Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: CA. Kl. 13:00 (Etter felles formannskapsmøte) STED: Rådhuset, formannskapssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.01.2003 CA. Kl. 13:00 (Etter felles formannskapsmøte) STED: Rådhuset, formannskapssalen"

Transkript

1 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: CA. Kl. 13:00 (Etter felles formannskapsmøte) STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 001/03 REFERATSAKER 002/03 GODKJENNING AV MØTEBOK 003/03 KARSTEIN SOLVANG - FRITAK SOM MEDDOMMER 004/03 STEMMEKRETSINNDELING I LEVANGER KOMMUNE 005/03 REGLER FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN I LEVANGER KOMMUNE 006/03 NY LÅNEORDNING - STARTLÅN ERSTATTER ETABLERINGSLÅN- OG KJØPSLÅN FOM /03 REGIONSAMARBEIDET FROSTATING - VALG AV STRATEGIER - ENDRING AV VEDTEKTER 008/03 FORPROSJEKT CITTASLOW - ORGANISERING OG MANDATER Levanger, Odd-E. Thraning Ordfører SAKLISTA MED VEDLEGG ER TILGJENGELIG PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE:

2

3 LEVANGER KOMMUNE REFERATSAKER REFERATSAKER Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås Arkiv: Objekt: Arkivsaknr: Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RMK 001/03 Rådmannens forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. DOKUMENTER TIL REFERERING: Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel N Ola Stene KOMMUNENS ANDELER AV SKATTEINNTEKTER DESEMBER I SIEMENS ØLBEVILLINGSKONTROLL - DIVERSE I SIEMENS BUILDING SKJENKEBEVILLINGSKONTROLL I I TECHNOLOGIES AS STIFTELSEN FALSTADSENTERE T STATENS FORURENSNINGSTI LSYN - UTFØRT TAKK FOR TILSKUDD TIL MINNEMARKERING PÅ FALSTAD 8.OKTOBER GASSKRAFTVERK PÅ SKOGN - ENDRING AV UTSLIPP AV FORURENSING TIL LUFT OG VANN Protokoll fra møte i Levanger kirkelige fellesråd Protokoll fra møte i Frostating

4 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR GODKJENNING AV MØTEBOK Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås Arkiv: Objekt: Arkivsaknr: Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RMK 002/03 Forslag til vedtak: Protokoll fra formannskapets møte den 4. desember 2002 godkjennes.

5 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR KARSTEIN SOLVANG - FRITAK SOM MEDDOMMER Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås Arkiv: 033 &16 Arkivsaknr: Objekt: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RMK 003/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Karstein Solvang slettes som domsmann fra Levanger kommune. Som ny domsmann for resten av valgperioden velges: 2. Malvik kommune må deretter få beskjed om ovennevnte forandring, slik at Solvang overføres til fortegnelse over domsmenn. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): E-post fra Karstein Solvang, journalført 22. november Saksopplysninger: Karstein Solvang ble av formannskapet i møte 8. mai 2002, fritatt fra sine politiske verv i Levanger kommune. Årsaken er at han har flyttet til Malvik kommune. Karstein Solvang må nå slettes som meddommer i Herredsretten fra Levanger kommune. Spørsmål om fritak er behandlet i Domsstolloven 81: Når noen som er innført i fortegnelsene dør, flytter fra kretsen eller på grunn av åndelige eller legemlige mangler varig er blitt ute av stand til å gjøre tjeneste, skal kommunens administrasjonssjef slette vedkommende. Det samme gjelder dersom vedkommende mangler noen av valgbarhetsvilkårene etter 65 eller er i stilling som er uforenlig med vervet. Det samme gjelder også dersom noen er blitt valgt i strid med 66 a eller senere er blitt idømt frihetstraff.

6 Er noen kommet i en stilling som fritar for valg etter 67 nr. 1 til 4, kan vedkommende kreve å bli slettet av fortegnelsen. Et lagrettemedlem eller en meddommer, som har flyttet til en anden kommune i kredsen, overføres til fortegnelsen for denne kommune. Vurdering: Rådmannen vil tilrå at det velges ny domsmann for Karstein Solvang fra Levanger kommune. Malvik kommune må deretter få beskjed om ovennevnte forandring, slik at Solvang overføres til fortegnelse over domsmenn.

7 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR STEMMEKRETSINNDELING I LEVANGER KOMMUNE Saksansvarlig: Rita-Mari Keiserås Arkiv: Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet RMK 004/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Fra og med valgåret 2003 deles Levanger kommune inn i 13 stemmekretser. Solhaug stemmekrets slås sammen med Reithaug stemmekrets. Den nye kretsen får navnet: Åsen krets. Stemmekretser i Levanger kommune fra og med valgåret 2003: 1. Nesheim krets 2. Lysaker krets 3. Tuv krets 4. Finne krets 5. Markabygda krets 6. Ekne krets 7. Åsen krets 8. Mule krets 9. Hegle krets 10. Okkenhaug krets 11. Halsan krets 12. Levanger krets 13. Ytterøy krets Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen.

8 Saksopplysninger: Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Folkeregistermyndigheten skal orienteres om endringer i stemmekretsinndelingen innen 31. mars i valgåret. Jfr. Valgloven pgr. 9-3, 1. ledd. Valgting i Levanger kommune har ved tidligere valg blitt avholdt i 14 stemmekretser: 1. Nesheim krets 2. Lysaker krets 3. Tuv krets 4. Finne krets 5. Markabygda krets 6. Ekne krets 7. Reithaug krets 8. Solhaug krets 9. Mule krets 10. Hegle krets 11. Okkenhaug krets 12. Halsan krets 13. Levanger krets 14. Ytterøy krets Vurdering: Rådmannen mener at tiden er inne for å kunne vurdere en sammenslåing av stemmekretser. Det har skjedd betydelige endringer i samfunnet, ikke minst når det gjelder kommunikasjoner, siden valgkretsene ble definert. På denne bakgrunnen er det naturlig å vurdere om dagens kretsinndeling er hensiktsmessig. Det er flere kretser en over tid kan se for seg blir slått sammen. En begynnelse kan være å slå sammen de kretser hvor det ser ut til at det er en viss aksept for dette fra velgerne. Det gjelder Reithaug og Solhaug krets. Stemmestyret for Solhaug krets foreslår i sin evaluering fra siste valg, en sammenslåing av de to kretsene. Nå som bygget Solhaug skole er solgt må det likevel vurderes et nytt stemmested for Solhaug krets. Møteboka for Reithaug krets viser også at flere velgere som tilhørte Solhaug krets valgte å avgi sin stemme som fremmed i Reithaug. Dette tyder på at det for flere velgere vil være like praktisk å forholde seg til en og samme valgkrets i Åsen. Rådmannen vil gå inn for en sammenslåing av Solhaug og Reithaug krets. Som nytt navn på den nye kretsen foreslås Åsen krets.

9 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR REGLER FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN I LEVANGER KOMMUNE Saksansvarlig: Eva Kristin Lian Arkiv: 061 &21 Arkivsaknr: Objekt: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet EKL 005/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Regler for bruk av kommunevåpenet i Levanger kommune endres til: Pkt. 1: Som hovedregel kan kommunevåpenet bare brukes av kommunens ansatte og politikere under utøvelse av kommunal myndighet og ved profilering av kommunen. Bruk av våpenet på suvenirer for salg krever tillatelse. Pkt. 2: Ordføreren kan gi tillatelse til bruk av våpenet når det gjelder: Suvenirer Merker eller medaljer Informasjon Private foreninger /sammenslutninger Dekorasjoner i hjemmene Pkt. 3: Det er en betingelse for bruk som nevnt under punkt 2, at våpenet gjengis med de rette farger og i rett utførelse. Brukes våpenet på gjenstander / merker eller lignende skal disse ha god kvalitet. Dersom våpenet blir gjengitt på feil måte skal dette påtales og rettes av de ansvarlige. Før slik oppretting skjer skal videre bruk stanses. Pkt. 4: Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Privat kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.

10 Pkt. 5: Dersom en blir kjent med at våpenet blir brukt av noen uten tillatelse som nevnt i punkt 2 skal ordføreren legge ned forbud mot videre bruk av våpenet. Det samme gjelder dersom våpenet blir gjengitt på feil måte. For øvrig vises til profilhåndboka for Levanger kommune. Vedlegg: Regler for bruk av kommunevåpen i Levanger kommune, sist endret i Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Formannskapssak Saksopplysninger: I formannskapssak ble det vedtatt å sette ned et utvalg for gjennomgang av reglene for bruk av kommunevåpenet med tanke på modernisering. Utvalget har bestått av: Hans Heieraas, Jostein Trøite og Gerd Haugberg. Vurdering: Utvalget har hatt ett møte og foreslår en forenkling av ordbruken i reglene, videre at ordførerer kan gi tillatelse til bruk av våpenet og at anmeldelse ved brudd på disse reglene blir fjernet. Utvalget legger fram følgende forslag på reglene for bruk av kommunevåpenet: Pkt. 1: Som hovedregel kan kommunevåpenet bare brukes av kommunens ansatte og politikere under utøvelse av kommunal myndighet og ved profilering av kommunen. Bruk av våpenet på suvenirer for salg krever tillatelse. Pkt. 2: Ordføreren kan gi tillatelse til bruk av våpenet når det gjelder: Suvenirer Merker eller medaljer Informasjon Private foreninger /sammenslutninger Dekorasjoner i hjemmene Pkt. 3: Det er en betingelse for bruk som nevnt under punkt 2, at våpenet gjengis med de rette farger og i rett utførelse. Brukes våpenet på gjenstander / merker eller lignende skal disse ha god kvalitet. Dersom våpenet blir gjengitt på feil måte skal dette påtales og rettes av de ansvarlige. Før slik oppretting skjer skal videre bruk stanses.

11 Pkt. 4: Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Privat kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet. Pkt. 5: Dersom en blir kjent med at våpenet blir brukt av noen uten tillatelse som nevnt i punkt 2 skal ordføreren legge ned forbud mot videre bruk av våpenet. Det samme gjelder dersom våpenet blir gjengitt på feil måte. For øvrig vises til profilhåndboka for Levanger kommune.

12 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR NY LÅNEORDNING - STARTLÅN ERSTATTER ETABLERINGSLÅN- OG KJØPSLÅN FOM Saksansvarlig: Mustapha Ben Riala Arkiv: Objekt: Arkivsaknr: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet MBR 006/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler med lokale banker for innføring av Startlånsordningen å vurdere lånefordeling mellom bank/startlån 2. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere nedbetalingstid i forhold til Husbankens føringer ved nytt låneopptak i Husbanken. 3. Rådmannen gis fullmakt til å behandle søkere individuelt, og vurdere nedbetalingstid og eventuell avdragsfrihet i hvert enkelt tilfelle. 4. Rådmannen gis fullmakt til bruk av boligtilskudd for enkeltsøkere. 5. Rådmannen gis fullmakt til å plusse på husbankrenten en margin på inntil 0,25% og eller evt. Innføre gebyr til dekning av administrasjonskostnader ved videreutlån. Vedlegg: Forskrift om startlån. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Bakgrunn: Regjeringen besluttet i august måned å innføre en ny Startlånsordning fra og med Startlånet er etablert i samsvar med forslagene til en arbeidsgruppe bestående av representanter fra: Finansnæringens hovedorganisasjon, Sparebankforeningen, Kommunenens sentralforbund, Kommunale boligadministrasjoners landsråd og Husbanken.

13 Den nye låneordningen (STARTLÅN) er en forenkling av dagens to låneordninger som skal erstatte kjøpslån fra Husbanken og etableringslån fra kommunene. Regjeringen har vedtatt at Startlånet skal administreres/tilbys fra kommunene til boligsøkende ungdom, vanskeligstilte grupper og andre med etableringsproblemer i boligmarkedet. Startlånet vil være en behovsprøvd låneordning for finansiering av boliger for unge i etableringsfasen, funksjonshemmede, eldre, flyktninger og andre vanskeligstilte. Utmålingen av lånet vil kunne variere ut fra betalingsevne og behov og skal være et gunstig virkemiddel for kommunene overfor unge i etableringsfasen og andre med etableringsproblemer. Kommunene oppfordres til å inngå avtaler om samfinansiering med lokale banker. Ved samfinansiering ytes det to lån til lånesøkere: et fra privat bank (grunnfinansiering) og Startlån (toppfinansiering) fra kommunen. Når Startlånet er topplånet, er målet at de private bankene skal kunne tilby lånevilkår som samsvarer med det de tilbyr på boliglån til andre kunder. Graden av samfinansiering bør derfor være fleksibel ved at andelen som gis i Startlån tilpasses lånesøkers økonomi og behov. Kommunene kan derfor yte inntil 100 % lånefinansiering til de vanskeligststilte. Startlånet kan kombineres med fleksibel utmåling av boligtilskudd. Husbankens rammebetingelser for kommunene Videreutlån til enkeltpersoner skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rentevilkår. Kommunene gis anledning til å plusse på husbankrenten en margin på inntil 0,25% og eller evt. gebyrer, til dekning av administrative kostnader, eller tilby lempeligere vilkår uten at dette får virkning for lånevilkårene mellom kommunen og Husbanken. (Kommuner som selv ønsker å dekke administrasjonskostnader, kan fortsette med det). Kommunene kan fortsatt avsette inntil 20% av utbetalt boligtilskudd til dekning av eventuelle tap på videreutlån. Kommunen og staten har tapsrisiko for hhv 25 og 75 prosent av startlånets restgjeld. Kommunen har topprisiko. Det vil si at kommunen tar hele tapet dersom det er mindre eller lik 25 % av startlånets restgjeld på tapstidspunktet Eksempel: Startlånets restgjeld er kroner. Kommunen har risikoen for de første og staten har risikoen for resten ( ). Dersom boligen selges med et tap på kroner, vil kommunen tape kroner og staten kroner Forvaltning Forvaltning av startlån til privatpersoner kan kommunen enten: a) Forvalte selv, eller b) Forvaltningen settes ut til private aktører (eksempelvis lokale banker oa). Regjeringen har bestemt at Husbanken ikke skal tilby kommunene forvaltning av startlån til privatpersoner. Regjeringen har bestemt at Husbanken ikke skal tilby kommunene forvaltning av

14 Startlån til privatpersoner. c) Levanger kommune har Lindorff A/S som låneforvalter for etableringslån, utbedringslån og boligtilskudd til etablering. Långivning Alle startlån til privatpersoner skal gis av kommunene (som foretar låneopptak i Husbanken). Startlån til kommuner, selskaper, stiftelser og lignende til kjøp av utleieboliger, skal gis av Husbanken. Differensiering av retningslinjene Kommunen kan fastsette eget regelverk innenfor retningslinjene som blir gitt av Husbankens hovudstyre. Kommunale retningslinjer skal sendes Husbanken til orientering. De kommunale retningslinjene skal være i tråd med formålet og hovedintensjonene. Kommunene kan tilpasse retningslinjene til lokale forhold, men de må ikke komme i strid med formålet og hovedintensjonen for startlån. Bruk av tapsfond Kommunene kan hver år sette av inntil 20 prosent av tilskuddsmidlene til videretildeling til fond. Dette kan nyttes til å dekke realiserte tap på startlån som kommunen har gitt fra og med Det forutsettes at fondets størrelse ikke overstiger det som anses å være rimelig i forhold til tapsrisikoen i utlånsporteføljen. Levanger kommune har utarbeidet en tapsfond på kr ,- (2001). Bruk av tapsfond til andre boligpolitiske tiltak kan vurderes etter nærmere søknad til Husbanken. Rente Renten på Startlånet vil være den til enhver tid gjeldende husbankrente (påplusset med en margin på inntil 0,25%). Det kan velges mellom fast og flytende rente. Den flytende renten justeres hvert kvartal, mens den faste renten justeres hver måned. Observasjonsperioden er for den faste renten én måned, to måneder forut for virkningsdato. For den flytende renten er observasjonsperioden tre måneder før virkningsdato. Både fast og flytende rente vil derfor være kjent minst to måneder før den gjøres gjeldende. Eventuelle gebyrer og rentemargin bør stå i forhold til kommunens administrasjonskostnader. Husbankens rolle Husbankens rolle vil i hovedsak være å veilede, slik at kommunene gjør aktiv bruk av startlånet, til kundenes beste. Husbankens regionkontorer vil kunne tilby kommunene veiledning og rådgivning i forhold til saksbehandlingsrutiner med mer. Kommunalminister (Erna Solberg) sier: Husbanken skal bidra med støtte og kompetanse overfor kommunene dersom det er aktuelt å inngå avtaler om samfinansiering og forvaltning av lånene. Vi skal heller ikke se bort fra at det kan være aktuelt at flere kommuner går sammen om å gjøre denne type avtaler for å oppnå bedre vilkår. Målet vårt er å bedre låneordninger og gjøre dem mer tilgjengelige for unge i etableringsfasen og for vanskeligstilte.

15 Kommunens rolle Kommunen skal søke årlig låneopptak i Husbanken. Kommunen skal også vurdere, behandle og følge opp søknader og låneopptak for enkeltpersoner. Husbanken stiller krav om at vedtak kan påklages, og klageinstans er den kommunale klagenemnd. Viser til Levanger kommunes boligsosial handlingsplan (vedtatt i Kommunestyret) Prioritet hovedmål sitat: pkt. 2, Videreutvikle et differensiert tilbud på boliger for eldre, funksjonshemmede, flyktninger og personer med særskilte boligbehov. Arbeidsmål sitat: pkt. 6, Utnytte Husbankens finansieringsmuligheter. Organisering av startlån Kommunen skal administrere den nye låneordningen I Startslånsordningen legges det opp til en samfinansiering, der det private markedet yter grunnfinansiering og kommunene toppfinansiering. Dermed vil kommunene og det private kredittmarkedet sammen spille en aktiv rolle i å sette flere unge og vanskeligstilte i stand til å kjøpe egen bolig. Derfor oppfordres Levanger kommune til å formalisere samarbeidet med de lokale kredittinstitusjonene. startlånet bli mer treffsikkert og fleksibelt i forhold til de lokale utfordringer på boligmarkedet. Forhåndsgodkjenning Husbanken anbefaler at kommunen tilbyr forhåndsgodkjenning som kundene kan benytte for å gi bud på en bolig. I særlige tilfeller må kjøperen stille med en forhåndsgodkjenning. Rapportering til Husbanken. Når tilskuddene er nyttet til etablering, rapporteres det for hver enkelt sak. Når tilskuddene er nyttet til tilpasning av bolig, rapporterer kommunen i form av samlerapporter hvert halvår på blankett HB 7.S.30. På samme blankett skal kommunen rapportere om bruk etableringslån og av boligtilskudd til dekning av tap på etableringslån. Lover og forskrifter forskrift om startlån (under utarbeidelse) Faktiske forhold Definisjoner: Utbedringslån Utbedringslån skal stimulere til fornyelse av boliger og bomiljø for å fremme bolig- og miljøkvalitet. Utbedringslån skal også legge til rette for boligbasert omsorg og tjene sosiale hensyn. Ordningen er behovsprøvd. Lånet fastsettes i forhold til de kostnadene som godkjennes av kommunen. Lånet kan normalt ikke overstige kr ,-. Etableringslån evt. startlån og utbedringslån skal som hovedregel sikres med pant i eiendommen eller i atkomstdokumentene til boligen.

16 Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd til etablering skal medvirke til at husstander med svak økonomi blant funksjonshemmede, sosialt vanskeligstilte, flyktninger, eldre og unge i etableringsfasen skal få nøkterne og egnede boliger. Det kan gis boligtilskudd til etablering til delvis dekning av egenkapital ved boligetablering for vanskeligstilte grupper med svak økonomi. Boligtilskudd større enn kroner, skal sikres med tinglyst pant eller pant i atkomstdokumenter. Tilskuddet skal ha prioritet etter annen lånefinansiering som ytes i forbindelse med boligen. Bindingstiden er 10 år fra utbetalingsdatoen. Boligtilskudd større enn kroner avskrives med 10 prosent pr. fullført år fra utbetalingsdatoen. Bevilget boligtilskudd opp til kroner kreves ikke tilbakebetalt. Boligtilskudd til tilpasning Boligtilskudd til tilpasning av bolig skal bidra til at eldre og funksjonshemmede får en bolig som over tid fungerer godt i forhold til bevegelsesvansker eller annen funksjonshemming. Tilskuddet kan dekke godkjente kostnader opp til maksimalt kroner pr. bolig. Hvis spesialtilpasningen er dyrere enn kroner, kan godkjente kostnader utover kroner finansieres med en kombinasjon av tilskudd og lån, der tilskuddet normalt utgjør inntil 20 prosent av kostnadene. Levanger kommune administrere selv ordningen med boligtilskudd til etablering og boligtilskudd tilpasning for enkeltpersoner. Sammenheng bostøtte/startlån Bostøtte skal bidra til at man skal kunne anskaffe eller bli boende i en kvalitetsmessig god bolig. Det stilles derfor krav om at boligen er av en viss kvalitet. I visse tilfeller stilles det også krav til lånene som påhviler boligen. (krav til finansiering: kommunalt lån eller lån fra Husbanken) Bostøtte administreres av resultatenheten Teknisk saksbehandling. Administrasjon: Nåværende administrering av etableringslån: Søknadene om etableringslån og boligtilskudd til etablering administreres av resultatenheten Teknisk saksbehandling. og ferdigbehandles av administrativt utvalg for husnemndsaker i kommunen. (Administrativt utvalg for husnemndsaker i kommunen består av representanter fra teknisk saksbehandling, økonomisk rådgiving, Økonomiseksjonen/innfordring) Saksbehandling legger til grunn SIFO-satser (statens institutt for forbruksforskning) til budsjettering av kostnader til livsopphold. Samt innhente dokumentasjon på alle økonomiske forhold som er av betydning for personlige låntakerne, ut fra betjeningsevne og behov ytes individuell, fleksibel behandling og rådes eller frarådes opptak av lån. Priser på Låneadministrasjon/låntagere vedlegges tilsagnet og sendes (etter Husnemnda møter) til søker og til Lindorff AS. Saksbehandling rapporterer til Husbanken om bruk etableringslån og av boligtilskudd

17 Økonomisk rådgivning: lager en økonomiplan på hver enkelt søker hvor inntekt, stønader, husleie, lån, faste utgifter legges inn. livsoppholdssatser i forbindelse med gjeldsordning, brukes i beregningene. Til livsopphold for barn, brukes også Barne- og Familiedepartementets retningslinjer - veiledende satser for barn.). Støtteavdelingen/økonomiseksjonen: Det innhentes kredittopplysninger fra selskaper og offentlige organer osv. Der kredittvurderes søker med sjekk på betalingsanmerkninger, restanser kommunale krav samt sosiallån. Vurderingskriterier for enkeltsøknader/forslag til retningslinjer: Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Vurdering om husstanden skal leie bolig eller eie sin bolig må ses i sammenheng med husstandens sosiale- og økonomiske situasjon..vurderingskriteriene for om søkere kommer inn under Startlånsordningen må, som ved etableringslån, være todelt. I første omgang legges faktaopplysninger til grunn, som husstandens sammensetning, alder, familiestørrelse, funksjonshemming, bakgrunn osv. I andre omgang må søker vurderes ut fra økonomiske forhold og type bolig som ønskes kjøpt. Søknader til Startlån vil alltid bli skjønnsmessig vurdert. Søkere som innvilges lån, skal ha en fast inntekt på lengre sikt. Inntektene skal gi nødvendig betalingsevne til å dekke opp lånekostnader og alle dokumenterte utgifter. Kommunen kan innhente kredittopplysninger fra selskaper og offentlige organer. Kommunen har et selvstendig ansvar for å fraråde lån/gi avslag på lånesøknad overfor personer med for dårlig betalingsevne, på tross av et positivt tilbud fra en bank. Hvis bankene er mer restrektive i sin lånevurdering enn kommunen, kan kommunen på tross av avslag fra bank, gi 100% Startlån. Søknadene må behandles individuelt, og nedbetalingstid må være avhengig av lånetsstørrelse og søkers økonomiske forhold. Det må også gis mulighet for inntil 3 års avdragsfrihet, slik nåværende etableringslånsordning gir åpning for. At en bolig er finansiert ved Startlån kan være avgjørende for om husstanden er berettiget bostøtte fra Husbanken. Søkere til boligfinansiering vil normalt kunne deles i søkergrupper ut fra i hvilken grad søkerne vil benytte ordningen: 1. Ungdom i etableringsfasen uten egenkapital. Kommunen må her kunne tilby 20% av kjøpesummen som startlån. Startlån gis som en toppfinansiering til en rimelig og nøktern bolig, under forutsetning av at en bank gir resterende lån til grunnfinansiering. 2. Vanskeligstilte Vanskeligstilte husstander kan gis 100% Startlån. Grunnfinansiering i bank må være prøvd og Startlånet reduseres i forhold til bankens tilbud om grunnfinansiering og i forhold til søkers tilbakebetalingsevne.

18 3. Særlig vanskeligstilte. Søkere som kvalifiserer til boligtilskudd gis normalt 80% Startlån og 20% tilskudd. Boligtilskuddet reduseres hvis søker har egenkapital eller bedre betalingsevne. Lover og forskrifter: forskrift om etableringslån (HB7.B.6) Vurdering: For Levanger kommune innebærer innføring av Startlånet ingen vesentlige administrative endringer fra dagens ordning. Markedsføringen av Startlånet kan imidlertid føre til en økning av antall søknader og henvendelser, men omfanget vil sannsynligvis ikke bli mer enn at det kan løses innenfor enheten med dagens bemanning. Endringen i forhold til søknadsbehandlingen vil være at der vi tidligere har samarbeidet med Husbanken vil kommunen nå samarbeide med de lokale banker. Som det går fram av rammebetingelsene har kommunen mulighet får å påplusse 0,25 % i renten og evt. gebyrer for å dekke administrasjonskostnader. Et alternativ til dette kan være å innføre et gebyr for å dekke kommunens kostnader. Kommunen vil måtte dekke 25% av lånet over sitt tapsfond, mens Staten dekker tap av øvrige 75%. Det er ikke registrert tap på etableringslån i Levanger kommune etter 1996, og kommunen har opparbeidet et tapsfond på kr ,- (2001.) Rådmannen tilrår at en legger opp til et system som viderefører dagens saksbehandlings og tildelingsrutiner så langt de passer og at det gis nødvendige fullmakter til administrasjonen også etter den nye ordningen.

19 LEVANGER KOMMUNE SAKSPAPIR REGIONSAMARBEIDET FROSTATING - VALG AV STRATEGIER - ENDRING AV VEDTEKTER Saksansvarlig: Ola Stene Arkiv: Objekt: U10 Arkivsaknr: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Saksgang: Møtedato: Saksbeh.: Saksnr.: Formannskapet OST 007/03 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: A. Hovedstrategiene for den framtidige virksomheten i Frostating skal være: 1.Utvikling av infrastruktur og alliansebygging 2.Samarbeid på begrensede områder innen tjenesteproduksjon. B. Vedtektenes pkt. 2 Formål endres og får følgende ordlyd: Virksomheten i Regionsamarbeidet Frostating skal ha som formål å bidra til en positiv utvikling av næringsliv og offentlig service i regionen. Dette gjøres gjennom en aktiv og bevisst satsing innen utbygging av infrastruktur og bygging av kraftfulle allianser. Etter anmodning eller på eget initiativ kan Regionsamarbeidet Frostating avgi uttalelser, samt fungere som rådgivende organ i saker av regional karakter. Vedlegg: Felles plattform for regionsamarbeidet Frostating Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Saken ble behandlet på Frostatingsmøte den En ble der enig om at rådmannen på Inderøy, Einar Jakobsen skulle lage et forslag til sak som behandles i alle kommunene. Det legges således fram en likelydende sak i alle formannskapene.

20 I Frostatingsmøtet var det enighet om at dette notatet skulle være grunnlaget for en debatt om hovedstrategien i den enkelte medlemskommune. Utredningsgruppen foreslår også endring av vedtektenes pkt. 2 om formålet med Frostating. HVORFOR FELLES PLATTFORM? For å utvikle gode og slagkraftige regionale samarbeidsordninger i et Vinn-Vinn perspektiv er det grunnleggende nødvendig å utvikle strategier gjennom en forståelse av felles utfordringer. Disse strategiene må være åpne for at kommunene i kraft av forskjellig størrelse, ressurser og ikke minst tradisjoner har forskjellige interesser og behov. For den enkelte ordfører og tjenestemann ligger det et klart incitament i å fremheve egen kommunes fortreffelighet i alle sammenhenger. Det blir derfor en oppgave for samarbeidet å kanalisere denne drivkraften inn i en forståelse av at egen kommunes fortreffelighet sammen med de andre kommuners fortreffelighet til sammen kan bli en voldsom kraft. I midt-norsk perspektiv vil Frostating i kraft av folketall og verdiskapingspotensiale kunne bli en betydelig faktor såfremt vi foretar riktige valg. I en slik betraktning er det nødvendig å se for seg og ta innover seg de utfordringer samarbeidende kommuner vil stå overfor de nærmeste årene (10 15). Stikkord i denne sammenheng er regionalisering og liberalisering(nasjonalt vesteuropa) næringsutvikling statens rolle i forhold til kommunene utviklingspotensialet i aksen Steinkjer Trondheim offentlig økonomi Utfordringene er mange og det vil være mange veier å velge. Det er vesentlig at kommunene selv foretar disse valgene. Uten et klart valg omkring fellesoppgaver vil risikoen for å tape i forhold til andre større og tyngre regioner være åpenbar. Vi ser dette i mange sammenhenger allerede i dag og tydeligst er nok dette i forhold til nasjonale infrastrukturtiltak. Vi må derfor fremstå med en klar profil, vi må synliggjøre mål og klargjøre strategier som alle deltagende kommuner lojalt må stå bak. VURDERING. Vurdering: Klare valg må gjøres på bakgrunn av en felles forståelse av de utfordringer vi står overfor. Disse valgene må være forankret hos samarbeidende kommuner og vi må ha tro på de valg som gjøres. Det vil være håpløst å motivere både administrativt og politisk nivå såfremt vi ikke tror på de valg som foretas og uttalte ønsker om resultater.

21 Vi må også innse at samarbeid og alliansebygging ikke utvikles over natta. I slik sammenhenger er utholdenhet og troen på de valg som blir gjort av grunnleggende betydning. Uten vilje til langsiktighet vil samarbeid og alliansebygging være vanskelig. Utredningsgruppen foreslår to hovedstrategier for Frostating med utgangspunkt i at vi må fokusere på infrastrukturutvikling som grunnlag for næringsutvikling og bolyst. I en slik strategi vil alliansebygging være vesentlig og da kan vi ikke vike unna for utradisjonelle allianser. På mange områder kan derfor en allianse mot Trondheimsregionen være av særlig betydning for Frostating. En slik allianse vil, om den blir riktig profilert, kunne høres og få betydning i nasjonal sammenheng. Det er lett å bli for opptatt av allianser nord-sør, men i vår sammenheng er det ikke unaturlig å videreutvikle øst-vest samarbeidet med midtsverige som framtidsrettet. Interessen omkring Atlantbanan, North East Cargo Link og fremtidig gassledning gjør at det er et godt grunnlag for å kunne være optimister i forhold til en utvidet fremtidig allianse. Når det gjelder tjenesteproduksjonen så har vi hatt et positivt samarbeide når det gjelder innkjøp og bredbånd(ikt). På disse samarbeidsområdene ligger det nok et betydelig potensiale for videreutvikling og forbedring. Vi tror nok at det også kan ligge muligheter på andre områder, men det betinger et mer langsiktig arbeid. ANBEFALING. Arbeidsgruppens forslag til strategivalg er en logisk videreføring av det arbeid som allerede er i gang innen Frostatingssamarbeidet. Utredningsgruppens forslag til hovedstrategier og vedtektsendring anbefales.

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Kommunestyret. Møtested: Glassgården, Rådhuset Møtedato: 29.01.2003 Møtetid: Kl. 17:00 19:20 Fra saksnr.

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Kommunestyret. Møtested: Glassgården, Rådhuset Møtedato: 29.01.2003 Møtetid: Kl. 17:00 19:20 Fra saksnr. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Glassgården, Rådhuset Møtedato: 29.01.2003 Møtetid: Kl. 17:00 19:20 Fra saksnr. 001/03-007/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 52 av 53

Detaljer

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksframlegg Arkivnr. 252 Saksnr. 2013/1941-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Per Ingar Almås Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksdokumenter: 1. Brev

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: Torsdag 10.02.2005 Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

TID: 27.10.2004 Kl. 10:00 MERK TIDSPUNKT STED: Trønderbilene AS, Lerkendalv 2 OG OPPMØTESTED!!

TID: 27.10.2004 Kl. 10:00 MERK TIDSPUNKT STED: Trønderbilene AS, Lerkendalv 2 OG OPPMØTESTED!! MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 27.10.2004 Kl. 10:00 MERK TIDSPUNKT STED: Trønderbilene AS, Lerkendalv 2 OG OPPMØTESTED!! Program: kl. 10.00 1200 Befaring hos TrønderBilene AS og Midt-Norge Slakteri

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Orientering: I forbindelse med sak 026/05 vil leder for trafikksikkerhetsutvalget Guri Skjesol og saksbehandler Olav Skille være tilstede.

Orientering: I forbindelse med sak 026/05 vil leder for trafikksikkerhetsutvalget Guri Skjesol og saksbehandler Olav Skille være tilstede. LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 06.04.2005 Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter Tilpasning av bolig Finansieringsmuligheter Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilskudd til tilpasning av bolig side 3 Tilskudd (NAV hjelpemiddelsentralen) side 3 Prosjekteringstilskudd side

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån i Alta kommune Vedtatt i Alta formannskap den 17.02.16 PS 21/16 Innhold

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.02.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.11.2009 Tid: kl. 17.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg)

Detaljer

Forslag til endrede retningslinjer for startlån

Forslag til endrede retningslinjer for startlån KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 05.06.2013 011/13 HDU Kommunestyret 20.06.2013 058/13 HDU Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K1-243 : Arkivsaknr.:

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1 1.Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet rimelig, nøktern og god bolig og beholde den.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 03.12.2012. Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje. Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 03.12.2012. Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje. Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 03.12.2012 Møtested: Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje Tidspunkt: 08:30-10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 13.11.2013 Tid: 14:50 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Rana kommune. Informasjon om Startlån, Rana kommune Informasjon om Startlån, Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 27.08.2015 059/15 ARA Kommunestyret 23.09.2015 066/15 ARA. Arkiv: K1-252 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 27.08.2015 059/15 ARA Kommunestyret 23.09.2015 066/15 ARA. Arkiv: K1-252 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 27.08.2015 059/15 ARA Kommunestyret 23.09.2015 066/15 ARA Saksansv.: Arild Andresen Arkiv: K1-252 Objekt:

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N Vedtatt av kommunestyret 18.10.2006 1 Innhold Retningslinjer for startlån... 3 1. Formål... 3 2. Krav til inntekt... 3 3. Hva det kan gis lån til... 4 4. Forhåndsgodkjenning...

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. 11.03.2004 Kl. 13:00 TID:

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. 11.03.2004 Kl. 13:00 TID: MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 11.03.2004 Kl. 13:00 Før formannskapets møte blir det befaring til Leva Fro og Renseanlegget. Start kl. 11.00 fra Rådhusets hovedinngang. Formannskapets møte settes til

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.08.2005 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Fra saksnr. 058/05-065/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 28.05.2003 Møtetid: Kl. 11:30 15:00 Fra saksnr. 048/03-056/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 05.05.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 11.03.2004 Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Fra saksnr. 031/04-037/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte:

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte: LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 20.08.2003 Møtetid: Kl. 14:15 15:15 Fra saksnr. - 077/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN 1 Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1.april 2014 (FOR-2014-02-12-273.) 2 Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken region Midt-Norge Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

NB!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

NB!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 31.05.2006 Tid: 13:00 Etter administrasjonsutvalgets møte!! Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 12.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 12.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 12.03.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Levanger kommune RAPPORT OM MILJØLEDELSE FASE 1 (Et kort sammendrag)

Levanger kommune RAPPORT OM MILJØLEDELSE FASE 1 (Et kort sammendrag) Levanger kommune RAPPORT OM MILJØLEDELSE FASE 1 (Et kort sammendrag) På grunnlag av vedtak i formannskapet ble følgende organisering av prosjektet vedtatt i URLG: ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Startlån orientering og oppdatering retningslinjer

Startlån orientering og oppdatering retningslinjer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 241/2010 2010/238 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/15 Komite for helse og sosial Bystyret 11.02.2010 Formannskapet 27.01.2010 Startlån

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 11/3135 Saksbehandler: Bjørn Bjerke Larsen, telefon: 33 06 78 05 virksomhet teknikk og miljø Klima og energiplan - Tjøme kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013 Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 31.01.2013 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 04.12.06 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 01.12.04 Møtetid: Kl. 13:00 14:05 Fra saksnr. 129/04-137/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016 Retur: Husbanken Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Tana kommune - Deanu gielda Rådhusveien 3 9845 Tana MuTTATT MAY,2016 \ Deres dato 19.01.2016 Vår dato 02.03.2016 Deres referanse Vår referanse 2016/1379-2

Detaljer

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene, Assisterende Rådmann Alf Birger Haugnes, Assisterende Rådmann Ingvar Rolstad, Formannskapssekretær Reidun Johansen

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene, Assisterende Rådmann Alf Birger Haugnes, Assisterende Rådmann Ingvar Rolstad, Formannskapssekretær Reidun Johansen LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 10.09.2003 Møtetid: Kl. 13:00 13:40 Fra saksnr. 078/03-083/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11+2

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.12.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 24.10.2012 Tid: Kl. 08:30 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 04.02.2009 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 17.06.2004 Kl. 13:30 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter Merk!! Møtested.

Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 17.06.2004 Kl. 13:30 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter Merk!! Møtested. INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING Samkommunestyret TID: 17.06.2004 Kl. 13:30 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter Merk!! Møtested. NB!!! Befaring fra kl. 08.00 til kl. 18.15. Se vedlagt program. De

Detaljer