstbruken til glede for lege, legekontor og HELFO. Legen skal bruke minst mulig energi og tid på den økonomisk-administrative

Detaljer

Normaltariff for privat spesialistpraksis

Normaltariff for privat spesialistpraksis 2008 2009 Normaltariff for privat spesialistpraksis Takster gjeldende fra 1. juli 2008 Innhold Innledning 5 Etiske regler 6 Kapittel I 10 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE SUNNMØRE HF Ålesund sjukehus BARNEAVDELINGA KVA HAR DU RETT PÅ? NÅR BARN UNDER 18 ÅR HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Sist oppdatert: 01.01.08 1 INNHOLD Kompensasjon for tapt arbeidsinntekt

Detaljer

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar Skoleskyss 2010-2011 Reglement & handbok for vidaregåande skolar Boka er delt inn i tre delar: DEL 1: Skyssreglement og kommentarar til dette. Reglementet inneheld alle dei sentrale retningslinjene om

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding:

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding: For den sjuke Sjukepengar Sjukmelding er aktuell når medisinske grunnar gjer at ein person ikkje kan vere i jobb. Sjukepengar er ein rett som blir opparbeidd via eit tilsettingsforhold eller inntekt som

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007

Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Ein gjennomgang av data hos fylkesmennene om bruk av tvang og makt overfor menneske med psykisk utviklingshemming for perioden 2000 2007 Nødvendig tvang? tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt

Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt 2012 Forstudierapport interkommunal legevakt for Bømlo, Fitjar og Stord T ilstadesvakt for lege på natt Utarbeida av prosjektgruppa: Bjarte Wilhelmsen Fastlege, Legevaktsleiar Stord Astrid Stautland Ve

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer