ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere"

Transkript

1 Rapport IS-2121 ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere

2 Publikasjonens tittel: ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Utgitt: 11/2013 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-2121 Helsedirektoratet Avdeling behandlingsrefusjon Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Heftet kan bestilles hos: Forfattere: Kun elektronisk, se Ole J. Grannes og Thomas L. Eriksen Illustrasjon: Johnér

3 FORORD ELIN psykolog-prosjektet har hatt som målsetting å berede grunnen for elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere. Prosjektet er ment å skulle bidra til å nå målene i Samspill 2:0 og Samhandlingsreformen og at psykologer og psykiatere i større grad skal samhandle elektronisk med resten av sektoren. Effektiv elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren er en forutsetning for å nå målene i Samhandlingsreformen. Andelen som er tilknyttet Helsenettet er imidlertid fremdeles lav blant store grupper helsepersonell som har avtaler med eller utfører oppdrag/behandling for det offentlige. Dette inkluderer psykologer og psykiatere. Ca 800 av disse er tilknyttet den offentlige helsetjenesten utenfor institusjon (avtalespesialister), og disse samhandler i liten grad elektronisk. I tillegg er det mange psykologer og psykiatere som driver privat praksis, uten refusjonsrett. Prosjektet har delvis vært brukerstyrt jf. ELIN-metodikk, derav navnet ELIN psykolog. Denne sluttrapporten har vært på høring hos de som har deltatt i prosjektet (Psykologforeningen, Legeforeningen, pilotklinikkene, EPJ-leverandøren PsykBase/ASPIT, Norsk Helsenett SF og Helsedirektoratet), og er et omforent produkt. 2

4 INNHOLD FORORD 2 INNHOLD 3 SAMMENDRAG 5 1. BAKGRUNN OG MÅL Bakgrunn Mål Resultatmål Effektmål av elektronisk samhandling Avgrensning 8 2. GJENNOMFØRING AV ELIN PSYKOLOG Arbeidsmetode Involvering og deltakere Psykologers og psykiateres bruk av meldinger PsykBases meldinger Resultater og leveranser fra prosjektet Oppsummering 12 3

5 INNHOLD 3. RISIKOVURDERING AV EPJ-SYSTEM OG KLINIKKER RESULTATER FRA PILOTPERIODEN Erfaringer i pilotklinikkene Erfaring med etablering av Helsenettforbindelse Erfaring med opprettelse av kommunikasjonsparter Erfaringer med bruk av meldinger Tekniske utfordringer og erfaringer Krypteringsstandard: ebxml og DES-kryptering Adresseregister/OSEAN Oppsummering av erfaringer VURDERINGER OG ANBEFALINGER Oppfølging av tiltak fra ELIN B. Vurdering av erfaringer i ELIN psykolog Leverandørstyrt modell ASP-løsning Adresseregisteret og EPJ-systemene (OSEAN) Vurdering av erfaringene i ELIN psykolog Dialogmelding Tiltak angående bredding av elektronisk meldingsutveksling Aktuelle nye tiltak Oppsummering 25 REFERANSER 26 4

6 SAMMENDRAG ELIN psykolog-prosjektet har gjennomført pilotdrift i utvalgte klinikker hvor ulike elektroniske meldinger ble prøvd ut. Dvs oppsett av Helsenett-forbindelse til pilotklinikkene, etablering av kommunikasjon med andre parter (primært fastleger), samt bruk av meldingene henvisning (sende/motta), epikrise (sende/motta), sende oppgjørskrav til HELFO, samt sende sykmelding og legeerklæring til NAV. I 2011 ble det gjennomført risikovurderinger av EPJ-systemet (PsykBase) og to klinikker, og deretter nødvendig systemutvikling i henhold til resultater fra denne. Deretter ble det i perioden april til september 2013 gjennomført pilotdrift i utvalgte klinikker hvor elektroniske meldinger ble prøvd ut. Prosjektet og piloteringen er gjennomført i tett samarbeid mellom Psykologforeningen, EPJ-leverandøren ASPIT/PsykBase, Norsk Helsenett SF og Helsedirektoratet. Første fase av pilotperioden var positiv. Det var enkelt for klinikkene å etablere tilknytning til Helsenettet vi ASPITs/PsykBases ASP-/Online-løsning. Derimot har det vært betydelige utfordringer i forhold til å etablere elektronisk meldingsutveksling med andre behandlere (fastleger). Hovedutfordringene var knyttet til at fastlegene som våre pilotklinikker skulle kommunisere med benyttet andre tekniske løsninger/standarder enn PsykBase: Fastlegene benyttet DES-kryptering i stedet for ebxml, og de hadde ikke tatt i bruk den nye funksjonaliteten i Norsk helsenetts Adresseregister. Som følge av dette var det krevende for våre pilotklinikker å etablere elektronisk kommunikasjon med fastlegene. Prosjektet har anbefalt tiltak som kan bidra til å løse noen av utfordringene. I den grad pilotklinikkene fikk tatt i bruk meldingene, var det positive erfaringer med hvordan meldingene fungerte. Bakgrunn for prosjektet, tilhørende forarbeid samt mål og gevinster står i kapittel 1. Kapittel 2 tar for seg gjennomføring, herunder deltakere, samt beskrivelse av de meldingene som er prøvd ut og hvem som benytter dem, i tillegg til leveranser fra prosjektet. I kapittel 3 er det gjort rede for gjennomførte risikovurderinger og resultater av disse. I kapittel 4 beskrives erfaringene prosjektet fikk fra pilotdriften, som ble gjennomført i 5 klinikker. I kapittel 5 gir prosjektet sine vurderinger av erfaringene, anbefalinger med hensyn til videre arbeid, tiltak som bør iverksettes og endringer som bør gjennomføres. 5

7 1. BAKGRUNN OG MÅL I dette kapitlet gjør vi rede for bakgrunnen for ELIN psykolog-prosjektet, samt for resultatmål og effektmål, både av prosjektet spesielt, og av elektronisk samhandling generelt. 1.1 Bakgrunn Våren 2010 gjennomførte Helsedirektoratet i samarbeid med profesjonsforeningene et forprosjekt som kartla status med hensyn til IT hos behandlerne, vurderte hvor lang veien er fram til elektronisk samhandling for disse behandlergruppene, og hva som må iverksettes av tiltak for å starte og å spre elektronisk samhandling. Konklusjonen var at utbredelsen av EPJ og EPJ-systemenes egenskaper utgjorde en god basis for å etablere elektronisk samhandling, men at det var behov for å foreta risikovurderinger av EPJ-systemene med påfølgende utvikling. I tillegg var EPJ-systemene i ulik grad tilrettelagt for elektronisk samhandling. Det ble besluttet at det var hensiktsmessig å gjennomføre et prosjekt, hvor pilotklinikker skulle implementere og teste elektroniske meldinger og tjenester. I perioden november 2010 til mai 2012 ble det gjennomført et slikt prosjekt. Imidlertid omfattet dette prosjektet kun fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer, ikke psykologer. Årsaken var sen avklaring av spørsmål om såkalte ASP-løsninger innenfor Helsenettet, noe som medførte at systemutvikling hos EPJ-leverandøren PsykBase ikke var ferdig. Som følge av dette ble psykologer ikke inkludert i prosjektet. Prosjekt for utprøving av elektronisk samhandling for psykologer (og psykiatere) ble derfor gjennomført som et eget prosjekt ELIN psykolog. Prosjektet har delvis vært brukerstyrt i henhold til ELIN-metodikk. Prosjektets mandat var å berede grunnen for elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere som driver privat praksis (avtalespesialister). Samlet omfatter disse gruppene om lag behandlere. Et annet formål har vært å teste en ASP-løsning innenfor Helsenettet. PsykBases Online-løsning som er benyttet i prosjektet, er en ASP-løsning. I tillegg var det et mål å prøve ut en modell der EPJ-leverandøren tar et enda tydeligere og mer omfattende ansvar for ulike oppgaver. ASP-løsning og leverandørstyrt modell var to av tiltakene som ble anbefalt etter ELIN B-prosjektet i ASP-løsning går i korte trekk ut på at EPJ-system, journaldata og programvare som er nødvendig for å etablere elektronisk samhandling befinner seg på sentrale servere (serverfarm) hos ASP-leverandøren. Forbindelsen til Helsenettet er installert hos ASP-leverandøren. Brukeren har tilgang til EPJ-system og annen funksjonalitet som leverandøren tilbyr via en løsning for fjerntilgang. ASP-leverandøren bistår f.eks. 1 Dette er behandlere som har rett til refusjon fra Folketrygden 6 ELIN psykolog

8 med bestilling av sertifikater og installerer virksomhetssertifikat på serverfarmen og bistår brukeren med å få det personlige sertifikat til å fungere på brukerens datamaskin. ASP-løsninger kan være aktuelt og attraktivt for privatpraktiserende behandlere av flere grunner. Bl.a. fordi en del IT-oppgaver (inkl informasjonssikkerhet) overtas av leverandøren. Videre har ASP-løsning innenfor Helsenettet blitt betydelig rimeligere enn det var tidligere. 1.2 Mål Prosjektets overordnede mål har vært å bidra til trygg og enkel informasjonsflyt i helse- og omsorgssektoren. Resultatmålene skal bidra til å nå det overordnede målet. 1.3 Resultatmål Prosjektets resultatmål er følgende: Gjennomført risikovurdering av EPJ-systemet PsykBase. Dette målet ble nådd gjennom det tidligere ELIN B-prosjektet. Gjennomført oppgradering av PsykBase, slik at det tilbyr sikker løsning for elektronisk samhandling med andre aktører i helsetjenesten og med myndighetene ved at: o Norm for informasjonssikkerhet er oppfylt på systemnivå o Nye meldinger er implementert Gjennomført pilotdrift av: o Henvisning og epikrise, oppgjørsmelding til HELFO, sykmelding og legeerklæring til NAV o ASP-løsning innenfor Helsenettet o Løsning der EPJ-leverandør tar ansvar for en betydelig del av brukernes (pilotklinikkenes) behov for bistand/oppgaveløsning ifm etablering av elektronisk samhandling 1.4 Effektmål av elektronisk samhandling Effektmålene av elektronisk samhandling generelt er: Enklere og bedre kommunikasjon mellom helsepersonell Innsparing av tid og ressurser for meldingshåndtering ved raskere svar på og behandling av meldinger Bedre datasikkerhet ved at klinikkenes EPJ knyttes til Helsenettet og underlegges de krav som Normen stiller Effektiv og korrekt saksbehandling i HELFO Effektmålene av prosjektet for profesjonsforeningene: Kan informere medlemmer om hovedaktiviteter i etablering av elektronisk samhandling Bakgrunn og mål 7

9 Har kjennskap til eksisterende veiledning/dokumentasjon Kjenner til hva EPJ-leverandør tilbyr med hensyn til bistand i etablering og drift av elektronisk samhandling Kjenner til sikkerhetskrav, herunder Norm for informasjonssikkerhet Effektmålene av prosjektet for EPJ-leverandøren (PsykBase/ASPIT) er: Erfaring med etablering og drift av elektronisk meldingsutveksling for klinikkene og for leverandøren 1.5 Avgrensning Prosjektet har arbeidet i forhold til å nå resultatmålene som framkommer over. Bredding av elektronisk samhandling, som vil føre til at effektmålene nås, er ikke en del av dette prosjektet. 8 ELIN psykolog

10 2. GJENNOMFØRING AV ELIN PSYKOLOG I dette kapitlet gjør vi rede for arbeidsmetode, prosjektets deltakere og deres bruk og nytte av meldinger. Kapitlets siste del omhandler leveranser fra prosjektet. 2.1 Arbeidsmetode Prosjektet har delvis vært gjennomført etter ELIN-metodikken som skal sikre eierskap og involvering av den bransjen prosjektet berører. Hensikten er at de løsninger man kommer fram til skal svare på de behov som bransjen har, da det er bransjen som skal legge premissene for utvikling. Elektronisk meldingsutveksling har blitt etablert, testet og evaluert. Prosessen har vært drevet av Avdeling behandlingsrefusjon i Helsedirektoratet, i samarbeid med Psykologforeningen. Det har vært avholdt jevnlige statusmøter mellom PsykBase/ASPIT, Psykologforeningen, Norsk Helsenett SF og Helsedirektoratet. Partene hadde i forkant av pilot en drøfting av i hvilken grad vi ønsket at utprøvingen skulle være mest mulig realistisk. Man ble enige om at pilotene ikke skulle få «ekstraservice», men få bistand tilsvarende det som vil være realistisk når man utbrer løsningen til mange brukere. Dette prinsippet ble i hovedsak fulgt, men ifm utfordringer rundt at fastleger og piloter brukte ulike standarder for kryptering, tok ASPIT mer initiativ enn hva som vil være realistisk seinere. 2.2 Involvering og deltakere Helsetjenesten utenfor institusjon består i stor grad av private næringsdrivende som er tilknyttet det offentlige gjennom avtaler og/eller får tredjepartsfinansiering fra folketrygden. Med unntak av legene er denne delen av helsetjenesten i liten grad ivaretatt i prosjekter som arbeider for elektronisk samhandling. Refusjonen utbetales av HELFO, som har nytte av direkte oppgjørsordninger og elektronisk innsending av oppgjørskrav i sin saksbehandling for å effektivisere sin utbetalings- og kontrollfunksjon. Det har lenge vært en målsetting at oppgjørskrav skal sendes elektronisk. Følgende personer har deltatt i prosjektet: Heidi Roald, Norsk Psykologforening (NPF) Gjennomføring av ELIN psykolog 9

11 Martin Dahl og Wenche Aarland, Norsk helsenett SF (NHN) Eivind Mo og Dag Helge Haslekås, ASPIT/PsykBase Nina Cecilie Carlsen, Thomas L. Eriksen og Ole Grannes, Helsedirektoratet Psykologforeningen valgte piloter som skulle teste elektronisk samhandling. I tillegg valgte Legeforeningen to piloter. Pilotene var: Hilde Medgard, psykolog (Asker) Knut Follesøe, nevropsykolog (Fredrikstad) Øystein Christoffersen, psykiater (Drammen) Synnøve Bratlie, psykiater (Oslo) I tillegg deltok psykolog Eivind Mo som pilot (Seljord). Han er imidlertid deleier i ASPIT/PsykBase 2.3 Psykologers og psykiateres bruk av meldinger Psykologer og psykiatere har noe ulike rettigheter med hensyn til rekvirering, henvisning med videre. Dette innebærer at de ikke benytter de samme meldingene. Tabellen nedenfor oppsummerer hvilke meldinger som benyttes av de ulike profesjonene i prosjektet: Melding Refusjons- Syk- Henvisning Epikrise Rekvisisjon krav Melding pasienttransport Sende Sende Sende Motta Sende Motta Sende Profesjon Psykolog X Ikke aktuelt Ikke aktuelt X X X X Psykiater X X X X X X X Følgende meldinger benyttes av en eller begge behandlergruppene i prosjektet: Refusjonskrav Alle med refusjonsrett kan sende refusjonskrav til HELFO. Sykmelding Psykiatere kan sykmelde. Sykmeldinger kan sendes elektronisk til NAV, men må sendes til arbeidsgiver på papir. I tillegg skal den sykmeldte ha en del av sykmeldingen, denne er på papir. Psykologer har ikke rett til å sykmelde. 10 ELIN psykolog

12 Epikrise Som hovedregel sender helsepersonell epikrise til henvisende instans. Dette innebærer at både psykologer og psykiatere skriver og sender epikriser. Videre kan psykiatere motta epikriser i forbindelse med at de har henvist pasienter. Epikriser skrevet av annet helsepersonell enn den behandleren selv har henvist til kan også være aktuelle. Henvisninger Psykiatere kan henvise. Både psykologer og psykiatere mottar henvisninger. Pasientreiser Alt helsepersonell som har rett til refusjon fra Folketrygden har rett til å rekvirere pasientreiser. 2.4 PsykBases meldinger De fleste psykologer og psykiatere benytter journalsystemet PsykBase (firmaets navn er ASPIT). Det er kun denne leverandøren som har deltatt i prosjektet. Før prosjektperioden hadde PsykBase utviklet løsning for elektronisk sending av oppgjørskrav, sykmelding og legeerklæring, samt NPR-rapport. Forut for pilotperioden gjennomførte ASPIT ytterligere systemutvikling, slik at flere meldinger ble satt i produksjon. Følgende elektroniske meldinger ble benyttet i piloten: Melding Refusjonskrav Sykmelding Henvisning Epikrise Rekvisisjon Sende Sende Sende Motta Sende Motta Sende pasienttransport EPJ-system PsykBase X X X X X X Nei Elektronisk rekvirering av pasientreiser er en egen applikasjon (NISSY) som er tilgjengelig for behandlerne relativt uavhengig av EPJ-systemet. PsykBase har støtte for å bestille pasientreiser over Helsenettet, men dette ble ikke testet i prosjektet. 2.5 Resultater og leveranser fra prosjektet I forbindelse med ELIN B-prosjektet ble det gjennomført risikovurderinger av PsykBase, én psykologklinikk og én psykiater. Risikovurderinger omtales nærmere i kapittel 3. I etterkant av risikovurderingen, gjennomførte PsykBase systemtilpasninger for å imøtekomme risikoene som ble avdekket. Videre har PsykBase gjennomført systemutvikling for å kunne sende og motta henvisninger og epikriser. Gjennomføring av ELIN psykolog 11

13 Det er gjennomført pilotering i fem klinikker, i perioden april til september Pilotvirksomheten omtales nærmere i kapittel 4. PsykBase utviklet en brukerveiledning som angir trinn for trinn hvilke aktiviteter som må gjennomføres for å kunne ta i bruk elektronisk samhandling. Denne var tilgjengelig for klinikkene i pilotperioden. Mot slutten av prosjektperioden startet Helsedirektoratet et arbeid med en veileder til Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren. Veilederen skal rette seg mot små og mellomstore bedrifter, og er mindre profesjonsspesifikk, i motsetning til tidligere utgitte veiledere. Den skal dekke psykologer, fysioterapeuter/manuellterapeuter og kiropraktorer. I tillegg skal den omhandle ASP-løsninger, og vil bli den første veilederen som dekker dette. Planen er at veilederen skal ferdigstilles i mars Den vil bli gjort tilgjengelig på I løpet av ELIN B-perioden ( ) fikk Norsk Psykologforening tilbud om og aksepterte en plass i styringsgruppen for forvaltning av Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren. Psykologforeningen, Legeforeningen, ASPIT og Helsedirektoratet har vært pådrivere for at ASP-løsninger (sentral lagring av programvare og data) skal kunne tilbys innenfor Helsenettet. Tidligere var det krav om at også sluttbruker (virksomheten) måtte være tilknyttet Helsenettet når man benyttet ASP-løsning. Norsk helsenett SF endret sitt krav om at alle sluttbrukere skal være direkte tilkoblet Helsenettet, og åpnet for at virksomheten ikke må være tilknyttet Helsenettet. Dette åpnet for den ASP-løsningen og modellen som ble prøvd ut i dette prosjektet. Prosjektet avsluttes med den foreliggende sluttrapporten, som beskriver erfaringer, herunder utfordringsbildet, samt skisserer mulige tiltak og forslag til videre arbeid. 2.6 Oppsummering I dette kapitlet har vi gjort rede for arbeidsmetoden som ligger til grunn for prosjektet. Videre er det gjort rede for prosjektets deltakere, samt for psykologenes og psykiaternes bruk og nytte av ulike meldinger. Til sist har vi gjengitt de leveransene og resultatene prosjektet har oppnådd. Oppsummert: I det forutgående prosjektet (ELIN B) ble det gjennomført risikovurdering av PsykBase, én psykologklinikk og én psykiaterklinikk. Det er gjennomført pilot med utprøving av elektroniske meldinger i 5 klinikker PsykBase har utarbeidet brukerveiledning Det er igangsatt arbeid med en veileder til Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren for bl.a. psykologer Psykologforeningen fikk i 2012 plass i styringsgruppen for forvaltning av Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren. Norsk Helsenett SF har åpnet for bruk av ASP-løsninger uten at sluttbruker er direkte tilknyttet Helsenettet. Tidligere krevde Norsk Helsenett SF at sluttbruker (virksomheten) måtte være tilknyttet Helsenettet dersom den benyttet ASP-løsning 12 ELIN psykolog

14 Sluttrapporten, som beskriver erfaringer, herunder utfordringsbildet, samt skisserer mulige tiltak og forslag til videre arbeid I neste kapittel gjør vi rede for risikovurderingene. Gjennomføring av ELIN psykolog 13

15 3. RISIKOVURDERING AV EPJ- SYSTEM OG KLINIKKER I dette kapitlet gjengir vi de overordnede resultatene fra risikovurderingene som ble gjennomført i en tidligere fase av prosjektet (dvs i ELIN B-prosjektet i 2011). Det er ikke gjennomført egne risikovurderinger i ELIN psykolog-prosjektet. Det ble gjennomført risikovurderinger av EPJ-systemet PsykBase, i forhold til oppfyllelse av krav i Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Tilsvarende vurderinger ble gjennomført for én psykolog- og én psykiaterklinikk. Risikovurderingene ble basert på gjennomgang av 50 uønskede hendelser med vurdering av sannsynlighet for at hendelsene inntreffer, og konsekvens hvis de inntreffer. I PsykBase og de to klinikkene ble det totalt funnet 3 uønskede hendelser med høy risiko og 9 uønskede hendelser med middels risiko. Vurderingene avdekket mangler både i EPJ-system og i klinikkenes håndtering av data. For alle uønskede hendelser med middels eller høy risiko måtte det gjennomføres tiltak for å redusere risiko til akseptabelt nivå. Vi går ikke detaljert inn på funnene verken i PsykBase eller i de to klinikkene. Risikovurderingene er oppsummert i rapporter fra hver klinikk. Resultatene av risikovurderingen ble formidlet til PsykBase, som deretter iverksatte tiltak for å rette de feilene som ble funnet. Ett av funnene dreide seg om at meldingene (oppgjørskrav og sykmeldinger) ble sendt over internett. Normsekretariatet i Helsedirektoratet viste til at det er politisk vedtatt at alle meldinger skal sendes over Helsenettet. PsykBase åpnet derfor for at disse meldingene også kan sendes over Helsenettet. I klinikkene som ble risikovurdert ble det funnet mangler. Flere av funnene gjaldt mangelfull teknisk infrastruktur i klinikkene, samt manglende dokumentasjon av ansvarsforhold, rutiner og sikkerhetstiltak i klinikkene. Resultatene av risikovurderingene ble formidlet til klinikkene slik at de kunne rette opp manglene. Siden risikovurderingene gav informasjon om mangler i de klinikkene som ble vurdert, ble det vektlagt at pilotklinikkene før oppstart av pilot skulle få noe opplæring i Normen og praktisk veiledning angående hvordan risiko skulle reduseres. I det neste kapitlet gjør vi rede for pilotdriften og resultatene fra denne. 14 ELIN psykolog

16 4. RESULTATER FRA PILOTPERIODEN I dette kapitlet vil vi gjengi erfaringene som framkom under pilotperioden i forhold til etablering og drift av elektronisk samhandling. Vi beskriver først pilotklinikkenes erfaringer, og deretter noen utfordringer av teknisk art. De tekniske utfordringene kan i betydelig grad forklare de utfordringene som klinikkene møtte. I perioden april til september 2013 ble det gjennomført pilot i 5 klinikker. Målsettingene med pilotvirksomheten var at profesjonsforeningene, EPJ-leverandør, Norsk Helsenett og Helsedirektoratet sammen skulle innhente erfaringer med etablering og drift av elektronisk meldingsutveksling ved bruk av ASP-løsning innenfor Helsenettet. En erfaring fra ELIN B-prosjektet ( ) var at pilotene ønsket at EPJ-leverandør skulle ta ansvar for flere oppgaver ifm etablering av elektronisk meldingsutveksling. PsykBase har som ambisjon å oppfylle dette ønsket. Vår pilot skulle dermed også gi erfaringer med en slik modell. Psykologforeningen (i samarbeid med Legeforeningen) valgte hvilke klinikker som skulle være piloter. Pilotklinikkene hadde liten erfaring med elektronisk samhandling ut over innsending av oppgjørskrav, men alle var kjent med bruk av EPJ. Pilotene rapporterte ukentlig til prosjektet. I tillegg ble det avholdt et erfaringsmøte underveis og et oppsummeringsmøte med pilotene for å samle og gjennomgå erfaringer, samt sikre en omforent forståelse av disse. Videre er det gjennomført en rekke statusmøter mellom Psykologforeningen, PsykBase/ASPIT, Norsk Helsenett og Helsedirektoratet. Tema har vært erfaringer, samt drøfting av tiltak for å møte enkelte utfordringer som ble identifisert underveis i pilotperioden. 4.1 Erfaringer i pilotklinikkene Hovederfaringene fra pilotdriften er at etablering av elektronisk meldingsutveksling har gitt betydelige utfordringer. Pilotklinikkene kom i liten grad videre til driftsfase med sending av meldinger. I det følgende gjør vi rede for erfaringene som framkom under pilotperioden. For å tydeliggjøre de ulike fasene av prosjektet, er erfaringene plassert under kategoriene 1) erfaring med etablering av Helsenettforbindelse, 2) erfaring med opprettelse av kommunikasjonsparter, og 3) erfaring med bruk/drift av meldinger. Resultater fra pilotperioden 15

17 4.1.1 Erfaring med etablering av Helsenettforbindelse Pilotklinikkene skulle benytte Helsenettet for å sende meldinger. Det er i praksis ASPIT/PsykBases servere som er knyttet til Helsenettet, mens pilotene benytter internett til sin forbindelse mellom klinikken og ASP-/Online-serverne. Pilotklinikkene i ELIN B-prosjektet rapporterte at arbeidet med å knytte klinikkene til Helsenettet var krevende. Ikke minst skyldtes dette manglende eller lite tilgjengelig informasjon om prosessen. En annen utfordring var koordinering mellom ulike leverandører av utstyr og/eller tjenester, som EPJ-leverandør, Norsk Helsenett SF, DIPS Communicator, underleverandører med videre. Pilotene opplevde at de i stor grad måtte administrere oppkoblingsprosessen selv. Pilotene i ELIN psykolog hadde langt mer positive erfaringer med etablering av Helsenettforbindelse enn pilotene i ELIN B. Denne fasen har i hovedsak vært problemfri. Det har blitt pekt på at brukerveiledningen som pilotene fikk tilsendt, benytter enkelte teknologiske begreper som pilotene har manglet forutsetninger for å forstå. Enkelte piloter gir uttrykk for at de opplevde mindre tekniske utfordringer, men disse ble løst gjennom effektiv og god dialog med journalleverandøren. Pilotene rapporterer videre om at det ikke har vært behov for dialog med aktører utenfor prosjektet. Medgått tidsbruk til support/hjelp må karakteriseres som liten tatt i betraktning at dette var en etableringsfase Erfaring med opprettelse av kommunikasjonsparter En avsender/mottaker som ønsker å benytte elektroniske meldinger kalles en kommunikasjonspart. Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å registrere og vedlikeholde data om seg selv i NHNs Adresseregister. Dermed skal registeret være oppdatert med korrekt informasjon om alle mottakere og avsendere som til enhver tid finnes i sektoren. Imidlertid er ikke Adresseregisteret alltid oppdatert. For å kunne sende elektroniske meldinger, må virksomheten gjøre noen forberedelser internt, og man må akseptere hverandre som kommunikasjonsparter ved å utveksle teknisk informasjon med den man ønsker å starte meldingsutveksling med. Målet er at det sistnevnte skal gå mest mulig automatisert. Erfaringene var at det ikke var tilfelle. En hovedutfordring i vår pilot har vært å etablere nye kommunikasjonsparter, i hovedsak legekontor. Legene og deres EPJ-leverandører har i begrenset grad tatt i bruk «OSEAN-funksjonalitet» angående adressering (se nedenfor). Og de benytter i liten grad den nye krypteringsstandarden ebxml, og bruker i stedet en eldre og mindre sikker form for kryptering DES-kryptering. Mer om dette nedenfor, se punktet «Tekniske utfordringer og erfaringer». Noen av pilotklinikkenes erfaringer dreide seg om hvordan de ble møtt av legekontor som de ønsket å opprette elektronisk samhandling med. Flere gir uttrykk for at utfallet var avhengig av hvem de kom i kontakt med. Noen legekontor har leger, IT- eller kontorpersonale som både har evne og vilje til å gjøre de nødvendige tingene for å etablere elektronisk kommunikasjon. Andre pilotklinikker har opplevd at legekontor enten mangler kompetanse, tid eller vilje til å opprette dem som partnere. Enkelte ganger fikk pilotene ikke svar når de henvendte seg til behandlere for å starte elektronisk meldingsutveksling med dem. 16 ELIN psykolog

18 Pilotene peker på at de utgjør små volum innenfor elektronisk meldingsutveksling, og at de av den grunn ikke får samme prioritet og oppmerksomhet fra dem de skal etablere elektronisk samhandling med (fastleger). Til dels har problemer blitt løst ved at brukerhjelpen hos PsykBase har tatt en aktiv rolle. Dialogen med PsykBase/ASPIT er opplevd som svært god gjennom hele perioden. De ovennevnte erfaringene har ført til en frustrerende periode for pilotene hvor fokuset ble flyttet fra elektronisk samhandling til det tekniske. Enkelte pilotklinikker mener piloten ble satt i gang på et for tidlig tidspunkt, før de tekniske forutsetningene var avklart og på plass. Nedenfor beskriver vi de tekniske utfordringene nærmere Erfaringer med bruk av meldinger Som følge av utfordringene ovenfor har det vært begrenset med meldingsutveksling og pilotene har generelt sett opplevd lite framgang. Det opparbeidete erfaringsgrunnlag angående bruk av meldinger må derfor sies å være lite. Pilotene rapporterer om lite tidsbesparelser gjennom perioden. I den grad pilotene lyktes med å sende/motta meldinger, fungerte meldingene godt. For epikriser er det et lett forståelig oppsett og enkelt å kopiere innhold inn fra journal. Én klinikk (psykologen som er deleier i PsykBase) lyktes med flere meldinger. Erfaringene var at elektroniske meldinger forenkler og forbedrer dokumentasjonen i journalen, og at det virker tidsbesparende. Videre er erfaringen at meldingene bidrar til at han skriver kortere og mer konsist (i epikriser). ASPIT pekte på at dersom pilotene hadde mottatt elektroniske henvisninger, ville dette ført til en større forenkling. Pilotene har dermed ikke opplevd full effekt, f.eks. at data ved mottak av henvisning legges rett inn i journalen. Dette forenkler også skriving av epikrise. Elektronisk oppgjørsmelding til HELFO har fungert godt. Svar på oppgjøret kommer raskt, gjerne i løpet av samme dag. Én av pilotene er nevropsykolog. Han rapporterte tidlig om at meldingene (særlig epikrise) var lite tilpasset hans behov. Innholdet i hans epikriser passer ikke med formatet som er valgt. Det er åpning for å sende vedlegg med de elektroniske epikrisene, dette kunne ha vært nyttig for nevropsykologen. Men fastlegenes EPJ-systemer støtter i liten grad å motta vedlegg. Det hadde derfor liten hensikt for PsykBase å utvikle løsning for å sende vedlegg. Nedetid i Helsenettet har ikke vært et problem i pilotperioden. 4.2 Tekniske utfordringer og erfaringer Det har vært betydelige tekniske utfordringer når pilotklinikkene skulle etablere kontakt med andre kommunikasjonsparter (i hovedsak fastleger). Klinikkene har opplevd dette som krevende og Resultater fra pilotperioden 17

19 frustrerende. Dels har våre klinikkers metode/teknologi for å starte elektronisk meldingsutveksling vært ukjent for fastlegene Krypteringsstandard: ebxml og DES-kryptering Metoden som benyttes i PsykBase er en vedtatt standard (ebxml meldingsutveksling med PKIsertifikater). Selv om standarden skal benyttes i helsesektoren, viste det seg at det i betydelig grad benyttes en eldre og mindre sikker metode (DES-kryptering). Fastlegenes EPJ-systemer støtter ebxml med virksomhetssertifikat, likevel er teknologien i begrenset grad tatt i bruk, og fastlegene benytter i betydelig grad fortsatt DES-kryptering. Bildet er imidlertid blandet. Alle legekontor kommuniserer over ebxml med HELFO/NAV (oppgjørskrav, sykmeldinger og legeerklæringer). Mot Folkehelseinstituttet benyttes også kun ebxml (SYSVAK, MSIS, MFR). I noen helseregioner er det stort sett bare ebxml som benyttes. I Helse Nord og Helse Vest RHF går all kommunikasjon til og fra sykehus over ebxml. DES-kryptering er imidlertid i utstrakt bruk, spesielt i Helse Sør-Øst der våre piloter befant seg. Dette bidro til at legekontorene hadde problemer med å opprette kommunikasjonsparter som benytter meldingsutveksling med PKI-sertifikater. Det virket som kontor-/it-personell ved legekontorene mangler kunnskap og rutiner for å opprette slike kommunikasjonsparter. ASPITs opplevelse var at det også er behov for å spre informasjon om dette til leverandørenes supportpersonell. Det at vår pilot benyttet en annen metode gjorde at fastlegene ikke forsto hva de skulle gjøre for å komme i gang. Hva som må gjøres av fastlegene var for krevende for våre piloter å formidle til fastlegene. Brukerstøtten i ASPIT måtte derfor tungt inn i bildet for å veilede pilotklinikkene, og tok til dels også kontakt med aktuelle fastleger (og deres EPJ-leverandører) for at de skulle gjøre nødvendige tilpasninger. Graden av utfordringer har til dels vært avhengig av hvilken leverandør fastlegen benytter. Enkelte systemer/leverandører virker mer lagt til rette for ebxml og/eller å hjelpe kunder som trenger bistand. Etablering av kontakt gikk relativt greit overfor to EPJ-systemer. Overfor en tredje leverandør måtte deres kunder gjøre større tilpasninger for å opprette kommunikasjon. Det kan nevnes at også pilotklinikkene som deltok i ELIN B-prosjektet i opplevde at fastlegene benyttet DES-kryptering i stedet for ebxml. EPJ-leverandørene som deltok i ELIN B-prosjektet støttet imidlertid DES-kryptering. Våre piloter kunne dermed benytte også denne krypteringsformen Tiltak i pilotperioden, og etter pilotperioden Ved starten av pilotperioden utarbeidet ASPIT en standard e-post som pilotklinikkene skulle videresende til legekontorene de ønsket å opprette partnerskap med. Utover det å orientere om muligheten for å kunne sende og motta henvisninger og epikriser elektronisk, var hensikten med denne standard e-posten å sikre at pilotene formidlet mest mulig presis og korrekt informasjon til legekontorene. Dette skulle forebygge potensielle misforståelser og feil som kunne oppstå i forbindelse med opprettelse av pilotklinikkene som kommunikasjonspartner ved det enkelte legekontor. Det viste seg imidlertid at legekontorene uansett ikke hadde tilstrekkelige kunnskaper og rutiner til å etablere 18 ELIN psykolog

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Versjon 1.0 23.03.2010 2 Innhold 1. BAKGRUNN 3 2. SAMMENDRAG 3 3. GJENNOMFØRINGEN

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og flere helseforetak.pdf

Detaljer

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og 20 kommuner på Romerike og i Follo Veileder for

Detaljer

Rapport. Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0

Rapport. Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0 Rapport Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0 Rapportens tittel: Utprøving kjernejournal - Evalueringsrapport Utgitt: Januar 2015 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Divisjon for e-helse

Detaljer

Rapport fra risikovurdering. Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord

Rapport fra risikovurdering. Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord Rapport fra risikovurdering Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord Versjon 1.0 26.10.2012 Eva Skipenes og Eva Henriksen Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Sammendrag Denne risikovurderingen

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN?

TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN? NORUT Samfunnsforsking as, i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin Rapport nr 13/2006 TELEMEDISIN I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN: ET NØDVENDIG REDSKAP FOR UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTEN? Sluttrapport

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Vedlegg 1 Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere

Detaljer

280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28.

280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28. 280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28.pptx 2013_05_28 SamUTrev2.pptx Status utviklingsprosjekter

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 24.02.2012 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 5 1.2 NASJONAL IKT

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014. 2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.ppt 20140604_SamUT presentasjon Strakstiltak AR.pptx Presentasjon SamUT 04 06

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 0000 Internrevisjonen Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Helse Vest RHF, juni 2013 Revisjon av pasientreiser 2 Helse Vest RHF INNHOLD

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport 1 / 26 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent 10.01.11 1.1 2 / 26 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 PROSJEKTETS NAVN OG PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR OG MÅL MED PROSJEKTET...

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer