Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 11 2013 Side 1791 1940 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 29. august 2013

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Juli 3. Deleg. av myndighet til Miljødirektoratet etter naturmangfoldloven 18 første ledd og 18 tredje ledd første punktum når det gjelder lakse- og innlandsfisk (Nr. 857) 1848 Juli 2. Deleg. av myndighet til Vegdirektoratet etter lov om merking av forbruksvarer mv. 3, 6, 7 fjerde ledd, 8 og 10 fjerde ledd (Nr. 891) Juli 18. Deleg. av myndighet til Arbeids- og velferdsdirektoratet til å samtykke i at personell i Arbeids- og velferdsetaten avgir vitneforklaring for domstolene uten hinder av lovbestemt taushetsplikt (Nr. 921) Forskrifter 2013 Juni 27. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (Nr. 843) Juni 28. Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer (Nr. 844) Juli 2. Forskrift om sertifisering av flygeledere (Nr. 851) Juli 2. Forskrift om gjennomføring av felles sikkerhetsmetode for tilsyn utført av nasjonal sikkerhetsmyndighet etter utstedelse av sikkerhetssertifikat eller sikkerhetsgodkjenning (tilsynsforskriften) (Nr. 852) Juli 2. Forskrift om gjennomføring av felles sikkerhetsmetode for overvåking som skal anvendes av jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere og enheter med ansvar for vedlikehold (overvåkingsforskriften) (Nr. 853) Juni 20. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen (Nr. 862) Juli 8. Forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt reindriftsåret (Nr. 874) Juni 20. Forskrift om bachelorgraden ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (Nr. 894) Juli 8. Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole (Nr. 897) Juni 12. Forskrift om krav til bachelorgrad ved Høgskolen i Hedmark (Nr. 911) Juli 16. Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (Nr. 916) Juli 16. Forskrift om universell utforming av lufthavner, og om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter ved lufttransport (Nr. 919) Juli 26. Forskrift om stopp i fisket etter makrell for fartøy med adgang til å delta med not med største lengde under 13 meter (Nr. 930) Endringsforskrifter 2013 Feb. 4. Endr. i forskrift om bingo (Nr. 842) Juni 28. Endr. i forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (Nr. 845) Juni 28. Endr. i forskrift om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll mv. ved fiske og fangst i Svalbards territorialfarvann (Nr. 846) Juni 28. Endr. i forskrift om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll mv. ved fiske og fangst i fiskevernsonen ved Svalbard (Nr. 847) Juni 29. Endr. i forskrift om kvotefaktor i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2013 (Nr. 848) Juli 1. Endr. i forskrift om avlsfremmende tiltak på bier (Nr. 849) Juli 1. Endr. i forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling (Nr. 850) Juli 2. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 854) Juli 2. Endr. i produktforskriften (Nr. 855) Juli 3. Endr. i forurensningsforskriften (Nr. 856) Juli 3. Endr. i utlendingsforskriften (adgang til å stille søknad i bero inntil det er avklart om vertsfamilien skal ilegges karantene) (Nr. 858) Juli 4. Endr. i forskrift om regulerte markeder (børsforskriften) (Nr. 859)

3 Juli 4. Endr. i forskrift om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2014 (Nr. 860) Juli 5. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 861) Juni 27. Endr. i forskrift om saksbehandlingsregler for Longyearbyen lokalstyre og om de folkevalgtes rettigheter og plikter (saksbehandlingsforskriften) (Nr. 863) Juni 28. Endr. i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land (Nr. 864) Juli 4. Endr. i forskrift om såvarer (Nr. 865) Juli 5. Endr. i forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren (Nr. 866) Juli 5. Endr. i forskrift om settepoteter (Nr. 867) Juli 5. Endr. i forskrift om erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon (Nr. 868) Juli 5. Endr. i forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013 (Nr. 869) Juli 5. Endr. i forskrift om spredning av plantevernmidler i skog (Nr. 870) Juli 8. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2013 (Nr. 871) Juli 8. Endr. i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (Nr. 872) Juli 8. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 873) Juli 9. Endr. i forskrift til gjennomføring av konvensjon 3. mars 1973 om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES) (Nr. 875) Juni 8. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 888) Juni 28. Endr. i forskrift om elektronisk rapportering for fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone, territorialfarvann og i fiskerisonen ved Jan Mayen (Nr. 889) Juli 2. Endr. i forskrift om fôrvarer (Nr. 890) Juli 4. Endr. i forskrift om gjennomføring av EØS-rettsakter om europeisk statistikk (Nr. 892) Juli 10. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) (Nr. 893) Juli 8. Endr. i dekkmerkeforskriften (Nr. 895) Juli 8. Endr. i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret (Nr. 896) Juli 11. Endr. i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise (Nr. 898) Juli 11. Endr. i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) (Nr. 899) Juli 12. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2013 (Nr. 900) Juli 12. Endr. i forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon (Nr. 901) Juli 11. Endr. i forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nr. 912) Juli 11. Endr. i forskrift om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister) (Nr. 913) Juli 11. Endr. i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning (Nr. 914) Juli 15. Endr. i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet (Nr. 915) Juli 16. Endr. i forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone (Nr. 917) Juli 16. Endr. i forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2013 (Nr. 918) Juli 17. Endr. i forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen (Nr. 920) Juli 18. Endr. i forskrift om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) (Nr. 922) Juli 10. Endr. i forskrift om maksimalkvoter i fisket etter øyepål i 2013 (Nr. 923) Juni 20. Endr. i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. og forskrift om førerkort m.m. (Nr. 926) Juli 15. Endr. i aromaforskriften (Nr. 927) Juli 24. Endr. i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (Nr. 928) Juli 25. Endr. i forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer og enkelte andre forskrifter (Nr. 929)

4 Juli 26. Endr. i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) og forskrift om krav til sykkel (Nr. 931) Juli 26. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2013 (Nr. 932) Juli 29. Endr. i forskrift til opplæringslova (Nr. 933) Juli 29. Endr. i forskrift til privatskolelova (Nr. 934) Juli 31. Endr. i forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2013 (deltakerforskriften) (Nr. 936) Juli 31. Endr. i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits (Nr. 937) Juli 31. Endr. i forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger (Nr. 938) Juli 31. Endr. i forskrift om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger (Nr. 939) Rettelser Nr. 4/2013 s. 756 (i forskrift 18. mars 2013 nr. 288 om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8 13) Nr. 7/2013 s (i forskrift 25. april 2013 nr. 481 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

5 27. juni Nr Norsk Lovtidend NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 29. august 2013 Nr feb. Nr Forskrift om endring i forskrift om bingo Hjemmel: Fastsatt av Kulturdepartementet 4. februar 2013 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (lotteriloven) 3. Kunngjort 5. juli 2013 kl I I forskrift 30. november 2004 nr om bingo gjøres følgende endringer: 3 første ledd skal lyde: Arrangør og hans/hennes ansatte har ikke anledning til å delta i spillet. Ansatt i bingohall drevet av entreprenør skal kun ha bingorelaterte arbeidsoppgaver. Det skal til enhver tid være en ansatt i bingohallen med gjennomført kurs i spillansvar. 18 nytt fjerde og femte ledd skal lyde: Det gis ikke tillatelse til å skifte entreprenør i et bingolokale før Lotteritilsynet har fått bankgarantier for at formål i bingoen får det overskudd de har krav på. Skifte av entreprenør kan likevel vurderes dersom det ikke har vært aktivitet i bingolokalet i seks måneder. Ny 18a skal lyde: 18a. Bingoentreprenør skal fordele formålenes andel av overskudd fra Belago. Overføring av formålsmidler skal skje innen seks uker etter ferdigspilt tillatelse. Ved spill i pott skal det minimum en gang i halvåret foretas utbetaling fra Belago til formål. Riktig utbetaling til formål skal være bekreftet av offentlig godkjent revisor. Dokumentasjon på utbetaling skal framgå av vedlegg til regnskapsrapporten som skal sendes til Lotteritilsynet etter forskrift om bingo tredje ledd skal lyde: Det skal ved ferdigspilt tillatelse føres et sammendrag av dagsrapporter, samt oversikt over utbetaling til formål. Ved spill i pott skal det kvartalsvis føres et sammendrag fra dagsrapporter, samt oversikt over utbetaling til den enkelte forening. Sammendraget skal sendes Lotteritilsynet på fastsatt blankett innen seks uker for 2. og 4. kvartal, og innen 2 uker for 1. og 3. kvartal. 20 femte ledd skal lyde: Ved bruk av entreprenør skal sammendrag av dagsrapporter være bekreftet av offentlig godkjent revisor etter 2. og 4. kvartal. Endringene trer i kraft 1. juli II 27. juni Nr Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 27. juni 2013 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 5 4 fjerde ledd, 5 25 tredje ledd og 22 2 andre ledd, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6 2, lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 5 1 siste ledd og lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 5 5 nr. 1 og nr. 2. Kunngjort 5. juli 2013 kl

6 27. juni Nr Norsk Lovtidend Kapittel I 1. Det ytes stønad dersom lege er søkt for sykdom eller mistanke om sykdom, for skade eller lyte, for veiledning i familieplanlegging, ved svangerskap og ved fødsel. Det ytes ikke stønad til kosmetiske inngrep som ikke er overveiende medisinsk indisert. Det samme gjelder ved påregnelige følgetilstander etter slike inngrep. Det ytes også stønad i forbindelse med cervixcytologiske undersøkelser som utføres etter innkalling som ledd i et fastsatt screeningprogram Utgifter til legehjelp hos allmennpraktiserende lege og privatpraktiserende spesialist dekkes etter takstene i kapittel II. Stønad ytes selv om lege fra andre EØS-stater som yter midlertidige tjenester i Norge, ikke har norsk lisens, autorisasjon eller spesialistgodkjenning, jf. forskrift 8. oktober 2008 nr om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land. Stønad ytes etter de takstene som gjelder på behandlingstiden. 2. Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer kan inngå avtale med legen om direkte oppgjør, jf. folketrygdloven 22 2 andre ledd. Stønaden utbetales i så fall direkte til legen. Legen har da ikke rett til å kreve av medlemmet den delen av legehonoraret som folketrygden dekker. Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer fastsetter nærmere regler for direkte oppgjør. Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer kan også inngå avtale med Den norske legeforening om direkte oppgjør mellom Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer og medlemmer av Den norske legeforening. Slik avtale erstatter med kollektiv virkning individuelle avtaler med medlemmer av Den norske legeforening. 3. Når lege, herunder turnuslege, mottar lønn fra kommunen for pasientbehandling i kontorpraksis eller ved legevakt, utbetales stønaden til kommunen. Det samme gjelder for stønad til svangerskapskontroller og veiledning i familieplanlegging som utføres av lege ansatt i helsestasjon. 4. Det ytes ikke stønad til legehjelp som utføres av en bedriftslege i den fastsatte arbeidstiden. Utgifter til laboratorieprøver og røntgenundersøkelser som bedriftslegen rekvirerer fra utenforstående laboratorie- og røntgenvirksomhet, dekkes likevel ved konkret mistanke om sykdom. 5. For å kunne kreve spesialisttakster merket med stjerne (asterisk) er det en forutsetning at legen har inngått driftsavtale med regionalt helseforetak. 3. Det ytes stønad etter honorartakstene: 1. Ved kontrollundersøkelser under svangerskap, ved fødsel og ved behandling for sykdom i forbindelse med svangerskap og fødsel, og for en undersøkelse etter fødselen. 2. Ved behandling av skade eller sykdom som går inn under folketrygdloven kapittel 13, jf. lovens 5 25 og under lovene om krigspensjonering. For militærpersoner er det likevel et vilkår at legehjelpen ikke gis av militærlege. 3. Ved behandling av et medlem som er innsatt i fengselsvesenets anstalter, dersom legehjelpen gis ved annet personell enn det som er knyttet til fengselshelsetjenesten. 4. Ved behandling hvor pasientens tilstand er til hinder for at legen kan innkreve egenandelen, f.eks. ved alvorlige sinnslidelser, behandling etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, akutte større skader, bevisstløshet og dødsfall. Legen må kort begrunne kravet overfor Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer. I tillegg til behandlingstaksten dekkes også utgifter til bandasjemateriell, infusjonsvæsker, oksygen og medikamenter som medgår ved behandlingen etter egen spesifisert regning. Dette gjelder ikke når hjelpen gis ved tilkalt ambulanse. 5. Ved psykoterapeutisk behandling av barn og ungdom under 18 år. 6. Ved behandling av barn under 16 år. 7. Ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer. Med allmennfarlige smittsomme sykdommer menes følgende sykdommer (jf. forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer): Alvorlig, akutt luftveis-syndrom, SARS Kopper Sykdom forårsaket av enteropatogen Botulisme Legionellose E.coli (enterohemoragisk) Chlamydiainfeksjon, genital Lepra E.coli/EHEc, enteroinvasiv Difteri Meningokokksykdom E.coli/EIEc, enteropatogen Flekktyfus Miltbrann E.coli/ETEc, enterotoksigen Gonoré Paratyfoidfeber E.coli/ETEc, enteroaggregativ Gulfeber Pest E.coli/EAggEC Hemoragisk feber Poliomyelitt Sykdom forårsaket av meticillinresistente gule stafylokokker Hepatitt A-virusinfeksjon Rabies Hepatitt B-virusinfeksjon Shigellose Sykdom forårsaket av multiresistente pneumokokker

7 27. juni Nr Norsk Lovtidend Hepatitt C-virusinfeksjon Syfilis Hepatitt D-virusinfeksjon Tilbakefallsfeber Hepatitt E-virusinfeksjon Tuberkulose Sykdom forårsaket av vancomycinresistente enterokokker HIV-infeksjon Tyfoidfeber Kikhoste Kolera Det ytes godtgjørelse etter honorartakstene dersom a. en pasient har grunn til å anta seg smittet med allmennfarlig smittsom sykdom og oppsøker lege for nødvendig undersøkelse etter smittevernloven 5 1, eller b. en lege under konsultasjon får mistanke om at pasienten har en allmennfarlig smittsom sykdom og etter samtykke fra pasienten setter i verk nødvendig undersøkelse etter smittevernloven 3 5, eller c. legen har oppfordret eller pålagt pasienten å møte til konsultasjon for allmennfarlig smittsom sykdom for å foreta undersøkelse som ledd i smitteoppsporing etter smittevernloven 3 6, eller d. det er behov for behandling eller kontroll for allmennfarlig smittsom sykdom. Det ytes ikke stønad til dekning av utgifter til undersøkelser etter denne bestemmelsen uten at pasienten har grunn til å anta seg smittet eller legen får mistanke om at pasienten har en allmennfarlig smittsom sykdom. Legen skal i pasientens journal begrunne at et eller flere av vilkårene for stønad etter honorartakstene er oppfylt. Det ytes stønad etter denne bestemmelse til den som oppholder seg i Norge, selv om vedkommende ikke er medlem i folketrygden. 8. Ved første legeundersøkelse for personer som søker akutt hjelp etter å ha vært utsatt for vold i nære relasjoner og/ eller seksuelle overgrep. Egenandelsfritaket gjelder uavhengig av om hjelpen søkes ved et overgrepsmottak, ved vanlig legevakt eller hos fastlege. 4. Ved krav om stønad til legehjelp skal medlemmet legge fram spesifisert og kvittert regning fra legen senest førstkommende måned etter behandlingsdagen. Regningen må i tillegg til kontaktform, diagnose, tariffnummer, dato og klokkeslett for de utførte legebehandlingene, inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å avgjøre stønadskravet. Legen plikter å utstede regning som nevnt på blankett fastsatt av Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer. 5. Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer skal revidere og kontrollere legeregning som medlemmet har levert, og utbetale stønaden til medlemmet snarest mulig, og senest en måned etter at regningen er mottatt. Stønaden kan ikke innkasseres gjennom legen, ved transport eller ved fullmakt på annen måte. Hvis et medlem overfor legen har erklært seg ute av stand til å betale den delen av honoraret som stønaden vil utgjøre, kan Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer etter å ha undersøkt forholdet, utbetale stønaden direkte til legen. 6. (Ikke gitt) 7. Når et medlem blir erklært arbeidsufør plikter legen å sende blanketten «Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom» del A direkte til Arbeids- og velferdsetaten samme dag som legesøkningen har funnet sted. Del B, C og D av blanketten leveres til medlemmet. Legen skal på blanketten dokumentere at medlemmet er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som skyldes sykdom eller skade. Dersom medlemmet ikke er i arbeidsrelatert aktivitet, og dette skyldes medisinske grunner som klart er til hinder for slik aktivitet, skal legen senest når arbeidsuførheten har vart i 8 uker utstede del II av «Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom». «Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom» utstedes på blankett fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet og skal være fullstendig utfylt i samsvar med Arbeids- og velferdsdirektoratets retningslinjer. Legen skal bygge utstedelse av blanketten på en personlig undersøkelse av pasienten. Dokumentasjon av arbeidsuførhet bør som hovedregel ikke gis for et lengre tidsrom enn 14 dager om gangen. 8. Hvis medlemmet ikke kan møte fram på behandlingsstedet på grunn av sin helsetilstand, dekker kommunen reiseutgiftene for allmennpraktiserende lege etter lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m fjerde og femte ledd. Det regionale helseforetaket dekker reiseutgiftene for privatpraktiserende legespesialist etter lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 2 1a første ledd nr. 6. Folketrygden yter reisetillegg, som utbetales direkte til legen mot innsending av spesifisert regning, jf. 4.

8 27. juni Nr Norsk Lovtidend 9. (Ikke gitt) 10. (Ikke gitt) 11. (Ikke gitt) Kodeforklaringer * (asterisk) betyr at takstene er forbeholdt spesialistpraksis (ikke spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin). Øvrige takster kan benyttes av alle leger, jf. dog eventuelle merknader om godkjenningskrav eller liknende. Bokstavene d eller k i takstnummerkoden står for dagtakst eller kvelds-, natt- og helgetakst. For takster uten disse bokstavene skilles det ikke mellom dag/ kveld/ natt/ helgedag. Forkortelser: Hon. står for honorar, og angir takstbeløpet i kroner. Ref. står for refusjonsandel. Egen. står for egenandel. Merk. står for merknad. Rep. står for repetisjon. Repetisjoner: 0 betyr at taksten ikke kan repeteres på samme regningskort, dvs. at prosedyre/undersøkelse/behandling refunderes én gang selv om den gjentas. 50 % betyr at taksten kan repeteres én gang med halvparten av takstbeløpet. Rep. betyr at taksten kan repeteres flere ganger på samme regningskort. Står det i stedet et tall, kan taksten repeteres dette antall ganger. Rep. 50 % betyr at taksten kan repeteres flere ganger, men at det for hver av repetisjonene bare kan beregnes halv takst. Kapittel I A. Legeerklæringstakst på helsetjenesteområdet Lege kan søke om viktige legemidler på vegne av pasienten. Takst H1 brukes ved legers utfylling av søknad om dekning av utgifter til viktigere legemidler som ikke omfattes av 2 i blåreseptforskriften. Søknaden sendes HELFO regionskontor. Takst Tekst Hon. Merk. Rep. H1 Utfylling av blankett NAV , H1 rep. Merknad H1: Taksten honoreres én gang for hver enkelt refusjonskode, uavhengig av antall legemidler det søkes om. Taksten er ikke gjenstand for forhandlinger med Den norske legeforening, men reguleres ensidig av Helse- og omsorgsdepartementet eller det organ departementet bestemmer. Kapittel II. Takster for allmennpraktiserende lege og privatpraktiserende spesialist Takster fra 1. juli 2013 A. Enkle pasientkontakter B. Konsultasjoner og sykebesøk C. Reisetillegg, ledsagelse av pasient og skyssgodtgjørelse D. Kvelds-, natt- og helgedagstillegg E. Prosedyretakster F. Laboratorieundersøkelser og prøver G. Radiologi. A. Enkle pasientkontakter Takst Tekst Hon. Ref. Egen. Merk. Rep. 1ad Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved 60, 14, 46, A1 0 personlig frammøte og ved bud. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h. Ugyldig takstkombinasjon: 1ak, b, c, d, f, g og h, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 612, 621, 622, 623, ak Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved personlig frammøte og ved bud. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h. 80, 34, 46, A1, D1 0

9 27. juni Nr Norsk Lovtidend Takst Tekst Hon. Ref. Egen. Merk. Rep. Ugyldig takstkombinasjon: 1ad, b, c, d, f, g og h, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 612, 621, 622, 623, bd Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved brev 55, 55, 0, A1 0 eller telefon. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h. Ugyldig takstkombinasjon: alle. 1bk Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved brev 75, 75, 0, A1, D1 0 eller telefon. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h. Ugyldig takstkombinasjon: alle. 1e Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og 56, 7, 49, 0 telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment. Ugyldig takstkombinasjon: 1b, f, og g, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 701a, 217c, 612, 621, 622, 623, f Telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon om 88, 88, 0, 0 enkeltpasienter med fysioterapeut, kiropraktor, kommunal helse- og omsorgstjeneste (pleie- og omsorgstjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste) og NAV Sosiale tjenester og bedriftshelsetjeneste, samt med farmasøyt på apotek i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og multidosebehandling. Legen må på anmodning oppgi hvem/hvilken instans man har vært i kontakt med. Ugyldig takstkombinasjon: alle. 1g Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning per telefon 205, 205, 0, A1 0 mellom kl. 23 og 08. Taksten kan bare benyttes under legevakt i vaktdistrikt uten tilstedevakt. Ugyldig takstkombinasjon: alle. 1h Skriving av papirresept der e-resept ikke er teknisk 55, 9, 46, A1 0 mulig eller medisinsk forsvarlig, utfylling av sykmeldingsattest del I, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning til spesialist på gul blankett fra RTV ved enkel pasientkontakt. Taksten inkluderer forespørsel, rådgivning. Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 8, 1e og i Skriving av elektronisk resept. Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 1e og , 55, A1 0 Merknad A1 Når en enkel pasientkontakt ved frammøte, bud, skriftlig eller per telefon resulterer i skriving av resept, sykmeldingsattest del I, rekvisisjon til røntgen eller fysioterapeut eller henvisning til spesialist på gul blankett fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, kan takst 1h eller 1i benyttes, men ikke takstene 1a eller 1b. Taksten kan ikke benyttes: ved telefonhenvendelser om timeavtale eller sykebesøk uten samtidig rådgivning ved enkel beskjed om prøveresultat uten samtidig rådgivning ved telefonsamtale med kolleger ved innringing av resept til apotek. B. Konsultasjoner og sykebesøk Merknad B1 En konsultasjon innebærer direktekontakt mellom lege og pasient på egnet behandlingssted. Konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering/samtale. Taksten kan ikke kreves refundert med grunnlag i arbeid utført av hjelpepersonell alene. Takstene for konsultasjoner/sykebesøk innbefatter hemoglobin, blodsenkning, hematokrit telling av hvite og røde blodlegemer

10 27. juni Nr Norsk Lovtidend enkel urinundersøkelse og mikroskopi av urin. Enkle behandlinger som: intramuskulære injeksjoner av vanlige medikamenter overflateanestesi (OVA) fjerning av overflatiske fremmedlegemer i hud og slimhinne fjerning av sting i små sår rensing av små sår åpning av overflatisk abscess skriving av resept henvisninger og rekvisisjoner. Konsultasjon Takst Tekst Hon. Ref. Egen. Merk. Rep. 2ad Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 621, 622, 623, , 2, 140, B1, B2, B6 0 2ae E-konsultasjon hos fastlege. 142, 2, 140, B9 0 2ak Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 3, 4, 11 med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 621, 622, 623, , 15, 235, B1, B2, B6, D1 0 2bd Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jf. helsepersonelloven 7. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 2hd, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 621, 622, 623, cd Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min per påbegynt 15 min. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 101, 102, 110, 215, 217c, 612, 615, 621, 622, 623, ck Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min per påbegynt 15 min. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2cd, 3, 4, 11 med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 101, 102, 110, 215, 217c, 615, 621, 622, 623, dd 2dk 2ed 2fk Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dk, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624. Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dd, 3, 4, 11 med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624. Gruppebehandling per pasient for veiledning, instruksjon i egenbehandling og bygging av selvhjelpsnettverk innen en gruppe av pasienter med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger. Varighet 3/4 1 time for gruppe m/inntil 7 pasienter. Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 2hd. Konsultasjon og tillegg for utrykning til kontor ved øyeblikkelig hjelp under legevakt når skyssmiddel er benyttet, for første pasient. Det kan i tillegg beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse. Taksten kan ikke benyttes ved tilstedevakt. 110, 0, 110, 0 163, 163, 0, B6 rep. 161, 161, 0, B6, D1 rep. 91, 45, 46, B2, B , 58, 42, B2, B6, D1 233, 93, 140, B1, B , 162, 235, B1, D1 0 0

Normaltariff for fastleger og legevakt 2013-2014

Normaltariff for fastleger og legevakt 2013-2014 Normaltariff for fastleger og legevakt 2013-2014 Den norske legeforening Normaltariff for fastleger og legevakt 2013 2014 1 Innhold Innledning... 5 Etiske regler for leger... 7 Reglement for Rådet for

Detaljer

Normaltariff for privat spesialistpraksis

Normaltariff for privat spesialistpraksis 2008 2009 Normaltariff for privat spesialistpraksis Takster gjeldende fra 1. juli 2008 Innhold Innledning 5 Etiske regler 6 Kapittel I 10 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og

Detaljer

Normaltariff for fastleger og legevakt 2015-2016

Normaltariff for fastleger og legevakt 2015-2016 Normaltariff for fastleger og legevakt 2015-2016 Den norske legeforening Normaltariff for fastleger og legevakt 2015 2016 1 2 Normaltariff for fastleger og legevakt 2015 2016 Innhold Innledning... 5 Etiske

Detaljer

Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015

Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015 Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015 Den norske legeforening Normaltariff for fastleger og legevakt 2014 2015 1 Innhold Innledning... 5 Etiske regler for leger... 7 Kapittel I... 11 Forskrift

Detaljer

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014)

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014) Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (oppdatert 7.10.2014) Om kommentarutgaven: Normaltariffen kan fremstå som komplisert, og i mange tilfeller er det sparsomt med nærmere beskrivelse av hva

Detaljer

Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2005 Side 1521 1693 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 2. september 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Juni 29. Endr. i

Detaljer

Tid Tema Forelesere 14.30-15.00 Velkommen. Orientering.

Tid Tema Forelesere 14.30-15.00 Velkommen. Orientering. Læringsmål Kurs i Normaltariffen, regnskap og skatt St. Svithun hotell 16.10.2012 Å optimalisere takstbruken til glede for lege, legekontor og HELFO. Legen skal bruke minst mulig energi og tid på den økonomisk-administrative

Detaljer

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2002 Side 1093 1245 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 11. september 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Juni 28. Endr. i

Detaljer

Analyserapport Statistikk over allmennlegars takstbruk 2012 1

Analyserapport Statistikk over allmennlegars takstbruk 2012 1 Analyserapport Statistikk over allmennlegars takstbruk 2012 1 Innhald INNLEIING OG SAMANDRAG... 3 DATAGRUNNLAG OG METODE... 4 BEGREPSASVKLARINGAR... 4 OPPSLAGSVERK... 5 TAL LEGAR I ANALYSEN 2012... 5 FASTLEGELISTE

Detaljer

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen)

ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen) A-rundskriv nr.: A/1-215 Dokument nr.: 11/129-16 Arkivkode: Dato: 12.6.215 Saksbehandler: Hege Tveraaen Torvbråten Til: Kommunen ASA 433 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale

Detaljer

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 24. juni 2013 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Nr. 17 2001 Side 2283-2437 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2001 Side 2283-2437 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2001 Side 2283-2437 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17-2001 Utgitt 31. januar 2002 Dette er siste hefte i 2001-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Innledningsvis har NFF noen kommentarer til områder/tema vi mener ikke er godt nok belyst.

Innledningsvis har NFF noen kommentarer til områder/tema vi mener ikke er godt nok belyst. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 14.10.2005 05/558 200200896-/emh Høring oppfølgingen av forsøksordningen for kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi

Detaljer

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER Av Sissil Haugen I dette kapitlet vil kun rettigheter og ytelser tilknyttet våre diagnosegrupper bli omtalt. Det er en forutsetning at man er pliktig medlem av folketrygden

Detaljer

Lov om pasientrettigheter

Lov om pasientrettigheter IS-12/2004 Rundskriv Lov om pasientrettigheter Heftets tittel: Lov om pasientrettigheter Utgitt: 07/2004 Bestillingsnummer: IS-12/2004 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontak: Avdeling for spesialisthelsetjenester

Detaljer

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende Informasjon fra forhandlingsseksjonen omhandler denne gangen endringer i takstforskriften, L-takstene og terapiridning. Til slutt vil du finne informasjon om kurs for selvstendig næringsdrivende. Vedlagt

Detaljer

Nr. 9 2014 Side 1279 1435 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2014 Side 1279 1435 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2014 Side 1279 1435 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 3. september 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Juni 20. Ikrafts. av

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

stønad til dekning av utgifter til fysioterapi

stønad til dekning av utgifter til fysioterapi FORSKRIFT om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 21. juni 2005 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 5-8 femte

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften)

Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften) Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (pasienttransportforskriften) Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet xx.xx. 2007 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2003 Side 307 476 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 26. mars 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Feb. 14. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI

BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI 1 BETALINGSORDNINGER FYSIOTERAPI Forslag til alternative skjermingsmodeller 2 SAMMENDRAG Arbeidsgruppen har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet foretatt en gjennomgang av dagens betalingsordning

Detaljer

Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 8. august 2007 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Juni 29. Ikrafttr. av lov

Detaljer

Nr. 14 2003 Side 2199 2356 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2003 Side 2199 2356 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2003 Side 2199 2356 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 20. november 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Sept. 29. Deleg.

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2011 Utgitt 20. januar 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Des. 16. Lov nr.

Detaljer

Opptrykk av normaltariffheftene vil sendes ut sammen med tidsskriftet i august.

Opptrykk av normaltariffheftene vil sendes ut sammen med tidsskriftet i august. Ny normaltariff 2015 Legeforeningen har gjennomført konstruktive forhandlinger med Staten om ny normaltariff. Den 26. juni ble det oppnådd enighet om fordelingen av framforhandlet økonomi på takster. Hvert

Detaljer