ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere"

Transkript

1 Rapport IS-2121 ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere

2 Publikasjonens tittel: ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Utgitt: 11/2013 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-2121 Helsedirektoratet Avdeling behandlingsrefusjon Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Heftet kan bestilles hos: Forfattere: Kun elektronisk, se Ole J. Grannes og Thomas L. Eriksen Illustrasjon: Johnér

3 FORORD ELIN psykolog-prosjektet har hatt som målsetting å berede grunnen for elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere. Prosjektet er ment å skulle bidra til å nå målene i Samspill 2:0 og Samhandlingsreformen og at psykologer og psykiatere i større grad skal samhandle elektronisk med resten av sektoren. Effektiv elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren er en forutsetning for å nå målene i Samhandlingsreformen. Andelen som er tilknyttet Helsenettet er imidlertid fremdeles lav blant store grupper helsepersonell som har avtaler med eller utfører oppdrag/behandling for det offentlige. Dette inkluderer psykologer og psykiatere. Ca 800 av disse er tilknyttet den offentlige helsetjenesten utenfor institusjon (avtalespesialister), og disse samhandler i liten grad elektronisk. I tillegg er det mange psykologer og psykiatere som driver privat praksis, uten refusjonsrett. Prosjektet har delvis vært brukerstyrt jf. ELIN-metodikk, derav navnet ELIN psykolog. Denne sluttrapporten har vært på høring hos de som har deltatt i prosjektet (Psykologforeningen, Legeforeningen, pilotklinikkene, EPJ-leverandøren PsykBase/ASPIT, Norsk Helsenett SF og Helsedirektoratet), og er et omforent produkt. 2

4 INNHOLD FORORD 2 INNHOLD 3 SAMMENDRAG 5 1. BAKGRUNN OG MÅL Bakgrunn Mål Resultatmål Effektmål av elektronisk samhandling Avgrensning 8 2. GJENNOMFØRING AV ELIN PSYKOLOG Arbeidsmetode Involvering og deltakere Psykologers og psykiateres bruk av meldinger PsykBases meldinger Resultater og leveranser fra prosjektet Oppsummering 12 3

5 INNHOLD 3. RISIKOVURDERING AV EPJ-SYSTEM OG KLINIKKER RESULTATER FRA PILOTPERIODEN Erfaringer i pilotklinikkene Erfaring med etablering av Helsenettforbindelse Erfaring med opprettelse av kommunikasjonsparter Erfaringer med bruk av meldinger Tekniske utfordringer og erfaringer Krypteringsstandard: ebxml og DES-kryptering Adresseregister/OSEAN Oppsummering av erfaringer VURDERINGER OG ANBEFALINGER Oppfølging av tiltak fra ELIN B. Vurdering av erfaringer i ELIN psykolog Leverandørstyrt modell ASP-løsning Adresseregisteret og EPJ-systemene (OSEAN) Vurdering av erfaringene i ELIN psykolog Dialogmelding Tiltak angående bredding av elektronisk meldingsutveksling Aktuelle nye tiltak Oppsummering 25 REFERANSER 26 4

6 SAMMENDRAG ELIN psykolog-prosjektet har gjennomført pilotdrift i utvalgte klinikker hvor ulike elektroniske meldinger ble prøvd ut. Dvs oppsett av Helsenett-forbindelse til pilotklinikkene, etablering av kommunikasjon med andre parter (primært fastleger), samt bruk av meldingene henvisning (sende/motta), epikrise (sende/motta), sende oppgjørskrav til HELFO, samt sende sykmelding og legeerklæring til NAV. I 2011 ble det gjennomført risikovurderinger av EPJ-systemet (PsykBase) og to klinikker, og deretter nødvendig systemutvikling i henhold til resultater fra denne. Deretter ble det i perioden april til september 2013 gjennomført pilotdrift i utvalgte klinikker hvor elektroniske meldinger ble prøvd ut. Prosjektet og piloteringen er gjennomført i tett samarbeid mellom Psykologforeningen, EPJ-leverandøren ASPIT/PsykBase, Norsk Helsenett SF og Helsedirektoratet. Første fase av pilotperioden var positiv. Det var enkelt for klinikkene å etablere tilknytning til Helsenettet vi ASPITs/PsykBases ASP-/Online-løsning. Derimot har det vært betydelige utfordringer i forhold til å etablere elektronisk meldingsutveksling med andre behandlere (fastleger). Hovedutfordringene var knyttet til at fastlegene som våre pilotklinikker skulle kommunisere med benyttet andre tekniske løsninger/standarder enn PsykBase: Fastlegene benyttet DES-kryptering i stedet for ebxml, og de hadde ikke tatt i bruk den nye funksjonaliteten i Norsk helsenetts Adresseregister. Som følge av dette var det krevende for våre pilotklinikker å etablere elektronisk kommunikasjon med fastlegene. Prosjektet har anbefalt tiltak som kan bidra til å løse noen av utfordringene. I den grad pilotklinikkene fikk tatt i bruk meldingene, var det positive erfaringer med hvordan meldingene fungerte. Bakgrunn for prosjektet, tilhørende forarbeid samt mål og gevinster står i kapittel 1. Kapittel 2 tar for seg gjennomføring, herunder deltakere, samt beskrivelse av de meldingene som er prøvd ut og hvem som benytter dem, i tillegg til leveranser fra prosjektet. I kapittel 3 er det gjort rede for gjennomførte risikovurderinger og resultater av disse. I kapittel 4 beskrives erfaringene prosjektet fikk fra pilotdriften, som ble gjennomført i 5 klinikker. I kapittel 5 gir prosjektet sine vurderinger av erfaringene, anbefalinger med hensyn til videre arbeid, tiltak som bør iverksettes og endringer som bør gjennomføres. 5

7 1. BAKGRUNN OG MÅL I dette kapitlet gjør vi rede for bakgrunnen for ELIN psykolog-prosjektet, samt for resultatmål og effektmål, både av prosjektet spesielt, og av elektronisk samhandling generelt. 1.1 Bakgrunn Våren 2010 gjennomførte Helsedirektoratet i samarbeid med profesjonsforeningene et forprosjekt som kartla status med hensyn til IT hos behandlerne, vurderte hvor lang veien er fram til elektronisk samhandling for disse behandlergruppene, og hva som må iverksettes av tiltak for å starte og å spre elektronisk samhandling. Konklusjonen var at utbredelsen av EPJ og EPJ-systemenes egenskaper utgjorde en god basis for å etablere elektronisk samhandling, men at det var behov for å foreta risikovurderinger av EPJ-systemene med påfølgende utvikling. I tillegg var EPJ-systemene i ulik grad tilrettelagt for elektronisk samhandling. Det ble besluttet at det var hensiktsmessig å gjennomføre et prosjekt, hvor pilotklinikker skulle implementere og teste elektroniske meldinger og tjenester. I perioden november 2010 til mai 2012 ble det gjennomført et slikt prosjekt. Imidlertid omfattet dette prosjektet kun fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer, ikke psykologer. Årsaken var sen avklaring av spørsmål om såkalte ASP-løsninger innenfor Helsenettet, noe som medførte at systemutvikling hos EPJ-leverandøren PsykBase ikke var ferdig. Som følge av dette ble psykologer ikke inkludert i prosjektet. Prosjekt for utprøving av elektronisk samhandling for psykologer (og psykiatere) ble derfor gjennomført som et eget prosjekt ELIN psykolog. Prosjektet har delvis vært brukerstyrt i henhold til ELIN-metodikk. Prosjektets mandat var å berede grunnen for elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere som driver privat praksis (avtalespesialister). Samlet omfatter disse gruppene om lag behandlere. Et annet formål har vært å teste en ASP-løsning innenfor Helsenettet. PsykBases Online-løsning som er benyttet i prosjektet, er en ASP-løsning. I tillegg var det et mål å prøve ut en modell der EPJ-leverandøren tar et enda tydeligere og mer omfattende ansvar for ulike oppgaver. ASP-løsning og leverandørstyrt modell var to av tiltakene som ble anbefalt etter ELIN B-prosjektet i ASP-løsning går i korte trekk ut på at EPJ-system, journaldata og programvare som er nødvendig for å etablere elektronisk samhandling befinner seg på sentrale servere (serverfarm) hos ASP-leverandøren. Forbindelsen til Helsenettet er installert hos ASP-leverandøren. Brukeren har tilgang til EPJ-system og annen funksjonalitet som leverandøren tilbyr via en løsning for fjerntilgang. ASP-leverandøren bistår f.eks. 1 Dette er behandlere som har rett til refusjon fra Folketrygden 6 ELIN psykolog

8 med bestilling av sertifikater og installerer virksomhetssertifikat på serverfarmen og bistår brukeren med å få det personlige sertifikat til å fungere på brukerens datamaskin. ASP-løsninger kan være aktuelt og attraktivt for privatpraktiserende behandlere av flere grunner. Bl.a. fordi en del IT-oppgaver (inkl informasjonssikkerhet) overtas av leverandøren. Videre har ASP-løsning innenfor Helsenettet blitt betydelig rimeligere enn det var tidligere. 1.2 Mål Prosjektets overordnede mål har vært å bidra til trygg og enkel informasjonsflyt i helse- og omsorgssektoren. Resultatmålene skal bidra til å nå det overordnede målet. 1.3 Resultatmål Prosjektets resultatmål er følgende: Gjennomført risikovurdering av EPJ-systemet PsykBase. Dette målet ble nådd gjennom det tidligere ELIN B-prosjektet. Gjennomført oppgradering av PsykBase, slik at det tilbyr sikker løsning for elektronisk samhandling med andre aktører i helsetjenesten og med myndighetene ved at: o Norm for informasjonssikkerhet er oppfylt på systemnivå o Nye meldinger er implementert Gjennomført pilotdrift av: o Henvisning og epikrise, oppgjørsmelding til HELFO, sykmelding og legeerklæring til NAV o ASP-løsning innenfor Helsenettet o Løsning der EPJ-leverandør tar ansvar for en betydelig del av brukernes (pilotklinikkenes) behov for bistand/oppgaveløsning ifm etablering av elektronisk samhandling 1.4 Effektmål av elektronisk samhandling Effektmålene av elektronisk samhandling generelt er: Enklere og bedre kommunikasjon mellom helsepersonell Innsparing av tid og ressurser for meldingshåndtering ved raskere svar på og behandling av meldinger Bedre datasikkerhet ved at klinikkenes EPJ knyttes til Helsenettet og underlegges de krav som Normen stiller Effektiv og korrekt saksbehandling i HELFO Effektmålene av prosjektet for profesjonsforeningene: Kan informere medlemmer om hovedaktiviteter i etablering av elektronisk samhandling Bakgrunn og mål 7

9 Har kjennskap til eksisterende veiledning/dokumentasjon Kjenner til hva EPJ-leverandør tilbyr med hensyn til bistand i etablering og drift av elektronisk samhandling Kjenner til sikkerhetskrav, herunder Norm for informasjonssikkerhet Effektmålene av prosjektet for EPJ-leverandøren (PsykBase/ASPIT) er: Erfaring med etablering og drift av elektronisk meldingsutveksling for klinikkene og for leverandøren 1.5 Avgrensning Prosjektet har arbeidet i forhold til å nå resultatmålene som framkommer over. Bredding av elektronisk samhandling, som vil føre til at effektmålene nås, er ikke en del av dette prosjektet. 8 ELIN psykolog

10 2. GJENNOMFØRING AV ELIN PSYKOLOG I dette kapitlet gjør vi rede for arbeidsmetode, prosjektets deltakere og deres bruk og nytte av meldinger. Kapitlets siste del omhandler leveranser fra prosjektet. 2.1 Arbeidsmetode Prosjektet har delvis vært gjennomført etter ELIN-metodikken som skal sikre eierskap og involvering av den bransjen prosjektet berører. Hensikten er at de løsninger man kommer fram til skal svare på de behov som bransjen har, da det er bransjen som skal legge premissene for utvikling. Elektronisk meldingsutveksling har blitt etablert, testet og evaluert. Prosessen har vært drevet av Avdeling behandlingsrefusjon i Helsedirektoratet, i samarbeid med Psykologforeningen. Det har vært avholdt jevnlige statusmøter mellom PsykBase/ASPIT, Psykologforeningen, Norsk Helsenett SF og Helsedirektoratet. Partene hadde i forkant av pilot en drøfting av i hvilken grad vi ønsket at utprøvingen skulle være mest mulig realistisk. Man ble enige om at pilotene ikke skulle få «ekstraservice», men få bistand tilsvarende det som vil være realistisk når man utbrer løsningen til mange brukere. Dette prinsippet ble i hovedsak fulgt, men ifm utfordringer rundt at fastleger og piloter brukte ulike standarder for kryptering, tok ASPIT mer initiativ enn hva som vil være realistisk seinere. 2.2 Involvering og deltakere Helsetjenesten utenfor institusjon består i stor grad av private næringsdrivende som er tilknyttet det offentlige gjennom avtaler og/eller får tredjepartsfinansiering fra folketrygden. Med unntak av legene er denne delen av helsetjenesten i liten grad ivaretatt i prosjekter som arbeider for elektronisk samhandling. Refusjonen utbetales av HELFO, som har nytte av direkte oppgjørsordninger og elektronisk innsending av oppgjørskrav i sin saksbehandling for å effektivisere sin utbetalings- og kontrollfunksjon. Det har lenge vært en målsetting at oppgjørskrav skal sendes elektronisk. Følgende personer har deltatt i prosjektet: Heidi Roald, Norsk Psykologforening (NPF) Gjennomføring av ELIN psykolog 9

11 Martin Dahl og Wenche Aarland, Norsk helsenett SF (NHN) Eivind Mo og Dag Helge Haslekås, ASPIT/PsykBase Nina Cecilie Carlsen, Thomas L. Eriksen og Ole Grannes, Helsedirektoratet Psykologforeningen valgte piloter som skulle teste elektronisk samhandling. I tillegg valgte Legeforeningen to piloter. Pilotene var: Hilde Medgard, psykolog (Asker) Knut Follesøe, nevropsykolog (Fredrikstad) Øystein Christoffersen, psykiater (Drammen) Synnøve Bratlie, psykiater (Oslo) I tillegg deltok psykolog Eivind Mo som pilot (Seljord). Han er imidlertid deleier i ASPIT/PsykBase 2.3 Psykologers og psykiateres bruk av meldinger Psykologer og psykiatere har noe ulike rettigheter med hensyn til rekvirering, henvisning med videre. Dette innebærer at de ikke benytter de samme meldingene. Tabellen nedenfor oppsummerer hvilke meldinger som benyttes av de ulike profesjonene i prosjektet: Melding Refusjons- Syk- Henvisning Epikrise Rekvisisjon krav Melding pasienttransport Sende Sende Sende Motta Sende Motta Sende Profesjon Psykolog X Ikke aktuelt Ikke aktuelt X X X X Psykiater X X X X X X X Følgende meldinger benyttes av en eller begge behandlergruppene i prosjektet: Refusjonskrav Alle med refusjonsrett kan sende refusjonskrav til HELFO. Sykmelding Psykiatere kan sykmelde. Sykmeldinger kan sendes elektronisk til NAV, men må sendes til arbeidsgiver på papir. I tillegg skal den sykmeldte ha en del av sykmeldingen, denne er på papir. Psykologer har ikke rett til å sykmelde. 10 ELIN psykolog

12 Epikrise Som hovedregel sender helsepersonell epikrise til henvisende instans. Dette innebærer at både psykologer og psykiatere skriver og sender epikriser. Videre kan psykiatere motta epikriser i forbindelse med at de har henvist pasienter. Epikriser skrevet av annet helsepersonell enn den behandleren selv har henvist til kan også være aktuelle. Henvisninger Psykiatere kan henvise. Både psykologer og psykiatere mottar henvisninger. Pasientreiser Alt helsepersonell som har rett til refusjon fra Folketrygden har rett til å rekvirere pasientreiser. 2.4 PsykBases meldinger De fleste psykologer og psykiatere benytter journalsystemet PsykBase (firmaets navn er ASPIT). Det er kun denne leverandøren som har deltatt i prosjektet. Før prosjektperioden hadde PsykBase utviklet løsning for elektronisk sending av oppgjørskrav, sykmelding og legeerklæring, samt NPR-rapport. Forut for pilotperioden gjennomførte ASPIT ytterligere systemutvikling, slik at flere meldinger ble satt i produksjon. Følgende elektroniske meldinger ble benyttet i piloten: Melding Refusjonskrav Sykmelding Henvisning Epikrise Rekvisisjon Sende Sende Sende Motta Sende Motta Sende pasienttransport EPJ-system PsykBase X X X X X X Nei Elektronisk rekvirering av pasientreiser er en egen applikasjon (NISSY) som er tilgjengelig for behandlerne relativt uavhengig av EPJ-systemet. PsykBase har støtte for å bestille pasientreiser over Helsenettet, men dette ble ikke testet i prosjektet. 2.5 Resultater og leveranser fra prosjektet I forbindelse med ELIN B-prosjektet ble det gjennomført risikovurderinger av PsykBase, én psykologklinikk og én psykiater. Risikovurderinger omtales nærmere i kapittel 3. I etterkant av risikovurderingen, gjennomførte PsykBase systemtilpasninger for å imøtekomme risikoene som ble avdekket. Videre har PsykBase gjennomført systemutvikling for å kunne sende og motta henvisninger og epikriser. Gjennomføring av ELIN psykolog 11

13 Det er gjennomført pilotering i fem klinikker, i perioden april til september Pilotvirksomheten omtales nærmere i kapittel 4. PsykBase utviklet en brukerveiledning som angir trinn for trinn hvilke aktiviteter som må gjennomføres for å kunne ta i bruk elektronisk samhandling. Denne var tilgjengelig for klinikkene i pilotperioden. Mot slutten av prosjektperioden startet Helsedirektoratet et arbeid med en veileder til Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren. Veilederen skal rette seg mot små og mellomstore bedrifter, og er mindre profesjonsspesifikk, i motsetning til tidligere utgitte veiledere. Den skal dekke psykologer, fysioterapeuter/manuellterapeuter og kiropraktorer. I tillegg skal den omhandle ASP-løsninger, og vil bli den første veilederen som dekker dette. Planen er at veilederen skal ferdigstilles i mars Den vil bli gjort tilgjengelig på I løpet av ELIN B-perioden ( ) fikk Norsk Psykologforening tilbud om og aksepterte en plass i styringsgruppen for forvaltning av Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren. Psykologforeningen, Legeforeningen, ASPIT og Helsedirektoratet har vært pådrivere for at ASP-løsninger (sentral lagring av programvare og data) skal kunne tilbys innenfor Helsenettet. Tidligere var det krav om at også sluttbruker (virksomheten) måtte være tilknyttet Helsenettet når man benyttet ASP-løsning. Norsk helsenett SF endret sitt krav om at alle sluttbrukere skal være direkte tilkoblet Helsenettet, og åpnet for at virksomheten ikke må være tilknyttet Helsenettet. Dette åpnet for den ASP-løsningen og modellen som ble prøvd ut i dette prosjektet. Prosjektet avsluttes med den foreliggende sluttrapporten, som beskriver erfaringer, herunder utfordringsbildet, samt skisserer mulige tiltak og forslag til videre arbeid. 2.6 Oppsummering I dette kapitlet har vi gjort rede for arbeidsmetoden som ligger til grunn for prosjektet. Videre er det gjort rede for prosjektets deltakere, samt for psykologenes og psykiaternes bruk og nytte av ulike meldinger. Til sist har vi gjengitt de leveransene og resultatene prosjektet har oppnådd. Oppsummert: I det forutgående prosjektet (ELIN B) ble det gjennomført risikovurdering av PsykBase, én psykologklinikk og én psykiaterklinikk. Det er gjennomført pilot med utprøving av elektroniske meldinger i 5 klinikker PsykBase har utarbeidet brukerveiledning Det er igangsatt arbeid med en veileder til Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren for bl.a. psykologer Psykologforeningen fikk i 2012 plass i styringsgruppen for forvaltning av Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren. Norsk Helsenett SF har åpnet for bruk av ASP-løsninger uten at sluttbruker er direkte tilknyttet Helsenettet. Tidligere krevde Norsk Helsenett SF at sluttbruker (virksomheten) måtte være tilknyttet Helsenettet dersom den benyttet ASP-løsning 12 ELIN psykolog

14 Sluttrapporten, som beskriver erfaringer, herunder utfordringsbildet, samt skisserer mulige tiltak og forslag til videre arbeid I neste kapittel gjør vi rede for risikovurderingene. Gjennomføring av ELIN psykolog 13

15 3. RISIKOVURDERING AV EPJ- SYSTEM OG KLINIKKER I dette kapitlet gjengir vi de overordnede resultatene fra risikovurderingene som ble gjennomført i en tidligere fase av prosjektet (dvs i ELIN B-prosjektet i 2011). Det er ikke gjennomført egne risikovurderinger i ELIN psykolog-prosjektet. Det ble gjennomført risikovurderinger av EPJ-systemet PsykBase, i forhold til oppfyllelse av krav i Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Tilsvarende vurderinger ble gjennomført for én psykolog- og én psykiaterklinikk. Risikovurderingene ble basert på gjennomgang av 50 uønskede hendelser med vurdering av sannsynlighet for at hendelsene inntreffer, og konsekvens hvis de inntreffer. I PsykBase og de to klinikkene ble det totalt funnet 3 uønskede hendelser med høy risiko og 9 uønskede hendelser med middels risiko. Vurderingene avdekket mangler både i EPJ-system og i klinikkenes håndtering av data. For alle uønskede hendelser med middels eller høy risiko måtte det gjennomføres tiltak for å redusere risiko til akseptabelt nivå. Vi går ikke detaljert inn på funnene verken i PsykBase eller i de to klinikkene. Risikovurderingene er oppsummert i rapporter fra hver klinikk. Resultatene av risikovurderingen ble formidlet til PsykBase, som deretter iverksatte tiltak for å rette de feilene som ble funnet. Ett av funnene dreide seg om at meldingene (oppgjørskrav og sykmeldinger) ble sendt over internett. Normsekretariatet i Helsedirektoratet viste til at det er politisk vedtatt at alle meldinger skal sendes over Helsenettet. PsykBase åpnet derfor for at disse meldingene også kan sendes over Helsenettet. I klinikkene som ble risikovurdert ble det funnet mangler. Flere av funnene gjaldt mangelfull teknisk infrastruktur i klinikkene, samt manglende dokumentasjon av ansvarsforhold, rutiner og sikkerhetstiltak i klinikkene. Resultatene av risikovurderingene ble formidlet til klinikkene slik at de kunne rette opp manglene. Siden risikovurderingene gav informasjon om mangler i de klinikkene som ble vurdert, ble det vektlagt at pilotklinikkene før oppstart av pilot skulle få noe opplæring i Normen og praktisk veiledning angående hvordan risiko skulle reduseres. I det neste kapitlet gjør vi rede for pilotdriften og resultatene fra denne. 14 ELIN psykolog

16 4. RESULTATER FRA PILOTPERIODEN I dette kapitlet vil vi gjengi erfaringene som framkom under pilotperioden i forhold til etablering og drift av elektronisk samhandling. Vi beskriver først pilotklinikkenes erfaringer, og deretter noen utfordringer av teknisk art. De tekniske utfordringene kan i betydelig grad forklare de utfordringene som klinikkene møtte. I perioden april til september 2013 ble det gjennomført pilot i 5 klinikker. Målsettingene med pilotvirksomheten var at profesjonsforeningene, EPJ-leverandør, Norsk Helsenett og Helsedirektoratet sammen skulle innhente erfaringer med etablering og drift av elektronisk meldingsutveksling ved bruk av ASP-løsning innenfor Helsenettet. En erfaring fra ELIN B-prosjektet ( ) var at pilotene ønsket at EPJ-leverandør skulle ta ansvar for flere oppgaver ifm etablering av elektronisk meldingsutveksling. PsykBase har som ambisjon å oppfylle dette ønsket. Vår pilot skulle dermed også gi erfaringer med en slik modell. Psykologforeningen (i samarbeid med Legeforeningen) valgte hvilke klinikker som skulle være piloter. Pilotklinikkene hadde liten erfaring med elektronisk samhandling ut over innsending av oppgjørskrav, men alle var kjent med bruk av EPJ. Pilotene rapporterte ukentlig til prosjektet. I tillegg ble det avholdt et erfaringsmøte underveis og et oppsummeringsmøte med pilotene for å samle og gjennomgå erfaringer, samt sikre en omforent forståelse av disse. Videre er det gjennomført en rekke statusmøter mellom Psykologforeningen, PsykBase/ASPIT, Norsk Helsenett og Helsedirektoratet. Tema har vært erfaringer, samt drøfting av tiltak for å møte enkelte utfordringer som ble identifisert underveis i pilotperioden. 4.1 Erfaringer i pilotklinikkene Hovederfaringene fra pilotdriften er at etablering av elektronisk meldingsutveksling har gitt betydelige utfordringer. Pilotklinikkene kom i liten grad videre til driftsfase med sending av meldinger. I det følgende gjør vi rede for erfaringene som framkom under pilotperioden. For å tydeliggjøre de ulike fasene av prosjektet, er erfaringene plassert under kategoriene 1) erfaring med etablering av Helsenettforbindelse, 2) erfaring med opprettelse av kommunikasjonsparter, og 3) erfaring med bruk/drift av meldinger. Resultater fra pilotperioden 15

17 4.1.1 Erfaring med etablering av Helsenettforbindelse Pilotklinikkene skulle benytte Helsenettet for å sende meldinger. Det er i praksis ASPIT/PsykBases servere som er knyttet til Helsenettet, mens pilotene benytter internett til sin forbindelse mellom klinikken og ASP-/Online-serverne. Pilotklinikkene i ELIN B-prosjektet rapporterte at arbeidet med å knytte klinikkene til Helsenettet var krevende. Ikke minst skyldtes dette manglende eller lite tilgjengelig informasjon om prosessen. En annen utfordring var koordinering mellom ulike leverandører av utstyr og/eller tjenester, som EPJ-leverandør, Norsk Helsenett SF, DIPS Communicator, underleverandører med videre. Pilotene opplevde at de i stor grad måtte administrere oppkoblingsprosessen selv. Pilotene i ELIN psykolog hadde langt mer positive erfaringer med etablering av Helsenettforbindelse enn pilotene i ELIN B. Denne fasen har i hovedsak vært problemfri. Det har blitt pekt på at brukerveiledningen som pilotene fikk tilsendt, benytter enkelte teknologiske begreper som pilotene har manglet forutsetninger for å forstå. Enkelte piloter gir uttrykk for at de opplevde mindre tekniske utfordringer, men disse ble løst gjennom effektiv og god dialog med journalleverandøren. Pilotene rapporterer videre om at det ikke har vært behov for dialog med aktører utenfor prosjektet. Medgått tidsbruk til support/hjelp må karakteriseres som liten tatt i betraktning at dette var en etableringsfase Erfaring med opprettelse av kommunikasjonsparter En avsender/mottaker som ønsker å benytte elektroniske meldinger kalles en kommunikasjonspart. Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å registrere og vedlikeholde data om seg selv i NHNs Adresseregister. Dermed skal registeret være oppdatert med korrekt informasjon om alle mottakere og avsendere som til enhver tid finnes i sektoren. Imidlertid er ikke Adresseregisteret alltid oppdatert. For å kunne sende elektroniske meldinger, må virksomheten gjøre noen forberedelser internt, og man må akseptere hverandre som kommunikasjonsparter ved å utveksle teknisk informasjon med den man ønsker å starte meldingsutveksling med. Målet er at det sistnevnte skal gå mest mulig automatisert. Erfaringene var at det ikke var tilfelle. En hovedutfordring i vår pilot har vært å etablere nye kommunikasjonsparter, i hovedsak legekontor. Legene og deres EPJ-leverandører har i begrenset grad tatt i bruk «OSEAN-funksjonalitet» angående adressering (se nedenfor). Og de benytter i liten grad den nye krypteringsstandarden ebxml, og bruker i stedet en eldre og mindre sikker form for kryptering DES-kryptering. Mer om dette nedenfor, se punktet «Tekniske utfordringer og erfaringer». Noen av pilotklinikkenes erfaringer dreide seg om hvordan de ble møtt av legekontor som de ønsket å opprette elektronisk samhandling med. Flere gir uttrykk for at utfallet var avhengig av hvem de kom i kontakt med. Noen legekontor har leger, IT- eller kontorpersonale som både har evne og vilje til å gjøre de nødvendige tingene for å etablere elektronisk kommunikasjon. Andre pilotklinikker har opplevd at legekontor enten mangler kompetanse, tid eller vilje til å opprette dem som partnere. Enkelte ganger fikk pilotene ikke svar når de henvendte seg til behandlere for å starte elektronisk meldingsutveksling med dem. 16 ELIN psykolog

18 Pilotene peker på at de utgjør små volum innenfor elektronisk meldingsutveksling, og at de av den grunn ikke får samme prioritet og oppmerksomhet fra dem de skal etablere elektronisk samhandling med (fastleger). Til dels har problemer blitt løst ved at brukerhjelpen hos PsykBase har tatt en aktiv rolle. Dialogen med PsykBase/ASPIT er opplevd som svært god gjennom hele perioden. De ovennevnte erfaringene har ført til en frustrerende periode for pilotene hvor fokuset ble flyttet fra elektronisk samhandling til det tekniske. Enkelte pilotklinikker mener piloten ble satt i gang på et for tidlig tidspunkt, før de tekniske forutsetningene var avklart og på plass. Nedenfor beskriver vi de tekniske utfordringene nærmere Erfaringer med bruk av meldinger Som følge av utfordringene ovenfor har det vært begrenset med meldingsutveksling og pilotene har generelt sett opplevd lite framgang. Det opparbeidete erfaringsgrunnlag angående bruk av meldinger må derfor sies å være lite. Pilotene rapporterer om lite tidsbesparelser gjennom perioden. I den grad pilotene lyktes med å sende/motta meldinger, fungerte meldingene godt. For epikriser er det et lett forståelig oppsett og enkelt å kopiere innhold inn fra journal. Én klinikk (psykologen som er deleier i PsykBase) lyktes med flere meldinger. Erfaringene var at elektroniske meldinger forenkler og forbedrer dokumentasjonen i journalen, og at det virker tidsbesparende. Videre er erfaringen at meldingene bidrar til at han skriver kortere og mer konsist (i epikriser). ASPIT pekte på at dersom pilotene hadde mottatt elektroniske henvisninger, ville dette ført til en større forenkling. Pilotene har dermed ikke opplevd full effekt, f.eks. at data ved mottak av henvisning legges rett inn i journalen. Dette forenkler også skriving av epikrise. Elektronisk oppgjørsmelding til HELFO har fungert godt. Svar på oppgjøret kommer raskt, gjerne i løpet av samme dag. Én av pilotene er nevropsykolog. Han rapporterte tidlig om at meldingene (særlig epikrise) var lite tilpasset hans behov. Innholdet i hans epikriser passer ikke med formatet som er valgt. Det er åpning for å sende vedlegg med de elektroniske epikrisene, dette kunne ha vært nyttig for nevropsykologen. Men fastlegenes EPJ-systemer støtter i liten grad å motta vedlegg. Det hadde derfor liten hensikt for PsykBase å utvikle løsning for å sende vedlegg. Nedetid i Helsenettet har ikke vært et problem i pilotperioden. 4.2 Tekniske utfordringer og erfaringer Det har vært betydelige tekniske utfordringer når pilotklinikkene skulle etablere kontakt med andre kommunikasjonsparter (i hovedsak fastleger). Klinikkene har opplevd dette som krevende og Resultater fra pilotperioden 17

19 frustrerende. Dels har våre klinikkers metode/teknologi for å starte elektronisk meldingsutveksling vært ukjent for fastlegene Krypteringsstandard: ebxml og DES-kryptering Metoden som benyttes i PsykBase er en vedtatt standard (ebxml meldingsutveksling med PKIsertifikater). Selv om standarden skal benyttes i helsesektoren, viste det seg at det i betydelig grad benyttes en eldre og mindre sikker metode (DES-kryptering). Fastlegenes EPJ-systemer støtter ebxml med virksomhetssertifikat, likevel er teknologien i begrenset grad tatt i bruk, og fastlegene benytter i betydelig grad fortsatt DES-kryptering. Bildet er imidlertid blandet. Alle legekontor kommuniserer over ebxml med HELFO/NAV (oppgjørskrav, sykmeldinger og legeerklæringer). Mot Folkehelseinstituttet benyttes også kun ebxml (SYSVAK, MSIS, MFR). I noen helseregioner er det stort sett bare ebxml som benyttes. I Helse Nord og Helse Vest RHF går all kommunikasjon til og fra sykehus over ebxml. DES-kryptering er imidlertid i utstrakt bruk, spesielt i Helse Sør-Øst der våre piloter befant seg. Dette bidro til at legekontorene hadde problemer med å opprette kommunikasjonsparter som benytter meldingsutveksling med PKI-sertifikater. Det virket som kontor-/it-personell ved legekontorene mangler kunnskap og rutiner for å opprette slike kommunikasjonsparter. ASPITs opplevelse var at det også er behov for å spre informasjon om dette til leverandørenes supportpersonell. Det at vår pilot benyttet en annen metode gjorde at fastlegene ikke forsto hva de skulle gjøre for å komme i gang. Hva som må gjøres av fastlegene var for krevende for våre piloter å formidle til fastlegene. Brukerstøtten i ASPIT måtte derfor tungt inn i bildet for å veilede pilotklinikkene, og tok til dels også kontakt med aktuelle fastleger (og deres EPJ-leverandører) for at de skulle gjøre nødvendige tilpasninger. Graden av utfordringer har til dels vært avhengig av hvilken leverandør fastlegen benytter. Enkelte systemer/leverandører virker mer lagt til rette for ebxml og/eller å hjelpe kunder som trenger bistand. Etablering av kontakt gikk relativt greit overfor to EPJ-systemer. Overfor en tredje leverandør måtte deres kunder gjøre større tilpasninger for å opprette kommunikasjon. Det kan nevnes at også pilotklinikkene som deltok i ELIN B-prosjektet i opplevde at fastlegene benyttet DES-kryptering i stedet for ebxml. EPJ-leverandørene som deltok i ELIN B-prosjektet støttet imidlertid DES-kryptering. Våre piloter kunne dermed benytte også denne krypteringsformen Tiltak i pilotperioden, og etter pilotperioden Ved starten av pilotperioden utarbeidet ASPIT en standard e-post som pilotklinikkene skulle videresende til legekontorene de ønsket å opprette partnerskap med. Utover det å orientere om muligheten for å kunne sende og motta henvisninger og epikriser elektronisk, var hensikten med denne standard e-posten å sikre at pilotene formidlet mest mulig presis og korrekt informasjon til legekontorene. Dette skulle forebygge potensielle misforståelser og feil som kunne oppstå i forbindelse med opprettelse av pilotklinikkene som kommunikasjonspartner ved det enkelte legekontor. Det viste seg imidlertid at legekontorene uansett ikke hadde tilstrekkelige kunnskaper og rutiner til å etablere 18 ELIN psykolog

20 kommunikasjonsparter i henhold til en ebxml/pki standard. ASPIT registrerte også tilfeller hvor supportpersonell hos legekontorets EPJ-leverandør heller ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om dette. Ved en del tilfeller tok da supportpersonell hos ASPIT direkte kontakt med enkelte legekontor for å bistå dem med å opprette en pilotklinikk som kommunikasjonspartner. I enkelte tilfeller lyktes man på denne måten å få opprettet pilotklinikken som partner. ASPIT fikk imidlertid også tilbakemeldinger fra enkelte av legekontorenes EPJ-leverandører at de oppfattet det som uheldig at ASPIT gav support på deres system. ASPIT mener det er problematisk at Staten i mange år stilltiende har godtatt at gamle standarder har blitt benyttet uten å stille klare krav til leverandørene. ASPIT sendte mail til leder for NHN og divisjonsdirektør for ehelse i Helsedirektoratet om dette temaet, der de etterlyste «statlig handlekraft»: Nå har vi gjennom prosjektet ELIN Psykolog forsøkt i et halvt år å få øvrige leverandører av EDIkommunikasjon til å benytte ebxml og legge DES-opplegget på hyllen. Dette har vært et særdeles tungt lerret å bleke og vi kan ikke lenger utsette vår kundegruppe for belastningen det innebærer å forsøke å få opprettet partnere basert på denne spesifikasjonen. Alle andre leverandører benytter i dag DES som hovedteknologi, mens de har støtte for ebxml i bakgrunnen den benyttes imidlertid i svært liten grad. Grunnen til det er hovedsakelig å finne i en veldig treghet knyttet til OSEAN-prosjektet. Det er så langt vi vet Helsedirektoratet som er ansvarlig for dette prosjektet og direktoratet har etter hva vi forstår lagt selve gjennomføringen til NHN. På generelt grunnlag og for denne saken spesielt bør direktoratet ta rollen som premissleverandør i langt sterkere grad. Det bør settes klare datoer for når nye standarder skal tre i kraft og når utdatert teknologi ikke lenger kan brukes. Det må settes klare krav til leverandørene. Helsedirektoratet er klar over at mange legekontor benytter DES-kryptering, selv om DES ikke er godkjent i henhold til dagens krav. Direktoratet (v/avdeling arkitektur, metode og standardisering) har imidlertid begrensede virkemidler for å pålegge EPJ-leverandørene og legene at det er ebxml som skal benyttes. Helse- og omsorgsdepartementet har hatt på høring en ny forskrift om elektronisk samhandling/standarder i helse og omsorgssektoren. Når denne trer i kraft, stilles det krav om at all meldingsutveksling i helsesektoren skal benytte ebxml. Mer om dette i kapittel 5 (forslag til tiltak etter pilotperioden). Helsedirektoratet og ASPIT tok kontakt med fastlegenes EPJ-leverandører (CGM, Infodoc og Hove/System X), med mål om at de kunne iverksette tiltak for å sikre at legekontorene er i stand til å opprette kommunikasjonspartnerskap med de som følger standarden ebxml meldingsutveksling med PKIsertifikater. Vi gjennomførte telefonmøter med hver av de tre leverandørene. Dette bidro til å identifisere problemer, komme opp med enkelte tiltak for å redusere problemene, og det ble etablert kontakt mellom ASPIT og hver leverandør som kunne benyttes i det videre arbeidet. Møtene bidro i en viss grad til økt samarbeid mellom leverandørene, og noen råd til pilotene om framgangsmåte. Mot slutten av pilotperioden iverksatte ASPIT også et tiltak med å lage en fullstendig oversikt over hvilke legekontorer hver enkelt pilotklinikk ønsket å kommunisere med, med informasjon om hvilket EPJ-system hvert av disse legekontorene benyttet. Hensikten var å formidle denne oversikten videre til hver EPJleverandør med forespørsel om å bistå aktuelle legekontor med partneroppsett mot de aktuelle pilotene. Dette tiltaket ble imidlertid gjennomført så pass sent i pilotperioden at vi ikke fikk gjort tilstrekkelige Resultater fra pilotperioden 19

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger IS-0526 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Kolofon Publikasjonens tittel: Brukerveiledning til registrering

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

WinMed 2 NHN Adresseregister

WinMed 2 NHN Adresseregister 1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...

Detaljer

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjene er hjemlet i Samarbeidsavtale mellom Oslo

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus

Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus Rutinene er hjemlet i delavtale 9 samarbeid om lokale IKT-løsninger 1. Rutinene

Detaljer

Utprøving av NHN-adresseregister

Utprøving av NHN-adresseregister Utprøving av NHN-adresseregister Prosjektleder: Sissel Skarsgaard Norsk Sykepleierforbund Prosjektansvarlig: Merete Lyngstad Norsk Sykepleierforbund Godkjent av: Side 2 av 5 1. Innholdsfortegnelse 2. Sammendrag

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning X Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

Hva virker og hva virker ikke? når man skal bevege mange ulike aktører mot samme mål tilnærmet samtidig?

Hva virker og hva virker ikke? når man skal bevege mange ulike aktører mot samme mål tilnærmet samtidig? Hva virker og hva virker ikke? når man skal bevege mange ulike aktører mot samme mål tilnærmet samtidig? Betraktninger rundt styring og organisering av nasjonale IT prosjekter i Helsesektoren ehelse 2015

Detaljer

Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege

Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege Innhold Teknisk tilrettelegging for digital dialog fastlege... 3 1 EPJ versjon... 4 2 Krav til IT infrastruktur... 4 3 Åpne for nødvendig kommunikasjon (brannmur)...

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Fra vellykket pilot til nasjonal løsning

Fra vellykket pilot til nasjonal løsning Stavanger Kommune Stavanger Universitetssjukehus Fra vellykket pilot til nasjonal løsning Egil Rasmussen - Ove Nordstokke Det startet med en ide` I 2002 startet sykehuset å sende elektroniske epikriser

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon Vedlegg til orienteringssak SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon SAMMENDRAG Overtakelsen av oppgaver fra

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Bergen 14. oktober 2009 Demografi eldrebølgen Antall personer over 67 og over. Registrert 1950-2002 og framskrevet 2003-2050 2007 2015 2025 2 3 4 Samhandling

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling HISD 1153:2014 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Finansiering:

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT Samspill Oppdal kommune April 2009 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer

Detaljer

Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir.

Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir. Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir.no Elektronisk samhandling kan bidra til å nå helsepolitiske mål

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Versjon 1.0 23.03.2010 2 Innhold 1. BAKGRUNN 3 2. SAMMENDRAG 3 3. GJENNOMFØRINGEN

Detaljer

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til?

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? -den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? Norsk Helsenett Tromsø Etablert: 2004 Eiere: De fire RHF-ene Hovedkontor: Avdelingskontor: Trondheim Tromsø og Oslo Trondheim

Detaljer

Drift/ Overvåking Lars-Andreas Wikbo Helse Nord IKT Tlf: SSI Tlf: Besøksadresse:

Drift/ Overvåking Lars-Andreas Wikbo Helse Nord IKT Tlf: SSI Tlf: Besøksadresse: Drift/ Overvåking Lars-Andreas Wikbo Seniorkonsulent Samhandling og Integrasjon Helse Nord IKT Applikasjonsavdelingen Tlf: +47 761 66 091 SSI Tlf: +47 76 16 60 21 Besøksadresse: Forskningsparken, Breivika,

Detaljer

BRUKERveiledning. for elektronisk samhandling for manuellterapeuter. Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA

BRUKERveiledning. for elektronisk samhandling for manuellterapeuter. Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA BRUKERveiledning for elektronisk samhandling for manuellterapeuter Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA BRUKERveiledning for elektronisk samhandling for manuellterapeuter 02 Brukerveiledning

Detaljer

Forprosjekt Meldingsovervåking

Forprosjekt Meldingsovervåking Forprosjekt Meldingsovervåking Et -prosjekt v/prosjektleder Iver Olav Sunnset, Værnesregionen IT Bakgrunn og hensikt Bakgrunn Norsk Helsenett (NHN) program for meldingsutbredelse i norske kommuner startet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Hvordan nå rett mottaker i kommunen. Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune

Hvordan nå rett mottaker i kommunen. Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune Hvordan nå rett mottaker i kommunen Prosjektleder Egil Rasmussen. Stavanger kommune Krav til adressering av meldinger Forenkle hverdagen for avsender unngå krav om detaljert info om mottakers organisering

Detaljer

20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt

20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt 20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt Pilot av pleie- og omsorgsmeldinger v1.6 Gardermoen, 3. desember 2013 Ståle Tunang-Nybakk

Detaljer

Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold. Prosjektleder Espen Skalvik

Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold. Prosjektleder Espen Skalvik Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold Prosjektleder Espen Skalvik Meldingsløftet SiV-PiV Et felles prosjekt lokalt på SiV-PiV Felles prosjektleder i meldingsløftet Godt forankret i

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

ELIN-k Kristiansand kommune. Sluttrapport

ELIN-k Kristiansand kommune. Sluttrapport ELIN-k Kristiansand kommune Sluttrapport Mai 2008 Innhold Innhold... 2 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 4 3. Målrealisering... 5 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer

Detaljer

Allmennlegenes EPJ - utviklingsbehov sett med sykehusøyne. Jan Emil Kristoffersen, avd. for samhandling, Akershus Universitetssykehus HF

Allmennlegenes EPJ - utviklingsbehov sett med sykehusøyne. Jan Emil Kristoffersen, avd. for samhandling, Akershus Universitetssykehus HF Allmennlegenes EPJ - utviklingsbehov sett med sykehusøyne Jan Emil Kristoffersen, avd. for samhandling, Akershus Universitetssykehus HF Dagens situasjon - et veldig godt grunnlag Ca 1.400 allmennlegekontor

Detaljer

Vi vil og vi får det faktisk til!

Vi vil og vi får det faktisk til! 1 Vi vil og vi får det faktisk til! Prosjekt Meldingsløftet i Bergen kommune v/ Kristin Whitehouse 2 Bakgrunn Bergen kommune har pilotert Elin-k meldinger i siden 2007 = LENGE! Vi har gjort mange og viktige

Detaljer

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal

Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Pasienters elektroniske innsyn i egen journal Tove Sørensen Styremøte TTL Tromsø, 13. mars 2014 Lokalt pilotprosjekt - nasjonal portal Prosjektet skal gi pasienter elektronisk tilgang til sin journal ved

Detaljer

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak

Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Utbredelse av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgssektoren i kommunen, fastleger og helseforetak Rådmannsmøte på Bryne 14.juni 2013 Astrid Simonsen Hva er Vestlandsløftet? Vestlandsløftet er

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Bærum kommune. Sluttrapport

Bærum kommune. Sluttrapport Bærum kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLKOMMUNE Bærum den 13.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5.

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess. Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.docx Tilleggsinformasjon/Annet saksunderlag Utfordringer med bruk

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid IS-0524 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Kolofon

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten

Høring - Forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten Arbeids- og sosialdepartementet Høring - Forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten 1. Innledning Fra 1. januar

Detaljer

Nasjonalt Meldingsløft

Nasjonalt Meldingsløft Nasjonalt Meldingsløft Erfaringskonferanse 15. februar 2011 Veileder for bruk av elektronisk epikrise og henvisning Mona Syversen Bakgrunn Arbeidsgruppen Målgruppen Veilederens innhold Avgrensninger Fremdriftsplan

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Ny statlig enhet med totalansvar for utvikling og drift av IKT-infrastruktur for helse- og omsorgsområdet

Ny statlig enhet med totalansvar for utvikling og drift av IKT-infrastruktur for helse- og omsorgsområdet Ny statlig enhet med totalansvar for utvikling og drift av IKT-infrastruktur for helse- og omsorgsområdet En forutsetning for å nå målene om helhet og samhandling Ålesund 4. september 2009 Hvorfor benytte

Detaljer

Rapport. Hovedprosjekt meldingsutveksling trinn 1

Rapport. Hovedprosjekt meldingsutveksling trinn 1 Rapport Hovedprosjekt meldingsutveksling trinn 1 Tilknytning til Norsk Helsenett, etablering av løsning for elektronisk behandlerkrav, SMS og betalingsterminal ELIN-T. Hovedprosjekt meldingsutveksling

Detaljer

HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator. Hitra Legekontor

HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator. Hitra Legekontor HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator Hitra Legekontor 7240 Hitra Tlf. 72 44 17 00 postmottak@hitra.kommune.no www.hitra.kommune.no 1 Innhold 1. Daglige rutiner

Detaljer

Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger. Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad

Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger. Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad E-meldinger - Verdikjeden Agenda HEMIT Verdikjeden - overblikk E-MELDING Hva sendes, roller NHN

Detaljer

Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale mellom kommune og Helsedirektoratet - Modell A - Modell B

Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale mellom kommune og Helsedirektoratet - Modell A - Modell B Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale mellom kommune og Helsedirektoratet - Modell A - Modell B Publikasjonens tittel: Forsøk statlig finansiering av omsorgstjenester Samarbeidsavtale

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Bjørn Larsen, Kristin Bang, Kjell Arne Grøtting, Morten Laudal, Inger

Detaljer

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK TILBUD VISMA PROFILKOM OG VISMA LINK TIL KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS 2. desember 2010 Visma tilbyr en totalleveranse av programvare og tjenester tilknyttet installasjon, oppsett, testing og opplæring

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Fødselsmelding fra sykehus til helsestasjon

Fødselsmelding fra sykehus til helsestasjon Fødselsmelding fra sykehus til helsestasjon Etablering av Elin-h Egil Rasmussen, Stavanger kommune Stavanger kommune Fyrtårn for elektronisk samhandling 2005-2007 Piloterte elektronisk overføringer av

Detaljer

Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer

Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer 5. juni 2013 Eva M. Møller Ass. programleder Støtte til samhandling Programmet Støtte til samhandling - et program i Helse

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke

Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus. Nasjonalt topplederprogram. Annlaug Øygarden Brekke Utviklingsprosjekt: Plan for implementering av valgt budsjettløsning ved Sørlandet sykehus Nasjonalt topplederprogram Annlaug Øygarden Brekke Kristiansand april 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale nr. 9 mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Om Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Parter Denne avtalen er inngått mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Bakgrunn Denne tjenesteavtalen

Detaljer

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Utfordring, tiltak og status:

Utfordring, tiltak og status: Utfordring, tiltak og status: Organisasjon, bemanning og kompetanse Komplisert og tidkrevende for systemeierskap å få et helhetlig bilde av både utfordringer og ansvarsområde, spesielt i forhold til NISSY.

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester

Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester Aktivering av tjenester for digital dialog fastlege Digital dialog er en tjeneste som muliggjør sikker dialog mellom pasient og fastlege. Spørsmål kan sendes

Detaljer

Elektronisk henvisning og rekvirering av laboratorieanalyser og radiologiske undersøkelser

Elektronisk henvisning og rekvirering av laboratorieanalyser og radiologiske undersøkelser Elektronisk henvisning og rekvirering av laboratorieanalyser og radiologiske undersøkelser Vårmøtet 2013 for fastleger i SØ Lørdag 9. Mars, kl. 10:00 10:20 Prosjektleder Janne Lind, Helse Sør Øst Utkast

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Finansiering: KS,Helsedirektoratet, Innovasjon Norge, Norsk Sykepleierforbund

Detaljer

Dialogmeldinger. Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest

Dialogmeldinger. Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest Dialogmeldinger Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest Program Støtte til samhandling Kunsten å gå i takt Behov Programmet Støtte til samhandling - et program i Helse Vest Fokus

Detaljer

Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan. for Normen. i perioden 2015 til 2017

Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan. for Normen. i perioden 2015 til 2017 Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan for Normen i perioden 2015 til 2017 Utarbeidet med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2

Detaljer

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet

Stange kommune Sluttrapport for forprosjektet Stange kommune for forprosjektet Forberede elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgstjenesten i Stange kommune og Stange legesenter 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 7 Innhold 1. Sammendrag... 3

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

Norsk Helsenett SF er gitt i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å koordinere utbredelse av elektronisk meldingsutveksling fra og med 2012.

Norsk Helsenett SF er gitt i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å koordinere utbredelse av elektronisk meldingsutveksling fra og med 2012. n(.r kheisenett Deres ref.: Vår ref.: HES Dato: 12.06.2012 Oppdraget til Norsk Helsenett SF Norsk Helsenett SF er gitt i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å koordinere utbredelse av elektronisk

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Kirsti Grødum Virksomhetens adresse: Kirkebakken. 13, 3921 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 31.01.13

Detaljer

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7

Forfatter: Kristin Haugdahl Nøst Dato 06.01.09. Godkjent av: Side 2 av 7 Levanger kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Forberedelse av innføring av elektonisk Godkjent av: Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Meldal Kommune. Sluttrapport

Meldal Kommune. Sluttrapport Meldal Kommune Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt

Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege. Drammen kommune. Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Elin-k Meldingsutveksling PLO-fastlege Drammen kommune Prosjektbeskrivelse Forprosjekt Godkjent av: Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Forankring i strategier/planer...

Detaljer

Norsk Helsenett Tromsø

Norsk Helsenett Tromsø Norsk Helsenett Tromsø Etablert: t 2004 Eiere: De fire RHF-ene Hovedkontor: Avdelingskontor: Trondheim Tromsø og Oslo Trondheim Oslo Aksjeselskap med ikke-økonomisk formål Driften finansieres av medlemsavgifter

Detaljer

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015

Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Prosjekter i program for Regional klinisk løsning - 2015 Under presenteres pågående prosjekter og utredninger i programmet i 2015. Noen av disse er i sluttfasen og vil ferdigstilles i løpet av 2015, slik

Detaljer

Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate

Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate Overvåking av meldingsutveksling - ved hjelp av MTM Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate Men først litt om meg Bente Bredholt Fysiokjemiker/bioingeniør

Detaljer

1 PARTENE,FORMÅL,MÅLGRUPPEOGVIRKEOMRÅDE. 1.1 Parter. 1.2 Formål. 1.3 Målgruppe

1 PARTENE,FORMÅL,MÅLGRUPPEOGVIRKEOMRÅDE. 1.1 Parter. 1.2 Formål. 1.3 Målgruppe TJENESTEAVTALE9: SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT- NORGEHFOGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OMIKT-LØSNINGEROGELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

MELDINGS- UTBREDELSE HELSETJENESTEN. Statusrapport Prosjektet c94-m28-y74-k73 Kommunal utbredelse (KomUT) Oktober 2013

MELDINGS- UTBREDELSE HELSETJENESTEN. Statusrapport Prosjektet c94-m28-y74-k73 Kommunal utbredelse (KomUT) Oktober 2013 1 MELDINGS- UTBREDELSE I KOMMUNEc99-m11-y72-k35 HELSETJENESTEN Statusrapport Prosjektet c94-m28-y74-k73 Kommunal utbredelse (KomUT) Oktober 2013 Norsk Helsenett SF Heidi Slagsvold og Lisbet Guttormsen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORCCA UNNERS:TEHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 9 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

Status fra IKT-forum og meldingsløftet. v/irene Henriksen Aune og Geir Vareberg

Status fra IKT-forum og meldingsløftet. v/irene Henriksen Aune og Geir Vareberg Status fra IKT-forum og meldingsløftet v/irene Henriksen Aune og Geir Vareberg Status mottak av elektroniske epikriser fra SSHF: Kommuner som mottar epikriser: Arendal kommune, pleie og omsorg + helsestasjonene

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Akkumulert risikovurdering oktober 2015 Akkumulert risikovurdering oktober 201 Sannsynlighet 1 Risiko for driftsstans i PRO og NISSY som følge av svakheter i løsning levert fra (6) Risiko for at Mine pasientreiser blir levert forsinket med redusert

Detaljer

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke NSF, Tromsø 22 november 2010 Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder, NST Om NST Formål Framskaffe nye løsninger og ny

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Heidi Jacobsen, NST Regionale seminar november 2007

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer