TID: Kl. 10:00 MERK TIDSPUNKT STED: Trønderbilene AS, Lerkendalv 2 OG OPPMØTESTED!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TID: 27.10.2004 Kl. 10:00 MERK TIDSPUNKT STED: Trønderbilene AS, Lerkendalv 2 OG OPPMØTESTED!!"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet TID: Kl. 10:00 MERK TIDSPUNKT STED: Trønderbilene AS, Lerkendalv 2 OG OPPMØTESTED!! Program: kl Befaring hos TrønderBilene AS og Midt-Norge Slakteri AS kl (ca) Lunsj i Rådhusets kantine kl Formannskapet avholder sitt møte på formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 108/04 REFERATSAKER 109/04 GODKJENNING AV MØTEBOK 110/04 VALG AV MEDLEMMER TIL FORSTANDERSKAPET I AASEN SPAREBANK - SUPPLERINGSVALG 111/04 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - SOLGUNN ØYEN 112/04 FRITAK SOM MEDLEM AV SKATTEUTVALGET - GERD HAUGBERG 113/04 LEVANGER RÅDHUS AS - FORLENGELSE AV LÅNEGARANTI 114/04 REFINANSIERING AV LÅN VANN OG AVLØP Orienteringer: Rådmannen vil gi en orientering om arbeidet med budsjettet for Levanger, Odd-E. Thraning ordfører

2 REFERATSAKER REFERATSAKER Rita-Mari Keiserås Arkiv: K1- Arkivsaknr: Formannskapet RMK 108/04 Rådmannens forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. DOKUMENTER TIL REFERERING: Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 04/12760 I /13402 I KS KOMMUNENES SENTRALFORBUND KEMNEREN INNHERRED SAMKOMMUNE RUNDSKRIV NR. 6/04 - STATEN OVERTAR DET ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE ANSVARET FOR FORLIKSRÅDENE SKATTEINNGANGEN 2004 LEVANGER KOMMUNE 2 av 11

3 GODKJENNING AV MØTEBOK Rita-Mari Keiserås Arkiv: K1- Arkivsaknr: Formannskapet RMK 109/04 Forslag til vedtak: Protokoll fra formannskapets møte den 29. september 2004 godkjennes. 3 av 11

4 VALG AV MEDLEMMER TIL FORSTANDERSKAPET I AASEN SPAREBANK - SUPPLERINGSVALG Rita-Mari Keiserås Arkiv: K1-033, K3-&15 Arkivsaknr: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Formannskapet RMK 110/04 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Solveig Bergstrøm fritas fra sitt verv som kommunens representant til Aasen Sparebanks forstanderskap. Som nytt medlem velges:. Rannei Undlien fritas fra sitt verv som kommunens representant til Aasen Sparebanks forstanderskap. Som nytt medlem velges:. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Brev fra Aasen Sparebank, datert Saksopplysninger: I formannskapets møte 26. februar d.å., sak 023/04, ble det fra Levanger kommune valgt 6 medlemmer til Aasen Sparebanks forstanderskap: Reidar Dullum Alf Magnar Reberg Vebjørn Haugom Rannei Undlien Solveig Bergstrøm Inger P. Haugen Varamedlemmer: Gunnar Kjølen Knut B. Grandgård Brit Ringstad Det opplyses i brev fra Aasen Sparebank datert 30. september d.å., at Solveig Bergstrøm nå er innvalgt i styret for banken. 4 av 11

5 Sparebanklovens 8, 7. ledd sier følgende om hvem som kan velges som medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet:... Til medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges: 1. styremedlemmer og revisorer i sparebanken,... Rannei Undlien er valgt til 1.varamedlem i styret. Hun har opplyst at hun ønsker å bli fritatt fra vervet i forstanderskapet av den grunn. Selv om lovteksten ikke setter forbud mot at varamedlemmer i styret er medlemmer av Forstanderskapet, har Kredittilsynet pekt på dette som en uheldig ordning. Vurdering: Da Solveig Bergstrøm nå er innvalgt i styret for Aasen Sparebank, må det velges nytt medlem i stedet for henne til forstanderskapet, ifr. Sparebanklovens 8, 7.ledd. Rådmannen vil, ut fra Kredittilsynets påpekning, tilrå at Rannei Undlien fritas fra vervet som medlem til Aasen Sparebanks forstanderskap. Det må da velges nytt medlem for henne. 5 av 11

6 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV - SOLGUNN ØYEN Rita-Mari Keiserås Arkiv: K1-033, K3-&16 Arkivsaknr: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Formannskapet RMK 111/04 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Solgunn Øyen fritas fra sitt verv som varamedlem for kommunens representant til styret for Senter mot Incest for resten av inneværende periode. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Brev fra Solgunn Øyen, datert 8. oktober (Unntatt offentlighet) Saksopplysninger: Solgunn Øyen søker i brev datert 8. oktober d.å. om fritak fra sitt verv som varamedlem for kommunens representant til styret for Senter mot Incest. Dette av personlige grunner. Spørsmål om fritak fra kommunale verv er behandlet i kommunelovens ledd og lyder: "Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet". Vurdering: Rådmannen vil, ut fra de grunner som er oppgitt, tilrå at Solgunn Øyen innvilges fritak fra sitt verv som varamedlem for kommunens representant til styret for Senter mot Incest. Det kan vurderes om nytt varamedlem skal velges. Kommunens representant til styret for Senter mot Incest: Wenche Westrum Sundal Varamedlemmer: Steinar Mikalsen, Else Sirum og Solgunn Øyen 6 av 11

7 FRITAK SOM MEDLEM AV SKATTEUTVALGET - GERD HAUGBERG Rita-Mari Keiserås Arkiv: K1- Arkivsaknr: Saken avgjøres av: FOR Saksordfører: (Ingen) Formannskapet RMK 112/04 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Gerd Haugberg fritas som medlem til skatteutvalget for resten av inneværende periode. Som nytt medlem velges:. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Gerd Haugberg ble av kommunestyret i møte , sak 078/03, valgt som medlem til kontrollutvalget for inneværende valgperiode. Hun ble av kommunestyret i møte , sak 083/03, valgt som medlem til skatteutvalget. Reglement for kontrollutvalget, pkt. 2 sier følgende om valg og sammensetning:...utelukket for valg er medlemmer og varamedlemmer av formannskap og andre komitéer/nemder/ utvalg med beslutningsmyndighet, samt ansatte i kommunen. Vurdering: Gerd Haugberg kan ikke som medlem av kontrollutvalget samtidig inneha andre verv i utvalg med beslutningsmyndiget. Rådmannen vil derfor tilrå at hun fritas fra vervet som medlem til skatteutvalget for resten av inneværende periode, og at nytt medlem velges. 7 av 11

8 Skatteutvalgets medlemmer/varamedlemmer er følgende: Jostein Trøite, leder Gerd Haugberg (nestleder) Flemming Rehtmar Solfrid Nøst Johannes Pettersen Varamedlemmer: 1. Gunnar Kjølen 2. Ann-Mari Aabakken 3. Astrid Saure 4. Leif Ketil Lorentzen Levanger kommune formannskapet sakliste 8 av 11

9 LEVANGER RÅDHUS AS - FORLENGELSE AV LÅNEGARANTI Knut Langdal Arkiv: K1-256 Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Formannskapet KLA 113/04 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Levanger kommune godkjenner at den kommunale lånegarantien for lån tatt opp av Levanger Rådhus AS (tidligere Utleiebygg AS) forlenges og tilpasses avskrivingene i selskapet. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Levanger Rådhus As har søkt om å at den kommunale garantien forlenges og tilpasses avskrivingene i selskapet. Levanger Rådhus AS (tidligere Utleiebygg AS) er et heleid kommunalt selskap hvor selskapets lån er sikret gjennom kommunal lånegaranti vedtatt av kommunestyret. Pr var den effektive garantien på kr ,- Regnskapene for aksjeselskap føres etter regnskapsloven og det er selskapets avskrivinger som er gjenstand for utgift i resultatregnskapet. Avskrivingene gjenspeiler selskapets kapitalkostnad. Avskrivingene i 2003 var på kr ,- som avskrives etter 2% og 1,5% og avdragene vil være på pr. år med dagens låneportefølge. Dette viser at Levanger Rådhus AS har en høgere likviditetsutbetaling på sine låneavdrag enn det som utgiftsføres ved avskrivinger i resultatregnskapet. En slik utvidelse av lånegarantien forutsettes behandlet av kommunestyret og godkjent av Fylkesmannen. Vurdering: Rådmannen tilrår at den langsiktige lånegjelden i selskapet refinansieres slik at ny nedbetalingstid for lånene tilpasses avskrivingene. Dette innenfor den avskrivingsperioden som er lovlig. 9 av 11

10 REFINANSIERING AV LÅN VANN OG AVLØP Knut Langdal Arkiv: K1- Arkivsaknr: Saken avgjøres av: KOM Saksordfører: (Ingen) Formannskapet KLA 114/04 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Levanger Kommune refinansierer sine lån som er tatt opp til vann og avløp og forlenger avdragstiden med inntil 27 år slik at avdragsutgiftene blir i samsvar med avskriningen av anleggene. Saken går til fylkesmannen i Nord-Trøndelag til godkjenning. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Levanger kommune har i siden 1984 investert et betydelig beløp innen vann og avløpssektoren og den regnskapsførte restverdien på denne investeringen er pr kr ,- Investeringer innen ledninger har en avskrivingstid på 40 år, og investeringer innen renseanlegg har en avskrivingstid på 20 år. Dette gir et avskrivingsbeløp i 2003 på kr ,- kroner En forutsetter i det videre arbeidet at alle investeringer er lånefinansiert. Tidligere låneopptak ble tatt opp på 20 år fra budsjettert tidspunkt på anleggene. Dette medfører at en avdrar raskere enn en avskriver disse prosjekter. Den gjenstående veide løpetid for omtalte investeringer er på 27,01 år som gir en minimumsavdrag på ,- kroner. 10 av 11

11 Det er ikke anledning til å belaste vann- og avløpsregnskapet mer enn det avskrivningene, slik at kommunen får en negativt regnskapsresultat som følge av dette avviket fram til lånene er nedbetalt. Dette er bakgrunnen for at rådmannen har tatt initiativ til en gjennomgang av VA-lånene. Arbeidet har skjedd i samarbeid med revisjonen. Det har vært dialog med fylkesamannen underveis. Vurdering: I den økonomiske situasjonen kommunen er, er det problematisk å forskuttere avskrivningskostnadene til vann- og avløpinvesteringene For å oppnå en tilpasning mellom levetid og avdragstid vil jeg anbefale at en tar de kronene som representerer lånesaldoen for VA-lånene i den samlede låneporteføljen som pr var på 628 mill. og forlenger avdragstiden med 27 år. Ettersom Levanger Kommune pga akkumulerte regnskapsunderskudd er underlagt særlig tilsyn fra fylkesmannen må saken gå dit for godkjenning. 11 av 11

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 22.11.2004 Kl. 10:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.01.2003 CA. Kl. 13:00 (Etter felles formannskapsmøte) STED: Rådhuset, formannskapssalen

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.01.2003 CA. Kl. 13:00 (Etter felles formannskapsmøte) STED: Rådhuset, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 16.01.2003 CA. Kl. 13:00 (Etter felles formannskapsmøte) STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0163/05* PENSJONSKOSTNADER 2005 * TILLEGGSBEVILGNING TIL DEKNING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 0163/05* PENSJONSKOSTNADER 2005 * TILLEGGSBEVILGNING TIL DEKNING AV EGENKAPITALINNSKUDD I KLP MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2005 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 33 84 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen

Saksframlegg. Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2011/981-34007/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 30.10.2012 Saksframlegg Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen Utv.saksnr

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.02.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 28.05.2003 Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 28.05.2003 Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 28.05.2003 Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 29.10.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 27.11.2013 Tid: 12:30 NB! Merk møtetidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina

Driftskomité LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Driftskomité TID: 21.04.2004 Kl. 15:00 STED: Rådhuset, kantina Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt.

MØTEINNKALLING. Leder for administrasjon av eiendomsskatt, Per Torstein Hellumbråten, orienterer om status eiendomsskatt. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 06.11.2014 kl. 17:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 10. november 2009 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus kommunestyresalen MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.05.2012 Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 20.08.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 20.08.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 20.08.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17 Side 1 av 20 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 19:00-22:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.04.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.04.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 21.05.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 19.04.10. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer