Analyserapport Statistikk over allmennlegars takstbruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyserapport Statistikk over allmennlegars takstbruk 2012 1"

Transkript

1 Analyserapport Statistikk over allmennlegars takstbruk

2 Innhald INNLEIING OG SAMANDRAG... 3 DATAGRUNNLAG OG METODE... 4 BEGREPSASVKLARINGAR... 4 OPPSLAGSVERK... 5 TAL LEGAR I ANALYSEN FASTLEGELISTE STØRRELSE... 5 KOSTNAD PER FASTLEGEPASIENT... 6 UTBETALT REFUSJON... 6 TAL REKNINGAR... 6 KOSTNAD PER REKNING... 7 KOSTNAD PER KONSULTASJON... 7 TAL TAKSTAR... 7 TAKSTAR PER REKNING... 8 KONSULTASJONAR PER DAG... 8 LABORATORIETAKSTAR PER KONSULTASJON... 8 PROSEDYRETAKSTAR PER KONSULTASJON... 8 TAKSTANE

3 Innleiing og samandrag Legar med fastlegeavtale og legar som deltek i t organisert legevakt set fram krav til HELFO om refusjon for utført pasientbehandling. Legane kan krevje ulike takstar avhengig av kva type undersøking/behandling pasienten får, og det vert skrive ei rekning per pasient per kontakt. Krava vert i hovudsak sendt elektronisk til HELFO, og kravet vert så utbetalt til legen eller kommunen. Denne rapporten gir statistikk over kva som er ein gjennomsnittleg praksis for allmennlegane, basert på innrapportert takstbruk. Tala vert henta frå Kuhr, som er HELFO sitt program for kontroll og utbetaling av helserefusjonar. Føremålet med analysen er todelt å gi omverda informasjon om kva som er ein gjennomsnittleg allmennlegepraksis å gi legane moglegheit til å sjå eigen praksis opp mot ein gjennomsnittleg praksis Rapporten gir ei overordna oversikt over gjennomsnittleg utbetalt refusjon per lege i 2012, fordelt på dei fire kategoriane fastlege, fastløna fastlege, legevaktslege og legevakt. Ein får også oversikt over gjennomsnittleg tal rekningar per lege, gjennomsnittleg kostnad per rekning og tal rekningar, samt ein del andre variablar. For fastlege får ein også ei oversikt over gjennomsnittlig listestørrelse, samt kostnad per fastlegepasient. Analysen syner at det er totalt 5257, 2064 fastlønte, 4975 legevaktslegar som har levert oppgjer elektronisk eller på c/diskett til HELFO i 2012, og som såleis er med i statistikken. Totalt har 6908 unike levert refusjonskrav til HELFO. Dette talet er inkludert både vikarlegar og turnuslegar for fastlege, inkludert fastløna. Rapporten syner at har ein gjennomsnittleg listestørrelse på 1186 pasientar, og ein gjennomsnittleg kostnad per listepasient på 730 kroner. Gjennomsnittleg utbetalt refusjonsbeløp for er på kroner. Dette syner at frå 2011 har den gjennomsnittlege listestørrelsen minka med i snitt 25 pasientar, medan kostnad per listepasient har auka med 36 kroner. Gjennomsnittlig kostnad per rekning hos er på 153 kroner i 2012, medan det hos fastløna, som også inkluderer turnuslegar, er ein gjennomsnittlig kostnad per rekning på 127 kroner. Dette syner at har hatt ein auke på 5 kroner i kostnad per rekning, medan fastløna har hatt ein auke på 6 kroner. Det er viktig å understreke at ein takstbruk som avvik frå gjennomsnittet ikkje er å sjå på som feil takstbruk. Det kan vere mange årsaker til avvika, blant anna ulike praksisprofilar. Tala gir likevel den enkelte lege eit utgangspunkt til å sjå eigen praksis opp mot ein gjennomsnittleg praksis. Analysen er utført av Torill Nydal i HELFO 3

4 Datagrunnlag og metode Vi har teke utgangspunkt i statistikk frå Kuhr som summerer opp kvar enkelt lege sin praksis i Det er deretter rekna prosentvis bruk av takstane for kvar enkelt lege. Vi har i 2012 gjort analysar for, fastløna, legevakt og legevakt. Inkludert i fastløna legar er også turnuslegar. Med fastløna legevakt er meint legevakt der refusjonen vert utbetalt til kommunen på same måte som hos fastløna. Vi har også for 2012 gjort analyser på takstbruken til legar med ein viss praksisstørrelse i løpet av Det vil seie at legar som har hatt små vikariat/hatt få rekningar, ikkje er med i grunnlaget for gjennomsnittsverdiane. For har vi teke med legar med meir enn 1000 rekningar i løpet av 2012, fastlønte må ha hatt meir enn 500 rekningar for å påverke gjennomsnittet, legevaktslegar må ha hatt meir enn 200 rekningar, og for t legevakt må ha hatt meir enn 100 rekningar i løpet av 2012 for å vere med i grunnlaget for utrekning av gjennomsnittsverdiane. Analysen er basert på alle rekningar for undersøking og behandling som har funne stad i 2012, og består av krav frå legar som har sendt oppgjer i elektronisk format. Med elektronisk format meiner vi her både heilelektronisk over linje, cd, diskett og minnepenn. Ei rekning inneheld takst for konsultasjon/kontakt med lege, i tillegg til takstar for ulike prosedyrar og undersøkingar som er gjort på pasienten i konsultasjonen/kontakten. Det vert skrive ei rekning per pasientkontakt. Legar som har sendt manuelle krav (det vil seie på papir), er ikkje med i datagrunnlaget. Det vil seie at meir enn 99 prosent av alle legekontaktar som er utført i allmennpraksis i 2012 vil vere med i analysen. Tala vil ikkje stemme overeins med tal for utbetalingar i 2012, då refusjon for ein del behandlingar utført i 2012 vil vere utbetalt i 2013, og ein del behandlingar utført i 2011 vil vere utbetalt i Begrepsasvklaringar Gjennomsnittet kjem fram ved at ein summerer den prosentvise verdien på kvar enkelt lege, og deler denne summen på tal legar som har fått utbetalt refusjon eller har brukt den enkelte taksten. Vi har berre inkludert dei legane som faktisk har brukt taksten i gjennomsnittet. Dette har vi valt då vi meiner at vi med dette kjem nærast den reelle bruken av takstane, sidan dei som ikkje brukar takstane elles hadde trekt ned gjennomsnittet. Medianen vil seie at vi tek den prosentvise bruken hos alle legane, og sorterer frå minst til størst, og den observasjonen som då ligg i midten vil vere medianen. Dersom median og gjennomsnitt er svært forskjellige, skuldast det at nokre ekstreme verdiar dreg opp eller ned snittet. Dette er mest aktuelt der det er få legar med i totalen. 4

5 Oppslagsverk Tal legar i analysen 2012 Tal legar som har sendt refusjonskrav Tal legar med i analysen Kommunal legevakt Med tal og tal fastløna meiner ein dei legane som har sendt inn krav om refusjon til HELFO i 2012, også vikarar i fastlegeheimlar og turnuslegar. Dette gjer at tal og fastlønte vil avvike frå tal fastlegeheimlar. Tal legevaktslegar omfattar alle legevaktslegar som har sendt refusjonskrav til HELFO og fått utbetalt refusjon til seg sjølv. Tal legar under legevakt er refusjonskrav for arbeid utført av legar som er fastlønt på legevakt. med mindre enn 1000 rekningar i løpet av 2012 er ikkje med i utrekning av gjennomsnitt og median, så difor har vi med to ulike tal for tal legar i analysen. Heller ikkje fastlønte med mindre enn 500 rekningar i 2012, legevaktslegar med mindre enn 200 rekningar, og e legevaktslegar med mindre enn 100 rekningar i 2012 er med i datagrunnlaget for utrekning av gjennomsnittsverdi og median. Når det gjeld legevakt, vil det vere refusjon for arbeid utført på legevakt i den perioden av vakta legen er fastlønt, og refusjon vil gå til kommunen. Refusjonskravet vil i fleire tilfelle vere sendt inn på organisasjonsnummeret til kommunen, og refusjonskravet inneheld då arbeid utført av fleire t løna legar i perioden. Fastlegeliste størrelse Fastlegeliste størrelse viser kva som er gjennomsnittlig størrelse på pasientlister hos i Fastlegeliste- størrelse Tal legar som har brukt taksten 3876 Gjennomsnitt 1186 Median

6 Kostnad per fastlegepasient Kostnad per fastlegepasient viser kor stor refusjon som er utløyst på ein gjennomsnittlig liste pasient for i Det vil seie at totalt utbetalt refusjon delt på tal listepasientar. Kostnad per fastlegepasient Tal legar som har brukt taksten 3765 Gjennomsnitt 730 Median 705 Utbetalt refusjon Utbetalt refusjon vil seie kor mykje kvar enkelt lege har hatt i gjennomsnittlege refusjonsutbetalingar frå HELFO i Utbetalt refusjon Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt Median Tal rekningar Tal rekningar viser kor mange rekningar kvar enkelt lege har hatt i snitt i løpet av heile Tal rekningar Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt Median

7 Kostnad per rekning Ei rekning inneheld takst for konsultasjon/kontakt med lege, i tillegg til takstar for ulike prosedyrar og undersøkingar som er gjort på pasienten i konsultasjonen/kontakten. Nokre takstar er eigendelstakstar, der legen får betalt frå pasienten. Dei fleste er takstar som gir refusjon frå HELFO, og dess fleire prosedyrar/undersøkingar som vert gjort på ein pasient i løpet av ein konsultasjon, dess høgare vert refusjonskravet, og dermed kostnaden på rekninga. Legar med godt utbygd laboratorium vil analysere mykje av prøvene på eigne laboratorium, framfor å sende prøvene til analyse på eksternt laboratorium. Analyse av prøver på eige laboratorium vil føre til høgare kostnad per rekning, då mange av analysane utløyser ein takst med refusjon frå trygda. Prøver som vert sende til eksternt laboratorium for analysar utløyser færre takstar, og dermed vert det lågare kostnad per rekning for legar med lite laboratorium. Gjennomsnittleg kostnad per rekning er difor totalt utbetalt refusjon delt på totalt tal rekningar. Kostnad pr. rekning Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt Median Kostnad per konsultasjon Kostnad per konsultasjon viser kor mykje refusjon som i snitt er kravd per konsultasjon. Med konsultasjon meiner vi her takstane 2ad, 2ak og 2fk. Summen inneheld kostnad for prosedyretakstar og laboratorietakstar. Kostnad pr. kons. Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt Median Tal takstar Tal takstar som er utløyst per lege i Dess meir utstyr det er på eit legekontor, dess høgare tal takstar vil det vere naturlig å krevje. Legar som ikkje har så mykje utstyr på legekontoret vil ofte henvise pasienten vidare, eller sende laboratorieprøver vidare for analyse. Tal takstar Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt Median

8 Takstar per rekning Takstar per rekning viser kor mange takstar som i gjennomsnitt er utløyst per rekning hos dei ulike gruppene av legar i Dette talet finn vi ved å ta totalt tal takstar delt på tal rekningar. Takstar pr. rekning Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 2,40 2,17 2,68 2,89 Median 2,36 2,13 2,61 2,38 Konsultasjonar per dag Tabellen viser kor mange konsultasjonar ein lege har i snitt per dag. Med konsultasjonar meinest her takst 2ad/2ak/2fk. Kons.pr. dag Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt Median Laboratorietakstar per konsultasjon Tabellen viser kor mange laboratorietakstar ein fastlege i gjennomsnitt har per konsultasjon. Med laboratorietakstar meiner vi her alle takstane som ligg mellom takstnummer 703 og 712. Legar med godt utbygde laboratorium vil naturlig ligge høgare i laboratorietakstar per konsultasjon enn legar med lite laboratorieutstyr tilgjengelig, og der hovuddelen av prøvene vert sendt eksternt laboratorium for undersøking. Lab.takst pr. konsultasjon Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 0,97 0,89 0,96 1,10 Median 0,93 0,84 0,88 0,88 Prosedyretakstar per konsultasjon Tabellen viser kor mange prosedyretakster ein fastlege i snitt brukar per konsultasjon i Med prosedyretakstar meiner vi her alle takstar som ligg mellom takstkode 100 og 660. Det vil vere skilnad på kva utstyr som er tilgjengelig på dei ulike legekontora, og dette vil spele inn på kor høgt legane vil ligge i prosedyretakstar per konsultasjon. Prosedyretakstar pr. kons. Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 0,26 0,13 0,22 1,61 Median 0,23 0,11 0,17 0,14 8

9 Takstane Dette kapittelet inneheld informasjon om bruken av kvar enkelt takst hos allmennlegane. I tillegg til informasjon om gjennomsnittlig bruk og tal legar som har brukt taksten, finn ein litt informasjon om kvar enkelt takst, litt uover det som går fram av takstforskrifta. Takst 1a Takst 1a er takst for enkel pasientkontakt, førespurnad, rådgivning ved personlig frammøte og ved bud. Taksten skal ikkje brukast når kontakta resulterer i utskriving av resept, sjukmelding, rekvisisjon eller henvisning. Takst 1h skal då krevjast istaden. Ved utskriving av e-resept skal takst 1i nyttast framfor 1ad. Takst 1a kan utløysast for arbeid utført av hjelpepersonell på vegne av legen, eksempelvis ved sårskift, fjerning av sting og enkle laboratorieundersøkingar når pasienten ikkje er til konsultasjon hos lege. Taksten kan også brukast der hjelpepersonell gir konkrete medisinske råd etter delegasjon frå legen, eller etter å ha konferert med legen. Der pasienten kjem for å ta ei blodprøve skal ikkje takst 1a nyttast utan at det i tillegg til prøvetakinga vert gitt konkrete medisinske råd. Takst 1ed, 701a eller ingen takst er rett å ta ved prøvetakning utan samtidig rådgivning, avhengig av kva prøve som vert tatt. Eksempelvis vil 1ed kunne krevjast ved taking av HB, 701a kan takast ved prøver innanfor sendeprøver, og ingen takst ved eks. urinstix dersom det ikkje samstundes vert gitt rådgivning til pasienten, jamfør teksta i takst 1ad/1ak. Taksten kan ikkje krevjast ved enkel telefonkontakt om timeavtale eller sjukebesøk utan samtidig rådgiving. Taksten kan heller ikkje nyttast ved enkel beskjed om prøveresultat utan samtidig rådgiving, ved telefonsamtale med kollegaer eller ved innringing av resept til apotek. Taksten har ikkje vore opp til vurdering i Takstutvalget. Takst 1ad og 1ak er rekna i % av totalt tal rekningar 1ad % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 8,21 % 9,90 % 1,17 % 2,49 % Median 7,49 % 8,23 % 0,35 % 0,55 % 1ak % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 0,14 % 0,29 % 0,93 % 2,06 % Median 0,03 % 0,11 % 0,49 % 0,87 % 9

10 Takst 1b Takst 1b er takst for enkel pasientkontakt, førespurnad, rådgiving ved brev eller telefon. Taksten skal ikkje brukast når kontakta resulterer i utskriving av resept, sjukmelding, rekvisisjon eller henvisning. Takst 1h skal då krevjast i staden. Ved utskriving av e- resept skal takst 1i nyttast framfor 1bd. Taksten kan berre krevjast for direkte kontakt mellom lege og pasient, eller representant for pasienten, eks. foreldre. Eventuelt kontakt mellom legens hjelpepersonell og pasient etter delegasjon frå legen. Taksten kan ikkje krevjast ved enkel telefonkontakt om timeavtale eller sjukebesøk utan samtidig rådgiving. Taksten kan heller ikkje nyttast ved enkel beskjed om prøveresultat utan samtidig rådgiving, ved telefonsamtale med kollegaer eller ved innringing av resept til apotek. Systematisk bruk av takst 1b før konsultasjon/sjukebesøk kan vere indikasjon på feilbruk av taksten, då telefonkonsultasjon som resulterer i sjukebesøk ikkje skal krevast refusjon for. Der pasienten får rådgivning i telefon, og likevel seinare møter til konsultasjon kan det krevjast refusjon for takst 1b. Frå er det einigheit mellom forhandlingspartane (Dnlf og staten) at takst 1bd kan brukast ved bestilling av reise for pasientar, når dette skjer utanom konsultasjonssamanheng. Taksten har vore til vurdering i takstutvalget 10 gongar i perioden I dei tilfella det er tilrådt tilbakekrevjing er takst 1bd brukt på same tidspunkt/nært tidspunkt med takst 1ad, dvs. det vart kravd takst både ved kontakt med pasienten for eks. resept (1bd) og når pasienten henta eks. resepten (1ad). Fleire av tilfella gjaldt før takst 1h kom og 1bd skulle brukast ved resept. Taksten er også anbefalt tilbakekrevd i større eller mindre grad der det går fram av journalen at taksten er brukt ved kontakt med pasient om normale prøveresultat, telefonhenvending til kollega og innringing av resept til apotek. Takst 1bd/1bk er rekna i % av totalt tal takstar 1bd % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 14,77 % 10,97 % 1,64 % 6,36 % Median 13,70 % 10,11 % 0,60 % 3,64 % 1bk % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 1,09 % 0,68 % 14,04 % 22,59 % Median 0,15 % 0,26 % 11,11 % 22,46 % 10

11 Takst 1e Takst 1e er takst for taking og undersøking av hemogloboin, blodsenkning, telling av kvite blodlekamer og mikroskopiering av urinsediment. Taksten kan berre nyttast der pasienten ikkje er til konsultasjon hos legen, jamfør merknad B1 der det går fram at desse undersøkingane er inkludert i konsultasjonstaksten (2ad) Taksten kan kun krevjast på dei overnemnde prøvene, og kan eksempelvis ikkje krevjast ved urinstix. Taksten kan brukast i kombinasjon med takst 1ad der pasienten både tek overnemnde prøver og samtidig får rådgivning av lege eller hjelpepersonell. Taksten har ikkje vore til vurdering i Takstutvalget. Takst 1e er rekna i % av totalt tal rekningar 1e % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 0,38 % 0,45 % 0,32 % 0,55 % Median 0,17 % 0,20 % 0,29 % 0,52 % 11

12 Takst 1f Takst 1f er takst for telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon om enkeltpasientar med ulike instansar som nemnt i teksten til takst 1f. Lista er uttømande og kan ikkje brukast ved kontakt opp mot andre instansar. Legen må på anmodning oppgi kven han har vore i kontakt med ved utløysing av taksten. Takst 1f kan også nyttast framfor 1i og 1h når heimesjukepleie er mellommann enten per telefon eller brev/skriftlig i samband med fornying av reseptar, rekvisisjonar mv. Dette går ikkje direkte fram av forskrifta, men er sentralt avtalt mellom departementet og legeforeninga. Mange legekontor har teke i bruk såkalte PLO meldingar mellom lege og heimebasert omsorg. Takst 1f kan krevjast når legen med bakgrunn i ei slik melding skriftleg eller munnleg tek kontakt med pleie- og omsorgsteneste for å gi nødvendig informasjon. Innkomande PLO meldingar der legen i etterkant ikkje har aktiv kommunikasjon ut til Pleie- og omsorgsteneste vil ikkje gi rett på bruk av takst 1f, då det er legens kommunikasjon ut som skal honorerast. Takst 1f har vore til vurdering i Takstutvalget 8 gongar fram til På to av sakene er det tilrådd tilbakekreving med bakgrunn i at taksten er brukt på feil instansar, samt at det ikkje er dokumentasjon i journal på at det har føre gått slike samtalar. I dei andre sakene har legen i 3 av tilfella vorte bedt om å endre bruken av takst 1f. Takst 1f er rekna i % av totalt tal rekningar 1f % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 4,78 % 3,53 % 4,28 % 3,28 % Median 4,19 % 2,23 % 3,39 % 1,84 % 12

13 Takst 1g Takst 1g er takst for enkel pasientkontakt, førespurnad, rådgjeving per telefon mellom klokka 23 og 08. Taksten kan berre krevjast under legevakt i vaktdistrikt utan tilstade vakt. Det vil seie at der legen har vakt heimanfrå og får ei oppringing frå vaktsentral/amk mellom kl. 23 og 08 kan han bruke takst 1g framfor takst 1bk. Dersom legen har tilstade vakt på vaktsentralen mellom kl. 23 og 08 kan han ikkje bruke takst 1g når han får telefonar i denne perioden. Taksten er meint å skulle dekke den ekstra påkjenninga det er å få telefon på natta når legen er heime og kanskje også ligg og søv. Det er einigheit mellom legeforeininga og HOD om at taksten ikkje kan tolkast så strengt som til å gjelde berre pasient. Her kan taksten brukast også på kontakt på vegne av pasient, så både kontakt med pårørande, AMK og ambulansepersonell kan utløyse taksten. Taksten kan derimot ikkje utløysast ved kontakt med ambulansepersonell etter at pasienten er komen inn i ambulansen, det vil då vere helseføretaket som har ansvar for vidare pasientbehandling. Taksten har ikkje vore til vurdering i Takstutvalget. Takst 1g er rekna i % av totalt tal rekningar 1g% Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 0,04 % 3,68 % 4,77 % Median 0,04 % 3,01 % 2,11 % 13

14 Takst 1h Takst 1h er takst for enkel pasientkontakt som resulterer i skriving av papirresept, utfylling av sjukmeldingsattest del I, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning til spesialist. Taksten inkluderer førespurnad og rådgiving. Taksten kan utløysast av hjelpepersonell på vegne av legen, eksemeplvis ved utskriving av sjukmelding eller henvisningar, då det er legen som har ansvaret for arbeidet hjelpepersonellet gjer, og må gjere ei vurdering av pasienten og skrive under på henvisninga eller sjukmeldinga. Taksten kan ikkje brukast ved eks. utskriving av drosjerekvisisjon. Ved utskriving av resept skal taks 1i nyttast, men takst 1h kan nyttast der e-resept ikkje er teknisk mulig eller medisinsk forsvarlig. Taksten har ikkje vore til vurdering i Takstutvalget. Takst 1h er rekna i % av totalt tal rekningar 1h % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 10,37 % 8,23 % 1,03 % 0,87 % Median 9,76 % 6,27 % 0,46 % 0,56 % 14

15 Takst 1i Takst 1i er takst for skriving av elektronisk resept (e-resept). Taksten skal nyttast framfor takst 1h når enkel pasientkontakt resultere i utskriving av resept. Taksten kan ikkje kombinerast med takst 8, dvs. at legen ikkje kan krevje pasienten for ekspedisjonsgebyr for å sende resepten elektronisk til apoteket. Takst 1i erstattar dei øvrige 1-takstane (untatt 1e, f og g) om kontakta fører til utfylling av ulike dokument. Det kan difor ikkje krevjast refusjon for både 1i og 1h, 1ad eller 1bd sjølv om det vert utskrive både e-resept og henvisning. Taksten vart oppretta 1. juli Takst 1i er rekna i % av totalt tal rekningar 1i % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 7,71 % 6,11 % 0,97 % 0,65 % Median 5,73 % 4,21 % 0,53 % 0,25 % 15

16 Takst 2a Takst 2a er takst for konsultasjon hos allmennpraktiserande lege. Takst 2a er sjølve basistaksten for legane. Taksten føreset direkte kontakt mellom lege og pasient, og kan ikkje utløysast av arbeid utført av hjelpepersonell. Det må gå føre seg ein samtale og/eller ei undersøking av pasienten under fire auger, dvs. at samtalen/undersøkinga ikkje skal kunne overhøyrast/overvakast av andre. Med det meinast det at det for eksempel ikkje er ein konsultasjon der takst 2a kan utløysast dersom legen har ein kort samtale med pasienten på forværelset der hjelpepersonell er tilstade. Takst 1ad skal då krevjast istaden. At pårørande, hjelpepersonell eller student er tilstade under konsultasjonen er ikkje til hinder for at konsultasjonstakst (2ad) kan krevjast. I merknad B1 fekk ein frå 1.juli 2013 presisert at ein konsultasjon betyr direktekontakt mellom lege og pasient på egna behandlingsstad. Konsultasjonen skal innehalde ei medisinsk vurdering/samtale. Taksten kan ikkje krevjast refundert med grunnlag i arbeid utført av hjelpepersonell åleine. Taksten inkluderer taking av enkle blodprøver og behandlingar, samt utskriving av reseptar, henvisningar m.v. jf. merknad B1. Det kan difor ikkje krevjast ekstra betaling for å ta desse prøvene/gjere desse behandlingane. Taksten har vore til vurdering i Takstutvalget 4 gongar i perioden I to av tilfella er legen bedt om å vurdere sin bruk av takst 2ad då det har vore brukt svært kort tid per konsultasjon, og kanskje burde takst for enkel pasientkontakt vore nytta istaden. I eitt tilfelle er det anbefalt tilbakekrevjing av mellomlegget mellom takst 2ad og 1h då legen har brukt takst 2ad ved utskriving av resept. Takst 2ad/2ak er rekna i % av totalt tal rekningar 2ad % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 52,22 % 61,39 % 7,27 % 23,30 % Median 51,64 % 62,03 % 0,91 % 14,68 % 2ak % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 0,34 % 0,90 % 61,66 % 52,87 % Median 0,06 % 0,16 % 66,29 % 52,54 % 16

17 Takst 2bd Takst 2bd er tilleggstakst for konsultasjon hos fastlege for pasient som ikkje er tilknytt fastlegeordninga. Taksten vert ikkje refundert av HELFO. Taksten kan ikkje krevjast ved øyeblikkeleg hjelp, jf. Helsepersonellova 7. Svært få personar i Norge står utanfor fastlegeordninga. Bakgrunnen for taksten er at legen ikkje får basistiskudd/ per capitatilskudd for pasientar som står utanfor ordninga, og pasienten må difor sjølv betale legen eit «basistilskudd» i konsultasjonen. Taksten kan ikkje krevjast av pasientar frå andre EU/EØS land, då taksten berre er meint brukt på pasientar som er utmeld av den norske fastlegeordninga. Taksten har ikkje vore til vurdering i Takstutvalet. Takst 2bd er rekna i % av takst 2ad 2bd % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 0,15 % 0,36 % Median 0,06 % 0,20 % 17

18 Takst 2c Takst 2c er eit tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarigheit utover 20 minutt. Taksten kan repeterast per påbegynt 15 minutt. Det er sjølve konsultasjonsvarigheita som er avgjerande for bruken av tidstakst. Tidstakst kan berre krevjast for den tida det er direkte kontakt mellom lege og pasient, og det føregår undersøking eller behandling. Taksten kan ikkje krevjast ved før- og etterarbeid når pasienten ikkje er tilstade. Taksten kan heller ikkje krevjast for pasientar som er til observasjon på legekontoret utan at legen er tilstade og det føregår undersøking og behandling. Dersom legen vert avbroten av telefon eller anna under konsultasjonen skal tid for dette trekkast frå. Taksten kan ikkje krevjast for arbeid utført av hjelpepersonell, utan at lege er tilstade heile konsultasjonstida. Legen må i kvart tilfelle vurdere kravet til nødvendigheit av ein så lang konsultasjon, samt helsepersonellova sitt krav til å ikkje påføre pasient, trygda eller andre meir kostnadar enn nødvendig. Der ein pasient har vore til konsultasjon hos lege, og kjem tilbake seinare på dag for vidare behandling for same problemstilling, skal det krevjast tidstakst framfor ny konsultasjon. Dette kan for eksempel være pasient som er til konsultasjon hos lege, så vert sendt til røngten, og så tilbake til lege for vidare oppfølging, sjukmelding eller liknande. Det skal då krevjast konsultasjon og tidstakst for total tid det har vore konsultasjon for denne problemstillinga i løpet av dagen. Takst 2c har vore til vurdering i Takstutvalget 12 gongar i perioden Takstutvalget har på generelt grunnlag uttalt at det normalt ikkje vil være nødvendig med meir enn eitt tidstillegg i ein konsultasjon/sjukebesøk. I ei sak er taksten kravd opp mot hjelpepersonell si obervering av pasienten, noko som er ein klar feilbruk av takst 2cd. Dei fleste av sakene som har vore til vurdering i Takstutvalget pga takst 2cd har vorte tilrådd tilbakekreving på mellom 20 og 80% av takst 2cd. Ved bruk av meir enn eitt tidstillegg i same konsultasjon bør behovet for dette gå fram av journalnotatet. Takst 2cd/2ck er rekna i % av takst 2ad/2ak/2fk 2cd % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 36,83 % 39,40 % 66,83 % 159,08 % Median 33,77 % 34,71 % 50,00 % 105,41 % 2ck % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 93,80 % 91,01 % 52,53 % 112,57 % Median 72,54 % 75,00 % 41,53 % 51,95 % 18

19 Takst 2d Takst 2d er eit tillegg for allmennlege som er spesialist i allmennmedisin. Det er Helsedirektoratet som er godkjenningsmyndigheit for denne spesialiteten. Godkjenninga varer normalt i 5 år før den må fornyast. Legen må gjennom eit fastsett program av kurs og praksis for å få ei slik godkjenning. Legar frå andre land som er godkjend spesialist i allmennmedisin i heimlandet må også ha norsk godkjenning for å bruke takst 2d. Legane må ta kontakt med Helsedirektoratet for å få konvertert sin utanlandske godkjenning til norsk godkjenning. Taksten har ikkje vore til vurdering i Takstutvalget. Taksten er rekna i % av 2ad/2ak/2fk. Det er ikkje regna grenseverdi for denne taksten 2dd % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 94,17 % 78,10 % 95,60 % 81,40 % Median 100,00 % 99,80 % 100,00 % 100,00 % 2dk % Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 99,67 % 97,40 % 92,62 % 83,24 % Median 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 19

20 Takst 2ed Takst 2ed er takst for gruppebehandling per pasient for veiledning instruksjon i eigenbehandling og bygging av sjølvhjelpsnettverk innan ei gruppe av pasientar med kroniske sjukdommar eller funksjonshemmingar. Konsultasjonsvarigheita må vere minst ¾ - 1 time, og gruppa kan bestå av inntil 7 pasientar. På grupper større enn 7 pasientar og/eller kortare varigheit enn ¾ time kan ikkje takst 2ed krevjast. Taksten kan krevjast per pasient i gruppa. Det står i taksten at den kan repeterast x 5. Dette heng saman med at når taksten kom så gjaldt taksten for ei gruppe med inntil 6 personar, ikkje 7 som i dag. Det var også då vanlig å skrive ei rekning for heile gruppa samla, sidan det då var papirrekningar som var brukt. Det har vore forsøkt å få endra dette i forhandlingane, men har hittil ikkje lukkast med det. Taksten er ikkje meint å dekke rein opplæring i førebygging eller i bruk av ulike apparat, då slik verksemd fell utanfor folketrygda. Det er eit vilkår for utløysing av taksten at legen er tilstades heile konsultasjonstida. Legen kan likevel delegere ein del av arbeidet til anna kvalifisert personell, men legen må likevel vere tilstades. Taksten kan ikkje repeterast per pasient for same gruppe, då det ikkje kan krevjast to eigendelar for same konsultasjon for same pasient. Dersom det er to ulike grupper, med ulikt innhald kan taksten likevel krevjast fleire gongar per pasient på same dag. Taksten har vore til vurdering ein gong i Takstutvalget. Takstutvalget anbefalte i det tilfellet 20% tilbakekrevjing av refusjon på grunnlag av at legen ikkje hadde vore tilstades heile konsultasjonstida, samt at taksten var brukt på røykesluttkurs og slankekurs på unge og friske personar. Takst 2ed er rekna i % av totalt tal rekningar 2ed % Tal legar som har brukt taksten 25 2 Gjennomsnitt 1,10 % 1,33 % Median 0,28 % 1,33 % 20

21 Takst 2fk Takst 2fk er takst for konsultasjon og tillegg for utrykking til kontor ved øyeblikkeleg hjelp under legevakt når skyssmiddel er nytta. Det er ikkje noko krav at avstanden skal vere over 1 kilometer, slik at takst 21k kan krevjast, men det er krav til at skyssmiddel må vere nytta, det vil seie at takst 2fk ikkje kan brukast der lege bur/held til i same bygg som legekontoret/legevakta. Lege som deltek i organisert legevakt på kveldstid eller helg/høgtidsdag skal i utgangspunktet krevje takst 2ak ved konsultasjon av pasientar på dagtid. Der legen har heimevakt og må rykke ut frå heimen til legekontoret ved øyeblikkelig hjelp kan takst 2fk krevjast for første pasient på ei slik utrykking. For øvrige pasientar som vert behandla på same utrykking skal takst 2ak brukast. Legar som har tilstadevakt, det vil seie at dei har fast oppmøtetid på legevakta, kan ikkje bruke takst 2fk for reisa til legekontoret, men skal bruke takst 2ak også for første pasient. På tider der det erfaringsmessig kan være fleire utrykningar til kontoret eller heimebesøk, bør legen så langt det er forsvarlig samle konsultasjonane/sjukebesøka. Ved heimevakt/bakvakt kan takst 2fk krevjast for første pasient på legekontoret når legen rykker ut frå heimen ved øyeblikkelig hjelp. Taksten har vore til vurdering i Takstutvalet 3 gongar. I to tilfelle har legen fått beskjed om å redusere bruken og å ikkje påføre trygda unødvendige utgyfter. I eitt tilfelle vart 80% av takstbruken omgjort til takst 2ak og mellom legget krevd tilbake pga at taksten var nytta så hyppig at legen ut i frå takstbruken ikkje ville ha muligheit å reise så hyppig fram og tilbake mellom heim og legevakt. Takst 2fk er rekna i % av totalt tal rekningar 2fk% Tal legar som har brukt taksten Gjennomsnitt 0,05 % 12,97 % 5,98 % Median 0,05 % 7,87 % 4,13 % 21

Måltall for refusjonsområdet lege 2016-tall

Måltall for refusjonsområdet lege 2016-tall Analyserapport Måltall for refusjonsområdet lege 2016-tall Dato: 27.07.2017 Beskrivelse av rapporten Formålet med rapporten En viktig målsetting i analysestrategien til Helfo er å effektivisere bruken

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

Kontroller av takst 2cd Kontrollområde: Lege

Kontroller av takst 2cd Kontrollområde: Lege Kontrollrapport 6-2016 Kontroller av takst 2cd Kontrollområde: Lege Versjon 1.0 Dato: 23.08.2016 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn, formål og vilkår for refusjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4

Detaljer

Kontrollrapport Kontroll av tids takst 2cd. Lege. Versjon 1, 0 Dato : 0 3. oktober 2017

Kontrollrapport Kontroll av tids takst 2cd. Lege. Versjon 1, 0 Dato : 0 3. oktober 2017 Kontrollrapport 2017 Kontroll av tids takst 2cd Lege Versjon 1, 0 Dato : 0 3. oktober 2017 Innhold Sammendrag... 3 1 Formål og bakgrunn... 4 1.1 Generelle vilkår for refusjon... 4 1.2 Vilkår for bruk av

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Måltall for refusjonsområdet

Måltall for refusjonsområdet Analyserapport 4-2016 Måltall for refusjonsområdet lege Dato : 04.10.2016 Forord Helfo kontroll presenterer i denne rapporten en analyse av legers takstbruk i 2015. Nærmere beskrivelse av innhold gis på

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Høringingsuttalelse til «Pilot primærhelseteam - Endring i regelverket for primærhelseteam i utvalgte kommuner»

Høringingsuttalelse til «Pilot primærhelseteam - Endring i regelverket for primærhelseteam i utvalgte kommuner» v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved

Detaljer

Hva foregår på legekontorene? Ny statistikk fra NAV

Hva foregår på legekontorene? Ny statistikk fra NAV Hva foregår på legekontorene? Ny statistikk fra NAV AV JON PETTER NOSSEN SAMMENDRAG I artikkelen gis det noen hovedresultater fra NAVs nye statistikk over legekonsultasjoner. Statistikken er basert på

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Aon Norway Bergen Øygarden kommune Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Barneulukke dekningar og forsikringssummar Forsikringsvilkåra, som gjeld til ein kvar tid, er overordna

Detaljer

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: 35065106 Dato: 29.03.2016 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 21.04.2016 Legevaktene

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Framlegg til endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova eigendel ved poliklinisk helsehjelp hjå fysioterapeut, ergoterapeut, og

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

No blir. innført I denne brosjyren finn du svar på dei vanlegaste spørsmåla om fastlegeordninga. Dersom du framleis lurer på.

No blir. innført I denne brosjyren finn du svar på dei vanlegaste spørsmåla om fastlegeordninga. Dersom du framleis lurer på. Svarfrist: 1. mars No blir fastlegeordninga innført I denne brosjyren finn du svar på dei vanlegaste spørsmåla om fastlegeordninga. Dersom du framleis lurer på noko, får du meir informasjon på internett:

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Grunnkurs B Geilo, 28.september 2017

Grunnkurs B Geilo, 28.september 2017 Grunnkurs B Geilo, 28.september 2017 Torill Nydal Agenda Folketrygdlova 5-4 med forskrifter Nytt kompetansekrav for legar i allmennpraksis Kollektivavtalen Vanlige feil i refusjonskrava «problemtakstar»

Detaljer

Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta

Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta Til turnuslegane i kommunehelsetenesta i Sogn og Fjordane Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta Sosial- og Helsedepartementet har sett i gang tiltak for å betre rekrutteringa til primærhelsetenesta

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes

RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes og Vestnes Kommune Om drift av legetenesta ved Vestnes Legesenter Gjeldande frå 1. juli 2011 til 30.06.2013. Tidsrom Denne avtalen

Detaljer

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter Bustønad 2008 Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadskontoret. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2008. Vi gjer

Detaljer

Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune

Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune 16 Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune Sunnfjord Medisinske Senter Legegruppa Sunnfjord Medisinske Senter AS er eit privat legekontor

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE I SAMNANGER KOMMUNE Vedteke av Samnanger kommunestyre Sist ajourført

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE I SAMNANGER KOMMUNE Vedteke av Samnanger kommunestyre Sist ajourført REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE I SAMNANGER KOMMUNE Vedteke av Samnanger kommunestyre 27.09.2007. Sist ajourført 22.12.2017 Reglementet gjeld frå og med budsjettåret 2008. 1. Ordførargodtgjersle

Detaljer

Undersøking av pasienterfaringar med bruk av legevakta

Undersøking av pasienterfaringar med bruk av legevakta SETT INN INSTITUSJONENS LOGO HER Undersøking av pasienterfaringar med bruk av legevakta Føremålet med denne undersøkinga er å få vite meir om dine erfaringar med legevakta, anten du hadde kontakt med legevakta

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding:

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding: For den sjuke Sjukepengar Sjukmelding er aktuell når medisinske grunnar gjer at ein person ikkje kan vere i jobb. Sjukepengar er ein rett som blir opparbeidd via eit tilsettingsforhold eller inntekt som

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Informasjon om Pasientreiser

Informasjon om Pasientreiser Informasjon om Pasientreiser 2014 1. Pasientreiser Helse Førde 2. Retten til dekning 3. Reiser med og utan rekvisisjon 4. Ventesone ved Førde Sentralsjukehus 5. Rekvirering 6. Bebuarar ved alders- og sjukeheim

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Kontroller av takst 615 Kontrollområde: Lege

Kontroller av takst 615 Kontrollområde: Lege Kontrollrapport 12-2016 Kontroller av takst 615 Kontrollområde: Lege Versjon 1.0 Dato: 2.11.2016 Innhold Sammendrag... 3 1 Bakgrunn, formål og vilkår for refusjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE I SAMNANGER KOMMUNE Vedteke av Samnanger kommunestyre Sist ajourført

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE I SAMNANGER KOMMUNE Vedteke av Samnanger kommunestyre Sist ajourført REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE I SAMNANGER KOMMUNE Vedteke av Samnanger kommunestyre 27.09.2007. Sist ajourført 15.11.2016. Reglementet gjeld frå og med budsjettåret 2008. 1. Ordførargodtgjersle

Detaljer

Svar på førespurnad om journalføring og utlevering av journalar

Svar på førespurnad om journalføring og utlevering av journalar Dykkar ref.: Vår dato: 26.02.2014 Vår ref.: 2013/12033 Arkivnr.: 733.0 Svar på førespurnad om journalføring og utlevering av journalar Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Kodeoversikta og tillegget finst òg på www.skatteetaten.no

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne faldaren inneheld informasjon for pasientar som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Sjå i tillegg faldar med generell informasjon om innlegging eller

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL. GJELDANDE FRÅ 1. NOVEMBER 2003.

RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL. GJELDANDE FRÅ 1. NOVEMBER 2003. RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTENESTA FOR FUNKSJONSHEMMA I MØRE OG ROMSDAL. GJELDANDE FRÅ 1. NOVEMBER 2003. Fastsett av samferdselsutvalet i Møre og Romsdal i møte 25. november 1987, med siste endringar

Detaljer

OPERASJON I MAGE ELLER TARM

OPERASJON I MAGE ELLER TARM OPERASJON I MAGE ELLER TARM KJÆRE PASIENT Velkommen til avdeling for gastro og akuttkirurgi. Dette er informasjon til deg som er operert på grunn av akutt stopp i fordøyinga. ILLUSTRASJON AV MAGE OG TARM

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 3, 4, 7 og 8 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF Om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE TURNE MED I SOGN OG FJORDANE Hei! Starten på turneen nærmar seg, og vi er glade for at du/de er ein del av tilbodet i Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane. Vedlagt finn du/de: Kontrakt for oppdrag/engasjement

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B StrålevernRapport 2006:6B Radiologi i Noreg - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002 Ingelin Børretzen Kristin Bakke Lysdahl Hilde M. Olerud Statens strålevern Norwegian Radiation Protection

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Rapport frå tilsyn med legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang - fastlege Håvard Svendal, Gaular legekontor -

Rapport frå tilsyn med legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang - fastlege Håvard Svendal, Gaular legekontor - Rapport frå tilsyn med legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang - fastlege Håvard Svendal, Gaular legekontor - Postadresse Førdevegen 15, 6973 SANDE I SUNNFJORD Besøksadresse: Førdevegen 15, 6973

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring // Nedgang i sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring AV JORUNN FURUBERG SAMANDRAG Mange som avsluttar attføring kjem tilbake som yrkesvalhemma

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om kontrakten Dette er Forbrukarrådet sin standardkontrakt for leige av bustad. På Forbrukerrådets hjemmeside finn de informasjon om reglar i husleigeforhold, skjema ved overtaking av bustad, og inventarliste

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING

HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING HYPERBAR OKSYGENBEHANDLING (HBO) Ved Seksjon for hyperbarmedisin behandlar vi pasientar med ulike sjukdomstilstander med 100 % oksygen under auka omgjevnadstrykk

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Endringar i «Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune"

Endringar i «Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1229-1 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Endringar i «Reglement

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.03.2010 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

Endringar i "Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune"

Endringar i Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1229-2 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal/ Ingrid Holm Svendsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 20.09.2017 Fylkestinget 03.10.2017

Detaljer

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar.

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Den 4.01.2011 vart det gjennomført forhandlingar om lokal særavtale for tilsette i kap 4C mellom Hjelmeland kommune og Utdanningsforbundet Hjelmeland

Detaljer

HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING

HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING HYPERBARMEDISIN VELKOMMEN TIL BEHANDLING HYPERBAR OKSYGENBEHANDLING (HBO) Ved Seksjon for hyperbarmedisin behandlar vi pasientar med ulike sjukdomstilstander med 100 % oksygen under auka omgjevnadstrykk

Detaljer

Interkommunal legevakt

Interkommunal legevakt Interkommunal legevakt Fastlegeordningen er under press HDIR «Styringsdata vedr. Fastlegeordningen mai 2017 ; sterk økning i tall lister som er drevet av vikar. Andel av befolkning som ikke har plass på

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil Om kontrakten Kontrakten kan fyllast ut elektronisk eller skrivast ut og fyllast ut på papir. Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap. Forbrukarrådet oppmodar

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer