RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015"

Transkript

1 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet

2 Årsrapportering Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes rapportering og enkelte tall om utvikling i programmet. Fylkesmennenes rapportering bygger på erfaring fra tilsyn, dialog med NAV-kontorene, fagdager og samlinger med NAV-ledere og veiledere, møte med kommunene og direkte kontakt med utvalgte NAV-kontor og NAV Fylke. I forbindelse med denne rapporteringen har direktoratet ønsket å få vite mer om hvordan fylkesmennene jobber ut mot NAV-kontorene, hvilken effekt det har hatt og hva man vurderer som kjennetegn ved kontorer som jobber godt med KVP. Direktoratets oppsummering Direktoratet opplever at årets rapportering er mer positiv enn tidligere. Tilsyn på KVP i 2013/14 har bidratt til økt fokus på ordningen, kontor har gjennomgått egne rutiner og det kan virke som kvaliteten på tjenesten mange steder har blitt bedre. Antall deltakere i KVP har økt i årets siste måneder. En bevisstgjøring på tjenesten gjennom tilsyn og ellers ved direkte henvendelser til NAV-kontor med få deltakere har hatt effekt. Mange fylkesmenn jobber offensivt mot NAV- kontorene, etterspør resultater på KVP og er ellers tilgjengelige for å drøfte saker og veilede på ulike problemstillinger. Dette bidrar til bedre kvalitet i tjenesten. Flere fylkesmenn ber i samtaler og i møter med direktoratet om faglig påfyll og drahjelp for å opprettholde trykket på KVP og møte de utfordringer som beskrives. I årsrapporteringen for 2013 skrev direktoratet følgende: «En forutsetning for godt KVP-arbeid er at rammevilkårene er til stede. Nødvendige rammevilkår er at ledelsen prioriterer KVP, at de som jobber på kontoret har kunnskap om ordningen og at veilederne har mulighet til å følge opp deltakerne tett og koordinert.» Dette sammenfaller med tilbakemeldingene i denne årsrapporteringen, noe som blant annet understreker betydningen av å jobbe godt med informasjon om KVP til ledelsen i kommuner og NAVkontor. Fylkesmennene mener at ledelsesforankring er viktig for godt KVP-arbeid, at tjenesten er tilgjengelig og at det avsettes tilstrekkelig tid til arbeidet. Flere fylkesmenn arrangerer egne samlinger for NAVledere hvor erfaring fra tilsyn har vært tema. Ledelsesforankring i NAV-kontoret er avgjørende for hvordan det arbeides med KVP i den enkelte kommune. Et fylke har brukt NAV-leder fra et annet fylke til å reflektere fra et lederperspektiv om bruken av KVP kontra sosialhjelp. I et embete er de oppgitt over at de i lang tid har rapportert at de største utfordringene i KVP-arbeidet er manglende lederforankring. De peker på at manglende forankring hos ledelsen fører til en nedprioritering av KVP. Flere fylkesmenn jobber aktivt med å bevisstgjøre NAV-ledere om det ansvaret de har, og stimulerer og oppfordrer til økt bruk av KVP som virkemiddel. Godt arbeid med KVP krever kompetanse på flere områder. Veiledere skal kunne etablere relasjoner, håndtere fagsystemer, gjøre gode kartlegginger og vurderinger, kjenne regelverket knyttet til KVP, forstå ordningens plass i oppfølgingsmetodikken i NAV, være gode på arbeidsrettet oppfølging med mer. Rapporteringen kan tyde på at kompetanse i KVP-arbeidet bygges best i fagmiljøer som primært håndterer oppgaver knyttet til KVP. 2

3 Som ved tidligere rapporteringer nevnes god kvalitet på behovs- og arbeidsevnevurderinger og korrekt utfall i 14 a vedtak som særdeles viktig for at potensielle deltakere skal få tilbud om KVP. Direktoratet vil se nærmere på dette og utarbeide eksempler på gode vurderinger. En Fylkesmann rapporterer at manglende finansiering av KVP medfører at kommuner ikke satser nok på KVP og hevder at man i tilsyn så at NAV- ledelsen ikke bidrar til at KVP er tilgjengelige for potensielle deltakere. I mange fylker er det interesse for hva den statlige overføringen er, og hvilken forventning det er til antall deltakere i program. Direktoratet har siden tilskuddet ble tatt ut av grønt hefte bedt departementet om føringer på dette. Fylkesmennene har i tidligere rapporteringer gjort oss oppmerksomme på at det er utfordringer knyttet til at KVP er en engangsrettighet og at varighet i program er for kort. De sier at erfaring viser at KVP gir resultater, men at programperioden i noen tilfeller kan være for kort for en del deltakere. Det hevdes også at utvidet mulighet til å gi permisjon vil øke fleksibiliteten i arbeidet med KVP. En Fylkesmann ber direktoratet ta denne saken opp til ny diskusjon for eventuell lovendring. Direktoratet vil vurdere om det er behov for eventuelle endringer i regelverk som følge av tilbakemeldingene fra effektevalueringen 1, rapportering og det landsomfattende tilsynet. Flere gir tilbakemelding på at mange opplever at det er vanskelig å utarbeide gode, fulltidsprogrammer. I små kommuner er det utfordringer knyttet til både arbeidsmarked og tilgang på tilpassede tiltak. Små kommuner kan imidlertid dra fordel av interkommunalt samarbeid. Problemstillingen ser vi også i store kommuner. Det er spesielle utfordringer knyttet til at tiltakene varer fra 9-15, mens et kvalifiseringsprogram skal være på 37,5 timer per uke. Direktoratet mener det det er stor fleksibilitet knyttet til hva programmet kan inneholde for den enkelte. Det er mulig å legge inn planlagt egentid/aktiviteter ut over de arbeidsrettede tiltakene. En mer kreativ tilnærming til innhold i program og den enkeltes behov vil muligens medføre at det vil være mindre problematisk å fylle programtiden. Samtidig er målgruppen de som står lengst fra arbeidslivet. Det er derfor en utfordring til enhver tid å ha gode programmer på fulltid for alle deltakerne. 1 «Leaving Poverty Behind? The Effects of Generous Income Support Paired with Activation» (2014) av Knut Røed og Simen Markussen (Frischsenteret) 3

4 Mars 2008 Juni 2008 September 2008 Desember 2008 Mars 2009 Juni 2009 September 2009 Desember 2009 Mars 2010 Juni 2010 September 2010 Desember 2010 Mars 2011 Juni 2011 September 2011 Desember 2011 Mars 2012 Juni 2012 September 2012 Desember 2012 Mars 2013 Juni 2013 September 2013 Desember 2013 Mars 2014 Juni 2014 September 2014 Desember 2014 Utviklingen gjennom året Nedgangen i antall KVP-deltakere ser ut til å ha stoppet opp i 2014, og antallet deltakere ved utgangen av året var om lag Dette var 120 flere enn tolv måneder tidligere. Direktoratet antar at det landsomfattende tilsynet i 2013 og 2014 har bidratt til økt oppmerksomhet rundt KVP. Figur 1. Antall KVP-deltakere pr. fylke desember desember 2014 Figur 2. Antall KVP-deltakere

5 Figur 3 viser at andelen deltakere under 25 år har gått ned siden programmets oppstart. I Oslo, hvor andelen lenge har ligget ned mot fem prosent, har man hevdet at kommunen har bedre virkemidler enn KVP for unge. Direktoratet er usikker på hvorfor andelen har gått ned på landsbasis. En mulig årsak er at programmet er en engangsrettighet og at NAV-kontorene prøver ut andre virkemidler før de tilbyr KVP. Figur Andel KVP-deltakere under 25 år 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Figur 4. Hva KVP-deltakerne gikk til etter gjennomført/planmessig avviklet program Arbeid (heltid eller deltid, med eller uten lønnstilskudd) 34% 38% Økonomisk sosialhjelp 22% 22% AAP (eller tidligere ordninger for midlertidig inntektssikring) 11% 16% Arbeidsmarkedstiltak 9% 11% Skolegang/utdanning 5% 5% Uførepensjon (varig inntektssikring) 2,1 % 1,0 % Annet/ukjent 11% 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

6 Figur 4 viser at overgangen til arbeid var høyere i 2014 (38 prosent) enn i hele perioden fra 2008 til 2014 (34 prosent). Videre ser vi at overgangen til Arbeidsavklaringspenger var lavere i 2014 (11 prosent) enn i hele perioden (16 prosent). En mulig årsak til lavere overgang til AAP kan være at NAV-kontorene foretar bedre behovs- og arbeidsevnevurderinger enn tidligere. Tabell 1 viser tilsvarende overganger pr. fylke. For små fylker kan antallet gjennomførte være lavt, og tallene er sårbare for eventuelle feilrapporteringer fra enkeltkontor. Tabell 1. Antall gjennomførte/planmessig avviklede KVP og hva deltakerne gikk til pr. fylke i 2014 Arbeid (heltid eller deltid, med eller uten lønnstilskudd) Arbeidsmarkedstiltak i statlig regi Uførepensjon Annet/ ukjent Østfold 34 % 20 % 2 % 2 % 18 % 22 % 1 % 150 Akershus 46 % 8 % 4 % 1 % 8 % 19 % 14 % 283 Oslo 39 % 13 % 3 % 0 % 7 % 24 % 13 % 874 Hedmark 39 % 15 % 4 % 1 % 14 % 19 % 9 % 79 Oppland 31 % 16 % 10 % 3 % 13 % 15 % 11 % 91 Buskerud 41 % 14 % 4 % 1 % 7 % 20 % 14 % 81 Vestfold 36 % 10 % 5 % 0 % 19 % 18 % 11 % 101 Telemark 37 % 6 % 7 % 3 % 10 % 26 % 11 % 139 Aust-Agder 29 % 13 % 0 % 0 % 16 % 13 % 29 % 46 Vest-Agder 23 % 6 % 7 % 1 % 14 % 22 % 28 % 101 Rogaland 38 % 8 % 4 % 1 % 9 % 27 % 13 % 238 Hordaland 36 % 8 % 4 % 0 % 13 % 27 % 13 % 311 Sogn og Fjordane 45 % 17 % 10 % 0 % 10 % 10 % 7 % 25 Møre og Romsdal 44 % 21 % 5 % 0 % 10 % 6 % 14 % 63 Sør-Trøndelag 43 % 7 % 7 % 1 % 10 % 26 % 7 % 193 Nord-Trøndelag 46 % 8 % 12 % 8 % 17 % 8 % 2 % 51 Nordland 38 % 7 % 10 % 2 % 16 % 23 % 4 % 89 Troms 36 % 8 % 8 % 0 % 22 % 12 % 14 % 50 Finnmark 33 % 7 % 7 % 0 % 20 % 20 % 13 % 42 Landet 38 % 11 % 5 % 1 % 11 % 22 % 12 % Arbeidsavklaringspenger (AAP) Økonomisk sosialhjelp Antall gjennomførte/ planmessig avviklede KVP Skolegang/ utdanning 6

7 Fylkesmennenes bidrag for å sikre tilbud om KVP Fylkesmennene er omforente i synet på at det landsdekkende tilsyn på Kvalifiseringsprogrammet har bidratt til å sikre at aktuelle brukere i større grad får tilbud om deltakelse i KVP. I tilsyn har man avdekket mange avvik knyttet til tildeling og gjennomføring av KVP, og at dette ikke gjøres i henhold til lovkrav. I forbindelse med tilsyn har man hatt tett dialog med de kontorene som har hatt tilsyn, samt hvordan lukke avvik. En Fylkesmann sier: «Det er vårt inntrykk at gjennomføringen av tilsynene har bidratt til økt fokus på kvalifiseringsprogram som en rettighet, og at tilsynet dermed også har hatt en opplærende effekt. Dette gjelder også for kommuner der det ikke har vært gjennomført tilsyn.» En annen Fylkesmann sier: «Vi meiner tilsyna kan bidra til at aktuelle brukarar får tilbod om deltaking. Vi har gjennomført tilsyn i fire kommunar. Resultatet etter dette landsdekkande tilsynet presenterte vi på NAV-leiarsamling i desember. Vi oppmoda alle kommunar om å lese tilsynsrapportar og rettleiar for tilsynet, og vurdere eiga drift av kvalifiseringsprogrammet opp mot dette.» I et fylke ble det i tillegg til det offisielle tilsynet foretatt egentilsyn ved åtte NAV-kontor. Kontorene gjennomgikk egne rutiner og egen saksbehandling. «Ved oppstart bidro de ulike kontorene til et felles fokus på endringsarbeid og innspill, tips og erfaringer med tilsyn i tillegg til internkontroll for å skape en god prosess inn mot egentilsynet. Fylkesmannen gjennomgikk internkontrollforskriften og en forenklet veileder, laget for egentilsynet. Det ble også gitt tilbud om oppfølging i egentilsynsperioden fra Fylkesmannen - fire av kontorene benyttet seg av dette. Alle var enige om at egentilsyn som metode for internkontroll var en god måte å få en gjennomgang av egen praksis innen kvalifiseringsprogrammet. Ved avslutningen av egentilsynet møttes kontorene på nytt og gjennomgikk funn fra eget kontor og delte erfaringer.» Kontorene som deltok på egentilsynet kom med følgende innspill til hva som er nødvendig for å jobbe bra med KVP: Ha kompetanse på samtlige fagsystemer Kjenne til NAV sine statlige og kommunale virkemidler Alle som tar i mot brukere på NAV-kontorene har kjennskap/basiskunnskap om KVP Har fokus på den individuelle vurderingen At kontorene har gode rutiner og at disse følges Lokale besluttere på AEV for å sikre at kvaliteten er god nok Få til program som er tilpasset og som gir progresjon etter brukerens utvikling Synliggjøre brukermedvirkningen og at ønskene blir vurdert og tatt hensyn til Egentilsynene bidro sammen med det landsomfattende tilsynet på KVP til å ha mer fokus på målgruppe, gode rutiner og kunnskap om virkemidler i NAV. I forbindelse med tilsyn, har man hatt veiledning med NAV-ansatte og ledere med fokus på hvordan brukere som er aktuelle for deltakelse skal identifiseres på en forsvarlig måte. 7

8 Flere fylkesmenn har i KVP-nettverkene trukket frem de kontorene som har hatt tilsyn og dermed spredt erfaringene til flere kontor. Dette mener man har bidratt til at de enkelte kontor gjennomgår egne rutiner for hvordan potensielle deltakere fanges opp. En Fylkesmann hevder at alle NAV-kontorene i fylket informerer om KVP via brosjyrer, skjerm med mer, og mener at brukerne derved har anledning til å be om mer informasjon hvis de ønsker det. Et annet embete sier at det der jobbes systematisk med å kartlegge og vurdere deltakere for KVP. Mange kontor har utarbeidet faste rutiner for informasjon om KVP og flere NAV-kontor har KVP på målekortet. Samtidig sier de fleste at få søker på tjenesten av seg selv uten å ha blitt veiledet til det. I de fleste fylker har man gjennom opplæring, NAV-ledermøter og Samarbeidsforum oppfordret kontorene til å ha løpende gjennomgang av sosialhjelpsmottakere for å vurdere innsatsbehov og om KVP vil være egnet tiltak. Flere følger opp KVP arbeidet ved faglig kvalitetsutvikling og opplæring i lovforståelse ved å delta i samarbeidet mellom kommunene og NAV Fylke. I de fleste tilfeller prioriterer NAV Fylke å være med på samlinger og i KVP-nettverk. Kvalifiseringsprogrammet er et prioritert tema i kontakt som fylkesmennene har med NAV-kontorene og NAV Fylke. Spørsmål om aktuelle brukere får program står sentralt. En Fylkesmannen ser særlig to hovedutfordringer: at brukerne ikke søker om tjenesten og at NAV til dels ikke tilbyr den til aktuelle brukere. En Fylkesmann inviterte alle NAV-ledere til frokostmøter. På grunn av lav påmelding ble disse utsatt til inneværende år. Flere fylkesmenn tilbyr kontor med få deltakere veiledning på hvordan de skal finne aktuelle deltakere. Mange takker ja til tilbudet og i disse kontorene ser man økt antall deltakere, men også avklaring med tanke på deltakere som ikke skal i KVP. Fra et annet embete sier man at tilsyn og tall fra månedsrapporteringene tilsier at det er et potensiale for flere deltakere i program der. I tillegg at det er et behov for å styrke kompetansen på oppfølging av deltakerne for å sikre at de får tilpassede program som vil føre til arbeid på hel- eller deltid. Flere embeter skriver at kommunene må arbeide systematisk for å styrke det sosialfaglige arbeidet i NAV-kontoret samt bidra til å utvikle partnerskapet i NAV. Flere fylkesmenn har gitt veiledning til de kontorene som har hatt tilsyn, og man oppfordrer i stor grad alle kommuner til å benytte seg av tilsynsrapportene for å utvikle tjenestene i eget område. Flere embeter sender månedlig ut oversikt over deltakertall til hvert kontor og spør blant annet hvorfor enkelte kontor har flere deltakere enn forventet og andre mye lavere. De ber NAV-kontorene om å forklare avvik mellom oppgitte tall i den manuelle rapporteringen (tidligere QuestBack, nå SurveyXact) og Arenaregistrering. De undersøker også om sosialhjelpsmottakere er registrert med riktig innsatsgruppe. Et embete har egen koordineringsgruppe bestående av NAV-direktør, Fylkesmann og KS samt representant for rådmannen. Status for de kommunale tjenestene i NAV-kontorene settes på dagsorden. I dette embetet har man årlig to dagsmøter med NAV-ledere. KVP er alltid et av temaene på dagsorden og man problematiserer nivået på antall deltaker i forhold til den enkelte kommunestørrelse. En Fylkesmann sier at KVP som er sammensatt av kommunalt og statlig regelverk også er en prøvestein på samarbeid mellom kommune og stat. I prosjektperioden hadde NAV sitt fylkesledd ansvar for KVP og sammen med Fylkesmannen var det større fokus og innsats i KVP-arbeidet. Det var øremerkede midler og KVP kom tydelig frem i NAV sitt mål og disponeringsbrev. 8

9 I et embete sier de at deres egen KVP-rådgiver arbeider ut mot kontorene, og gir veiledning både én til én og i grupper. En annen fylkesmann sier de har stående tilbud om veiledning både pr. telefon og ved å reise til NAV-kontoret. Denne Fylkesmannen opplever at NAV- kontorene i liten grad er interessert i tilbudet. Flere NAV-kontor lurer på om de «er for strenge», og om bruker er «klar nok» for å begynne i program. Mange mener at forskrift og rundskriv er «innskrenkende» med tanke på utfordringene målgruppen for kvalifiseringsprogram ofte har. Fylkesmennene driver utstrakt veiledning. De fleste nevner da tema som: Å finne aktuelle deltakere Hvordan organisere arbeidet i kontoret Hvordan arbeide med behovsvurdering etter Nav-lovens 14a Gjennomføring og kvalitet på arbeidsevnevurdering Programinnhold Å lage gode programmer som brukeren har et eierforhold til, som er arbeidsrettet og konkret Hva betyr det at KVP er en rettighet, inngangsvilkår, samt hva er oppfølging av deltakere i program. De fleste mener at det er viktig å ha KVP-nettverk og egne medarbeidere som jobber med KVP. En Fylkesmann gir øremerket midler til de største kommunene i fylket slik at de skal være i stand til å drifte KVP-nettverk og invitere andre kommuner inn. Andre har gitt øremerkede midler til kommunene til kompetansefremmende tiltak på KVP. I de fleste fylker arrangerer Fylkesmannen i samarbeid med NAV Fylke en til fire samlinger i året for KVP-veiledere. Temaene har i stor grad vært knyttet til ulike funn fra tilsynene. Blant annet: Forsvarlige tjenester, lov om sosiale tjenester i NAV 4 og 6 KVP og lov om sosiale tjenester i NAV 17 Kvalifiseringsprogram som en rettighet Inngangsvilkår Oppfølging av deltakere i program Samtaleteknikk Dele suksesshistorier Arbeidsevnevurdering og KVP Rundskrivet Erfaringsutveksling Hvordan kommunen sikrer forsvarlig tildeling av KVP Kompetanse og kapasitet Oppfølging av langtidsmottakere av sosialhjelp Organisering av arbeidet med KVP Hvordan skal NAV-kontorene foreta forsvarlige identifiseringsprosesser? Bruk av KPV funksjon i Arena Alternativ til vold, rusavvenning og ungdom Flerkulturell forståelse, tverrkulturell veiledning og grunnleggende ferdigheter Nøkkelen for å lykkes med KVP Kartlegging av bruker kan vi spørre om alt? Veiledning, metode og kartlegging KVP som virkemiddel i sosialt arbeid Forskrift om intern kontroll for kommunen i Arbeids- og velferdsforvaltningen 9

10 Mangfold og inkludering KVP knyttet til samfunnsstraff med mer KVP og utdanning Veiledere på NAV-kontor uttrykker at de ønsker mer faglig påfyll, og at det er viktig med erfaringsutveksling og fagligutvikling. Samlingene bidrar til dette, og det er viktig at de fortsatt arrangeres. I et embete sier de at man ikke har hatt samlinger for NAV-kontorene da innføring av veiledningsplattformen og andre statlige satsinger tar all tid. Ifra NAV-kontor i dette fylket sies KVP å være en ressurskrevende ordning. «Det tar for mye tid å følge opp brukerne i det omfang som er nødvendig for å kunne vise til gode, positive resultater.» Tilsyn viser at NAV-kontorene ofte tok inn deltakere i KVP som man uten for stor arbeidsbyrde var sikre på å lykkes med. Ofte benyttet man seg av arbeidsmarkedsbedrifter og andre ferdig utarbeidede tiltak med ledig plass uten at det er vurdert som hensiktsmessig og nødvendig. «Kontorene har liten systematisk kartlegging og tilnærming til aktuelle deltakere da de mener at ordinær saksbehandling av søknader tar all kapasitet og tid fra saksbehandlerne. Vi ser at hovedutfordringene i godt oppfølgingsfaglig arbeid, ennå handler mye om rettighetsforståelse, leder forankring og felles arbeidsmetoder i systemet.» Et embete jobber konkret med å se KVP i sammenheng med andre fagområder som rus, psykisk helse og sosial. Denne Fylkesmannen har hatt dagsmøte med alle NAV-kontorene i fylket. I forkant av møtet blir NAV-leder kontaktet for å gjennomgå utfordringer og godt arbeid på sosialtjenesteområdet. Her er KVP et av flere tema. Disse møtene har sammen med erfaring fra tilsyn gitt Fylkesmannen verdifull innsikt i KVP arbeidet. I et embete forteller man at flere NAV-kontor vurderer internt om en bruker kan være aktuell for KVP, uten at bruker i alle tilfeller er kjent med at saken tas opp. Dersom man konkluderer med at søker er en aktuell deltaker blir vedkommende oppmuntret til å søke. I motsatt fall får ikke bruker avklart retten til KVP. Beslutningen om at bruker ikke er aktuell for Kvalifiseringsprogram, eller ikke fyller vilkårene, blir i de fleste tilfeller ikke skriftliggjort eller journalført. Fylkesmannen har ønsket å bevisstgjøre at praksis med interne diskusjoner kan være uheldige, at bruker må gi samtykke og at man må dokumentere utfallet. Flere NAV-kontor sier de vil endre praksis. Flere fylkesmenn nevner at stadig flere av de som er i målgruppen for KVP får innvilget AAP eller individstønad. Det hevdes at flere av de som mottar AAP fyller vilkårene for KVP og ville hatt større utbytte av det. En Fylkesmann sier at det er en klar sammenheng mellom godt arbeid på området og at det er dedikerte medarbeidere på KVP. Det innebærer ansatte som er interessert i feltet og som gis tid og rom til å arbeide med det. De har færre brukere å følge opp, har god lovforståelse og anvendelse. Kontorene har i tillegg gode rutiner for KVP arbeidet. Man anser KVP som mulig tiltak på lik linje med andre tiltak i NAV, og lar brukers behov gi retning for hvor omfattende oppfølgingen skal være. Denne tilnærmingen er på «gode kontor» ledelsesforankret. Flere fylkesmenn tilbyr opplæring til nyansatte i NAV. «Kvalifiseringsprogrammet er del av opplæringa i sosialtenestelova som vi tilbyr alle nytilsette i Nav. Vi har gjennomført slik opplæring vår og haust. Også meir erfarne rådgjevarar ved Nav-kontora har delteke.». En Fylkesmann underviser 10

11 nyansatte i KVP regelverket, lov om sosiale tjenester i NAV med forskrift og rundskriv samt NAV lovens 14a. Denne type opplæring vurderes som viktig da flere lokalkontor har høy turnover og endringer i arbeidsoppgaver blant sine ansatte. Effekter av fylkesmennenes arbeid Mange fylkesmenn sier de får gode tilbakemeldinger på sine nettverkssamlinger for KVP veiledere. Nettverk og fagdager bidrar til en bedre forståelse av KVP, loven håndheves riktig og kvaliteten på KVP blir bedre. Man ser at høyere kompetanse gir bedre kvalitet i tjenesten. Fylkesmannens aktiviteter bidrar til å opprettholde fokus på området. «Å måle effekten av vårt arbeid er en stor utfordring. Vi opplever ofte at KVP info som er gitt ikke nødvendigvis gjenspeiler seg i praksis, noe vi oppdager i dialoger og tilsyn. Dette gjelder både retten til KVP, innhold i program og oppfølging. Vi har likevel tro på at aktivitet på området fra vår side er med å minne NAV kontoret på at KVP er viktig og aktuelt for brukere som har rett.» En Fylkesmann sier at de fleste kontorene der har gode rutiner for å ivareta de deltakere som gjennomgår eller har gjennomgått KVP. Tett oppfølging, stor kreativitet og brukermedvirkning i utforming av programmene som styrker deltagelse og tilknytning til arbeidsmarkedet. Ellers ser man at de fleste kontorene som har hatt veiledning har hatt jevn økning i deltakertall. Et eksempel på dette er Narvik som har økt gjennomsnittlig deltakertall fra 2,9 til 17 deltakere. Man ser også effekt på de kontorene der Fylkesmannen tilbød seg å komme, men hvor kontorene takket nei. «Det kan virke som om bevisstheten om at Fylkesmannen har et ekstra blikk på enkeltkontor bidrar til økt fokus på KVP internt i kontoret og flere får tilbud om deltagelse. Fylkesmannen vurderer at tilsynet har bidratt til at NAV-kontorene i større grad sikrer at de som har krav på KVP får tjenesten». En annen Fylkesmann hevder at det er vanskelig å måle effekt av tilsynet. Det er få klagesaker på området, og man mottar få henvendelser fra NAV-kontorene som gjelder KVP. «I noen av kontorene som har blitt omfattet av tilsynet, har antall deltakere i KVP økt, mens i andre kontor har antallet gått ned.» Når antallet har gått ned har det sammenheng med at man vurderte målgruppen feil. Ved et større kontor har man som følge av tilsynet opprettet fire nye stillinger. I tillegg vil flere av kontorene organisere arbeidet med KVP på en annen måte. «Slik Fylkesmannen vurderer det har KVP fått større fokus og en bedre forankring, både i kommunen og i ledelsen ved kontorene. Det et økende fokus på å gjøre programmene enda bedre ikke bare at brukeren skal ha et program i seg selv. På nettverkene har det vært tatt opp samarbeid med andre instanser inn i KVP-programmene og hvordan få til enda mer helhetlige program.» Kjennetegn ved NAV-kontor som arbeider godt med KVP Resultatene av godt KVP-arbeid er treffsikre vurderinger, bistand etter behov, at de som har krav på det får program og en relativt høy overgang til arbeid og utdanning. NAV-kontorene får til dette i varierende grad, og tilsynet har avdekket at det mange steder ikke jobbes godt nok med KVP. 11

12 Samtidig er det flere kommuner og NAV-kontor som har gode resultater å vise til. Vi har i denne rapporteringen ønsket å rette oppmerksomheten mot disse og hva som kjennetegner arbeidet de gjør. Er det noen tydelige fellestrekk og hvilke er i så fall disse? Alle fylkesmennene har besvart dette spørsmålet, og det er noen gjengangere blant svarene. Organisering, forankring, oppmerksomhet og kompetanse (kunnskap og ferdigheter) er stikkord. Mange peker på at egne medarbeidere med mulighet for å vie all, eller største delen, av sin tid til KVParbeidet er et viktig kjennetegn. Det vises videre til betydningen av at veilederne har nødvendig kompetanse knyttet til kartlegging, relasjonsarbeid, regelverk, fagsystemer og NAVs tiltak og virkemidler. God organisering av, og kompetanse hos, veilederne er viktige suksessfaktorer. Lederforankring er en annen. En av fylkesmennene sier det på denne måten: «NAV-leder og kommunal ledelse må ha kunnskaper om og fokus på rettssikkerhet for brukerne. Forståelse av den menneskelige, samfunnsmessige og økonomiske gevinsten av å arbeide tett og godt med brukerne må bli en befestet grunntanke i kontorene. Felles helhetlig, kvalitetsmessig, faglig tenkning innad i kontorene må prioriteres til fordel for dataverktøy, stadig nye satsinger, skjemautfyllinger og rapporteringer. Kontorer som lykkes i arbeidet med KVP, har også ofte dedikerte medarbeidere som arbeider konkret med programmet». Det vises i rapporteringen til at ledelsesforankringen på alle nivåer er viktig og innebærer både formalisering, oppmerksomhet, prioritering, kompetanse og evne til å se sammenhenger. De fleste peker på behovet for forankring hos kommune- og NAV-ledelse, men også hos ledelsen på fylkesnivå og i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Andre kjennetegn som trekkes frem er: Veiledere som klarer å bruke standarden og spekteret av tiltak på en god måte Oversikt over langtidsmottakere Oppmerksomhet knyttet til å gjøre gode behovsvurderinger og lage program som deltakere har et eierforhold til KVP-team med helhetlig oppfølging Handlingsrom og budsjett til å lage gode, individuelt tilpassede programmer Tilgang på individuelt, tilpassede arbeidsrettede tiltak Tilgang til kommunale lavterskeltiltak/aktivitets-avklaringstiltak Fleksibilitet i tiltaksbruk og tiltaksplasser, god arbeidsmarkedskontakt Kommunen har et styring/internkontrollsystem som omfatter KVP Faste veiledere/team møter opp i nettverk og på fagdager og øver opp kompetansen om KVP Ikke oppfølging uavhengig av ytelse Gode interne systemer som sikrer rekruttering av deltakere, tett, individuell oppfølging, relevante aktivitetsplaner og gode rutiner for beregning og utbetaling av KVP-stønad Brukermedvirkning Klar ansvarfordeling Oversikt over krav til dokumentasjon og systematisk planarbeid i en KVP-sak Begrenset antall brukere per veileder Ledelse som setter KVP i sammenheng med behovs- og arbeidsevnevurdering Sosialfaglig kompetanse 12

13 Samarbeid mellom Fylkesmannen og NAV Fylke I de fleste tilfeller arrangeres KVP-samlinger i samarbeid med NAV Fylke. I fylker hvor Fylkesmannen står som arrangør alene blir NAV Fylke invitert. De fleste embeter samarbeider med NAV Fylke om felles kompetanseplan, og flere har felles kompetanseveiledere som holder kurs, opplæring og veileder NAV-kontorene. I ett embete sier man: «Det synes nå som om en felles formening om at sosialfaglig, kvalitetsmessig arbeid med brukerne må prioriteres og at gode resultater for NAV-kontorene, bare kan oppnås ved styrking av NAV-ledernes evne til å lede hele kontoret mot felles mål for innbyggernes rettigheter.» Eksempler på ulike samarbeid: Samarbeidsavtaler Fylkesmann/NAV Fylke om felles aktiviteter Månedlige møter for å koordinere kompetansehevende tiltak og planlegge felles fagdager for NAV-kontorene Fylkesmenn deltar på NAV-leder møter i regi av NAV Fylke Fylkesmannen har deltatt på kvalitetsgjennomgang i NAV-kontorene Felles deltakelse i arbeidsgruppe for samhandling og kompetanse En Fylkesmann sier samarbeidet har vært tett i mange år, og man har også utarbeidet et strategidokument knyttet til samhandlingen I ett fylke deltar Fylkesmannens veileder på NAV sine nettverksmøter og andre møter ved behov Fylkesmann og NAV Fylke sin kontaktperson for KVP har jevnlig kontakt. Man koordinerer felles opplæringsplaner I flere fylker er det kvartalsvise møter mellom NAV-ledelse og rådgivere hos Fylkesmann Felles samlinger og konferanser Felles besøk til lokalkontor og kommuner Felles studietur for KVP-veiledere I et fylke har Fylkesmannen egen kontaktperson på tiltak, intro og marked i NAV Eksempler på ulike tema man samarbeider om: Behovsvurdering hvordan gjøre dem gode? Arbeidsevnevurdering Supported employment Kvalitet i brukermøte Tiltak og virkemiddel Innføring av veiledningsplattformen Kommunens oppfølgingsarbeid og bruk av statlige tiltak Arbeidsrettet oppfølging Sammenheng mellom lov om sosiale tjenester i NAV og NAV-lovens 14a Kommunale og statlige virkemidler i sammenheng Hvem er målgruppen for KVP? KVP fra A til Å Arbeid med deltakere som har dårlige norsk ferdigheter Organisering av arbeidet i kontoret En Fylkesmann poengterer at KVP ikke er prioritert fra NAV Fylke. De mener KVP-oppdraget til NAV Fylke er for rundt formulert i Mål og disponeringsbrev til fylkene. Derfor setter ikke NAV av tilstrekkelig med ressurser til dette og deltar kun på samlinger i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet. 13

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet - tildeling og gjennomføring ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsvegen 38 Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet Rogaland. NAV Rogaland Fylkesmannen i Rogaland. Sluttrapport. Implementering av Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Rogaland. NAV Rogaland Fylkesmannen i Rogaland. Sluttrapport. Implementering av Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Rogaland NAV Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Sluttrapport Implementering av Kvalifiseringsprogrammet Kapittel 0 Sammendrag. Sluttrapport om implementering av Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014 / / il q1145 bni,) Landets kommuner Deres ref: Vår ref:08/18250 Vår dato: 16.1.2014 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009

TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009 TILRETTELEGGINGGARANTIEN HØST 2009 Hvorfor gi tilretteleggingsgarantien? Tilretteleggingsgaranti: service-erklæring som gir økt tilgang til jobber og tiltak springer ut av IA-arbeidet TG skal styrke samarbeidet

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C)

Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C) Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C) Registreringsskjema for kvalifiseringsprogram 2014 Det skal fylles ut ett skjema for hver person som i løpet av rapporteringsåret har vært deltaker i kvalifiseringsprogram.

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Regional ledersamling, Tromsø 11.03.14 1 Utredningsleder IMDi, Lars Erik Lillefloth Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Forvalter introduksjonsloven på direktoratsnivå Individuell

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Inn på tunet konferanse Ta meg på alvor fordi jeg fortjener det! Honne, 25. mars 2009 Anne Helene Toft Rådgiver, Fylkesmannen i Oppland Prosjektmedarbeider KVP NAV Oppland Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold. Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved NAV Fredrikstad

Fylkesmannen i Østfold. Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved NAV Fredrikstad Fylkesmannen i Østfold Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved NAV Fredrikstad Virksomhetens adresse: Postboks 1405 1602 Fredrikstad Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

NAV- status og utfordringer i samarbeidet

NAV- status og utfordringer i samarbeidet Konferanse: Levekår for innvandrere. Bolig, helse og arbeid. Quality hotell Sarpsborg. 7. februar 2013 NAV- status og utfordringer i samarbeidet Direktør Sverre Jespersen NAV Østfold Temaer Resultater

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Arbeid med unge i overganger

Arbeid med unge i overganger Oslo kommune Bydel Sagene NAV Sosialtjenesten Arbeid med unge i overganger Arbeidsrettet oppfølging av ungdom og samarbeid med barneverntjenesten Ingen nedre aldersgrense og høy grad av individuelt tilpassede

Detaljer

Samarbeid kommune stat i NAV

Samarbeid kommune stat i NAV NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 3. 4. februar 2010 Samarbeid kommune stat i NAV v/arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon 1. Hvorfor NAV-reformen 2. Hva er NAV og hvordan er vi organisert 3.

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet?

Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Ungdom i svevet hva fant de? 19.11.2015 Veier videre - Hvordan kan kunnskap fra Ungdom i svevet komme til nytte for Arbeids- og velferdsdirektoratet? Arbeids- og velferdsdirektoratet seniorrådgiver Åse

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for Helse, sosial-

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Informasjon fra Helsedirektoratet. Finn Martinsen, avdeling miljø og helse

Informasjon fra Helsedirektoratet. Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Informasjon fra Helsedirektoratet Finn Martinsen, avdeling miljø og helse Årskonferansen om miljø og helse, Hamar 7. 8. mai 2015 På Hdir s dagsorden for miljørettet helsevern Oppfølging av Krafttak-kursene

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne AB-konferansen 2012 TILBAKE TIL FREMTIDEN, 7. november Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Arbeids- og velferdsdirektoratet v/randi Røed Andersen Tiltakskontoret // Tjenesteavdelingen

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsveien 28 B, 3674 Notodden Tidsrom

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 // Landets kommuner Deres ref: Vår ref: Vår dato: 08/18250 21.01.2013 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids-

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 023/14 27.08.2014 Senior- og Brukarrådet 028/14 25.08.2014

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår 023/14 27.08.2014 Senior- og Brukarrådet 028/14 25.08.2014 Arkiv: K2 - F06, K3 - &13 Vår ref: 14/1315-2 Journalpostid: 14/17200 Saksbeh.: Else Rege Grannes FORSLAG OM AKTIVITETSVILKÅR FOR SOSIALHJELP - HØRINGSUTTALELSE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Levekår

Detaljer

Sluttrapport. Implementering av Kvalifiseringsprogrammet. Kapittel 0 Sammendrag

Sluttrapport. Implementering av Kvalifiseringsprogrammet. Kapittel 0 Sammendrag Kvalifiseringsprogrammet Møre og Romsdal NAV Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Sluttrapport Implementering av Kvalifiseringsprogrammet 2008-2010 0 Sammendrag Sluttrapport Implementering av

Detaljer

Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet

Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet Helge Ommundsen- Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s overordnete mål Få flere i arbeid og aktivitet

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Partnerskapet i Drammen: likeverdighet, aktiv resultatoppfølging og integrerte tjenester

Partnerskapet i Drammen: likeverdighet, aktiv resultatoppfølging og integrerte tjenester Partnerskapet i Drammen: likeverdighet, aktiv resultatoppfølging og integrerte tjenester v/ HSO-direktør Eva Milde, Fylkesdirektør Elisabeth Holen og NAV-leder Steinar Hansen Oslo, 13. april 2015 1 2 3

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger

Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger Miljørettet helsevernkartleggingen, konklusjon og anbefalinger Miljø- og helsedagene 2009, Tønsberg Finn Martinsen, Helsedirektoratet Avdeling miljø og helse Gjennomgang av miljørettet helsevern Mandat

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMO-14/12347-2 66790/14 10.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 02.09.2014 Stavanger

Detaljer

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Flere i arbeid, færre på stønad AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i sammenheng med: NAV-reformen Pensjonsmeldingen

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere

Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere Samarbeid NAV-Intro Øke samordningen mellom NAVs tiltak og kurs for brukere og Introduksjonsprogrammets tilbud til deltakere Anooshirvan Ghahghahani, NAV Drammen, Veileder oppfølging Ellen Bruun Torvik,

Detaljer

4) Hvor mange ansatte hadde NAV-kontoret i 2012? Vi tenker her på antall ansatte og ikke antall stillinger.

4) Hvor mange ansatte hadde NAV-kontoret i 2012? Vi tenker her på antall ansatte og ikke antall stillinger. NAV-kontorets arbeid med utsatt ungdom (2012) Denne spørreundersøkelsen tar for seg NAV-kontorets arbeid med utsatt ungdom i 2012, og samordning med andre aktører som jobber med samme gruppe. Utsatt ungdom

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP)

Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) Forskningskonferanse innen sykefravær, arbeid og helse 24. november 2015 Solveig Osborg Ose dr.polit, samfunnsøkonom, seniorforsker

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2

Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2 Ås kommune Høring - "Et NAV med muligheter" Saksbehandler: Torill Skage Sørli Saksnr.: 15/02491-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Kommunestyret Rådmannens innstilling: Ås

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet (KVP) ved Østre Toten kommune Virksomhetens adresse: Postboks 24, 2851 Lena Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-215 Sist oppdatert 27.1.16 1 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kommunens ansvar for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2016

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2016 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-216 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte ved NAV-kontor som blir

Detaljer

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak og fylke. En måned

Deltakere i arbeidsrettede tiltak. Tiltak og fylke. En måned Om tabellene "Om statistikken - " finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Tiltaksdeltakere". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier i celler

Detaljer